Statistins produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Reglamentu (EEB) Nr. 3696/93 (2) buvo sudarytas statistinis Europos ekonominės bendrijos produktų pagal veiklos rūšį klasifikatorius (CPA).

(2)

Siekiant atsižvelgti į technologijos raidą ir struktūrinius ekonomikos pokyčius, turėtų būti priimtas atnaujintas CPA.

(3)

Produktų klasifikatoriaus struktūros išdėstymas pagal gamybinę veiklą leidžia išvengti nesusijusių kodavimo schemų kūrimo ir lengvai identifikuoti atitinkamų rinkų gamintojų produktus.

(4)

Būtina sukurti orientacinę sistemą, kurią naudojant galėtų būti lyginami statistiniai gamybos, vartojimo, išorės prekybos ir transporto duomenys.

(5)

Atnaujintas CPA yra svarbiausias nuolatinių Komisijos pastangų iš esmės pertvarkyti Bendrijos statistiką objektas; tikimasi, kad parengus lengviau palyginamus ir tinkamus duomenis pagerės ekonomikos valdymas Europos bendrijos ir nacionaliniu lygiu.

(6)

Vidaus rinkai veikti reikalingi statistikos standartai, taikomi nacionaliniams ir Bendrijos statistikos duomenims rinkti, perduoti ir skelbti, kad įmonės, finansų institucijos, Vyriausybės ir visi kiti vidaus rinkoje veikiantys ūkio subjektai galėtų gauti patikimus ir palyginamus statistinius duomenis. Todėl ypač svarbu, kad visose valstybėse narėse įvairių CPA kategorijų turinys būtų aiškinamas vienodai.

(7)

Patikima ir palyginama statistika būtina, kad įmonės galėtų įvertinti savo konkurencingumą, ir naudinga Bendrijų institucijoms, siekiančioms užkirsti kelią konkurencijos iškreipimui.

(8)

Pats bendro statistinio produktų pagal veiklos rūšį klasifikatoriaus sudarymas per se neįpareigoja valstybių narių rinkti, skelbti ar teikti duomenis. Tik tuo atveju, kai valstybės narės naudoja produktų klasifikatorius, susietus su Bendrijos klasifikatoriumi, galima teikti visokeriopą informaciją, kuri atitiktų vidaus rinkos valdymo poreikius patikimumo, greičio, lankstumo ir išsamumo aspektais.

(9)

Reikėtų numatyti nuostatą, kad valstybės narės, siekdamos patenkinti nacionalinius poreikius, savo nacionaliniuose klasifikatoriuose galėtų įrašyti papildomas kategorijas, grindžiamas CPA.

(10)

Siekiant tarptautinio ekonomikos statistikos palyginamumo, svarbu, kad valstybės narės ir Bendrijos institucijos naudotų produktų klasifikatorius, kurie tiesiogiai susieti su Svarbiausio produktų klasifikatoriaus (CPC) antrąja redakcija, kurią priėmė Jungtinių Tautų Statistikos komisija.

(11)

Naudojant CPA Bendrijoje būtina, kad Komisijai padėtų Tarybos sprendimu 89/382/EEB, Euratomas (3), įsteigtas Statistikos programų komitetas, – ypač nagrinėjant CPA įgyvendinimo problemas ir įtraukiant CPA pakeitimus.

(12)

Nustatant naują statistinį produktų klasifikatorių pirmiausia reikia pakeisti nuorodas į CPA. Todėl būtina panaikinti Reglamentą (EEB) Nr. 3696/93.

(13)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4). Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus iš dalies pakeisti CPA, kad būtų atsižvelgta į technologijų arba ekonominius pokyčius ir CPA būtų priderinta prie kitų ekonominių ar socialinių klasifikatorių. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jas papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(14)

Kadangi valstybės narės negali deramai įgyvendinti šiame reglamente numatyto tikslo, t. y. nustatyti naujo CPA, o Bendrijos lygmeniu juos įgyvendinti lengviau, Bendrija gali imtis priemonių laikydamasi subsidiarumo principo kaip numatyta Sutarties 5 straipsnyje. Laikantis tame pačiame straipsnyje nustatyto proporcingumo principo, šiame reglamente numatomos tik tos priemonės, kurios būtinos šiam tikslui pasiekti.

(15)

Konsultuotasi su Statistikos programų komitetu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomas naujas bendras CPA Bendrijoje, siekiant užtikrinti atitikimą ekonominei tikrovei ir nacionalinių, Bendrijos ir tarptautinių klasifikatorių bei nacionalinės, Bendrijos ir tarptautinės statistikos palyginamumą.

2.   Terminas „produktas“ reiškia ekonominės veiklos rezultatus – prekes arba paslaugas.

3.   Šis reglamentas taikomas tik statistiniams tikslams naudojamam klasifikavimui.

2 straipsnis

CPA lygiai ir struktūra

1.   CPA sudaro:

a)

pirmasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal abėcėlinį vienaženklį kodą (sekcijos);

b)

antrasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį dviejų pozicijų kodą (skyriai);

c)

trečiasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį trijų pozicijų kodą (grupės);

d)

ketvirtasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį keturių pozicijų kodą (klasės);

e)

penktasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį penkių pozicijų kodą (kategorijos);

f)

šeštasis lygis, kurį sudaro pavadinimai, identifikuojami pagal skaitmeninį šešių pozicijų kodą (pakategorės).

2.   CPA pateikiamas priede.

3 straipsnis

CPA naudojimas

Komisija CPA naudoja visai statistikai, kur klasifikuojami produktai pagal veiklos rūšį.

4 straipsnis

Nacionaliniai produktų klasifikatoriai pagal veiklos rūšis

1.   Valstybės narės gali naudoti CPA suvestinei arba išsamiai, nacionalinei, specifinei arba funkcinei adaptacijai, kuri grindžiama CPA pakategorėmis.

2.   Tokie klasifikatoriai turi būti susieti su CPA laikantis šių taisyklių:

a)

klasifikatoriai, kurie yra mažiau detalūs nei CPA, turi būti sudaryti iš CPA pakategorių tikslių junginių;

b)

klasifikatoriai, kurie yra detalesni nei CPA, turi būti sudaryti iš pozicijų visiškai padengiančių CPA pakategores.

Pagal šią dalį sudarytų klasifikatorių kodavimo sistema gali būti kitokia.

3.   Valstybės narės gali naudoti nacionalinius produktų klasifikatorius pagal ekonominės veiklos rūšis, sudarytus pagal CPA. Tokiu atveju jos persiunčia Komisijai projektus, kuriuose apibūdinami jų nacionaliniai klasifikatoriai. Gavusi tokį projektą, Komisija per tris mėnesius patikrina, ar numatytas nacionalinis klasifikatorius atitinka 2 dalį ir jį perduoda nacionalinį klasifikatorių kitoms valstybėms narėms susipažinti. Valstybių narių nacionaliniuose klasifikatoriuose pateikiamos jų ir CPA atitikties lentelės.

5 straipsnis

Komisijos veikla

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina CPA platinimą, priežiūrą ir propagavimą, visų pirma:

a)

rengdama, tobulindama ir skelbdama aiškinamąsias CPA pastabas;

b)

rengdama ir skelbdama CPA taikymo gaires;

c)

skelbdama šias atitikties lenteles: naujosios ir ankstesnės CPA versijos; ankstesnės ir naujosios CPA versijos; CPA ir Kombinuotosios nomenklatūros (KN), pateiktos 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (5) I priede;

d)

siekdama didesnės darnos su kitais klasifikatoriais.

6 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Pagal 7 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą priimamos šios priemonės, skirtos įgyvendinti ir tobulinti šį reglamentą:

a)

sprendimai, kurių reikia kilus CPA įgyvendinimo problemoms, įskaitant produktų priskyrimą tam tikroms klasėms; ir

b)

techninės priemonės, užtikrinančios visiškai koordinuotą perėjimą nuo buvusios CPA versijos.

2.   Šios priemonės, skirtos pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, priimamos laikantis 7 straipsnio 3 dalyje numatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu:

a)

CPA pakeitimai, skirti atsižvelgti į technologijų ir ekonomikos plėtrą; ir

b)

CPA pakeitimai, skirti jį suderinti su kitais ekonominiais ir socialiniais klasifikatoriais;

3.   Turi būti skiriamas dėmesys principui, kad CPA tobulinimo nauda viršytų išlaidas, ir principui, kad papildomos išlaidos ir našta būtų protingo dydžio.

7 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į 8 straipsnio nuostatas.

8 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 3696/93 panaikinimas

Reglamentas (EEB) Nr. 3696/93 panaikinamas nuo 2008 m. sausio 1 d.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2008 m. balandžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  2007 m. liepos 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. vasario 14 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 342, 1993 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(3)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(5)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 360/2008 (OL L 111, 2008 4 23, p. 9).


PRIEDAS

CPA 2008

(n. k. n.: niekur kitur nepriskirta; (*): dalis)

Kodas

Pavadinimas

CPC 2 red.

A

ŽEMĖS ŪKIO, MIŠKININKYSTĖS IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAI

 

01

Žemės ūkio, medžioklės ir susijusios paslaugos

 

01.1

Vienmečiai augalai

 

01.11

Grūdiniai (išskyrus ryžius), ankštiniai augalai ir aliejingosios sėklos

 

01.11.1

Kviečiai

 

01.11.11

Kietieji kviečiai

01111 (*)

01112 (*)

01.11.12

Kviečiai, išskyrus kietuosius kviečius

01111 (*)

01112 (*)

01.11.2

Kukurūzai

 

01.11.20

Kukurūzai

01121

01122

01.11.3

Miežiai, rugiai ir avižos

 

01.11.31

Miežiai

01151

01152

01.11.32

Rugiai

01161

01162

01.11.33

Avižos

01171

01172

01.11.4

Sorgai, soros ir kiti javai

 

01.11.41

Sorgai

01141

01142

01.11.42

Soros

01181

01182

01.11.49

Kiti javai

01190

01.11.5

Javų šiaudai ir išaižos

 

01.11.50

Javų šiaudai ir išaižos

01913

01.11.6

Šviežios ankštinės daržovės

 

01.11.61

Šviežios pupos

01241

01.11.62

Švieži žirniai

01242

01.11.69

Kitos šviežios ankštinės daržovės

01249

01.11.7

Džiovintos ankštinės daržovės

 

01.11.71

Sausos pupos

01701

01.11.72

Sausos pupelės

01702

01.11.73

Sausi sėjamieji avinžirniai

01703

01.11.74

Sausi lęšiai

01704

01.11.75

Sausi žirniai

01705

01.11.79

Niekur kitur nepriskirti ankštiniai (džiovintos ankštinės daržovės)

01709

01.11.8

Sojų pupelės, žemės riešutai ir medvilnės sėklos

 

01.11.81

Sojos pupelės

01411

01412

01.11.82

Negliaudyti žemės riešutai

01421

01422

01.11.83

Gliaudyti žemės riešutai

21421

01.11.84

Medvilnės sėklos

01431

01432

01.11.9

Kitos aliejingosios sėklos

 

01.11.91

Sėmenys

01441

01.11.92

Garstyčių sėklos

01442

01.11.93

Rapsų ar rapsukų sėklos

01443

01.11.94

Sezamų sėklos

01444

01.11.95

Saulėgrąžų sėklos

01445

01.11.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, aliejingosios sėklos

01446

01449

01.12

Ryžiai su luobelėmis

 

01.12.1

Ryžiai su luobelėmis

 

01.12.10

Ryžiai su luobelėmis

01131

01132

01.13

Daržovės ir melionai, šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

01.13.1

Lapinės arba stiebinės daržovės

 

01.13.11

Smidrai (šparagai)

01211

01.13.12

Kopūstai

01212

01.13.13

Žiediniai kopūstai ir brokoliai

01213

01.13.14

Salotos

01214 (*)

01.13.15

Trūkažolės (cikorijos)

01214 (*)

01.13.16

Špinatai

01215

01.13.17

Artišokai

01216

01.13.19

Kitos lapinės arba stiebinės daržovės

01219

01.13.2

Melionai

 

01.13.21

Arbūzai

01221

01.13.29

Kiti melionai

01229

01.13.3

Kitos vaisius vedančios daržovės

 

01.13.31

Švieži ankštiniai pipirai ir vienmetės paprikos (tik Capsicum)

01231

01.13.32

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

01232

01.13.33

Baklažanai

01233

01.13.34

Pomidorai

01234

01.13.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, vaisius vedančios daržovės

01235

01239

01.13.4

Šakniavaisinės, svogūninės ir gumbavaisinės daržovės

 

01.13.41

Morkos ir ropės

01251

01.13.42

Česnakai

01252

01.13.43

Svogūnai

01253

01.13.44

Porai ir kitos svogūninės daržovės

01254

01.13.49

Kitos šakniavaisinės, svogūninės ir gumbavaisinės daržovės (neturinčios daug krakmolo arba inulino)

01259

01.13.5

Valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino

 

01.13.51

Bulvės

01510

01.13.52

Batatai

01591

01.13.53

Manijokai

01592

01.13.59

Kiti valgomieji šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino

01593

01599

01.13.6

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

 

01.13.60

Daržovių sėklos, išskyrus runkelių sėklas

01260

01.13.7

Cukriniai runkeliai ir cukrinių runkelių sėklos

 

01.13.71

Cukriniai runkeliai

01801

01.13.72

Cukrinių runkelių sėklos

01803

01.13.8

Grybai ir trumai

 

01.13.80

Grybai ir trumai

01270

01.13.9

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės

 

01.13.90

Niekur kitur nepriskirtos šviežios daržovės

01290

01.14

Cukranendrės

 

01.14.1

Cukranendrės

 

01.14.10

Cukranendrės

01802

01809

01.15

Neperdirbtas tabakas

 

01.15.1

Neperdirbtas tabakas

 

01.15.10

Neperdirbtas tabakas

01970

25010

01.16

Pluoštiniai augalai

 

01.16.1

Pluoštiniai augalai

 

01.16.11

Valyta ar nevalyta medvilnė

01921

01.16.12

Džiutas, kenafas ir kiti tekstilės karnienos pluoštai, žaliaviniai arba mirkyti, išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę (pluoštinę bemeriją)

01922

01.16.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, linai, tikrosios kanapės ir žaliaviniai pluoštiniai augalai

01929

01.19

Kiti vienmečiai augalai

 

01.19.1

Pašariniai augalai

 

01.19.10

Pašariniai augalai

01911

01912

01919

01.19.2

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai; gėlių sėklos

 

01.19.21

Skintos gėlės ir gėlių pumpurai

01962

01.19.22

Gėlių sėklos

01963

01.19.3

Runkelių sėklos, pašarinių augalų sėklos; kitos augalinės žaliavos

 

01.19.31

Runkelių sėklos (išskyrus cukrinių runkelių sėklas) ir pašarinių augalų sėklos

01940

01.19.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, augalinės žaliavos

01990

01.2

Daugiamečiai augalai

 

01.21

Vynuogės

 

01.21.1

Vynuogės

 

01.21.11

Valgomosios vynuogės

01330 (*)

01.21.12

Kitos šviežios vynuogės

01330 (*)

01.22

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

 

01.22.1

Tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

 

01.22.11

Avokadai

01311

01.22.12

Bananai, paprastieji bananai ir panašūs vaisiai

01312

01313

01.22.13

Datulės

01314

01.22.14

Figos

01315

01.22.19

Kiti tropiniai ir subtropiniai vaisiai ir uogos

01316

01317

01318

01319

01.23

Citrusiniai vaisiai

 

01.23.1

Citrusiniai vaisiai

 

01.23.11

Didieji greipfrutai ir greipfrutai

01321

01.23.12

Citrinos ir žaliosios citrinos

01322

01.23.13

Apelsinai

01323

01.23.14

Tikrieji mandarinai, mandarinai, klementinos

01324

01.23.19

Kiti citrusiniai vaisiai

01329

01.24

Sėklavaisiai ir kaulavaisiai

 

01.24.1

Obuoliai

 

01.24.10

Obuoliai

01351

01.24.2

Kiti sėklavaisiai ir kaulavaisiai

 

01.24.21

Kriaušės

01352 (*)

01.24.22

Svarainiai

01352 (*)

01.24.23

Abrikosai

01353

01.24.24

Vyšnios

01354

01.24.25

Persikai

01355 (*)

01.24.26

Nektarinai

01355 (*)

01.24.27

Slyvos

01356 (*)

01.24.28

Dygiosios slyvos

01356 (*)

01.24.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, sėklavaisiai ir kaulavaisiai

01359

01.25

Kiti vaismedžių, uogakrūmių ir riešutmedžių vaisiai

 

01.25.1

Šilauogių (Vaccinium) genties augalų uogos ir vaisiai

 

01.25.11

Kiviai

01342

01.25.12

Avietės

01343

01.25.13

Braškės (žemuogės)

01344

01.25.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, šilauogių (Vaccinium) genties augalų uogos ir vaisiai

01341

01349

01.25.2

Vaisių sėklos

 

01.25.20

Vaisių sėklos

01360

01.25.3

Riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus, žemės riešutus ir kokosus)

 

01.25.31

Migdolai

01371

21422

01.25.32

Kaštainiai

01373

21429 (*)

01.25.33

Lazdyno riešutai

01374

21423

01.25.34

Pistacijos

01375

21429 (*)

01.25.35

Graikiniai riešutai

01376

21429 (*)

01.25.39

Kiti riešutai (išskyrus laukinius valgomuosius riešutus, žemės riešutus ir kokosus)

01372

01377

01379

21424

21429 (*)

01.25.9

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių vaisiai bei uogos

 

01.25.90

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vaismedžių ir uogakrūmių vaisiai bei uogos

01391

01399

01.26

Aliejinių augalų vaisiai ir uogos

 

01.26.1

Alyvuogės

 

01.26.11

Valgomosios alyvuogės

01450 (*)

01.26.12

Alyvuogės alyvuogių aliejui spausti

01450 (*)

01.26.2

Kokosai

 

01.26.20

Kokosai

01460

21429 (*)

01.26.9

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

 

01.26.90

Kiti aliejinių augalų vaisiai ir uogos

01491

01499

01.27

Gėrimams gaminti naudojami augalai

 

01.27.1

Gėrimams gaminti naudojami augalai

 

01.27.11

Neskrudintos kavos pupelės

01610

01.27.12

Arbatžolės

01620

01.27.13

Matės lapeliai

01630

01.27.14

Kakavos pupelės

01640

01.28

Prieskoniai, kvapieji, vaistiniai ir kitokie farmacijos pramonėje naudojami augalai

 

01.28.1

Neapdirbti prieskoniai

 

01.28.11

Žali pipirai (Piper spp.)

01651

01.28.12

Sausi (capsicum spp.) ankštiniai pipirai ir vienmetės paprikos

01652

01.28.13

Neparuošti muskatai, muskato kevalo milteliai ir kardamonas

01653

01.28.14

Neparuoštos anyžinių ožiažolių, žvaigždanyžių (badijonų), kalendrų, kmynų, paprastųjų kmynų, paprastųjų pankolių sėklos, kadagių uogos

01654

01.28.15

Neparuoštas cinamonas (canella)

01655

01.28.16

Neparuošti gvazdikėliai (su stiebais)

01656

01.28.17

Neparuoštas sausas imbieras

01657

01.28.18

Neparuošta vanilė

01658

01.28.19

Kiti neapdirbti prieskoniai

01690

01.28.2

Apynių spurgai

 

01.28.20

Apynių spurgai

01659

01.28.3

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai

 

01.28.30

Augalai, dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai

01930 (*)

01.29

Kiti daugiamečiai augalai

 

01.29.1

Gamtinis kaučiukas

 

01.29.10

Gamtinis kaučiukas

01950

01.29.2

Nukirstos kalėdinės eglutės

 

01.29.20

Nukirstos kalėdinės eglutės

03241

01.29.3

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui

 

01.29.30

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui, kimšimui, išklojimui, dažymui ar rauginimui

03250

01.3

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

 

01.30

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

 

01.30.1

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

 

01.30.10

Sodinamoji medžiaga: gyvi augalai, svogūnėliai, gumbai ir šaknys, auginiai ir ūgliai; grybiena

01961 (*)

01.4

Gyvi gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai

 

01.41

Gyvi pieniniai galvijai, šviežias pieninių galvijų pienas

 

01.41.1

Gyvi pieniniai galvijai

 

01.41.10

Gyvi pieniniai galvijai

0211 (*)

01.41.2

Šviežias pieninių galvijų pienas

 

01.41.20

Šviežias pieninių galvijų pienas

0221

01.42

Kiti gyvi galvijai ir buivolai bei jų sperma

 

01.42.1

Kiti gyvi galvijai ir buivolai

 

01.42.11

Kiti gyvi galvijai ir buivolai, išskyrus veršelius

0211 (*)

01.42.12

Gyvi galvijų ir buivolų veršeliai

0211 (*)

01.42.2

Galvijų ir buivolų sperma

 

01.42.20

Galvijų ir buivolų sperma

02411

01.43

Gyvi arkliai ir kiti arklinių šeimos atstovai

 

01.43.1

Gyvi arkliai ir kiti arklinių šeimos atstovai

 

01.43.10

Gyvi arkliai ir kiti arklinių šeimos atstovai

02130

01.44

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai

 

01.44.1

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai

 

01.44.10

Gyvi kupranugariai ir kupranugarių šeimos atstovai

02121

01.45

Gyvos avys ir ožkos; avių ir ožkų šviežias pienas ir kirptos vilnos

 

01.45.1

Gyvos avys ir ožkos

 

01.45.11

Gyvos avys

02122

01.45.12

Gyvos ožkos

02123

01.45.2

Šviežias avių ir ožkų pienas

 

01.45.21

Šviežias avių pienas

02291

01.45.22

Šviežias ožkų pienas

02292

01.45.3

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną

 

01.45.30

Neplauta kirpta avių ir ožkų vilna, įskaitant prieš kirpimą plautą vilną

02941

01.46

Gyvos kiaulės

 

01.46.1

Gyvos kiaulės

 

01.46.10

Gyvos kiaulės

02140

01.47

Gyvi naminiai paukščiai ir kiaušiniai

 

01.47.1

Gyvi naminiai paukščiai

 

01.47.11

Gyvi viščiukai

02151

01.47.12

Gyvi kalakutai

02152

01.47.13

Gyvos žąsys

02153

01.47.14

Gyvos antys ir patarškos

02154

02155

01.47.2

Švieži kiaušiniai su lukštais

 

01.47.21

Švieži vištų kiaušiniai su lukštais

02310

01.47.22

Švieži kitų naminių paukščių kiaušiniai su lukštais

02320

01.47.23

Perinti skirti kiaušiniai

02330

01.49

Kiti auginamieji gyvūnai ir gyvūninės kilmės produktai

 

01.49.1

Kiti gyvi auginamieji gyvūnai

 

01.49.11

Gyvi naminiai triušiai

02191

01.49.12

Kiti. niekur kitur nepriskirti. gyvi auginamieji paukščiai

02193

02194

01.49.13

Gyvi auginamieji ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

02195

01.49.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvi auginamieji gyvūnai

02129

02192

02196

02199

01.49.2

Kiti auginamųjų gyvūnų produktai

 

01.49.21

Natūralus medus

02910

01.49.22

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, šviežias pienas

02293

02299

01.49.23

Šviežios, atšaldytos, sušaldytos, džiovintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu sraigės, išskyrus jūrų sraiges

02920

01.49.24

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvulinės kilmės maisto produktai

02930

01.49.25

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

02944

01.49.26

Rafinuotas arba nerafinuotas, dažytas arba nedažytas vabzdžių vaškas ir spermacetas

02960

01.49.27

Veisimui skirti gyvūnų embrionai

02419

02420

01.49.28

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gyvulinės kilmės ne maisto produktai

02943

01.49.3

Neapdoroti kailiai ir įvairios žaliavinės odos

 

01.49.31

Neapdoroti kailiai, išskyrus kailinių ėriukų kailius

02955 (*)

01.49.32

Neapdoroti kailinių ėriukų kailiai

02955 (*)

01.49.39

Niekur kitur nepriskirtos žalios (neišdirbtos) gyvūnų odos (šviežios arba konservuotos, bet toliau neapdorotos)

02959

01.6

Žemės ūkio ir gyvulininkystės paslaugos (išskyrus veterinarijos paslaugas)

 

01.61

Augalininkystei būdingos paslaugos

 

01.61.1

Augalininkystei būdingos paslaugos

 

01.61.10

Augalininkystei būdingos paslaugos

86119

01.62

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

 

01.62.1

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

 

01.62.10

Gyvulininkystei būdingos paslaugos

86121

01.63

Derliaus apdorojimo paslaugos

 

01.63.1

Derliaus apdorojimo paslaugos

 

01.63.10

Derliaus apdorojimo paslaugos

86111

01.64

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

 

01.64.1

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

 

01.64.10

Sėklų paruošimo sėjai paslaugos

86112

01.7

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

 

01.70

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

 

01.70.1

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

 

01.70.10

Medžioklės, gaudymo spąstais ir susijusios paslaugos

86130

02

Miškininkystės, medienos ruošos ir susijusios paslaugos

 

02.1

Miško medžiai ir medelynų paslaugos

 

02.10

Miško medžiai ir medelynų paslaugos

 

02.10.1

Augantys miško medžių sodinukai; miško medžių sėklos

 

02.10.11

Augantys miško medžių sodinukai

01961 (*)

02.10.12

Miško medžių sėklos

01360

02.10.2

Miško medžių medelynų paslaugos

 

02.10.20

Miško medžių medelynų paslaugos

86140 (*)

02.10.3

Miško medžiai

 

02.10.30

Miško medžiai

03300

02.2

Padarinė mediena

 

02.20

Padarinė mediena

 

02.20.1

Padarinė mediena

 

02.20.11

Spygliuočių rąstai

03110

02.20.12

Lapuočių rąstai, išskyrus atogrąžų medžių rąstus

03120 (*)

02.20.13

Atogrąžų medžių rąstai

03120 (*)

02.20.14

Malkos

03130 (*)

02.3

Laukiniai nemedieniniai produktai

 

02.30

Laukiniai nemedieniniai produktai

 

02.30.1

Gamtinės dervos

 

02.30.11

Balata, gutaperčia, gvajulė, čiklė ir panašios gamtinės dervos

03211

02.30.12

Šelakas, balzamai ir kitos gamtinės dervos bei sakai

03219

02.30.2

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta

 

02.30.20

Gamtinė kamštiena, žaliavinė arba paprastai paruošta

03220

02.30.3

Dekoratyviniams tikslams tinkančios augalų dalys, žolės, samanos ir kerpės

 

02.30.30

Dekoratyviniams tikslams tinkančios augalų dalys, žolės, samanos ir kerpės

03249

02.30.4

Laukinių augalų valgomieji produktai

 

02.30.40

Laukinių augalų valgomieji produktai

03230

02.4

Miškininkystei būdingos paslaugos

 

02.40

Miškininkystei būdingos paslaugos

 

02.40.1

Miškininkystei būdingos paslaugos

 

02.40.10

Miškininkystei būdingos paslaugos

86140 (*)

03

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

 

03.0

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

 

03.00

Žuvys ir kiti žuvininkystės produktai; akvakultūros produktai; žuvininkystei būdingos paslaugos

 

03.00.1

Gyvos žuvys

 

03.00.11

Gyvos dekoratyvinės žuvytės

04111

03.00.12

Gyvos neveisiamos jūros žuvys

04119 (*)

03.00.13

Gyvos neveisiamos gėlavandenės žuvys

04119 (*)

03.00.14

Gyvos veisiamos jūros žuvys

04119 (*)

03.00.15

Gyvos veisiamos gėlavandenės žuvys

04119 (*)

03.00.2

Šviežios arba atšaldytos žuvys

 

03.00.21

Šviežios arba atšaldytos jūros žuvys, neveisiamos

04120 (*)

03.00.22

Šviežios arba atšaldytos gėlavandenės žuvys, neveisiamos

04120 (*)

03.00.23

Šviežios arba atšaldytos jūros žuvys, veisiamos

04120 (*)

03.00.24

Šviežios arba atšaldytos gėlavandenės žuvys, veisiamos

04120 (*)

03.00.3

Nesušaldyti vėžiagyviai

 

03.00.31

Nesušaldyti vėžiagyviai, neauginamieji

04210 (*)

03.00.32

Nesušaldyti vėžiagyviai, auginamieji

04210 (*)

03.00.4

Moliuskai ir kiti gyvi, švieži arba atšaldyti vandens bestuburiai

 

03.00.41

Gyvos, šviežios arba atšaldytos austrės, neauginamosios

04220 (*)

03.00.42

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti moliuskai ir vandens bestuburiai, neauginamieji

0429 (*)

03.00.43

Gyvos, šviežios arba atšaldytos austrės, auginamosios

04220 (*)

03.00.44

Kiti gyvi, švieži arba atšaldyti moliuskai ir vandens bestuburiai, auginamieji

0429 (*)

03.00.5

Neapdoroti perlai

 

03.00.51

Gamtiniai neapdoroti perlai

38210 (*)

03.00.52

Dirbtiniu būdu išauginti neapdoroti perlai

38210 (*)

03.00.6

Kiti vandens augalai, gyvūnai ir jų produktai

 

03.00.61

Koralai ir panašūs produktai, moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai ir sepijų skeleto plokštelės

04910

03.00.62

Gyvūninės natūraliosios pintys

04920

03.00.63

Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, neauginamieji

04930 (*)

03.00.64

Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, auginamieji

04930 (*)

03.00.69

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vandens augalai, gyvūnai ir jų produktai

0 (*)

03.00.7

Žuvininkystei ir akvakultūrai būdingos paslaugos

 

03.00.71

Žuvininkystei būdingos paslaugos

86150 (*)

03.00.72

Akvakultūrai būdingos paslaugos

86150 (*)

B

KASYBA IR KARJERŲ EKSPLOATAVIMAS

 

05

Akmens ir rusvosios anglys (lignitas)

 

05.1

Juodosios akmens anglys (antracitas)

 

05.10

Juodosios akmens anglys (antracitas)

 

05.10.1

Juodosios akmens anglys (antracitas)

 

05.10.10

Juodosios akmens anglys (antracitas)

11010

05.2

Rusvosios anglys (lignitas)

 

05.20

Rusvosios anglys (lignitas)

 

05.20.1

Rusvosios anglys (lignitas)

 

05.20.10

Rusvosios anglys (lignitas)

11030 (*)

06

Žalia nafta ir gamtinės dujos

 

06.1

Žalia nafta

 

06.10

Žalia nafta

 

06.10.1

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva, gauta iš bituminių mineralų

 

06.10.10

Nevalyta naftos alyva ir nevalyta alyva, gauta iš bituminių mineralinių iškasenų

12010

06.10.2

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis smėlis

 

06.10.20

Bituminis arba naftingasis skalūnas ir bitumingasis smėlis

12030

06.2

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

 

06.20

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

 

06.20.1

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

 

06.20.10

Gamtinės dujos, suskystintos arba dujinės būsenos

12020

07

Metalo rūda

 

07.1

Geležies rūda

 

07.10

Geležies rūda

 

07.10.1

Geležies rūda

 

07.10.10

Geležies rūda

14100

07.2

Spalvotųjų metalų rūda

 

07.21

Urano ir torio rūda

 

07.21.1

Urano ir torio rūda

 

07.21.10

Urano ir torio rūda

13000

07.29

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

 

07.29.1

Kitų spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

 

07.29.11

Vario rūda ir koncentratai

14210

07.29.12

Nikelio rūda ir koncentratai

14220

07.29.13

Aliuminio rūda ir koncentratai

14230

07.29.14

Tauriųjų metalų rūda ir koncentratai

14240

07.29.15

Švino, cinko ir alavo rūda bei koncentratai

14290 (*)

07.29.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, spalvotųjų metalų rūda ir koncentratai

14290 (*)

08

Kiti kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

 

08.1

Akmuo, smėlis ir molis

 

08.11

Dekoratyvinis ar statybinis akmuo, klintys, gipsas, kreida ir skalūnas

 

08.11.1

Dekoratyvinis ar statybinis akmuo

 

08.11.11

Marmuras ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai kalkakmeniai

15120

08.11.12

Granitas, smiltainis ir kiti dekoratyviniai ar statybiniai akmenys

15130

08.11.2

Klintys ir gipsas

 

08.11.20

Klintys ir gipsas

15200

08.11.3

Kreida ir nedegtas dolomitas

 

08.11.30

Kreida ir nedegtas dolomitas

16330

08.11.4

Skalūnas

 

08.11.40

Skalūnas

15110

08.12

Žvyras, smėlis, molis ir kaolinas

 

08.12.1

Žvyras ir smėlis

 

08.12.11

Gamtinis smėlis

15310

08.12.12

Akmenų granulės, trupiniai ir milteliai; gargždas, žvyras

15320 (*)

08.12.13

Šlakų ir panašių pramoninių atliekų mišiniai su (arba be) gargždu, žvyru, žvirgždu ir titnagu, naudojami statyboms

15320 (*)

08.12.2

Molis ir kaolinas

 

08.12.21

Kaolinas ir kitas kaolininis molis

15400 (*)

08.12.22

Kitas molis, andalūzitas, kianitas ir silimanitas; mulitas; šamotas arba dinasas

15400 (*)

08.9

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

 

08.91

Mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti

 

08.91.1

Mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti

 

08.91.11

Gamtiniai kalcio fosfatai, gamtiniai aliuminio kalcio fosfatai

16110

08.91.12

Nedegti geležies piritai; nevalyta arba nerafinuota siera

16120

08.91.19

Kitos mineralinės iškasenos chemijos pramonei ir trąšoms gaminti

16190 (*)

08.92

Durpės

 

08.92.1

Durpės

 

08.92.10

Durpės

11040 (*)

08.93

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

 

08.93.1

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

 

08.93.10

Druska ir grynas natrio chloridas; jūros vanduo

16200 (*)

08.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, kasybos ir karjerų eksploatavimo produktai

 

08.99.1

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

 

08.99.10

Gamtinis bitumas ir gamtinis asfaltas; asfaltitai ir asfaltinės uolienos

15330

08.99.2

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys; pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos natūraliosios abrazyvinės medžiagos; kitos mineralinės iškasenos

 

08.99.21

Brangakmeniai ir pusbrangiai akmenys (neįskaitant pramoninių deimantų), neapdirbti arba tik supjaustyti ar grubiai apdirbti

16310

08.99.22

Pramoniniai deimantai, neapdirbti arba tik supjaustyti, suskaldyti arba grubiai apdoroti; pemza; švitras; gamtinis korundas, gamtinis granatas ir kitos natūraliosios abrazyvinės medžiagos

16320

08.99.29

Kitos mineralinės iškasenos

16390

09

Kalnakasybai būdingos paslaugos

 

09.1

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

 

09.10

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

 

09.10.1

Naftos ir gamtinių dujų gavybai būdingos paslaugos

 

09.10.11

Gręžimo paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba

86211 (*)

09.10.12

Gręžimo bokštų montavimo, remonto, išardymo ir kitos paslaugos, susijusios su naftos ir gamtinių dujų gavyba

86211 (*)

09.10.13

Gamtinių dujų skystinimo gabenimo tikslams ir suskystintųjų dujų pavertimo dujomis paslaugos, atliekamos kasykloje

86211 (*)

09.9

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

 

09.90

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

 

09.90.1

Kitos kasybai ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

 

09.90.11

Juodosios akmens anglies gavybai būdingos paslaugos

86219 (*)

09.90.19

Kitokios, niekur kitur nepriskirtos, kasybos ir karjerų eksploatavimui būdingos paslaugos

86219 (*)

C

PAGAMINTI PRODUKTAI

 

10

Maisto produktai

 

10.1

Konservuota mėsa ir mėsos produktai

 

10.11

Perdirbta ir konservuota mėsa

 

10.11.1

Šviežia arba atšaldyta galvijiena, kiauliena, aviena, ožkiena, arkliena ir kitų arklinių šeimos atstovų mėsa

 

10.11.11

Šviežia arba atšaldyta galvijiena

21111

21112

10.11.12

Šviežia arba atšaldyta kiauliena

21113

10.11.13

Šviežia arba atšaldyta aviena

21115

10.11.14

Šviežia arba atšaldyta ožkiena

21116

10.11.15

Šviežia arba atšaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos atstovų mėsa

21118

10.11.2

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos atstovų valgomieji subproduktai

 

10.11.20

Švieži arba atšaldyti galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos ir kitų arklinių šeimos atstovų valgomieji subproduktai

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

10.11.3

Sušaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai; kita mėsa ir valgomieji subproduktai

 

10.11.31

Sušaldyta galvijiena

21131

21132

10.11.32

Sušaldyta kiauliena

21133

10.11.33

Sušaldyta aviena

21135

10.11.34

Sušaldyta ožkiena

21136

10.11.35

Sušaldyta arkliena arba kitų arklinių šeimos atstovų mėsa

21138

10.11.39

Kita šviežia, atšaldyta arba sušaldyta mėsa ir valgomieji subproduktai

21114

21117

21119

21134

21137

21139

21151 (*)

21152 (*)

21153 (*)

21155 (*)

21156 (*)

21159

21190

10.11.4

Galvijų arba arklinių šeimos atstovų, avių ir ožkų pešta vilna ir žaliavinė oda

 

10.11.41

Neplauta pešta vilna, įskaitant prieš pešimą plautą vilną

02942

10.11.42

Žaliavinė galvijų oda arba arklena

02951

10.11.43

Kita žaliavinė galvijų oda arba arklena

02952

10.11.44

Žaliavinė avena arba ėrena

02953

10.11.45

Žaliavinė ožkena arba ožiukena

02954

10.11.5

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

 

10.11.50

Galvijų, avių, ožkų arba kiaulių taukai

21511 (*)

21512

21513

21514

21515

21519 (*)

21521

10.11.6

Nevalgoma subproduktų žaliava

 

10.11.60

Nevalgoma subproduktų žaliava

39110 (*)

10.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos mėsos gamybos dalis

 

10.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos mėsos gamybos dalis

88111 (*)

10.12

Perdirbta ir konservuota paukštiena

 

10.12.1

Šviežia arba atšaldyta paukštiena

 

10.12.10

Šviežia arba atšaldyta paukštiena

21121

21122

21123

21124

21125

10.12.2

Sušaldyta paukštiena

 

10.12.20

Sušaldyta paukštiena

21141

21142

21143

21144

21149

10.12.3

Naminių paukščių taukai

 

10.12.30

Naminių paukščių taukai

21511 (*)

21522

10.12.4

Paukštienos maistiniai subproduktai

 

10.12.40

Paukštienos maistiniai subproduktai

21160

10.12.5

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis

 

10.12.50

Plunksnos ir paukščių odos su plunksnomis

39110 (*)

10.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos paukštienos gamybos dalis

 

10.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbtos ir konservuotos paukštienos gamybos dalis

88111 (*)

10.13

Paukštienos ir kitos mėsos produktai

 

10.13.1

Konservai ir gaminiai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

 

10.13.11

Kiauliena, sukapota gabalais, sūdyta, džiovinta arba rūkyta (bekono šoninė ir kumpis)

21171

10.13.12

Galvijiena sūdyta, džiovinta arba rūkyta

21172

10.13.13

Kita mėsa ir maistiniai subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti (išskyrus kiaulieną ir galvijiena); valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

21173

10.13.14

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

21174

10.13.15

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, išskyrus paruoštą mėsą ir subproduktų patiekalus

21179

10.13.16

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos; lydytų taukų likučiai

21181

21182

21183

21184

21185

21186

21187

21188

21189

10.13.9

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis

 

10.13.91

Virimas ir kitos mėsos produktų paruošimo paslaugos

88111 (*)

10.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos paukštienos ir kitos mėsos gamybos dalis

88111 (*)

10.2

Paruošta ir konservuota žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai

 

10.20

Paruošta ir konservuota žuvis, vėžiagyviai ir moliuskai

 

10.20.1

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta žuvis

 

10.20.11

Žuvų filė ir kita žuviena (malta arba nemalta), šviežia arba atšaldyta

21221

10.20.12

Žuvų kepenėlės, ikrai ir pieniai, švieži arba atšaldyti

21225

10.20.13

Sušaldyta žuvis

21210

10.20.14

Sušaldyta žuvų filė

21222

10.20.15

Sušaldyta (malta arba nemalta) žuviena

21223

10.20.16

Sušaldytos žuvų kepenėlės, ikrai ir pieniai

21226

10.20.2

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis; ikrai ir ikrų pakaitalai

 

10.20.21

Žuvų filė, vytinta, sūdyta arba užpilta sūrymu, išskyrus rūkytą

21224

10.20.22

Žuvų kepenys, ikrai ir pieniai, vytinti, rūkyti, sūdyti arba užpilti sūrymu; maistiniai žuvų miltai, rupiniai ir granulės

21227

21233 (*)

10.20.23

Džiovinta, sūdyta arba ne arba užpilta sūrymu žuvis

21231

10.20.24

Rūkyta žuvis, įskaitant filė

21232

10.20.25

Kitaip paruošta ar konservuota žuvis, išskyrus paruoštus žuvų patiekalus

21242 (*)

10.20.26

Ikrai ir ikrų pakaitalai

21243

10.20.3

Sušaldyti vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai, jų gaminiai arba konservai

 

10.20.31

Sušaldyti vėžiagyviai

21250

10.20.32

Sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, rūkyti moliuskai

21261

10.20.33

Kiti sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu, rūkyti vandens bestuburiai

21269

10.20.34

Kitaip paruošti ar konservuoti vėžiagyviai; kitaip paruošti arba konservuoti moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

21270

21280

10.20.4

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės bei kiti, niekur kitur nepriskirti, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių produktai

 

10.20.41

Nemaistiniai miltai, rupiniai ir granulės iš žuvų, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

21291

10.20.42

Kiti nevalgomi produktai iš žuvies, vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių

21299

10.20.9

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir paruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis

 

10.20.91

Rūkymas ir kitos žuvies produktų konservavimo ir paruošimo paslaugos

88111 (*)

10.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštos ir konservuotos žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų gamybos dalis

88111 (*)

10.3

Paruošti, perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės

 

10.31

Paruoštos, perdirbtos ir konservuotos bulvės

 

10.31.1

Paruoštos, perdirbtos ir konservuotos bulvės

 

10.31.11

Sušaldytos bulvės

21313

10.31.12

Džiovintos bulvės, supjaustytos stambiais gabalais ar griežinėliais arba nesupjaustytos, bet toliau neapdorotos

21393 (*)

10.31.13

Džiovintų bulvių miltai; rupiniai; dribsniai; granulės ir gumulėliai

21392

10.31.14

Paruoštos arba konservuotos bulvės

21323 (*)

10.31.9

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų ir konservuotų bulvių gamybos dalis

 

10.31.91

Virimas ir kitos bulvių ir bulvių produktų ruošimo paslaugos

88111 (*)

10.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų, perdirbtų ir konservuotų bulvių gamybos dalis

88111 (*)

10.32

Vaisių, uogų ir daržovių sultys

 

10.32.1

Vaisių, uogų ir daržovių sultys

 

10.32.11

Pomidorų sultys

21331

10.32.12

Apelsinų sultys

21431

10.32.13

Greipfrutų sultys

21432

10.32.14

Ananasų sultys

21433

10.32.15

Vynuogių sultys

21434

10.32.16

Obuolių sultys

21435

10.32.17

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių mišiniai

21339

10.32.19

Kitos vaisių ir uogų bei daržovių sultys

21439

10.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių ir daržovių sulčių gamybos dalis

 

10.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamybos dalis

88111 (*)

10.39

Kiti paruošti, perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir daržovės

 

10.39.1

Paruoštos, perdirbtos ir konservuotos daržovės, išskyrus bulves

 

10.39.11

Sušaldytos daržovės

21311

21312

21319

10.39.12

Laikinai konservuotos daržovės

21399 (*)

10.39.13

Džiovintos daržovės

21393 (*)

10.39.14

Supjaustyti ir supakuoti vaisiai, uogos ir daržovės

0 (*)

10.39.15

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos pupos, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

21321

10.39.16

Kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuoti žirniai, išskyrus paruoštus daržovių patiekalus

21322

10.39.17

Kitos kitaip nei su actu arba acto rūgštimi konservuotos daržovės, išskyrus bulves ir paruoštus daržovių patiekalus

21329 (*)

21399

10.39.18

Daržovės (išskyrus bulves), vaisiai, uogos, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

21394

10.39.2

Paruošti, perdirbti ir konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai

 

10.39.21

Sušaldyti nevirti arba virti vaisiai, uogos ir riešutai

21493

10.39.22

Džemai, vaisių, uogų drebučiai (želė) ir vaisių, uogų arba riešutų tyrės bei pastos

21494

10.39.23

Žemės ir kiti riešutai, skrudinti, sūdyti ar kitaip paruošti

21495

10.39.24

Laikinai konservuoti vaisiai, uogos ir riešutai, bet nėra paruošti vartoti nedelsiant

21496

10.39.25

Kiti paruošti arba konservuoti vaisiai ir uogos

21411

21412

21419

21491

21492

10.39.3

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augaliniai likučiai ir šalutiniai produktai

 

10.39.30

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augaliniai likučiai ir šalutiniai produktai

39120 (*)

10.39.9

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir daržovėms konservuoti; Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų ir konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos dalis

 

10.39.91

Virimo ir kitos ruošimo paslaugos vaisiams, uogoms ir daržovėms konservuoti

88111 (*)

10.39.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų ir konservuotų kitų vaisių, uogų ir daržovių gamybos dalis

88111 (*)

10.4

Augaliniai ir gyvūniniai riebalai ir aliejus

 

10.41

Aliejus ir riebalai

 

10.41.1

Neapdoroti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos

 

10.41.11

Neemulsuotas, nesumaišytas arba kitaip neapdorotas kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus

21529 (*)

10.41.12

Žuvų ir jūrų žinduolių riebalai ir aliejus bei jų frakcijos

21524

21525

21526

10.41.19

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

21519 (*)

21523

21529 (*)

10.41.2

Neapdorotas augalinis aliejus

 

10.41.21

Neapdorotas sojų aliejus

21531

10.41.22

Neapdorotas žemės riešutų aliejus

21532

10.41.23

Neapdorotas alyvuogių aliejus

21537

10.41.24

Neapdorotas saulėgrąžų aliejus

21533

10.41.25

Neapdorotas medvilnės aliejus

21538

10.41.26

Neapdorotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus

21534

10.41.27

Neapdorotas palmių aliejus

21535

10.41.28

Neapdorotas kokosų aliejus

21536

10.41.29

Kitas neapdorotas augalinis aliejus

21539 (*)

10.41.3

Medvilnės pūkai

 

10.41.30

Medvilnės pūkai

21600

10.41.4

Išspaudos ir kiti kietieji augalinių riebalų arba aliejaus likučiai; aliejingųjų sėklų arba vaisių miltai ir rupiniai

 

10.41.41

Išspaudos ir kiti kietieji augalinių riebalų arba aliejaus likučiai

21710

10.41.42

Aliejingųjų sėklų arba vaisių miltai ir rupiniai, išskyrus garstyčių sėklų miltus ir rupinius

21720

10.41.5

Rafinuotas aliejus, išskyrus liekanas

 

10.41.51

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas sojų aliejus ir jo frakcijos

21541

10.41.52

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos

21542

10.41.53

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas alyvuogių aliejus ir jo frakcijos

21547

10.41.54

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas saulėgrąžų aliejus ir jo frakcijos

21543

10.41.55

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas medvilnės aliejus ir jo frakcijos

21548

10.41.56

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas rapsų, rapsukų ir garstyčių aliejus bei jo frakcijos

21544

10.41.57

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas palmių aliejus ir jo frakcijos

21545

10.41.58

Rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas kokosų aliejus ir jo frakcijos

21546

10.41.59

Kitas rafinuotas, bet chemiškai nemodifikuotas aliejus ir jo frakcijos; nelakūs augaliniai riebalai bei kitas, niekur kitur nepriskirtas, augalinis aliejus (išskyrus kukurūzų aliejų) ir jų frakcijos, bet chemiškai nemodifikuoti

21549 (*)

10.41.6

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau neapdoroti

 

10.41.60

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, visiškai hidrinti, esterinti, bet toliau neapdoroti

21590 (*)

10.41.7

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus); degra; riebiųjų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

 

10.41.71

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus)

21731

10.41.72

Degra; riebiųjų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos

21732

10.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip riebalų ir aliejaus gamybos dalis

 

10.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip riebalų ir aliejaus gamybos dalis

88111 (*)

10.42

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

 

10.42.1

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

 

10.42.10

Margarinas ir panašūs valgomieji riebalai

21550

10.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis

 

10.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip margarino ir panašių valgomųjų riebalų gamybos dalis

88111 (*)

10.5

Pieno produktai

 

10.51

Pieno ir sūrių produktai

 

10.51.1

Apdorotas skystas pienas ir grietinėlė

 

10.51.11

Apdorotas skystas pienas

22110

10.51.12

Nekoncentruotas ir nesaldintas pienas ir grietinėlė, kurių riebumas didesnis kaip 6 %

22120

10.51.2

Sausas pienas

 

10.51.21

Nugriebto pieno milteliai

22212

10.51.22

Nenugriebto pieno milteliai

22211

10.51.3

Sviestas ir pieno pastos

 

10.51.30

Sviestas ir pieno produktų pastos

22241

22242

22249

10.51.4

Sūris ir varškė

 

10.51.40

Sūris ir varškė

22251

22252

22253

22254

22259

10.51.5

Kiti pieno produktai

 

10.51.51

Koncentruoti arba su cukrumi ar kitais saldikliais pienas ir grietinėlė, išskyrus sausą pieną ir grietinėlę

22221

22222

22229

10.51.52

Jogurtas ir kitas fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė

22230

10.51.53

Kazeinas

22260

10.51.54

Laktozė ir laktozės sirupas

23210 (*)

10.51.55

Išrūgos

22130

22219 (*)

10.51.56

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pieno produktai

22290

10.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių produktų gamybos dalis

 

10.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pieno ir sūrių produktų gamybos dalis

88111 (*)

10.52

Grietininiai ledai

 

10.52.1

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

 

10.52.10

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai

22270

10.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų gamybos dalis

 

10.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grietininių ledų gamybos dalis

88111 (*)

10.6

Grūdų malimo produktai, krakmolas ir krakmolo produktai

 

10.61

Grūdų malimo produktai

 

10.61.1

Pusiau arba visiškai malti, arba lukštenti, arba skaldyti ryžiai

 

10.61.11

Lukštenti ryžiai

23162

10.61.12

Pusiau arba visiškai malti arba skaldyti ryžiai

23161

10.61.2

Javų ir daržovių miltai; jų mišiniai

 

10.61.21

Kvietiniai arba meslino miltai

23110

10.61.22

Kitų javų miltai

23120

10.61.23

Daržovių miltai ir rupūs miltai

23170

10.61.24

Mišiniai kepiniams kepti

23180

10.61.3

Kruopos, rupūs miltai ir granulės bei kiti javų grūdų produktai

 

10.61.31

Kviečių kruopos ir rupūs miltai

23130 (*)

10.61.32

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, javų kruopos, rupūs miltai ir granulės

23130 (*)

10.61.33

Grūdai pusryčiams ir kiti javų grūdų produktai

23140

10.61.4

Sėlenos, išsijos ir kiti malimo likučiai

 

10.61.40

Sėlenos, išsijos ir kiti malimo liekanos

39120 (*)

10.61.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo produktų gamybos dalis

 

10.61.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip grūdų malimo produktų gamybos dalis

88111 (*)

10.62

Krakmolas ir krakmolo produktai

 

10.62.1

Krakmolas ir krakmolo produktai; kitas, niekur kitur nepriskirtas, cukrus ir cukraus sirupas

 

10.62.11

Krakmolas; inulinas; kviečių glitimas; dekstrinai ir kitas modifikuotas krakmolas

23220

10.62.12

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, dribsnių, grūdų arba panašaus pavidalo

23230

10.62.13

Gliukozė ir gliukozės sirupas; fruktozė ir fruktozės sirupas; invertuotasis cukrus; kitas, niekur kitur nepriskirtas, cukrus ir cukraus sirupas

23210 (*)

10.62.14

Kukurūzų aliejus

21539 (*)

21549 (*)

10.62.2

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

 

10.62.20

Krakmolo gamybos ir panašios liekanos

39130

10.62.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir krakmolo produktų gamybos dalis

 

10.62.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip krakmolo ir krakmolo produktų gamybos dalis

88111 (*)

10.7

Kepyklos ir miltiniai produktai

 

10.71

Duona; švieži pyragai ir bandelės

 

10.71.1

Duona, švieži pyragai ir bandelės

 

10.71.11

Šviežia duona

23491

10.71.12

Švieži pyragai ir bandelės

23431

10.71.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šviežios arba sušaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis

 

10.71.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip šviežios arba sušaldytos duonos, pyragų ir bandelių gamybos dalis

88111 (*)

10.72

Džiūvėsiai ir sausainiai; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

 

10.72.1

Džiūvėsiai ir sausainiai; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

 

10.72.11

Traškučiai, džiūvėsiai, kepintos duonos arba pyrago riekelės ir panašūs kepinti produktai

23410

10.72.12

Meduoliai su imbieru ir panašūs gaminiai; saldieji sausainiai; vafliai ir sausblyniai

23420

10.72.19

Kiti sausi arba ilgai išsilaikantys kepiniai

23439

23499

10.72.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

 

10.72.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip džiūvėsių ir sausainių gamybos dalis; ilgai išsilaikantys konditerijos kepiniai ir pyragaičiai

88111 (*)

10.73

Makaronai, vermišeliai, kuskusas ir panašūs miltiniai produktai

 

10.73.1

Makaronai, lakštiniai, kuskusas ir panašūs miltų produktai

 

10.73.11

Makaronai, lakštiniai ir panašūs miltų produktai

23710

10.73.12

Kuskusas

23721 (*)

10.73.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamybos dalis

 

10.73.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip makaronų, vermišelių, kuskuso ir panašių miltinių produktų gamybos dalis

88111 (*)

10.8

Kiti maisto produktai

 

10.81

Cukrus

 

10.81.1

Žaliavinis arba rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus; melasa

 

10.81.11

Žaliavinis kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus

23511

23512

10.81.12

Rafinuotas kietasis cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, be kvapiųjų medžiagų ar maisto dažiklių

23520

10.81.13

Rafinuotas cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus su kvapiosiomis medžiagomis ar maisto dažikliais; klevų cukrus ir klevų sirupas

23530

10.81.14

Melasa

23540

10.81.2

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

 

10.81.20

Cukrinių runkelių išspaudos, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos

39140

10.81.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus gamybos dalis

 

10.81.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip cukraus gamybos dalis

88111 (*)

10.82

Kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamyba

 

10.82.1

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai, kakavos sviestas, riebalai ir aliejus, kakavos milteliai

 

10.82.11

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

23610

10.82.12

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

23620

10.82.13

Kakavos milteliai be cukraus arba kitų saldiklių

23630

10.82.14

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitokių saldiklių

23640

10.82.2

Šokoladas ir cukraus saldumynai

 

10.82.21

Šokolado ir maistinių preparatų su kakava milteliai (išskyrus saldintus kakavos miltelius)

23650

10.82.22

Šokoladas ir maistiniai preparatai su kakava (išskyrus saldintus kakavos miltelius), kito pavidalo negu milteliai

23660

10.82.23

Cukraus saldumynai be kakavos (įskaitant baltąjį šokoladą)

23670

10.82.24

Cukruje konservuoti vaisiai, uogos, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys

21499

10.82.3

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

 

10.82.30

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

39150

10.82.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis

 

10.82.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kakavos, šokolado ir cukraus saldumynų gamybos dalis

88111 (*)

10.83

Apdorota ir perdirbta arbata bei kava

 

10.83.1

Apdorota arbata ir kava

 

10.83.11

Kava, be kofeino arba skrudinta

23911

10.83.12

Kavos pakaitalai; kavos arba kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai; kavos išaižos ir luobelės

23912

10.83.13

Nefermentuota žalioji arbata, fermentuota ir iš dalies fermentuota juodoji arbata, tiesiogiai fasuota į pakus, kuriuose jos masė ne didesnė kaip 3 kg

23913

10.83.14

Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai bei mišiniai

23914

10.83.15

Žolių užpilai

01930 (*)

10.83.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir arbatos gamybos dalis

 

10.83.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip kavos ir arbatos gamybos dalis

88111 (*)

10.84

Uždarai ir pagardai

 

10.84.1

Actas; padažai; maišyti užgardai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai; paruoštos garstyčios

 

10.84.11

Actas ir jo pakaitalai, pagaminti iš acto rūgšties

23994

10.84.12

Padažai; sumaišyti užgardai ir sumaišyti pagardai; garstyčių milteliai ir rupūs miltai bei paruoštos garstyčios

23995

10.84.2

Paruošti prieskoniai

 

10.84.21

Paruošti pipirai (Piper spp.)

23921

10.84.22

Paruoštos sausos paprikos ir pipirai (capsicum spp.)

23922

10.84.23

Paruoštas cinamonas (canella); kiti paruošti prieskoniai

23923

23924

23925

23926

23927

23928

10.84.3

Maistinė druska

 

10.84.30

Maistinė druska

16200 (*)

10.84.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir pagardų gamybos dalis

 

10.84.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip uždarų ir pagardų gamybos dalis

88111 (*)

10.85

Paruošti valgiai ir patiekalai

 

10.85.1

Paruošti valgiai ir patiekalai

 

10.85.11

Paruošti valgiai ir patiekalai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo

21176

10.85.12

Paruošti valgiai ir patiekalai iš žuvies, vėžiagyvių ir moliuskų

21241

21242 (*)

10.85.13

Paruošti valgiai ir patiekalai iš daržovių

21391

10.85.14

Paruošti valgiai ir patiekalai iš makaronų gaminių

23721 (*)

23722

10.85.19

Kiti paruošti patiekalai ir valgiai (įskaitant sušaldytas picas)

23997

10.85.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų valgių ir patiekalų gamybos dalis

 

10.85.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų valgių ir patiekalų gamybos dalis

88111 (*)

10.86

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

 

10.86.1

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

 

10.86.10

Homogenizuoti ir dietiniai maisto produktai

23991

10.86.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos dalis

 

10.86.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip homogenizuotų ir dietinių maisto produktų gamybos dalis

88111 (*)

10.89

Kiti, niekur kitur nepriskirti, maisto produktai

 

10.89.1

Sriubos, kiaušiniai, mielės ir kiti maisto produktai; mėsos, žuvų ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys

 

10.89.11

Sriubos ir sultiniai bei jų mišiniai

23992

10.89.12

Švieži arba konservuoti kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai; konservuoti arba virti kiaušiniai su lukštais; kiaušinių baltymai

22300

23993

10.89.13

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai; paruošti kepimo milteliai

23996

10.89.14

Mėsos, žuvų ir kitų vandens bestuburių ekstraktai ir sultys

21175

10.89.15

Augalų gyvasakiai ir ekstraktai; virškinimą skatinančios medžiagos; augaliniai klijai ir tirštikliai

23999 (*)

10.89.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įvairūs maisto produktai

23210 (*)

23999 (*)

10.89.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis

 

10.89.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų gamybos dalis

88111 (*)

10.9

Paruošti pašarai gyvūnams

 

10.91

Paruošti pašarai ūkio gyvuliams

 

10.91.1

Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules

 

10.91.10

Paruošti pašarai ūkio gyvuliams, išskyrus liucernų rupinius ir granules

23311

23313

23315

23319

10.91.2

Liucernų (alfalfa) rupiniai ir granulės

 

10.91.20

Liucernų (alfalfa) rupiniai ir granulės

23320

10.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamybos dalis

 

10.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruoštų pašarų ūkio gyvuliams gamybos dalis

88111 (*)

10.92

Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas

 

10.92.1

Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas

 

10.92.10

Paruoštas naminių gyvūnėlių ėdalas

23314

10.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto naminių gyvūnėlių ėdalo gamybos dalis

 

10.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip paruošto naminių gyvūnėlių ėdalo gamybos dalis

88111 (*)

11

Gėrimai

 

11.0

Gėrimai

 

11.01

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

 

11.01.1

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

 

11.01.10

Distiliuoti alkoholiniai gėrimai

24131

24139

11.01.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos dalis

 

11.01.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip distiliuotų alkoholinių gėrimų gamybos dalis

88111 (*)

11.02

Vynuogių vynas

 

11.02.1

Šviežių vynuogių vynas; vynuogių misa

 

11.02.11

Šviežių vynuogių putojantis vynas

24211

11.02.12

Šviežių vynuogių vynas, išskyrus putojantį vyną; vynuogių misa

24212

11.02.2

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

 

11.02.20

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

39170

11.02.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių vyno gamybos dalis

 

11.02.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vynuogių vyno gamybos dalis

88111 (*)

11.03

Sidras ir kiti vaisių ir uogų vynai

 

11.03.1

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai

 

11.03.10

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); maišyti alkoholiniai gėrimai

24230

11.03.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito vaisių ir uogų vyno gamybos dalis

 

11.03.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sidro ir kito vaisių ir uogų vyno gamybos dalis

88111 (*)

11.04

Kiti nedistiliuoti fermentuoti gėrimai

 

11.04.1

Vermutas ir kitas aromatintas šviežių vynuogių vynas

 

11.04.10

Vermutas ir kitas aromatintas šviežių vynuogių vynas

24220

11.04.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis

 

11.04.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų nedistiliuotų fermentuotų gėrimų gamybos dalis

88111 (*)

11.05

Alus

 

11.05.1

Alus, išskyrus alaus žlaugtus

 

11.05.10

Alus, išskyrus alaus žlaugtus

24310

11.05.2

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai

 

11.05.20

Alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos žlaugtai

39160

11.05.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus gamybos dalis

 

11.05.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip alaus gamybos dalis

88111 (*)

11.06

Salyklas

 

11.06.1

Salyklas

 

11.06.10

Salyklas

24320

11.06.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo gamybos dalis

 

11.06.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip salyklo gamybos dalis

88111 (*)

11.07

Gaivieji gėrimai; mineralinis vanduo ir kitas vanduo buteliuose

 

11.07.1

Mineralinis vanduo ir gaivieji gėrimai

 

11.07.11

Nesaldytas ir nearomatintas mineralinis ir gazuotas vanduo

24410

11.07.19

Kiti nealkoholiniai gėrimai

24490

11.07.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis

 

11.07.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip mineralinio vandens ir gaiviųjų gėrimų gamybos dalis

88111 (*)

12

Tabako gaminiai

 

12.0

Tabako gaminiai

 

12.00

Tabako gaminiai

 

12.00.1

Tabako gaminiai, išskyrus atliekas

 

12.00.11

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku ar tabako pakaitalais

25020

12.00.19

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; homogenizuotas arba regeneruotas tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos

25090

12.00.2

Tabako atliekos

 

12.00.20

Tabako atliekos

39180

12.00.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako gaminių gamybos dalis

 

12.00.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tabako gaminių gamybos dalis

88112

13

Tekstilės gaminiai

 

13.1

Tekstilės verpalai ir siūlai

 

13.10

Tekstilės verpalai ir siūlai

 

13.10.1

Vilnų riebalai (įskaitant lanoliną)

 

13.10.10

Vilnų riebalai (įskaitant lanoliną)

21519 (*)

13.10.2

Verpti paruošti natūralieji tekstilės pluoštai

 

13.10.21

Šilko žaliava (nesukta)

26110

13.10.22

Skalbta arba karbonizuota, nekaršta arba nešukuota vilna

26130

13.10.23

Vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų šukuotinės pašukos

26140

13.10.24

Karšta arba šukuota vilna ir švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

26150

13.10.25

Karšta arba šukuota medvilnė

26160

13.10.26

Apdorotas, bet nesuverptas džiutas ir kiti tekstilės pluoštai (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę))

26170

13.10.29

Kiti apdoroti, bet nesuverpti augaliniai tekstilės pluoštai

26190

13.10.3

Verpti paruošti cheminiai tekstilės kuokšteliniai pluoštai

 

13.10.31

Karšti, šukuoti arba kitaip verpimui paruošti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai

26210

13.10.32

Karšti, šukuoti arba kitaip verpimui paruošti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai

26220

13.10.4

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

 

13.10.40

Šilko ir iš šilko atliekų suverpti verpalai

26310

13.10.5

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

 

13.10.50

Mažmeninei prekybai skirti arba neskirti vilnos verpalai; švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų arba ašutų verpalai

26320

26330

26340

13.10.6

Medvilniniai verpalai; medvilniniai siuvimo siūlai

 

13.10.61

Medvilniniai verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

26360

26370

13.10.62

Medvilniniai siuvimo siūlai

26350

13.10.7

Verpalai iš augalinių tekstilės pluoštų, išskyrus medvilnę (įskaitant linus, džiutą, koiro ir tikrąsias kanapes); popieriaus verpalai

 

13.10.71

Lininiai verpalai

26380 (*)

13.10.72

Džiuto verpalai ar kitų tekstilės karnienos pluoštų verpalai; verpalai iš kitų augalinių tekstilės pluoštų; popieriaus verpalai

26380 (*)

13.10.8

Tekstilės verpalai ir siūlai iš cheminių gijų arba kuokštelinių pluoštų

 

13.10.81

Mažmeninei prekybai neskirti cheminių gijų verpalai, antriniai arba daugiasukiai (išskyrus siuvimo siūlus, didelio trūkio stiprumo poliamidų, poliesterių arba viskozinio pluošto verpalus); mažmeninei prekybai skirti cheminiai gijiniai siūlai (išskyrus siuvimo siūlus)

26420

13.10.82

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro ≥ 85 % masės

26430

13.10.83

Sintetinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus), kuriuose sintetiniai kuokšteliniai pluoštai sudaro < 85 % masės

26440

13.10.84

Mažmeninei prekybai neskirti dirbtinių kuokštelinių pluoštų verpalai (išskyrus siuvimo siūlus)

26450

26460

13.10.85

Siuvimo siūlai ir verpalai iš dirbtinių ir sintetinių gijų ir pluoštų

26410

13.10.9

Pešenos; natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės verpalų ir siūlų gamybos dalis

 

13.10.91

Vilnų arba švelniavilnių, arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų pešenos

39213

13.10.92

Medvilnės pešenos ir kitos medvilnės atliekos

39215

13.10.93

Natūraliųjų tekstilės pluoštų ruošimo paslaugos

88121 (*)

13.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės verpalų ir siūlų gamybos dalis

88121 (*)

13.2

Tekstilės audiniai

 

13.20

Tekstilės audiniai

 

13.20.1

Nemedvilniniai natūraliojo pluošto audiniai (išskyrus specialiuosius audinius)

 

13.20.11

Šilko arba šilko atliekų audiniai

26510

13.20.12

Karštos arba šukuotos vilnos arba švelniavilnių gyvūnų plaukų, arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų, arba ašutų audiniai

26520

26530

26540

26550

13.20.13

Lino audiniai

26560

13.20.14

Džiutas ir kiti karnienos tekstilės pluoštai (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę (kiniškąją dilgėlę))

26570

13.20.19

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popieriaus verpalų audiniai

26590

13.20.2

Medvilnės audiniai

 

13.20.20

Medvilnės audiniai

26610

26620

26630

26690

13.20.3

Audiniai (išskyrus specialiuosius audinius) iš cheminių gijų ir kuokštelinių pluoštų

 

13.20.31

Audiniai iš sintetinių ir dirbtinių gijų verpalų

26710

26720

26730

13.20.32

Audiniai iš sintetinių kuokštelinių pluoštų

26740

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.33

Dirbtinių štapelio kuokštelinių audiniai

26750

26760 (*)

26770 (*)

26790 (*)

13.20.4

Pūkiniai, kilpiniai rankšluosčių ir kiti specialieji audiniai

 

13.20.41

Pūkiniai ir šeniliniai audiniai (išskyrus kilpinius rankšluosčių ir siauruosius audinius)

26810

26820

26830

13.20.42

Medvilniniai kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus siauruosius audinius

26840

13.20.43

Kiti kilpiniai rankšluosčių audiniai ir panašūs kilpiniai audiniai, išskyrus siauruosius audinius

26850

13.20.44

Marlė (išskyrus siauruosius audinius)

26860

13.20.45

Siūtiniai pūkiniai tekstiliniai audiniai, išskyrus kilimus

26880

13.20.46

Stiklo pluoštų audiniai (įskaitant siauruosius audinius)

26890

13.20.5

Austinė kailio imitacija

 

13.20.50

Austinė kailio imitacija

28330

13.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės gaminių gamybos dalis

 

13.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės gaminių gamybos dalis

88121 (*)

13.3

Tekstilės apdailos paslaugos

 

13.30

Tekstilės apdailos paslaugos

 

13.30.1

Tekstilės apdailos paslaugos

 

13.30.11

Pluoštų ir verpalų balinimo ir dažymo paslaugos

88122 (*)

13.30.12

Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) balinimo paslaugos

88122 (*)

13.30.13

Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) dažymo paslaugos

88122 (*)

13.30.14

Audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) marginimo paslaugos

88122 (*)

13.30.19

Kitos audinių ir tekstilės dirbinių (įskaitant drabužius) apdailos paslaugos

88122 (*)

13.9

Kiti tekstilės gaminiai ir dirbiniai

 

13.91

Megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai ir dirbiniai

 

13.91.1

Megztos arba nertos medžiagos

 

13.91.11

Megztos arba nertos, pūkinės ar kilpinės medžiagos

28110

13.91.19

Kiti megzti arba nerti audiniai, įskaitant megztą kailio imitaciją

28190

28330

13.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztų arba nertų audinių gamybos dalis

 

13.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztų arba nertų audinių gamybos dalis

88121 (*)

13.92

Gatavi tekstilės dirbiniai, išskyrus drabužius

 

13.92.1

Gatavi namų apyvokos tekstilės dirbiniai

 

13.92.11

Antklodės ir kelioniniai pledai, išskyrus elektrines antklodes

27110

13.92.12

Patalynės skalbiniai

27120 (*)

13.92.13

Stalo skalbiniai

27120 (*)

13.92.14

Kūno priežiūros ir virtuvės skalbiniai

27120 (*)

13.92.15

Užuolaidos (įskaitant portjeras) ir vidinės uždangos; užuolaidų arba lovų dekoratyvinės juostos

27130

13.92.16

Kiti, niekur kitur nepriskirti, dirbiniai baldams ir būstui dekoruoti audinių ir verpalų rinkiniai, skirti kilimėliams, gobelenams ir panašiems tekstilės dirbiniams gaminti

27140

13.92.2

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai

 

13.92.21

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti

27150

13.92.22

Brezentas, apdangalai ir pastogėlės (markizės); laivų, burlenčių arba sausumos laivų burės; palapinės ir stovyklaviečių reikmenys (įskaitant pripučiamus čiužinius)

27160

13.92.23

Parašiutai (įskaitant dirižablių parašiutus) ir rotošiutai; bei jų dalys

27170

13.92.24

Vatinės antklodės, dygsniuotos pūkinės antklodės, dekoratyvinės pagalvėlės, pufai, pagalvės, miegmaišiai ir panašūs gaminiai, spyruokliniai, kimštiniai, užpildyti bet kokiomis medžiagomis arba pagaminti iš akytos gumos ar iš plastikų

27180

13.92.29

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai (įskaitant audinius grindims, indams plauti, dulkėms šluostyti ir panašius valymui skirtus audinius, gelbėjimosi diržus ir gelbėjimosi liemenes)

27190

13.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

 

13.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gatavų tekstilės dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

88121 (*)

13.93

Kilimai ir kilimėliai

 

13.93.1

Kilimai ir kilimėliai

 

13.93.11

Rištiniai kilimai ir kitos rištinės tekstilinės grindų dangos

27210

13.93.12

Austiniai kilimai ir kita austinė tekstilinė grindų danga, nesiūtinė ir neklijuotinė

27220

13.93.13

Siūtiniai kilimai ir kitos siūtinės tekstilinės grindų dangos

27230

13.93.19

Kiti kilimai ir kitos tekstilinės grindų dangos, įskaitant pagamintas iš veltinio

27290

13.93.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir kilimėlių gamybos dalis

 

13.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kilimų ir kilimėlių gamybos dalis

88121 (*)

13.94

Virvės, lynai, virvelės ir tinklai

 

13.94.1

Virvės, lynai, virvelės ir tinklai, išskyrus atliekas

 

13.94.11

Virvelės, virvės, lynai ir trosai iš džiuto arba kitų tekstilės karnienos pluoštų

27310

13.94.12

Tinklai rišti iš virvelių, virvių arba lynų, gatavi žvejybos tinklai iš tekstilės medžiagų; kiti, niekur kitur nepriskirti, dirbiniai ir gaminiai iš verpalų arba juostelių

27320

13.94.2

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti dirbiniai ir gaminiai iš tekstilės medžiagų

 

13.94.20

Skudurai, virvelių, virvių, lynų ir trosų atliekos, taip pat naudoti dirbiniai ir gaminiai iš tekstilės medžiagų

39218

13.94.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamybos dalis

 

13.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virvių, lynų, virvelių ir tinklų gamybos dalis

88121 (*)

13.95

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai ir dirbiniai, išskyrus drabužius

 

13.95.1

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai ir dirbiniai, išskyrus drabužius

 

13.95.10

Neaustinės medžiagos ir neaustinių medžiagų gaminiai ir dirbiniai, išskyrus drabužius

27922

13.95.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

 

13.95.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip neaustinių medžiagų ir neaustinių medžiagų gaminių ir dirbinių, išskyrus drabužius, gamybos dalis

88121 (*)

13.96

Kiti techniniai ir pramoniniai tekstilės gaminiai

 

13.96.1

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai; audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų; guminiai siūlai ir kordai, padengti tekstilės medžiaga ir techninės paskirties tekstilės produktai ir dirbiniai

 

13.96.11

Metalizuotieji verpalai arba metalizuotieji galioniniai verpalai

27993

13.96.12

Kiti, niekur kitur nepriskirti, audiniai iš metalinių siūlų ir metalizuotųjų verpalų

27994

13.96.13

Guminiai siūlai ir kordas, padengti tekstilės medžiagomis; tekstilės verpalai ir juostelės, įmirkytos arba padengtos guma ar plastikais

27992

13.96.14

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įmirkyti, aptraukti arba padengti tekstilės audiniai

27997

13.96.15

Padangų kordo audinys iš didelio trūkio stiprumo nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozinio pluošto verpalų

27996

13.96.16

Techninės paskirties tekstilės produktai ir dirbiniai (įskaitant dagtis, kaitinimo tinklelius, tekstilines žarnas, konvejerių juostas, pavarų diržus, sietų audinius ir filtravimo audinius)

27998

13.96.17

Juostiniai audiniai; juostiniai audiniai, kuriuos sudaro tik metmenys, be ataudų, surišti lipnia medžiaga (bolducs); apsiuvai ir panašūs dirbiniai

27911

13.96.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir techninių tekstilės gaminių gamybos dalis

 

13.96.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių ir techninių tekstilės gaminių gamybos dalis

88121 (*)

13.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, tekstilės gaminiai ir dirbiniai

 

13.99.1

Tiulis, nėriniai ir siuvinėjimo dirbiniai; apvytiniai verpalai ir juostelės; pūkajuosčių verpalai; fasoniniai kilpuotieji arba pumpuruotieji verpalai

 

13.99.11

Tiulis ir kitos tinklinės medžiagos (išskyrus austas), megztos arba nertos medžiagos; nėriniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

27912

13.99.12

Siuvinėjimo dirbiniai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

27913

13.99.13

Aptrauktas, padengtas arba sluoksniuotasis veltinis

27921

13.99.14

Tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ≤ 5 mm, tekstilės dulkės ir gumuliukai

27991 (*)

13.99.15

Galioniniai verpalai ir juostelės; šeniliniai verpalai; apskritai megztieji kilpoti siūlai

27995

13.99.16

Dygsniuotieji tekstilės dirbiniai rietime

27999

13.99.19

Kita, niekur kitur nepriskirta, tekstilė ir tekstilės gaminiai

38994 (*)

13.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis

 

13.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, tekstilės gaminių gamybos dalis

88121 (*)

14

Drabužiai

 

14.1

Drabužiai, išskyrus kailinius drabužius

 

14.11

Odiniai drabužiai

 

14.11.1

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos

 

14.11.10

Drabužiai iš odos arba iš kompozicinės odos

28241

14.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių drabužių gamybos dalis

 

14.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip odinių drabužių gamybos dalis

88124 (*)

14.12

Darbo drabužiai

 

14.12.1

Vyriški darbo drabužiai

 

14.12.11

Vyriški darbo ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

28231 (*)

14.12.12

Vyriškos darbo ir profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

28231 (*)

14.12.2

Moteriški darbo drabužiai

 

14.12.21

Moteriški darbo ir profesiniai ansambliai, švarkeliai ir sportiniai švarkai

28233 (*)

14.12.22

Moteriškos darbo arba profesinės kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

28233 (*)

14.12.3

Kiti darbo drabužiai

 

14.12.30

Kiti darbo drabužiai

28236 (*)

14.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbo drabužių gamybos dalis

 

14.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip darbo drabužių gamybos dalis

88123 (*)

14.13

Kiti viršutiniai drabužiai

 

14.13.1

Megzti arba nerti viršutiniai drabužiai

 

14.13.11

Vyriški arba berniukų megzti arba nerti apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai ir dirbiniai

28221 (*)

14.13.12

Megzti arba nerti vyriški arba berniukų kostiumai, ansambliai, švarkeliai, sportiniai švarkai, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

28221 (*)

14.13.13

Moteriški arba mergaičių megzti arba nerti apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai ir dirbiniai

28223 (*)

14.13.14

Megzti arba nerti moteriški ir mergaičių kostiumai, ansambliai, švarkai, sportiniai švarkai, suknelės, sijonai, sijonkelnės, kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

28223 (*)

14.13.2

Kiti vyriški ir berniukų viršutiniai drabužiai

 

14.13.21

Audekliniai vyriški arba berniukų apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs gaminiai ir dirbiniai

28231 (*)

14.13.22

Audekliniai vyriški arba berniukų kostiumai ir ansambliai

28231 (*)

14.13.23

Audekliniai vyriški arba berniukų švarkeliai ir sportiniai švarkai

28231 (*)

14.13.24

Audeklinės vyriškos arba berniukų kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

28231 (*)

14.13.3

Kiti moteriški ir mergaičių viršutiniai drabužiai

 

14.13.31

Moteriški arba mergaičių audekliniai apsiaustai, kelioniniai apsiaustai, skraistės (pelerinos), mantijos, striukės su gobtuvais, neperpučiamos striukės bei panašūs tekstilės gaminiai ir dirbiniai

28233 (*)

14.13.32

Audekliniai moteriški arba mergaičių kostiumai ir ansambliai

28233 (*)

14.13.33

Audekliniai moteriški arba mergaičių švarkeliai ir sportiniai švarkai

28233 (*)

14.13.34

Audeklinės moteriškos arba mergaičių suknelės, sijonai ir sijonkelnės

28233 (*)

14.13.35

Audeklinės moteriškos arba mergaičių kelnės, kombinezonai su antkrūtiniais ir petnešomis, bridžiai ir trumpės (šortai)

28233 (*)

14.13.4

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai bei dirbiniai

 

14.13.40

Dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti gaminiai bei dirbiniai

39217

14.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių drabužių gamybos dalis

 

14.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip viršutinių drabužių gamybos dalis

88123 (*)

14.14

Apatiniai drabužiai

 

14.14.1

Megzti arba nerti apatiniai drabužiai

 

14.14.11

Megzti arba nerti vyriški arba berniukų marškiniai

28222 (*)

14.14.12

Megztos arba nertos vyriškos arba berniukų apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai

28222 (*)

14.14.13

Megztos arba nertos moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

28224 (*)

14.14.14

Megzti arba nerti moteriški arba mergaičių apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, peniuarai, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs dirbiniai

28224 (*)

14.14.2

Audekliniai apatiniai drabužiai

 

14.14.21

Audekliniai vyriški arba berniukų marškiniai

28232 (*)

14.14.22

Audekliniai vyriški arba berniukų apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinės kelnės, trumpikės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai

28232 (*)

14.14.23

Audeklinės moteriškos arba mergaičių palaidinukės, marškiniai ir marškiniai-palaidinukės

28234 (*)

14.14.24

Audekliniai moteriški arba mergaičių apatiniai marškiniai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai, apatinukai, apatiniai sijonai, apatinės kelnės, kelnaitės, naktiniai marškiniai, pižamos, maudymosi chalatai, kambariniai chalatai ir panašūs gaminiai bei dirbiniai

28234 (*)

14.14.25

Megztos ar nertos arba nemegztos ir nenertos liemenėlės, juosmenėlės, korsetai, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

28237

14.14.3

Megzti arba nerti trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai

 

14.14.30

Megzti arba nerti trumparankoviai marškinėliai, apatiniai marškinėliai (be rankovių) ir kiti apatiniai marškiniai

28225

14.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių drabužių gamybos dalis

 

14.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip apatinių drabužių gamybos dalis

88123 (*)

14.19

Kiti drabužiai ir drabužių priedai

 

14.19.1

Megzti arba nerti kūdikių drabužėliai, sportiniai kostiumai ir kiti drabužiai, drabužių reikmenys ir dalys

 

14.19.11

Megzti arba nerti kūdikių drabužėliai ir jų reikmenys

28227

14.19.12

Megzti arba nerti sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai, maudymosi kostiumai ir kiti drabužiai

28228

14.19.13

Megztos arba nertos pirštinės, kumštinės pirštinės ir puspirštinės

28229 (*)

14.19.19

Kiti megzti arba nerti gatavų drabužių priedai ir drabužių bei drabužių priedų dalys

28229 (*)

14.19.2

Audekliniai kūdikių drabužėliai, kiti drabužiai ir drabužių priedai

 

14.19.21

Audekliniai kūdikių drabužėliai ir jų priedai

28235

14.19.22

Sportiniai kostiumai, slidinėjimo kostiumai ir maudymosi kostiumai; kiti audekliniai drabužiai

28236 (*)

14.19.23

Nosinės, šaliai, kaklaskarės, vualiai, kaklajuostės, kaklaraiščiai, pirštinės ir kiti gatavų drabužių priedai; kitos, niekur kitur nepriskirtos, audeklinių drabužių ar drabužių priedų dalys

28238

14.19.3

Odiniai drabužių priedai; drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų; drabužiai iš padengtų tekstilės audinių

 

14.19.31

Drabužių priedai iš odos arba kompozicinės odos, išskyrus sportines pirštines

28242

14.19.32

Gatavi drabužiai iš veltinio arba neaustinių medžiagų; gatavi drabužiai iš įmirkytų ar padengtų tekstilės medžiagų

28250

14.19.4

Skrybėlės ir galvos apdangalai

 

14.19.41

Veltiniai skrybėlių modeliai, korpusai ir gobtuvai; veltiniai plokšti ir cilindriniai skrybėlių ruošiniai; skrybėlių ruošiniai, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių

28261

14.19.42

Skrybėlės ir kiti galvos apdangalai, iš veltinio, pinti arba pagaminti iš sujungtų bet kokių medžiagų juostelių, megzti arba nerti ar pagaminti iš nėrinių arba iš kitų tekstilės medžiagų tinkleliai plaukams

28262

14.19.43

Kiti galvos apdangalai iš gumos ar plastikų, apsauginiai galvos apdangalai, galvos apdangalai iš asbesto; kaspinai, pamušalai, apvalkalai, skrybėlių pagrindai, skrybėlių karkasai, snapeliai ir pasmakrėje surišami raišteliai, skirti galvos apdangalams

28269

14.19.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių ir drabužių priedų gamybos dalis

 

14.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų drabužių ir drabužių priedų gamybos dalis

88123 (*)

14.2

Kailiniai dirbiniai ir gaminiai

 

14.20

Kailiniai dirbiniai ir gaminiai

 

14.20.1

Aprangos gaminiai ir dirbiniai, drabužių priedai ir kiti gaminiai bei dirbiniai iš kailių, išskyrus galvos apdangalus

 

14.20.10

Aprangos gaminiai ir dirbiniai, drabužių priedai ir kiti gaminiai bei dirbiniai iš kailių, išskyrus galvos apdangalus

28320

14.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių dirbinių gamybos dalis

 

14.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kailinių dirbinių gamybos dalis

88123 (*)

14.3

Megzti (trikotažiniai) arba nerti drabužiai

 

14.31

Megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai ir dirbiniai

 

14.31.1

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai ir dirbiniai

 

14.31.10

Pėdkelnės, triko, kojinės, puskojinės ir kiti panašūs megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai ir dirbiniai

28210

14.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip megztų (trikotažinių) arba nertų gaminių ir dirbinių gamybos dalis

 

14.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip megztų (trikotažinių) arba nertų gaminių ir dirbinių gamybos dalis

88123 (*)

14.39

Kiti megzti (trikotažiniai) arba nerti drabužiai

 

14.39.1

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai bei dirbiniai

 

14.39.10

Megztiniai, puloveriai, susagstomi megztiniai, liemenės ir panašūs megzti (trikotažiniai) arba nerti gaminiai bei dirbiniai

28226

14.39.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztų (trikotažinių) arba nertų drabužių gamybos dalis

 

14.39.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų megztų (trikotažinių) arba nertų drabužių gamybos dalis

88123 (*)

15

Oda ir odos dirbiniai

 

15.1

Rauginta ir išdirbta oda; lagaminai, rankinės, balno reikmenys ir pakinktai; išdirbti ir dažyti kailiai

 

15.11

Rauginta ir išdirbta oda; išdirbti ir dažyti kailiai

 

15.11.1

Rauginti ir išdirbti kailiai

 

15.11.10

Rauginti ir išdirbti kailiai

28310

15.11.2

Zomšinės odos; lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

 

15.11.21

Zomšinės odos

29110 (*)

15.11.22

Lakinės odos ir lakinės laminuotos odos; metalizuotos odos

29110 (*)

15.11.3

Galvijų odos arba arklenos, be plaukų

 

15.11.31

Galvijų odos be plaukų, neskeltinės

29120 (*)

15.11.32

Galvijų odos be plaukų, skeltinės

29120 (*)

15.11.33

Arklenos, be plaukų

29120 (*)

15.11.4

Avių, ožkų odos be vilnos arba kiaulenos be plaukų

 

15.11.41

Avių arba ėriukų odos be vilnos

29130 (*)

15.11.42

Ožkų arba ožiukų odos be plaukų

29130 (*)

15.11.43

Kiaulenos

29130 (*)

15.11.5

Kitų gyvūnų odos; kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda

 

15.11.51

Kitų gyvūnų odos be plaukų

29130 (*)

15.11.52

Kompozicinė oda, kurios pagrindas yra oda arba odos pluoštai

29130 (*)

15.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai

 

15.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip raugintos ir išdirbtos odos gamybos dalis; išdirbti ir dažyti kailiai

88124 (*)

15.12

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, balno reikmenys ir pakinktai

 

15.12.1

Balnai ir pakinktai; lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys; kiti gaminiai ir dirbiniai iš odos

 

15.12.11

Iš įvairios medžiagos pagaminti balno reikmenys ir pakinktai įvairiems gyvūnams

29210

15.12.12

Lagaminai, rankinės ir panašūs reikmenys, iš odos arba kompozicinės odos, iš lakštinių plastikų, tekstilės medžiagų, vulkanizuoto pluošto arba kartono; kelioniniai asmens tualeto, siuvimo, batų arba drabužių valymo rinkiniai

29220

15.12.13

Laikrodžių dirželiai (išskyrus metalinius), juostelės ir apyrankės bei jų dalys

29230

15.12.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai iš odos arba kompozicinės odos (įskaitant gaminius ir dirbinius, naudojamus mašinose arba mechaniniuose aparatuose, arba kitos techninės paskirties gaminius)

29290

15.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamybos dalis

 

15.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip balno reikmenų ir pakinktų, lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų gamybos dalis

88124 (*)

15.2

Avalynė

 

15.20

Avalynė

 

15.20.1

Avalynė, išskyrus sportinę ir apsauginę avalynę bei ortopedinius batus

 

15.20.11

Neperšlampama avalynė su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais, išskyrus avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis

29310

15.20.12

Avalynė su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais, išskyrus neperšlampamą arba sportinę avalynę

29320

15.20.13

Avalynė su odiniais batviršiais, išskyrus sportinę avalynę, avalynę su metalinėmis apsauginėmis nosimis ir įvairią specialią avalynę

29330

15.20.14

Avalynė su batviršiais iš tekstilės medžiagų, išskyrus sportinę avalynę

29340

15.20.2

Sportinė avalynė

 

15.20.21

Teniso bateliai, krepšinio bateliai, gimnastikos bateliai, treniruočių bateliai ir panaši avalynė

29420

15.20.29

Kita sportinė avalynė, išskyrus slidinėjimo avalynę ir čiuožimo batus

29490

15.20.3

Kita, niekur kitur nepriskirta, apsauginė ir kitokia avalynė

 

15.20.31

Avalynė su metalinėmis apsauginėmis nosimis

29510

15.20.32

Medinė avalynė, įvairi speciali avalynė ir kita, niekur kitur nepriskirta, avalynė

29520

15.20.4

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

 

15.20.40

Odinės avalynės dalys; išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

29600 (*)

15.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės gamybos dalis

 

15.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip avalynės gamybos dalis

88124 (*)

16

Mediena bei medienos ir kamštienos gaminiai bei dirbiniai (išskyrus baldus); gaminiai iš šiaudų ir pynimo medžiagų

 

16.1

Obliuotoji pjautinė mediena

 

16.10

Obliuotoji pjautinė mediena

 

16.10.1

Mediena, kurios storis > 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės; neįmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai

 

16.10.10

Mediena, kurios storis > 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, nudrožta arba be žievės; neįmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai

31100

16.10.2

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono; medienos vilna; medienos miltai; medienos skiedros arba drožlės

 

16.10.21

Mediena, ištisai profiliuota išilgai bet kurio krašto ar šono (įskaitant tarpusavyje nesujungtas parketlentes ir lentjuostes, skirtas parketo grindims, taip pat užkarpas ir bagetus)

31210

16.10.22

Medienos vilna; medienos miltai

31220

16.10.23

Medienos skiedros arba drožlės

31230

16.10.3

Padarinė mediena; įmirkyti arba kitaip apdirbti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersinės)

 

16.10.31

Padarinė mediena, apdorota dažais, beicu, kreozotu arba kitais konservantais

31310

31330 (*)

16.10.32

Įmirkyti mediniai geležinkelio arba tramvajaus pabėgiai (skersiniai pabėgiai)

31320

16.10.39

Kita padarinė mediena, įskaitant skeltuosius stulpus ir kuolus

31330 (*)

16.10.9

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba cheminio apdorojimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios pjautinės medienos gamybos dalis

 

16.10.91

Padarinės medienos džiovinimo, įmirkymo arba cheminio apdorojimo paslaugos

88130 (*)

16.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip obliuotosios pjautinės medienos gamybos dalis

88130 (*)

16.2

Dirbiniai iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų

 

16.21

Faneravimo danga ir medienos plokštės

 

16.21.1

Klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena; medienos drožlių ir panašios plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų

 

16.21.11

Bambuko klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji bambuko mediena

31410

31450

16.21.12

Kita klijuotinė fanera, faneruotosios plokštės ir panaši sluoksniuotoji mediena

31420

16.21.13

Medienos drožlių ir panašios plokštės iš medienos arba iš kitų panašių į medieną medžiagų

31430

16.21.14

Medienos plaušų plokštės arba kitos panašių į medieną medžiagų plaušu plokštės

31440

16.21.2

Faneravimo dangos; klijuotos sluoksninės medienos plokštės; tankioji mediena

 

16.21.21

Faneravimo dangos ir klijuotos sluoksninės medienos plokštės bei kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, nudrožta ar be žievės

31510

16.21.22

Tankioji blokų, plokščių, lentjuosčių arba profilių pavidalo mediena

31520

16.21.9

Skydų bei plokščių apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo dangos ir medienos plokščių gamybos dalis

 

16.21.91

Skydų ir plokščių apdailos paslaugos

88130 (*)

16.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip faneravimo dangos ir medienos plokščių gamybos dalis

88130 (*)

16.22

Sumontuotas grindų parketas

 

16.22.1

Sujungtos parketo plokštės

 

16.22.10

Sujungtos parketo plokštės

31600 (*)

16.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sumontuotų parketo grindų gamybos dalis

 

16.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sumontuotų parketo grindų gamybos dalis

88130 (*)

16.23

Kiti statybiniai dailidžių ir stalių dirbiniai

 

16.23.1

Statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai iš medienos (išskyrus surenkamuosius medinius statinius)

 

16.23.11

Mediniai langai, prancūziškieji langai ir jų staktos, durys ir jų staktos bei slenksčiai

31600 (*)

16.23.12

Mediniai statybiniai betonavimo klojiniai, malksnos ir skalos

31600 (*)

16.23.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, mediniai statybiniai stalių ir dailidžių dirbiniai

31600 (*)

16.23.2

Surenkamieji mediniai statiniai

 

16.23.20

Surenkamieji mediniai statiniai

38701

16.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis

 

16.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų dailidžių ir statybinių stalių dirbinių gamybos dalis

88130 (*)

16.24

Medinė tara

 

16.24.1

Medinė tara

 

16.24.11

Mediniai padėklai, dėžiniai padėklai ir kiti krovinių padėklai

31700 (*)

16.24.12

Statinės ir panašūs medienos dirbiniai

31700 (*)

16.24.13

Kita medinė tara ir jos dalys

31700 (*)

16.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros gamybos dalis

 

16.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medinės taros gamybos dalis

88130 (*)

16.29

Kiti medienos gaminiai; dirbiniai iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų

 

16.29.1

Kiti medienos gaminiai

 

16.29.11

Mediniai įrankiai, įrankių korpusai, įrankių rankenos, šluotų, šepečių ir teptukų korpusai ir kotai, ruošiniai, naudojami pypkėms gaminti, kurpaliai ir kailiamaučiai

31911

16.29.12

Mediniai stalo ir virtuvės indai

31912

16.29.13

Medienos mozaikos ir inkrustuotoji mediena, medinės papuošalų ar stalo įrankių dėžutės ir panašūs medienos dirbiniai, statulėlės ir kiti mediniai puošybiniai dirbiniai

31913

16.29.14

Mediniai paveikslų, fotografijų, veidrodžių ar panašių daiktų rėmai ir kiti mediniai gaminiai bei dirbiniai

29600 (*)

31914

38922 (*)

16.29.2

Dirbiniai iš kamštienos, šiaudų ar kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

 

16.29.21

Gamtinė kamštiena, be žievės arba grubiai aptašyta formuojant kvadrato skerspjūvį, arbą bloką, plokštę, lakštą arba juostą; trupinta, granuliuota arba malta kamštiena; kamštienos atliekos

31921

16.29.22

Gamtinės kamštienos gaminiai ir dirbiniai

31922 (*)

16.29.23

Blokai, plokštės, lakštai ir juostos, tašeliai, įvairios formos malksnos (gontai), vientisi cilindrai iš aglomeruotos kamštienos

31922 (*)

16.29.24

Aglomeruota kamštiena; kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai iš aglomeruotos kamštienos

31922 (*)

16.29.25

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba kitų pynimo medžiagų; krepšiai ir pinti dirbiniai

31923

16.29.9

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų medienos produktų, dirbinių iš kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos dalis

 

16.29.91

Medienos ir kamštienos, išskyrus baldų, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos paslaugos

88130 (*)

16.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbinių iš medienos, kamštienos, šiaudų ir pynimo medžiagų gamybos dalis

88130 (*)

17

Popierius ir popieriaus gaminiai

 

17.1

Plaušiena, popierius ir kartonas

 

17.11

Plaušiena

 

17.11.1

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena

 

17.11.11

Cheminė tirpioji medienos plaušiena

32111

17.11.12

Cheminė natroninė arba sulfatinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis

32112 (*)

17.11.13

Cheminė sulfitinė medienos plaušiena, išskyrus tirpiąsias rūšis

32112 (*)

17.11.14

Mechaninė medienos plaušiena; pusiau cheminė medienos plaušiena; kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų, kitokių negu mediena, plaušiena

32113

17.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos gamybos dalis

 

17.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plaušienos gamybos dalis

88140 (*)

17.12

Popierius ir kartonas

 

17.12.1

Laikraštinis popierius, rankų darbo popierius ir kitas nepadengtas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai

 

17.12.11

Ritininis arba lakštinis laikraštinis popierius

32121

17.12.12

Rankų darbo popierius ir kartonas

32122

17.12.13

Popierius ir kartonas, naudojamas šviesai, šilumai arba elektrai jautriam popieriui gaminti; popierius, naudojamas kopijavimo popieriui gaminti; apmušalų pagrindas

32129 (*)

17.12.14

Kitas popierius arba kartonas, naudojamas grafikai

32129 (*)

17.12.2

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų

 

17.12.20

Tualetiniam popieriui, veido servetėlėms, rankšluosčiams arba vystyklams gaminti naudojama žaliava, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų

32131

17.12.3

Taros kartonas

 

17.12.31

Nepadengtas ir nebalintas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams

32132 (*)

17.12.32

Kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams baltu viršumi padengtas kraftpopieris išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams

32132 (*)

17.12.33

Pavirintasis gofravimo popierius

32134 (*)

17.12.34

Perdirbtas gofravimo ir kitoks gofravimo popierius

32134 (*)

17.12.35

Popierius ir kartonas išoriniams daugiasluoksnio kartono sluoksniams, pagamintas iš popieriaus atliekų ir liekanų (testlainer)

32135

17.12.4

Nepadengtas popierius

 

17.12.41

Nepadengtas kraftpopieris; krepinis ar klostytas maišinis kraftpopieris

32133 (*)

17.12.42

Sulfitinis vyniojamasis popierius ir kitas nepadengtas popierius (išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

32136 (*)

17.12.43

Filtravimo popierius ir kartonas; veltinis popierius

32136 (*)

17.12.44

Rūkomasis popierius, nesupjaustytas pagal nustatytus matmenis, taip pat knygelių arba tūtelių pavidalo

32136 (*)

17.12.5

Nepadengtas kartonas (išskyrus rūšis, naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams)

 

17.12.51

Nepadengtas kartonas pilku vidumi

32133 (*)

17.12.59

Kitas nepadengtas kartonas

32133 (*)

17.12.6

Augalinis pergaminas, riebalams nelaidus popierius, vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis skaidrus arba pusiau permatomas popierius

 

17.12.60

Augalinis pergaminas, riebalams nelaidus popierius, vaškuotės, blizgusis pergaminas ir kitas blizgusis skaidrus arba pusiau permatomas popierius

32137

17.12.7

Apdorotas popierius ir kartonas

 

17.12.71

Kombinuotas popierius ir kartonas, nepadengtų paviršiumi ar neįmirkytas

32141

17.12.72

Krepinis, klostytas, įspaustinis arba perforuotas popierius ir kartonas

32142

17.12.73

Kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis padengtas popierius ir kartonas naudojamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams

32143 (*)

17.12.74

Kraftpopieris (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams) padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

32143 (*)

17.12.75

Kraftpopieris (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams) padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

32143 (*)

17.12.76

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo arba vaizdų perkėlimo ritininis arba lakštinis popierius

32149 (*)

17.12.77

Ritininis arba lakštinis popierius, kartonas, celiuliozinė vata ir audiniai iš celiuliozės pluoštų klodai, įmirkyti, padengti, dažytu paviršiumi, dekoruotu paviršiumi arba su spaudais

32149 (*)

17.12.78

Pilkas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis

32143 (*)

17.12.79

Kitas kartonas (netinkamas rašyti, spausdinti arba kitiems grafiniams tikslams), padengtas kaolinu ar kitomis neorganinėmis medžiagomis

32143 (*)

17.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos dalis

 

17.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos dalis

88140 (*)

17.2

Popieriaus ir kartoniniai gaminiai

 

17.21

Gofruotasis popierius, kartonas ir tara iš popieriaus ir kartono

 

17.21.1

Gofruotasis popierius, kartonas ir tara iš popieriaus ir kartono

 

17.21.11

Ritininis arba lakštinis gofruotasis kartonas

32151

17.21.12

Popieriniai maišai ir krepšiai

32152

17.21.13

Dėžutės, dėžės ir apvalkalai iš gofruotojo popieriaus ar gofruotojo kartono

32153 (*)

17.21.14

Sulankstomos dėžės, dėžutės ir apvalkalai iš negofruotojo popieriaus arba kartono

32153 (*)

17.21.15

Kartotekų dėžės, rašomojo popieriaus dėtuvės, dėklai ir panašūs gaminiai ir dirbiniai iš popieriaus, naudojami įstaigose, prekybos įmonėse (parduotuvėse) arba kitur

32153 (*)

17.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros gamybos dalis

 

17.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gofruotojo popieriaus ir kartono bei popierinės ir kartoninės taros gamybos dalis

88140 (*)

17.22

Buitiniai ir higienos reikmenys bei tualeto reikmenys

 

17.22.1

Buitinis ir tualetinis popierius bei popieriniai gaminiai

 

17.22.11

Tualetinis popierius, popierinės nosinės, higieninės arba veido servetėlės ir popieriniai rankšluosčiai, staltiesės ir stalo servetėlės, iš popieriaus masės, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluoštų klodai

32193 (*)

17.22.12

Higieniniai paketai ir tamponai, kūdikių vystyklai, vystyklų įklotai ir panašūs sanitariniai dirbiniai, aprangos gaminiai ir dirbiniai ir drabužių reikmenys iš popieriaus masės, popieriaus, celiuliozinės vatos arba celiuliozės pluoštų

27991 (*)

32193 (*)

17.22.13

Popierinės arba kartoninės dėtuvės, dubenys, lėkštės, puodeliai ir panašūs dirbiniai

32199 (*)

17.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamybos dalis

 

17.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių ir higienos reikmenų bei tualeto reikmenų gamybos dalis

88140 (*)

17.23

Popieriniai raštinės reikmenys

 

17.23.1

Popieriniai raštinės reikmenys

 

17.23.11

Anglinis popierius (kalkė), savaiminio kopijavimo popierius ir kitas kopijavimo bei vaizdų perkėlimo popierius; popierinės kopijavimo aparatų matricos arba ofsetinės plokštės; klijintas arba lipnusis popierius

32191

17.23.12

Vokai, kortelės laiškams, paprastieji atvirlaiškiai ir susirašinėjimo kortelės iš popieriaus arba kartono; dėžutės, maišeliai, aplankai ir rašymo rinkiniai iš popieriaus arba kartono su popieriniais raštinės reikmenimis

32192

17.23.13

Registrai, buhalterijos knygos, segtuvai, blankai ir kiti raštinės reikmenys iš popieriaus arba kartono

32700

17.23.14

Kitos popieriaus ir kartono rūšys, naudojamos rašyti ar spausdinti arba kitiems grafinio atvaizdavimo tikslams, t. t. spaudos, įspaustinės arba perforuotos

32199 (*)

17.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių raštinės reikmenų gamybos dalis

 

17.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popierinių raštinės reikmenų gamybos dalis

88140 (*)

17.24

Sienų apmušalai (tapetai)

 

17.24.1

Sienų apmušalai (tapetai)

 

17.24.11

Sienų apmušalai (tapetai) ir panašios sienų dangos; skaidrios popierinės langų dangos

32194

17.24.12

Tekstiliniai sienų apmušalai

32195

17.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų apmušalų (tapetų) gamybos dalis

 

17.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sienų apmušalų (tapetų) gamybos dalis

88140 (*)

17.29

Kiti popieriniai arba kartoniniai gaminiai

 

17.29.1

Kiti popieriniai arba kartoniniai gaminiai

 

17.29.11

Popierinės arba kartoninės etiketės

32197

17.29.12

Filtravimo blokai, lakštai ir plokštės iš popieriaus plaušienos

32198

17.29.19

Rūkomasis popierius; tūtelės, ritės, šeivos ir panašūs laikikliai; filtravimo popierius ir kartonas; kiti, niekur kitur nepriskirti, popieriaus ir kartono gaminiai

32199 (*)

17.29.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis

 

17.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų popieriaus ir kartono gaminių gamybos dalis

88140 (*)

18

Spausdinimo ir įrašymo paslaugos

 

18.1

Spausdinimo paslaugos ir su spausdinimu susijusios paslaugos

 

18.11

Laikraščių spausdinimo paslaugos

 

18.11.1

Laikraščių spausdinimo paslaugos

 

18.11.10

Laikraščių spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.12

Kitos spausdinimo paslaugos

 

18.12.1

Kitos spausdinimo paslaugos

 

18.12.11

Pašto ženklų, mokesčių ženklų, disponavimo prekėmis dokumentų, lustinių kortelių, čekių ir kitų apsauginio popieriaus bei panašių gaminių spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.12.12

Reklaminių katalogų, programų, plakatų arba kitos reklamos spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.12.13

Žurnalų ir periodinių leidinių, leidžiamų rečiau kaip keturis kartus per savaitę, spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.12.14

Knygų, žemėlapių, visų rūšių hidrografijų arba panašių schemų, paveikslėlių, piešinių ir nuotraukų bei atvirukų spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.12.15

Etikečių ir kortelių spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.12.16

Tiesioginio spausdinimo ant plastikinių, stiklinių, metalinių, medinių ir keraminių paviršių paslaugos

89121 (*)

18.12.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.13

Parengiamosios spausdinimo ir žiniasklaidos paslaugos

 

18.13.1

Parengiamosios spausdinimo paslaugos

 

18.13.10

Parengiamosios spausdinimo paslaugos

89121 (*)

18.13.2

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kitos įspaustos priemonės, naudojamos spausdinti

 

18.13.20

Spausdinimo plokštės arba cilindrai ar kitos įspaustos priemonės, naudojamos spausdinti

32800

18.13.3

Pagalbinės su spausdinimu susijusios paslaugos

 

18.13.30

Pagalbinės su spausdinimu susijusios, paslaugos

89121 (*)

18.14

Įrišimo ir susijusios paslaugos

 

18.14.1

Įrišimo ir susijusios paslaugos

 

18.14.10

Įrišimo ir susijusios paslaugos

89121 (*)

18.2

Įrašytų laikmenų tiražavimo paslaugos

 

18.20

Įrašytų laikmenų tiražavimo paslaugos

 

18.20.1

Garso įrašų tiražavimo paslaugos

 

18.20.10

Garso įrašų tiražavimo paslaugos

89122 (*)

18.20.2

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos

 

18.20.20

Vaizdo įrašų tiražavimo paslaugos

89122 (*)

18.20.3

Programinės įrangos tiražavimo paslaugos

 

18.20.30

Programinės įrangos tiražavimo paslaugos

89122 (*)

19

Koksas ir rafinuoti naftos produktai

 

19.1

Koksavimo krosnių produktai

 

19.10

Koksavimo krosnių produktai

 

19.10.1

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; retortų anglys

 

19.10.10

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; retortų anglys

33100

19.10.2

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; kiti pusskysčiai gamtiniai bitumai

 

19.10.20

Degutai, distiliuoti iš akmens anglių, rusvųjų anglių (lignito) arba durpių; kiti pusskysčiai gamtiniai bitumai

33200

19.10.3

Pikis ir pikio koksas

 

19.10.30

Pikis ir pikio koksas

34540 (*)

19.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo krosnių produktų gamybos dalis

 

19.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip koksavimo krosnių produktų gamybos dalis

88151 (*)

19.2

Rafinuoti naftos produktai

 

19.20

Rafinuoti naftos produktai

 

19.20.1

Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys

 

19.20.11

Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš akmens anglių

11020

19.20.12

Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš rusvųjų anglių (lignito)

11030 (*)

19.20.13

Briketai, ovoidai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš durpių

11040 (*)

19.20.2

Naftinis kuras ir dujos; tepalinės alyvos

 

19.20.21

Benzinas, įskaitant aviacinį benziną

33310

19.20.22

Benzininis reaktyvinių variklių kuras

33320

19.20.23

Lengvosios naftos alyvos, kiti, niekur kitur nepriskirti, lengvieji produktai

33330

19.20.24

Žibalas

33341

19.20.25

Žibalinis reaktyvinių variklių kuras

33342

19.20.26

Gazoliai

33360

19.20.27

Vidutinės naftos alyvos; kiti, niekur kitur nepriskirti, vidutinių alyvų produktai

33350

19.20.28

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, naftinis kuras

33370

19.20.29

Tepalinės naftos alyvos; kiti, niekur kitur nepriskirti, sunkiųjų alyvų produktai

33380

19.20.3

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas

 

19.20.31

Suskystintas propanas ir butanas

33410

19.20.32

Etilenas, propenas, butenas, butadienas ir kitos naftos dujos ar dujiniai angliavandeniliai, išskyrus gamtines dujas

33420

19.20.4

Kiti naftos produktai

 

19.20.41

Vazelinas; parafinas; naftos vaškas ir kitoks vaškas

33500 (*)

19.20.42

Naftos koksas; naftos bitumas ir kiti naftos alyvų likučiai

33500 (*)

19.20.9

Veikla pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų naftos produktų gamybos dalis

 

19.20.99

Veikla pagal subrangos sutartis kaip rafinuotų naftos produktų gamybos dalis

88151 (*)

20

Chemikalai ir chemijos pramonės gaminiai

 

20.1

Pagrindiniai chemikalai, trąšos ir azoto junginiai, pirminis plastikas ir sintetinis kaučiukas

 

20.11

Pramoninės dujos

 

20.11.1

Pramoninės dujos

 

20.11.11

Vandenilis, argonas, inertinės dujos, azotas ir deguonis

34210 (*)

20.11.12

Anglies dioksidas ir kiti neorganiniai nemetalų junginiai su deguonimi

34210 (*)

20.11.13

Skystasis ir suslėgtasis oras

34250 (*)

20.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių dujų gamybos dalis

 

20.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoninių dujų gamybos dalis

88160 (*)

20.12

Dažikliai ir pigmentai

 

20.12.1

Oksidai, peroksidai ir hidroksidai

 

20.12.11

Cinko oksidas ir peroksidas; titano oksidas

34220 (*)

20.12.12

Chromo, mangano, švino ir vario oksidai bei hidroksidai

34220 (*)

20.12.19

Kiti metalų oksidai, peroksidai ir hidroksidai

34220 (*)

20.12.2

Rauginimo ar dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; kitos, niekur kitur nepriskirtos, dažiosios medžiagos

 

20.12.21

Sintetinės organinės dažiosios medžiagos ir jų pagrindu pagaminti preparatai; sintetiniai organiniai produktai, naudojami kaip fluorescuojančios balinimo medžiagos arba kaip švytalai (liuminoforai); spalvotieji lakai ir jų pagrindu pagaminti preparatai

34310

20.12.22

Augaliniai rauginimo ekstraktai; taninai ir jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai; augalinės arba gyvūninės dažiosios medžiagos

34320

20.12.23

Sintetinės organinės rauginimo medžiagos; neorganinės rauginimo medžiagos; rauginimo preparatai; fermentiniai parengiamojo rauginimo preparatai

34330

20.12.24

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, dažiosios medžiagos; neorganinės medžiagos, naudojamos kaip švytalai (liuminoforai)

34340

20.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir pigmentų gamybos dalis

 

20.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažiklių ir pigmentų gamybos dalis

88160 (*)

20.13

Kiti pagrindiniai neorganiniai chemikalai

 

20.13.1

Sodrintasis uranas ir plutonis; nuskurdintasis uranas ir toris; kiti radioaktyvieji elementai

 

20.13.11

Sodrintasis uranas ir plutonis bei jų junginiai

33620

88152 (*)

20.13.12

Nuskurdintasis uranas ir toris bei jų junginiai

33630

88152 (*)

20.13.13

Kiti radioaktyvieji elementai, izotopai ir junginiai; lydiniai, dispersijos, keramikos produktai ir mišiniai, kurių sudėtyje yra šių elementų, izotopų arba junginių

33690

20.13.14

Neapšvitintieji branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)

33710

20.13.2

Kiti, niekur kitur nepriskirti, cheminiai elementai; neorganinės rūgštys ir junginiai

 

20.13.21

Metaloidai

34231 (*)

20.13.22

Nemetalų junginiai su halogenais ar siera

34231 (*)

20.13.23

Šarminiai arba šarminių žemių metalai; retųjų žemių metalai, skandis ir itris; gyvsidabris

34231 (*)

20.13.24

Vandenilio chloridas; oleumas; difosforo pentoksidas; kitos neorganinės rūgštys; silicio ir sieros dioksidai

34231 (*)

34232

20.13.25

Oksidai, hidroksidai ir peroksidai; hidrazinas ir hidroksilaminas ir jų neorganinės druskos

34231 (*)

20.13.3

Metalo halogenitai; hipochloritai, chloratai ir perchloratai

 

20.13.31

Metalo halogenitai

34240 (*)

20.13.32

Hipochloritai, chloratai ir perchloratai

34240 (*)

20.13.4

Sulfidai, sulfatai; nitratai, fosfatai ir karbonatai

 

20.13.41

Sulfidai, sulfitai ir sulfatai

34240 (*)

20.13.42

Fosfinatai, fosfonatai, fosfatai, polifosfatai ir nitratai (išskyrus kalį)

34240 (*)

20.13.43

Karbonatai

34240 (*)

20.13.5

Kitų metalų druskos

 

20.13.51

Metalų oksorūgščių ar peroksorūgščių druskos; tauriųjų metalų koloidai

34250 (*)

20.13.52

Kiti, niekur kitur nepriskirti, neorganiniai junginiai, įskaitant distiliuotą vandenį; amalgamos, ne iš tauriųjų metalų

34250 (*)

20.13.6

Kiti pagrindiniai neorganiniai chemikalai

 

20.13.61

Kiti, niekur kitur nepriskirti, izotopai ir jų junginiai (įskaitant sunkųjį vandenį)

34260

20.13.62

Cianidai, oksicianidai ir cianidų kompleksai; fulminatai, cianatai ir tiocianatai; silikatai; boratai; peroksoboratai; kitos neorganinių rūgščių arba peroksorūgščių druskos

34270

20.13.63

Vandenilio peroksidas

34280 (*)

20.13.64

Fosfidai; karbidai; hidridai; nitridai; azidai; silicidai ir boridai

34280 (*)

20.13.65

Retųjų žemių metalų, itrio ar skandžio junginiai

34290

20.13.66

Siera, išskyrus sublimacinę sierą, nusodinamąją sierą ir koloidinę sierą

34520

20.13.67

Degti geležies piritai

34530

20.13.68

Pjezoelektrinis kvarcas; kiti neapdirbti sintetiniai arba regeneruoti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys

34560

20.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis

 

20.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių neorganinių chemikalų gamybos dalis

88160 (*)

20.14

Kiti pagrindiniai organiniai chemikalai

 

20.14.1

Angliavandeniliai ir jų dariniai

 

20.14.11

Alifatiniai (acikliniai) angliavandeniliai

34110 (*)

20.14.12

Cikliniai angliavandeniliai

34110 (*)

20.14.13

Chlorinti alifatinių (aciklinių) angliavandenilių dariniai

34110 (*)

20.14.14

Sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti angliavandenilių dariniai, halogeninti arba nehalogeninti

34110 (*)

20.14.19

Kiti angliavandenilių dariniai

34110 (*)

20.14.2

Alkoholiai, fenoliai, fenolalkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti ar nitrozinti dariniai; pramoniniai riebalų alkoholiai

 

20.14.21

Pramoniniai riebalų alkoholiai

34139 (*)

20.14.22

Monohidroksiliniai alkoholiai

34139 (*)

20.14.23

Dioliai, polialkoholiai, cikliniai alkoholiai ir jų dariniai

34139 (*)

34570 (*)

20.14.24

Fenoliai; fenolalkoholiai ir fenolių dariniai

34139 (*)

20.14.3

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; karboksirūgštys ir jų dariniai

 

20.14.31

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rafinuotas rūgštusis aliejus

34120

20.14.32

Sočiosios alifatinės (aciklinės) monokarboksirūgštys ir jų dariniai

34140 (*)

20.14.33

Nesočiosios monokarboksirūgštys, cikloalkaninės, cikloalkeninės ir cikloterpeninės alifatinės (aciklinės) polikarboksirūgštys ir jų dariniai

34140 (*)

20.14.34

Aromatinės polikarboksirūgštys ir karboksirūgštys, kurių struktūroje yra papildomoji funkcinė deguonies grupė; jų dariniai, išskyrus salicilo rūgštį ir jos druskas

34140 (*)

20.14.4

Organiniai junginiai, kurių molekulėse yra azotinė funkcinė grupė

 

20.14.41

Junginiai su funkcine amino grupe

34150 (*)

20.14.42

Aminojunginiai, kurių molekulėse yra deguoninė funkcinė grupė, išskyrus liziną ir glutamo rūgštis

34150 (*)

20.14.43

Ureinai; junginiai su funkcine karboksiimido grupe, junginiai su funkcine nitrilo grupe; jų dariniai

34150 (*)

20.14.44

Junginiai su kitomis funkcinėmis azoto grupėmis

34150 (*)

20.14.5

Organiniai sieros junginiai bei kiti organiniai ir neorganiniai junginiai; kiti, niekur kitur nepriskirti, heterocikliniai junginiai

 

20.14.51

Organiniai sieros junginiai bei kiti organiniai ir neorganiniai junginiai

34160 (*)

20.14.52

Kiti, niekur kitur nepriskirti, heterocikliniai junginiai; nukleino rūgštys ir jų druskos

34160 (*)

20.14.53

Fosfato rūgšties esteriai arba kitų neorganinių rūgščių esteriai (išskyrus vandenilio halogenidų esterius) ir jų druskos; ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai

34180

20.14.6

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai, acetaliai ir hemiacetaliai; kiti organiniai junginiai

 

20.14.61

Junginiai, kurių molekulėse yra aldehidinė funkcinė grupė

34170 (*)

20.14.62

Junginiai, kurių molekulėse yra ketono ir chinono funkcinė grupė

34170 (*)

20.14.63

Eteriai, organiniai peroksidai, epoksidai, acetaliai ir hemiacetaliai bei jų dariniai

34170 (*)

20.14.64

Fermentai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, organiniai junginiai

34170 (*)

20.14.7

Įvairūs pagrindiniai organiniai cheminiai dariniai

 

20.14.71

Augalinių arba dervų produktų dariniai

34400

20.14.72

Medžio anglys

34510

20.14.73

Akmens anglių deguto distiliavimo aukštoje temperatūroje alyvos ir kiti produktai bei panašūs produktai

34540 (*)

20.14.74

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio

24110

20.14.75

Denatūruotas etilo alkoholis ir kitas denatūruotas bet kurio stiprumo spiritas

34131

20.14.8

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai, išskyrus talo alyvą

 

20.14.80

Medienos plaušienos gamybos likutiniai šarmai, išskyrus talo alyvą

39230

20.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis

 

20.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų pagrindinių organinių chemikalų gamybos dalis

88160 (*)

20.15

Trąšos ir azoto junginiai

 

20.15.1

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas

 

20.15.10

Azoto rūgštis; sulfonrūgštys; amoniakas

34233

34651

34652

20.15.2

Amonio chloridas; nitritai

 

20.15.20

Amonio chloridas; nitritai

34653

20.15.3

Mineralinės arba cheminės azoto trąšos

 

20.15.31

Karbamidas

34611

20.15.32

Amonio sulfatas

34612

20.15.33

Amonio nitratas

34613

20.15.34

Kalcio nitrato ir amonio nitrato dvigubosios druskos ir mišiniai

34614

20.15.35

Amonio nitrato mišiniai su kalcio karbonatu arba kitomis neorganinėmis medžiagomis, kurios nėra trąšos

34615

20.15.39

Kitos azoto trąšos ir mišiniai

34619

20.15.4

Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos

 

20.15.41

Superfosfatai

34621

20.15.49

Kitos fosforo trąšos

34629

20.15.5

Mineralinės arba cheminės kalio trąšos

 

20.15.51

Kalio chloridas (potašo chloridas)

34631

20.15.52

Kalio sulfatas (potašo sulfatas)

34632

20.15.59

Kitos kalio trąšos

34639

20.15.6

Natrio nitratas

 

20.15.60

Natrio nitratas

34150 (*)

20.15.7

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, trąšos

 

20.15.71

Trąšos, kurių sudėtyje yra trys maistinės medžiagos: azotas, fosforas ir kalis

34641

20.15.72

Diamonio rūgštusis fosfatas (diamonio fosfatas)

34642

20.15.73

Mononatrio fosfatas

34643

20.15.74

Trąšos, kurių sudėtyje yra dvi maistingosios medžiagos: azotas ir fosforas

34644

20.15.75

Trąšos, kurių sudėtyje yra dvi maistingosios medžiagos: fosforas ir kalis

34645

20.15.76

Kalio nitratai

34646

20.15.79

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, mineralinės arba cheminės trąšos, kurių sudėtyje yra bent dvi maistingosios medžiagos (azotas, fosfatas, potašas)

34649

34659

20.15.8

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, gyvūninės arba augalinės trąšos

 

20.15.80

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, gyvūninės arba augalinės trąšos

34654

20.15.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto junginių gamybos dalis

 

20.15.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip trąšų ir azoto junginių gamybos dalis

88160 (*)

20.16

Pirminiai plastikai

 

20.16.1

Pirminiai etileno polimerai

 

20.16.10

Pirminiai etileno polimerai

34710

20.16.2

Pirminiai stireno polimerai

 

20.16.20

Pirminiai stireno polimerai

34720

20.16.3

Pirminiai vinilchlorido arba kitų halogenintų alkenų polimerai

 

20.16.30

Pirminiai vinilchlorido arba kitų halogenintų alkenų polimerai

34730

20.16.4

Pirminiai poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos; pirminiai polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai

 

20.16.40

Pirminiai poliacetaliai, kiti polieteriai ir epoksidinės dervos; pirminiai polikarbonatai, alkidinės dervos, polialilo esteriai ir kiti poliesteriai

34740

20.16.5

Kiti pirminiai plastikai; jonitai

 

20.16.51

Pirminiai propeno arba kitų alkenų polimerai

34790 (*)

20.16.52

Pirminiai vinilacetato arba kitų vinilesterių polimerai ir kiti vinilo polimerai

34790 (*)

20.16.53

Pirminiai akrilo polimerai

34790 (*)

20.16.54

Pirminiai poliamidai

34790 (*)

20.16.55

Pirminės karbamido dervos, tiokarbamido dervos ir melamino dervos

34790 (*)

20.16.56

Kitos pirminės amino dervos, fenolio dervos ir poliuretanai

34790 (*)

20.16.57

Pirminiai silikonai

34790 (*)

20.16.59

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pirminiai plastikai

34790 (*)

20.16.9

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių plastikų gamybos dalis

 

20.16.99

Operacijos pagal subrangos sutartį kaip pirminių plastikų gamybos dalis

88170 (*)

20.17

Pirminis sintetinis kaučiukas

 

20.17.1

Pirminis sintetinis kaučiukas

 

20.17.10

Pirminis sintetinis kaučiukas

34800

20.17.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminio sintetinio kaučiuko gamybos dalis

 

20.17.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pirminio sintetinio kaučiuko gamybos dalis

88170 (*)

20.2

Pesticidai ir kitos agrocheminės medžiagos

 

20.20

Pesticidai ir kitos agrocheminės medžiagos

 

20.20.1

Pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

 

20.20.11

Insekticidai

34661

20.20.12

Herbicidai

34663 (*)

20.20.13

Augalų dygimo lėtikliai ir augalų augimo reguliatoriai

34663 (*)

20.20.14

Dezinfekcijos priemonės

34664

20.20.15

Fungicidai

34662

20.20.19

Kiti pesticidai ir kiti agrochemijos produktai

34666

34669

20.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamybos dalis

 

20.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pesticidų ir kitų agrocheminių medžiagų gamybos dalis

88160 (*)

20.3

Dažai, lakai ir panašios dangų medžiagos, spaustuviniai dažai ir mastikos

 

20.30

Dažai, lakai ir panašios dangų medžiagos, spaustuviniai dažai ir mastikos

 

20.30.1

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra polimerai

 

20.30.11

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra akrilo arba vinilo polimerai, ištirpdyti vandeninėje terpėje

35110 (*)

20.30.12

Dažai ir lakai, kurių pagrindas yra poliesteriai, akrilo arba vinilo polimerai, ištirpdyti nevandeninėje terpėje; tirpalai

35110 (*)

20.30.2

Kiti dažai ir lakai bei panašios medžiagos; dailininkams skirti dažai ir spaustuviniai dažai

 

20.30.21

Paruošti pigmentai, drumstikliai ir dažikliai, stiklėjantys emaliniai dažai ir glazūros, aplipdai (angobai), skysti liustriniai dažai ir panašūs preparatai; stiklo fritas

35110 (*)

20.30.22

Kiti dažai ir lakai; paruošti džiovikliai

35110 (*)

20.30.23

Dailininkams, mokiniams arba iškabų apipavidalintojams skirti dažai, atspalvių modifikavimo priemonės, pramogoms skirti dažikliai ir panašios medžiagos

35120

20.30.24

Spaustuviniai dažai

35130

20.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikos gamybos dalis

 

20.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dažų, lakų ir panašių dangų medžiagų, spaustuvinių dažų ir mastikos gamybos dalis

88160 (*)

20.4

Muilas ir plovikliai, valikliai ir blizgikliai, kvepalų ir tualeto priemonės

 

20.41

Muilas ir plovikliai, valikliai ir blizgikliai

 

20.41.1

Glicerolis

 

20.41.10

Glicerolis

34570 (*)

20.41.2

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, išskyrus muilą

 

20.41.20

Organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos, išskyrus muilą

35310

20.41.3

Muilas, skalbikliai ir valikliai

 

20.41.31

Muilas ir organinės aktyviosios paviršiaus medžiagos bei preparatai, naudojami kaip muilas; popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos, vilktos arba padengtos muilu arba plovikliu

35321 (*)

20.41.32

Plovikliai ir skalbikliai

35322

20.41.4

Kvapieji preparatai ir vaškas

 

20.41.41

Patalpų oro kvėpinimo preparatai arba gaivikliai

35331

20.41.42

Dirbtinis vaškas ir paruoštas vaškas

35332

20.41.43

Blizginimo priemonės ir tepalai, skirti avalynės, baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai

35333

20.41.44

Šveitimo pastos ir milteliai bei kiti šveitimo preparatai

35334

20.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

 

20.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muilo ir ploviklių, valiklių ir blizgiklių gamyba

88160 (*)

20.42

Kvepalai ir tualeto priemonės

 

20.42.1

Kvepalai ir tualeto priemonės

 

20.42.11

Kvepalai ir tualetinis vanduo

35323 (*)

20.42.12

Lūpų ir akių makiažo preparatai

35323 (*)

20.42.13

Manikiūro ar pedikiūro preparatai

35323 (*)

20.42.14

Kosmetinės ar tualetinės pudros

35323 (*)

20.42.15

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gražinimosi, makiažo ar odos priežiūros preparatai (įskaitant įdegio imitavimo preparatus)

35323 (*)

20.42.16

Šampūnai, plaukų lakai, ilgalaikio plaukų garbanojimo arba ištiesinimo preparatai

35323 (*)

20.42.17

Losjonai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, plaukų preparatai

35323 (*)

20.42.18

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai (įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius), tarpdančių valymo siūlai

35323 (*)

20.42.19

Preparatai, naudojami skutimuisi; kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaitavimo (antiperspirantai); vonios preparatai; kiti, niekur kitur nepriskirti, parfumerijos, kosmetikos ar tualetiniai preparatai

35321 (*)

35323 (*)

20.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir tualetinių priemonių gamybos dalis

 

20.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kvepalų ir tualetinių priemonių gamybos dalis

88160 (*)

20.5

Kitos cheminės medžiagos

 

20.51

Sprogmenys

 

20.51.1

Paruošti sprogmenys; degtuvai; sprogdinimo arba padegimo kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai; fejerverkai

 

20.51.11

Šovininis parakas ir paruošti sprogmenys

35450 (*)

20.51.12

Degtuvai; sprogdikliai; kapsulės; degikliai; elektriniai detonatoriai

35450 (*)

20.51.13

Fejerverkai

35460 (*)

20.51.14

Signalinės raketos, lietaus raketos, rūko signalai ir kiti pirotechnikos gaminiai ir dirbiniai, išskyrus fejerverkus

35460 (*)

20.51.2

Degtukai

 

20.51.20

Degtukai

38998

20.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų gamybos dalis

 

20.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sprogmenų gamybos dalis

88160 (*)

20.52

Klijai

 

20.52.1

Klijai

 

20.52.10

Klijai

35420 (*)

20.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos dalis

 

20.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip klijų gamybos dalis

88160 (*)

20.53

Eterinis aliejus

 

20.53.1

Eterinis aliejus

 

20.53.10

Eterinis aliejus

35410

20.53.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinio aliejaus gamybos dalis

 

20.53.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip eterinio aliejaus gamybos dalis

88160 (*)

20.59

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos

 

20.59.1

Fotografinės plokštelės ir juostos, momentinės fotografijos juostos; cheminiai preparatai ir nesumaišytos medžiagos, skirtos naudoti fotografijoje

 

20.59.11

Fotografinės plokštelės ir juostos bei momentinės fotografijos juostos, jautrintos ir neeksponuotos; fotografijos popierius

48341

20.59.12

Jautrinančiosios emulsijos, skirtos naudoti fotografijoje; kiti, niekur kitur nepriskirti, cheminiai preparatai, skirti naudoti fotografijoje

48342

20.59.2

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai ir aliejus; nemaistiniai gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejaus mišiniai

 

20.59.20

Chemiškai modifikuoti gyvūniniai ar augaliniai riebalai ir aliejus; nemaistiniai gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejaus mišiniai

34550

20.59.3

Rašalai ar tušai

 

20.59.30

Rašalai ar tušai

35140

20.59.4

Tepimo priemonės; priedai; antifriziniai preparatai

 

20.59.41

Tepimo priemonės

35430 (*)

20.59.42

Antidetonaciniai preparatai; mineralinių alyvų priedai ir panašios medžiagos

35430 (*)

20.59.43

Hidraulinių stabdžių skysčiai; antifriziniai preparatai ir paruošti skysčiai nuo apledėjimo

35430 (*)

20.59.5

Įvairios cheminės medžiagos

 

20.59.51

Peptonai, kitos, niekur kitur nepriskirtos, baltyminės medžiagos ir jų dariniai; odos milteliai

35420 (*)

20.59.52

Modeliavimo pastos; odontologinis vaškas ar kiti preparatai, skirti odontologijai, daugiausia pagaminti iš gipso; gesintuvų preparatai ir užpildai; paruoštos terpės mikroorganizmų kultūroms auginti; niekur kitur nepriskirti sudėtiniai diagnostiniai ir laboratoriniai reagentai

35440 (*)

20.59.53

Disko pavidalo cheminiai elementai ir legiruotieji junginiai, skirti elektronikai

35470

20.59.54

Aktyvintos anglys

35490 (*)

20.59.55

Apdailos reagentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti ir kitos panašios medžiagos

35490 (*)

20.59.56

Pikeliavimo preparatai; fliusai; paruošti kaučiuko vulkanizavimo greitikliai; sudėtiniai gumos arba plastikų plastifikatoriai ir stabilizatoriai; kiti, niekur kitur nepriskirti, kataliziniai preparatai; niekur kitur nepriskirti mišrieji alkilbenzenai ir mišrieji alkilnaftalenai

35490 (*)

20.59.57

Paruoštos liejimo formų arba gurgučių rišikliai; cheminės medžiagos

35490 (*)

20.59.59

Įvairios kitos, niekur kitur nepriskirtos, cheminės medžiagos

35490 (*)

20.59.6

Želatina ir jos dariniai, įskaitant pieno baltymus

 

20.59.60

Chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje

35420 (*)

20.59.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis

 

20.59.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, cheminių medžiagų gamybos dalis

88160 (*)

20.6

Cheminiai pluoštai

 

20.60

Cheminiai pluoštai

 

20.60.1

Sintetiniai pluoštai

 

20.60.11

Nekaršti ar nešukuoti sintetiniai kuokšteliniai pluoštai ir gijų gniūžtės

35510

20.60.12

Poliamidų ir poliesterių didelio trūkio stiprumo gijiniai verpalai

35520 (*)

20.60.13

Kiti sintetiniai gijiniai siūlai, vienagijai

35520 (*)

20.60.14

Sintetiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai iš sintetinių tekstilės medžiagų

35530

20.60.2

Dirbtiniai pluoštai

 

20.60.21

Nekaršti ar nešukuoti dirbtiniai kuokšteliniai pluoštai ir gijų gniūžtės

35540

20.60.22

Didelio trūkio stiprumo viskoziniai gijiniai siūlai

35550 (*)

20.60.23

Kiti dirbtiniai vienagijai siūlai

35550 (*)

20.60.24

Dirbtiniai vienagijai siūlai; juostelės ir panašūs gaminiai iš dirbtinių tekstilės medžiagų

35560

20.60.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių pluoštų gamybos dalis

 

20.60.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cheminių pluoštų gamybos dalis

88160 (*)

21

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai ir vaistų preparatai

 

21.1

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai

 

21.10

Pagrindiniai vaistų pramonės gaminiai

 

21.10.1

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų druskos ir esteriai

 

21.10.10

Salicilo rūgštis, O-acetilsalicilo rūgštis, jų druskos ir esteriai

35210

21.10.2

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos; ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; fosfoaminolipidai; amidai, jų dariniai ir jų druskos

 

21.10.20

Lizinas, glutamo rūgštis ir jų druskos; ketvirtinės amonio druskos ir hidroksidai; fosfoaminolipidai; amidai, jų dariniai ir jų druskos

35220

21.10.3

Niekur kitur nepriskirti laktonai, heterocikliniai junginiai, tiktai su azoto heteroatomais, kuriuose yra nekondensuotas pirazolo, pirimidino, piperazino žiedas, nekondensuotas triazino žiedas ar daugiau nekondensuota fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir jo dariniai; sulfamidai

 

21.10.31

Niekur kitur nepriskirti laktonai, heterocikliniai junginiai, tiktai su azoto heteroatomais, kuriuose yra nekondensuotas pirazolo, pirimidino, piperazino žiedas, nekondensuotas triazino žiedas ar daugiau nekondensuota fentiazino žiedų sistema; hidantoinas ir jo dariniai

35230 (*)

21.10.32

Sulfamidai

35230 (*)

21.10.4

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, chemiškai grynas cukrus; kiti, niekur kitur nepriskirti, cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų druskos

 

21.10.40

Kitas, niekur kitur nepriskirtas, chemiškai grynas cukrus; kiti, niekur kitur nepriskirti, cukraus eteriai ir cukraus esteriai bei jų druskos

35240

21.10.5

Provitaminai, vitaminai ir hormoniniai preparatai; glikozidai ir augaliniai alkaloidai bei jų dariniai; antibiotikai

 

21.10.51

Provitaminai, vitaminai ir jų dariniai

35250 (*)

21.10.52

Hormoniniai preparatai, jų dariniai; kiti steroidai, daugiausia vartojami kaip hormoniniai preparatai

35250 (*)

21.10.53

Glikozidai, augaliniai alkaloidai, jų druskos, eteriai, esteriai ir kiti dariniai

35250 (*)

21.10.54

Antibiotikai

35250 (*)

21.10.6

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos

 

21.10.60

Liaukos ir kiti organai; jų ekstraktai ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, žmogaus ir gyvūninės medžiagos

35270 (*)

21.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamybos dalis

 

21.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pagrindinių vaistų pramonės gaminių gamybos dalis

88160 (*)

21.2

Vaistų preparatai

 

21.20

Vaistų preparatai

 

21.20.1

Vaistai

 

21.20.11

Vaistai, kurių sudėtyje yra penicilino ar kitų antibiotikų

35260 (*)

21.20.12

Vaistai, kurių sudėtyje yra hormoninių preparatų, bet nėra antibiotikų

35260 (*)

21.20.13

Vaistai, kurių sudėtyje yra alkaloidų ar jų darinių, bet nėra hormoninių preparatų ar antibiotikų

35260 (*)

21.20.2

Kiti vaistų preparatai

 

21.20.21

Imuniniai serumai ir vakcinos

35270 (*)

21.20.22

Cheminės kontraceptinės priemonės, kurių pagrindinės medžiagos yra hormoniniai preparatai arba spermicidai

35270 (*)

35290 (*)

21.20.23

Diagnostikos reagentai ir kiti farmaciniai preparatai

35270 (*)

35290 (*)

21.20.24

Lipnioji tvarsliava, ketgutas ir panašios medžiagos; pirmosios pagalbos vaistinėlės

35270 (*)

35290 (*)

21.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaistų preparatų gamybos dalis

 

21.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vaistų preparatų gamybos dalis

88152

88160 (*)

22

Guminiai ir plastikiniai gaminiai

 

22.1

Guminiai dirbiniai

 

22.11

Guminės padangos ir kameros; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

 

22.11.1

Naujos guminės padangos ir kameros

 

22.11.11

Naujos pneumatinės guminės variklinių automobilių padangos

36111

22.11.12

Naujos pneumatinės guminės motociklų arba dviračių padangos

36112

22.11.13

Naujos pneumatinės guminės autobusų, krovininių automobilių arba orlaivių padangos

36113 (*)

22.11.14

Žemės ūkio mašinų padangos; kitos naujos guminės pneumatinės padangos

36113 (*)

22.11.15

Guminės kameros, pilnavidurės padangos, keičiami padangų protektoriai ir padangų ratjuosčiai

36114

22.11.16

Protektorių juostos guminėms padangoms restauruoti

36115

22.11.2

Restauruotos pneumatinės guminės padangos

 

22.11.20

Restauruotos pneumatinės guminės padangos

36120

22.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

 

22.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guminių padangų ir kamerų gamybos dalis; guminių padangų restauravimas ir atnaujinimas

88170 (*)

22.19

Kiti gumos gaminiai

 

22.19.1

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar juostelių pavidalo regeneruotas kaučiukas

 

22.19.10

Pirminių formų arba plokščių, lakštų ar juostelių pavidalo regeneruotas kaučiukas

36210

22.19.2

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai bei dirbiniai; vulkanizuotas kaučiukas (išskyrus kietąją gumą), turintis siūlų, kordų, plokščių, lakštų, juostelių, strypų ir profiliuočių pavidalą

 

22.19.20

Nevulkanizuotas kaučiukas ir jo gaminiai bei dirbiniai; vulkanizuotas kaučiukas (išskyrus kietąją gumą), turintis siūlų, kordų, plokščių, lakštų, juostelių, strypų ir profiliuočių pavidalą

36220

22.19.3

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko, išskyrus kietąją gumą

 

22.19.30

Vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos iš vulkanizuoto kaučiuko, išskyrus kietąją gumą

36230

22.19.4

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba diržinės pavaros iš vulkanizuoto kaučiuko

 

22.19.40

Konvejerių juostos ar pavarų diržai arba diržinės pavaros iš vulkanizuoto kaučiuko

36240

22.19.5

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus padangų kordo audinius

 

22.19.50

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus padangų kordo audinius

36250

22.19.6

Aprangos detalės ir drabužių priedai iš vulkanizuoto kaučiuko, išskyrus kietąją gumą

 

22.19.60

Aprangos detalės ir drabužių priedai iš vulkanizuoto kaučiuko, išskyrus kietąją gumą

36260

22.19.7

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai iš vulkanizuoto kaučiuko; kietoji guma; gaminiai ir dirbiniai iš kietosios gumos

 

22.19.71

Higienos arba farmacijos gaminiai ir dirbiniai (įskaitant čiulptukus) iš vulkanizuoto kaučiuko, išskyrus kietąją gumą

36270 (*)

22.19.72

Grindų dangos ir dembliai iš vulkanizuoto kaučiuko, kitokios negu akytosios gumos

36270 (*)

22.19.73

Kiti, niekur kitur nepriskirti, vulkanizuoto kaučiuko gaminiai ir dirbiniai; įvairaus pavidalo kietoji guma ir gaminiai bei dirbiniai iš jos; grindų dangos ir dembliai iš vulkanizuoto akytojo kaučiuko

29600 (*)

36270 (*)

22.19.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių dirbinių gamybos dalis

 

22.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų guminių dirbinių gamybos dalis

88170 (*)

22.2

Plastikiniai gaminiai

 

22.21

Plastikinės plokštės, lakštai, vamzdžiai ir profiliuočiai

 

22.21.1

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis nei 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai

 

22.21.10

Plastikiniai vienagijai siūlai, kurių bet kuris skerspjūvio matmuo didesnis nei 1 mm, strypai, virbai ir profiliuočiai

36310

22.21.2

Plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos, taip pat jų jungiamosios detalės

 

22.21.21

Dirbtinės žarnos iš sukietintų baltymų arba iš celiuliozinių medžiagų; plastikiniai standieji vamzdžiai, vamzdeliai ir žarnos

36320 (*)

22.21.29

Kiti plastikiniai vamzdžiai, vamzdeliai, žarnos ir jų jungiamosios detalės

36320 (*)

22.21.3

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, nesutvirtintos ir panašiai nekombinuotos su kitomis medžiagomis

 

22.21.30

Plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės, nesutvirtintos ir panašiai nekombinuotos su kitomis medžiagomis

36330

22.21.4

Kitos plastikinės plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės

 

22.21.41

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš akytųjų plastikų

36390 (*)

22.21.42

Kitos plokštės, lakštai, plėvelės, folijos ir juostelės iš neakytųjų plastikų

36390 (*)

22.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis

 

22.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių plokščių, lakštų, vamzdžių ir profiliuočių gamybos dalis

88170 (*)

22.22

Plastikinės pakuotės

 

22.22.1

Plastikinės pakuotės

 

22.22.11

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš etileno polimerų

36410 (*)

22.22.12

Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius) iš kitų plastikų, išskyrus etileno polimerus

36410 (*)

22.22.13

Plastikinės dėžės, skrynutės, narvinės dėžės ir panašūs dirbiniai

36490 (*)

22.22.14

Plastikiniai didbuteliai, buteliai, kolbos ir panašūs dirbiniai

36490 (*)

22.22.19

Kitos plastikinės pakuotės

36490 (*)

22.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių pakuočių gamybos dalis

 

22.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių pakuočių gamybos dalis

88170 (*)

22.23

Plastikiniai statybos dirbiniai

 

22.23.1

Plastikiniai statybos dirbiniai; linoleumas ir kieta neplastikinė grindų danga

 

22.23.11

Plastikinė grindų, sienų arba lubų danga, susukta į ritinius arba plokščių pavidalo

36910

22.23.12

Plastikinės vonios, praustuvės, unitazai, unitazų dangteliai, tualeto bakeliai ir panašūs santechnikos gaminiai

36930

22.23.13

Plastikiniai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų

36950 (*)

22.23.14

Plastikinės durys, langai bei staktos ir durų slenksčiai; langinės, žaliuzės ir panašūs gaminiai bei dirbiniai bei jų dalys

36950 (*)

22.23.15

Linoleumas ir kieta neplastikinė grindų danga, t. t. elastinga grindų danga, tokia kaip vinilas, linoleumas ir pan.

38930

22.23.19

Niekur kitur nepriskirti plastikiniai statybos dirbiniai

36950 (*)

22.23.2

Surenkamieji plastikiniai statiniai

 

22.23.20

Surenkamieji plastikiniai statiniai

38703

22.23.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių statybos dirbinių gamybos dalis

 

22.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plastikinių statybos dirbinių gamybos dalis

88170 (*)

22.29

Kiti plastikiniai dirbiniai

 

22.29.1

Plastikinė apranga ir drabužių priedai (įskaitant pirštines)

 

22.29.10

Plastikinė apranga ir drabužių priedai (įskaitant pirštines)

28243

22.29.2

Kiti, niekur kitur nepriskirti, plastikiniai dirbiniai

 

22.29.21

Plastikinės lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos, susuktos į ritinius, kurių plotis ne didesnis kaip 20cm

36920 (*)

22.29.22

Kitos plastikinės lipniosios plokštės, lakštai, plėvelės, folijos, juostelės, juostos ir kitos plokščios formos

36920 (*)

22.29.23

Valgomieji reikmenys ir virtuvės indai, kiti plastikiniai namų apyvokos ir tualeto reikmenys

36940

22.29.24

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, plastikinės lempų ir šviestuvų dalys, šviečiančiosios iškabos ir panašūs plastikiniai dirbiniai

36960

22.29.25

Plastikiniai įstaigos arba mokyklos reikmenys

36990 (*)

22.29.26

Plastikinės baldų, kėbulų ar panašių gaminių jungiamosios detalės; plastikinės statulėlės ir kiti dekoratyviniai dirbiniai

36990 (*)

22.29.29

Kiti plastikiniai dirbiniai

29600 (*)

36990 (*)

38922 (*)

38994 (*)

22.29.9

Kitų plastikinių dirbinių gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų plastikinių dirbinių gamybos dalis

 

22.29.91

Kitų plastikinių dirbinių gamybos paslaugos

88170 (*)

22.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų plastikinių dirbinių gamybos dalis

88170 (*)

23

Kiti nemetalo mineraliniai produktai

 

23.1

Stiklas ir stiklo dirbiniai

 

23.11

Plokščiasis stiklas

 

23.11.1

Plokščiasis stiklas

 

23.11.11

Lietinio, valcuotojo, temptojo ar pūstinio stiklo lakštai, bet kitaip neapdoroti

37112

23.11.12

Flotacinio stiklo ir stiklo šlifuotu arba poliruotu paviršiumi lakštai, bet kitaip neapdoroti

37113

23.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip lakštinio stiklo gamybos dalis

 

23.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip lakštinio stiklo gamybos dalis

88180 (*)

23.12

Supjaustytas ir apdorotas plokščiasis stiklas

 

23.12.1

Supjaustytas ir apdorotas plokščiasis stiklas

 

23.12.11

Plokščiasis, išlenktas, apdorotomis briaunomis, graviruotas, pragręžtas, emaliuotas arba kitaip apdirbtas, bet neįrėmintas ar neįmontuotas stiklas

37114

23.12.12

Beskeveldris stiklas

37115

23.12.13

Stikliniai veidrodžiai; daugiasieniai izoliacijos elementai iš stiklo

37116

23.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir apdoroto lakštinio stiklo gamybos dalis

 

23.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip supjaustyto ir apdoroto lakštinio stiklo gamybos dalis

88180 (*)

23.13

Tuščiaviduris stiklas

 

23.13.1

Tuščiaviduris stiklas

 

23.13.11

Buteliai, stiklainiai, buteliukai ir kitos stiklinės talpyklos, išskyrus ampules; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

37191

23.13.12

Taurės ir stiklinės, išskyrus pagamintas iš stiklo keramikos

37193 (*)

23.13.13

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, įstaigoje, interjerams dekoruoti ir panašios paskirties dirbiniai

37193 (*)

23.13.14

Stiklinės nedidelių termosų arba kitų vakuuminių indų kolbos

37199 (*)

23.13.9

Tuščiavidurio stiklo apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio stiklo gamybos dalis

 

23.13.91

Taurių ir stiklinių bei kitų stiklinių indų, naudojamų stalui serviruoti ar virtuvėje, apdailos paslaugos

88180 (*)

23.13.92

Stiklinių talpyklų apdailos paslaugos

88180 (*)

23.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tuščiavidurio stiklo gamybos dalis

88180 (*)

23.14

Stiklo pluoštai

 

23.14.1

Stiklo pluoštai

 

23.14.11

Gijos, pusverpaliai, verpalai ir kapotos sruogos iš stiklo pluoštų

37121

23.14.12

Vualiai, tinklai, dembliai, čiužiniai, plokštės ir panašūs neaustiniai gaminiai ir dirbiniai iš stiklo pluoštų

37129

23.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų gamybos dalis

 

23.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip stiklo pluoštų gamybos dalis

88180 (*)

23.19

Kitas apdorotas stiklas, įskaitant stiklo dirbinius techninėms reikmėms

 

23.19.1

Kiti stiklo pusgaminiai

 

23.19.11

Neapdirbta stiklo masė, rutulių (išskyrus mikrosferas), strypų arba vamzdžių pavidalo

37111 (*)

23.19.12

Grindinio blokai, plytos, plytelės ir kiti statybiniai gaminiai ir dirbiniai iš presuoto arba formuoto stiklo; švinu aptaisyto stiklo langai (vitražai) ir panašūs dirbiniai; akytasis stiklas arba putstiklis, turintis blokų, plokščių arba panašų pavidalą

37117

23.19.2

Techninis ir kitas stiklas

 

23.19.21

Atviri stikliniai gaubtai bei jų stiklinės dalys, skirtos elektros lempoms, elektroniniams vamzdžiams ir panašiems dirbiniams

37192

23.19.22

Įvairių tipų laikrodžių stiklai, optiškai neapdirbti akinių stiklai; tuščiavidurės stiklinės sferos ir jų segmentai, skirti tokių stiklų gamybai

37194

23.19.23

Stikliniai indai, skirti laboratorijoms, higienos arba farmacijos reikmėms; stiklinės ampulės

37195

23.19.24

Stiklinės lempų ir šviestuvų dalys, šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai iš stiklo

37196

23.19.25

Stikliniai elektros izoliatoriai

37197

23.19.26

Kiti, niekur kitur nepriskirti, stikliniai gaminiai ir dirbiniai

37199 (*)

23.19.9

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms reikmėms skirtą stiklą, apdorojimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kito apdoroto stiklo, įskaitant techninėms reikmėms skirtą stiklą, gamybos dalis

 

23.19.91

Kito stiklo, įskaitant ir techninėms reikmėms skirtą stiklą, apdorojimo paslaugos

88180 (*)

23.19.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kito apdoroto stiklo, įskaitant techninėms reikmėms skirto stiklą, gamybos dalis

88180 (*)

23.2

Ugniai atsparūs gaminiai

 

23.20

Ugniai atsparūs gaminiai

 

23.20.1

Ugniai atsparūs gaminiai

 

23.20.11

Plytos, blokai, plytelės ir kiti keraminiai dirbiniai iš silicingo diatomito ar silicingų uolienų

37310

23.20.12

Ugniai atsparios plytos, blokai, plytelės ir panašūs ugniai atsparūs keraminiai statybiniai dirbiniai, išskyrus dirbinius iš silicingo diatomito ar silicingų uolienų

37320

23.20.13

Ugniai atsparus cementas, statybiniai skiediniai, betonas ir panašūs, niekur kitur nepriskirti mišiniai

37330

23.20.14

Nedegti ugniai atsparūs dirbiniai ir kiti ugniai atsparūs keraminiai dirbiniai

37340

23.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ugniai atsparių gaminių gamybos dalis

 

23.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ugniai atsparių gaminių gamybos dalis

88180 (*)

23.3

Statybinės medžiagos iš molio

 

23.31

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

 

23.31.1

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

 

23.31.10

Keraminės apdailos ir šaligatvio plytelės

37370

23.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamybos dalis

 

23.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių apdailos ir šaligatvio plytelių gamybos dalis

88180 (*)

23.32

Degto molio plytos, plytelės ir statybiniai dirbiniai

 

23.32.1

Degto molio plytos, plytelės ir statybiniai dirbiniai

 

23.32.11

Ugniai neatsparios keraminės statybinės plytos, grindų blokai, atraminės arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs gaminiai

37350 (*)

23.32.12

Stogų čerpės, kaminų deflektoriai ir gaubtai, vidinės kaminų dangos, architektūrinės puošybos ir kiti statybiniai dirbiniai iš keramikos

37350 (*)

23.32.13

Keraminiai vamzdžiai, vandentakiai, stoglatakiai ir vamzdžių jungiamosios detalės

37360

23.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamybos dalis

 

23.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip degto molio plytų, plytelių ir statybinių dirbinių gamybos dalis

88180 (*)

23.4

Kiti porceliano ir keramikos dirbiniai

 

23.41

Keraminiai buities ir puošybos gaminiai bei dirbiniai

 

23.41.1

Keraminiai buities ir puošybos gaminiai bei dirbiniai

 

23.41.11

Valgomieji reikmenys ir virtuvės indai bei kiti porcelianiniai arba kiniškojo porceliano buities bei tualeto reikmenys

37221 (*)

23.41.12

Keraminiai valgomieji reikmenys, virtuvės reikmenys ir kiti buities bei tualeto reikmenys, išskyrus porcelianinius arba kiniškojo porceliano

37221 (*)

23.41.13

Statulėlės ir kiti puošybiniai keraminiai gaminiai bei dirbiniai

37222

23.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamybos dalis

 

23.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamybos dalis

88180 (*)

23.42

Keraminiai santechnikos gaminiai ir dirbiniai

 

23.42.1

Keraminiai santechnikos gaminiai ir dirbiniai

 

23.42.10

Keraminiai santechnikos gaminiai ir dirbiniai

37210

23.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamybos dalis

 

23.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių santechnikos gaminių ir dirbinių gamybos dalis

88180 (*)

23.43

Keraminiai izoliatoriai ir keraminės izoliacinės detalės

 

23.43.1

Stikliniai elektros izoliatoriai; keraminiai izoliaciniai elementai, skirti elektros mašinoms, prietaisams ar įrangai

 

23.43.10

Keraminiai elektros izoliatoriai; keraminiai izoliaciniai elementai, skirti elektros mašinoms, prietaisams ar įrangai

37292

23.43.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamybos dalis

 

23.43.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip keraminių izoliatorių ir keraminių izoliacinių detalių gamybos dalis

88180 (*)

23.44

Kiti techninės paskirties keraminiai gaminiai

 

23.44.1

Kiti techninės paskirties keraminiai gaminiai

 

23.44.11

Keraminiai indai, skirti laboratorijoms, chemijos reikmėms arba kitos techninės paskirties, pagaminti iš porceliano arba kiniškojo porceliano

37291 (*)

23.44.12

Keraminiai indai, skirti laboratorijoms, chemijos reikmėms arba kitos techninės paskirties, išskyrus pagamintuosius iš porceliano arba kiniškojo porceliano

37291 (*)

46932

23.44.9

Operacijos pagals subrangos sutartis kaip kitų techninės paskirties keraminių gaminių dalis

 

23.44.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų techninės paskirties keraminių gaminių dalis

88180 (*)

23.49

Kiti keraminiai gaminiai

 

23.49.1

Kiti keraminiai gaminiai

 

23.49.11

Keraminiai gaminiai ir dirbiniai, naudojami žemės ūkyje bei prekėms gabenti arba pakuoti

37291 (*)

23.49.12

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nestatybiniai keraminiai gaminiai ir dirbiniai

37299

23.49.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų keraminių gaminių gamybos dalis

 

23.49.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų keraminių gaminių gamybos dalis

88180 (*)

23.5

Cementas, kalkės ir gipsas

 

23.51

Cementas

 

23.51.1

Cementas

 

23.51.11

Cementų klinkeriai

37430

23.51.12

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas ir panašus hidraulinis cementas

37440

23.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cemento gamybos dalis

 

23.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip cemento gamybos dalis

88180 (*)

23.52

Kalkės ir gipsas

 

23.52.1

Negesintos kalkės (kalcio oksidas), gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės

 

23.52.10

Negesintos kalkės, gesintos kalkės ir hidraulinės kalkės

37420

23.52.2

Gipsas

 

23.52.20

Gipsas

37410

23.52.3

Degintas arba aglomeruotas dolomitas

 

23.52.30

Degintas arba aglomeruotas dolomitas

37450

23.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kalkių ir gipso gamybos dalis

 

23.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kalkių ir gipso gamybos dalis

88180 (*)

23.6

Betono, cemento ir gipso gaminiai bei dirbiniai

 

23.61

Statybiniai betono dirbiniai

 

23.61.1

Statybiniai betono dirbiniai

 

23.61.11

Plytelės, šaligatvio arba grindinio plokštės, plytos ir panašūs dirbiniai iš cemento, betono arba betoninio bloko (dirbtinio akmens)

37540

23.61.12

Surenkamieji konstrukciniai elementai, naudojami pastatų arba inžinerinių statinių statybai, iš cemento, betono arba betoninio bloko (dirbtinio akmens)

37550

23.61.2

Surenkamieji betoniniai statiniai

 

23.61.20

Surenkamieji betoniniai statiniai

38704

23.61.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinėms reikmėms skirtų betono dirbinių gamybos dalis

 

23.61.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinėms reikmėms skirtų betono dirbinių gamybos dalis

88180 (*)

23.62

Statybiniai gipso dirbiniai

 

23.62.1

Statybiniai gipso dirbiniai

 

23.62.10

Statybiniai gipso dirbiniai

37530 (*)

23.62.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių gipso dirbinių gamybos dalis

 

23.62.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių gipso dirbinių gamybos dalis

88180 (*)

23.63

Prekinis betono mišinys

 

23.63.1

Prekinis betono mišinys

 

23.63.10

Prekinis betono mišinys

37510 (*)

23.63.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip prekinių betono mišinių gamybos dalis

 

23.63.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip prekinių betono mišinių gamybos dalis

88180 (*)

23.64

Statybiniai skiediniai

 

23.64.1

Statybiniai skiediniai

 

23.64.10

Statybiniai skiediniai

37510 (*)

23.64.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių skiedinių gamybos dalis

 

23.64.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip statybinių skiedinių gamybos dalis

88180 (*)

23.65

Cemento pluoštas

 

23.65.1

Gaminiai ir dirbiniai iš cemento pluošto

 

23.65.11

Plokštės, blokai ir panašūs gaminiai bei dirbiniai iš augalinių pluoštų, šiaudų ar medienos atliekų, aglomeruotų mineraliniais rišikliais

37520

23.65.12

Gaminiai ir dirbiniai iš asbestcemenčio, celiuliozės pluošto cemento arba panašių medžiagų

37570

23.65.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gaminių ir dirbinių iš celiuliozės pluošto cemento gamybos dalis

 

23.65.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gaminių ir dirbinių iš celiuliozės pluošto cemento gamybos dalis

88180 (*)

23.69

Kiti betono, gipso ir cemento gaminiai bei dirbiniai

 

23.69.1

Kiti betono, gipso ir cemento gaminiai bei dirbiniai

 

23.69.11

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai iš gipso arba mišinių, kurių pagrindas yra gipsas

37530 (*)

23.69.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai iš cemento, betono arba dirbtinio akmens

37560

23.69.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų betono, gipso ir cemento gaminių ir dirbinių gamybos dalis

 

23.69.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, betono, gipso ir cemento gaminių ir dirbinių gamybos dalis

88180 (*)

23.7

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys

 

23.70

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys

 

23.70.1

Pjaustyti, tašyti ir apdailinti akmenys

 

23.70.11

Apdirbtas marmuras, kalkinis tufas (travertinas), alebastras ir jų gaminiai bei dirbiniai (išskyrus tašytus akmenis, apvadų (bordiūrų) akmenis ir šaligatvio arba grindinio plokštes, plyteles, kubelius ir panašius dirbinius); dirbtinai dažytos granulės, trupiniai ir milteliai iš marmuro, kalkinio tufo (travertino) ir alebastro

37610

23.70.12

Kiti apdirbti dekoratyviniai ar statybiniai akmenys bei jų dirbiniai; kitos dirbtinai dažytos granulės, trupiniai ir milteliai iš gamtinių akmenų; dirbiniai ir gaminiai iš aglomeruotų skalūnų

37690

23.70.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pjaustytų, tašytų ir apdailintų akmenų gamybos dalis

 

23.70.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pjaustytų, tašytų ir apdailintų akmenų gamybos dalis

88180 (*)

23.9

Kiti nemetalo mineraliniai produktai

 

23.91

Abrazyviniai gaminiai

 

23.91.1

Abrazyviniai gaminiai

 

23.91.11

Girnakmeniai, tekėlai, šlifavimo diskai ir panašūs dirbiniai be aptaisų, naudojami akmenų bei jų dalių iš gamtinių akmenų, iš aglomeruotų gamtinių arba dirbtinių abrazyvų arba iš keramikos apdirbimui

37910 (*)

23.91.12

Abrazyviniai milteliai arba grūdeliai, pritvirtinti prie audinio, popieriaus arba kartono

37910 (*)

23.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip abrazyvinių gaminių gamybos dalis

 

23.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip abrazyvinių gaminių gamybos dalis

88180 (*)

23.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nemetalo mineraliniai produktai

 

23.99.1

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nemetalo mineraliniai produktai

 

23.99.11

Apdoroti asbesto pluoštai; mišiniai, daugiausia sudaryti iš asbesto ir magnio karbonato; dirbiniai ir gaminiai iš tokių mišinių arba iš asbesto; frikcinės medžiagos, skirtos stabdžiams, sankaboms arba panašioms nesumontuotoms detalėms

37920

23.99.12

Dirbiniai ir gaminiai iš asfalto arba iš panašių medžiagų

37930

23.99.13

Bituminiai mišiniai, daugiausia sudaryti iš gamtinių ir dirbtinų akmens medžiagų ir bitumo, gamtinio asfalto arba panašių rišiklių

37940

23.99.14

Dirbtinis grafitas; koloidinis arba pusiau koloidinis grafitas; preparatų, daugiausia iš grafito arba kitų anglies atmainų, pusgaminiai

37950

23.99.15

Dirbtinis korundas

37960

23.99.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, nemetalo mineraliniai produktai

37990

23.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamybos dalis

 

23.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, nemetalo mineralinių produktų gamybos dalis

88180 (*)

24

Pagrindiniai metalai

 

24.1

Tomo ketus ir plienas bei ferolydiniai

 

24.10

Tomo ketus ir plienas bei ferolydiniai

 

24.10.1

Pirminės geležies ir plieno medžiagos

 

24.10.11

Ketus ir veidrodinis ketus (spiegeleisen), turintys luitų, blokų arba kitų pirminių formų pavidalą

41111

24.10.12

Ferolydiniai

41112

41113

41114

41115

24.10.13

Juodųjų metalų produktai, gauti tiesiogiai redukuojant geležies rūdą, ir kiti korėti juodųjų metalų produktai, turintys luitų, granulių arba panašių formų pavidalą, geležis, kurios minimalus grynumas –99,94 % masės, turinti luitų, granulių arba panašių formų pavidalą

41116

24.10.14

Ketaus, veidrodinio ketaus ar plieno granulės ir milteliai

39350

41117

24.10.2

Neapdorotas plienas

 

24.10.21

Nelegiruotasis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą ir nelegiruotojo plieno pusgaminiai

41121

24.10.22

Nerūdijantis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą ir nerūdijančio plieno pusgaminiai

41122 (*)

24.10.23

Kitas legiruotasis plienas, turintis luitų arba kitų pirminių formų pavidalą ir kito legiruotojo plieno pusgaminiai

41122 (*)

24.10.3

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti

 

24.10.31

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

41211

24.10.32

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

41212

24.10.33

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančio plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

41213 (*)

24.10.34

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančio plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

41214 (*)

24.10.35

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

41213 (*)

41223 (*)

24.10.36

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik karštai suformuoti, kurių plotis < 600 mm (išskyrus silicinį elektrotechninį plieną)

41214 (*)

24.10.4

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

 

24.10.41

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

41221

24.10.42

Plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančio plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

41223 (*)

24.10.43

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

41223 (*)

24.10.5

Plokšti valcavimo produktai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti ir plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno ir silicinio elektrotechninio plieno

 

24.10.51

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti, padengti ar apvilkti

41231 (*)

24.10.52

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti, padengti ar apvilkti

41232

24.10.53

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

41233 (*)

24.10.54

Plokšti valcavimo produktai iš silicinio elektrotechninio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

41233 (*)

24.10.55

Plokšti valcavimo produktai iš greitapjovio plieno, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

41234

24.10.6

Karštai apdorotos plieno juostos ir strypai

 

24.10.61

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nelegiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

41241

24.10.62

Kiti strypai ir juostos iš plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karšto tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

41242

24.10.63

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nerūdijančio plieno netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

41243 (*)

24.10.64

Kiti strypai ir juostos iš nerūdijančio plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karšto tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

41244 (*)

41273 (*)

24.10.65

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo

41243 (*)

24.10.66

Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karšto tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

41244 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41273 (*)

24.10.67

Tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos

41275

24.10.7

Karštai apdoroti atviri plieno profiliuočiai, profiliuotieji plieno lakštai ir geležinkelio arba tramvajaus bėgių statybinė medžiaga iš plieno

 

24.10.71

Atviri profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

41251

24.10.72

Atviri profiliuočiai iš nerūdijančio plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

41274 (*)

24.10.73

Atviri profiliuočiai iš kito legiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

41274 (*)

24.10.74

Profiliuotieji plieno lakštai ir suvirintieji atviri plieno profiliiuočiai

41252

24.10.75

Geležinkelio arba tramvajaus bėgių kelio statybinė medžiaga iš plieno

41253

24.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamybos dalis

 

24.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tomo ketaus ir plieno bei ferolydinių gamybos dalis

88213 (*)

24.2

Plieniniai vamzdžiai, vamzdeliai, tuščiaviduriai profiliai ir susijusios jungiamosios detalės

 

24.20

Plieniniai vamzdžiai, vamzdeliai, tuščiaviduriai profiliai ir susijusios jungiamosios detalės

 

24.20.1

Plieniniai besiūliai vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai

 

24.20.11

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftotiekių arba dujotiekių tiesimui

41281

24.20.12

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

41282

24.20.13

Kiti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno

41283

24.20.14

Plieniniai neapvalaus skerspjūvio vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai

41284

24.20.2

Suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm

 

24.20.21

Suvirintieji vamzdynų vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftotiekių arba dujotiekių tiesimui, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm

41285 (*)

24.20.22

Suvirintieji apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo > 406,4 mm, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

41286 (*)

24.20.23

Kiti suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra didesnis kaip 406,4 mm

41287 (*)

24.20.24

Kiti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu, kurių išorinis skersmuo > 406,4 mm, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu

41289 (*)

24.20.3

Suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

 

24.20.31

Suvirintieji vamzdynų vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftotiekių arba dujotiekių tiesimui, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

41285 (*)

24.20.32

Suvirintieji apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo ≤ 406,4 mm, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

41286 (*)

24.20.33

Kiti suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

41287 (*)

24.20.34

Suvirintieji neapvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių išorinis skersmuo ≤ 406,4 mm

41288

24.20.35

Kiti vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, pavyzdžiui, atvirasiūliai, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu, kurių išorinis skersmuo ≤ 406,4 mm

41289 (*)

24.20.4

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš plieno

 

24.20.40

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš plieno

41293

24.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių jungiamųjų detalių gamybos dalis

 

24.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių vamzdžių, vamzdelių, tuščiavidurių profilių ir susijusių jungiamųjų detalių gamybos dalis

88213 (*)

24.3

Kiti plieno pirminio apdirbimo gaminiai

 

24.31

Šaltai tempti strypai

 

24.31.1

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliai iš nelegiruotojo plieno

 

24.31.10

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliai iš nelegiruotojo plieno

41261

24.31.2

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantis plienas

 

24.31.20

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliai iš legiruotojo plieno, kitokio negu nerūdijantis plienas

41264 (*)

41271 (*)

41272 (*)

41274 (*)

24.31.3

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliai iš nerūdijančio plieno

 

24.31.30

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliai iš nerūdijančio plieno

41244 (*)

41264 (*)

24.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų strypų gamybos dalis

 

24.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptų strypų gamybos dalis

88213 (*)

24.32

Šaltai valcuotos siauros juostos

 

24.32.1

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis < 600 mm

 

24.32.10

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis < 600 mm

41222

41224

24.32.2

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių plotis < 600 mm

 

24.32.20

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti, kurių plotis < 600 mm

41231 (*)

24.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų siaurų juostų gamybos dalis

 

24.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai valcuotų siaurų juostų gamybos dalis

88213 (*)

24.33

Šaltojo formavimo ar lankstymo dirbiniai

 

24.33.1

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai

 

24.33.11

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno

41262 (*)

24.33.12

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš nerūdijančio plieno

41274 (*)

24.33.2

Briaunuoti nelegiruotojo plieno lakštai

 

24.33.20

Briaunuoti nelegiruotojo plieno lakštai

41262 (*)

24.33.3

Sluoksniuotosios plokštės iš dengto plieno lakštų

 

24.33.30

Sluoksniuotosios plokštės iš dengto plieno lakštų

42190 (*)

24.33.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo formavimo ar lankstymo dirbinių gamybos dalis

 

24.33.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltojo formavimo ar lankstymo dirbinių gamybos dalis

88213 (*)

24.34

Šaltai tempta viela

 

24.34.1

Šaltai tempta viela

 

24.34.11

Šaltai tempta viela iš nelegiruotojo plieno

41263

24.34.12

Šaltai tempta viela iš nerūdijančio plieno

41265 (*)

24.34.13

Šaltai tempta viela iš kito legiruotojo plieno

41265 (*)

24.34.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos vielos gamybos dalis

 

24.34.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šaltai temptos vielos gamybos dalis

88213 (*)

24.4

Pagrindiniai taurieji metalai ir kiti spalvotieji metalai

 

24.41

Taurieji metalai

 

24.41.1

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo sidabras

 

24.41.10

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo sidabras

41310

24.41.2

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo auksas

 

24.41.20

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo auksas

41320

24.41.3

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina

 

24.41.30

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina

41330

24.41.4

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

 

24.41.40

Netaurieji metalai arba sidabras, plakiruoti auksu, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

41340

24.41.5

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir netaurieji metalai, sidabras ar auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

 

24.41.50

Netaurieji metalai, plakiruoti sidabru, ir netaurieji metalai, sidabras ar auksas, plakiruoti platina, neapdoroti labiau už pusiau apdorotus

41350

24.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų metalų gamybos dalis

 

24.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tauriųjų metalų gamybos dalis

88213 (*)

24.42

Aliuminis

 

24.42.1

Neapdirbtas aliuminis; aliuminio oksidas (molžemis)

 

24.42.11

Neapdirbtas aliuminis

41431

24.42.12

Aliuminio oksidas (molžemis), išskyrus dirbtinį korundą

41432

24.42.2

Pusgaminiai iš aliuminio ar aliuminio lydinių

 

24.42.21

Aliuminio milteliai ir žvyneliai

41531

24.42.22

Aliuminio strypai, juostos ir profiliai

41532

24.42.23

Aliumininė viela

41533

24.42.24

Aliumininės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis > 0,2 mm

41534

24.42.25

Aliumininė folija, kurios storis ≤ 0,2 mm

41535

24.42.26

Aliuminio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių ar vamzdelių jungiamosios detalės

41536

24.42.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio gamybos dalis

 

24.42.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip aliuminio gamybos dalis

88213 (*)

24.43

Švinas, cinkas ir alavas

 

24.43.1

Neapdirbtas švinas, cinkas ir alavas

 

24.43.11

Neapdirbtas švinas

41441

24.43.12

Neapdirbtas cinkas

41442

24.43.13

Neapdirbtas alavas

41443

24.43.2

Pusgaminiai iš švino, cinko, alavo ar jų lydinių

 

24.43.21

Švino plokštės, lakštai, juostelės ir folija; švino milteliai ir žvyneliai

41542

24.43.22

Cinko dulkės, milteliai ir žvyneliai

41544

24.43.23

Cinko juostos, strypai, profiliai ir viela; cinko plokštės, lakštai, juostelės ir folija

41545

24.43.24

Alavo juostos, strypai, profiliai ir viela

41547

24.43.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švino, cinko ir alavo gamybos dalis

 

24.43.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švino, cinko ir alavo gamybos dalis

88213 (*)

24.44

Varis

 

24.44.1

Neapdirbtas varis; vario šteinai; cementacinis varis

 

24.44.11

Vario šteinai; cementacinis varis

41411

24.44.12

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrolitiniam rafinavimui

41412

24.44.13

Neapdirbtas rafinuotasis varis ir neapdirbti vario lydiniai; vario ligatūros

41413

24.44.2

Pusgaminiai iš vario ar jo lydinių

 

24.44.21

Vario milteliai ir žvyneliai

41511

24.44.22

Vario strypai, juostos ir profiliai

41512

24.44.23

Varinė viela

41513

24.44.24

Varinės plokštės, lakštai ir juostelės, kurių storis > 0,15 mm

41514

24.44.25

Varinė folija, kurios storis ≤ 0,15 mm

41515

24.44.26

Variniai vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės

41516

24.44.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vario gamybos dalis

 

24.44.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vario gamybos dalis

88213 (*)

24.45

Kiti spalvotieji metalai

 

24.45.1

Neapdirbtas nikelis; tarpiniai nikelio metalurgijos produktai

 

24.45.11

Neapdirbtas nikelis

41422

24.45.12

Nikelio šteinai, nikelio oksido aglomeratai ir kiti tarpiniai nikelio metalurgijos produktai

41421

24.45.2

Pusgaminiai iš nikelio ar jo lydinių

 

24.45.21

Nikelio milteliai ir žvyneliai

41521

24.45.22

Nikelio juostos, strypai, profiliuočiai ir viela

41522

24.45.23

Nikelio plokštės, lakštai, juostelės ir folija

41523

24.45.24

Nikelio vamzdžiai, vamzdeliai ir vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės

41524

24.45.3

Kiti spalvotieji metalai bei jų dirbiniai ir gaminiai; kermetas (metalo keramika); pelenai ir kiti likučiai, kuriuose yra metalų arba metalų junginių

 

24.45.30

Kiti spalvotieji metalai bei jų dirbiniai ir gaminiai: kermetas (metalo keramika); pelenai ir kiti likučiai, kuriuose yra metalų arba metalų junginių

41601

41602

41603

41604

24.45.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų spalvotųjų metalų gaminių gamybos dalis

 

24.45.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų spalvotųjų metalų gaminių gamybos dalis

88213 (*)

24.46

Perdirbtas branduolinis kuras

 

24.46.1

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos (įskaitant kermetus (metalo keramiką)), keramikos produktai ir mišiniai, junginiai, kurių sudėtyje yra gamtinio urano arba gamtinio urano junginių

 

24.46.10

Gamtinis uranas ir jo junginiai; lydiniai, dispersijos (įskaitant kermetus (metalo keramiką)), keramikos produktai ir mišiniai, junginiai, kurių sudėtyje yra gamtinio urano arba gamtinio urano junginių

33610

24.46.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbto branduolinio kuro gamybos dalis

 

24.46.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip perdirbto branduolinio kuro gamybos dalis

88152 (*)

24.5

Liejimo iš metalų paslaugos

 

24.51

Liejimo iš geležies paslaugos

 

24.51.1

Liejimo iš ketaus paslaugos

 

24.51.11

Liejimo iš kaliojo ketaus paslaugos

89310 (*)

24.51.12

Liejimo iš ketaus su rutuliškuoju grafitu paslaugos

89310 (*)

24.51.13

Liejimo iš pilkojo ketaus paslaugos

89310 (*)

24.51.2

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus

 

24.51.20

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš ketaus

41291 (*)

24.51.3

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš ketaus

 

24.51.30

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš ketaus

41292 (*)

24.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležies lydinių gamybos dalis

 

24.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležies lydinių gamybos dalis

89310 (*)

24.52

Liejimo iš plieno paslaugos

 

24.52.1

Liejimo iš plieno paslaugos

 

24.52.10

Liejimo iš plieno paslaugos

89310 (*)

24.52.2

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu liejimo būdu lieto plieno

 

24.52.20

Vamzdžiai ir vamzdeliai iš išcentriniu liejimo būdu lieto plieno

41291 (*)

24.52.3

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš plieno lydinių

 

24.52.30

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės (fitingai) iš plieno lydinių

41292 (*)

24.53

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

 

24.53.1

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

 

24.53.10

Liejimo iš lengvųjų metalų paslaugos

89310 (*)

24.54

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos

 

24.54.1

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos

 

24.54.10

Liejimo iš kitų spalvotųjų metalų paslaugos

89310 (*)

25

Metalo gaminiai, išskyrus mašinas ir įrenginius

 

25.1

Konstrukciniai metalo gaminiai

 

25.11

Metalo konstrukcijos ir jų dalys

 

25.11.1

Surenkamieji metaliniai statiniai

 

25.11.10

Surenkamieji metaliniai statiniai

38702

25.11.2

Konstrukciniai metalo gaminiai ir jų dalys

 

25.11.21

Geležies arba plieno tiltai ir tiltų sekcijos

42110 (*)

25.11.22

Geležies arba plieno bokštai ir ažūriniai stiebai

42110 (*)

25.11.23

Kitos statybinės konstrukcijos ir jų dalys, plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai gaminiai ir panašūs gaminiai iš geležies, plieno arba aliuminio

42190 (*)

25.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis

 

25.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo konstrukcijų ir jų dalių gamybos dalis

88219 (*)

25.12

Metalinės durys ir langai

 

25.12.1

Metalinės durys, langai ir jų staktos bei durų slenksčiai

 

25.12.10

Metalinės durys, langai ir jų staktos bei durų slenksčiai

42120

25.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių durų ir langų gamybos dalis

 

25.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių durų ir langų gamybos dalis

88219 (*)

25.2

Metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos

 

25.21

Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai

 

25.21.1

Centrinio šildymo radiatoriai ir katilai

 

25.21.11

Neelektriniai centrinio šildymo radiatoriai iš geležies arba plieno

44823

25.21.12

Centrinio šildymo katilai, skirti vandeniui kaitinti arba generuoti mažo slėgio vandens garus

44825

25.21.13

Centrinio šildymo katilų dalys

44833

25.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis

 

25.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip centrinio šildymo radiatorių ir katilų gamybos dalis

88219 (*)

25.29

Kitos metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos

 

25.29.1

Kitos metalinės cisternos, rezervuarai ir talpyklos

 

25.29.11

Geležiniai, plieniniai arba aliuminiai rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos (išskyrus suslėgtų ir suskystintų dujų talpyklas), kurių talpa > 300 litrų, be pritvirtintų mechaninių arba šiluminių įrenginių

42210

25.29.12

Suslėgtų ir suskystintų dujų talpyklos iš metalo

42220

25.29.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis

 

25.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų gamybos dalis

88219 (*)

25.3

Garo generatoriai, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus

 

25.30

Garo generatoriai, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus

 

25.30.1

Garo generatoriai ir jų dalys

 

25.30.11

Garo arba kitų garų generavimo katilai; perkaitinto vandens katilai

42320

25.30.12

Pagalbiniai įrenginiai, skirti naudoti kartu su katilais; garo arba kitų garų jėgainių kondensatoriai

42330

25.30.13

Garo generatorių dalys

42342

25.30.2

Branduoliniai reaktoriai ir jų dalys

 

25.30.21

Branduoliniai reaktoriai, išskyrus izotopų separatorius

42310

25.30.22

Branduolinių reaktorių, išskyrus izotopų separatorius, dalys

42341

25.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilų, gamybos dalis

 

25.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo katilų, gamybos dalis

88219 (*)

25.4

Ginklai ir šaudmenys

 

25.40

Ginklai ir šaudmenys

 

25.40.1

Ginklai ir šaudmenys bei jų dalys

 

25.40.11

Koviniai ginklai, kitokie negu revolveriai, pistoletai ir kiti ginklai

44720

25.40.12

Revolveriai, pistoletai, nekariniai šaunamieji ginklai ir panašūs įtaisai

44730

25.40.13

Bombos, raketos ir panašūs koviniai ginklai; šoviniai, kiti šaudmenys ir kulkos bei jų dalys

44740

25.40.14

Kovinių ir kitų ginklų dalys

44760

25.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ginklų ir šaudmenų gamybos dalis

 

25.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ginklų ir šaudmenų gamybos dalis

88214

25.5

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir profiliavimo paslaugos; miltelių metalurgija

 

25.50

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir profiliavimo paslaugos; miltelių metalurgija

 

25.50.1

Metalo kalimo, presavimo, štampavimo ir valcavimo paslaugos

 

25.50.11

Metalo kalimo paslaugos

89320 (*)

25.50.12

Metalo štampavimo paslaugos

89320 (*)

25.50.13

Kitos metalo apdirbimo paslaugos

89320 (*)

25.50.2

Miltelių metalurgija

 

25.50.20

Miltelių metalurgija

89320 (*)

25.6

Metalų apdorojimo ir dengimo paslaugos; mechaninis apdirbimas

 

25.61

Metalų apdorojimo ir dengimo paslaugos

 

25.61.1

Metalų dengimo paslaugos

 

25.61.11

Metalų dengimo metalais paslaugos

88211 (*)

25.61.12

Metalų dengimo nemetalais paslaugos

88211 (*)

25.61.2

Kitos metalų apdorojimo paslaugos

 

25.61.21

Metalų šiluminio (terminio) apdorojimo paslaugos, išskyrus dengimą metalais

88211 (*)

25.61.22

Kitos metalų paviršiaus apdorojimo paslaugos

88211 (*)

25.62

Mechaninio apdirbimo paslaugos

 

25.62.1

Metalinių detalių tekinimo paslaugos

 

25.62.10

Metalinių detalių tekinimo paslaugos

88212

25.62.2

Kitos mašininio apdirbimo paslaugos

 

25.62.20

Kitos mašininio apdirbimo paslaugos

88213 (*)

25.7

Valgomieji įrankiai, kiti įrankiai ir bendrieji metalo dirbiniai

 

25.71

Valgomieji įrankiai

 

25.71.1

Valgomieji įrankiai

 

25.71.11

Peiliai (išskyrus skirtus staklėms) ir žirklės bei jų geležtės

42913

25.71.12

Skustuvai ir skustuvų peiliukai, įskaitant juostinius skustuvų peiliukų ruošinius

42914

25.71.13

Kiti pjovimo įrankiai; manikiūro arba pedikiūro rinkiniai ir įrankiai

42915

25.71.14

Šaukštai, šakutės, samčiai, putų samčiai, torto mentelės, žuvų peiliai, sviesto peiliai, cukraus žnyplės ir panašūs virtuvės arba stalo įrankiai

42916

25.71.15

Kalavijai, kardai, durtuvai, ietys ir panašūs ginklai bei jų dalys

44750

25.71.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų įrankių gamybos dalis

 

25.71.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip valgomųjų įrankių gamybos dalis

88219 (*)

25.72

Spynos ir vyriai

 

25.72.1

Spynos ir vyriai

 

25.72.11

Pakabinamosios ir įleidžiamosios spynos, naudojamos variklinėms transporto priemonėms, bei spynos, naudojamos balduose, iš netauriųjų metalų

42992 (*)

25.72.12

Kitos spynos iš netauriųjų metalų

42992 (*)

25.72.13

Skląsčiai ir rėminės konstrukcijos su skląsčiais bei spynomis; jų dalys

42992 (*)

25.72.14

Vyriai, lankstai, aptaisai, jungiamosios detalės ir panašūs dirbiniai bei gaminiai, tinkantys variklinėms transporto priemonėms, durims, langams, baldams ir panašiems gaminiams, iš netauriųjų metalų

42992 (*)

25.72.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip spynų ir vyrių gamybos dalis

 

25.72.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip spynų ir vyrių gamybos dalis

88219 (*)

25.73

Įrankiai

 

25.73.1

Rankiniai įrankiai, naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje

 

25.73.10

Rankiniai įrankiai, naudojami žemės ūkyje, sodininkystėje arba miškų ūkyje

42921 (*)

25.73.2

Rankiniai pjūklai; visų rūšių pjūklų geležtės

 

25.73.20

Rankiniai pjūklai; visų rūšių pjūklų geležtės

42921 (*)

25.73.3

Kiti rankiniai įrankiai

 

25.73.30

Kiti rankiniai įrankiai

42921 (*)

25.73.4

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių keičiamieji įrankiai

 

25.73.40

Rankinių įtaisų, su varikliu arba be variklio, arba staklių keičiamieji įrankiai

42922 (*)

25.73.5

Liejimo formos; metalo liejimo formadėžės; formadėžių pagrindai; liejimo modeliai

 

25.73.50

Liejimo formos; metalo liejimo formadėžės; formadėžių pagrindai; liejimo modeliai

44916

25.73.6

Kiti įrankiai

 

25.73.60

Kiti įrankiai

42922 (*)

25.73.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įrankių gamybos dalis

 

25.73.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įrankių gamybos dalis

88219 (*)

25.9

Kiti metalo gaminiai

 

25.91

Plieninės statinės ir panašios talpyklos

 

25.91.1

Plieninės statinės ir panašios talpyklos

 

25.91.11

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės, dėžės ir panašios įvairių medžiagų (išskyrus dujas) talpyklos, kurių talpa nuo 50 iki 300 litrų, iš geležies ar plieno, be pritvirtintų mechaninių arba šiluminių įrenginių

42931 (*)

25.91.12

Cisternos, statinaitės, statinės, skardinės (išskyrus uždaromas užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu), dėžės ir panašios įvairių medžiagų (išskyrus dujas) talpyklos iš geležies ar plieno, kurių talpa mažesnė kaip 50 litrų, be pritvirtintų mechaninių arba šiluminių įrenginių

42931 (*)

25.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių statinių ir panašių talpyklų gamybos dalis

 

25.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip plieninių statinių ir panašių talpyklų gamybos dalis

89200

25.92

Lengvųjų metalų tara

 

25.92.1

Tara, pagaminta iš lengvųjų metalų

 

25.92.11

Skardinės, uždaromos užlitavimo arba kraštų užspaudimo būdu, kurių talpa mažesnė kaip 50 litrų, iš geležies ar plieno

42931 (*)

25.92.12

Aliuminio statinaitės, statinės, skardinės, dėžės ir panašios įvairių medžiagų (išskyrus dujas) talpyklos, kurių talpa ne didesnė kaip 300 litrų

42931 (*)

25.92.13

Vainikiniai kamščiai ir kamščiai, gaubteliai ir dangteliai iš netauriųjų metalų

42932

25.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip taros iš lengvųjų metalų gamybos dalis

 

25.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip taros iš lengvųjų metalų gamybos dalis

88219 (*)

25.93

Vielos gaminiai, grandinės ir spyruoklės

 

25.93.1

Vielos gaminiai, grandinės ir spyruoklės

 

25.93.11

Susukta daugiagyslė viela, kabeliai, pintos juostos, stropai ir panašūs gaminiai iš geležies arba plieno be elektros izoliacijos

42941

25.93.12

Spygliuota viela iš geležies arba plieno; suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs dirbiniai iš vario arba aliuminio be elektros izoliacijos

42942

42946

25.93.13

Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš geležinės, plieninės arba varinės vielos; kirstiniai temptiniai metalo lakštai iš geležies, plieno arba vario

42943

25.93.14

Vinys, plačiagalvės vinutės, braižybos smeigtukai, smeigės ir panašūs dirbiniai bei gaminiai

42944 (*)

25.93.15

Viela, strypai, vamzdžiai, plokštės, elektrodai su fliuso apvalkalais arba šerdimis

42950

25.93.16

Geležinės arba plieninės spyruoklės ir jų atramos; varinės spyruoklės

42945

25.93.17

Grandinės (išskyrus šarnyrines plokščiagrandes grandines) ir jų dalys

42991

25.93.18

Siuvamosios adatos, mezgimo virbalai, ylos, nėrimo vąšeliai, siuvinėjamosios adatos (stiletai) ir panašūs rankų darbui skirti dirbiniai iš geležies arba iš plieno; žiogeliai ir kiti, niekur kitur nepriskirti, segtukai, iš geležies arba plieno

42997 (*)

25.93.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamybos dalis

 

25.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vielos gaminių, grandinių ir spyruoklių gamybos dalis

88219 (*)

25.94

Tvirtinimo detalės ir sriegimo mašinų gaminiai

 

25.94.1

Tvirtinimo detalės ir sriegimo mašinų gaminiai

 

25.94.11

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, sriegtos tvirtinimo detalės iš geležies ar plieno

42944 (*)

25.94.12

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, besriegės tvirtinimo detalės iš geležies ar plieno

42944 (*)

25.94.13

Sriegtos ir besriegės varinės tvirtinimo detalės

42944 (*)

25.94.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamybos dalis

 

25.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tvirtinimo detalių ir sriegimo mašinų gaminių gamybos dalis

88219 (*)

25.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, metalo gaminiai

 

25.99.1

Metalų gaminiai ir dirbiniai, skirti voniai ir virtuvei

 

25.99.11

Kriauklės, praustuvai, vonios ir kita santechnikos įranga bei jos dalys iš geležies, plieno, vario arba aliuminio

42911

25.99.12

Stalo, virtuvės arba kiti namų apyvokos reikmenys bei jų dalys iš geležies, plieno, vario arba aliuminio

42912

25.99.2

Kiti reikmenys iš netauriųjų metalų

 

25.99.21

Šarvuoti arba sutvirtinti seifai, vertybių saugyklų durys ir seifai, dėžės, skirtos pinigams arba dokumentams saugoti, ir panašūs netauriųjų metalų dirbiniai

42993

25.99.22

Popieriaus padėklai, popieriaus stoveliai, rašymo priemonių padėklai ir stovai, įstaigų antspaudų dėklai ir panašūs biuro arba darbo stalo reikmenys, pagaminti iš netauriųjų metalų, išskyrus biuro baldus

42994

25.99.23

Segtuvų arba aplankų susegimo įtaisai, laiškų spaustukai ir panašūs įstaigos reikmenys, taip pat juostinės apkabėlės iš netauriųjų metalų

42995

25.99.24

Statulėlės ir kiti puošybiniai dirbiniai bei fotografijų, paveikslų arba panašūs rėmai ir veidrodžiai iš netauriųjų metalų

42996

25.99.25

Drabužių, avalynės, tentų, rankinių, kelionės reikmenų arba kitų gatavų dirbinių sklasčiai, rėminės konstrukcijos su sklasčiais, sagtys, sklasčiai su sagtimis, kabliukai, kilpelės, ąselės ir panašūs netauriųjų metalų dirbiniai; vamzdinės arba dvišakės (bifurkacinės) kniedės iš netauriųjų metalų; karoliukai ir blizgučiai iš netauriųjų metalų

42997 (*)

25.99.26

Laivasraigčiai ir jų mentės

42998

25.99.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, netauriųjų metalų dirbiniai ir gaminiai

42999

46931

25.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamybos dalis

 

25.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, metalo gaminių gamybos dalis

88219 (*)

26

Kompiuteriniai, elektroniniai ir optiniai gaminiai

 

26.1

Elektroniniai komponentai ir plokštės

 

26.11

Elektroniniai komponentai

 

26.11.1

Elektroninės lempos ir vamzdžiai su termoelektroniniu, šaltuoju katodu arba fotokatodu, įskaitant elektroninius vamzdžius

 

26.11.11

Elektroniniai kineskopai; televizijos perdavimo vamzdžiai; kiti elektroniniai vamzdžiai

47140 (*)

26.11.12

Magnetronai, klistronai, mikrobanginės lempos ir kiti kenotronai

47140 (*)

26.11.2

Diodai ir tranzistoriai

 

26.11.21

Diodai; tranzistoriai; tiristoriai, simetriniai dinistoriai ir simetriniai triodiniai tiristoriai

47150 (*)

26.11.22

Puslaidininkiniai įtaisai; šviesos diodai; sumontuoti pjezoelektriniai kristalai; bei jų dalys

47150 (*)

26.11.3

Elektroniniai integriniai grandynai

 

26.11.30

Elektroniniai integriniai grandynai

47160

26.11.4

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektroninių lempų ir vamzdžių bei kitų elektroninių komponentų dalys

 

26.11.40

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, elektroninių lempų ir vamzdžių bei kitų elektroninių komponentų dalys

47173

26.11.9

Paslaugos, susijusios su elektroninių integrinių grandynų gamyba; operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektroninių komponentų gamybos dalis

 

26.11.91

Paslaugos, susijusios su elektroninių integrinių grandynų gamyba

88233 (*)

26.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektroninių komponentų gamybos dalis

88233 (*)

26.12

Sumontuotos elektroninės plokštės

 

26.12.1

Programuojami spausdintiniai grandynai

 

26.12.10

Programuojami spausdintiniai grandynai

47130

26.12.2

Garso, vaizdo, tinklų ir panašios automatinio duomenų apdorojimo mašinų kortelės

 

26.12.20

Garso, vaizdo, tinklų ir panašios automatinio duomenų apdorojimo mašinų kortelės

45281

45282

26.12.3

Intelektualinės kortelės

 

26.12.30

Intelektualinės kortelės

47920

26.12.9

Paslaugos, susijusios su grandynų spausdinimu; operacijos pagal subrangos sutartis kaip programuojamųjų elektroninių plokščių gamybos dalis

 

26.12.91

Paslaugos, susijusios su grandynų spausdinimu

88233 (*)

26.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip programuojamųjų elektroninių plokščių gamybos dalis

88233 (*)

26.2

Kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai

 

26.20

Kompiuteriai ir išoriniai įrenginiai

 

26.20.1

Skaičiavimo mašinos, jų dalys ir reikmenys

 

26.20.11

Nešiojamosios automatinio duomenų apdorojimo mašinos, kurių masė ≤ 10 kg, tokios kaip nešiojamieji ir knyginiai kompiuteriai; delniniai kompiuteriai (PDA) ir panašūs kompiuteriai

45221

45222

26.20.12

Kasos aparatų galiniai įtaisai (POS) terminalai, bankomatai ir panašios mašinos, kurias galima prijungti prie duomenų tvarkymo mašinos arba tinklo

45142

26.20.13

Skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo mašinos, kurių bent centrinis procesorius bei įvesties ir išvesties įtaisai sumontuoti viename korpuse

45230

26.20.14

Skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo mašinos, pateikiamos sistemų pavidalu

45240

26.20.15

Kitos skaitmeninės automatinio duomenų apdorojimo mašinos, viename korpusuose turinčios arba neturinčios vieną arba du iš šių įtaisų: atminties įtaisą, įvesties įtaisą ir išvesties įtaisą

45250

26.20.16

Įvesties arba išvesties įtaisai, viename korpuse turintys arba neturintys atminties įtaisus

45261

45262

45263

45264

45265

45269

26.20.17

Monitoriai ir projektoriai, daugiausiai naudojami automatinio duomenų apdorojimo sistemoje

47315

26.20.18

Įrenginiai, kuriais galima atlikti dvi arba daugiau toliau išvardytų funkcijų: spausdinti, skenuoti, kopijuoti, siųsti faksu

45266

26.20.2

Atminties įrenginiai ir kiti duomenų saugojimo įrenginiai

 

26.20.21

Atminties įtaisai

45271

45272

26.20.22

Stacionarūs nelakūs duomenų saugojimo įrenginiai

47550

26.20.3

Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų įrenginiai

 

26.20.30

Kiti automatinio duomenų apdorojimo mašinų įrenginiai

45289

26.20.4

Skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys

 

26.20.40

Skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys

45290

26.20.9

Kompiuterių ir išorinių įrenginių gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kompiuterių ir išorinių įrenginių gamybos dalis

 

26.20.91

Kompiuterių ir išorinių įrenginių gamybos paslaugos

88231 (*)

26.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kompiuterių ir išorinių įrenginių gamybos dalis

88231 (*)

26.3

Ryšio įranga

 

26.30

Ryšio įranga

 

26.30.1

Radijo arba televizijos perdavimo aparatūra; televizijos kameros

 

26.30.11

Siųstuvai su įmontuotais imtuvais

47211

26.30.12

Siųstuvai be įmontuotų imtuvų

47212

26.30.13

Televizijos kameros

47213

26.30.2

Elektrinė laidinės telefonijos arba telegrafijos aparatūra; vaizdo telefonai

 

26.30.21

Laidiniai telefono aparatai su belaidžiais rageliais

47221

26.30.22

Korinių tinklų telefonai (mobilieji telefonai) arba kitokių bevielių tinklų telefonai

47222

26.30.23

Kiti telefono aparatai, kuriais galima perduoti arba gauti garsą, vaizdą arba kitus duomenis, įskaitant aparatus, skirtus laidiniam ir belaidžiui tinklui (pavyzdžiui, vietiniams arba regioniniams tinklams)

47223 (*)

26.30.3

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos aparatūros dalys

 

26.30.30

Elektrinės telefonijos arba telegrafijos aparatūros dalys

47401

26.30.4

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai (reflektoriai) bei jų dalys; radijo ir televizijos siųstuvų dalys ir televizijos kameros

 

26.30.40

Visų rūšių antenos ir antenų atšvaitai (reflektoriai) bei jų dalys; radijo ir televizijos siųstuvų dalys ir televizijos kameros

47403 (*)

26.30.5

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašūs įrenginiai

 

26.30.50

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašūs įrenginiai

46921

26.30.6

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašių įrenginių dalys

 

26.30.60

Įsilaužimo arba priešgaisrinės signalizacijos sistemų ir panašių įrenginių dalys

46960 (*)

26.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ryšių įrangos gamybos dalis

 

26.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip ryšių įrangos gamybos dalis

88234 (*)

26.4

Vartotojiška elektroninė įranga

 

26.40

Vartotojiška elektroninė įranga

 

26.40.1

Radijo transliavimo imtuvai

 

26.40.11

Radijo transliavimo imtuvai (išskyrus naudojamus automobiliuose), galintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio

47311

26.40.12

Radijo transliavimo imtuvai, negalintys veikti be išorinio maitinimo šaltinio

47312

26.40.2

Televizijos imtuvai, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų

 

26.40.20

Televizijos imtuvai, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų

47313

26.40.3

Garso ar vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatūra

 

26.40.31

Elektriniai grotuvai, plokštelių grotuvai, kasetiniai grotuvai ir kita garso atkūrimo aparatūra

47321 (*)

26.40.32

Magnetofonai ir kita garso įrašymo aparatūra

47321 (*)

26.40.33

Vaizdo kameros ir kiti vaizdo įrašymo ir atkūrimo aparatai

47214

47323

26.40.34

Monitoriai ir projektoriai be įmontuotų televizijos imtuvų ir kurie nėra naudojami vien tik automatinio duomenų apdorojimo sistemoje

47314

26.40.4

Mikrofonai, garsiakalbiai, priėmimo aparatūra, skirta radijo telefonijai arba radijo telegrafijai

 

26.40.41

Mikrofonai ir jų stovai

47331 (*)

26.40.42

Garsiakalbiai; (telefono) ausinės, ausiniai telefonai ir kombinuoti įtaisai, sudaryti iš mikrofono ir garsiakalbio

47331 (*)

26.40.43

Garsinio dažnio signalo stiprintuvai; elektrinė garso stiprinimo aparatūra

47331 (*)

26.40.44

Kita, niekur kitur nepriskirta, priėmimo aparatūra, skirta radijo telefonijai arba radijo telegrafijai

47223 (*)

26.40.5

Garso ir vaizdo aparatūros dalys

 

26.40.51

Garso ir vaizdo aparatūros dalys ir reikmenys

47402

26.40.52

Radijo imtuvų ir siųstuvų dalys

47403 (*)

26.40.6

Vaizdo žaidimai, žaidžiami naudojant televizijos imtuvą arba žaidimo ekraną, ir kiti gebėjimus lavinantys arba lošiamieji žaidimai su elektroniniu ekranu

 

26.40.60

Vaizdo žaidimai, žaidžiami naudojant televizijos imtuvą arba žaidimo ekraną, ir kiti gebėjimus lavinantys arba lošiamieji žaidimai su elektroniniu ekranu

38580

26.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vartotojiškos elektroninės įrangos gamybos dalis

 

26.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip vartotojiškos elektroninės įrangos gamybos dalis

88234 (*)

26.5

Matavimo, bandymo ir navigacijos įranga; įvairių tipų laikrodžiai

 

26.51

Matavimo, bandymo ir navigacinė įranga

 

26.51.1

Navigacijos, meteorologijos, geofizikos ir panašūs prietaisai ir aparatai

 

26.51.11

Krypties nustatymo kompasai; kiti navigacijos prietaisai ir aparatai

48211

26.51.12

Tolimačiai, teodolitai ir tachimetrai (tacheometrai); kiti geodezijos, hidrografijos, okeanografijos, hidrologijos, meteorologijos arba geofizikos prietaisai ir aparatai

48212 (*)

48219

26.51.2

Radiolokacijos ir radionavigacijos aparatūra

 

26.51.20

Radiolokacijos ir radionavigacijos aparatūra

48220

26.51.3

Tiksliosios svarstyklės; braižybos, skaičiavimo, ilgio matavimo ir panašūs prietaisai

 

26.51.31

Svarstyklės, kurių jautris 5 cg arba geresnis

48231

26.51.32

Braižybos stalai ir mašinos bei kiti braižybos, ženklinimo arba matematinių skaičiavimų prietaisai

48232

26.51.33

Niekur kitur nepriskirti rankiniai ilgio matuokliai (įskaitant mikrometrus ir slankmačius)

48233

26.51.4

Elektrinių dydžių arba jonizuojančiosios spinduliuotės matuokliai

 

26.51.41

Jonizuojančiosios spinduliuotės matavimo arba registravimo prietaisai ir aparatai

48241

26.51.42

Elektroniniai osciloskopai ir oscilografai

48242

26.51.43

Elektrinių dydžių matuokliai be raškytuvų

48243

26.51.44

Nuotolinių ryšių (telekomunikacijų) matavimo prietaisai ir aparatai

48244

26.51.45

Niekur kitur nepriskirti elektrinių dydžių matavimo arba tikrinimo prietaisai ir aparatai

48249

26.51.5

Kitų fizikinių charakteristikų tikrintuvai

 

26.51.51

Areometrai, termometrai, pirometrai, barometrai, higrometrai ir psichrometrai

48251

26.51.52

Skysčių ir dujų srauto, lygio, slėgio arba kitų parametrų matavimo ir tikrinimo įtaisai

48252

26.51.53

Kiti, niekur kitur nepriskirti, prietaisai ir aparatai, skirti fizikinei arba cheminei analizei atlikti

48253

26.51.6

Kiti matavimo, tikrinimo ir bandymo prietaisai ir įtaisai

 

26.51.61

Mikroskopai (išskyrus optinius mikroskopus) ir difrakciniai aparatai

48261

26.51.62

Medžiagų mechaninių savybių bandymo mašinos ir aparatai

48262

26.51.63

Dujų, skysčių arba elektros tiekimo arba gamybos skaitikliai

48263

26.51.64

Sūkių skaičiaus ir produkcijos kiekio skaitikliai, taksometrai; greitmačiai (spidometrai) ir tachometrai; stroboskopai

48264

26.51.65

Automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai, hidrauliniai arba pneumatiniai

48266

26.51.66

Niekur kitur nepriskirti matavimo ar tikrinimo prietaisai, įtaisai ir mašinos

48269 (*)

26.51.7

Termostatai, manostatai ir kiti automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai

 

26.51.70

Termostatai, manostatai ir kiti automatinio reguliavimo arba valdymo prietaisai ir aparatai

48269 (*)

26.51.8

Matavimo, bandymo ir navigacijos įrangos dalys ir pagalbiniai reikmenys

 

26.51.81

Radiolokacijos ir radionavigacijos aparatūros dalys

47403 (*)

26.51.82

Gaminių, priskirtų 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 ir 26.51.5, dalys ir pagalbiniai reikmenys; mikrotomai; niekur kitur nepriskirtos dalys

48281

26.51.83

Mikroskopų (kitokių negu optiniai) ir difrakcijos aparatų dalys ir pagalbiniai reikmenys

48282

26.51.84

Gaminių, priskirtų 26.51.63 ir 26.51.64, dalys ir pagalbiniai reikmenys

48283

26.51.85

Įtaisų ir aparatų, priskirtų 26.51.65, 26.51.66 ir 26.51.70, dalys ir pagalbiniai reikmenys

48284

26.51.86

Įtaisų ir aparatų, priskirtų 26.51.11 ir 26.51.62, dalys ir pagalbiniai reikmenys

48285

26.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip matavimo, bandymo ir navigacijos įrangos gamybos dalis

 

26.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip matavimo, bandymo ir navigacijos įrangos gamybos dalis

88235 (*)

26.52

Įvairių tipų laikrodžiai

 

26.52.1

Įvairių tipų laikrodžiai, išskyrus jų mechanizmus ir dalis

 

26.52.11

Rankiniai ir kišeniniai laikrodžiai, kurių korpusai pagaminti iš tauriųjų metalų arba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais

48410 (*)

26.52.12

Kiti rankiniai, kišeniniai ir kitokie laikrodžiai, įskaitant sekundmačius

48410 (*)

26.52.13

Prietaisų skydų ir panašūs transporto priemonių laikrodžiai

48420 (*)

26.52.14

Laikrodžiai su rodymo mechanizmais; žadintuvai ir sieniniai laikrodžiai; kiti laikrodžiai

48420 (*)

26.52.2

Įvairių tipų laikrodžių mechanizmai ir dalys

 

26.52.21

Sukomplektuoti ir surinkti laiko rodymo mechanizmai

48440 (*)

26.52.22

Sukomplektuoti ir surinkti laiko fiksavimo mechanizmai

48440 (*)

26.52.23

Sukomplektuoti laiko rodymo mechanizmai, nesurinkti arba iš dalies surinkti; surinkti, tačiau nesukomplektuoti laiko rodymo mechanizmai

48440 (*)

26.52.24

Nebaigti laiko rodymo mechanizmai

48440 (*)

26.52.25

Sukomplektuoti, nesukomplektuoti ir nebaigti, nesurinkti laiko fiksavimo mechanizmai

48440 (*)

26.52.26

Įvairių tipų laikrodžių korpusai ir jų dalys

48490 (*)

26.52.27

Kitos įvairių tipų laikrodžių dalys

48490 (*)

26.52.28

Laikmačiai, laiko rašytuvai, automobilių stovėjimo trukmės skaitikliai; išjungikliai su įvairių tipų laikrodžių mechanizmais

48430

26.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įvairių tipų laikrodžių gamybos dalis

 

26.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įvairių tipų laikrodžių gamybos dalis

88235 (*)

26.6

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapeutinė įranga

 

26.60

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapeutinė įranga

 

26.60.1

Švitinimo, elektromedicininė ir elektroterapeutinė įranga

 

26.60.11

Aparatūra, kurios veikimas pagrįstas rentgeno ar alfa, beta arba gama spinduliuotės naudojimu

48110

26.60.12

Elektriniai diagnostikos aparatai, naudojami medicinoje

48121

26.60.13

Ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės aparatai, naudojami medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje

48122

26.60.14

Stimuliatoriai; klausos aparatai

48170 (*)

26.60.9

Medicinos prietaisų gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos suatrtis kaip švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapeutinės įrangos gamybos dalis

 

26.60.91

Medicinos prietaisų gamybos paslaugos

88235 (*)

26.60.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip švitinimo, elektromedicininės ir elektroterapeutinės įrangos gamybos dalis

88235 (*)

26.7

Optiniai prietaisai ir fotografijos įranga

 

26.70

Optiniai prietaisai ir fotografijos įranga

 

26.70.1

Fotografijos įranga ir jos dalys

 

26.70.11

Objektyvai, skirti fotoaparatams, projektoriams, fotografiniams didintuvams ir mažintuvas

48321

26.70.12

Fotoaparatai, naudojami spausdinimo plokštėms arba cilindrams paruošti; fotoaparatai, naudojami dokumentams kopijuoti mikrofilmuose, mikrofišose arba kitose mikroformose

48322 (*)

26.70.13

Skaitmeniniai fotoaparatai

47215

26.70.14

Momentinės fotografijos fotoaparatai ir kiti fotoaparatai

48322 (*)

26.70.15

Kinematografijos kameros

48322 (*)

26.70.16

Kinematografijos projektoriai; skaidrių projektoriai; kiti vaizdo projektoriai

48323

26.70.17

Fotoblykstės; fotografiniai didintuvai; fotolaboratorijų aparatūra; negatoskopai ir projekciniai ekranai

48324 (*)

26.70.18

Mikrofilmų, mikrofišų ir kitų mikroformų skaitymo įrenginiai

48330

26.70.19

Fotografijos įrangos dalys ir reikmenys

48353

26.70.2

Kiti optiniai prietaisai ir jų dalys

 

26.70.21

Poliarizacinių medžiagų lakštai ir plokštės; aptaisyti arba neaptaisyti lęšiai, prizmės, veidrodžiai ir kiti optiniai elementai (išskyrus tokius elementus iš optiškai neapdoroto stiklo), kurie nėra skirti fotoaparatams, projektoriams, fotografiniams didintuvams ir mažintuvams

48311 (*)

26.70.22

Binokliai, monokuliarai ir kiti optiniai teleskopai; kiti astronomijos prietaisai; optiniai mikroskopai

48314

26.70.23

Skystakristaliai įtaisai; lazeriai, išskyrus lazerinius diodus; kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai prietaisai ir įtaisai

48315

26.70.24

Binoklių, monokuliarų ir kitų optinių teleskopų, kitų astronomijos prietaisų ir optinių mikroskopų dalys ir pagalbiniai reikmenys;

48351

26.70.25

Skystųjų kristalų įtaisų dalys ir pagalbiniai reikmenys; lazeriai (išskyrus lazerinius diodus); kiti, niekur kitur nepriskirti, optiniai prietaisai ir įtaisai

48354

26.70.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamybos dalis

 

26.70.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip optinių prietaisų ir fotografijos įrangos gamybos dalis

88235 (*)

26.8

Magnetinės arba optinės laikmenos

 

26.80

Magnetinės arba optinės laikmenos

 

26.80.1

Magnetinės ir optinės laikmenos

 

26.80.11

Magnetinės laikmenos, neįrašytos, išskyrus korteles su magnetine juostele

47530

26.80.12

Neįrašytos optinės laikmenos

47540

26.80.13

Kitos įrašų laikmenos, įskaitant diskų gamyboje naudojamas matricas ir formas

47590

26.80.14

Kortelės su magnetine juostele

47910

26.80.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip magnetinių arba optinių laikmenų gamybos dalis

 

26.80.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip magnetinių arba optinių laikmenų gamybos dalis

0 (*)

27

Elektros įranga

 

27.1

Elektros varikliai, generatoriai, transformatoriai ir elektros skirstomoji bei valdymo įranga

 

27.11

Elektros varikliai, generatoriai ir transformatoriai

 

27.11.1

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W; kiti nuolatinės srovės varikliai; nuolatinės srovės generatoriai

 

27.11.10

Varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 37,5 W; kiti nuolatinės srovės varikliai; nuolatinės srovės generatoriai

46111

27.11.2

Universalieji kintamosios ir nuolatinės srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 37,5 W; kiti kintamosios srovės varikliai; Kintamosios srovės generatoriai

 

27.11.21

Universalieji kintamosios ir nuolatinės srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 37,5 W

46112 (*)

27.11.22

Vienfaziai kintamosios srovės varikliai

46112 (*)

27.11.23

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia ne didesnė kaip 750 W

46112 (*)

27.11.24

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia nuo 750 W iki 75 kW

46112 (*)

27.11.25

Daugiafaziai kintamosios srovės varikliai, kurių galia didesnė kaip 75 kW

46112 (*)

27.11.26

Kintamosios srovės generatoriai

46112 (*)

27.11.3

Elektros generavimo agregatai ir sūkieji elektriniai keitikliai

 

27.11.31

Elektros generavimo agregatai, varomi dyzelinių variklių

46113 (*)

27.11.32

Elektros generavimo agregatai, varomi kibirkštinio uždegimo variklių; kiti elektros generavimo agregatai; sūkieji elektriniai keitikliai

46113 (*)

27.11.4

Elektros transformatoriai

 

27.11.41

Transformatoriai su skystuoju dielektriku

46121 (*)

27.11.42

Kiti transformatoriai, kurių galia ne didesnė kaip 16 kVA

46121 (*)

27.11.43

Kiti transformatoriai, kurių galia didesnė kaip 16 kVA

46121 (*)

27.11.5

Išlydžio lempų arba vamzdžių balastiniai įtaisai; statiniai keitikliai; kitos induktyvumo ritės

 

27.11.50

Išlydžio lempų arba vamzdžių balastiniai įtaisai; statiniai keitikliai; kitos induktyvumo ritės

46122

27.11.6

Elektros variklių, generatorių ir transformatorių dalys

 

27.11.61

Dalys, tinkamos elektros varikliams ir generatoriams

46131

27.11.62

Transformatorių, induktyvumo ričių ir statinių keitiklių dalys

46132

27.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamybos dalis

 

27.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros variklių, generatorių ir transformatorių gamybos dalis

88239 (*)

27.12

Elektros skirstomoji ir valdymo įranga

 

27.12.1

Elektros aparatūra, skirta aukštesnės kaip 1 000 V įtampos grandinėms perjungti arba apsaugoti

 

27.12.10

Elektros aparatūra, skirta aukštesnės kaip 1 000 V įtampos grandinėms perjungti arba apsaugoti

46211 (*)

27.12.2

Elektros aparatūra, skirta ne aukštesnės kaip 1 000 V įtampos grandinėms perjungti arba apsaugoti

 

27.12.21

Lydieji saugikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

46212 (*)

27.12.22

Automatiniai elektrinių grandinių išjungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

46212 (*)

27.12.23

Niekur kitur nepriskirta elektrinių grandinių apsaugos aparatūra, skirta ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

46212 (*)

27.12.24

Relės, skirtos ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

46212 (*)

27.12.3

Skydai

 

27.12.31

Skydai ir kiti izoliaciniai pagrindai, kuriuose sumontuota elektros perjungimo ar apsauginė aparatūra, skirta ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

46213

27.12.32

Skydai ir kiti izoliaciniai pagrindai, kuriuose sumontuota elektros perjungimo ar apsauginė aparatūra, skirta aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

46214

27.12.4

Elektros skirstomosios ir valdymo aparatūros dalys

 

27.12.40

Elektros skirstomosios ir valdymo aparatūros dalys

46220

27.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros skirstomosios ir valdymo įrangos dalis

 

27.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros skirstomosios ir valdymo įrangos dalis

88239 (*)

27.2

Baterijos ir akumuliatoriai

 

27.20

Baterijos ir akumuliatoriai

 

27.20.1

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos bei jų dalys

 

27.20.11

Galvaniniai elementai ir galvaninės baterijos

46410

27.20.12

Galvaninių elementų ir galvaninių baterijų dalys

46430 (*)

27.20.2

Elektros akumuliatoriai ir jų dalys

 

27.20.21

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, naudojami stūmokliniams varikliams užvesti

46420 (*)

27.20.22

Rūgštiniai švino akumuliatoriai, išskyrus naudojamus stūmokliniams varikliams užvesti

46420 (*)

27.20.23

Nikelio-kadmio, nikelio metalo hidrido, ličio jono, ličio polimero, nikelio-geležies bei kiti elektros akumuliatoriai

46420 (*)

27.20.24

Elektros akumuliatorių dalys, įskaitant tarpiklius (separatorius)

46430 (*)

27.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip galvaninių elementų ir akumuliatorių gamybos dalis

 

27.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip galvaninių elementų ir akumuliatorių gamybos dalis

88239 (*)

27.3

Laidai ir instaliacijos įtaisai

 

27.31

Skaidulinės optikos kabeliai

 

27.31.1

Skaidulinės optikos kabeliai

 

27.31.11

Šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirai padengtų šviesolaidinių skaidulų

46360

27.31.12

Šviesolaidžiai ir šviesolaidžių grįžtės; šviesolaidžių kabeliai (išskyrus sudarytus iš atskirai padengtų šviesolaidinių skaidulų)

48311 (*)

27.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip skaidulinės optikos kabelių gamybos dalis

 

27.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip skaidulinės optikos kabelių gamybos dalis

88239 (*)

27.32

Kiti elektronikos bei elektros laidai ir kabeliai

 

27.32.1

Kiti elektronikos ir elektros laidai bei kabeliai

 

27.32.11

Izoliuotieji apvijiniai laidai

36950 (*)

46310

27.32.12

Bendraašiai (koaksialieji) kabeliai ir kiti bendraašiai elektros laidininkai

46320

27.32.13

Kiti elektros laidininkai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

46340

27.32.14

Kiti elektros laidininkai, skirti aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

46350

27.32.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų elektronikos ir elektros laidų bei kabelių gamybos dalis

 

27.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų elektronikos ir elektros laidų bei kabelių gamybos dalis

88239 (*)

27.33

Instaliacijos įtaisai

 

27.33.1

Instaliacijos įtaisai

 

27.33.11

Perjungikliai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

46212 (*)

27.33.12

Elektros lempų lizdai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

46212 (*)

27.33.13

Niekur kitur nepriskirti kištukai, kištukiniai lizdai ir kita įranga, naudojama elektrinėms grandinėms perjungti ar apsaugoti

46212 (*)

27.33.14

Elektros izoliacinės jungiamosios detalės iš plastikų

36980

27.33.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip instaliacijos įtaisų gamybos dalis

 

27.33.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip instaliacijos įtaisų gamybos dalis

88239 (*)

27.4

Elektros apšvietimo įranga

 

27.40

Elektros apšvietimo įranga

 

27.40.1

Elektrinės kaitinamosios ar išlydžio lempos; lankinės lempos

 

27.40.11

Sandariosios kryptingų spindulių lempos

46510 (*)

27.40.12

Volframinės halogeninės kaitinamosios lempos, išskyrus ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės lempas

46510 (*)

27.40.13

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kaitinamosios lempos, kurių galia ne didesnė kaip 200 W, o įtampa didesnė kaip 100 V

46510 (*)

27.40.14

Niekur kitur nepriskirtos kaitinamosios lempos

46510 (*)

27.40.15

Išlydžio lempos; ultravioletinės arba infraraudonosios spinduliuotės lempos; lankinės lempos

46510 (*)

27.40.2

Lempos ir šviestuvai

 

27.40.21

Nešiojamosios elektros lempos, maitinamos iš sausųjų baterijų, akumuliatorių, magnetų

46531 (*)

27.40.22

Staliniai, biuro, naktiniai arba ant grindų statomi elektros šviestuvai

46531 (*)

27.40.23

Neelektrinės lempos ir šviestuvai

46531 (*)

27.40.24

Šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs gaminiai

46531 (*)

27.40.25

Sietynai ir kiti palubiniai ar sieniniai elektriniai šviestuvai

46531 (*)

27.40.3

Kitos lempos ir šviestuvai

 

27.40.31

Fotoblyksčių lempos, fotoblyksčių kubeliai ir panašūs gaminiai

48324 (*)

27.40.32

Kalėdinių eglučių apšvietimo rinkiniai

46532

27.40.33

Prožektoriai ir žibintai

46539 (*)

27.40.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, lempos ir šviestuvai

46539 (*)

46910

27.40.4

Lempų ir apšvietimo įrangos dalys

 

27.40.41

Kaitinamųjų arba išlydžio lempų dalys

46541

27.40.42

Lempų ir šviestuvų dalys

46542

27.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros apšvietimo įrangos gamybos dalis

 

27.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip elektros apšvietimo įrangos gamybos dalis

88239 (*)

27.5

Buitiniai aparatai arba prietaisai

 

27.51

Buitiniai elektriniai aparatai arba prietaisai

 

27.51.1

Šaldytuvai ir šaldikliai; skalbimo mašinos; elektrinės antklodės; vėdintuvai (ventiliatoriai)

 

27.51.11

Buitiniai šaldytuvai ir šaldikliai

44811

27.51.12

Buitinės indaplovės

44812 (*)

27.51.13

Buitinės drabužių skalbimo ir džiovinimo mašinos

44812 (*)

27.51.14

Elektrinės antklodės

44813

27.51.15

Buitiniai vėdintuvai (ventiliatoriai) ir ventiliaciniai arba recirkuliaciniai garų rinktuvai

44815 (*)

27.51.2

Kiti, niekur kitur nepriskirti, buitiniai elektriniai aparatai arba prietaisai

 

27.51.21

Elektromechaniniai buitiniai aparatai arba prietaisai su įmontuotu elektros varikliu

44816 (*)

27.51.22

Skustuvai, plaukų šalinimo įtaisai ir plaukų kirpimo mašinėlės su įmontuotu elektros varikliu

44816 (*)

27.51.23

Elektroterminiai plaukų ar rankų džiovintuvai; elektrinės laidynės

44816 (*)

27.51.24

Kiti elektroterminiai aparatai

44816 (*)

27.51.25

Elektriniai akimirkiniai arba netekančiojo vandens šildytuvai ir panardinamieji šildytuvai

44817 (*)

27.51.26

Elektriniai patalpų šildymo aparatai ir dirvos šildymo aparatai

44817 (*)

27.51.27

Mikrobangų krosnys

44817 (*)

27.51.28

Kitos orkaitės; viryklės, elektriniai kepimo ir virimo stalai, virimo žiedai; keptuvai ir skrudintuvai

44817 (*)

27.51.29

Kaitinimo varžai

44818

27.51.3

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų dalys

 

27.51.30

Buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų dalys

44831

27.51.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

 

27.51.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių elektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

88239 (*)

27.52

Buitiniai neelektriniai aparatai arba prietaisai

 

27.52.1

Buitiniai neelektriniai virimo ir šildymo įrenginiai

 

27.52.11

Buitiniai neelektriniai kepimo ir virimo plokštieji kaitintuvai iš geležies, plieno ar vario

44821

27.52.12

Kiti buitiniai aparatai arba prietaisai, kūrenami dujiniu kuru arba tiek dujiniu kuru tiek kitų rūšių kuru, skystuoju arba kietuoju kuru

44822

27.52.13

Kiti, niekur kitur nepriskirti, neelektriniai oro šildytuvai ir karštojo oro skirstytuvai iš geležies arba plieno

44824

27.52.14

Neelektriniai akimirkiniai arba netekančiojo vandens šildytuvai

44826

27.52.2

Krosnių, viryklių, plokščiųjų kaitintuvų ir panašių neelektrinių buitinių prietaisų dalys

 

27.52.20

Krosnių, viryklių, plokščiųjų kaitintuvų ir panašių neelektrinių buitinių prietaisų dalys

44832

27.52.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių neelektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

 

27.52.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip buitinių neelektrinių aparatų arba prietaisų gamybos dalis

88239 (*)

27.9

Kita elektros įranga

 

27.90

Kita elektrinė įranga

 

27.90.1

Kita elektrinė įranga ir jos dalys

 

27.90.11

Specialias funkcijas atliekančios elektros mašinos ir aparatai

46939 (*)

27.90.12

Elektros izoliatoriai; izoliaciniai elementai, skirti elektros mašinoms ar įrangai; elektros laidų vamzdžiai

46940

27.90.13

Anglies elektrodai ir kiti dirbiniai bei gaminiai iš grafito arba kitos rūšies anglies, skirti naudoti elektrotechnikoje

46950

27.90.2

Kontroliniai skydai su skystųjų kristalų įranga arba šviesos diodais; elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos prietaisai

 

27.90.20

Kontroliniai skydai su skystųjų kristalų įranga arba šviesos diodais; elektriniai garso arba vaizdo signalizacijos prietaisai

46929 (*)

27.90.3

Elektriniai minkštojo ir kietojo litavimo bei suvirinimo įrenginiai, paviršiaus grūdinimo ir karštojo purškimo mašinos ir aparatai

 

27.90.31

Elektros mašinos ir aparatai, skirti minkštajam ir kietajam litavimui bei suvirinimui; elektrinės metalų arba kermetų karštojo purškimo mašinos ir aparatai

44241

27.90.32

Elektros mašinų ir aparatų, skirtų minkštajam ir kietajam litavimui bei suvirinimui, dalys; elektrinės metalų arba kermetų karštojo purškimo mašinos ir aparatai

44255

27.90.33

Kitos elektrinės įrangos dalys; niekur kitur nepriskirtos elektrinės mašinų arba aparatūros dalys

46960 (*)

27.90.4

Kita, niekur kitur nepriskirta, elektrinė įranga (įskaitant elektromagnetus; elektromagnetinius sujungimus ir stabdžius; elektromagnetinius kėlimo įrenginius; elektrinius dalelių greitintuvus; elektrinius signalų generatorius ir elektrolitinio dengimo, elektrolizės arba elektroforezės aparatus)

 

27.90.40

Kita, niekur kitur nepriskirta, elektrinė įranga (įskaitant elektromagnetus; elektromagnetinius sujungimus ir stabdžius; elektromagnetinius kėlimo įrenginius; elektrinius dalelių greitintuvus; elektrinius signalų generatorius ir elektrolitinio dengimo, elektrolizės arba elektroforezės aparatus)

46939 (*)

27.90.5

Elektros kondensatoriai

 

27.90.51

Pastovieji kondensatoriai, skirti naudoti 50/60 Hz elektrinėse grandinėse, kurių reaktyvioji galia ne mažesnė kaip 0,5 kvar

47110 (*)

27.90.52

Kiti pastovieji kondensatoriai

47110 (*)

27.90.53

Kintamieji arba paderinamieji kondensatoriai

47110 (*)

27.90.6

Elektriniai varžai (rezistoriai), išskyrus kaitinimo varžus

 

27.90.60

Elektriniai varžai (rezistoriai), išskyrus kaitinimo varžus

47120

27.90.7

Geležinkelių, tramvajaus bėgių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų ir oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo reguliavimo elektros įrenginiai

 

27.90.70

Geležinkelių, tramvajaus bėgių, kelių, vidaus vandenų kelių, stovėjimo aikštelių, uostų ir oro uostų signalizacijos, saugos arba eismo reguliavimo elektros įrenginiai

46929 (*)

27.90.8

Elektrinių kondensatorių, varžų (rezistorių), reostatų ir potenciometrų dalys

 

27.90.81

Elektros kondensatorių dalys

47171

27.90.82

Elektrinių varžų (rezistorių), reostatų ir potenciometrų dalys

47172

27.90.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos elektrinės įrangos gamybos dalis

 

27.90.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos elektrinės įrangos gamybos dalis

88239 (*)

28

Niekur kitur nepriskirtos mašinos ir įranga

 

28.1

Bendrosios paskirties mašinos

 

28.11

Varikliai ir turbinos, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius

 

28.11.1

Varikliai, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius

 

28.11.11

Pakabinamieji laivų varikliai

43110 (*)

28.11.12

Laivų kibirkštinio uždegimo vidaus degimo varikliai; kiti varikliai

43110 (*)

28.11.13

Kiti dyzeliniai (slėginio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo) varikliai

43110 (*)

28.11.2

Turbinos

 

28.11.21

Garo turbinos ir kitos garų turbinos

43141

28.11.22

Hidraulinės turbinos ir vandens ratai

43142

28.11.23

Dujų turbinos, kitokios negu turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai varikliai

43143

28.11.24

Vėjo turbinos

46113 (*)

28.11.3

Turbinų dalys

 

28.11.31

Garo turbinų ir kitų garų turbinų dalys

43153

28.11.32

Hidraulinių turbinų ir vandens ratų dalys, įskaitant reguliatorius

43154

28.11.33

Dujų turbinų, išskyrus turboreaktyvinius ir turbosraigtinius variklius, dalys

43156

28.11.4

Variklių dalys

 

28.11.41

Kibirkštinio uždegimo stūmoklinių vidaus degimo variklių dalys, išskyrus orlaivių variklių dalis

43151 (*)

28.11.42

Kitų variklių dalys

43151 (*)

28.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklių gamybos dalis

 

28.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklių gamybos dalis

88239 (*)

28.12

Hidraulinės energijos įranga

 

28.12.1

Hidraulinės energijos įranga, išskyrus dalis

 

28.12.11

Tiesinio veikimo hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai

43211 (*)

28.12.12

Rotaciniai hidrauliniai ir pneumatiniai varikliai

43219 (*)

28.12.13

Hidrauliniai siurbliai

43220 (*)

28.12.14

Hidrauliniai ir pneumatiniai vožtuvai (ir sklendės)

43240 (*)

28.12.15

Hidrauliniai agregatai

43220 (*)

28.12.16

Hidraulinės sistemos

43211 (*)

43219 (*)

28.12.2

Hidraulinės energijos įrangos dalys

 

28.12.20

Hidraulinės energijos įrangos dalys

43251

28.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip hidraulinės energijos įrangos gamybos dalis

 

28.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip hidraulinės energijos įrangos gamybos dalis

88239 (*)

28.13

Kiti siurbliai ir kompresoriai

 

28.13.1

Skysčių siurbliai; skysčių keltuvai

 

28.13.11

Degalų, tepalų, aušinimo skysčių ir betono siurbliai

43220 (*)

28.13.12

Kiti stūmokliniai slankiojo judesio skysčių siurbliai

43220 (*)

28.13.13

Kiti stūmokliniai rotaciniai skysčių siurbliai

43220 (*)

28.13.14

Kiti išcentriniai skysčių siurbliai; kiti siurbliai

43220 (*)

28.13.2

Oro arba vakuuminiai siurbliai; oro arba kitų dujų kompresoriai

 

28.13.21

Vakuuminiai siurbliai

43230 (*)

28.13.22

Rankiniai arba koja valdomi oro siurbliai

43230 (*)

28.13.23

Kompresoriai, naudojami šaldymo įrenginiuose

43230 (*)

28.13.24

Buksyruojami oro kompresoriai, sumontuoti ant važiuoklės su ratais

43230 (*)

28.13.25

Turbokompresoriai

43230 (*)

28.13.26

Stūmokliniai slankiojo judesio kompresoriai

43230 (*)

28.13.27

Stūmokliniai rotaciniai vienveleniai arba daugiaveleniai kompresoriai

43230 (*)

28.13.28

Kiti kompresoriai

43230 (*)

28.13.3

Siurblių ir kompresorių dalys

 

28.13.31

Siurblių dalys; skysčių keltuvų dalys

43252

28.13.32

Oro arba vakuuminių siurblių, oro arba dujų kompresorių, vėdintuvų (ventiliatorių), gaubtų dalys

43253

28.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų siurblių ir kompresorių gamybos dalis

 

28.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų siurblių ir kompresorių gamybos dalis

88239 (*)

28.14

Kiti čiaupai ir sklendės

 

28.14.1

Vamzdynų, katilų korpusų, cisternų, bakų ar panašių įtaisų čiaupai, vožtuvai, sklendės ir panašūs elementai

 

28.14.11

Slėgio mažinimo (redukciniai), valdymo, atbuliniai ir apsauginiai vožtuvai

43240 (*)

28.14.12

Kriauklių, praustuvų, bidė, vandens cisternų, vonių ir panašių įtaisų čiaupai, vožtuvai ir sklendės; centrinio šildymo radiatorių sklendės

43240 (*)

28.14.13

Procesų valdymo vožtuvai, sklendės, rutulinės sklendės ir kiti vožtuvai

43240 (*)

28.14.2

Čiaupų ir sklendžių bei panašių dirbinių ir gaminių dalys

 

28.14.20

Čiaupų ir sklendžių bei panašių dirbinių ir gaminių dalys

43254

28.14.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų čiaupų ir sklendžių gamybos dalis

 

28.14.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų čiaupų ir sklendžių gamybos dalis

88239 (*)

28.15

Guoliai, krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir varomieji elementai

 

28.15.1

Rutuliniai arba ritininiai guoliai

 

28.15.10

Rutuliniai arba ritininiai guoliai

43310

28.15.2

Kiti guoliai, krumpliaračiai, krumplinės pavaros ir varomieji elementai

 

28.15.21

Geležies ar plieno šarnyrinės plokščiagrandės grandinės

43320 (*)

28.15.22

Pavarų velenai (įskaitant kumštelinius ir alkūninius velenus) ir alkūninių svirčių velenai

43320 (*)

28.15.23

Guolių korpusai ir velenų slydimo guoliai

43320 (*)

28.15.24

Krumpliaračiai ir krumplinės pavaros; rutuliniai ar ritininiai pavarų sraigtai; pavarų dėžės ir kiti greičio keitikliai

43320 (*)

28.15.25

Smagračiai ir skriemuliai, įskaitant skrysčius

43320 (*)

28.15.26

Sankabos ir velenų movos, įskaitant universaliuosius lankstus (šarnyrus)

43320 (*)

28.15.3

Guolių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų dalys

 

28.15.31

Rutuliukai, adatėlės ir ritinėliai; rutulinių arba ritininių guolių dalys

43331

28.15.32

Geležies ar plieno šarnyrinių plokščiagrandžių grandinių dalys

43332 (*)

28.15.39

Niekur kitur nepriskirtų guolių ir varomųjų elementų dalys

43332 (*)

28.15.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamybos dalis

 

28.15.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų gamybos dalis

88239 (*)

28.2

Kitos bendrosios paskirties mašinos ir įranga

 

28.21

Orkaitės, krosnys ir krosnių degikliai

 

28.21.1

Orkaičių ir krosnių degikliai, taip pat jų dalys

 

28.21.11

Krosnių degikliai; mechaninės kūryklos ir grotelės; mechaniniai pelenų šalintuvai ir panašūs įtaisai

43410

28.21.12

Neelektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės, įskaitant atliekų deginimo ir krematoriumų krosnis, bet išskyrus kepyklų krosnis

43420 (*)

28.21.13

Elektrinės pramoninės arba laboratorinės krosnys ir orkaitės; indukciniai arba dielektriniai šildymo įrenginiai

43420 (*)

28.21.14

Krosnių degiklių, krosnių ir orkaičių dalys

43430

28.21.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamybos dalis

 

28.21.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių gamybos dalis

88239 (*)

28.22

Kėlimo ir krovimo įranga

 

28.22.1

Kėlimo ir krovimo įranga bei jos dalys

 

28.22.11

Niekur kitur nepriskirti skridininiai skrysčiai ir keltuvai

43510 (*)

28.22.12

Viršutinės šachtos aikštelės lyniniai kėlimo įrenginiai; gervės, specialiai pritaikytos požemio darbams; kitos gervės; vertikaliosios gervės (špiliai)

43510 (*)

28.22.13

Kėlikliai; keltuvai, skirti transporto priemonėms pakelti

43510 (*)

28.22.14

Stiebiniai kranai (derikai); kranai; judamieji kėlimo rėmai, portaliniai kėlimo vežimėliai ir pramoniniai vežimėliai su įtaisytais kranais

43520

28.22.15

Automobiliniai krautuvai su šakiškuoju griebtuvu, kiti pramoniniai vežimeliai; vilkikai, naudojami geležinkelio stočių platformose

43530

28.22.16

Liftai, skipiniai keltuvai, eskalatoriai ir judamieji pėsčiųjų takeliai

43540

28.22.17

Pneumatiniai ir kiti tolydžiojo veikimo keltuvai ir konvejeriai, skirti prekėms arba medžiagoms

43550

28.22.18

Kitos kėlimo, krovimo, pakrovimo arba iškrovimo mašinos

43560

28.22.19

Kėlimo ir krovimo įrangos dalys

43570

28.22.2

Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai, skirti kėlimo kranams, ekskavatoriams ir panašioms mašinoms

 

28.22.20

Kaušai, semtuvai, griebtuvai ir spaustuvai, skirti kėlimo kranams, ekskavatoriams ir panašioms mašinoms

43580

28.22.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kėlimo ir krovimo įrangos gamybos dalis

 

28.22.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kėlimo ir krovimo įrangos gamybos dalis

88239 (*)

28.23

Įstaigos mašinos ir įranga (išskyrus kompiuterius ir išorinius įrenginius)

 

28.23.1

Rašomosios mašinėlės, tekstų redagavimo ir skaičiavimo mašinos

 

28.23.11

Rašomosios mašinėlės ir tekstų redagavimo mašinos

45110 (*)

28.23.12

Elektroninės skaičiavimo mašinos ir kišeninės duomenų įrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės, atliekančios skaičiavimo funkcijas

45130

28.23.13

Apskaitos mašinos, kasos aparatai, pašto siuntų frankavimo mašinos, bilietų išdavimo mašinos ir panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais

45141

28.23.2

Įstaigos įranga ir jos dalys

 

28.23.21

Fotokopijavimo aparatai su optine sistema arba kontaktiniai bei termokopijavimo aparatai

44917 (*)

28.23.22

Įstaigos ofsetinės spaudos mašinos, į kurias popierius paduodamas lakštais

45150

28.23.23

Kita įstaigos įranga

45160 (*)

28.23.24

Rašomųjų mašinėlių ir skaičiavimo mašinų dalys ir reikmenys

45170

28.23.25

Kitos įstaigos įrangos dalys ir reikmenys

45180

28.23.26

Fotokopijavimo aparatų dalys ir reikmenys

44922 (*)

28.23.9

Įstaigos ir buhalterinės įrangos gamybos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos dalis

 

28.23.91

Įstaigos ir buhalterinės įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos paslaugos

88232 (*)

28.23.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinę įrangą) gamybos dalis

88232 (*)

28.24

Varikliniai rankiniai įrankiai

 

28.24.1

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai; kiti nešiojamieji varikliniai įrankiai ir aparatai

 

28.24.11

Elektromechaniniai rankiniai įrankiai su įmontuotu elektros varikliu

44232

28.24.12

Kiti nešiojamieji varikliniai rankiniai įrankiai ir aparatai

44231

28.24.2

Variklinių rankinių įrankių dalys

 

28.24.21

Elektromechaninių rankinių įrankių su įmontuotu elektros varikliu dalys

44253 (*)

28.24.22

Kitų nešiojamųjų variklinių rankinių įrankių dalys

44253 (*)

28.24.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių rankinių įrankių gamybos dalis

 

28.24.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių rankinių įrankių gamybos dalis

88239 (*)

28.25

Nebuitiniai aušinimo ir vėdinimo įrenginiai

 

28.25.1

Šilumokaičiai; nebuitiniai oro kondicionavimo įrenginiai, šaldymo ir užšaldymo įranga

 

28.25.11

Šilumokaičiai ir oro arba kitų dujų suskystinimo įranga

43911 (*)

28.25.12

Oro kondicionavimo įrenginiai

43912

28.25.13

Šaldymo arba užšaldymo įranga ir šilumos siurbliai, išskyrus buitinę įrangą

43913

28.25.14

Niekur kitur nepriskirti dujų filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai

43914 (*)

28.25.2

Vėdintuvai (ventiliatoriai), kitokie negu staliniai, grindiniai, sieniniai, langiniai, lubiniai ar stoginiai vėdintuvai (ventiliatoriai)

 

28.25.20

Vėdintuvai (ventiliatoriai), kitokie negu staliniai, grindiniai, sieniniai, langiniai, lubiniai ar stoginiai vėdintuvai (ventiliatoriai)

43931 (*)

28.25.3

Šaldymo ir užšaldymo įrangos bei šilumos siurblių dalys

 

28.25.30

Šaldymo ir užšaldymo įrangos bei šilumos siurblių dalys

43941 (*)

28.25.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamybos dalis

 

28.25.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių gamybos dalis

88239 (*)

28.29

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, bendrosios paskirties mašinos

 

28.29.1

Dujų generatoriai, distiliavimo ir filtravimo aparatai

 

28.29.11

Generatorinių dujų arba vandens dujų generatoriai; acetileno dujų ir panašūs generatoriai; distiliavimo arba rektifikavimo įrenginiai

43911 (*)

28.29.12

Skysčių filtravimo arba gryninimo įrenginiai ir aparatai

43914 (*)

28.29.13

Vidaus degimo variklių degalų, tepalų arba oro filtrai

43915

28.29.2

Butelių arba kitos taros plovimo, užpildymo, pakavimo arba vyniojimo įrenginiai; gesintuvai, purkštuvai, garosvaidžiai ar smėliasrautės; tarpikliai

 

28.29.21

Butelių arba kitos taros plovimo, užpildymo, pakavimo arba vyniojimo įrenginiai

43921

28.29.22

Gesintuvai, purkštuvai, garosvaidžiai ar smėliasrautės ir panašūs mechaniniai įtaisai, išskyrus naudojamus žemės ūkyje

43923

28.29.23

Tarpikliai iš lakštinio metalo; mechaniniai sandarikliai

43924

28.29.3

Pramoniniai, buitiniai ir kiti svėrimo bei matavimo įrenginiai

 

28.29.31

Pramoninės svarstyklės; konvejerinės nuolatinio prekių svėrimo svarstyklės; pastovios masės svėrimo svarstyklės ir nustatytos medžiagos masės atseikėjimo svarstyklės

43922 (*)

48212 (*)

28.29.32

Svarstyklės žmonėms sverti ir buitinės svarstyklės

43922 (*)

28.29.39

Kiti svėrimo ir matavimo įrenginiai

43922 (*)

48233 (*)

28.29.4

Centrifugos, kalandravimo mašinos ir prekybos automatai

 

28.29.41

Niekur kitur nepriskirtos centrifugos

43931 (*)

28.29.42

Kalandravimo arba kitos valcavimo mašinos, išskyrus įrangą metalui arba stiklui apdirbti

43933

28.29.43

Prekybos automatai

43934

28.29.5

Pramoninės indaplovės

 

28.29.50

Pramoninės indaplovės

43935

28.29.6

Niekur kitur nepriskirta medžiagų apdorojimo temperatūros keitimo būdu įranga

 

28.29.60

Niekur kitur nepriskirta medžiagų apdorojimo temperatūros keitimo būdu įranga

43932

28.29.7

Neelektrinės mašinos ir aparatai, skirti minkštajam ir kietajam litavimui arba suvirinimui, ir jų dalys; dujiniai paviršiaus grūdinimo mechaniniai įrenginiai ir aparatai

 

28.29.70

Neelektrinės mašinos ir aparatai, skirti minkštajam ir kietajam litavimui bei suvirinimui, ir jų dalys; dujiniai paviršiaus grūdinimo mechaniniai įrenginiai ir aparatai

44242

28.29.8

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties įrenginių dalys

 

28.29.81

Dujų arba vandens dujų generatorių dalys

43941 (*)

28.29.82

Centrifugų dalys; skysčių ar dujų filtravimo arba gryninimo įrenginių ir aparatų dalys

43942

28.29.83

Kalandravimo arba kitų valcavimo mašinų dalys; purškimo įrenginių dalys, svarstyklių svarsčiai

43943

28.29.84

Niekur kitur nepriskirtos mašinų dalys, neturinčios elektrinių jungčių

43949

28.29.85

Indų plovimo, valymo, pripildymo, pakavimo ar įvyniojimo mašinų dalys

43944

28.29.86

Neelektrinių mašinų ir aparatų, skirtų minkštajam ir kietajam litavimui bei suvirinimui, dalys; dujinės paviršiaus šiluminio apdorojimo mašinos ir įrenginiai

44256

28.29.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų gamybos dalis

 

28.29.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų gamybos dalis

88239 (*)

28.3

Žemės ir miškų ūkio mašinos

 

28.30

Žemės ir miškų ūkio mašinos

 

28.30.1

Pėsčiojo valdomi traktoriai

 

28.30.10

Pėsčiojo valdomi traktoriai

44141

28.30.2

Kiti žemės ūkio traktoriai

 

28.30.21

Traktoriai, kurių variklio galia neviršija 37 kW

44149 (*)

28.30.22

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė nei 37 kW, bet neviršija 59 kW

44149 (*)

28.30.23

Traktoriai, kurių variklio galia didesnė kaip 59 kW

44149 (*)

28.30.3

Mašinos, naudojamos dirvos apdirbimui

 

28.30.31

Plūgai

44111

28.30.32

Akėčios, purenamieji kultivatoriai, kultivatoriai, ravėtuvai ir kauptuvai

44112

28.30.33

Sėjamosios, sodinamosios ir daigasodės

44113

28.30.34

Mėšlo kratytuvai ir trąšų barstytuvai

44114

28.30.39

Kitos mašinos, naudojamos dirvos apdirbimui

44119

28.30.4

Žoliapjovės vejoms, parkams arba sporto aikštelėms pjauti

 

28.30.40

Žoliapjovės vejoms, parkams arba sporto aikštelėms pjauti

44121

28.30.5

Derliaus nuėmimo mašinos

 

28.30.51

Niekur nepriskirtos žoliapjovės (įskaitant juostinius žolės pjovimo įrenginius, prikabinamus prie traktoriaus)

44123

28.30.52

Šienavimo mašinos

44124

28.30.53

Šiaudų arba šieno pakavimo presai, įskaitant presus-rinktuvus

44125

28.30.54

Šakniavaisių arba gumbavaisių kasimo mašinos

44126

28.30.59

Niekur kitur nepriskirtos derliaus nuėmimo ir kuliamosios mašinos

44122

44129 (*)

28.30.6

Skysčių arba biriųjų medžiagų įterpimo, paskleidimo arba purškimo mašinos, skirtos naudoti žemės ūkyje ar sodininkystėje

 

28.30.60

Skysčių arba biriųjų medžiagų įterpimo, paskleidimo arba purškimo mašinos, skirtos naudoti žemės ūkyje ar sodininkystėje

44150

28.30.7

Savikrovės arba savivartės priekabos ir puspriekabės, skirtos naudoti žemės ūkyje

 

28.30.70

Savikrovės arba savivartės priekabos ir puspriekabės, skirtos naudoti žemės ūkyje

44160

28.30.8

Kitos žemės ūkio mašinos

 

28.30.81

Kiaušinių, vaisių, uogų arba kitų žemės ūkio produktų, išskyrus sėklas, grūdus arba džiovintas ankštines daržoves, valymo, rūšiavimo arba kalibravimo mašinos

44127

28.30.82

Melžimo įranga

44131

28.30.83

Gyvulių pašarų (pašarinių medžiagų) paruošimo mašinos

44192

28.30.84

Paukščių perėtuvai (inkubatoriai) ir viščiukų šildytuvai

44193

28.30.85

Paukštininkystės įranga

44194

28.30.86

Niekur kitur nepriskirta žemės ūkio, sodininkystės, miškų ūkio, paukštininkystės arba bitininkystės įranga

44198

28.30.9

Žemės ūkio mašinų ir įrenginių dalys; operacijos pagal subrangos sutartis kaip žemės ir miškų ūkio mašinų gamybos dalis

 

28.30.91

Niekur kitur nepriskirtų derliaus nuėmimo ir kuliamųjų mašinų dalys

44129 (*)

28.30.92

Mašinų, naudojamų dirvos apdirbimui dalys

44115

28.30.93

Kitų žemės ūkio mašinų dalys

44199

28.30.94

Niekur kitur nepriskirtų melžimo įrenginių ir pienininkystės įrangos dalys

44139 (*)

28.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žemės ir miškų ūkio mašinų gamybos dalis

88239 (*)

28.4

Metalo formavimo įranga ir staklės

 

28.41

Metalo formavimo įranga

 

28.41.1

Lazerio valdomos ir panašios metalo apdirbimo staklės; daugiatikslės (universaliosios) ir panašios staklės metalui apdirbti

 

28.41.11

Metalo apdirbimo staklės, naudojančios lazerio spinduliuotę, ultragarsą ar panašų procesą medžiagai nuimti

44211

44918 (*)

28.41.12

Daugiatikslės staklės, blokinės konstrukcijos mašinos ir daugiapozicinės staklės -automatai metalui apdirbti

44212

28.41.2

Tekinimo, ištekinimo ir frezavimo staklės metalui apdirbti

 

28.41.21

Metalo tekinimo staklės

44213

28.41.22

Metalo gręžimo, ištekinimo ar frezavimo staklės; niekur kitur nepriskirtos sriegimo ar įsriegimo staklės

44214

44215

28.41.23

Išlajų pašalinimo, galandimo, šlifavimo, arba kitos metalo baigiamojo apdirbimo staklės

44216 (*)

28.41.24

Išilginio drožimo, pjaustymo, nupjovimo arba kitos metalo pjaustymo staklės

44216 (*)

28.41.3

Kitos metalo apdirbimo staklės

 

28.41.31

Metalo lenkimo, briaunų lenkimo ir tiesinimo staklės

44217 (*)

28.41.32

Metalo lyginimo, skylių pramušimo arba įkirtimo staklės

44217 (*)

28.41.33

Kalimo arba štampavimo staklės ir kūjai; niekur kitur nepriskirti hidrauliniai presai ir kiti metalų apdirbimo presai

44217 (*)

28.41.34

Niekur kitur nepriskirtos metalo, sukepintų metalų karbidų arba kermeto apdirbimo nenuimant dalies medžiagos staklės

44218

28.41.4

Metalo apdirbimo staklių dalys ir reikmenys

 

28.41.40

Metalo apdirbimo staklių dalys ir reikmenys

44251 (*)

44923

28.41.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo formavimo įrangos gamybos dalis

 

28.41.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalo formavimo įrangos gamybos dalis

88239 (*)

28.49

Kitos staklės

 

28.49.1

Akmenų, medienos ir panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės

 

28.49.11

Akmenų, keramikos, betono arba panašių mineralinių medžiagų apdirbimo staklės, taip pat stiklo šaltojo apdirbimo staklės

44221

28.49.12

Medienos, kamštienos, kaulų, kietosios gumos, kietųjų plastikų ar panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklės; galvanizavimo mašinos

44222

28.49.2

Įrankių laikikliai

 

28.49.21

Staklėms skirti įrankių laikikliai ir atsiveriančiosios sriegimo galvutės

44251 (*)

28.49.22

Staklėms skirti ruošinių laikikliai

44251 (*)

28.49.23

Dalijimo galvutės ir kiti specialieji staklių įtaisai

42922

44251 (*)

28.49.24

Medienos, kamštienos, akmens, kietosios gumos ir panašių kietųjų medžiagų apdirbimo staklių dalys ir reikmenys

44252

28.49.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų staklių gamybos dalis

 

28.49.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų staklių gamybos dalis

88239 (*)

28.9

Kitos specialiosios paskirties mašinos

 

28.91

Metalurgijos mašinos

 

28.91.1

Metalurgijos mašinos ir jų dalys

 

28.91.11

Konverteriai, liejimo kaušai, luitadėžės ir liejimo mašinos; metalo valcavimo staklynai

44310

28.91.12

Metalurgijos mašinų dalys; metalo valcavimo staklynų dalys

44320

28.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalurgijos mašinų gamybos dalis

 

28.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip metalurgijos mašinų gamybos dalis

88239 (*)

28.92

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinos

 

28.92.1

Kasybos mašinos

 

28.92.11

Nuolat judantieji keltuvai ir konvejeriai, naudojami požeminiams darbams

44411

28.92.12

Akmens anglių arba uolienų kirtimo mašinos ir tunelių kasimo mašinos; kitos gręžimo ir šulinių kasimo mašinos

44412

28.92.2

Kiti žemės, mineralų arba rūdų savaeigiai kilnojimo, profiliavimo, lyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo, tankinimo arba ištraukimo mechaniniai įrenginiai (įskaitant buldozerius, mechaninius semtuvus ir plentvolius)

 

28.92.21

Savaeigiai buldozeriai ir universalieji buldozeriai

44421

28.92.22

Savaeigiai greideriai ir grunto lygintuvai

44422

28.92.23

Savaeigiai skreperiai

44423

28.92.24

Savaeigiai plūktuvai ir plentvoliai

44424

28.92.25

Savaeigiai priekiniai kaušiniai krautuvai

44425

28.92.26

Savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai, kurių darbinė dalis kartu su kabina važiuoklės atžvilgiu gali pasisukti 360 laipsnių kampu, išskyrus priekinius kaušinius krautuvus

44426

28.92.27

Kiti savaeigiai mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai ir kaušiniai krautuvai; kitos savaeigės kasybos mašinos

44427

28.92.28

Buldozerių arba universaliųjų buldozerių verstuvai

44429

28.92.29

Savivarčiai, skirti naudoti ne automobilių keliuose

44428

28.92.3

Kitos kasimo mašinos

 

28.92.30

Kitos kasimo mašinos

44430

28.92.4

Mašinos, skirtos gruntui, uolienoms, rūdoms arba kitoms mineralinėms medžiagoms rūšiuoti, smulkinti, sumaišyti arba panašiai apdirbti

 

28.92.40

Mašinos, skirtos gruntui, uolienoms, rūdoms arba kitoms mineralinėms medžiagoms rūšiuoti, smulkinti, sumaišyti arba panašiai apdirbti

44440

28.92.5

Vikšriniai traktoriai

 

28.92.50

Vikšriniai traktoriai

44142

28.92.6

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų dalys

 

28.92.61

Gręžimo ar šulinių iškasimo ar kasimo mašinų dalys; kranų dalys

44461

28.92.62

Grunto, akmens ar kitų medžiagų rūšiavimo, smulkinimo ar kitokio apdirbimo mašinų dalys

44462

28.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamybos dalis

 

28.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų gamybos dalis

88239 (*)

28.93

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinos

 

28.93.1

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinos, išskyrus jų dalis

 

28.93.11

Išcentriniai grietinėlės separatoriai

44511

28.93.12

Pienininkystės įranga

44132

28.93.13

Niekur kitur nepriskirta grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių malimo arba apdorojimo įranga

44513

28.93.14

Įranga naudojama vyno, sidro, vaisių, uogų sulčių arba panašių gėrimų gamyboje

44191

28.93.15

Neelektrinės kepyklų krosnys; nebuitiniai maisto virimo arba šildymo įrenginiai

44515

28.93.16

Žemės ūkio produktų džiovyklos

44518

28.93.17

Niekur kitur nepriskirta įranga, skirta maisto arba gėrimų, įskaitant riebalus ir aliejų, pramoniniam paruošimui arba gamybai

44516

28.93.19

Niekur kitur nepriskirta tabako paruošimo ar gamybos įranga

44517

28.93.2

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo arba kalibravimo mašinos

 

28.93.20

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo arba kalibravimo mašinos

44128

28.93.3

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo įrangos dalys

 

28.93.31

Gėrimų apdorojimo įrangos dalys

44139 (*)

28.93.32

Maisto apdorojimo įrangos dalys

44522 (*)

28.93.33

Tabako apdorojimo įrangos dalys

44523

28.93.34

Sėklų, grūdų ar džiovintų ankštinių daržovių valymo, rūšiavimo arba kalibravimo mašinos

44522 (*)

28.93.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamybos dalis

 

28.93.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų gamybos dalis

88239 (*)

28.94

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinos

 

28.94.1

Tekstilės paruošimo, verpimo, audimo ir mezgimo mašinos

 

28.94.11

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos), tempimo, tekstūravimo arba pjaustymo mašinos; tekstilės pluoštų paruošimo mašinos

44611 (*)

28.94.12

Tekstilės verptuvai (verpimo mašinos); tekstilės dvejinimo, sukimo, vyniojimo arba pervijimo mašinos

44611 (*)

28.94.13

Audimo mašinos

44612

28.94.14

Mezgimo mašinos; mezgimo ir susiuvimo bei panašios mašinos; kilpojimo mašinos

44613

28.94.15

Pagalbinė įranga, naudojama kartu su tekstilės apdirbimo mašinomis; tekstilės marginimo mechaniniai įrenginiai

44694

44914 (*)

28.94.2

Kitos tekstilės ir siuvinių gamybos mašinos, įskaitant siuvamąsias mašinas

 

28.94.21

Tekstilės verpalų ir medžiagų skalbimo, valymo, gręžimo, laidymo, spaudimo, dažymo, pervijimo ir panašios mašinos; veltinio apdailos mašinos

44621

28.94.22

Skalbyklose naudojamos skalbyklės; sausojo valymo mašinos; džiovinimo mašinos, kurių talpa didesnė kaip 10 kg sausų skalbinių

44622

28.94.23

Centrifuginės drabužių džiovyklos

44911

28.94.24

Siuvamosios mašinos, išskyrus brošiūravimo mašinas ir buitines siuvamąsias mašinas

44623

28.94.3

Kailių ir žaliavinių odų išdirbimo bei odų apdorojimo, taip pat avalynės arba kitų dirbinių ir gaminių gamybos arba remonto mašinos

 

28.94.30

Kailių ir žaliavinių odų išdirbimo bei odų apdorojimo, taip pat avalynės arba kitų dirbinių ir gaminių gamybos arba remonto mašinos

44630

28.94.4

Buitinės siuvamosios mašinos

 

28.94.40

Buitinės siuvamosios mašinos

44814

28.94.5

Audimo ir verpimo mašinų bei kitų tekstilės ir drabužių gamybos mašinų bei odos apdirbimo mašinų dalys ir reikmenys

 

28.94.51

Audimo ir verpimo mašinų dalys ir reikmenys

44640 (*)

28.94.52

Kitų tekstilės ir drabužių gamybos mašinų bei odos apdirbimo mašinų dalys

44640 (*)

28.94.9

Operacijos pagal sybrangos sutartis kaip tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamybos dalis

 

28.94.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų gamybos dalis

88239 (*)

28.95

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos

 

28.95.1

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos ir jų dalys

 

28.95.11

Popieriaus ir kartono gamybos mašinos, išskyrus jų dalis

44913

28.95.12

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų dalys

44921

28.95.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamybos dalis

 

28.95.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip popieriaus ir kartono gamybos mašinų gamybos dalis

88239 (*)

28.96

Plastikų ir gumos gamybos mašinos

 

28.96.1

Niekur kitur nepriskirtos mašinos, skirtos gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti

 

28.96.10

Niekur kitur nepriskirtos mašinos, skirtos gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti

44915

28.96.2

Niekur kitur nepriskirtų mašinų, skirtų gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti, dalys

 

28.96.20

Niekur kitur nepriskirtų mašinų, skirtų gumai arba plastikui apdirbti arba gaminiams iš šių medžiagų gaminti, dalys

44929 (*)

28.96.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gumos arba plastiko gamybos mašinų gamybos dalis

 

28.96.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip gumos arba plastiko gamybos mašinų gamybos dalis

88239 (*)

28.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, specialiosios paskirties mašinos

 

28.99.1

Spausdinimo ir knygų įrišimo mašinos

 

28.99.11

Knygų įrišimo mašinos, įskaitant knygų susiuvimo mašinas

44914 (*)

28.99.12

Teksto rinkimo ir iškiliaspaudės klišių bei spaudos formų paruošimo ar darymo mašinos, aparatai ir įrenginiai

44914 (*)

28.99.13

Ofsetinės spausdinimo mašinos, išskyrus naudojamas įstaigose

44914 (*)

28.99.14

Kitos spausdinimo mašinos, išskyrus naudojamas įstaigose;

44914 (*)

44917

28.99.2

Mašinos ir aparatai, naudojamai vien tik arba daugiausiai puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai

 

28.99.20

Mašinos ir aparatai, naudojamai vien tik arba daugiausiai puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai

44918

28.99.3

Niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties mašinos

 

28.99.31

Medienos, popieriaus masės, popieriaus arba kartono džiovyklos; niekur kitur nepriskirtos nebuitinės džiovyklos

44912

28.99.32

Karuselės, sūpuoklės, šaudymo į taikinius ir kiti atrakcionų įrenginiai

38600

28.99.39

Orlaivių paleidimo įrenginiai; ant laivo nusileidžiančių lėktuvų stabdymo ar panašūs įrenginiai; ratų suvedimo įranga; niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties mašinos

44919

28.99.4

Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo mašinų dalys

 

28.99.40

Spausdinimo mašinų ir knygų įrišimo mašinų dalys

44922 (*)

28.99.5

Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausiai puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai, dalys; kitų specialiosios paskirties mašinų dalys

 

28.99.51

Mašinų ir aparatų, naudojamų vien tik arba daugiausiai puslaidininkių ruošinių arba plokštelių, puslaidininkių įtaisų, elektroninių integrinių grandynų arba plokščiųjų ekranų gamybai, dalys

44923

28.99.52

Kitų specialiosios paskirties mašinų dalys

44929 (*)

28.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų specialiosios paskirties mašinų gamybos dalis

 

28.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų specialiosios paskirties mašinų gamybos dalis

88239 (*)

29

Variklinės transporto priemonės, priekabos ir puspriekabės

 

29.1

Variklinės transporto priemonės

 

29.10

Variklinės transporto priemonės

 

29.10.1

Vidaus degimo varikliai, skirti variklinėms transporto priemonėms

 

29.10.11

Transporto priemonių kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklių judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ≤ 1 000 cm3

43121 (*)

29.10.12

Transporto priemonių kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklių judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris > 1 000 cm3

43122 (*)

29.10.13

Transporto priemonių stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu

43123

29.10.2

Keleiviniai lengvieji automobiliai

 

29.10.21

Naujos transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo varikliais, kurių darbinis cilindrų tūris ≤ 1 500 cm3

49113 (*)

29.10.22

Naujos transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo varikliu, kurio darbinis cilindrų tūris > 1 500 cm3

49113 (*)

29.10.23

Naujos transporto priemonės su slėginio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais (dyzeliniais arba pusiau dyzeliniais)

49113 (*)

29.10.24

Kitos variklinės transporto priemonės žmonėms vežti

49113 (*)

29.10.3

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 ar daugiau žmonių

 

29.10.30

Variklinės transporto priemonės, skirtos vežti 10 ar daugiau žmonių

49112

29.10.4

Variklinės transporto priemonės kroviniams vežti

 

29.10.41

Naujos krovininės transporto priemonės su slėginio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais (dyzeliniais arba pusiau dyzeliniais)

49114 (*)

29.10.42

Krovininės transporto priemonės su kibirkštinio uždegimo stūmokliniais vidaus degimo varikliais; kitos naujos krovininės transporto priemonės

49114 (*)

29.10.43

Puspriekabių vilkikai

49111

29.10.44

Variklinių transporto priemonių važiuoklės su pritvirtintais varikliais

49121

29.10.5

Specialiosios paskirties variklinės transporto priemonės

 

29.10.51

Automobiliniai kranai

49115

29.10.52

Variklinės transporto priemonės, skirtos važiuoti sniegu, golfo automobiliukai ir panašios variklinės transporto priemonės

49116

29.10.59

Niekur kitur nepriskirtos specialiosios paskirties variklinės transporto priemonės

49119

29.10.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių gamybos dalis

 

29.10.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių gamybos dalis

88221 (*)

29.2

Variklinių transporto priemonių kėbulai; priekabos ir puspriekabės

 

29.20

Variklinių transporto priemonių kėbulai; priekabos ir puspriekabės

 

29.20.1

Variklinių transporto priemonių kėbulai

 

29.20.10

Variklinių transporto priemonių kėbulai

49210

29.20.2

Priekabos ir puspriekabės; konteineriai

 

29.20.21

Konteineriai, specialiai pritaikyti vežti vienos arba kelių rūšių transportu

49221

29.20.22

Namelių tipo priekabos ir puspriekabės, skirtos gyventi arba stovyklauti

49222

29.20.23

Kitos priekabos ir puspriekabės

49229

29.20.3

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto priemonių dalys

 

29.20.30

Priekabų, puspriekabių ir kitų nesavaeigių transporto priemonių dalys

49232

29.20.4

Variklinių transporto priemonių remonto, surinkimo, įrengimo ir kėbulo remonto paslaugos

 

29.20.40

Variklinių transporto priemonių remonto, surinkimo, įrengimo ir kėbulo remonto paslaugos

88221 (*)

29.20.5

Automobilinių namelių ir mobiliųjų namų įrengimo paslaugos

 

29.20.50

Automobilinių namelių ir mobiliųjų namų įrengimo paslaugos

88221 (*)

29.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kėbulų, priekabų ir puspriekabių gamybos dalis

 

29.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kėbulų, priekabų ir puspriekabių gamybos dalis

88221 (*)

29.3

Variklinių transporto priemonių dalys bei pagalbiniai reikmenys

 

29.31

Variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninė įranga

 

29.31.1

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti laidų rinkiniai, naudojami transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose

 

29.31.10

Uždegimo sistemų laidų rinkiniai ir kiti laidų rinkiniai, naudojami transporto priemonėse, orlaiviuose arba laivuose

46330

29.31.2

Kita variklinių transporto priemonių elektros įranga bei jos dalys

 

29.31.21

Uždegimo žvakės; uždegimo magnetos; magnetų generatoriai; magnetiniai smagračiai; skirstytuvai; uždegimo ritės

46910 (*)

29.31.22

Paleidimo varikliai ir dvejopos paskirties starteriai-generatoriai; kiti generatoriai ir kiti įrenginiai

46910 (*)

29.31.23

Variklinių transporto priemonių ir motociklų elektriniai signalizacijos įrenginiai, stiklų valytuvai, apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įrenginiai

46910 (*)

29.31.3

Kitos elektrinės variklinių transporto priemonių ir motociklų įrangos dalys

 

29.31.30

Kitos elektrinės variklinių transporto priemonių ir motociklų įrangos dalys

46960 (*)

29.31.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamybos dalis

 

29.31.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių elektros ir elektroninės įrangos gamybos dalis

88239 (*)

29.32

Kitos variklinių transporto priemonių dalys bei pagalbiniai reikmenys

 

29.32.1

Variklinių transporto priemonių sėdynės

 

29.32.10

Variklinių transporto priemonių sėdynės

38111 (*)

29.32.2

Saugos diržai, oro pagalvės ir kėbulų dalys bei reikmenys

 

29.32.20

Saugos diržai, oro pagalvės ir kėbulų dalys bei reikmenys

49231

29.32.3

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto priemonių dalys ir reikmenys

 

29.32.30

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto priemonių dalys ir reikmenys

49129 (*)

29.32.9

Niekur kitur nepriskirtų variklinių transporto priemonių dalių ir reikmenų surinkimo paslaugos; variklinių transporto priemonių surinkimui (sumontavimui) skirtų konstrukcinių rinkinių komplektavimo gamybos metu paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kitų dalių bei pagalbinių reikmenų gamybos dalis

 

29.32.91

Subrangovų teikiamos variklinių transporto priemonių dalių rinkinių surinkimo paslaugos

88221 (*)

29.32.92

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto priemonių dalių bei pagalbinių reikmenų surinkimo paslaugos

88221 (*)

29.32.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip variklinių transporto priemonių kitų dalių bei pagalbinių reikmenų gamybos dalis

88221 (*)

30

Kitos transporto priemonės ir įranga

 

30.1

Laivai ir valtys

 

30.11

Laivai ir plūdriosios konstrukcijos

 

30.11.1

Kariniai jūrų laivai

 

30.11.10

Kariniai jūrų laivai

49319 (*)

30.11.2

Keleiviniai arba prekybiniai laivai ir panašios vandens transporto priemonės

 

30.11.21

Kruizų laivai, ekskursijų laivai ir panašios vandens transporto priemonės žmonėms vežti; visų rūšių keltai

49311

30.11.22

Tanklaiviai žaliai naftai, naftos produktams, chemikalams, suskystintoms dujoms gabenti

49312

30.11.23

Refrižeratoriniai laivai, išskyrus tanklaivius

49313

30.11.24

Sausakrūviai laivai

49314

30.11.3

Žvejybos ir kiti specialieji laivai

 

30.11.31

Žvejybos laivai; žuvų apdorojimo laivai ir kiti laivai žvejybos produktams perdirbti arba konservuoti

49315

30.11.32

Vilkikai (buksyrai) ir stumiantieji laivai

49316

30.11.33

Žemsiurbės; plūduriuojantys švyturiai, plaukiojantieji kranai; kiti laivai

49319 (*)

30.11.4

Atviros jūros laivai ir infrastruktūra

 

30.11.40

Atviros jūros laivai ir infrastruktūra

49320

30.11.5

Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant plaustus, rezervuarus, užtvankas, prieplaukas, plūdurus ir švyturius)

 

30.11.50

Kitos plūdriosios konstrukcijos (įskaitant plaustus, rezervuarus, užtvankas, prieplaukas, plūdurus ir švyturius)

49390

30.11.9

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų pertvarkymo, rekonstravimo ir įrengimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip laivų ir plūdriųjų konstrukcijų gamybos dalis

 

30.11.91

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų pertvarkymas ir rekonstrukcija

88229 (*)

30.11.92

Laivų, plūdriųjų platformų ir konstrukcijų įrengimo paslaugos

88229 (*)

30.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip laivų ir plūdriųjų konstrukcijų gamybos dalis

88229 (*)

30.12

Pramoginiai ir sportiniai kateriai (laivai)

 

30.12.1

Pramoginiai ir sportiniai kateriai (laivai)

 

30.12.11

Pramoginiai ir sportiniai burlaiviai (išskyrus pripučiamus), su pagalbiniu varikliu arba be jo

49410

30.12.12

Pripučiami pramoginiai ar sportiniai laivai

49490 (*)

30.12.19

Kiti pramoginiai ar sportiniai laivai; irklinės valtys ir kanojos

49490 (*)

30.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoginių ir sportinių katerių (laivų) gamybos dalis

 

30.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip pramoginių ir sportinių katerių (laivų) gamybos dalis

88229 (*)

30.2

Geležinkelio lokomotyvai ir riedmenys

 

30.20

Geležinkelio lokomotyvai ir riedmenys

 

30.20.1

Lokomotyvai ir lokomotyvų tenderiai

 

30.20.11

Lokomotyvai, maitinami išorinio elektros šaltinio

49511

30.20.12

Dyzeliniai-elektriniai lokomotyvai

49512

30.20.13

Kiti lokomotyvai; lokomotyvų tenderiai

49519

30.20.2

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, prekiniai vagonai ir pusvagoniai (atviros platformos), išskyrus bėgių priežiūros vagonus

 

30.20.20

Keleiviniai savaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai, prekiniai vagonai ir pusvagoniai (atviros platformos), išskyrus bėgių priežiūros vagonus

49520

30.20.3

Kiti riedmenys

 

30.20.31

Geležinkelių arba tramvajų bėgių priežiūros vagonai

49531

30.20.32

Keleiviniai nesavaeigiai geležinkelio arba tramvajaus vagonai; bagažo vagonai ir kiti specialūs vagonai

49532

30.20.33

Nesavaeigiai prekiniai geležinkelio arba tramvajaus vagonai

49533

30.20.4

Geležinkelio, tramvajaus lokomotyvų ar riedmenų dalys; tvirtinimo ir jungimo įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; mechaniniai eismo valdymo įrenginiai

 

30.20.40

Geležinkelio, tramvajaus lokomotyvų ar riedmenų dalys; tvirtinimo ir jungimo įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; mechaniniai eismo valdymo įrenginiai

49540

30.20.9

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų atnaujinimo ir įrengimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų gamybos dalis

 

30.20.91

Geležinkelio ir tramvajaus lokomotyvų bei riedmenų atnaujinimo ir įrengimo paslaugos

88229 (*)

30.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų gamybos dalis

88229 (*)

30.3

Orlaiviai ir erdvėlaiviai bei susijusi įrangą

 

30.30

Orlaiviai ir erdvėlaiviai bei susijusi įrangą

 

30.30.1

Orlaivių ar erdvėlaivių varikliai; lakūnų treniruokliai bei išvardytųjų įrenginių dalys

 

30.30.11

Orlaivių kibirkštinio uždegimo varikliai

43131

30.30.12

Turboreaktyviniai ir turbosraigtiniai varikliai

43132

30.30.13

Reaktyviniai varikliai, išskyrus turboreaktyvinius variklius

43133

30.30.14

Lakūnų treniruokliai ir jų dalys

43134

30.30.15

Orlaivių kibirkštinio uždegimo variklių dalys

43152

30.30.16

Turboreaktyvinių ir turbosraigtinių variklių dalys

43155

30.30.2

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir kiti orlaiviai be variklių

 

30.30.20

Oro balionai ir dirižabliai; sklandytuvai, skraidyklės ir kiti orlaiviai be variklių

49610

30.30.3

Sraigtasparniai ir lėktuvai

 

30.30.31

Sraigtasparniai

49621

30.30.32

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio ≤ 2 000 kg

49622

30.30.33

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio > 2 000 kg, bet ≤ 15 000 kg

49623 (*)

30.30.34

Lėktuvai ir kiti orlaiviai, kurių masė be krovinio > 15 000 kg

49623 (*)

30.30.4

Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir erdvėlaivių paleidimo raketos

 

30.30.40

Erdvėlaiviai (įskaitant palydovus) ir erdvėlaivių paleidimo raketos

49630

30.30.5

Kitos orlaivių ir erdvėlaivių dalys

 

30.30.50

Kitos orlaivių ir erdvėlaivių dalys

38111 (*)

49640

30.30.6

Orlaivių ir orlaivių variklių kapitalinio remonto ir pertvarkymo paslaugos

 

30.30.60

Orlaivių ir orlaivių variklių kapitalinio remonto ir pertvarkymo paslaugos

87149 (*)

30.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos dalis

 

30.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip orlaivių ir erdvėlaivių bei susijusios įrangos gamybos dalis

88229 (*)

30.4

Karinės kovinės transporto priemonės

 

30.40

Karinės kovinės transporto priemonės

 

30.40.1

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovinės mašinos bei jų dalys

 

30.40.10

Tankai ir kitos savaeigės šarvuotos kovinės mašinos bei jų dalys

44710

30.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip karinių kovinių transporto priemonių gamybos dalis

 

30.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip karinių kovinių transporto priemonių gamybos dalis

88229 (*)

30.9

Niekur kitur nepriskirta transporto įranga

 

30.91

Motociklai

 

30.91.1

Motociklai ir jų priekabos

 

30.91.11

Motociklai ir dviračiai su pagalbiniais stūmokliniais vidaus degimo varikliais su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ≤ 50 cm3

49911

30.91.12

Motociklai su stūmokliniais vidaus degimo varikliais su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris > 50 cm3

49912

30.91.13

Niekur kitur nepriskirti motociklai; jų priekabos

49913

30.91.2

Motociklų ir jų priekabų dalys ir pagalbiniai reikmenys

 

30.91.20

Motociklų ir jų priekabų dalys ir pagalbiniai reikmenys

49941

30.91.3

Motociklams skirti vidaus degimo varikliai

 

30.91.31

Motociklų kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris ≤ 1 000 cm3

43121 (*)

30.91.32

Motociklų kibirkštinio uždegimo stūmokliniai vidaus degimo varikliai su grįžtamuoju slenkamuoju stūmoklio judėjimu, kurių darbinis cilindrų tūris > 1 000 cm3

43122 (*)

30.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip motociklų gamybos dalis

 

30.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip motociklų gamybos dalis

88229 (*)

30.92

Dviračiai ir invalidų vežimėliai

 

30.92.1

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės, be variklio

 

30.92.10

Dviračiai ir kitos pedalinės transporto priemonės, be variklio

49921

30.92.2

Invalidų vežimėliai, išskyrus jų dalis ir reikmenis

 

30.92.20

Invalidų vežimėliai, išskyrus jų dalis ir reikmenis

49922

30.92.3

Dviračių bei kitų pedalinių transporto priemonių be variklio ir invalidų vežimėlių dalys ir reikmenys

 

30.92.30

Dviračių bei kitų pedalinių transporto priemonių be variklio ir invalidų vežimėlių dalys ir reikmenys

49942

30.92.4

Vaikų vežimėliai ir jų dalys

 

30.92.40

Vaikų vežimėliai ir jų dalys

38992

30.92.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dviračių ir invalidų vežimėlių gamybos dalis

 

30.92.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dviračių ir invalidų vežimėlių gamybos dalis

88229 (*)

30.99

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto įranga

 

30.99.1

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto įranga

 

30.99.10

Kita, niekur kitur nepriskirta, transporto įranga

49930

30.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamybos dalis

 

30.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos gamybos dalis

88229 (*)

31

Baldai

 

31.0

Baldai

 

31.00

Sėdimieji baldai ir jų dalys; baldų dalys

 

31.00.1

Sėdimieji baldai ir jų dalys

 

31.00.11

Sėdimieji baldai, visų pirma su metaliniais karkasais

38111

31.00.12

Sėdimieji baldai, visų pirma su mediniais karkasais

38112

31.00.13

Kiti sėdimieji baldai

38119

31.00.14

Sėdimųjų baldų dalys

38160 (*)

31.00.2

Baldų (išskyrus sėdimuosius baldus) dalys

 

31.00.20

Baldų (išskyrus sėdimuosius baldus) dalys

38160 (*)

31.00.9

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip sėdimųjų baldų, jų dalių, taip pat baldų dalių gamybos dalis

 

31.00.91

Kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimo paslaugos

88190 (*)

31.00.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sėdimųjų baldų, jų dalių, taip pat baldų dalių gamybos dalis

88190 (*)

31.01

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldai

 

31.01.1

Įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldai

 

31.01.11

Metaliniai įstaigų baldai

38121

31.01.12

Mediniai įstaigų baldai

38122

31.01.13

Mediniai prekybos įmonių (parduotuvių) baldai

38140 (*)

31.01.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamybos dalis

 

31.01.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip įstaigos ir prekybos įmonių (parduotuvių) baldų gamybos dalis

88190 (*)

31.02

Virtuvės baldai

 

31.02.1

Virtuvės baldai

 

31.02.10

Virtuvės baldai

38130

31.02.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virtuvės baldų gamybos dalis

 

31.02.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip virtuvės baldų gamybos dalis

88190 (*)

31.03

Čiužiniai

 

31.03.1

Čiužiniai

 

31.03.11

Čiužinių karkasai

38150 (*)

31.03.12

Čiužiniai, išskyrus čiužinių karkasus

38150 (*)

31.03.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip čiužinių gamybos dalis

 

31.03.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip čiužinių gamybos dalis

88190 (*)

31.09

Kiti baldai

 

31.09.1

Kiti baldai

 

31.09.11

Niekur kitur nepriskirti metaliniai baldai

38140 (*)

31.09.12

Mediniai miegamojo, valgomojo ir svetainės baldai

38140 (*)

31.09.13

Niekur kitur nepriskirti mediniai baldai

38140 (*)

31.09.14

Baldai, pagaminti iš plastikų ar kitų medžiagų (pavyzdžiui, nendrių, vytelių ar bambuko)

38140 (*)

31.09.9

Naujų baldų apdailos paslaugos; operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų baldų gamybos dalis

 

31.09.91

Naujų baldų apdailos paslaugos (išskyrus kėdžių ir sėdimųjų baldų aptraukimą)

88190 (*)

31.09.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų baldų gamybos dalis

88190 (*)

32

Kitos pagamintos prekės

 

32.1

Papuošalai, juvelyriniai, bižuterijos ir panašūs dirbiniai ir gaminiai

 

32.11

Monetos

 

32.11.1

Monetos

 

32.11.10

Monetos

38250

32.11.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip monetų gamybos dalis

 

32.11.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip monetų gamybos dalis

88190 (*)

32.12

Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs dirbiniai bei gaminiai

 

32.12.1

Papuošalai, juvelyriniai ir panašūs dirbiniai bei gaminiai

 

32.12.11

Dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangieji ar pusbrangiai akmenys, įskaitant sintetinius arba regeneruotus, apdirbtus, bet neįtvirtintus

38220

32.12.12

Apdirbti pramoniniai deimantai; gamtinių arba sintetinių brangakmenių arba pusbrangių akmenų dulkės ar milteliai

38230

32.12.13

Juvelyriniai dirbiniai bei jų dalys; aukso ar sidabro dailieji dirbiniai bei jų dalys

38240 (*)

32.12.14

Kiti tauriųjų metalų dirbiniai ir gaminiai; dirbiniai ir gaminiai iš gamtinių arba dirbtiniu būdu išaugintų perlų, brangiųjų ar pusbrangių akmenų

38240 (*)

48490 (*)

32.12.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip juvelyrinių ir panašių dirbinių gamybos dalis

 

32.12.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip juvelyrinių ir panašių dirbinių gamybos dalis

88190 (*)

32.13

Dirbtinė bižuterija ir panašūs dirbiniai

 

32.13.1

Dirbtinė bižuterija ir panašūs dirbiniai

 

32.13.10

Dirbtinė bižuterija ir panašūs dirbiniai

38997

48490 (*)

32.13.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamybos dalis

 

32.13.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamybos dalis

88190 (*)

32.2

Muzikos instrumentai

 

32.20

Muzikos instrumentai

 

32.20.1

Fortepijonai, vargonai ir kiti styginiai ir pučiamieji muzikos instrumentai, klavišiniai; metronomai, kamertonai; muzikinių skrynučių mechanizmai

 

32.20.11

Fortepijonai ir pianinai bei kiti klavišiniai styginiai muzikos instrumentai

38310

32.20.12

Kiti styginiai muzikos instrumentai

38320

32.20.13

Vamzdiniai klavišiniai vargonai, fisharmonijos ir panašūs instrumentai; akordeonai ir panašūs instrumentai; lūpinės armonikėlės; pučiamieji instrumentai

38330

32.20.14

Muzikos arba klavišiniai instrumentai, kurių garsui išgauti ar stiprinti būtinai naudojama elektra

38340

32.20.15

Kiti muzikos instrumentai

38350

32.20.16

Metronomai, kamertonai ir vienatoniai vamzdeliai; muzikinių skrynučių mechanizmai; muzikos instrumentų stygos

38360 (*)

32.20.2

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys

 

32.20.20

Muzikos instrumentų dalys ir reikmenys

38360 (*)

32.20.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muzikos instrumentų gamybos dalis

 

32.20.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip muzikos instrumentų gamybos dalis

88190 (*)

32.3

Sporto reikmenys

 

32.30

Sporto reikmenys

 

32.30.1

Sporto reikmenys

 

32.30.11

Slidės ir kiti slidinėjimo reikmenys, išskyrus avalynę; pačiūžos ir riedučiai; jų dalys

38410

32.30.12

Slidinėjimo avalynė

29410

32.30.13

Vandens slidės, banglentės ir burlentės bei kiti vandens sporto reikmenys

38420

32.30.14

Gimnastikos, kūno rengybos centrų arba atletinių sporto šakų reikmenys ir įrenginiai

38430

32.30.15

Kiti reikmenys ir įrenginiai, skirti sportui arba lauko žaidimams; plaukimo ir irklavimo baseinai

38440

32.30.16

Meškerykočiai, kiti meškeriojimo reikmenys; niekur kitur nepriskirti medžioklės arba žvejybos reikmenys

38450

32.30.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sporto reikmenų gamybos dalis

 

32.30.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip sporto reikmenų gamybos dalis

88190 (*)

32.4

Žaidimai ir žaislai

 

32.40

Žaidimai ir žaislai

 

32.40.1

Lėlės, turinčios tik žmogaus pavidalą; žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba ne žmonių pavidalo būtybes; jų dalys

 

32.40.11

Tik žmonių pavidalo lėlės

38520 (*)

32.40.12

Žaislai, vaizduojantys gyvūnus arba kitas ne žmonių pavidalo būtybes

38520 (*)

32.40.13

Žmonių pavidalo lėlių dalys ir reikmenys

38530

32.40.2

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti sumažinti modeliai ar konstravimo rinkiniai ir konstruojamieji žaislai

 

32.40.20

Žaisliniai traukiniai ir jų reikmenys; kiti sumažinti modeliai ar konstravimo rinkiniai ir konstruojamieji žaislai

38540

32.40.3

Kiti žaislai, įskaitant žaislinius muzikos instrumentus

 

32.40.31

Žaislai su ratukais, pritaikyti vaikams važinėtis; lėlių vežimėliai

38510

32.40.32

Dėlionės (galvosūkiai)

38550

32.40.39

Niekur kitur nepriskirti žaidimai ir žaislai

38560

32.40.4

Kiti žaidimai

 

32.40.41

Lošimo kortos

38570

32.40.42

Biliardo, pramogų, stalo arba kambario žaidimų reikmenys; kiti moneta ar žetonu įjungiami žaidimai

38590

32.40.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žaidimų ir žaislų gamybos dalis

 

32.40.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip žaidimų ir žaislų gamybos dalis

88190 (*)

32.5

Medicinos ir odontologijos prietaisai, instrumentai ir reikmenys

 

32.50

Medicinos ir odontologijos prietaisai, instrumentai ir reikmenys

 

32.50.1

Medicinos, chirurgijos ir odontologijos prietaisai, instrumentai ir reikmenys

 

32.50.11

Odontologijoje naudojami prietaisai ir įrenginiai

48130

32.50.12

Medicininiai, chirurginiai arba laboratoriniai sterilizatoriai

48140

32.50.13

Švirkštai, adatos, kateteriai, kaniulės ir panašūs prietaisai; niekur kitur nepriskirti oftalmologijos ir kiti prietaisai ir įrenginiai

48150

32.50.2

Terapijos prietaisai ir įrenginiai; reikmenys, protezai ir ortopediniai įtaisai

 

32.50.21

Terapijos prietaisai ir įrenginiai; kvėpavimo įtaisai

48160 (*)

32.50.22

Dirbtiniai sąnariai; ortopedijos įtaisai; dirbtiniai dantys; dantų tvirtinimo ir sujungimo detalės; niekur kitur nepriskirtos dirbtinės kūno dalys

35440 (*)

48170 (*)

32.50.23

Protezų ir ortopedijos įtaisų dalys ir reikmenys

48170 (*)

32.50.3

Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje; kirpėjų kėdės ir panašios kėdės bei jų dalys

 

32.50.30

Baldai, skirti naudoti medicinoje, chirurgijoje, odontologijoje arba veterinarijoje; kirpėjų kėdės ir panašios kėdės bei jų dalys

48180

32.50.4

Akiniai, lęšiai ir jų dalys

 

32.50.41

Kontaktiniai lęšiai; akinių lęšiai iš bet kokių medžiagų

48311 (*)

32.50.42

Korekciniai, apsauginiai ir kitokie akiniai ar kiti panašūs įtaisai

48312

32.50.43

Akinių, apsauginių akinių ir panašių įtaisų rėmeliai ir aptaisai

48313

32.50.44

Akinių, apsauginių akinių ir panašių įtaisų rėmelių ir aptaisų dalys

48352

32.50.5

Kiti medicinos arba chirurgijos reikmenys

 

32.50.50

Kiti medicinos arba chirurgijos reikmenys

35290

32.50.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos prietaisų gamybos dalis

 

32.50.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip medicinos ir chirurgijos įrangos bei ortopedijos prietaisų gamybos dalis

88235 (*)

32.9

Niekur kitur nepriskirti pramoniniai gaminiai

 

32.91

Šluotos ir šepečiai

 

32.91.1

Šluotos ir šepečiai

 

32.91.11

Buityje naudojami šluotos ir šepečiai

38993 (*)

32.91.12

Dantų šepetėliai, plaukų šepečiai ir kiti asmens tualetui skirti šepečiai; dailininkų teptukai, rašymo teptukai ir kosmetiniai teptukai

38993 (*)

32.91.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, šepečiai

38993 (*)

32.91.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šluotų ir šepečių gamybos dalis

 

32.91.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip šluotų ir šepečių gamybos dalis

88190 (*)

32.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, pramonės gaminiai

 

32.99.1

Apsauginiai galvos apdangalai; plunksnakočiai ir pieštukai, lentos; spaudai datai žymėti, antspaudui uždėti arba numeriui nurodyti; rašomųjų mašinėlių juostelės, antspaudų pagalvėlės

 

32.99.11

Apsauginiai galvos apdangalai ir kiti saugos gaminiai

36971

36972

32.99.12

Tušinukai; rašymo priemonės ir žymekliai su antgaliais, pagamintais iš veltinio ir iš kitų akytųjų medžiagų; automatiniai pieštukai su išstumiamomis arba išslystančiomis šerdelėmis

38911 (*)

32.99.13

Braižybai tušu skirti plunksnakočiai; automatiniai plunksnakočiai, stilografai ir kiti plunksnakočiai

38911 (*)

32.99.14

Rašymo reikmenų rinkiniai, plunksnakočių koteliai ir pieštukų koteliai ir panašūs koteliai; jų dalys

38911 (*)

32.99.15

Pieštukai, spalvotieji pieštukai, pieštukų šerdelės, pastelės, angliniai pieštukai, rašymo arba piešimo kreidelės ir siuvėjų kreidelės

38911 (*)

32.99.16

Grifelinės lentelės ir lentos; spaudai datai žymėti, antspaudui uždėti arba numeriui nurodyti ir panašūs rankiniai įtaisai; rašomųjų mašinėlių juostelės arba panašios juostelės; antspaudų pagalvėlės

38140

38912

32.99.2

Skėčiai; lazdos; sagos; sagų formos; sagtelės; jų dalys

 

32.99.21

Skėčiai nuo lietaus ir nuo saulės; lazdos, lazdos-sėdynės, botagai ir panašūs daiktai

38921

32.99.22

Skėčių nuo lietaus ir nuo saulės, lazdų, lazdų-sėdynių, botagų ir panašių gaminių dalys, puošmenos ir reikmenys

38922 (*)

32.99.23

Spraustukai, spausteliai, kniedinės spraustės ir jų dalys; sagos; užtrauktukai

38923

32.99.24

Sagų formos ir kitos sagų dalys; sagų ruošiniai; užtrauktukų dalys

38924

32.99.3

Dirbiniai iš žmonių ar gyvūnų plaukų; panašūs gaminiai ir dirbiniai iš tekstilės medžiagų

 

32.99.30

Dirbiniai iš žmonių ar gyvūnų plaukų; panašūs gaminiai ir dirbiniai iš tekstilės medžiagų

38972

32.99.4

Žiebtuvėliai, pypkės ir jų dalys; gaminiai ir dirbiniai iš degiųjų medžiagų; skystos arba suskystintos degiosios dujos

 

32.99.41

Cigarečių žiebtuvėliai ir kiti žiebtuvėliai; pypkės ir cigarų arba cigarečių kandikliai bei jų dalys

38994 (*)

32.99.42

Žiebtuvėlių dalys; piroforiniai lydiniai; gaminiai ir dirbiniai iš degiųjų medžiagų

38995

32.99.43

Skystos arba suskystintos degiosios dujos, skirtos žiebtuvėliams, laikomos talpyklose, kurių talpa ≤ 300 cm3

38999 (*)

32.99.5

Kiti, niekur kitur nepriskirti, gaminiai ir dirbiniai

 

32.99.51

Šventiniai, karnavaliniai arba kiti pramogoms skirti dirbiniai ir gaminiai, įskaitant priemones, naudojamas triukams rodyti ir pokštams krėsti

38991

32.99.52

Šukos, plaukų laikikliai ir panašūs dirbiniai; plaukų segtukai; segtukai ir spaustukai plaukams garbanoti; kvepalų purkštuvėliai bei jų antgaliai ir galvutės

38994 (*)

32.99.53

Demonstravimui skirti prietaisai, aparatai ir modeliai

38996

32.99.54

Žvakės, žvakutės ir panašūs dirbiniai

38999 (*)

32.99.55

Dirbtinės gėlės, lapai ir vaisiai bei jų dalys

38999 (*)

32.99.59

Įvairūs kiti, niekur kitur nepriskirti, dirbiniai ir gaminiai

38999 (*)

48160

32.99.6

Iškamšų darymo paslaugos

 

32.99.60

Iškamšų darymo paslaugos

88190 (*)

32.99.9

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, pramonės gaminių gamybos dalis

 

32.99.99

Operacijos pagal subrangos sutartis kaip kitų, niekur kitur nepriskirtų, pramonės gaminių gamybos dalis

88190 (*)

33

Mašinų ir įrangos remonto ir įrengimo paslaugos

 

33.1

Metalo gaminių, mašinų ir įrangos remonto paslaugos

 

33.11

Metalo gaminių remonto paslaugos

 

33.11.1

Metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

 

33.11.11

Konstrukcinių metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87110 (*)

33.11.12

Metalinių cisternų, rezervuarų ir talpyklų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87110 (*)

33.11.13

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87110 (*)

33.11.14

Ginklų ir šaudmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87110 (*)

33.11.19

Kitų metalo gaminių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87110 (*)

33.12

Mašinų remonto paslaugos

 

33.12.1

Bendrosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

 

33.12.11

Variklių ir turbinų, išskyrus orlaivių, transporto priemonių ir motociklų variklius, remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.12

Hidraulinės energijos įrangos, kitų siurblių, kompresorių, čiaupų ir sklendžių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.13

Guolių, krumpliaračių, krumplinių pavarų ir varomųjų elementų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.14

Orkaičių, krosnių ir krosnių degiklių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.15

Kėlimo ir krovimo įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.16

Įstaigos mašinų ir įrangos (išskyrus kompiuterius ir išorinius įrenginius) remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87120

33.12.17

Variklinių rankinių įrankių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.18

Nebuitinių aušinimo ir vėdinimo įrenginių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.2

Specialiosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

 

33.12.21

Žemės ir miškų ūkio mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.22

Metalo formavimo mašinų ir staklių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.23

Metalurgijos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.24

Kasybos, karjerų eksploatavimo ir statybos mašinų remonto bei techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.25

Maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų remonto bei techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.26

Tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.27

Popieriaus ir kartono gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.28

Plastikų ir gumos gamybos mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.12.29

Kitų specialiosios paskirties mašinų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87156 (*)

33.13

Elektroninės ir optinės įrangos remonto paslaugos

 

33.13.1

Elektroninės ir optinės įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos

 

33.13.11

Matavimo, bandymo ir navigacinės įrangos prietaisų bei aparatų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87154 (*)

33.13.12

Švitinimo įrenginių, elektrinių medicinos ir terapijos įrenginių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87154 (*)

33.13.13

Profesionalių optinių prietaisų ir fotografijos įrangos remontas bei techninė priežiūra

87154 (*)

33.13.19

Kitos profesionalios elektroninės įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87154 (*)

33.14

Elektros įrangos remonto paslaugos

 

33.14.1

Elektros įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos

 

33.14.11

Elektros variklių, generatorių, transformatorių ir elektros paskirstymo bei valdymo įrangos remontas ir techninė priežiūra

87152 (*)

33.14.19

Kitos profesionalios elektros įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87152 (*)

33.15

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

 

33.15.1

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

 

33.15.10

Įvairių tipų laivų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87149 (*)

33.16

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

 

33.16.1

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

 

33.16.10

Orlaivių ir erdvėlaivių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87149 (*)

33.17

Kitų transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

 

33.17.1

Kitų transporto priemonių remonto ir techninės priežiūros paslaugos

 

33.17.11

Geležinkelio lokomotyvų ir riedmenų remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87149 (*)

33.17.19

Niekur kitur nepriskirtos transporto įrangos remonto ir techninės priežiūros paslaugos

87149 (*)

33.19

Kitos įrangos remonto paslaugos

 

33.19.1

Kitos įrangos remonto paslaugos

 

33.19.10

Kitos įrangos remonto paslaugos

87159

33.2

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

 

33.20

Pramoninių mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

 

33.20.1

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, įrengimo paslaugos

 

33.20.11

Garo generatorių, išskyrus centrinio šildymo karšto vandens katilus, įrengimo paslaugos, įskaitant metalinių vamzdynų įrengimo pramonės įmonėse paslaugas

87310 (*)

33.20.12

Kitų metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, įrengimo paslaugos

87310 (*)

33.20.2

Bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos

 

33.20.21

Įstaigos ir buhalterinės įrangos įrengimo paslaugos

87333

33.20.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, bendrosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos

87320 (*)

33.20.3

Specialiosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos

 

33.20.31

Pramoninių žemės ūkio mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

87320 (*)

33.20.32

Metalo formavimo mašinų įrengimo paslaugos

87320 (*)

33.20.33

Pramoninių metalurgijos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

87320 (*)

33.20.34

Pramoninių kasybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

87320 (*)

33.20.35

Pramoninių maisto, gėrimų ir tabako apdorojimo mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

87320 (*)

33.20.36

Pramoninių tekstilės, drabužių ir odos gaminių gamybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

87320 (*)

33.20.37

Pramoninių popieriaus ir kartono gamybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

87320 (*)

33.20.38

Pramoninių plastikų ir gumos gamybos mašinų ir įrangos įrengimo paslaugos

87320 (*)

33.20.39

Kitų specialiosios paskirties mašinų įrengimo paslaugos

87320 (*)

87331

33.20.4

Elektroninės ir optinės įrangos įrengimo paslaugos

 

33.20.41

Profesionalių medicinos įrenginių, tiksliųjų ir optinių prietaisų įrengimo paslaugos

87350

33.20.42

Profesionalios elektroninės įrangos įrengimo paslaugos

87340

33.20.5

Elektros įrangos įrengimo paslaugos

 

33.20.50

Elektros įrangos įrengimo paslaugos

87360

33.20.6

Pramoninių procesų valdymo įrangos įrengimo paslaugos

 

33.20.60

Pramoninių procesų valdymo įrangos įrengimo paslaugos

87320 (*)

33.20.7

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių įrengimo paslaugos

 

33.20.70

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių įrengimo paslaugos

87390

D

ELEKTROS ENERGIJA, DUJOS, GARAS IR ORO KONDICIONAVIMAS

 

35

Elektros energija, dujos, garas ir oro kondicionavimas

 

35.1

Elektros energijos perdavimo ir paskirstymo paslaugos

 

35.11

Elektros energija

 

35.11.1

Elektros energija

 

35.11.10

Elektros energija

17100

35.12

Elektros energijos perdavimo paslaugos

 

35.12.1

Elektros energijos perdavimo paslaugos

 

35.12.10

Elektros energijos perdavimo paslaugos

69111

86311

35.13

Elektros energijos paskirstymo paslaugos

 

35.13.1

Elektros energijos paskirstymo paslaugos

 

35.13.10

Elektros energijos paskirstymo paslaugos

69112

86312

35.14

Elektros energijos pardavimo paslaugos

 

35.14.1

Elektros energijos pardavimo paslaugos

 

35.14.10

Elektros energijos pardavimo paslaugos

61197

61297

62597

35.2

Gamyklinės dujos; dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos

 

35.21

Gamyklinės dujas

 

35.21.1

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios dujos, išskyrus naftos dujas

 

35.21.10

Akmens anglių, vandens, generatorinės ir panašios dujos, išskyrus naftos dujas

17200

35.22

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos

 

35.22.1

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos

 

35.22.10

Dujinio kuro paskirstymo dujotiekiais paslaugos

69120

86320

35.23

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos

 

35.23.1

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos

 

35.23.10

Dujinio kuro pardavimo dujotiekiais paslaugos

61191 (*)

35.3

Garo tiekimo ir oro kondicionavimo paslaugos

 

35.30

Garo tiekimo ir oro kondicionavimo paslaugos

 

35.30.1

Garas ir karštas vanduo garo ir karšto vandens tiekimo paslaugos

 

35.30.11

Garas ir karštas vanduo

17300

35.30.12

Garo ir karšto vandens tiekimo vamzdynais paslaugos

69220 (*)

86340 (*)

35.30.2

Ledas; atvėsinto oro ir atvėsinto vandens tiekimo paslaugos

 

35.30.21

Ledas, įskaitant aušinimui (t. y. ne maistui) skirtą ledą

17400

35.30.22

Atvėsinto oro ir atvėsinto vandens tiekimo paslaugos

69220 (*)

86340 (*)

E

VANDENS TIEKIMAS; NUOTEKŲ VALYMO, ATLIEKŲ TVARKYMO IR REGENERAVIMO PASLAUGOS

 

36

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos

 

36.0

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos

 

36.00

Gamtinis vanduo; vandens valymo ir tiekimo paslaugos

 

36.00.1

Gamtinis vanduo

 

36.00.11

Geriamasis vanduo

18000 (*)

36.00.12

Negeriamasis vanduo

18000 (*)

36.00.2

Vandens valymo ir paskirstymo vamzdynais paslaugos

 

36.00.20

Vandens valymo ir paskirstymo vamzdynais paslaugos

69210

69230

86330

86350

36.00.3

Vandens pardavimo vamzdynais paslaugos

 

36.00.30

Vandens pardavimo vamzdynais paslaugos

61198

37

Nuotekų valymo paslaugos; kanalizacijos dumblas

 

37.0

Nuotekų valymo paslaugos; kanalizacijos dumblas

 

37.00

Nuotekų valymo paslaugos; kanalizacijos dumblas

 

37.00.1

Nuotekų valymo paslaugos

 

37.00.11

Nuotekų šalinimo ir valymo paslaugos

94110

37.00.12

Nuotekų duobių ir pūdomųjų nusodintuvų valymo paslaugos

94120

37.00.2

Kanalizacijos dumblas

 

37.00.20

Kanalizacijos dumblas

39920

38

Atliekų surinkimo, tvarkymo ir šalinimo paslaugos; medžiagų atgavimo paslaugos

 

38.1

Atliekos; atliekų surinkimo paslaugos

 

38.11

Nepavojingos atliekos; nepavojingų atliekų surinkimo paslaugos

 

38.11.1

Nepavojingų perdirbamų atliekų surinkimo paslaugos

 

38.11.11

Nepavojingų perdirbamų komunalinių atliekų surinkimo paslaugos

94221

38.11.19

Kitų nepavojingų perdirbamų atliekų surinkimo paslaugos

94229

38.11.2

Nepavojingų neperdirbamų atliekų surinkimo paslaugos

 

38.11.21

Nepavojingų neperdirbamų komunalinių atliekų surinkimo paslaugos

94231

38.11.29

Kitų nepavojingų neperdirbamų atliekų surinkimo paslaugos

94239

38.11.3

Surinktos neperdirbamos nepavojingos atliekos

 

38.11.31

Neperdirbamos nepavojingos komunalinės atliekos

39910

38.11.39

Kitos neperdirbamosios nepavojingosios atliekos

39990 (*)

38.11.4

Išmontuoti skirtos mašinų duženos

 

38.11.41

Laužui skirti laivai ir kitos plūdriosios konstrukcijos

39370

38.11.49

Išmontuoti skirtos mašinų duženos, išskyrus laivus ir plūdriąsias konstrukcijas

39910 (*)

38.11.5

Kitos surinktos neperdirbamos nepavojingos atliekos

 

38.11.51

Stiklo atliekos

37111 (*)

38.11.52

Popieriaus ir kartono atliekos

39240 (*)

38.11.53

Naudotos pneumatinės guminės padangos

39260

38.11.54

Kitos gumos atliekos

39250 (*)

38.11.55

Plastiko atliekos

39270 (*)

38.11.56

Tekstilės atliekos

39211

39212

39214

39216

38.11.57

Odos atliekos

39220 (*)

38.11.58

Nepavojingos metalo atliekos

39310

39320

39331 (*)

39332 (*)

39333 (*)

39340 (*)

39361 (*)

39362 (*)

39363 (*)

39364 (*)

39365 (*)

39366 (*)

39367

38.11.59

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, nepavojingos perdirbamos atliekos

39280 (*)

39290 (*)

38.11.6

Nepavojingų atliekų šalinimo įrenginių eksploatavimo paslaugos

 

38.11.61

Nepavojingų perdirbamų atliekų šalinimo įrenginių eksploatavimo paslaugos

94313

38.11.69

Kitų nepavojingų atliekų šalinimo įrenginių eksploatavimo paslaugos

94319 (*)

38.12

Pavojingos atliekos; pavojingų atliekų surinkimo paslaugos

 

38.12.1

Pavojingų atliekų surinkimo paslaugos

 

38.12.11

Pavojingų medicinos ir kitų biologiškai pavojingų atliekų surinkimo paslaugos

94211

38.12.12

Kitų pavojingų pramoninių atliekų surinkimo paslaugos

94212

38.12.13

Pavojingų komunalinių atliekų surinkimo paslaugos

94219

38.12.2

Surinktos pavojingos atliekos

 

38.12.21

Panaudotieji (apšvitintieji) branduolinių reaktorių kuro elementai (kasetės)

33720

38.12.22

Farmacijos atliekos

39931

38.12.23

Kitos pavojingos medicininės atliekos

39939

38.12.24

Pavojingos cheminės atliekos

39950 (*)

38.12.25

Alyvų ir tepalų atliekos

39950 (*)

38.12.26

Pavojingos metalo atliekos

39365 (*)

39366 (*)

38.12.27

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas

39380

38.12.29

Kitos pavojingos atliekos

39990 (*)

38.12.3

Pavojingų atliekų šalinimo įrenginių eksploatavimo paslaugos

 

38.12.30

Pavojingų atliekų šalinimo įrenginių eksploatavimo paslaugos

94311

38.2

Atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos

 

38.21

Nepavojingų atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos

 

38.21.1

Nepavojingų atliekų apdorojimas galutiniam šalinimui

 

38.21.10

Nepavojingų atliekų apdorojimas galutiniam šalinimui

94319 (*)

38.21.2

Nepavojingų atliekų šalinimo paslaugos

 

38.21.21

Sanitarinės sąvartynų eksploatavimo paslaugos

94331

38.21.22

Kitos sąvartynų eksploatavimo paslaugos

94332

38.21.23

Nepavojingų atliekų deginimo paslaugos

94333

38.21.29

Kitos nepavojingų atliekų šalinimo paslaugos

94339

38.21.3

Organinių tirpiklių atliekos

 

38.21.30

Organinių tirpiklių atliekos

39940

38.21.4

Sudegintų atliekų pelenai ir liekanos

 

38.21.40

Sudegintų atliekų pelenai ir liekanos

39290 (*)

38.22

Pavojingų atliekų apdorojimo ir šalinimo paslaugos

 

38.22.1

Branduolinių ir kitų pavojingų atliekų apdorojimo paslaugos

 

38.22.11

Branduolinių atliekų apdorojimo paslaugos

94321 (*)

38.22.19

Kitų pavojingų atliekų apdorojimo paslaugos

94321 (*)

38.22.2

Branduolinių ir kitų pavojingų atliekų šalinimo paslaugos

 

38.22.21

Branduolinių atliekų šalinimo paslaugos

94322 (*)

38.22.29

Kitų pavojingų atliekų šalinimo paslaugos

94322 (*)

38.3

Medžiagų atgavimo paslaugos; antrinės žaliavos

 

38.31

Mašinų duženų išmontavimo paslaugos

 

38.31.1

Mašinų duženų išmontavimo paslaugos

 

38.31.11

Laivų ardymo paslaugos

94312 (*)

38.31.12

Mašinų duženų, išskyrus laivų ir plūdriųjų konstrukcijų, išmontavimo paslaugos

94312 (*)

38.32

Išrūšiuotų medžiagų atgavimo paslaugos; antrinės žaliavos

 

38.32.1

Išrūšiuotų medžiagų atgavimo paslaugos

 

38.32.11

Išrūšiuotų metalo medžiagų atgavimo paslaugos

89410

38.32.12

Išrūšiuotų nemetalo medžiagų atgavimo paslaugos

89420

38.32.2

Metalo antrinės žaliavos

 

38.32.21

Tauriųjų metalų antrinės žaliavos

39331 (*)

39332 (*)

39333 (*)

38.32.22

Juodųjų metalų antrinės žaliavos

39340 (*)

38.32.23

Vario antrinės žaliavos

39361 (*)

38.32.24

Nikelio antrinės žaliavos

39362 (*)

38.32.25

Aliuminio antrinės žaliavos

39363 (*)

38.32.29

Kitos metalo antrinės žaliavos

39364 (*)

39368

38.32.3

Nemetalo antrinės žaliavos

 

38.32.31

Stiklo antrinės žaliavos

39290 (*)

38.32.32

Popieriaus ir kartono antrinės žaliavos

39240 (*)

38.32.33

Plastiko antrinės žaliavos

39270 (*)

38.32.34

Gumos antrinės žaliavos

39250 (*)

38.32.35

Tekstilės antrinės žaliavos

3921

38.32.39

Kitos nemetalo antrinės žaliavos

39220 (*)

39280 (*)

39290 (*)

39

Regeneravimo ir kitos atliekų tvarkybos paslaugos

 

39.0

Regeneravimo ir kitos atliekų tvarkybos paslaugos

 

39.00

Regeneravimo ir kitos atliekų tvarkybos paslaugos

 

39.00.1

Regeneravimo ir valymo paslaugos

 

39.00.11

Dirvožemio ir gruntinio vandens regeneravimo ir valymo paslaugos

94413

39.00.12

Paviršinio vandens regeneravimo ir valymo paslaugos

94412

39.00.13

Oro regeneravimo ir valymo paslaugos

94411

39.00.14

Pastatų regeneravimo paslaugos

94430

39.00.2

Kitos regeneravimo ir specializuotos taršos kontrolės paslaugos

 

39.00.21

Sklypų izoliavimo, kontrolės ir stebėjimo paslaugos ir kitos sklypų regeneravimo paslaugos

94420

39.00.22

Kitos regeneravimo paslaugos

94490

39.00.23

Kitos specializuotos taršos kontrolės paslaugos

94900

F

STATINIAI IR STATYBOS DARBAI

 

41

Pastatai ir pastatų statybos darbai

 

41.0

Pastatai ir pastatų statybos darbai

 

41.00

Pastatai ir pastatų statybos darbai

 

41.00.1

Gyvenamieji pastatai

 

41.00.10

Gyvenamieji pastatai

5311

41.00.2

Negyvenamieji pastatai

 

41.00.20

Negyvenamieji pastatai

5312

41.00.3

Gyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)

 

41.00.30

Gyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)

5411

41.00.4

Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)

 

41.00.40

Negyvenamųjų pastatų statyba (naujų statinių statyba, priestatų statyba, statinių rekonstrukcija ir atnaujinimas)

5412

42

Statiniai ir inžinerinių statinių statybos darbai

 

42.1

Keliai ir geležinkeliai; kelių ir geležinkelių tiesimo darbai

 

42.11

Keliai ir autostrados; kelių ir autostradų tiesimo darbai

 

42.11.1

Autostrados, keliai, gatvės ir kiti transporto priemonių keliai ar pėsčiųjų takai ir aerodromų takai

 

42.11.10

Autostrados, keliai, gatvės ir kiti transporto priemonių keliai ar pėsčiųjų takai ir aerodromų takai

53211

53213

42.11.2

Autostradų, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonių kelių ar pėsčiųjų takų ir aerodromų takų tiesimo darbai

 

42.11.20

Autostradų, kelių, gatvių ir kitų transporto priemonių kelių ar pėsčiųjų takų ir aerodromų takų tiesimo darbai

54210 (*)

42.12

Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai; geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimo darbai

 

42.12.1

Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai

 

42.12.10

Geležinkeliai ir požeminiai geležinkeliai

53212

42.12.2

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimo darbai

 

42.12.20

Geležinkelių ir požeminių geležinkelių tiesimo darbai

54210 (*)

42.13

Tiltai ir tuneliai; tiltų ir tunelių statybos darbai

 

42.13.1

Tiltai ir tuneliai

 

42.13.10

Tiltai ir tuneliai

5322

42.13.2

Tiltų ir tunelių statybos darbai

 

42.13.20

Tiltų ir tunelių statybos darbai

54220

42.2

Statiniai ir komunalinių statinių statybos darbai

 

42.21

Statiniai ir komunalinių nuotekų statinių statybos darbai

 

42.21.1

Komunaliniai nuotekų statiniai

 

42.21.11

Ilgų nuotolių nuotekų vamzdynai

53241

42.21.12

Vietiniai nuotekų vamzdynai

53251

42.21.13

Drėkinimo sistemos (kanalai); vandentiekio magistralės ir linijos; vandens valymo įrenginiai, nuotekų šalinimo įrenginiai ir siurblinės

53231

53234

53235

42.21.2

Komunalinių nuotekų statinių statybos darbai

 

42.21.21

Ilgų nuotolių vamzdynų statybos darbai

54241

42.21.22

Vietinių vamzdynų statybos darbai, įskaitant pagalbinius darbus

54251

42.21.23

Drėkinimo sistemų (kanalų), vandentiekio magistralių ir linijų, vandens valymo įrenginių, nuotekų šalinimo įrenginių ir siurblinių statybos darbai

54232

54239 (*)

42.21.24

Vandens šulinių gręžimo ir pūdomųjų nusodintuvų sistemų įrengimo darbai

5434

42.22

Statiniai ir komunalinių elektros ir telekomunikacijų statinių statybos darbai

 

42.22.1

Elektros ir telekomunikacijų komunaliniai statiniai

 

42.22.11

Ilgų nuotolių elektros energijos linijos ir ryšio linijos

53242

42.22.12

Vietinės elektros energijos linijos ir ryšio linijos

53252

42.22.13

Elektrinės

53262

42.22.2

Elektros energijos ir telekomunikacijų komunalinių statinių statybos darbai

 

42.22.21

Ilgų nuotolių elektros energijos linijų ir ryšio linijų statybos darbai

54242

42.22.22

Vietinių elektros energijos linijų ir ryšio linijų statybos darbai

54252

42.22.23

Elektrinių statybos darbai

54260

42.9

Statiniai ir kitų inžinerinių statinių statybos darbai

 

42.91

Statiniai ir vandens statinių statybos darbai

 

42.91.1

Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos, šliuzai ir susijusios hidromechaninės konstrukcijos

 

42.91.10

Pakrančių ir uostų statiniai, užtvankos, šliuzai ir susijusios hidromechaninės konstrukcijos

53232

53233

42.91.2

Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų, šliuzų ir susijusių hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai

 

42.91.20

Pakrančių ir uostų statinių, užtvankų, šliuzų ir susijusių hidromechaninių konstrukcijų statybos darbai

54231

54239 (*)

42.99

Statiniai ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statybos darbai

 

42.99.1

Kiti inžineriniai statiniai

 

42.99.11

Kasybos ir gamybos statiniai

53261

53263

53269

42.99.12

Sporto ir poilsio organizavimo statiniai

53270

42.99.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, inžineriniai statiniai

53290

42.99.2

Kitų inžinerinių statinių statybos darbai

 

42.99.21

Kasybos ir gamybos statybos darbai

54270

42.99.22

Atvirųjų stadionų ir sporto aikštelių statinių statybos darbai

54280

42.99.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, inžinerinių statinių statybos darbai

54290

43

Specializuotieji statybos darbai

 

43.1

Statinių griovimo ir statybvietės paruošimo darbai

 

43.11

Statinių griovimo darbai

 

43.11.1

Statinių griovimo darbai

 

43.11.10

Statinių griovimo darbai

54310

43.12

Statybvietės paruošimo darbai

 

43.12.1

Statybvietės paruošimo darbai

 

43.12.11

Dirvos ir žemės paruošiamieji darbai; valymo darbai

54320 (*)

43.12.12

Kasimo ir žemės darbai

54330

43.13

Žvalgomojo gręžimo darbai

 

43.13.1

Žvalgomojo gręžimo darbai

 

43.13.10

Žvalgomojo gręžimo darbai

54320 (*)

43.2

Elektros, vandentiekio ir kitos įrangos įrengimo darbai

 

43.21

Elektros įrengimo darbai

 

43.21.1

Elektros įrengimo darbai

 

43.21.10

Elektros įrengimo darbai

5461

43.22

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo įrenginių įrengimo darbai

 

43.22.1

Vandentiekio, drenažo klojimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių įrengimo darbai

 

43.22.11

Vandentiekio ir drenažo klojimo darbai

5462

43.22.12

Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo įrenginių įrengimo darbai

5463

43.22.2

Dujų įrenginių įrengimo darbai

 

43.22.20

Dujų įrenginių įrengimo darbai

54640

43.29

Kitos įrangos įrengimo darbai

 

43.29.1

Kitos įrangos įrengimo darbai

 

43.29.11

Izoliacijos įrengimo darbai

54650

43.29.12

Užtvarų ir turėklų įrengimo darbai

54770

43.29.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įrengimo darbai

5469

43.3

Pastatų baigiamieji ir apdailos darbai

 

43.31

Tinkavimo darbai

 

43.31.1

Tinkavimo darbai

 

43.31.10

Tinkavimo darbai

54720

43.32

Staliaus dirbinių įrengimo darbai

 

43.32.1

Staliaus dirbinių įrengimo darbai

 

43.32.10

Staliaus dirbinių įrengimo darbai

54760 (*)

43.33

Grindų ir sienų dengimo darbai

 

43.33.1

Dengimo plytelėmis darbai

 

43.33.10

Dengimo plytelėmis darbai

54740

43.33.2

Kiti grindų ir dangų klojimo darbai, sienų dengimo ir tapetavimo darbai

 

43.33.21

Mozaikinių, marmurinių, granitinių ir skalūninių dangų klojimo darbai

54790 (*)

43.33.29

Kiti, niekur kitur nepriskirti, grindų ir dangų klojimo, sienų dengimo ir tapetavimo darbai

54750

43.34

Dažymo ir stiklinimo darbai

 

43.34.1

Dažymo darbai

 

43.34.10

Dažymo darbai

54730

43.34.2

Stiklinimo darbai

 

43.34.20

Stiklinimo darbai

54710

43.39

Kiti pastatų baigiamieji ir apdailos darbai

 

43.39.1

Kiti pastatų baigiamieji ir apdailos darbai

 

43.39.11

Puošybinių elementų (ornamentų) įrengimo darbai

54760 (*)

43.39.19

Kiti, niekur kitur nepriskirti, statybos baigiamieji ir apdailos darbai

54790 (*)

43.9

Kiti specializuoti statybos darbai

 

43.91

Stogų dengimo darbai

 

43.91.1

Stogų dengimo darbai

 

43.91.11

Stogo karkasų įrengimo darbai

54522

43.91.19

Kiti stogų dengimo darbai

54530 (*)

43.99

Kiti, niekur kitur nepriskirti, specializuotieji statybos darbai

 

43.99.1

Hidroizoliavimo darbai

 

43.99.10

Hidroizoliavimo darbai

54530 (*)

43.99.2

Pastolių statymo darbai

 

43.99.20

Pastolių statymo darbai

54570

43.99.3

Polių kalimo darbai; pamatų klojimo darbai

 

43.99.30

Polių kalimo darbai; pamatų klojimo darbai

5451

43.99.4

Betonavimo darbai

 

43.99.40

Betonavimo darbai

54540

43.99.5

Konstrukcinių plieno elementų montavimo darbai

 

43.99.50

Konstrukcinių plieno elementų montavimo darbai

54550

43.99.6

Akmenų ir plytų mūrijimo darbai

 

43.99.60

Akmenų ir plytų mūrijimo darbai

54560

43.99.7

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbai

 

43.99.70

Surenkamųjų konstrukcijų surinkimo ir montavimo darbai

54400

43.99.9

Niekur kitur nepriskirti specializuotieji statybos darbai

 

43.99.90

Niekur kitur nepriskirti specializuotieji statybos darbai

54521

54590

G

DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS PASLAUGOS; VARIKLINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR MOTOCIKLŲ REMONTO PASLAUGOS

 

45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninės bei mažmeninės prekybos ir remonto paslaugos

 

45.1

Variklinių transporto priemonių prekybos paslaugos

 

45.11

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių prekybos paslaugos

 

45.11.1

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos

 

45.11.11

Keleivinių variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos

61181 (*)

45.11.12

Specialiųjų keleivinių variklinių transporto priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių, mikroautobusų ir kt., ir visureigių variklinių transporto priemonių (≤ 3,5 tonos svorio) didmeninės prekybos paslaugos

61181 (*)

45.11.2

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

 

45.11.21

Naujų keleivinių variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

62281 (*)

45.11.22

Naudotų keleivinių variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

62281 (*)

45.11.23

Naujų specialiųjų keleivinių variklinių transporto priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių, mikroautobusų ir kt., ir visureigių variklinių transporto priemonių (≤ 3,5 tonos svorio) mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

62281 (*)

45.11.24

Naudotų specialiųjų keleivinių variklinių transporto priemonių, pvz., greitosios pagalbos automobilių, mikroautobusų ir kt., ir visureigių variklinių transporto priemonių (≤ 3,5 tonos svorio) mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

62281 (*)

45.11.3

Kitos automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos

 

45.11.31

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos internetu

62381 (*)

45.11.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos

62381 (*)

45.11.4

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

45.11.41

Automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos internetu paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

62581 (*)

45.11.49

Kitos automobilių ir lengvųjų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

62581 (*)

45.19

Kitų variklinių transporto priemonių prekybos paslaugos

 

45.19.1

Kitų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos

 

45.19.11

Krovininių automobilių, sunkvežimių, priekabų, puspriekabių ir autobusų didmeninės prekybos paslaugos

61181 (*)

45.19.12

Poilsinių transporto priemonių, pvz., automobilinių namelių ir variklinių namelių, didmeninės prekybos paslaugos

61181 (*)

45.19.2

Kitų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

 

45.19.21

Krovininių automobilių, sunkvežimių, priekabų, puspriekabių ir autobusų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

62281 (*)

45.19.22

Poilsinių transporto priemonių, pvz., automobilinių namelių ir variklinių namelių, mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

62281 (*)

45.19.3

Kitų variklinių transporto priemonių kitos mažmeninės prekybos paslaugos

 

45.19.31

Kitų variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos internetu

62381 (*)

45.19.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos paslaugos

62381 (*)

45.19.4

Kitų variklinių transporto priemonių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

45.19.41

Kitų variklinių transporto priemonių pardavimas didmeninės prekybos internetu paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

62581 (*)

45.19.49

Kitų variklinių transporto priemonių kitos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

62581 (*)

45.2

Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos

 

45.20

Variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos

 

45.20.1

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos

 

45.20.11

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių einamosios techninės priežiūros ir remonto paslaugos (išskyrus elektros sistemos, padangų ir kėbulo remontą)

87141 (*)

45.20.12

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių elektros sistemos remonto paslaugos

87141 (*)

45.20.13

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių padangų remonto paslaugos, įskaitant ratų suvedimą ir balansavimą

87141 (*)

45.20.14

Automobilių ir lengvųjų krovininių variklinių transporto priemonių kėbulų remonto ir panašios (durelių, spynelių, langų remonto, perdažymo, remonto po avarijų) paslaugos

87141 (*)

45.20.2

Kitų variklinių transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugos

 

45.20.21

Kitų variklinių transporto priemonių einamosios techninės priežiūros ir remonto paslaugos (išskyrus elektros sistemos ir kėbulo remontą)

87143 (*)

45.20.22

Kitų variklinių transporto priemonių elektros sistemos remonto paslaugos

87143 (*)

45.20.23

Kitų variklinių transporto priemonių kėbulų remonto ir panašios (durelių, spynelių, langų remonto, perdažymo, remonto po avarijų) paslaugos

87143 (*)

45.20.3

Automobilių plovimo, poliravimo ir panašios paslaugos

 

45.20.30

Automobilių plovimo, poliravimo ir panašios paslaugos

87141 (*)

45.3

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų prekybos paslaugos

 

45.31

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

 

45.31.1

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

 

45.31.11

Guminių padangų ir padangų kamerų didmeninės prekybos paslaugos

61181 (*)

45.31.12

Kitų variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

61181 (*)

45.31.2

Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

45.31.20

Variklinių transporto priemonių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

62581 (*)

45.32

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

 

45.32.1

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

 

45.32.11

Padangų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

62281 (*)

45.32.12

Kitų variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

62281 (*)

45.32.2

Kitos variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

 

45.32.21

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos internetu

62381 (*)

45.32.22

Variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų užsakomosios mažmeninės prekybos paštu paslaugos

62381 (*)

45.32.29

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, variklinių transporto priemonių atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

62481

45.4

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų prekybos, techninės priežiūros ir remonto paslaugos

 

45.40

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų prekybos, techninės priežiūros ir remonto paslaugos

 

45.40.1

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

 

45.40.10

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

61181 (*)

45.40.2

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

 

45.40.20

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

62281 (*)

45.40.3

Kitos motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

 

45.40.30

Kitos motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

62381 (*)

45.40.4

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

45.40.40

Motociklų, jų atsarginių dalių ir pagalbinių reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

62581 (*)

45.40.5

Motociklų techninės priežiūros ir remonto paslaugos

 

45.40.50

Motociklų techninės priežiūros ir remonto paslaugos

87142

46

Didmeninės prekybos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą, paslaugos

 

46.1

Didmeninės prekybos paslaugos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.11

Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.11.1

Žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.11.11

Gyvų gyvulių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61214

46.11.12

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61212

46.11.19

Kitų žemės ūkio žaliavų, gyvų gyvulių, tekstilės žaliavų ir pusgaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61211

61213

61215

61219

46.12

Degalų, rūdos, metalų ir pramoninių cheminių preparatų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.12.1

Degalų, rūdos, metalų ir pramoninių cheminių preparatų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.12.11

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei priedų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61291

46.12.12

Metalų rūdos ir pirminių formų metalo didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61292

46.12.13

Pramoninių cheminių preparatų, trąšų ir agrocheminių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61271

61272

46.13

Statybinio miško ir statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.13.1

Statybinio miško ir statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.13.11

Statybinio miško ir medienos gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61293

46.13.12

Statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61261

61262

61263

61264

46.14

Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir orlaivių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.14.1

Mašinų, pramonės įrangos, laivų ir orlaivių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.14.11

Kompiuterių, programinės, elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir kitos įstaigos įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61283

61284

61285

46.14.12

Laivų, orlaivių ir kitos, niekur kitur nepriskirtos, transporto įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61282

46.14.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, mašinų ir pramonės įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61286

61287

61288

61289

46.15

Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.15.1

Baldų, namų ūkio reikmenų, metalo ir geležies dirbinių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.15.11

Baldų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61241

46.15.12

Radijo, televizijos ir vaizdo įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61242

46.15.13

Metalo dirbinių ir rankinių įrankių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61265

46.15.19

Niekur kitur nepriskirtų valgomųjų įrankių ir namų ūkio reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61243

61244

61245

61246

46.16

Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.16.1

Tekstilės, drabužių, kailių, avalynės ir odos dirbinių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.16.11

Tekstilės didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61231

61232

46.16.12

Drabužių, kailio ir avalynės didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61233

61234

46.16.13

Odos dirbinių ir kelionės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61256

46.17

Maisto, gėrimų ir tabako didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.17.1

Maisto, gėrimų ir tabako didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.17.11

Maisto didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61221

61222

61223

61224

61225

61227

61229

46.17.12

Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61226

46.17.13

Tabako didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61228

46.18

Kitų gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.18.1

Kitų gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.18.11

Farmacijos ir medicinos prekių, parfumerijos gaminių, tualeto reikmenų ir valymo priemonių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61273

61274

61275

61276

46.18.12

Žaidimų ir žaislų, sporto reikmenų, dviračių, knygų, laikraščių, žurnalų ir raštinės reikmenų, muzikos instrumentų, įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių, fotografijos ir optinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61251

61252

61253

61254

61255

61259

46.18.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, gaminių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

61294

61295

61299

46.19

Įvairių prekių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.19.1

Įvairių prekių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

 

46.19.10

Įvairių prekių didmeninės prekybos paslaugos, teikiamos už atlygį ar pagal sutartį

612

46.2

Žemės ūkio žaliavų ir gyvų gyvulių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.21

Grūdų, neperdirbto tabako, sėklų ir gyvulių pašarų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.21.1

Grūdų, sėklų ir gyvulių pašarų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.21.11

Grūdų didmeninės prekybos paslaugos

61111 (*)

46.21.12

Sėklų (išskyrus aliejingųjų augalų sėklas) didmeninės prekybos paslaugos

61111 (*)

46.21.13

Aliejingųjų augalų sėklų ir vaisių didmeninės prekybos paslaugos

61111 (*)

46.21.14

Gyvulių pašarų didmeninės prekybos paslaugos

61111 (*)

46.21.19

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, žemės ūkio žaliavų didmeninės prekybos paslaugos

61119

46.21.2

Neperdirbto tabako didmeninės prekybos paslaugos

 

46.21.20

Neperdirbto tabako didmeninės prekybos paslaugos

61113

46.22

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.22.1

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.22.10

Gėlių ir sodinukų didmeninės prekybos paslaugos

61112

46.23

Gyvų gyvulių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.23.1

Gyvų gyvulių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.23.10

Gyvų gyvulių didmeninės prekybos paslaugos

61114

46.24

Kailių ir odų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.24.1

Kailių ir odų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.24.10

Kailių ir odų didmeninės prekybos paslaugos

61115

46.3

Maisto, gėrimų ir tabako didmeninės prekybos paslaugos

 

46.31

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.31.1

Vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.31.11

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos paslaugos

61121 (*)

46.31.12

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių didmeninės prekybos paslaugos

61121 (*)

46.32

Mėsos ir mėsos produktų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.32.1

Mėsos ir mėsos produktų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.32.11

Mėsos (įskaitant paukštieną) didmeninės prekybos paslaugos

61123 (*)

46.32.12

Mėsos produktų (įskaitant paukštienos produktus) didmeninės prekybos paslaugos

61123 (*)

46.33

Pieno produktų, kiaušinių ir valgomojo aliejaus bei riebalų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.33.1

Pieno produktų, kiaušinių ir valgomojo aliejaus bei riebalų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.33.11

Pieno produktų didmeninės prekybos paslaugos

61122 (*)

46.33.12

Kiaušinių didmeninės prekybos paslaugos

61122 (*)

46.33.13

Valgomojo aliejaus ir riebalų didmeninės prekybos paslaugos

61122 (*)

46.34

Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.34.1

Gėrimų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.34.11

Sulčių, mineralinio vandens, gaiviųjų gėrimų ir kitų nealkoholinių gėrimų didmeninės prekybos paslaugos

61126 (*)

46.34.12

Alkoholinių gėrimų didmeninės prekybos paslaugos

61126 (*)

46.35

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.35.1

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.35.10

Tabako gaminių didmeninės prekybos paslaugos

61128

46.36

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.36.1

Cukraus, šokolado ir cukraus saldumynų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.36.11

Cukraus didmeninės prekybos paslaugos

61129 (*)

46.36.12

Kepyklos gaminių didmeninės prekybos paslaugos

61125 (*)

46.36.13

Šokolado ir cukraus saldumynų didmeninės prekybos paslaugos

61125 (*)

46.37

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.37.1

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.37.10

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių didmeninės prekybos paslaugos

61125 (*)

46.38

Kitų maisto produktų, įskaitant žuvis, vėžiagyvius ir moliuskus, didmeninės prekybos paslaugos

 

46.38.1

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.38.10

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų didmeninės prekybos paslaugos

61124

46.38.2

Homogenizuotųjų maisto produktų ir dietinio maisto didmeninės prekybos paslaugos

 

46.38.21

Kitų maisto produktų didmeninės prekybos paslaugos

61129 (*)

46.38.29

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų didmeninės prekybos paslaugos

61129 (*)

46.39

Maisto produktų, gėrimų, tabako ir jo gaminių nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.39.1

Maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.39.11

Sušaldytų maisto produktų nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

611 (*)

46.39.12

Nesušaldytų maisto produktų, gėrimų ir tabako nespecializuotos didmeninės prekybos paslaugos

611 (*)

46.4

Namų ūkio reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.41

Tekstilės dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.41.1

Tekstilės dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.41.11

Verpalų didmeninės prekybos paslaugos

61131 (*)

46.41.12

Audinių didmeninės prekybos paslaugos

61131 (*)

46.41.13

Lininių namų apyvokos gaminių, užuolaidų ir įvairių namų ūkio gaminių iš tekstilės medžiagų didmeninės prekybos paslaugos

61132 (*)

46.41.14

Galanterijos didmeninės prekybos paslaugos

61132 (*)

46.42

Drabužių ir avalynės didmeninės prekybos paslaugos

 

46.42.1

Drabužių ir avalynės didmeninės prekybos paslaugos

 

46.42.11

Drabužių didmeninės prekybos paslaugos

61133

46.42.12

Avalynės didmeninės prekybos paslaugos

61134

46.43

Elektrinių buitinių prietaisų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.43.1

Elektrinių buitinių prietaisų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.43.11

Elektrinių buitinių prietaisų, išskyrus radijo, televizijos ir fotografijos prekes, didmeninės prekybos paslaugos

61144 (*)

46.43.12

Radijo, televizijos, vaizdo ir universaliųjų diskų (DVD) įrangos didmeninės prekybos paslaugos

61142 (*)

46.43.13

Įrašų, garsajuosčių ir vaizdajuosčių, kompaktinių plokštelių (CD) ir skaitmeninių vaizdo diskų (DVD) (išskyrus neįrašytas juostas) didmeninės prekybos paslaugos

61142 (*)

46.43.14

Fotografijos ir optikos prekių didmeninės prekybos paslaugos

61152

46.44

Porceliano, stiklo dirbinių ir valymo priemonių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.44.1

Porceliano, stiklo dirbinių ir valymo priemonių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.44.11

Stiklinių indų, porceliano ir keramikos didmeninės prekybos paslaugos

61145 (*)

46.44.12

Valymo priemonių didmeninės prekybos paslaugos

61176

46.45

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.45.1

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.45.10

Kvepalų ir kosmetikos priemonių didmeninės prekybos paslaugos

61175

46.46

Farmacijos prekių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.46.1

Farmacijos prekių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.46.11

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir vaistinių preparatų didmeninės prekybos paslaugos

61173

46.46.12

Chirurgijos, medicinos ir ortopedijos instrumentų ir prietaisų didmeninės prekybos paslaugos

61174

46.47

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.47.1

Baldų, kilimų ir apšvietimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.47.11

Buitinių baldų didmeninės prekybos paslaugos

61141

46.47.12

Apšvietimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos

61143

46.47.13

Kilimų ir kilimėlių didmeninės prekybos paslaugos

61163 (*)

46.48

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.48.1

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.48.10

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

61154

46.49

Kitų namų ūkio reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.49.1

Valgomųjų įrankių ir buitinių metalo dirbinių, pintinių gaminių, kamštienos ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, namų ūkio reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.49.11

Valgomųjų įrankių ir buitinių metalo dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

61145 (*)

46.49.12

Pintinių dirbinių, kamštienos gaminių, kubilų ir kitų medienos dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

61146

46.49.19

Niekur kitur nepriskirtų buitinių dirbinių, gaminių ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos

61144 (*)

46.49.2

Knygų, žurnalų ir raštinės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.49.21

Knygų didmeninės prekybos paslaugos

61151 (*)

46.49.22

Žurnalų ir laikraščių didmeninės prekybos paslaugos

61151 (*)

46.49.23

Raštinės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

61151 (*)

46.49.3

Kitų vartojimo prekių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.49.31

Muzikos instrumentų didmeninės prekybos paslaugos

61142 (*)

46.49.32

Žaidimų ir žaislų didmeninės prekybos paslaugos

61153

46.49.33

Sporto prekių (įskaitant dviračius) didmeninės prekybos paslaugos

61155

46.49.34

Odinių prekių ir kelionės reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

61156

46.49.35

Ženklų ir monetų didmeninės prekybos paslaugos

61159 (*)

46.49.36

Suvenyrų ir meno dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

61159 (*)

46.49.39

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, vartojimo prekių didmeninės prekybos paslaugos

61159 (*)

46.5

Informacijos ir ryšių įrangos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.51

Kompiuterių, jų išorinių įrenginių ir programinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.51.1

Kompiuterių, jų išorinių įrenginių ir programinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.51.10

Kompiuterių, jų išorinių įrenginių ir programinės įrangos didmeninės prekybos paslaugos

61184

46.52

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.52.1

Elektroninės ir telekomunikacinės įrangos ir jos dalių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.52.11

Telekomunikacinės įrangos ir dalių didmeninės prekybos paslaugos

61185 (*)

46.52.12

Elektroninės įrangos ir dalių didmeninės prekybos paslaugos

61142 (*)

46.52.13

Neįrašytų garsajuosčių ir vaizdajuosčių, diskelių, magnetinių ir optinių diskų (CD ir DVD) didmeninės prekybos paslaugos

61185 (*)

46.6

Kitų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.61

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.61.1

Žemės ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.61.11

Žemės ir miškų ūkio mašinų, įrangos ir reikmenų, įskaitant traktorius, didmeninės prekybos paslaugos

61186 (*)

46.61.12

Vejų ir sodų mašinų, įrangos ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

61186 (*)

46.62

Staklių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.62.1

Staklių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.62.11

Medžio apdirbimo staklių didmeninės prekybos paslaugos

61188 (*)

46.62.12

Metalo apdirbimo staklių didmeninės prekybos paslaugos

61188 (*)

46.62.19

Kitų medžiagų apdirbimo staklių didmeninės prekybos paslaugos

61188 (*)

46.63

Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.63.1

Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.63.10

Kasybos, statybos ir inžinerinių statybos darbų mašinų didmeninės prekybos paslaugos

61187

46.64

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.64.1

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.64.10

Tekstilės pramonės mašinų bei siuvamųjų ir mezgimo mašinų didmeninės prekybos paslaugos

61188 (*)

46.65

Įstaigos baldų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.65.1

Įstaigos baldų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.65.10

Įstaigos baldų didmeninės prekybos paslaugos

61183 (*)

46.66

Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.66.1

Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.66.10

Kitų įstaigos mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos

61183 (*)

46.69

Kitų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.69.1

Kitų mašinų ir įrangos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.69.11

Transporto įrangos, išskyrus variklines transporto priemones, motociklus ir dviračius, didmeninės prekybos paslaugos

61182

46.69.12

Mašinų ir įrangos reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

61189 (*)

46.69.13

Kėlimo ir krovimo įrangos didmeninės prekybos paslaugos

61189 (*)

46.69.14

Mašinų, naudojamų maisto, gėrimų ir tabako pramonėje, didmeninės prekybos paslaugos

61188 (*)

46.69.15

Profesionalių elektros mašinų, prietaisų ir medžiagų didmeninės prekybos paslaugos

61189 (*)

46.69.16

Ginklų ir šaudmenų didmeninės prekybos paslaugos

61189 (*)

46.69.19

Kitų bendrosios ir specialiosios paskirties mašinų, prietaisų ir įrenginių didmeninės prekybos paslaugos

61189 (*)

46.7

Kitos specializuotos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.71

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei susijusių produktų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.71.1

Kietojo, skystojo ir dujinio kuro bei susijusių produktų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.71.11

Kietojo kuro didmeninės prekybos paslaugos

61191 (*)

46.71.12

Benzino, įskaitant aviacinį benziną, didmeninės prekybos paslaugos

61191 (*)

46.71.13

Kito skystojo ir dujinio kuro bei susijusių produktų didmeninės prekybos paslaugos

61191 (*)

46.72

Metalų ir metalų rūdos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.72.1

Metalų ir metalų rūdos didmeninės prekybos paslaugos

 

46.72.11

Geležies rūdos didmeninės prekybos paslaugos

61192 (*)

46.72.12

Spalvotųjų metalų rūdos didmeninės prekybos paslaugos

61192 (*)

46.72.13

Geležies ir plieno pirminių formų didmeninės prekybos paslaugos

61192 (*)

46.72.14

Spalvotųjų metalų pirminių formų didmeninės prekybos paslaugos

61192 (*)

46.73

Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.73.1

Medienos, statybinių medžiagų ir sanitarinių įrenginių didmeninės prekybos paslaugos

 

46.73.11

Padarinės medienos didmeninės prekybos paslaugos

61193 (*)

46.73.12

Pirminio medienos apdirbimo gaminių didmeninės prekybos paslaugos

61193 (*)

46.73.13

Sanitarinių įrenginių didmeninės prekybos paslaugos

61162

46.73.14

Dažų, lakų ir politūrų didmeninės prekybos paslaugos

61164

46.73.15

Plokščiojo stiklo didmeninės prekybos paslaugos

61161 (*)

46.73.16

Kitų statybinių medžiagų didmeninės prekybos paslaugos

61161 (*)

46.73.17

Sienų apmušalų (tapetų) didmeninės prekybos paslaugos

61163 (*)

46.73.18

Grindų dangų (išskyrus kilimus) didmeninės prekybos paslaugos

61163 (*)

46.74

Metalo dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrenginių bei reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.74.1

Metalo dirbinių, vandentiekio ir šildymo įrenginių bei reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.74.11

Metalo dirbinių didmeninės prekybos paslaugos

61165 (*)

46.74.12

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų didmeninės prekybos paslaugos

61199 (*)

46.74.13

Rankinių įrankių didmeninės prekybos paslaugos

61165 (*)

46.75

Chemijos produktų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.75.1

Chemijos produktų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.75.11

Trąšų ir agrocheminių produktų didmeninės prekybos paslaugos

61172

46.75.12

Pramoninių chemikalų didmeninės prekybos paslaugos

61171

46.76

Kitų tarpinių produktų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.76.1

Kitų tarpinių produktų didmeninės prekybos paslaugos

 

46.76.11

Popieriaus ir kartono didmeninės prekybos paslaugos

61194

46.76.12

Tekstilės pluoštų didmeninės prekybos paslaugos

61131 (*)

46.76.13

Pirminių plastikų ir kaučiuko didmeninės prekybos paslaugos

61199 (*)

46.76.19

Niekur kitur nepriskirtų tarpinių produktų (išskyrus žemės ūkio) didmeninės prekybos paslaugos

61199 (*)

46.77

Atliekų ir laužo didmeninės prekybos paslaugos

 

46.77.1

Atliekų ir laužo didmeninės prekybos paslaugos

 

46.77.10

Atliekų ir laužo didmeninės prekybos paslaugos

61195

46.9

Nespecializuotosios didmeninės prekybos paslaugos

 

46.90

Nespecializuotosios didmeninės prekybos paslaugos

 

46.90.1

Nespecializuotosios didmeninės prekybos paslaugos

 

46.90.10

Nespecializuotosios didmeninės prekybos paslaugos

61

47

Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

 

47.0

Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

 

47.00

Mažmeninės prekybos paslaugos, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

 

47.00.1

Vaisių, uogų, daržovių, mėsos, žuvies, kepyklos gaminių ir pieno produktų bei kiaušinių mažmeninės prekybos paslaugos

 

47.00.11

Šviežių vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 21 (*)

47.00.12

Perdirbtų vaisių, uogų ir daržovių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 21 (*)

47.00.13

Mėsos mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 23 (*)

47.00.14

Mėsos produktų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 23 (*)

47.00.15

Žuvų, vėžiagyvių ir moliuskų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 24

47.00.16

Kepyklos gaminių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 25 (*)

47.00.17

Cukraus saldumynų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 25 (*)

47.00.18

Pieno produktų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 22 (*)

47.00.19

Kiaušinių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 22 (*)

47.00.2

Kitų maisto produktų, gėrimų ir tabako mažmeninės prekybos paslaugos

 

47.00.21

Kavos, arbatos, kakavos ir prieskonių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 27

47.00.22

Valgomojo aliejaus ir riebalų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 22 (*)

47.00.23

Homogenizuotųjų maisto produktų ir dietinio maisto mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 29 (*)

47.00.24

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, maisto produktų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 29 (*)

47.00.25

Alkoholinių gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 26 (*)

47.00.26

Kitų gėrimų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 26 (*)

47.00.27

Tabako gaminių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 28

47.00.3

Informacijos ir ryšių įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

 

47.00.31

Kompiuterių, jų išorinių įrenginių ir programinės įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 84

47.00.32

Telekomunikacijų įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 85

47.00.33

Garso ir vaizdo įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 42 (*)

47.00.4

Statybinių medžiagų ir metalo dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos

 

47.00.41

Metalo dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 65 (*)

47.00.42

Dažų, lakų ir politūrų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 64

47.00.43

Plokščiojo stiklo mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 61 (*)

47.00.44

Vejų ir sodų įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 86

47.00.45

Vandentiekio ir šildymo įrangos bei reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 61 (*)

47.00.46

Sanitarinės įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 62

47.00.47

Rankinių įrankių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 65 (*)

47.00.49

Niekur kitur nepriskirtų statybinių medžiagų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 61 (*)

47.00.5

Namų apyvokos reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

 

47.00.51

Tekstilės gaminių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 31

47.00.52

Užuolaidų ir tiulinių užuolaidų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 32

47.00.53

Sienų apmušalų (tapetų) ir grindų dangų, kilimų ir kilimėlių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 63

47.00.54

Elektrinių buitinių aparatų arba prietaisų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 44

47.00.55

Baldų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 41

47.00.56

Apšvietimo prietaisų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 43

47.00.57

Medienos, kamštienos ir pintinių dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 46

47.00.58

Muzikos instrumentų ir muzikos partitūrų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 42 (*)

47.00.59

Indų, stiklo, porceliano, keramikos, valgomųjų įrankių ir niekur kitur nepriskirtų neelektrinių buitinių prietaisų, gaminių ir įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 45

47.00.6

Kultūros ir poilsio prekių mažmeninės prekybos paslaugos

 

47.00.61

Knygų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 51 (*)

47.00.62

Laikraščių ir žurnalų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 51 (*)

47.00.63

Raštinės reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 51 (*)

47.00.64

Muzikos ir vaizdo įrašų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 42 (*)

47.00.65

Sporto įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 55 (*)

47.00.66

Stovyklavimo įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 55 (*)

47.00.67

Žaidimų ir žaislų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 53

47.00.68

Ženklų ir monetų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 59 (*)

47.00.69

Suvenyrų ir meno dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 59 (*)

47.00.7

Drabužių, farmacijos ir medicinos prekių, tualeto reikmenų, gėlių, sodinukų, naminių gyvėlių ir jų ėdalo mažmeninės prekybos paslaugos

 

47.00.71

Drabužių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 33

47.00.72

Avalynės mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 34

47.00.73

Odos gaminių ir kelionės reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 56

47.00.74

Farmacijos prekių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 73

47.00.75

Medicinos ir ortopedijos prekių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 74

47.00.76

Kosmetikos ir tualeto reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 75

47.00.77

Gėlių, sodinukų ir sėklų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 12

47.00.78

Trąšų ir agrocheminių produktų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 71

62 (*) 72

47.00.79

Naminių gyvūnėlių ir jų ėdalo mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 14

47.00.8

Automobilių degalų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų, naujų prekių mažmeninės prekybos paslaugos

 

47.00.81

Automobilių degalų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 91 (*)

47.00.82

Laikrodžių, papuošalų ir juvelyrinių dirbinių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 54

47.00.83

Fotografijos, optikos ir tiksliųjų įrenginių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 52

47.00.84

Valymo priemonių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 76

47.00.85

Buitinio skystojo kuro, dujų balionų, akmens anglių ir malkų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 91 (*)

47.00.86

Kitų, niekur kitur nepriskirtų, ne maisto vartojimo prekių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 59 (*)

47.00.87

Niekur kitur nepriskirtų žemės ūkio žaliavų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 11

62 (*) 13

62 (*) 15

62 (*) 19

47.00.88

Niekur kitur nepriskirtų mašinų ir įrangos mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 83

62 (*) 87

62 (*) 88

62 (*) 89

47.00.89

Niekur kitur nepriskirtų ne plataus vartojimo ne maisto prekių mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*) 92

62 (*) 93

62 (*) 94

62 (*) 95

62 (*) 99

47.00.9

Naudotų daiktų mažmeninės prekybos paslaugos

 

47.00.91

Antikvarinių daiktų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*)

47.00.92

Naudotų knygų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*)

47.00.99

Kitų naudotų daiktų mažmeninės prekybos paslaugos

62 (*)

H

TRANSPORTO IR SAUGOJIMO PASLAUGOS

 

49

Sausumos transporto paslaugos ir transportavimo vamzdynais paslaugos

 

49.1

Tarpmiestinio keleivinio geležinkelio transporto paslaugos

 

49.10

Tarpmiestinio keleivinio geležinkelio transporto paslaugos

 

49.10.1

Tarpmiestinio keleivinio geležinkelio transporto paslaugos

 

49.10.11

Apžvalginio keleivinio geležinkelio transporto paslaugos

64131

49.10.19

Kitos tarpmiestinio keleivinio geležinkelio transporto paslaugos

64210

49.2

Krovininio geležinkelio transporto paslaugos

 

49.20

Krovininio geležinkelio transporto paslaugos

 

49.20.1

Krovininio geležinkelio transporto paslaugos

 

49.20.11

Krovinių vežimo geležinkelio transporto vagonuose šaldytuvuose paslaugos

65121

49.20.12

Naftos produktų vežimo krovininio geležinkelio transporto vagonuose cisternose paslaugos

65122 (*)

49.20.13

Skystų krovinių ir dujų vežimo krovininio geležinkelio transporto vagonuose cisternose paslaugos

65122 (*)

49.20.14

Įvairių transporto rūšių konteinerių vežimo geležinkelio transportu paslaugos

65123

49.20.15

Laiškų ir pašto siuntų vežimo geležinkelio transportu paslaugos

65124

49.20.16

Sausų biriųjų krovinių vežimo geležinkelio transportu paslaugos

65125

49.20.19

Kitos krovininio geležinkelio transporto paslaugos

65126

65129

49.3

Kitos keleivinio sausumos transporto paslaugos

 

49.31

Keleivinio miesto ir priemiestinio sausumos transporto paslaugos

 

49.31.1

Keleivinio miesto ar priemiestinio geležinkelio transporto paslaugos

 

49.31.10

Keleivinio miesto ar priemiestinio geležinkelio transporto paslaugos

64111

49.31.2

Kitos keleivinio miesto ir priemiestinio sausumos transporto paslaugos

 

49.31.21

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto ar priemiestiniu kelių transportu paslaugos

64112

49.31.22

Mišrios keleivių vežimo pagal tvarkaraštį miesto ar priemiestiniu transportu paslaugos

64113

49.32

Taksi paslaugos

 

49.32.1

Taksi paslaugos

 

49.32.11

Taksi paslaugos

64115

49.32.12

Keleivinių lengvųjų automobilių su vairuotojais nuomos paslaugos

64116

49.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, keleivinio sausumos transporto paslaugos

 

49.39.1

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu ir specialiosios paskirties sausumos transportu paslaugos

 

49.39.11

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu kelių transportu paslaugos

64221

49.39.12

Keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu specialiosios paskirties kelių transportu paslaugos

64222

49.39.13

Kitos keleivių vežimo pagal tvarkaraštį tarpmiestiniu specialiosios paskirties kelių transportu paslaugos

64114

49.39.2

Keleivių vežimo funikulieriais, kabamųjų lynų keliais ir slidininkų keltuvais paslaugos

 

49.39.20

Keleivių vežimo funikulieriais, kabamųjų lynų keliais ir slidininkų keltuvais paslaugos

64119 (*)

49.39.3

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto sausumos transporto paslaugos

 

49.39.31

Įvairių autobusų su vairuotojais nuomos paslaugos

66011

49.39.32

Keleivinio apžvalginio kelių transporto paslaugos

64132

49.39.33

Autobusų tvarkaraštyje nenurodytų vietos reisų užsakymo paslaugos

64118

49.39.34

Autobusų tvarkaraštyje nenurodytų tolimųjų reisų užsakymo paslaugos

64223

49.39.35

Keleivių vežimo žmonių ar gyvulių traukiamomis kelių transporto priemonėmis paslaugos

64117

49.39.39

Niekur kitur nepriskirtos keleivinio sausumos transporto paslaugos

64119 (*)

49.4

Krovininio kelių transporto ir perkraustymo paslaugos

 

49.41

Krovininio kelių transporto paslaugos

 

49.41.1

Krovininio kelių transporto paslaugos

 

49.41.11

Vežimo krovininio kelių transporto automobiliniais šaldytuvais paslaugos

65111

49.41.12

Naftos produktų vežimo krovininio kelių transporto automobilinėmis cisternomis arba puspriekabių cisternomis paslaugos

65112 (*)

49.41.13

Kitų skystų krovinių ar dujų vežimo krovininio kelių transporto automobilinėmis cisternomis arba puspriekabių cisternomis paslaugos

65112 (*)

49.41.14

Įvairių transporto rūšių konteinerių vežimo kelių transportu paslaugos

65113

49.41.15

Sausų biriųjų krovinių vežimo kelių transportu paslaugos

65117

49.41.16

Gyvų gyvulių vežimo kelių transportu paslaugos

65118

49.41.17

Krovinių vežimo žmonių ar gyvulių traukiamomis kelių transporto priemonėmis paslaugos

65114

49.41.18

Laiškų ir pašto siuntų vežimo kelių transportu paslaugos

65116

49.41.19

Kitos krovininio kelių transporto paslaugos

65119

49.41.2

Sunkvežimių su operatoriais nuomos paslaugos

 

49.41.20

Sunkvežimių su operatoriais nuomos paslaugos

66012

49.42

Perkraustymo paslaugos

 

49.42.1

Perkraustymo paslaugos

 

49.42.11

Namų ūkiams teikiamos perkraustymo paslaugos

65115 (*)

49.42.19

Kitos perkraustymo paslaugos

65115 (*)

49.5

Transportavimo vamzdynais paslaugos

 

49.50

Transportavimo vamzdynais paslaugos

 

49.50.1

Transportavimo vamzdynais paslaugos

 

49.50.11

Žalios ar rafinuotos naftos ir naftos produktų transportavimo vamzdynais paslaugos

65131 (*)

49.50.12

Gamtinių dujų transportavimo vamzdynais paslaugos

65131 (*)

49.50.19

Kitų produktų transportavimo vamzdynais paslaugos

65139

50

Vandens transporto paslaugos

 

50.1

Keleivinio jūrų ir pakrančių vandens transporto paslaugos

 

50.10

Keleivinio jūrų ir pakrančių vandens transporto paslaugos

 

50.10.1

Keleivinio jūrų ir pakrančių vandens transporto paslaugos

 

50.10.11

Keleivių kėlimo keltais jūrų ir pakrančių vandenimis paslaugos

64231

50.10.12

Keleivių plukdymo kruiziniais laivais jūrų ir pakrančių vandenimis paslaugos

64232

50.10.19

Kitos keleivinio jūrų ir pakrančių vandens transporto paslaugos

64239

50.10.2

Keleivinių jūrų ir pakrančių vandens laivų su įgula nuomos paslaugos

 

50.10.20

Keleivinių jūrų ir pakrančių vandens laivų su įgula nuomos paslaugos

66021 (*)

50.2

Krovininio jūrų ir pakrančių vandens transporto paslaugos

 

50.20

Krovininio jūrų ir pakrančių vandens transporto paslaugos

 

50.20.1

Krovininio jūrų ir pakrančių vandens transporto paslaugos

 

50.20.11

Sušaldytų ar šaldytų krovinių gabenimo jūriniais ir pakrančių vandens laivais šaldytuvais paslaugos

65211

50.20.12

Žalios naftos gabenimo jūriniais ir pakrančių vandens tanklaiviais paslaugos

65212 (*)

50.20.13

Kitų skystų krovinių ar dujų gabenimo jūriniais ir pakrančių vandens tanklaiviais paslaugos

65212 (*)

50.20.14

Įvairių transporto rūšių konteinerių gabenimo jūriniais ir pakrančių vandens konteinerių laivais paslaugos

65213

50.20.15

Sausų biriųjų krovinių gabenimo jūrų ir pakrančių vandenimis paslaugos

65219 (*)

50.20.19

Kitos krovininio jūrų ir pakrančių vandens transporto paslaugos

65219 (*)

50.20.2

Krovininių jūrų ir pakrančių vandens laivų su įgula nuomos paslaugos; stūmimo ir vilkimo paslaugos

 

50.20.21

Krovininių jūrų ir pakrančių vandens laivų su įgula nuomos paslaugos

66021 (*)

50.20.22

Stūmimo ar vilkimo jūru ar pakrančių vandenyse paslaugos

65219 (*)

50.3

Keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos

 

50.30

Keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos

 

50.30.1

Keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos

 

50.30.11

Keleivinių vidaus vandenų keltų paslaugos

64121

50.30.12

Keleivinių kruizinių vidaus vandenų laivų paslaugos

64122

50.30.13

Vežimo apžvalgos ir ekskursijų laivais paslaugos

64133

50.30.19

Kitos keleivinio vidaus vandenų transporto paslaugos

64129

50.30.2

Keleivinių vidaus vandenų laivų su operatoriumi nuomos paslaugos

 

50.30.20

Keleivinių vidaus vandenų laivų su operatoriais nuomos paslaugos

66022 (*)

50.4

Krovininio vidaus vandenų transporto paslaugos

 

50.40

Krovininio vidaus vandenų transporto paslaugos

 

50.40.1

Krovininio vidaus vandenų transporto paslaugos

 

50.40.11

Sušaldytų ar šaldytų krovinių gabenimo vidaus vandenų refrižeratoriniais laivais paslaugos

65221

50.40.12

Žalios naftos gabenimo vidaus vandenų tanklaiviais paslaugos

65222 (*)

50.40.13

Kitų skystų krovinių ar dujų gabenimo vidaus vandenų tanklaiviais paslaugos

65222 (*)

50.40.14

Įvairių rūšių transporto konteinerių gabenimo vidaus vandenų konteinerių laivais paslaugos

65229 (*)

50.40.19

Kitos krovininio vidaus vandenų transporto paslaugos

65229 (*)

50.40.2

Krovininių vidaus vandenų laivų su operatoriais nuomos paslaugos; stūmimo ir vilkimo paslaugos

 

50.40.21

Krovininių vidaus vandenų laivų su operatoriais nuomos paslaugos

66022 (*)

50.40.22

Stūmimo ar vilkimo vidaus vandenyse paslaugos

65229 (*)

51

Oro transporto paslaugos

 

51.1

Keleivinio oro transporto paslaugos

 

51.10

Keleivinio oro transporto paslaugos

 

51.10.1

Keleivinio oro transporto paslaugos

 

51.10.11

Keleivinio vietinio oro transporto pagal tvarkaraštį paslaugos

64241

51.10.12

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto vietinio oro transporto paslaugos, išskyrus apžvalgos paslaugas

64242

51.10.13

Keleivinio tarptautinio oro transporto pagal tvarkaraštį paslaugos

64243

51.10.14

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto tarptautinio oro transporto paslaugos

64244

51.10.15

Keleivinio tvarkaraštyje nenurodyto oro transporto apžvalgos paslaugos

64134

51.10.2

Keleivinio oro transporto įrangos su operatoriumi nuomos paslaugos

 

51.10.20

Keleivinio oro transporto įrangos su operatoriumi nuomos paslaugos

66031

51.2

Krovininio oro transporto ir kosminio transporto paslaugos

 

51.21

Krovininio oro transporto paslaugos

 

51.21.1

Krovininio oro transporto paslaugos

 

51.21.11

Įvairių rūšių transporto konteinerių gabenimo pagal tvarkaraštį orlaivių paslaugos

65319 (*)

51.21.12

Laiškų ir pašto siuntų oro transporto paslaugos

65311

51.21.13

Kitų krovinių oro transporto pagal tvarkaraštį paslaugos

65319 (*)

51.21.14

Kitų krovinių oro transporto tvarkaraštyje nenurodytos paslaugos

65319 (*)

51.21.2

Krovininio oro transporto įrangos su operatoriumi nuomos paslaugos

 

51.21.20

Krovininio oro transporto įrangos su operatoriumi nuomos paslaugos

66032

51.22

Kosminio transporto paslaugos

 

51.22.1

Kosminio transporto paslaugos

 

51.22.11

Keleivinio kosminio transporto paslaugos

64250

51.22.12

Krovininio kosminio transporto paslaugos

65320

52

Sandėliavimas ir transportui būdingos paslaugos

 

52.1

Sandėliavimo ir saugojimo paslaugos

 

52.10

Sandėliavimo ir saugojimo paslaugos

 

52.10.1

Sandėliavimo ir saugojimo paslaugos

 

52.10.11

Sandėlių šaldytuvų paslaugos

67210

52.10.12

Skystų krovinių ar dujų saugojimo paslaugos

67220

52.10.13

Grūdų saugojimo paslaugos

67290 (*)

52.10.19

Kitos sandėliavimo ir saugojimo paslaugos

67290 (*)

52.2

Transportui būdingos paslaugos

 

52.21

Sausumos transportui būdingos paslaugos

 

52.21.1

Geležinkelių transportui būdingos paslaugos

 

52.21.11

Stūmimo arba vilkimo geležinkeliais paslaugos

67301

52.21.19

Kitos geležinkelių transportui būdingos paslaugos

67309

52.21.2

Kelių transportui būdingos paslaugos

 

52.21.21

Autobusų stoties paslaugos

67410

52.21.22

Kelių eksploatavimo paslaugos

67420 (*)

52.21.23

Tiltų ir tunelių eksploatavimo paslaugos

67420 (*)

52.21.24

Automobilių stovėjimo aikštelių paslaugos

67430

52.21.25

Privačių ir komercinių transporto priemonių vilkimo paslaugos

67440

52.21.29

Kitos kelių transportui būdingos paslaugos

67490

52.21.3

Transportavimui vamzdynais būdingos paslaugos

 

52.21.30

Transportavimui vamzdynais būdingos paslaugos

67490 (*)

52.22

Vandens transportui būdingos paslaugos

 

52.22.1

Vandens transportui būdingos paslaugos

 

52.22.11

Jūrų ir pakrančių vandens uostų ir vandens kelių eksploatavimo paslaugos (išskyrus krovinių tvarkymą)

67511

52.22.12

Vidaus vandens kelių eksploatavimo paslaugos (išskyrus krovinių tvarkymą)

67512

52.22.13

Laivų vedimo ir inkaravimo jūrų ar pakrančių vandenyse paslaugos

67521

52.22.14

Laivų vedimo ir inkaravimo vidaus vandenyse paslaugos

67522

52.22.15

Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo jūrų ar pakrančių vandenyse paslaugos

67531

52.22.16

Laivų gelbėjimo ir plūdrumo atstatymo vidaus vandenyse paslaugos

67532

52.22.19

Kitos vandens transportui būdingos paslaugos

67590

52.23

Oro transportui būdingos paslaugos

 

52.23.1

Oro uostų eksploatavimo (išskyrus krovinių tvarkymą), skrydžių valdymo ir kitos oro transportui būdingos paslaugos

 

52.23.11

Oro uostų eksploatavimo, išskyrus krovinių tvarkymą, paslaugos

67610

52.23.12

Skrydžių valdymo paslaugos

67620

52.23.19

Kitos oro transportui būdingos paslaugos

67630

52.23.2

Kosminiam transportui būdingos paslaugos

 

52.23.20

Kosminiam transportui būdingos paslaugos

67640

52.24

Krovinių tvarkymo paslaugos

 

52.24.1

Krovinių tvarkymo paslaugos

 

52.24.11

Konteinerių tvarkymo uostuose paslaugos

67110 (*)

52.24.12

Kitos konteinerių tvarkymo paslaugos

67110 (*)

52.24.13

Kitos krovinių tvarkymo uostuose paslaugos

67190 (*)

52.24.19

Kitos krovinių tvarkymo paslaugos

67190 (*)

52.29

Kitos transportui būdingos paslaugos

 

52.29.1

Krovinių transporto agentūrų paslaugos

 

52.29.11

Laivų brokerių paslaugos

67910 (*)

52.29.12

Kitos krovinių gabenimo tarpininkavimo paslaugos

67910 (*)

52.29.19

Kitos krovinių transporto agentūrų paslaugos

67910 (*)

52.29.2

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transportui būdingos paslaugos

 

52.29.20

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, transportui būdingos paslaugos

67990

53

Pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

 

53.1

Pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas

 

53.10

Pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas

 

53.10.1

Pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas

 

53.10.11

Su laikraščiais ir periodiniais leidiniais susijusios pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas

68111 (*)

53.10.12

Su laiškais susijusios pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas

68111 (*)

53.10.13

Su pašto siuntomis susijusios pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas

68112

53.10.14

Pašto skyrių paslaugos

68113

53.10.19

Kitos pašto paslaugos pagal įpareigojimą teikti universaliąsias paslaugas

68119

53.2

Kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

 

53.20

Kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

 

53.20.1

Kitos pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

 

53.20.11

Įvairiarūšės pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

68120

53.20.12

Maisto į namus pristatymo paslaugos

68130 (*)

53.20.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pašto ir pasiuntinių (kurjerių) paslaugos

68130 (*)

I

APGYVENDINIMO IR MAITINIMO PASLAUGOS

 

55

Apgyvendinimo paslaugos

 

55.1

Viešbučių ir panašių laikinųjų buveinių paslaugos

 

55.10

Viešbučių ir panašių laikinųjų buveinių paslaugos

 

55.10.1

Svečių apgyvendinimo kasdien tvarkomuose kambariuose ar numeriuose paslaugos (išskyrus pakaitinį naudojimą)

 

55.10.10

Svečių apgyvendinimo kasdien tvarkomuose kambariuose ar numeriuose paslaugos (išskyrus pakaitinį naudojimą)

63111

55.2

Poilsiautojų ir kitos trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos

 

55.20

Poilsiautojų ir kitos trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos

 

55.20.1

Poilsiautojų ir kitos trumpalaikio apgyvendinimo paslaugos

 

55.20.11

Svečių apgyvendinimo jaunimo nakvynės namų ir poilsio paviljonų kambariuose ar numeriuose paslaugos

63114

55.20.12

Svečių apgyvendinimo pakaitinio naudojimo būstų kambariuose ar numeriuose paslaugos

63113

55.20.19

Kitos svečių apgyvendinimo kambariuose ar numeriuose, kurie nėra kasdien tvarkomi, paslaugos

63112 (*)

55.3

Stovyklaviečių, poilsinių transporto priemonių parkų ir priekabų aikštelių paslaugos

 

55.30

Stovyklaviečių, poilsinių transporto priemonių parkų ir priekabų aikštelių paslaugos

 

55.30.1

Stovyklaviečių, poilsinių transporto priemonių parkų ir priekabų aikštelių paslaugos

 

55.30.11

Stovyklaviečių paslaugos

63120

55.30.12

Poilsinių transporto priemonių parkų ir priekabų aikštelių paslaugos

63130

55.9

Kitos apgyvendinimo paslaugos

 

55.90

Kitos apgyvendinimo paslaugos

 

55.90.1

Kitos apgyvendinimo paslaugos

 

55.90.11

Studentų apgyvendinimo studentų ir mokyklų bendrabučių kambariuose ar numeriuose paslaugos

63210

55.90.12

Darbininkų apgyvendinimo darbininkų nakvynės namų ar stovyklų kambariuose ar numeriuose

63220

55.90.13

Miegamųjų vagonų ir panašios kitose transporto priemonėse teikiamos paslaugos

63290 (*)

55.90.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, apgyvendinimo paslaugos

63290 (*)

56

Maitinimo ir gėrimų teikimo paslaugos

 

56.1

Restoranų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos

 

56.10

Restoranų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos

 

56.10.1

Restoranų ir pagaminto valgio tiekimo paslaugos

 

56.10.11

Maitinimo restoranuose paslaugos

63310 (*)

56.10.12

Maitinimo traukinių vagonuose-restoranuose ir laivuose paslaugos

63310 (*)

56.10.13

Maitinimo savitarnos įstaigose paslaugos

63320

56.10.19

Kitos maitinimo paslaugos

63399

56.2

Pagaminto valgio tiekimas renginiams ir kitos maisto teikimo paslaugos

 

56.21

Pagaminto valgio tiekimo renginiams paslaugos

 

56.21.1

Pagaminto valgio tiekimo renginiams paslaugos

 

56.21.11

Pagaminto valgio tiekimo į namus paslaugos

63391 (*)

56.21.19

Kitos pagaminto valgio tiekimo renginiams paslaugos

63391 (*)

56.29

Kitos maisto tiekimo paslaugos

 

56.29.1

Maisto tiekimo pagal sutartį paslaugos

 

56.29.11

Maisto tiekimo pagal sutartis transporto įmonėms paslaugos

63392

56.29.19

Kitos maisto tiekimo pagal sutartis paslaugos

63393 (*)

56.29.2

Valgyklų paslaugos

 

56.29.20

Valgyklų paslaugos

63393 (*)

56.3

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos

 

56.30

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos

 

56.30.1

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos

 

56.30.10

Gėrimų pardavimo vartoti vietoje paslaugos

63400

J

INFORMACIJOS IR RYŠIŲ PASLAUGOS

 

58

Leidybos paslaugos

 

58.1

Knygų, periodinių leidinių leidybos paslaugos ir kitos leidybinės paslaugos

 

58.11

Knygų leidybos paslaugos

 

58.11.1

Spausdintos knygos

 

58.11.11

Spausdinti vadovėliai

32210

58.11.12

Spausdintos profesinės, techninės ir mokslinės literatūros knygos

32291

58.11.13

Spausdintos vaikų knygos

32292

58.11.14

Spausdinti žodynai ir enciklopedijos

32220 (*)

58.11.15

Spausdinti atlasai ir kitos knygos su žemėlapiais

32220 (*)

58.11.16

Ne knygų pavidalo spausdinti žemėlapiai, hidrografijos ar panašūs jūrlapiai

32510

58.11.19

Kitos spausdintos knygos, brošiūros, lankstinukai ir panašūs spaudiniai

32299

58.11.2

Knygos diskeliuose, juostose ir kitose fizinėse laikmenose

 

58.11.20

Knygos diskeliuose, juostose ir kitose fizinėse laikmenose

47691

47692

58.11.3

Knygos tiesioginės prijungties režimu

 

58.11.30

Knygos tiesioginės prijungties režimu

84311 (*)

58.11.4

Reklamos vieta knygose

 

58.11.41

Reklamos vieta spausdintose knygose

83631 (*)

58.11.42

Reklamos vieta elektroninėse knygose

83639 (*)

58.11.5

Knygų leidyba už atlygį ar pagal sutartį

 

58.11.50

Knygų leidyba už atlygį ar pagal sutartį

89110

58.11.6

Knygų licencijavimo paslaugos

 

58.11.60

Knygų licencijavimo paslaugos

73320 (*)

58.12

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų leidyba

 

58.12.1

Spausdinti ar fizinėse laikmenose pateikti katalogai ir adresų sąrašai

 

58.12.10

Spausdinti ar fizinėse laikmenose pateikti katalogai ir adresų sąrašai

32230

47692 (*)

58.12.2

Žinynai, katalogai ir adresų sąrašai tiesioginės prijungties režimu

 

58.12.20

Žinynai, katalogai ir adresų sąrašai tiesioginės prijungties režimu

84311 (*)

58.12.3

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų naudojimo licencijavimo paslaugos

 

58.12.30

Žinynų, katalogų ir adresų sąrašų naudojimo licencijavimo paslaugos

 

58.13

Laikraščių leidybos paslaugos

 

58.13.1

Spausdinti laikraščiai

 

58.13.10

Spausdinti laikraščiai

32300 (*)

58.13.2

Laikraščiai tiesioginės prijungties režimu

 

58.13.20

Laikraščiai tiesioginės prijungties režimu

84312 (*)

58.13.3

Reklamos vieta laikraščiuose

 

58.13.31

Reklamos vieta spausdintuose laikraščiuose

83631 (*)

58.13.32

Reklamos vieta elektroniniuose laikraščiuose

83639 (*)

58.14

Žurnalų ir periodinių leidinių leidybos paslaugos

 

58.14.1

Spausdinti žurnalai ir periodiniai leidiniai

 

58.14.11

Spausdinti bendro pobūdžio žurnalai ir periodiniai leidiniai

32410

58.14.12

Spausdinti verslo, profesiniai ir akademiniai žurnalai ir periodiniai leidiniai

32420

58.14.19

Kiti spausdinti žurnalai ir periodiniai leidiniai

32490

58.14.2

Žurnalai ir periodiniai leidiniai tiesioginės prijungties režimu

 

58.14.20

Žurnalai ir periodiniai leidiniai tiesioginės prijungties režimu

84312 (*)

58.14.3

Reklamos vieta žurnaluose ir periodiniuose leidiniuose

 

58.14.31

Reklamos vieta spausdintuose žurnaluose ir periodiniuose leidiniuose

83631 (*)

58.14.32

Reklamos vieta elektroniniuose žurnaluose ir periodiniuose leidiniuose

83639 (*)

58.14.4

Žurnalų ir periodinių leidinių naudojimo licencijavimo paslaugos

 

58.14.40

Žurnalų ir periodinių leidinių naudojimo licencijavimo paslaugos

73320 (*)

58.19

Kitos leidybos paslaugos

 

58.19.1

Kitos spaudinių leidybos paslaugos

 

58.19.11

Spausdinti pašto atvirukai, kortelės su sveikinimais ir kt.

32530

58.19.12

Spausdinti paveikslėliai, piešiniai ir fotografijos

32540

58.19.13

Spausdinti atspaudžiamieji paveikslėliai (dekalkomanijos), kalendoriai

32630

58.19.14

Spausdinti neantspauduoti pašto ženklai, žyminiai (rinkliavos) ir panašūs ženklai; markiruoti popieriaus dirbiniai; čekių blankai; banknotai, akcijos, sertifikatai, obligacijos ir panašūs vertybiniai popieriai

32610

58.19.15

Spausdinti prekybos reklaminiai leidiniai, prekybos katalogai ir panašūs spaudiniai

32620

58.19.19

Kiti spaudiniai

32690

58.19.2

Kitos rūšies informacija tiesioginės prijungties režimu

 

58.19.21

Informacija suaugusiems tiesioginės prijungties režimu

84393

58.19.29

Kita, niekur kitur nepriskirta, informacija tiesioginės prijungties režimu

84399

58.19.3

Kitų spaudinių licencijavimo paslaugos

 

58.19.30

Kitų spaudinių licencijavimo paslaugos

73320 (*)

58.2

Programinės įrangos leidybos paslaugos

 

58.21

Kompiuterinių žaidimų leidybos paslaugos

 

58.21.1

Supakuoti kompiuteriniai žaidimai

 

58.21.10

Supakuoti kompiuteriniai žaidimai

47822

58.21.2

Atsisiųsti kompiuteriniai žaidimai

 

58.21.20

Atsisiųsti kompiuteriniai žaidimai

84342 (*)

58.21.3

Žaidimai tiesioginės prijungties režimu

 

58.21.30

Žaidimai tiesioginės prijungties režimu

84391

58.21.4

Kompiuterinių žaidimų naudojimo licencijavimo paslaugos

 

58.21.40

Kompiuterinių žaidimų naudojimo licencijavimo paslaugos

73311 (*)

58.29

Kitos programinės įrangos leidybos paslaugos

 

58.29.1

Supakuotos sisteminės programos

 

58.29.11

Supakuotos operacinės sistemos

47811

58.29.12

Supakuotos tinklo programinė įranga

47812

58.29.13

Supakuota duomenų bazių tvarkymo programinė įranga

47813

58.29.14

Supakuota programų kūrimo priemonių ir programavimo kalbų programinė įranga

47814

58.29.2

Supakuota taikomoji programinė įranga

 

58.29.21

Supakuotos bendrosios įmonėms ir privatiems asmenims skirtos programos

47821

58.29.29

Supakuota kita taikomoji programinė įranga

47829

58.29.3

Atsisiunčiama programinė įranga

 

58.29.31

Atsisiunčiamos sisteminės programos

84341

58.29.32

Atsisiunčiama taikomoji programinė įranga

84342 (*)

58.29.4

Programinė įranga tiesioginės prijungties režimu

 

58.29.40

Programinė įranga tiesioginės prijungties režimu

84392

58.29.5

Kompiuterių programinės įrangos naudojimo licencijavimo paslaugos

 

58.29.50

Kompiuterių programinės įrangos naudojimo licencijavimo paslaugos

73311 (*)

59

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų kūrimo paslaugos, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos paslaugos

 

59.1

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų paslaugos

 

59.11

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų kūrimo paslaugos

 

59.11.1

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų kūrimo paslaugos

 

59.11.11

Kino filmų kūrimo paslaugos

96121 (*)

59.11.12

Reklaminių kino ir vaizdo filmų kūrimo paslaugos

96121 (*)

59.11.13

Kitos televizijos programų kūrimo paslaugos

96121 (*)

59.11.2

Sukurti kino filmai, vaizdo filmai ir televizijos programos

 

59.11.21

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų originalai

96123 (*)

59.11.22

Kino juostos

38950

59.11.23

Filmai ir kita vaizdo medžiaga diskuose, juostose ar kitose fizinėse laikmenose

47620

59.11.24

Atsisiųsti filmai ir kita vaizdo medžiaga

84331

59.11.3

Reklamos vietos ar laiko kino, vaizdo filmuose ir televizijos laidose pardavimas

 

59.11.30

Reklamos vietos ar laiko kino, vaizdo filmuose ir televizijos laidose pardavimas

83639 (*)

59.12

Kino, vaizdo filmų ir televizijos programų meninio apipavidalinimo paslaugos

 

59.12.1

Kino, vaizdo filmų ir televizijos programų meninio apipavidalinimo paslaugos

 

59.12.11

Garso ir vaizdo montavimo paslaugos

96131

59.12.12

Pirmųjų originalų perkėlimo ir dubliavimo paslaugos

96132

59.12.13

Spalvų koregavimo ir skaitmeninio atkūrimo paslaugos

96133

59.12.14

Vaizdo efektų kūrimo paslaugos

96134

59.12.15

Animacijos paslaugos

96135

59.12.16

Titravimo ir subtitravimo paslaugos

96136

59.12.17

Garso montavimo ir projektavimo paslaugos

96137

59.12.19

Kitos kino, vaizdo filmų ir televizijos programų meninio apipavidalinimo paslaugos

96139

59.13

Kino, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimo paslaugos

 

59.13.1

Kino, vaizdo filmų ir televizijos programų naudojimo ir platinimo licencijavimo paslaugos

 

59.13.11

Filmų teisių ir įplaukų už jos licencijavimo paslaugos

73320 (*)

59.13.12

Kitos kino, vaizdo filmų ir televizijos programų platinimo paslaugos

96140

59.14

Kino filmų rodymo paslaugos

 

59.14.1

Kino filmų rodymo paslaugos

 

59.14.10

Kino filmų rodymo paslaugos

96151

96152

59.2

Garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos paslaugos

 

59.20

Garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos paslaugos

 

59.20.1

Garso ir tiesioginio garso įrašymo paslaugos; garso įrašų originalai

 

59.20.11

Garso įrašymo paslaugos

96111

59.20.12

Tiesioginio garso įrašymo paslaugos

96112

59.20.13

Garso įrašų originalai

96113

59.20.2

Radijo programų kūrimo paslaugos; radijo programų originalai

 

59.20.21

Radijo programų kūrimo paslaugos

96122

59.20.22

Radijo programų originalai

96123 (*)

59.20.3

Muzikos įrašų leidybos paslaugos

 

59.20.31

Spausdinti gaidų rinkiniai

32520 (*)

59.20.32

Elektroniniai gaidų rinkiniai

32520 (*)

59.20.33

Muzikiniai garso diskai, juostos ar kitos fizinės laikmenos

47610

59.20.34

Kiti garso diskai ir juostos

47699

59.20.35

Atsisiųsti muzikos įrašai

84321

59.20.4

Garso įrašų originalų naudojimo licencijavimo paslaugos

 

59.20.40

Garso įrašų originalų naudojimo licencijavimo paslaugos

73320 (*)

60

Programų rengimo ir transliavimo paslaugos

 

60.1

Radijo programų transliavimo paslaugos

 

60.10

Radijo programų transliavimo paslaugos

 

60.10.1

Radijo programų transliavimo paslaugos; transliacijų originalai

 

60.10.11

Radijo programų rengimo ir transliavimo paslaugos

84631 (*)

60.10.12

Radijo transliacijų originalai

84611

60.10.2

Radijo kanalų programos

 

60.10.20

Radijo kanalų programos

84621

60.10.3

Radijo reklamos laikas

 

60.10.30

Radijo reklamos laikas

83632 (*)

60.2

Televizijos programų rengimo ir transliavimo paslaugos; transliacijų originalai

 

60.20

Televizijos programų rengimo ir transliavimo paslaugos; transliacijų originalai

 

60.20.1

Televizijos programų rengimo ir transliavimo paslaugos

 

60.20.11

Televizijos programų, išskyrus abonentines programas, rengimo ir transliavimo paslaugos tiesioginės prijungties režimu

84631 (*)

60.20.12

Kitos televizijos programų, išskyrus abonentines programas, rengimo ir transliavimo paslaugos

84631 (*)

60.20.13

Televizijos abonentinių programų rengimo ir transliavimo paslaugos tiesioginės prijungties režimu

84631 (*)

60.20.14

Kitos televizijos abonentinių programų rengimo ir transliavimo paslaugos

84631 (*)

60.20.2

Televizijos transliacijų originalai

 

60.20.20

Televizijos transliacijų originalai

84612

60.20.3

Televizijos kanalų programos

 

60.20.31

Televizijos, išskyrus abonentinę televiziją, kanalų programos

84622 (*)

60.20.32

Abonentinės televizijos kanalų programos

84622 (*)

60.20.4

Televizijos reklamos laikas

 

60.20.40

Televizijos reklamos laikas

83632 (*)

61

Telekomunikacijų paslaugos

 

61.1

Laidinio ryšio paslaugos

 

61.10

Laidinio ryšio paslaugos

 

61.10.1

Duomenų ir pranešimų perdavimo paslaugos

 

61.10.11

Fiksuotojo ryšio telefonijos paslaugos – prieiga ir naudojimas

84121

61.10.12

Fiksuotojo ryšio telefonijos paslaugos – skambučių funkcijos

84122

61.10.13

Laidinio ryšio sistemų privataus tinklo paslaugos

84140 (*)

61.10.2

Laidinio ryšio nešlio paslaugos

 

61.10.20

Laidinio ryšio nešlio paslaugos

84110 (*)

61.10.3

Duomenų siuntimo laidinio ryšio tinklais paslaugos

 

61.10.30

Duomenų siuntimo laidinio ryšio tinklais paslaugos

84150 (*)

61.10.4

Laidinio internetinio ryšio paslaugos

 

61.10.41

Pagrindinio interneto tinklo paslaugos

84210

61.10.42

Prieigos prie siaurajuosčio interneto laidiniais tinklais paslaugos

84221 (*)

61.10.43

Prieigos prie plačiajuosčio interneto laidiniais tinklais paslaugos

84222 (*)

61.10.49

Kitos laidinio internetinio ryšio paslaugos

84290 (*)

61.10.5

Namų programų platinimo laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos

 

61.10.51

Namų programų platinimo laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, pagrindinių programų paketas

84632 (*)

61.10.52

Namų programų platinimo laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, pasirenkamųjų programų paketas

84633 (*)

61.10.53

Namų programų platinimo laidinio ryšio infrastruktūra paslaugos, mokama pagal žiūrėjimo laiką

84634 (*)

61.2

Belaidžio ryšio paslaugos

 

61.20

Belaidžio ryšio paslaugos

 

61.20.1

Belaidžio ryšio sistemų mobiliojo ryšio ir privataus tinklo paslaugos

 

61.20.11

Mobiliojo ryšio paslaugos – prieiga ir naudojimas

84131

61.20.12

Mobiliojo ryšio paslaugos – skambinimo ypatumai

84132

61.20.13

Belaidžio ryšio sistemų privataus tinklo paslaugos

84140 (*)

61.20.2

Belaidžio ryšio nešlio paslaugos

 

61.20.20

Belaidžio ryšio nešlio paslaugos

84110 (*)

61.20.3

Duomenų perdavimo belaidžio ryšio tinklais paslaugos

 

61.20.30

Duomenų perdavimo belaidžio ryšio tinklais paslaugos

84150 (*)

61.20.4

Belaidžio interneto ryšio paslaugos

 

61.20.41

Prieigos prie siaurajuosčio interneto belaidžiais tinklais paslaugos

84221 (*)

61.20.42

Prieigos prie plačiajuosčio interneto belaidžiais tinklais paslaugos

84222 (*)

61.20.49

Kitos belaidžio interneto ryšio paslaugos

84290 (*)

61.20.5

Namų programų platinimo belaidžiais tinklais paslaugos

 

61.20.50

Namų programų platinimo belaidžiais tinklais paslaugos

84632 (*)

84633 (*)

84634 (*)

61.3

Palydovinio ryšio paslaugos

 

61.30

Palydovinio ryšio paslaugos

 

61.30.1

Palydovinio ryšio paslaugos, išskyrus namų programų platinimo per palydovą paslaugas

 

61.30.10

Palydovinio ryšio paslaugos, išskyrus namų programų platinimo per palydovą paslaugas

84190 (*)

61.30.2

Namų programų platinimo per palydovą paslaugos

 

61.30.20

Namų programų platinimo per palydovą paslaugos

84632 (*)

84633 (*)

84634 (*)

61.9

Kitos telekomunikacijų paslaugos

 

61.90

Kitos telekomunikacijų paslaugos

 

61.90.1

Kitos telekomunikacijų paslaugos

 

61.90.10

Kitos telekomunikacijų paslaugos

84190 (*)

62

Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios paslaugos

 

62.0

Kompiuterių programavimo, konsultacinės ir susijusios paslaugos

 

62.01

Kompiuterių programavimo paslaugos

 

62.01.1

IT projektavimo ir vystymo paslaugos

 

62.01.11

IT taikomųjų programų projektavimo ir vystymo paslaugos

83141

62.01.12

IT tinklų ir sistemų projektavimo ir vystymo paslaugos

83142

62.01.2

Programinės įrangos originalai

 

62.01.21

Kompiuterinių žaidimų programinės įrangos originalai

83143 (*)

62.01.29

Kitos programinės įrangos originalai

83143 (*)

62.02

Konsultacinės kompiuterių paslaugos

 

62.02.1

Konsultacinės techninės įrangos naudojimo paslaugos

 

62.02.10

Konsultacinės techninės įrangos naudojimo paslaugos

83131 (*)

62.02.2

Konsultacinės sistemų ir programinės įrangos paslaugos

 

62.02.20

Konsultacinės sistemų ir programinės įrangos paslaugos

83131 (*)

62.02.3

IT techninės pagalbos paslaugos

 

62.02.30

IT techninės pagalbos paslaugos

83132 (*)

62.03

Kompiuterinės technikos valdymo paslaugos

 

62.03.1

Kompiuterinės technikos valdymo paslaugos

 

62.03.11

Tinklo valdymo paslaugos

83161

62.03.12

Kompiuterinių sistemų valdymo paslaugos

83162

62.09

Kitos informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugos

 

62.09.1

Kompiuterių ir išorinių įrenginių įrengimo paslaugos

 

62.09.10

Kompiuterių ir išorinių įrenginių įrengimo paslaugos

87332

62.09.2

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugos

 

62.09.20

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugos

83132 (*)

63

Informacinės paslaugos

 

63.1

Duomenų apdorojimo, interneto serverių (prieglobos) ir susijusios paslaugos interneto vartai

 

63.11

Duomenų apdorojimo, interneto serverių (prieglobos) ir susijusios paslaugos

 

63.11.1

Duomenų apdorojimo, prieglobos, programų paslaugos ir kitos IT infrastruktūros teikimo paslaugos

 

63.11.11

Duomenų apdorojimo paslaugos

0 (*)

63.11.12

Žiniatinklio svetainių prieglobos paslaugos

83151

63.11.13

Taikomųjų paslaugų teikimas

83152

63.11.19

Kitos prieglobos ir IT infrastruktūros teikimo paslaugos

83159

63.11.2

Srautinio vaizdo ir garso turinys

 

63.11.21

Srautinio vaizdo turinys

84332

63.11.22

Srautinio garso turinys

84322

63.11.3

Reklamos vieta arba laikas internete

 

63.11.30

Reklamos vieta arba laikas internete

83633

63.12

Interneto vartų turinys

 

63.12.1

Interneto vartų turinys

 

63.12.10

Interneto vartų turinys

84394

63.9

Kitos informacinės paslaugos

 

63.91

Naujienų agentūrų paslaugos

 

63.91.1

Naujienų agentūrų paslaugos

 

63.91.11

Naujienų agentūrų laikraščiams ir periodiniams leidiniams teikiamos paslaugos

84410

63.91.12

Naujienų agentūrų paslaugos garsinėms ir vaizdinėms žiniasklaidos priemonėms

84420

63.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, informacijos paslaugos

 

63.99.1

Niekur kitur nepriskirtos informacijos paslaugos

 

63.99.10

Niekur kitur nepriskirtos informacijos paslaugos

85991

63.99.2

Originalūs faktų ir (arba) informacijos rinkiniai

 

63.99.20

Originalūs faktų ir (arba) informacijos rinkiniai

83940

K

FINANSINĖS IR DRAUDIMO PASLAUGOS

 

64

Finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

 

64.1

Piniginio tarpininkavimo paslaugos

 

64.11

Centrinės bankininkystės paslaugos

 

64.11.1

Centrinės bankininkystės paslaugos

 

64.11.10

Centrinės bankininkystės paslaugos

71110

64.19

Kitos piniginio tarpininkavimo paslaugos

 

64.19.1

Indėlių paslaugos

 

64.19.11

Indėlių paslaugos įmonėms ir institucijoms

71121

64.19.12

Indėlių paslaugos kitiems indėlininkams

71122

64.19.2

Pinigų institucijų kredito teikimo paslaugos

 

64.19.21

Pinigų institucijų kredito teikimo finansiniams tarpininkams paslaugos

71135 (*)

64.19.22

Pinigų institucijų vartojimo kredito teikimo paslaugos

71133 (*)

64.19.23

Pinigų institucijų hipotekinio kredito teikimo gyvenamajam būstui paslaugos

71131 (*)

64.19.24

Pinigų institucijų hipotekinio kredito teikimo negyvenamajam būstui paslaugos

71132 (*)

64.19.25

Pinigų institucijų komercinio nehipotekinio kredito teikimo paslaugos

71135 (*)

64.19.26

Pinigų institucijų kredito kortelių paslaugos

71134 (*)

64.19.29

Kitos pinigų institucijų kredito teikimo paslaugos

71139 (*)

64.19.3

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, piniginio tarpininkavimo paslaugos

 

64.19.30

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, piniginio tarpininkavimo paslaugos

71190 (*)

64.2

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos

 

64.20

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos

 

64.20.1

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos

 

64.20.10

Kontroliuojančiųjų bendrovių paslaugos

0 (*)

64.3

Patikėjimo bendrovių, fondų ir panašių finansinių įstaigų paslaugos

 

64.30

Patikėjimo bendrovių, fondų ir panašių finansinių įstaigų paslaugos

 

64.30.1

Patikėjimo bendrovių, fondų ir panašių finansinių įstaigų paslaugos

 

64.30.10

Patikėjimo bendrovių, fondų ir panašių finansinių įstaigų paslaugos

0 (*)

64.9

Kitos finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

 

64.91

Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos

 

64.91.1

Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos

 

64.91.10

Finansinės išperkamosios nuomos paslaugos

71140

64.92

Kitos kredito teikimo paslaugos

 

64.92.1

Kitos kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas

 

64.92.11

Kredito teikimo finansiniams tarpininkams paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas

71135 (*)

64.92.12

Vartojimo kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas

71133 (*)

64.92.13

Hipotekinio kredito gyvenamajam būstui teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas

71131 (*)

64.92.14

Hipotekinio kredito negyvenamajam būstui teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas

71132 (*)

64.92.15

Komercinio nehipotekinio kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas

71135 (*)

64.92.16

Kredito kortelių paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas

71134 (*)

64.92.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, kredito teikimo paslaugos, išskyrus pinigų institucijų teikiamas paslaugas

71139 (*)

64.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

 

64.99.1

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą

 

64.99.11

Investicinės bankininkystės paslaugos

71200

64.99.19

Niekur kitur nepriskirtos finansinės paslaugos, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupim

71190 (*)

65

Draudimo, perdraudimo ir pensijų lėšų kaupimo, išskyrus privalomąjį socialinį draudimą, paslaugos

 

65.1

Draudimo paslaugos

 

65.11

Gyvybės draudimo paslaugos

 

65.11.1

Gyvybės draudimo paslaugos

 

65.11.10

Gyvybės draudimo paslaugos

71311 (*)

65.12

Ne gyvybės draudimo paslaugos

 

65.12.1

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos draudimo paslaugos

 

65.12.11

Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos

71320 (*)

65.12.12

Sveikatos draudimo paslaugos

71320 (*)

65.12.2

Variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos

 

65.12.21

Variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės draudimo paslaugos

71331 (*)

65.12.29

Kitos variklinių transporto priemonių draudimo paslaugos

71331 (*)

65.12.3

Laivų, orlaivių ir kitos transporto draudimo paslaugos

 

65.12.31

Geležinkelio riedmenų draudimo paslaugos

71332 (*)

65.12.32

Atsakomybės draudimo dėl orlaivių saugos paslaugos

71332 (*)

65.12.33

Kitos orlaivių draudimo paslaugos

71332 (*)

65.12.34

Atsakomybės draudimo dėl laivų saugos paslaugos

71332 (*)

65.12.35

Kitos laivų draudimo paslaugos

71332 (*)

65.12.36

Krovinių draudimo paslaugos

71333

65.12.4

Turto draudimo nuo gaisro ar kitos žalos paslaugos

 

65.12.41

Turto draudimo nuo gaisro paslaugos

71334 (*)

65.12.49

Kitos turto draudimo nuo žalos paslaugos

71334 (*)

65.12.5

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos

 

65.12.50

Bendrosios civilinės atsakomybės draudimo paslaugos

71335

65.12.6

Kredito ir laidavimo draudimo paslaugos

 

65.12.61

Kredito draudimo paslaugos

71336 (*)

65.12.62

Laidavimo draudimo paslaugos

71336 (*)

65.12.7

Kelionių ir pagalbos, teismo išlaidų ir įvairių finansinių nuostolių draudimo paslaugos

 

65.12.71

Kelionių ir pagalbos draudimo paslaugos

71337

65.12.72

Teismo išlaidų draudimo paslaugos

71339 (*)

65.12.73

Įvairių finansinių nuostolių draudimo paslaugos

71339 (*)

65.12.9

Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos

 

65.12.90

Kitos ne gyvybės draudimo paslaugos

71339 (*)

65.2

Perdraudimo paslaugos

 

65.20

Perdraudimo paslaugos

 

65.20.1

Gyvybės perdraudimo, perdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir sveikatos perdraudimo paslaugos

 

65.20.11

Gyvybės perdraudimo paslaugos

71410

65.20.12

Perdraudimo nuo nelaimingų atsitikimų paslaugos

71420 (*)

65.20.13

Sveikatos perdraudimo paslaugos

71420 (*)

65.20.2

Transporto ir turto perdraudimo paslaugos

 

65.20.21

Variklinių transporto priemonių civilinės atsakomybės perdraudimo paslaugos

71431 (*)

65.20.22

Kitos variklinių transporto priemonių perdraudimo paslaugos

71431 (*)

65.20.23

Laivų, orlaivių ir kitos transporto perdraudimo paslaugos

71432

65.20.24

Krovinių perdraudimo paslaugos

71433

65.20.25

Turto perdraudimo nuo gaisro ar kitos žalos paslaugos

71434

65.20.3

Bendrosios civilinės atsakomybės ir kredito bei laidavimo perdraudimo paslaugos

 

65.20.31

Bendrosios civilinės atsakomybės perdraudimo paslaugos

71435

65.20.32

Kredito ir laidavimo perdraudimo paslaugos

71436

65.20.4

Teismo išlaidų ir įvairių finansinių nuostolių perdraudimo paslaugos

 

65.20.41

Teismo išlaidų perdraudimo paslaugos

71439 (*)

65.20.42

Įvairių finansinių nuostolių perdraudimo paslaugos

71439 (*)

65.20.5

Su pensijų lėšų kaupimu susijusios perdraudimo paslaugos

 

65.20.50

Su pensijų lėšų kaupimu susijusios perdraudimo paslaugos

71439 (*)

65.20.6

Kitos ne gyvybės perdraudimo paslaugos

 

65.20.60

Kitos ne gyvybės perdraudimo paslaugos

71439 (*)

65.3

Pensijų lėšų kaupimo paslaugos

 

65.30

Pensijų lėšų kaupimo paslaugos

 

65.30.1

Pensijų lėšų kaupimo paslaugos

 

65.30.11

Individualių pensijų lėšų kaupimo paslaugos

71311 (*)

65.30.12

Grupinių pensijų lėšų kaupimo paslaugos

71312

66

Finansinių ir draudimo paslaugų pagalbinės paslaugos

 

66.1

Finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos

 

66.11

Su finansų rinkų valdymu susijusios paslaugos

 

66.11.1

Su finansų rinkų valdymu susijusios paslaugos

 

66.11.11

Finansų rinkų veiklos paslaugos

71551

66.11.12

Finansų rinkų reguliavimo paslaugos

71552

66.11.19

Kitos su finansų rinkų valdymu susijusios paslaugos

71559

66.12

Vertybinių popierių ir prekių pardavimo sutarčių sudarymo paslaugos

 

66.12.1

Vertybinių popierių ir prekių pardavimo sutarčių sudarymo paslaugos

 

66.12.11

Vertybinių popierių brokerių paslaugos

71521

66.12.12

Prekių brokerių paslaugos

71522

66.12.13

Valiutos keitimo paslaugos

71592

66.19

Kitos finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos

 

66.19.1

Vertybinių popierių sandorių apdorojimo ir kliringo paslaugos

 

66.19.10

Vertybinių popierių sandorių apdorojimo ir kliringo paslaugos

71523

66.19.2

Su investicine bankininkyste susijusios pagalbinės paslaugos

 

66.19.21

Įmonių jungimo ir įsigijimo paslaugos

71511

66.19.22

Bendrovių finansinio ir rizikos kapitalo paslaugos

71512

66.19.29

Kitos su investicine bankininkyste susijusios pagalbinės paslaugos

71519

66.19.3

Patikėjimo ir saugojimo paslaugos

 

66.19.31

Patikėjimo paslaugos

71541

66.19.32

Saugojimo paslaugos

71542

66.19.9

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos

 

66.19.91

Finansinių konsultacijų paslaugos.

71591

66.19.92

Finansinių sandorių apdorojimo ir kliringo paslaugos

71593

66.19.99

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, finansinių paslaugų, išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą, pagalbinės paslaugos

71599

66.2

Pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos

 

66.21

Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos

 

66.21.1

Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos

 

66.21.10

Rizikos ir žalos vertinimo paslaugos

71620

66.22

Draudimo agentų ir brokerių paslaugos

 

66.22.1

Draudimo agentų ir brokerių paslaugos

 

66.22.10

Draudimo agentų ir brokerių paslaugos

71610

66.29

Kitos pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos

 

66.29.1

Kitos pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos

 

66.29.11

Aktuarų paslaugos

71630

66.29.19

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, pagalbinės draudimo ir pensijų lėšų kaupimo paslaugos

71690

66.3

Fondų valdymo paslaugos

 

66.30

Fondų valdymo paslaugos

 

66.30.1

Fondų valdymo paslaugos

 

66.30.11

Portfelių, išskyrus pensijų fondus, valdymo paslaugos

71530

66.30.12

Pensijų fondų valdymo paslaugos

71640

L

NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ PASLAUGOS

 

68

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos

 

68.1

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo paslaugos

 

68.10

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo paslaugos

 

68.10.1

Nuosavo nekilnojamojo turto pirkimo ir pardavimo paslaugos

 

68.10.11

Gyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos

72121

68.10.12

Pakaitinio naudojimo būstų pardavimo ar pirkimo paslaugos

72123

68.10.13

Tinkamos gyvenamųjų namų statybai laisvos žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos

72130 (*)

68.10.14

Negyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos

72122

68.10.15

Netinkamos gyvenamųjų namų statybai laisvos žemės pardavimo ar pirkimo paslaugos

72130 (*)

68.2

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos

 

68.20

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos

 

68.20.1

Nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos

 

68.20.11

Nuosavo arba nuomojamo gyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos

72111

68.20.12

Nuosavo arba nuomojamo negyvenamojo nekilnojamojo turto nuomos ir eksploatavimo paslaugos

72112

68.3

Nekilnojamojo turto operacijų paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

 

68.31

Nekilnojamojo turto agentūrų paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

 

68.31.1

Nekilnojamojo turto agentūrų paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

 

68.31.11

Gyvenamųjų namų ir jiems priklausančios žemės, išskyrus pakaitinio naudojimo būstus, pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

72221

68.31.12

Pakaitinio naudojimo būstų pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

72223

68.31.13

Laisvos, gyvenamųjų namų statybai tinkamos žemės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

72230 (*)

68.31.14

Negyvenamųjų pastatų ir jiems priklausančios žemės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

72222

68.31.15

Laisvos gyvenamųjų namų statybai netinkamos žemės pardavimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

72230 (*)

68.31.16

Nekilnojamojo turto vertinimo paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

72240

68.32

Nekilnojamo turto tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

 

68.32.1

Nekilnojamo turto tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

 

68.32.11

Gyvenamųjų būstų, išskyrus pakaitinio naudojimo būstus, tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

72211

68.32.12

Pakaitinio naudojimo būstų tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

72213

68.32.13

Negyvenamųjų būstų tvarkybos paslaugos už atlygį arba pagal sutartį

72212

M

PROFESINĖS, MOKSLINĖS IR TECHNINĖS PASLAUGOS

 

69

Teisinės ir apskaitos paslaugos

 

69.1

Teisinės paslaugos

 

69.10

Teisinės paslaugos

 

69.10.1

Teisinės paslaugos

 

69.10.11

Baudžiamosios teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo paslaugos

82110

69.10.12

Verslo ir prekybos teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo procesuose paslaugos

82120 (*)

69.10.13

Darbo teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo procesuose paslaugos

82120 (*)

69.10.14

Civilinės teisės teisinių konsultacijų ir atstovavimo teismo procesuose paslaugos

82120 (*)

69.10.15

Su patentais, autorių teisėmis ir kitomis intelektinės nuosavybės teisėmis susijusios teisinės paslaugos

82130 (*)

69.10.16

Notarų paslaugos

82130 (*)

69.10.17

Arbitražo ir taikinimo paslaugos

82191

69.10.18

Teisinės pardavimo iš varžytinių paslaugos

82199 (*)

69.10.19

Kitos teisinės paslaugos

82199 (*)

69.2

Apskaitos, buhalterijos ir audito paslaugos; mokesčių konsultacijų paslaugos

 

69.20

Apskaitos, buhalterijos ir audito paslaugos; mokesčių konsultacijų paslaugos

 

69.20.1

Finansinio audito paslaugos

 

69.20.10

Finansinio audito paslaugos

82210

69.20.2

Apskaitos paslaugos

 

69.20.21

Apskaitos peržiūros paslaugos

82221 (*)

69.20.22

Finansinių ataskaitų sudarymo paslaugos

82221 (*)

69.20.23

Buhalterijos paslaugos

82222

69.20.24

Darbo užmokesčio skaičiavimo paslaugos

82223

69.20.29

Kitos apskaitos paslaugos

82221 (*)

69.20.3

Mokesčių konsultacijų paslaugos

 

69.20.31

Bendrovių mokesčių konsultacijų ir apskaičiavimo paslaugos

82310

69.20.32

Fizinių asmenų mokesčių apskaičiavimo ir planavimo paslaugos

82320

69.20.4

Nemokumo ir likvidavimo administravimo paslaugos

 

69.20.40

Nemokumo ir likvidavimo administravimo paslaugos

82400

70

Pagrindinių buveinių paslaugos; valdymo konsultacijų paslaugos

 

70.1

Pagrindinių buveinių paslaugos

 

70.10

Pagrindinių buveinių paslaugos

 

70.10.1

Pagrindinių buveinių paslaugos

 

70.10.10

Pagrindinių buveinių paslaugos

0 (*)

70.2

Valdymo konsultacijų paslaugos

 

70.21

Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos

 

70.21.1

Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos

 

70.21.10

Viešųjų ryšių ir komunikacijos paslaugos

83121

70.22

Verslo ir kitos valdymo konsultacijų paslaugos

 

70.22.1

Verslo valdymo konsultacijų paslaugos

 

70.22.11

Strateginio valdymo konsultacijų paslaugos

83111

70.22.12

Finansų valdymo konsultacijų paslaugos (išskyrus įmonių mokesčių klausimus)

83112

70.22.13

Rinkodaros valdymo konsultacijų paslaugos

83114

70.22.14

Žmogiškųjų išteklių valdymo konsultacijų paslaugos

83113

70.22.15

Gamybos valdymo konsultacijų paslaugos

83115

70.22.16

Tiekimo tinklo ir kitos valdymo konsultacijų paslaugos

83116

70.22.17

Verslo procesų valdymo paslaugos

83117

70.22.2

Kitos projektų valdymo paslaugos, išskyrus statybos projektų valdymą

 

70.22.20

Kitos projektų valdymo paslaugos, išskyrus statybos projektų valdymą

83190

70.22.3

Kitos verslo konsultacijų paslaugos

 

70.22.30

Kitos verslo konsultacijų paslaugos

83129

70.22.4

Prekių ženklai ir frančizės

 

70.22.40

Prekių ženklai ir frančizės

83118

71

Architektūros ir inžinerijos paslaugos; techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

 

71.1

Architektūros ir inžinerijos paslaugos bei susijusios techninės konsultacijos

 

71.11

Architektūros paslaugos

 

71.11.1

Architektūriniai planai ir brėžiniai

 

71.11.10

Architektūriniai planai ir brėžiniai

32550

71.11.2

Pastatų architektūros paslaugos

 

71.11.21

Gyvenamųjų pastatų projektų architektūros paslaugos

83212

71.11.22

Gyvenamųjų pastatų projektų architektūros paslaugos

83213

71.11.23

Istorinių pastatų restauravimo architektūros paslaugos

83214

71.11.24

Architektūros konsultacijų paslaugos

83211

71.11.3

Miestų ir žemės planavimo paslaugos

 

71.11.31

Miestų planavimo paslaugos

83221

71.11.32

Kaimo vietovių planavimo paslaugos

83222

71.11.33

Projektų bendrųjų planų rengimo paslaugos

83223

71.11.4

Kraštovaizdžio architektūros paslaugos ir architektūros konsultacijų paslaugos

 

71.11.41

Kraštovaizdžio architektūros paslaugos

83232

71.11.42

Kraštovaizdžio architektūros konsultacijų paslaugos

83231

71.12

Inžinerijos paslaugos ir susijusios techninės konsultacijos

 

71.12.1

Inžinerijos paslaugos

 

71.12.11

Inžinerijos konsultacijų paslaugos

83310

71.12.12

Statybos projektų inžinerijos paslaugos

83321

71.12.13

Energijos projektų inžinerijos paslaugos

83324

71.12.14

Transporto projektų inžinerijos paslaugos

83323

71.12.15

Atliekų (pavojingųjų ir nepavojingųjų) tvarkymo projektų inžinerijos paslaugos

83326

71.12.16

Vandens, nuotakynų ir sausinimo projektų inžinerijos paslaugos

83327

71.12.17

Pramonės ir gamybos projektų inžinerijos paslaugos

83322

71.12.18

Telekomunikacijų ir transliavimo projektų inžinerijos paslaugos

83325

71.12.19

Kitų projektų inžinerijos paslaugos

83329

71.12.2

Vadovavimo statybos projektams paslaugos

 

71.12.20

Vadovavimo statybos projektams paslaugos

83330

71.12.3

Geologijos, geofizikos ir susijusių tyrimų ir konsultacijų paslaugos

 

71.12.31

Geologijos ir geofizikos konsultacijų paslaugos

83411

71.12.32

Geofizikos paslaugos

83412

71.12.33

Mineralinių išteklių žvalgymo ir vertinimo paslaugos

83413

71.12.34

Paviršiaus tyrinėjimo paslaugos

83421

71.12.35

Žemėlapių sudarymo paslaugos

83422

71.2

Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

 

71.20

Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

 

71.20.1

Techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

 

71.20.11

Sudėties ir grynumo tyrimų ir analizės paslaugos

83441

71.20.12

Fizikinių savybių tyrimo ir analizės paslaugos

83442

71.20.13

Sudėtinių mechaninių ir elektros sistemų bandymų ir analizės paslaugos

83443

71.20.14

Kelių transporto priemonių techninės apžiūros paslaugos

83444

71.20.19

Kitos techninio tikrinimo ir analizės paslaugos

83449

72

Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81300

72.1

Gamtos mokslų ir inžinerijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.11

Biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.11.1

Sveikatos, aplinkos, žemės ūkio ir kitų sričių biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.11.11

Sveikatos biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81121 (*)

72.11.12

Aplinkos ir pramonės biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81121 (*)

72.11.13

Žemės ūkio biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81121 (*)

72.11.2

Biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai

 

72.11.20

Biotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai

81400 (*)

72.19

Kitų gamtos mokslų ir inžinerijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.19.1

Kitų gamtos mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.19.11

Matematikos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.19.12

Kompiuterijos ir informatikos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81119 (*)

72.19.13

Fizikos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81111

72.19.14

Chemijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81112 (*)

72.19.15

Žemės ir aplinkos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81119 (*)

72.19.16

Biologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81112 (*)

72.19.19

Kitų gamtos mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81119 (*)

72.19.2

Inžinerijos ir technologijos, išskyrus biotechnologiją, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.19.21

Nanotechnologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81129 (*)

72.19.29

Kitos inžinerijos ir technologijos, išskyrus biotechnologiją, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81129 (*)

72.19.3

Medicinos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.19.30

Medicinos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81130

72.19.4

Žemės ūkio mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.19.40

Žemės ūkio mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81140

72.19.5

Gamtos mokslų ir inžinerijos, išskyrus biotechnologiją, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai

 

72.19.50

Gamtos mokslų ir inžinerijos, išskyrus biotechnologiją, mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai

81400 (*)

72.2

Socialinių ir humanitarinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.20

Socialinių ir humanitarinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.20.1

Socialinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.20.11

Ekonomikos ir verslo mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81212

72.20.12

Psichologijos mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81211

72.20.13

Teisės mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81213

72.20.19

Kitų socialinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81219

72.20.2

Humanitarinių mokslų mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

 

72.20.21

Kalbų ir literatūros mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81221

72.20.29

Kitos humanitarinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos

81229

72.20.3

Socialinių ir humanitarinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai

 

72.20.30

Socialinių ir humanitarinių mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos originalūs darbai

81400 (*)

73

Reklamos ir rinkos tyrimo paslaugos

 

73.1

Reklamos paslaugos

 

73.11

Reklamos agentūrų paslaugos

 

73.11.1

Reklamos agentūrų paslaugos

 

73.11.11

Visos reklamos paslaugos

83611

73.11.12

Tiesioginės rinkodaros ir reklamos pateikimo paslaugos

83612

73.11.13

Reklamos dizaino ir koncepcijų kūrimo paslaugos

83613

73.11.19

Kitos reklamos paslaugos

83619

73.12

Atstovavimo žiniasklaidai paslaugos

 

73.12.1

Reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal sutartį

 

73.12.11

Reklamos vietos spaudoje pardavimo paslaugos už atlygį ar pagal sutartį

83620 (*)

73.12.12

Televizijos ir (arba) radijo reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal sutartį

83620 (*)

73.12.13

Internetinės reklamos vietos ir laiko pardavimas už atlygį ar pagal sutartį

83620 (*)

73.12.14

Susijusios su renginiais reklamos pardavimas

83620 (*)

73.12.19

Kitos reklamos vietos ir laiko pardavimo paslaugos už atlygį ar pagal sutartį

83620 (*)

73.12.2

Reklamos vietos ir laiko perpardavimo paslaugos už atlygį ar pagal sutartį

 

73.12.20

Reklamos vietos ir laiko perpardavimo paslaugos už atlygį ar pagal sutartį

83620 (*)

73.2

Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

 

73.20

Rinkos tyrimo ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos

 

73.20.1

Rinkos tyrimo ir panašios paslaugos

 

73.20.11

Rinkos tyrimo paslaugos: kokybiniai tyrimai

83700 (*)

73.20.12

Rinkos tyrimo paslaugos: specialieji kiekybiniai tyrimai

83700 (*)

73.20.13

Rinkos tyrimo paslaugos: ištisiniai ir reguliarieji kiekybiniai tyrimai

83700 (*)

73.20.14

Rinkos tyrimo paslaugos, išskyrus apklausas

83700 (*)

73.20.19

Kitos rinkos tyrimo paslaugos

83700 (*)

73.20.2

Viešosios nuomonės apklausos paslaugos

 

73.20.20

Viešosios nuomonės apklausos paslaugos

83700 (*)

74

Kitos profesinės, mokslinės ir techninės paslaugos

 

74.1

Specializuotosios projektavimo paslaugos

 

74.10

Specializuotosios projektavimo paslaugos

 

74.10.1

Interjero, pramoninio bei kitokio specializuoto dizaino paslaugos

 

74.10.11

Interjero projektavimo paslaugos

83911

74.10.12

Pramoninio projektavimo paslaugos

83912

74.10.19

Kitos specializuotosios projektavimo paslaugos

83919

74.10.2

Projektų originalai

 

74.10.20

Projektų originalai

83920

74.2

Fotografijos paslaugos

 

74.20

Fotografijos paslaugos

 

74.20.1

Eksponuotos fotoplokštės, fotojuostos, išskyrus kinematografijos

 

74.20.11

Eksponuotos, bet neišryškintos fotoplokštės ir fotojuostos

38941

74.20.12

Eksponuotos ir išryškintos fotografijos plokštės ir juostos, skirtos ofsetiniam atkūrimui (dauginimui)

38942 (*)

74.20.19

Kitos eksponuotos ir išryškintos fotografijos plokštės ir juostos

38942 (*)

74.20.2

Specializuotosios fotografijos paslaugos

 

74.20.21

Portretinės fotografijos paslaugos

83811

74.20.22

Reklamos ir susijusios fotografijos paslaugos

83812

74.20.23

Renginių fotografijos ir renginių videografijos paslaugos

83813

74.20.24

Fotografavimo iš lėktuvo paslaugos

83814 (*)

74.20.29

Kitos specializuotosios fotografijos paslaugos

83814 (*)

74.20.3

Kitos fotografijos paslaugos

 

74.20.31

Nuotraukų apdorojimo paslaugos

83820

74.20.32

Nuotraukų atnaujinimo ir retušavimo paslaugos

83815

74.20.39

Kitos, niekur kitur nepriskirtos, fotografijos paslaugos

83819

74.3

Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos

 

74.30

Vertimo raštu ir žodžiu paslaugos

 

74.30.1

Vert