referatai tik nemokami

 

Sveiki atvykę į www.gas.lt/123referatai !!!

  Pradžia || Darbų rašymas || Klausimai - atsakymai || Chat`as, pokalbiai


Rūšiuoti

Puslapis:  1,  2,  3

Totalitarizmas
XX amžius pasaulio istorijoje buvo bene griausmingiausias ir skaudžiausias žmonijai. Du didžiuliai karai nusinešė milijonus žmonių gyvybių, sugriovė daugybę miestų, nuniokojo šalis. Bet tikriausiai didžiausią žalą padarė būtent šiame amžiuje atsiradusi nauja valdymo forma, kokios dar niekas iki tol nebuvo įtvirtinęs. Absurdiška, žiauri ir negailestinga. Tai TOTALITARIZMAS, palikęs juodą dėmę pasaulio istorijoje. Jo nusineštų nekaltų žmonių gyvybių milijonų niekas negali iki šiol suskaičiuoti. Neįtikėtina, kad tai mūsų pačių kūrinys, mūsų pačių spąstai sau. Bene didžiausią prievartą ir negailestingą naikinimą patyrė žydų tauta. Manoma, kad totalitarizmas atsirado dėl masinės demokratijos išsivystymo, įtraukusio į politinį procesą įvairias visuomenės grupes. Prie to prisidėjo ir pokario nuotaikos, žmonių nusivylimas, visuotinė apatija, vienišumo jausmas.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2320

Administracinių teisinių santykių struktūra
Nėra abejonių, jog vienas svarbiausių žmonijos raidos etapų - tai bendruomenės sukūrimas. Šis veiksnys padėjo ženkliai pastūmėti į priekį visą žmonijos evoliuciją. Bendruomenė pasižymi tuomi, jog jos narius sieja begalė saitų - pradedant papročiais ir baigiant sutartimis. Kartais yra bandoma šiuos santykius sugrupuoti tam tikra tvarka, nustatyti jų hierarchinius ryšius. Pavyzdžiui, marksistai teigia, jog svarbiausias ir esminis yra “gamybinis ryšys”. Dėl to atsiranda visi kiti santykiai. Kitos teorijos iškelia ne materialinius, bet psichologinius, dvasinius ar religinius motyvus. Kaip ten bebūtų, teisės teorijai svarbu ne pati hierarchija, bet kokiu būdu šie santykiai pavirsta į teisinius. Savaime aišku, jog šių socialinių ryšių virtimas teisiniais yra tik teisei reguliuojant - stabilizuojant, vystant, keičiant.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-20

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2305

Valstybė
Terminas "valstybė" atsirado XV amžiuje.Graikai miestui valstybei pavadinti vartojo terminą "polis", o romėnai -"civitas", "respublica". Viduramžiais europiečiai teritoriją valdančią organizaciją vadino "regnum" (karalystė). Žodis "terra" (lot. žemė) taip pat reiškė valstybę. Lenkijoje sakyta "rzeczpospolita" (valstybė). Lietuvos, vienos iš baltų žemių, vardas pirmą kartą paminėtas 1009 m. Kvedlinburgo kronikoje, Lietuvos valstybė susidarė XIII a. pirmoje pusėje iš atskirų krašto teritorijų, kurias valdė kunigaikščiai. Lietuviškas jos pavadinimas "valstybė" atsirado iki XIX a.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-14

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2325

Bendroji Europos Sąjungos žemės ūkio politika
Šio kursinio darbo tema – Bendroji Europos Sąjungos žemės ūkio politika. Darbui buvo naudojami šie šaltiniai: publikacijos spaudoje, knygos, įvairūs moksliniai straipsniai, suteikta Žemės ūkio ministerijos medžiaga, Statistikos departamento duomenys. Kursinio darbo tikslas – apžvelgti Europos Sąjungos bendros žemės ūkio politikos atsiradimo aplinkybes, bendros – vieningos rinkos sukūrimą bei jos istorinę vystymosi raidą. Norint išvengti nepagrįstų diskusijų Lietuvos integracijos klausimais, būtina plačiau susipažinti su Europos Sąjungos žemės ūkyje vykstančiais procesais, pirmiausia bendrąja žemės ūkio politika, jos raida bei 1992 metų reforma.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-8

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2279

Europoje veikiančios tarptautinės organizacijos
Vidurio europos iniciatyva. Iš pradžių penkiašalė, vėliau šešiašalė Vidurio Europos iniciatyva yra eksperimentinė regiono organizacija, įkurta skatinti glaudesnį bendradarbiavimą tradiciškai bendrų interesų sferoje. Narės yra Austrija, Čekija, Italija, Kroatija, Lenkija, Slovakija, Slovėnija ir Vengrija.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-8

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2360

Europos Sąjungos parama Lietuvai
Apie Europą kaip apie vientisą kultūrinę ir civilinę erdvę kalbama jau labai seniai, o raginimai ir netgi bandymai suvienyti skirtingas Europos tautas yra žinomi jau nuo senų senovės. Bet tikrai savanoriškas ir sėkmingas Europos susivienijimas prasidėjo tik xx amžiaus šeštajame dešimtmetyje, įsteigus ekonomines Europos bendrijas, kurios šiandien yra išaugusios i įspūdingą Europos Sąjungą. Šiame referate mes norime jus supažindinti su Europos Sąjungos (ES) skiriama parama Lietuvai. Iš šio referato sužinosite, kuo ši parama yra svarbi mūsų šaliai, kaip ji keičia mūsų aplinka. 2002 m. vasario 15 d. Lietuva pradėjo derybas dėl busimos narystes Europos Sąjungoje. Vadinasi, Lietuva jau įveikė nemažą dali įsipareigojimų, susijusių su naryste Europos Sąjungoje ir gavo pakankamai didelę paramą, kuri turėjo ir turės teigiamą poveikį kiekvieno iš mūsų gyvenimui.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-8

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2254

Europos sąjungos integracija
Dar prieš Europos Bendrijos įkūrimą ir jos peraugimą į Europos Sąjungą galime aptikti įvairių minties sukurti suvienytą Eu¬ropos valstybių bendriją politinių išraiškų. Mėginta sudaryti sąjungą hegemonijos dėka ir jėga. Po skaudžios Pirmojo pa¬saulinio karo pamokos buvo kalbama apie tai¬kią, savo noru įstojusių ir lygiateisiais pagrin¬dais gyvuojančių valstybių bendriją. 1923 m., Austrijos europietiškojo judė¬jimo pradininkas bei vadovas grafas Kaudenhovas Kalergis (Coudenhove Kalergi) kvietė sukurti Jungtines Europos valstijas, motyvuodamas tokiais pavyzdžiais, kaip sėk¬mingas Šveicarijos sąjungos paskelbimas 1848 m., Vokietijos imperijos sukūrimas 1871 m. ir visų pirma Jungtinių Amerikos Valstijų ne¬priklausomybės paskelbimas 1776m.
Tipas:   kursinis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-8

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2288

Europos Sąjunga
Šiandien Europos Sąjunga yra didžiausia pasaulyje tarptautinė organizacija, apimanti 3.2 mln. kv. kilometrų, vienijanti 15 valstybių ir daugiau kaip 370 milijonų gyventojų. 1999 metų ES biudžetas siekė 86 350.4 mln. eurų, arba 362 671.68 mln. litų. Tai valstybių asociacija, siekianti glaudesnės ekonominės ir politinės integracijos vardan savo piliečių gerbūvio užtikrinimo, taikos ir stabilumo Europoje.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-8

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2223

EUROŪKIS
Kaimo plėtra (angl. rural developmnet, pranc. developpement rural, vok. landliche Entwicklung) - tai viena iš ES bendrosios ž.ū. politikos priemonių, kuria siekiama paspartinti kaimo vietovių ekonominę plėtrą ir palengvinti BŽŪP reformą. Pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatymą, kaimo plėtra yra kaimo vietovių gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas, kaimo ūkinės ir socialinės struktūros, taip pat bendruomeninių ryšių tobulinimas, siekiant užtikrinti ekonominę ir socialinę sanglaudą, saugoti ir kurti darbo vietas kaimo vietovėse, saugoti ir puoselėti etninę kultūrą, kraštovaizdį bei gamtinę aplinką. Kaimo plėtros prioritetai Europos sąjungos šalyse nustatomi, atsižvelgiant į specifinius regiono išteklius, socialinę, demografinę situaciją, ūkinės veiklos plėtojimo galimybes.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-8

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2242

Perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją: Lietuva ir Lenkija
Iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti, kad perėjimas iš nedemokratinio valdymo į demokratinį nereikalauja ilgu tyrinėjimų, tačiau įsigilinus į šią problemą darosi aišku, kad perėjimas iš autoritarizmo į demokratiją dvidešimto amžiaus pabaigoje tapo ne tik Rytų ir Vidurio Europos bei Baltijos šalių problema, bet ir nuolatinių svarstymų ir ginčų arena. Rytų ir Vidurio Europos bei Baltijos valstybių perėjimas į demokratiją yra unikalus procesas dėl kelių aplinkybių. Pirma, pasaulio istorijoje iki šiol nebuvo perėjimo iš komunistinio autoritarizmo patirties. Antra, unikali Rytų ir Vidurio Europos minėto proceso ypatybė – tai jo sinchroniškumas ir vienalaikiškumas. Savaime aišku, kad politinių režimų transformacija turėjo įvykti visose arba beveik visose komunistinės stovyklos šalyse vienu metu, nes vienai šaliai subrendus tokiam žingsniui, kitos šalys negalėjo likti abejingos. Trečia, dominuojantis taikus proceso pobūdis, išimtis tėra Rumunija, Jugoslavija, bei kai kurie buvusios SSRS regionai. Iki šiol dauguma mokslininkų ginčijasi, ar galima šį procesą pavadinti revoliucija, nes beveik visose šalyse reformos vyko taikiai ir be jėgos panaudojimo.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-6

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2583

Lietuvos pažanga rengiantis narystei Europos Sąjungoje
Šiais metais pagrindinis dėmesys buvo skiriamas acquis įgyvendinimui, ypatingai administracinių gebėjimų stiprinimo srityje. Acquis įgyvendinimo priemonių planas (AIPP) apima detalius acquis įgyvendinančius institucijų plėtros planus visuose 29 skyriuose. Kiekviename sektoriuje suformuluotos funkcijos, kurias reikalauja vykdyti acquis, įvertinti atskirų institucijų stiprinimo poreikiai, išsamiai suplanuoti veiksmai ir finansiniai poreikiai, užtikrinantys, kad nuo 2004 m. sausio 1 d. Lietuvos institucijos turėtų pakankamus administracinius gebėjimus įgyvendinti narystės ES įsipareigojimus. Acquis įgyvendinančių institucijų plėtros planų parengimas įgalino geriau įvertinti finansinius ir žmogiškųjų resursų poreikius visuose sektoriuose bei numatyti terminus priemonių įgyvendinimui. Institucinės plėtros planavimo procesas padėjo numatyti būtinus veiksmus ir sukonkretinti priemones regioninės politikos, aplinkos ir mokesčių srityse.
Tipas:   straipsnis   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-6

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2533

Paskirstomasis teisingumas
Minimali valstybė yra ekstensyviausia vlstybė, kurią galima pateisinti. Visos ekstensyvesnės valstybės pažeidinėja žmonių teises. Vis dėlto daug autorių stengėsi argumentuotai pateisinti tokias valstybes. Efektyvesnė valstybė pateisinama todėl, kad ji yra būtinas įrankis paskirstomajam teisingumui įgyvendinti. Terminas “paskirstomasis teisingumas” nėra neutralus. Girdėdami terminą “paskirstymas”, dauguma žmonių mano, kad kažkas arba kažkoks mechanizmas, dalindamas daiktų atsargas, vadovaujasi tam tikru principu arba kriterijumi. Į šį dalių skirstymo procesą galėjo įsibrauti kokia nors klaida. Tad mažų mažiausiai lieka atviras klausimas, ar nereikėtų atlikti perskirstymo, ar neturėtume iš naujo atlikti tai, kas buvo jau padaryta nors ir prastai.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-6

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2544

Jungtinių tautų organizacija
Nuo JTO įkūrimo praėjo daugiau nei 50 metų. Dabar jau galime pasakyti, kad ši organizacija yra tvirtas žmogaus teisių ir laisvių pamatas. Taika, laisvė, pagarba žmogaus teisėms, pagalba vargstantiems suteikia žmonijai galimybę kurti naują gyvenimą.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-6

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2199

Žymiausios politines ekonominės ir karinės sąjungos
Amerikos valstybių organizacija (OAS – Organisation of American Sates), ikurta 1948 m. Nepriklausomų Valstybių Sandrauga NVS ikurta 1991 m. Arabų valstybių lyga AL, įkurta 1945 m. Afrikos vienybės organizacija OAU, įkurta 1963 m. Šiaurės Amerikos laisvos prekybos sutartis NAFTA, ikurta 1989 m. Pietų bendroji rinka MERCOSUR, įkurta 1991 m. Europos Sąjunga EU, įsteigta 1993 m. Andu grupė AG, įkurta 1969 m. Pietryčių Azijostautų asociacija ASEAN, įkurta 1967 m. Šiaurės Atlanto gynybinė organizacija NATO, įkurta 1949 m.
Tipas:   konspektas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-6

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2331

Europos Sąjunga
Manome, Europos sąjunga Lietuvos valstybei atneš didelę naudą, nes šiuo metu Lietuva yra viena atsiliekančių valstybių Europoje. Tik dirbant kartu su labiausiai išsivysčiusiomis valstybėmis galima judėti į priekį. Plėtojant pramonę, atsigauna ekonomika, padidėja importas ir eksportas. Visi šie dalykai susiję vienas su kitu. Norint visa tai gerinti be galingiausių valstybių pagalbos, reikia labai daug pastangų ir dar daugiau laiko. Bet šiuo atveju, kai Lietuvoje klesti korupcija ir skurdas, tai tampa nerealu.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-11-4

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2255

Liberalizmas
Liberalizmas ( lot. libere – laisvas ) – politinė doktrina, aukščiausia vertybe pripažįstanti individą, jo laisvę r teises. Liberalizmas, kaip politinė doktrina, įvairiomis istorinėmis sąlygomis formavosi du su puse amžiaus. Jis atsirado XVII a. , suklestėjo laisvojo kapitalizmo vystymosi laikotarpiu, tarpukaryje pergyveno gilią krizę ir nauju, neoliberalizmo pavidalu, atgimė po Antrojo pasaulinio karo.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-30

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2487

Konservatizmas
Konservatizmas susiformavo, kai Prancūzų Didžioji revoliucija peraugo į jakobinų diktatūrą ir ėmė kelti grėsmę Europos stabilumui ir gerovei. Tuomet pagrindines mintis suformavo E.Berkas savo veikale "Apmąstymai apie prancūzų revoliuciją". Tas idėjas vėliau išplėtojo politikai, bei įvairūs veikėjai. Konservatizmo srovė Vakarų Europos politiniams rėžimams davė daug ryškių lyderių - Dizraelis, Čerčilis, de Golis, Teacheris, Reaganas ir kiti. Šie garsūs asmenys savo šalių istorijoje paliko neišdildomą pėdsaką ir tapo kiekvieno konservatoriaus idealu, verto kad juo būtų žavimasi.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-10-9

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2331

Trumpoji politologija
Politikos šakos apima politinių idėjų ir debatų nagrinėjimą (nagrinėjamas ir interpretuojamas žymiausių politikos teoretikų palikimas, gvildenami amžinieji klausimai-kas yra politinis teisingumas, kodėl tarp socialinių grupių kyla konfliktai, kokios yra karų priežastys, kaip žmoniją padaryti laiminga ir kt.
Tipas:   lentelė   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2509

Fridrichas Ratzelas
Rašydamas šį rašto darbą turėjau vieną tikslą - tai buvo noras supažindinti skaitytojus su ,vadinamuoju, geopolitikos mokslo tėvu, švedų geopolitiku – Fridrichu Ratzelu. Kodėl aš pasirinkau būtent šią temą? Atsakymas būtų paprastas, tai norėjimas kuo daugiau sužinoti, bei pateikti naujos informacijos apie geopolitikos mokslo pradininką, pačias pirmąsias idėjas, susipažinti su pirmųjų geopolitikų darbais.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-05-10

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2236

Politiniai interesai
Valstybės gyvenime veikia daugybė politinių aktorių, subjektų, čia egzistuoja ir visuomenė, dėl kurios ir yra valstybė. Būtent valstybė su savo politiniais subjektais privalo rūpinti tos visuomenės interesais. Visuomenė būdama nepatenkinta valstybės darbu bando pati atkreipti jos dėmesį, burdamasi į įvairias organizacijas, judėjimus, profesines sąjungas ir pan. jų veiklą ir įtaką vyriausybei aiškiau galima suvokti paanalizavus politinių interesų sąvoką.
Tipas:   referatas   Įdėjimo į puslapį data: 2013-04-24

[ Atsisiųsti ]:    Jau siuntėsi: 2432


Puslapis:  1,  2,  3

Dalykai

Paieška

Laukiame

Laukiame Jūsų darbų..

Svetainė atnaujinta:
2013.12.14

 
 

Copyright © 2015 123 referatai Lithuania • Atsakomybės ribojimas • Reklama