100 iškiliausių Lietuvos žmonių sąrašas

Lietuvos mokslų akademijos narių ir Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto sudarytas 100 iškiliausių Lietuvos žmonių sąrašas
(iš Mokslo ir enciklopedijų leidybos instituto redaktorių pateiktų beveik 400 kandidatų).

Nr.

Asmuo ir aprašymas

1.

ALGIRDAS, LDK didysis kunigaikštis, beveik 2 kartus padidinęs LDK teritoriją

2.

AVIŽONIS Petras, gydytojas, vienas lietuvių oftalmologijos pradininkų, visuomenės veikėjas

3.

BALČIKONIS Juozas, kalbininkas, Lietuvos MA tikr. narys

4.

BARANAUSKAS Antanas, vyskupas, poetas, poemos „Anykščių šilelis“ autorius

5.

BARBORA RADVILAITĖ, LDK didžioji kunigaikštienė, Lenkijos karalienė

6.

BARŠAUSKAS Kazimieras, fizikas, pirmasis KPI rektorius

7.

BASANAVIČIUS Jonas, lietuvių tautinio judėjimo veikėjas ir ideologas, Vasario 16 Akto signataras

8.

BIELINIS Jurgis, žymiausias knygnešys

9.

BIRŽIŠKA Mykolas, visuomenės veikėjas, literatūros istorikas, Lietuvos MA tikrasis narys

10.

BRAZDŽIONIS Bernardas, vienas žymiausių 20 a. lietuvių poetų, lietuvių laisvės šauklys

11.

BRAZDŽIŪNAS Povilas, daugelio fizikos šakų pradininkas Lietuvoje, Lietuvos MA tikrasis narys

12.

BRETKŪNAS Jonas (1536–1602), evangelikų liuteronų kunigas, lietuviškos raštijos kūrėjas

13.

BŪGA Kazimieras, kalbininkas, baltistikos mokslo kūrėjas

14.

CHODKEVIČIUS Jonas Karolis, LDK valstybės, karo ir kultūros veikėjas, vienas žymiausių 17 a. pradžios Europos karvedžių

15.

ČEPINSKIS Vincas, fizikas, chemikas, fizikos ir fizikinės chemijos pradininkas Lietuvoje, VDU rektorius

16.

ČIURLIONIS Mikalojus Konstantinas, dailininkas, muzikas, kurio kūryba žinoma pasaulyje

17.

DARIUS Steponas, lakūnas, perskridęs Atlantą, Lietuvos sporto organizatorius

18.

DAUKANTAS Simonas, istorikas, lietuvių tautinio atgimimo žadintojas

19.

DAUKŠA Mikalojus (tarp 1527 ir 1538–1613), vienas lietuvių raštijos kūrėjų, gimtosios kalbos aukštintojas

20.

DOMEIKA Ignas, pasaulinio garso mineralogas, geologas, Čilės mokslo ir švietimo organizatorius

21.

DONELAITIS Kristijonas, grožinės lietuvių literatūros pradininkas, poemos

„Metai“ autorius

22.

GEDIMINAS, LDK didysis kunigaikštis, žymiausias 14 a. I pusės Lietuvos politikas ir diplomatas

23.

GIEDRAITIS Merkelis (1536–1609), vyskupas, LDK savarankiškumo gynėjas, lietuvių raštijos skatintojas

24.

GIMBUTIENĖ Marija Birutė, pasaulinio garso archeologė, archeomitologijos pradininkė

25.

GIRĖNAS Stasys, lakūnas, su Steponu Dariumi perskridęs Atlantą

26.

GOŠTAUTAS Albertas, LDK valstybės ir karo veikėjas, LDK savarankiškumo gynėjas, kurį laiką jos faktinis valdytojas

27.

GRAIČIŪNAS Vytautas Andrius, inžinierius, matematikas, vadybos teoretikas

28.

GREIMAS Algiras Julius, lingvistas, vienas žymiausių pasaulio semiotikų – Paryžiaus semiotikos mokyklos kūrėjas

29.

GRYBAS Vincas, vienas žymiausių 20 a. I pusės skulptorių

30.

GRINIUS Kazys, Lietuvos prezidentas

31.

GROTHUSAS Teodoras, pasaulinio garso fizikochemikas

32.

GUCEVIČIUS Laurynas (Stuoka-Gucevičius), žymiausias brandžiojo klasicizmo architektas

33.

GUDAITIS Antanas, vienas žymiausių Lietuvos tapytojų

34.

GUSTAITIS Antanas, aviacijos inžinierius, lėktuvų konstruktorius, brigados generolas

35.

IVANAUSKAS Tadas, gamtininkas zoologas, Lietuvos MA tikrasis narys

36.

IVINSKIS Laurynas, švietėjas, lietuviškų kalendorių leidėjas

37.

JABLONSKIS Jonas, kalbininkas, lietuvių bendrinės kalbos tėvas

38.

JANKUS Martynas, aušrininkas, Mažosios Lietuvos patriarchas

39.

JOGAILA, LDK didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius

40.

JONYNAS Vytautas Kazimieras, vienas žymiausių Lietuvos grafikų, skulptorių, vitražistų

41.

JUCYS Adolfas, fizikas, daugiaelektroninių atomų teorijos kūrėjas, Lietuvos MA tikrasis narys

42.

JURGUTIS Vladas, politikas, ekonomistas, lietuvių finansų mokslo pradininkas, Lietuvos MA tikrasis narys

43.

JUŠKA Antanas (1819–1890), kunigas, tautosakininkas, leksikografas

44.

KALANTA Romas, antisovietinio pasipriešinimo dalyvis, susideginęs protestuodamas prieš SSRS okupaciją

45.

KAZIMIERAS, šventasis

46.

KAZIMIERAS Jogailaitis, LDK didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius

47.

KĘSTUTIS, LDK didysis kunigaikštis, vienas žymiausių 14 a. Lietuvos politikų, gynybos nuo Vokiečių ordino organizatorius

48.

KOJELAVIČIUS-VIJŪKAS Albertas, kunigas, istorikas, filosofas, pirmosios spausdintos Lietuvos istorijos autorius, VU rektorius

49.

KRASAUSKAS Stasys, vienas žymiausių Lietuvos grafikų

50.

KRĖVĖ Vincas, rašytojas, visuomenės veikėjas, Lietuvos MA prezidentas

51.

KRUPAVIČIUS Mykolas, kunigas, valstybės ir visuomenės veikėjas, 1922– 40 žemės reformos pradininkas, po II pasaulinio karo – kovotojas dėl Lietuvos valstybingumo atkūrimo

52.

KUDIRKA Vincas, lietuvių tautinio atgimimo veikėjas ir ideologas, Lietuvos himno autorius

53.

KULVIETIS Abraomas (apie 1510–1545), kultūros veikėjas, lietuviškos raštijos vienas pradininkų

54.

LUKŠA Juozas, Lietuvos partizanų vadas, pirmasis supažindinęs pasaulį su Lietuvos partizanų kova

55.

MACEINA Antanas, vienas žymiausių 20 a. Lietuvos filosofų

56.

MACKEVIČIUS Antanas, kunigas, vienas 1863–64 sukilimo vadų

57.

MAIRONIS, kunigas, poetas, lietuvių literatūros klasikas

58.

MATULAITIS Jurgis MIC, palaimintasis, lietuvybės gynėjas

59.

MATULIS Juozas, chemikas, Lietuvos elektrochemijos mokyklos kūrėjas, Lietuvos MA prezidentas

60.

MAŽVYDAS Martynas, lietuvių raštijos pradininkas

61.

MICKEVIČIUS Adomas, poetas romantikas, lietuviškos tematikos kūrinių autorius

62.

MYKOLAITIS-PUTINAS Vincas, vienas žymiausių 20 a. lietuvių rašytojų, literatūros mokslininkas, Lietuvos MA tikrasis narys

63.

MILAŠIUS Oskaras, lietuvių kilmės prancūzų rašytojas, lietuvių tautosakos vertėjas, diplomatas

64.

MILOŠAS Česlavas, Nobelio premijos laureatas, Lietuvoje gimęs ir augęs lenkų rašytojas, lietuviškos tematikos knygų autorius

65.

MILTINIS Juozas, vienas žymiausių Lietuvos režisierių, Panevėžio dramos teatro įkūrėjas ir vadovas

66.

MINDAUGAS, Lietuvos karalius

67.

NAUJALIS Juozas, kompozitorius, dirigentas, lietuvių muzikos patriarchas

68.

NĖRIS Salomėja, ryškiausia 20 a. lietuvių neoromantizmo poetė

69.

PETRAUSKAS Kipras, dainininkas, vienas profesionalaus lietuvių operos teatro kūrėjų, visuomenės veikėjas, sportininkas

70.

PLATERYTĖ Emilija, 1830–31 sukilimo dalyvė, Lietuvos Žana d’Ark

71.

RADVILA Juodasis Mikalojus, LDK politikas, jos savarankiškumo gynėjas, žymiausias reformacijos veikėjas

72.

RAMANAUSKAS Adolfas, Lietuvos partizanų vadas

73.

RĖZA Liudvikas Martynas, tautosakininkas, literatūros istorikas, Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas

74.

RÖMERIS Mykolas, teisininkas, visuomenės veikėjas, Lietuvos teritorinio vientisumo gynėjas

75.

SAPIEGA Leonas, LDK valstybės veikėjas, jos savarankiškumo ir lietuvybės gynėjas

76.

SARBIEVIJUS Motiejus (1595–1640), jėzuitas, žymiausias baroko epochos poetas, rašęs lotyniškai, VU profesorius

77.

SEMENAVIČIUS (Simonavičius) Kazimieras, inžinierius konstruktorius, daugiapakopių raketų kūrėjas

78.

SIMONAITYTĖ Ieva, rašytoja, įamžinusi Mažosios Lietuvos (lietuvininkų) gyvenimą

79.

SIRVYDAS Konstantinas, jėzuitas, lietuviškos raštijos kūrėjas, leksikografas

80.

SLADKEVIČIUS Vincentas, kardinolas

81.

SMETONA Antanas, Lietuvos prezidentas

82.

SMUGLEVIČIUS Pranciškus, žymiausias klasicizmo epochos lietuvių tapytojas

83.

SRUOGA Balys, vienas žymiausių lietuvių rašytojų, literatūros ir teatro kritikų

84.

STEPONAS BATORAS, LDK didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius

85.

STEPONAVIČIUS Julijonas, arkivyskupas, tikinčiųjų teisių gynėjas

86.

STULGINSKIS Aleksandras, Lietuvos prezidentas

87.

ŠALKAUSKIS Stasys, vienas žymiausių 20 a. lietuvių filosofų

88.

ŠAPOKA Adolfas, istorikas, svarbiausio 20 a. I pusės istorijos veikalo

„Lietuvos istorija“ autorius

89.

TONKŪNAS Juozas, žymiausias Lietuvos agronomas pievininkas, švietimo ministras, Lietuvos MA narys korespondentas, stalininių represijų kalinys

90.

VAIŽGANTAS, vienas žymiausių 20 a. pradžios lietuvių rašytojų, visuomenės veikėjas

91.

VALANČIUS Motiejus, vienas žymiausių lietuvių grožinės literatūros pradininkų, vyskupas, lietuvybės gynėjas

92.

VASILIAUSKAS Kazimieras, kunigas, tikinčiųjų teisių gynėjas, Vilniaus kunigų seminarijos rektorius

93.

VYDŪNAS, vienas žymiausių Mažosios Lietuvos kultūros veikėjų, filosofas, rašytojas

94.

VILEIŠIS Petras, inžinierius, visuomenės ir kultūros veikėjas, lietuvybės skatintojas

95.

VILNIAUS GAONAS, Zalman Elijahu ben Šlomo, pasaulinio garso Talmudo žinovas

96.

VYTAUTAS, LDK didysis kunigaikštis, kuriam valdant LDK įgijo didžiausią teritoriją ir galybę

97.

ŽALAKEVIČIUS Vytautas, vienas žymiausių lietuvių kino režisierių

98.

ŽEMAITĖ, rašytoja, visuomenės veikėja

99.

ŽEMAITIS Jonas, Lietuvos partizanų vadas, suvienijęs lietuvių partizaninį judėjimą

100.

ŽYGIMANTAS AUGUSTAS, LDK didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius

Kandidatai į šimtuką

1.

AISTIS Jonas (1904–1973), poetas, eseistas. Populiariausias 20 a. 4–5 d- mečio lietuvių poetas

2.

BALSYS Eduardas (1919–84), vienas žymiausių lietuvių kompozitorių, pedagogas

3.

BALTRUŠAITIS Jurgis (1873–1944), poetas, diplomatas

4.

BILIŪNAS Jonas, rašytojas, visuomenės veikėjas

5.

BIRŽIŠKA Vaclovas, visuomenės veikėjas, bibliografas, Lietuvos MA tikrasis narys

6.

ČERSKIS Jonas (1845–1892), geologas, paleontologas, geografas, Sibiro tyrėjas

7.

DAUGUVIETIS Borisas (1885–1949), vienas žymiausių lietuvių teatro veikėjų

8.

GALAUNĖ Paulius (1890–1988), meno istorikas, grafikas, muziejininkas

9.

GIEDRAITIS Juozapas (1754–1838), vyskupas, pirmasis Naujojo Testamento vertėjas

10.

GOŠTAUTAS Jonas (m. 1458), LDK valstybės veikėjas, nuo 1440 faktinis jos valdytojas

11.

GRUODIS Juozas (1884–1948), kompozitorius, dirigentas, pedagogas

12.

JAUNIUS Kazimieras (1848–1908), kunigas, kalbininkas, lietuvių kalbos tarmių tyrėjas

13.

JUZELIŪNAS Julius (1916–2001), kompozitorius, visuomenės veikėjas, habil. daktaras, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio iniciatyvinės grupės narys

14.

KARSAVINAS Levas (1882–1952), kultūros istorikas, filosofas, VU profesorius

15.

KATILIUS Raimundas (1947–2000), vienas žymiausių lietuvių smuikininkų

16.

KAZLAUSKAS Jonas (1930–1970), vienas žymiausių 20 a. balstistų, filol. daktaras

17.

KLEINAS Danielius (1609–1666), evangelikų liuteronų kunigas, lietuvių raštijos kūrėjas

18.

KOLUPAILA Steponas (1892–1964), hidrologas, Lietuvos MA tikrasis narys

19.

KUDABA Česlovas, geografas, politikas, Kovo 11 Akto signataras

20.

KURŠAITIS Fridrichas (1806–1884), evangelikų liuteronų kunigas, vienas žymiausių lietuvių kalbininkų

21.

LAŠAS Vladas, gydytojas, fiziologas, alergologas, Lietuvos MA tikrasis narys

22.

LELEVELIS Joachimas (1786–1861), lenkų istorikas, numizmatas, visuomenės veikėjas, VU profesorius

23.

NARBUTAS Teodoras (1784–1864), istorikas, pirmosios Lietuvos istorijos, atskirtos nuo Lenkijos istorijos, autorius

24.

PEČKAUSKAITĖ Marija, Šatrijos Ragana (1877–1930), viena žymiausių 20 a. I pusės rašytojų

25.

POČOBUTAS-ODLIANICKIS Martynas (1728–1810), pasaulinio garso astronomas, VU rektorius

26.

PROTASEVIČIUS Valerijonas, vyskupas, išrūpinęs Stepono Batoro privilegiją VU

27.

RADVILA Jonušas (1612–1655), LDK politikas ir karvedys

28.

RADVILA Rudasis Mikalojus (1512–1584), LDK valst. ir kultūros veikėjas, karvedys

29.

RAŠTIKIS Stasys (1896–1985), divizijos generolas, Lietuvos kariuomenės vadas

30.

REINYS Mečislovas (1884–1953), arkivyskupas, filos. daktaras, kovotojas už tikėjimo laisvę

31.

RUSTEMAS Jonas (1762–1835), tapytojas, VU profesorius, vienas žymiausių tapytojų portretistų

32.

SIERAKAUSKAS Zigmantas (1826–1863), vienas 1863–64 sukilimo vadų

33.

SKARGA Petras (1536–1612), jėzuitas, pirmasis VU rektorius

34.

SKORINA Pranciškus (1486–1541 ar 1551), baltarusių spaustuvininkas, knygų spausdinimo pradininkas Lietuvoje

35.

STATULEVIČIUS Vytautas (1929–2003), matematikas, Lietuvos MA tikrasis narys

36.

SVIRSKIS Vincas (1835–1916), žymiausias tautodailininkas skulptorius

37.

ŠIMKUS Stasys (1887–1943), vienas žymiausių lietuvių kompozitorių, dirigentų

38.

ŠIMONIS Kazys (1887–1978), dailininkas, vienas žymiausių 20 a. lietuvių tapytojų

39.

ŠIVICKIS Pranciškus (1882–1968), zoologas, Lietuvos MA tikrasis narys

40.

TIŠKEVIČIUS Eustachijus (1814–73), žymiausias 19 a. lietuvių archeologas, muziejininkas

41.

TRAIDENIS (m. 1281), Lietuvos didysis kunigaikštis

42.

TŪBELIS Juozas (1882–1939), Lietuvos valstybės veikėjas, ministras pirmininkas

43.

URBŠYS Juozas (1896–1992), valst. veikėjas, diplomatas, vertėjas

44.

VĖLIUS Norbertas (1938–1997), tautosakininkas, filol. daktaras

45.

VIENUOLIS-ŽUKAUSKAS Antanas, vienas žymiausių lietuvių rašytojų, visuomenės veikėjas

46.

VYTENIS (m. ~1315), Lietuvos didysis kunigaikštis

47.

VOLDEMARAS Augustinas (1883–1942), Lietuvos pirmasis ministras pirmininkas

48.

ZIGMANTAS VAZA (1566–1632), Lietuvos didysis kunigaikštis, Lenkijos ir Švedijos karalius

49.

ŽEMAITIS Zigmas (1884–1969), matematikas, visuomenės veikėjas, VU rektorius

50.

ŽYGIMANTAS SENASIS (1467–1548), Lietuvos didysis kunigaikštis, Lenkijos karalius<< Grįžti