Category Archives: Vadovai

Vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina visą valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų arba jų vidaus padalinių veiklą ir jai vadovauja, taip pat nustato ir peržiūri jų politikos kryptis, įstatymus, teisės aktus ir reglamentuojamuosius dokumentus. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui, išskyrus 14 pagrindinį pogrupį „Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai“, kurio profesijų atstovams reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės vadovų atliekamos užduotys: valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų arba jų vidaus padalinių politikos, biudžeto, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir konsultavimas šiais klausimais; tikslų ir standartų nustatymas, taip pat jų įgyvendinimo programų, politikos krypčių ir procedūrų nustatymas ir vertinimas; tinkamų sistemų ir procedūrų parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas siekiant kontroliuoti biudžetą; materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas politikai ir programoms įgyvendinti; organizacijos arba įmonės ir jos darbuotojų veiklos stebėsena ir vertinimas; darbuotojų atranka arba atrankos rezultatų tvirtinimas; sveikatos ir saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei arba jų vidaus padaliniams ir derybos jų vardu susitikimuose ir kituose forumuose.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

11 Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

12 Administravimo ir komercijos vadovai

13 Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai

14 Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai

Pastabos
Atkreiptinas dėmesys, kad skirtumas tarp vadovų, priskirtų 1 pagrindinei grupei, ir kitoms pagrindinėms grupėms priskirtų prižiūrėtojų (brigadininkų, meistrų ir kitų vyresniųjų darbuotojų) yra tas, kad ir vadovai, ir prižiūrėtojai gali planuoti, organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti kitų asmenų atliekamą darbą ir jam vadovauti. Be to, vadovai paprastai yra atsakingi už sprendimus dėl bendro strateginio vadovavimo įmonei arba organizacijai ar jos padaliniui ir jų veiklai (pavyzdžiui, dėl gamintinų prekių rūšių, kiekio ir kokybės); biudžeto (kiek lėšų ir kur išleisti); taip pat dėl darbuotojų atrankos, paskyrimo į darbą ir atleidimo. Prižiūrėtojai gali konsultuoti ir teikti pagalbą vadovams šiais klausimais, ypač susijusiais su darbuotojų atranka ir atleidimu, tačiau nėra įgalioti priimti sprendimų.
Atkreiptinas dėmesys, kad nebūtina, jog vadovai būtų atsakingi už visas tris sritis: strateginį vadovavimą bei vadovavimą veiklai, biudžetą ir darbuotojų atranką bei atleidimą. Jų savarankiškumo lygis taip pat gali skirtis. Esminis skirtumas tas, kad prižiūrėtojai atsako tik už kitų darbuotojų veiklos priežiūrą, o vadovai atsako už viso organizacijos padalinio veiklą.

Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai

Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja įmonių ir organizacijų arba įmonių, teikiančių reklamos, viešųjų ryšių, mokslinių tyrimų ir plėtros, pardavimo ir rinkodaros paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, reklamos, viešųjų ryšių, mokslinių tyrimų ir plėtros, pardavimo ir rinkodaros veiklą ir jai vadovauja.
Pagrindinės atliekamos užduotys: reklamos, viešųjų ryšių, gaminių kūrimo, pardavimo ir rinkodaros politikos krypčių ir planų rengimas ir įgyvendinimas konsultuojantis su kitais vadovais; vadovavimas naujų gaminių iniciatyvų plėtrai ar moksliniams tyrimams; rinkodaros, viešųjų ryšių ir reklamos kampanijos; pardavimo, gaminių asortimento, klientų aptarnavimo standartų ir prekybos metodų, platinimo politikos nustatymas ir vadovavimas šiai veiklai; kainų nustatymas ir kredito sąlygų numatymas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; atstovavimas įmonei ar organizacijai renginiuose, prekybos parodose ir kituose forumuose.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai

1222 Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai

1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai planuoja, organizuoja, kontroliuoja, koordinuoja finansinę, administracinę, su žmogiškaisiais ištekliais, politika ir planavimu susijusią organizacijų arba įmonių, teikiančių šias paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, veiklą ir jai vadovauja.
Pagrindinės atliekamos užduotys: konsultacijų politikos klausimais rengimas ir vadovavimas joms, strateginis ir finansinis planavimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; strategijų ir politikos krypčių įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas; vyresniųjų vadovų ir tarybos narių konsultavimas finansiniais, administraciniais, strateginiais, politikos, programų ir teisėkūros klausimais; atitinkamų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų laikymosi užtikrinimas; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos kontrolė; biudžeto sudarymas ir finansinių operacijų priežiūra; konsultavimasis su generaliniu direktoriumi ir kitų departamentų ar padalinių vadovais; išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; atstovavimas organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

1211 Finansų srities vadovai

1212 Žmogiškųjų išteklių srities vadovai

1213 Politikos ir planavimo srities vadovai

1219 Kitur nepriskirti verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai (išskyrus specialios paskirties organizacijų vadovus ir kitus 111 grupei „Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai“ priskiriamus vadovus), kitų vadovų padedami, rengia ir peržiūri politikos kryptis ir planuoja, koordinuoja, vertina visą įmonių arba organizacijų veiklą ir jai vadovauja paprastai pagal direktorių tarybos arba valdymo organo, kuriems jie atsiskaito už vykdomą veiklą ir pasiektus rezultatus, nustatytas rekomendacijas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: bendros įmonės ar organizacijos veiklos planavimas, koordinavimas ir vadovavimas jai; įmonės, įstaigos ar organizacijos veiklos ir rezultatų tikrinimas ir ataskaitų teikimas direktorių taryboms ir valdymo organams; įmonės, įstaigos ar organizacijos tikslų, strategijų, politikos krypčių ir programų nustatymas; bendras vadovavimas organizacijoms ir jų valdymas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; medžiagų, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas, įgyvendinant organizacijos politikos kryptis ir programas; organizacijos, įstaigos ar įmonės veiklos stebėsena ir vertinimas pagal nustatytus tikslus ir politikos kryptis; konsultavimasis su vyresniaisiais pavaldžiais darbuotojais ir rekomendacijų bei ataskaitų peržiūra; atstovavimas organizacijai oficialiomis progomis, derybose, renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose; vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; užtikrinimas, kad organizacija laikytųsi atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų.

Šios grupės profesijų pogrupis:

1120 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai

Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai nustato valstybės, regiono arba vietos valdžios ar bendruomenių ir specialios paskirties organizacijų politikos kryptis, organizuoja jų įgyvendinimą, šiuo klausimu konsultuoja ir jam vadovauja. Jie rengia, priima, taiso arba atšaukia įstatymus, norminius teisės aktus ir reglamentuojamuosius dokumentus, planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir vertina bendrą valstybės institucijų ir agentūrų, tradicinių bendruomenių ir specialios paskirties organizacijų veiklą ir jai vadovauja.

Pagrindinės atliekamos užduotys: pirmininkavimas įstatymų leidžiamųjų institucijų ir valdžios administracinių tarybų, teisėkūros posėdžiams, vietos bendruomenių ir specialios paskirties organizacijų darbui ir dalyvavimas jame; dalyvavimas valdymo lygmens administracinėse tarybose arba oficialiuose komitetuose; plačiajai visuomenei susirūpinimą keliančių klausimų nagrinėjimas ir rinkėjų interesų gynimas; valstybės politikos, biudžeto, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir konsultavimas; organizacijų tikslų iškėlimas ir jiems įgyvendinti skirtų programų, politikos krypčių ir procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas; rekomendacijos dėl pateiktų dokumentų, suvestinių ir ataskaitų, jų tikrinimas, vertinimas ir tvirtinimas; tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas; bendruomeninės žemės naudojimo ir kitų išteklių paskirstymas; su ceremonijomis susijusių pareigų atlikimas ir atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei, organizacijai arba bendruomenei oficialiomis progomis ir susitikimuose, derybose, renginiuose ir viešuose projektų svarstymuose.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

1111 Teisės aktų leidėjai

1112 Vyresnieji valstybės tarnautojai

1113 Seniūnai

1114 Specialios paskirties organizacijų vadovai

Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai

Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai planuoja, organizuoja įmonių, teikiančių apgyvendinimo, viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitas paslaugas, veiklą ir jai vadovauja. Kompetentingam daugumos šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: specialiųjų renginių, sporto, lošimų ir pramoginės veiklos bei gaminių asortimento ir įvairovės, atsargų lygių ir paslaugų standartų planavimas ir organizavimas; prekių ir paslaugų reklama ir pardavimas; prekybą alkoholiniais gėrimais, lošimo veiklą, sveikatos priežiūrą ir kitas sritis reglamentuojančių įstatymų ir dokumentų laikymosi užtikrinimas; su ryšiais su klientais ir prekėmis bei teikiamomis paslaugomis susijusių politikos krypčių, programų ir procedūrų nustatymas ir peržiūra; konferencijų, renginių ir prekybos mugių patalpų galimiems klientams reklamavimas; transporto priemonių, įrangos ir degalų įsigijimas bei priežiūra, taip pat prekių vežimas; darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė; profesinės sveikatos ir darbo saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

141 Viešbučių ir restoranų vadovai

142 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

143 Kitų paslaugų srities vadovai

Pastabos
14 pagrindiniam pogrupiui „Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai“ priskiriami tiesiogiai visuomenei paslaugas teikiančių įmonių vadovai. Dažniausiai šios organizacijos būna per mažos, kad jose būtų vadovų hierarchija. Vadovai, atsakingi už specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimo planavimą, koordinavimą ir vadovavimą jam, iš kurių paprastai reikalaujama specialios kvalifikacijos, priskiriami įvairiems 12 pagrindinio pogrupio „Admininstravimo ir komercijos vadovai“ ir 13 pagrindinio pogrupio „Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai“ pogrupiams.
Mažų parduotuvių, svečių namų, kavinių, restoranų ir barų vadovai, kurių didžiąją darbo krūvio dalį sudaro kitos, o ne vadovavimo darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos, pagal pagrindines atliekamas užduotis priskiriami atitinkamiems 51 pagrindinio pogrupio
„Paslaugų asmenims darbuotojai“ ir 52 pagrindinio pogrupio „Pardavėjai“ pogrupiams.

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja įmonės ar organizacijos prekių gamybos ir specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimą ir jam vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai. Jie atsako už su gamyba, gavyba, statyba, logistika, informacinėmis technologijomis ir ryšiais susijusią veiklą, už stambių žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių veiklą, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės paramos, bankininkystės, draudimo ir kitų profesionaliųjų bei techninių paslaugų teikimą. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotųjų atliekamos užduotys: išsamus veiklos, susijusios su gamybos apimtimi, teikiamomis paslaugomis, kokybe, kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas; standartų ir tikslų nustatymas; įrenginių darbo ir technologinių procesų valdymas; gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas; komercinių pasiūlymų ir sutarčių paraiškų rengimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų stebėsena ir veiklos, procedūrų ir išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas; naujos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra; sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; ataskaitų, biudžeto ir prognozių rengimas arba rengimo organizavimas; atstovavimas įmonei ar organizacijai derybose su kitomis įstaigomis ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

131 Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

132 Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai

133 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

134 Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

Pastabos
Paprastai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir daug patirties, susijusios su viena ar daugiau profesijų, priskirtų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Regiono vadovai ir kiti vyresnieji vadovai, koordinuojantys ir prižiūrintys jiems pavaldžius vadovus, kuriems tenka įvairi funkcijų atsakomybė, priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.

Administravimo ir komercijos vadovai

Administravimo ir komercijos vadovai planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja įmonių ir organizacijų arba įmonių, kurios šias paslaugas teikia kitoms įmonėms arba organizacijoms, finansinius, administracinius, žmogiškuosius išteklius, politiką, planavimą, mokslinius tyrimus ir plėtrą, reklamą, viešuosius ryšius ir pardavimą, su rinkodara susijusią veiklą ir jai vadovauja. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: konsultacijų politikos klausimais rengimas ir vadovavimas joms, strateginis ir finansinis planavimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; strategijų ir politikos krypčių įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas; vyresniųjų vadovų konsultavimas; vadovavimas naujų gaminių plėtrai, rinkodarai, viešiesiems ryšiams ir reklaminėms kampanijoms; su pardavimu susijusios veiklos, gaminių asortimento, klientų aptarnavimo standartų nustatymas ir vadovavimas šiai veiklai; kainų nustatymas ir kreditų sąlygų numatymas; užtikrinimas, kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos kontrolė; biudžeto sudarymas ir finansinių operacijų priežiūra; konsultavimasis su generaliniu direktoriumi ir kitų departamentų ar padalinių vadovais; išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; atstovavimas įmonei ar organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

121 Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

122 Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai

Pastabos
Paprastai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir didelę patirtį, susijusią su viena arba daugiau profesijų, priskirtų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Regiono vadovai ir kiti vyresnieji vadovai, koordinuojantys ir prižiūrintys jiems pavaldžių vadovų, kuriems tenka įvairi funkcijų atsakomybė, darbą, priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai rengia ir peržiūri politikos kryptis, taip pat padedami kitų vadovų planuoja, koordinuoja ir vertina visą valstybinių įstaigų, įmonių, ir kitų organizacijų veiklą ir jai vadovauja. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: pirmininkavimas įstatymų leidžiamųjų institucijų, direktorių tarybų ir komitetų darbui arba dalyvavimas jame; valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų politikos, biudžeto, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir konsultavimas; įmonių, valstybės institucijų arba agentūrų ir kitų organizacijų tikslų nustatymas; jiems įgyvendinti skirtų programų, politikos krypčių ir procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas; tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas; materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas politikai ir programoms įgyvendinti; organizacijos arba įmonės veiklos stebėsena ir vertinimas; vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; su ceremonijomis susijusių pareigų atlikimas ir atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei, organizacijai arba bendruomenei oficialiomis progomis ir susitikimuose, derybose, renginiuose ir viešuose projektų svarstymuose.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

111 Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai

112 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai