Juridinių asmenų registro dokumentų potipių klasifikatorius

dokt tipas dokp potipis dok pavadinimas dok name
50 809 Pranešimas dėl TM siūlymo inicij. likvid Notification of the proposal of the Ministry of Justice to initiate liquidation of legal entity
128 196 Prokūros atšaukimas Document Proving the Principal's Cancellation of Prokuracy 
50 128 Praneš - dalyvių  sumažėjimas Notification of the Number of Members of Legal Entity is Less than the Minimum Permitted by Law
2 24 Steigimo  aktas Deed of Incorporation
30 61 Pajininkų sprendimas Decision of Shareholders
210 260 Teisės aktas Legal Act
50 278 Pranešimas dėl JA turto įkeitimo įreg. Notification of registration of legal fact that property of legal entity was pledged under the Company Mortgage Rules
196 248 Steigėjų sąrašas List of Incorporators
50 144 Praneš. - subnuom. sutarties įregistr. Notification of the Registration of Sublease Contract of Enterprise
50 115 Pranešimas apie licencijos panaikinimą Notification of the Cancellation of Licence (permit) Validity
14 259 Asmens dokumentas Document Proving Personal Identity
196 177 Patalpų savininkų sąrašas List of premise's owners who gave their consent to the establishment of the society of owners of multi-family apartment houses
50 277 Pranešimas dėl JA įmonės arešto išreg. Notification of removal from the Register of legal fact that a company of legal entity has been seized
210 1234 Potvarkis Decree
210 832 IF naudos gavėjų sąrašas List of Investment Fund beneficiaries
30 830 Sprend. inicijuoti JA likv. CK 2.70 str. Decision to initiate the liquidation of legal entity (Article 2.70 of the CC)
50 154 Praneš. apie dovanojimo sutarties įreg. Notification on registration of a contract of gift of enterprise
210 811 ŽŪB narių ir pajininkų sąrašas List of the members and shareholders of an agricultural company
70 188 Prašymas dėl pavadinimo (JAR-5E) Application to Record Temporarily the Name in the Register of Legal Entities
30 1139 Savivaldybės tarybos sprendimas Municipal Decision on Incorporation
50 275 Praneš. dėl VMI siūlymo inicijuoti likv. Notification of the proposal of the Territorial State Tax Inspectorate to initiate liquidation of legal entity
210 283 MB narių sąrašas List of the members of small partnership
30 62 Visuotinio narių susirinkimo sprendimas Decision of the General Meeting
2 22 Steigimo sutartis Memorandum of Association
3 182 Pažyma dėl valstybinės žemės mokesčio Certificate issued by the Muncipality Administration on the settlement of legal entity's accounts with the municipality budget with regard to the rent of state-owned land
70 187 Prašymas dėl paramos gavėjo st.(JAR-PGS) Application to grant or remove the Status of Aid Recipient
134 15 Steigėjo steigimo dokumentas Instrument of Incorporation of the Incorporator of Representative Office or Branch of Foreign Legal Entity
22 145 Suvažiavimo protokolo išrašas Excerpt from the minutes of Congress
63 203 Pakeistos franšizės nuorašas Certified Copy of the Amendments to the Sub-franchise Contract
172 211 Pranešimas dėl obligac. pirmumo teisės Notification of the Proposal to Acquire Convertible Debentures by the Preemption Right
22 69 Išrašas iš dalin. susirinkimo protokolo Excerpt from the Minutes of the General Members' Meeting
3 181 Pažyma dėl UAB įstat. kapitalo didinimo Certificate on increase in the authorised capital of the private limited liability company
22 51 Steigiamojo susirinkimo protokolas Minutes of the Statutory Meeting
50 829 Praneš-dėl komanditoriaus išregistravimo Notification on the removal of limited partner(s) from the Register
30 65 Steigiamojo susirinkimo sprendimas Decision of the Statutory Meeting
210 272 JAR išrašas Full excerpt from the Register of Legal Entities
13 1124 Perdavimo - priėmimo aktas Act on the Transfer - Acceptance
50 131 Praneš-turto administravimo panaikinimas Notification of the Property Administration Cancellation
196 234 Bankų sąrašas List of Banks Provided Services to Legal Entity
810 16 Jungimo sąlygos Terms of Consolidation
110 804 Sutuoktinio sutikim. tapti šeim. Dalyviu Spouse's consent to become participant in the family being created
63 216 Atstovavimo sutartis Representation Agreement
1 9 Steigimo dokumento pakeitimai Amendments of the Instrument of Incorporation
30 41 Vienintelio akcininko sprendimo išrašas Extract of the Decision of the Sole Shareholder
30 1147 Sprendimas Decision
50 298 Pranešimas apie užsienio JA statusą Notification on the change of status of foreign legal entity
210 255 Licencija Licence
50 125 Praneš-atstovybės įregist užsienyje Notification of the Registration of Representative Office of Legal Entity in Foreign Country
50 136 Praneš - apie atsiskaitymą su biudžetais Notification of the Settlement of the Legal Entity  Branch or Representative Office of the Foreign Legal Entity with Budgets and Monetary Funds
210 833 JA naudos gavėjų sąrašas List of Legal entitie beneficiaries
22 59 Išrašas iš valdybos protokolo Excerpt from the Minutes of the Board Meeting
50 137 Pranešimas apie social. įmonės statusą Notification of the Status of a Social Enterprise
30 92 Kreditorių susirinkimo sprendimas Decision of Creditors' Meeting
50 134 Pranešimas apie bankroto procedūras Notification of Bankruptcy Procedures of Legal Entity
22 46 Dalininkų susirinkimo protokolas Minutes of the General Members' Meeting
12 40 Audito ataskaita Audit Report
2 23 Steigimo sutarties pakeitimai Amendments of the Memorandum of Association
810 27 Steigimo sąlygų vertinimo ataskaita Report on Evaluation of the Terms of Incorporation
810 78 Kitos valstybės pažymėjimas Certificate issued by the Competent Institution of other State
50 290 Praneš. dėl žymos apie numat. likv išreg Notification that the notice on the intended initiation of liquidation under the initiative of the Register Keeper according to Article 2.70 of the Civil Code was removed from the Register
50 822 Praneš.-virtualių ar depozitinių valiutų Notification to the Data Processor of the Register of Legal Entities about the activities performed by a virtual currency exchange operator or a depository virtual currency  wallet operator
210 1107 Paveldėjimo teisės liudijimas Certificate of Succession
220 270 Dokumentas nenurodytas Document not Indicated
1 1 Įstatai Articles of Association
22 147 Konferencijos protokolo išrašas Excerpt from the minutes of Conference
50 828 Praneš. - nustat. kliūtis nesuteikti PGS Notification of the automatically identified obstacles not to grant the status of beneficiary
110 803 Sutuoktinio pritarimas steigti šeimyną Spouse's consent to create the family
50 815 Praneš.-filialo išregistr užsienyje Notification of the Deregistration of Branch of Legal Entity in Foreign Country
110 193 Valstybės institucijos leidimas Permit by the State Supervisory Institution
810 77 Pasiūlymas perkelti buveinę Proposal to Transfer Office
70 186 Prašymas dėl laikino pavadinimo (JAR-5) Application to Record Temporarily the Name in the Register of Legal Entities
210 1230 Antstolio patvarkymas Order of the Bailiff
22 45 Išrašas iš akcin. susirinkimo protokolo Excerpt from the Minutes of General Meeting
12 39 Auditoriaus išvada Auditor's Conclusion
128 197 Prokūros atsisakymas Document Proving Prokurist's Refusal of Procuracy 
22 214 Tarybos posėdžio protokolas Minutes of the Counsil Meeting
800 802 Prašymas išduoti jungtinę pažymą  
50 834 Užsienio valstybės registro pranešimas Notification from the foreign country registerthe foreign country register
134 253 Registro išrašas Excerpt from the Register of Foreign State
50 148 Pranešimas dėl trūkumų Notification of setting a term for elimination of defaults
50 291 Pranešimas apie dok. perdavimą saugoti Notification on the deposited documents of legal entity  branch of foreign legal entity or representative office being winded up when the document retention period has not expired yet
70 152 Prašymas registruoti (JAR-1) Application for Registration in the Register of Legal Entities
50 827 Praneš. - apie PGS suteikimą/panaikinimą Notification of the right of legal entity to obtain the status of beneficiary or withdrawal of the status of beneficiary
210 824 TŪB tikrųjų narių sąrašas List of general partners and limited partners of the limited partnerships
210 1079 Vyriausybės nutarimas Resolution of the Government of the Republic of Lithuania
210 138 Dokumentas dėl pavadinimo perleidimo Document Proving the Transfer of the Company Name Rights
30 73 Tikrųjų narių sprendimas Decision of Real Members
1 2 Nuostatai Regulations
50 112 Pranešimas apie licencijos išdavimą Notification of Issue a License (permit)
110 282 VLKK išvada dėl JA pavadinimo Conclusion of the State Commission of the Lithuanian Language of the name of legal entity
210 85 Atskyrimo sąlygos Terms of Separation
210 252 Dokumentas  dėl CK 2.38 str. nuostatų Document Proving the Performance of Provisions of Paragraph 2 of Art. 2.38 of the Civil Code
3 10 Turto vertinimo pažyma Certificate on Property Evaluation
22 50 Valdybos protokolas Minutes of the Board Meeting
210 1057 Įsakymas Order
800 800 Užsakymas darbams Order for Works
210 262 Asociacijų įstatymas Republic of Lithuania Associations Law
22 47 Narių susirinkimo protokolas Minutes of the General Meeting
70 817 Prašymas įreg./išreg. NVO Application for registration/removal from the Register of the note that legal entity is a non-governmental organisation
210 296 VšĮ dalininkų sąrašas List of part-owners of public institutions
63 204 Pakeistos subfranšizės nuorašas Certified Copy of the Revision of the Sub-franchise Contract
210 806 Patvirtinimas apgyvendinti šeimynoje Approval to place under guardianship in the future family and ensure the funding for social care
70 168 Prašymas įtraukti relig.bendriją (JAR-2) Application to Record Traditional Religious Community or its Partnership in the Register of  Legal Entities 
50 289 Praneš. apie numatomą inicijuoti likvid. Notification on the intended initiation of liquidation under the initiative of the Register Keeper according to Article 2.70 of the Civil Code
30 79 Vienintelio dalininko sprendimas Extract of the Decision of the Sole Participant
70 151 Prašymas registruoti (JAR-1E) Application for Registration in the Register of Legal Entities
70 185 Prašymas išduoti naują pažymėjimą Application to Issue a new Registration Certificate
22 1126 Protokolas Minutes
50 297 Pranešimas apie jungimosi užbaigimą Notification on completion of the cross-border merger of legal entities
30 831 Sprendimas likviduoti JA CK 2.70 str. Decision to liquidate legal entity (Article 2.70 of the CC)
210 271 Išrašas Extract
13 281 Valdybos ataskaita Report of the Board
1 1063 Jungtinės veiklos sutartis Contract on Joint Activity (partnership)
30 56 Vienintelio akcininko sprendimas Decision of the Sole Shareholder
110 280 Sutikimas naudoti užsienio JA pavadinimą Consent to use the name of foreign legal entity or other organisation
1 6 Steigimo dokumentas Instrument of Incorporation
50 294 Praneš. dėl atsisakymo suteikti paslaugą Notification of refusal to provide the service
3 274 Turto vertės nustatymo pažyma Certificate on Determination of Property Value
210 174 Bendrovės narių sąrašas A list of company members
22 54 Kreditorių susirinkimo protokolas Minutes of Creditors' Meeting
50 279 Pranešimas dėl JA turto įkeitimo išreg. Notification of removal from the Register of legal fact that property of legal entity was pledged under the Company Mortgage Rules
30 64 Steigėjo sprendimas Decision of the Incorporator
50 121 Praneš-veiklos apribojimo panaikinimas Notification of the Removal of Restriction
50 124 Praneš -filialo įregist užsienyje Notification of the Registration of Branch of Legal Entity in Foreign Country
2 25 Steigimo akto pakeitimai Amendments of the Deed of Incorporation
3 180 Pažyma dėl UAB įstat. kapitalo mažinimo Certificate on decrease in the authorised capital of the private limited liability company
210 256 Reorganizavimo sąlygos Terms of Reorganization 
50 287 Praneš. apie licenc. panaik. panaikinimą Notification on cancelation of licence withdrawal
128 194 Bendroji prokūra General Procuracy 
1 14 Jungtinės veiklos sutarties pakeitimai Modifications of Contract on Joint Activity (partnership)
12 35 Veiklos ataskaita Activity Report of Public Limited Liability Company
30 93 Savinin. teises įgyv.inst-jos sprendimas Decision of the Institution Implementing the Owner's Rights and Duties
30 55 Akcininkų susirinkimo sprendimas Decision of the General Meeting
210 1077 LR įstatymas Lithuanian Republic Law
172 210 Pranešimas dėl akcijų pirmumo teisės Notification of the Proposal to Acquire Shares by the Preemption Right
210 810 Kooperatinės bendrovės narių sąrašas List of the members of a cooperative society
134 199 Steigėjo pažymėjimo nuorašas Certified Copy of Registration Certificate of the Branch or Representative Office of Foreign Legal Entity  
50 149 Pranešimas dėl atsisakymo registruoti Notification of refusal to register with the Register of Legal Entities
50 100 Pranešimas Notification
50 130 Praneš-turto administravimo įsteigimą Notification of the Property Administration Establishment
1 178 Veiklos sutartis Operating agreement
3 28 Archyvo pažyma apie dok-ų atidavimą Certificate Issued by Local Archive on the Transfer of Documents for Storage
196 236 Kredito įstaigų sąrašas List of Credit Institutions Provided Services to Legal Entity
13 36 AB steigimo ataskaita Incorporation Report of Public Liability Company 
14 118 Užsienio asmens pasas  
12 34 Tarpinė finansinė atskaitomybė Interim Financial Statements
12 31 Konsoliduota atskaitomybė Consolidated Financial Statements
70 167 Prašymas įtraukti profsąjungą (JAR-3) Application to Record Trade Union or its Association in the Register of Legal Entities 
32 1173 Teismo sprendimas Court Decision
22 146 Konferencijos protokolas Minutes of Conference
50 117 Užsienio RT praneš apie buveinės įregis. Notification from the Registrar of foreign country on the registration of headquarters of legal entity in another country
13 175 Išieškojimo negalimumo aktas Act on the impossibility of recovery
210 1103 Nuosavybės teisės liudijimas Ownership Certification
32 1169 Teismo nuosprendis Court Sentence
210 265 Pažyma apie pavadinimo įrašymą Certificate about temporary including of the name
50 284 Praneš. apie akcininkų sk. pasikeitimą Notification on the change in the number of shareholders
810 21 Jungimo sąlygų vertinimo ataskaita Report on Evaluation of Consolidation Terms
13 258 Pertvarkymo aktas Act of Reformation
14 119 Užsienio asmens tapatybės kortelė  
210 826 Akcijų suteikimo taisyklės Rules for Granting of Shares
70 150 Prašymas Application
50 276 Pranešimas dėl JA įmonės arešto įreg. Notification of registration of legal fact that a company of legal entity has been seized
810 20 Steigimo sąlygos Terms of Incorporation
30 63 Stebėtojų tarybos sprendimas Decision of Supervisory Board
63 1163 Sutartis Agreement
50 835 Pranešimas atsisakyti registruoti JANGIS Notification on the refusal to register in the Sub-system of Beneficial Owners of the Information System of Legal Entities Participants
14 200 Mirties liudijimo nuorašas Certified Copy of Death Certificate
1 3 Statutas Statute
3 29 Archyvo pažyma apie dok-ų neperdavimą Certificate Issued by Local Archive that Documents are not Transferred for Storage
70 162 Prašymas išregistruoti (JAR-4) Application for Removal from the  Register of Legal Entities
210 267 Prezidento dekretas Decree of the President
50 812 Praneš.apie statuso "inic.likvid" išreg. Notification on removal of the status "initiated liquidation" on the initiative of the Register Administrator in accordance with Article 2.70 of the Civil Code"
110 191 Prekių ženklo savininko sutikimas Consent of the Owner of a Trademark
50 813 Pranešimas - Patika  JA steig. ir adm. Notification on the activities performed by the trust or corporate services provider
63 808 Veiklos sutarties pakeitimai Amendments on the Performance Agreement
22 52 Suvažiavimo protokolas Minutes of Congress
13 38 Reorganizav. sąlygų vertinimo ataskaita Report on Evaluation of Reorganization Terms
210 87 Akcijų anuliavimas Document Proving the Cancellation of Shares
22 58 Išrašas iš stebėtojų tarybos protokolo Excerpt from the Minutes of the Supervisory Board Meeting
30 66 Akcininkų sprendimas Decision of Shareholders
22 49 Stebėtojų tarybos protokolas Minutes of the Supervisory Board Meeting 
30 94 Akcininko teises įgyv. inst-jos sprend. Decision of the Institution Implementing Shareholder's Rights and Duties
50 133 Praneš - apie nuomos sutarties įregistr. Notification of the Registration of Lease or Sublease Contract of Enterprise
110 285 Sutikimas naudoti JA pavadinimą Consent to use a name of legal entity
210 823 LPF dalyvių sąrašas List of partners of the charity and relief foundations
110 205 Sutikimas dėl patalpų suteikimo Consent to provide head office premises for legal entity
22 213 Įgaliotinių susirinkimo protokolas Minutes of the Representatives' Meeting
30 71 Dalininkų sprendimas Decision of Partners
30 215 Steigėjų sprendimas Decision of the Founders
210 814 Nemokumo įstatymas Law on Insolvency of Legal Entities of the Republic of Lithuania
50 816 Praneš.-atstovybės išregistr užsienyje Notification of the Deregistration of Representative Office of Legal Entity in Foreign Country
810 80 EEIG nario priėmimo dokumentas Document of Acceptance of EEIG member
50 288 Praneš. dėl teisių ribų žymos išreg. Notification on removal of the note "Limits of rights" from the Register
210 825 KB tikrųjų narių ir komanditorių sąrašas List of general partners and limited partners of the limited partnerships
32 176 Teismo baudžiamasis įsakymas Penal order of the court
134 32 Steigėjo finansinė atskaitomybė Financial Statements of the Branch or Representative Office  of Foreign Legal Entity
13 19 Atskyrimo sąlygų vertinimo ataskaita Report on Evaluation of Separation Terms
50 135 Pranešimas apie asmenų teisių ribas Notification of the Limitation of Rights of Persons Entitled to Make Transactions on Behalf of Legal Entity
1 11 Įstatų pakeitimai Amendments of the Articles of Association
32 1171 Teismo nutartis Court Ruling
50 153 Praneš. apie pirk.-pardavimo sut. įreg. Notification on registration of a contract of purchase-sale of enterprise
63 201 Franšizės nuorašas Certified Copy of Franchise Contract
70 807 Savininko prašymas išregistruoti buveinę Application of the owner of premises of the registered office to remove the registered office from the Register
12 30 Finansinė atskaitomybė Financial Statements
134 818 Dokumentas patvirtinantis fondo buvimą Document confirming the existence of the fund
210 240 Teisingumo ministerijos išvada Finding of the Ministry of Justice
210 172 Įgaliojimo panaikinimas Expiry of Power of Attornry
50 821 Pranešimas apie kontaktinius duomenis Notification of the contact details
210 173 Pajininkų sąrašas A list of shareholders
22 57 Išrašas iš narių susirinkimo protokolo Excerpt from the Minutes of the General Meeting
210 805 Išvada apie šeim. tinkam. tapti globėju Conclusion that the family is appropriate to become the children guardian
134 33 Steigėjo konsol. finansinė atskaitomybė Consolidated Financial Statements of the Branch or Representative Office of Foreign Legal Entity
166 209 Pažymėjimo praradimas Document Proving Public Announcement about the Lost Registration Certificate
210 269 Teisingumo ministro įsakymas Order of the Minister of Justice "On the Administration of Data of Municipal Councils  in the Register of Legal Entities"
30 60 Savininko sprendimas Decision of the Owner
70 184 Prašymas išduoti pažymėjimo dublikatą Application to Issue a Duplicate of the Registration Certificate
50 286 Pranešimas apie licencijos patikslinimą Notification on adjustment of licence
210 820 CK 2.79 str. pakeitimo įstatymas Law Amending Article 2.79 of the Civil Code of the Republic of Lithuania
1 96 Steigimo dokumento praradimas Loss of the Instrument of Incorporation
50 120 Praneš - veiklos apribojimas Notification of the Restriction of Activity
210 249 Nutarimas Resolution
110 190 Katalikų Bažnyčios sutikimas Permit of the Catholic Church Authorities (bishop) to use the word "Catholic" in the Name 
13 18 Ataskaita Report
210 273 Pažyma dėl atsisakymo įrašyti pavad Certificate on refusal to include a name on a temporary basis
110 192 Teisingumo ministro leidimas Permit of the Minister of Justice to use the Name of the State
13 257 Likvidavimo aktas Liquidation Statement
22 44 Akcininkų susirinkimo protokolas Minutes of the General Meeting
30 1191 Valdybos sprendimas Decision of the Board
810 17 Pertvarkymo sąlygos Terms of Reformation
13 37 Turto vertinimo ataskaita Property Evaluation Report
3 1108 Pažyma Certificate
50 116 Užsienio RT praneš apie JA įregistravimą Notification from the Registrar of foreign country on the registration of legal entity in another country
110 198 Lietuvos banko leidimas Permission of the Bank of Lithuania
128 195 Prokūra Prokuracy
22 43 Protokolo išrašas Excerpt from the Minutes
1 12 Nuostatų pakeitimai Modifications of Regulations
1 13 Statuto pakeitimai Modifications of Statute
50 113 Pranešimas apie licencijos sustabdymą Notification of the Suspension of Licence (permit) Validity
3 170 Pažyma priem jung perženg 1 valst ribas Certificate of the arrangements made for the exercise of the rights of creditors and any minority members  as well as obtainment of this information
172 212 Pranešimas dėl pirmumo teisės atšaukimo Notification of Cancellation of the Right of Preemption
63 202 Subfranšizės nuorašas Certified Copy of Sub-franchise Contract
50 114 Praneš. apie licenc. sustabdymo panaikin Notification of the Cancellation of Suspension of Licence (permit) Validity
210 171 Akcininkų sąrašas List of shareholders
210 1245 Įgaliojimas Power of Attorney
210 251 Valst. priežiūros institucijos leidimas Permit of the State Supervisory Institution 
3 819 Jungtinė pažyma Joint certificate
166 206 Pažymėjimo originalas Original of Registration Certificate
210 266 Registravimo korta Registration form
810 75 Buveinės perkėlimo ataskaita Office Transfer Report


<< Grįžti