Category Archives: Visi profesijų pogrupiai

Visų profesijų pogrupiai. Ne kategorijos.

Konkrečias profesijas ir jų kodus galite sužinoti atsisiuntę EXCEL lentelę, spauskite viršuje VISOS SPECIALYBĖS

Seniūnai

Seniūnai yra savivaldybės pareigūnai, atliekantys administracines užduotis bei pareigas, kurios nėra priskirtos valstybės ar kitų institucijų kompetencijai.

Atliekamos užduotys:

(a) seniūnijos vidaus administravimas;

(b) savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektų seniūnijos veiklos klausimais rengimas ir teikimas merui;

(c) seniūnijai skirtų asignavimų administravimas;

(d) pasiūlymų dėl savivaldybei priklausančių kelių, šaligatvių, aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo teikimas savivaldybės administracijos direktoriui;

(e) tam tikrų dokumentų išdavimas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams;

(f) viešųjų paslaugų teikimo reikalavimų laikymosi kontroliavimas bei prekybos viešosiose vietose priežiūra;

(g) notarinių veiksmų ir gyventojų oficialiems testamentams prilyginamų testamentų tvirtinimas seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams;

(h) administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas;

(i) mirčių registravimas kaimo gyvenamųjų vietovių seniūnijose ir miestuose, kuriuose nėra civilinės metrikacijos įstaigų, leidimų laidoti išdavimas;

(j) seniūnijos gyventojų sueigų šaukimas ir gyventojų susitikimų su savivaldybės ir valstybės institucijų pareigūnais organizavimas;

(k) kitų mero potvarkiais skirtų funkcijų atlikimas;

(l) vadovavimas kitiems darbuotojams.

Vyresnieji valstybės tarnautojai

Vyresnieji valstybės tarnautojai konsultuoja valstybės politikos klausimais, prižiūri, kaip valstybės institucijos bei agentūros aiškina ir įgyvendina valstybės politikos kryptis ir teisės aktus, atstovauja savo šaliai užsienyje ir veikia jos vardu arba atlieka panašias užduotis tarpvyriausybinėse organizacijose. Jie planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir vertina visą savivaldybės ar vietos, regiono ir šalies valdžios padalinių, tarybų, agentūrų arba komisijų veiklą ir jai vadovauja, laikydamiesi vyriausybės ir įstatymų leidžiamųjų institucijų patvirtintų teisės aktų ir politikos krypčių.

Atliekamos užduotys:

(a) valstybės, regiono arba vietos valdžios ir teisės aktų leidėjų konsultavimas politikos klausimais;

(b) konsultavimas, rengiant valstybės biudžetą, įstatymus ir reglamentuojamuosius dokumentus, įskaitant jų pataisas;

(c) valstybės institucijų arba agentūrų tikslų apibrėžimas vadovaujantis teisės aktais ir valstybės politika;

(d) valstybės politikos kryptims įgyvendinti skirtų programų ir procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas kartu su vyriausybe arba su ja konsultuojantis;

(e) rekomendacijos dėl vidurinės grandies vadovų ir vyresniųjų darbuotojų pateiktų dokumentų, suvestinių ir ataskaitų, jų vertinimas ir tvirtinimas;

(f) tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas;

(g) bendra koordinavimo veikla kartu su kitais vyresniaisiais valstybės vadovais ir tarnautojais;

(h) pateikčių rengimas teisėkūros ir kitiems vyriausybės komitetams dėl politikos krypčių, programų arba biudžeto;

(i) valstybės institucijų ir agentūrų valstybės politikos krypčių ir teisės aktų aiškinimo ir įgyvendinimo priežiūra.

Pastabos
Valstybinių įmonių generaliniai direktoriai priskiriami 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.

Teisės aktų leidėjai

Teisės aktų leidėjai apibrėžia, nustato valstybės, regiono arba vietos valdžios institucijų ir tarptautinių valstybinių agentūrų politikos kryptis ir vadovauja jas įgyvendinant, rengia, priima, taiso arba atšaukia įstatymus, norminius teisės aktus ir reglamentuojamuosius dokumentus. Jie gali būti renkami ir nerenkami Seimo, Vyriausybės, tarybų ir komisijų nariai.
Atliekamos užduotys:
(a) pirmininkavimas įstatymų leidžiamųjų institucijų ir valstybės, regiono ar vietos valdžios administracinių tarybų arba teisėkūros posėdžių darbui arba dalyvavimas jų darbe;
(b) valstybės, regiono arba vietos valdžios politikos krypčių nustatymas, rengimas ir vadovavimas jas įgyvendinant;
(c) įstatymų, norminių teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas, priėmimas, taisymas arba atšaukimas vadovaujantis įstatymais arba konstitucija;
(d) dalyvavimas valdymo lygmens administracinėse tarybose arba oficialiuose komitetuose;
(e) plačiajai visuomenei susirūpinimą keliančių klausimų nagrinėjimas ir atstovaujamų rinkėjų interesų gynimas;
(f) dalyvavimas bendruomenės renginiuose ir susitikimuose, siekiant pasitarnauti bendruomenei, suprasti viešąją nuomonę ir suteikti informacijos apie vyriausybės planus;
(g) derybos su kitais teisės aktų leidėjais ir interesų grupių atstovais, siekiant suderinti skirtingus interesus ir parengti politikos kryptis bei susitarimus;
(h) esant vyriausybės nariais vadovavimas vyresniesiems administratoriams ir valstybės institucijų bei agentūrų tarnautojams aiškinant ir įgyvendinant valstybės politikos kryptis.