Pradzia referatai


Išankstinė tyrimo objekto sisteminė analizė
Irena Luobikienė ir kt. knygoje Sociologijos pagrindai rašo: Atlikęs sąvokų interpretaciją ir operacionalizaciją, tyrėjas, naudodamasis jau patikslintomis sąvokomis, sistemiškai aprašo sociologinio tyrimo objektą, tuo pačiu ir dalyką.
Jis išanalizuoja tyrimo objektą - socialinį reiškinį ar procesą - kaip sistemą. Po to, įsigilinęs į socialinio reiškinio ar proceso sudėtines dalis - elementus, aprašo sistemą kartu su jos dedamosiomis, apibūdina šių dedamųjų - elementų funkcijas, elementų tarpusavio sąryšius, o galiausiai - apibūdina visos sistemos ir jos elementų ryšius.
Taigi, išankstinės sisteminės objekto analizės tikslas yra, atskleidus kompleksą jo elementų bei ryšių, pateikti sociologinio tyrimo objekto, kaip sistemos, hipotetinį modelį.
Tai padeda tiksliau nustatyti tyrimo dalyką.

Tipas: referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsiųsti ]     Jau siuntėsi: 2195

Nemoki atidaryti failo?