LGII informacinė sistema

 

Geografinių duomenų klasifikatorių sistema

 

Šio dokumento paskirtis – aprašyti geografinių duomenų klasifikatorių sistemą. Naudojantis šiuo dokumentu yra specifikuojami geoobjektų, kurie sudarys vieningo georeferencinio duomenų modelio (toliau – VGDM), sektorinius duomenų modelių ar geoduomenų bazių, atributai.

 

1.1    Apimtis

Šiame dokumente yra pateikiamas geografinių duomenų klasifikatorių katalogas, išskiriant klasifikatoriuje naudojamas reikšmes.

Apibrėžiant klasifikatorių, pateikiamas jo kodas, pavadinimas ir aprašymas bei jame esančių, nusakytos reikšmės kodas, pavadinimas ir aprašymas. Aprašant klasifikatorių buvo naudojami dveji reikšmių srities tipai: 0 – faktinė reikšmė (klasifikatoriaus reikšmės tipas yra Numeric ar Text) ir 1 – koduota reikšmė (klasifikatoriaus reikšmės tipas yra Integer). Visų koduotų reikšmių sritis yra  Integer tipo. Aprašant klasifikatorius, kuomet jų srities tipas yra 0, t.y. turi būti pateikiama faktinė reikšmė, nurodomas reikšmės tipas (Numeric arba Text), matavimo/matų vienetas, reikšmių sritis bei didžiausias leidžiamas ženklų skaičius.

 

1.2    Apibrėžimai, sutrumpinimai

Santrumpa

Paaiškinimas

DGIWG

ang. Digital Geospatial Information Working Group, liet. Skaitmeninės geografinės erdvinės informacijos darbo grupė (plačiau: https://www.dgiwg.org/dgiwg/)

DGIWG FDD

ang. The DGIWG Feature Data Dictionary Register (plačiau: https://www.dgiwg.org/FAD/registers.jsp?register=DFDD)

DIGEST

ang. The Digital Geographic Information Exchange Standard, liet. Skaitmeninės geografinės informacijos apsikeitimo standartas (plačiau: https://www.dgiwg.org/digest/)

INSPIRE

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl erdvinės informacijos infrastruktūros sukūrimo Bendrijoje.

FACC

ang. Feature and Attribute Coding Catalogue, liet. Objektų ir atributų kodavimo katalogas (plačiau: https://www.dgiwg.org/digest/html/DIGEST_2-1_Part4.pdf)

LGII

Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūra.

Techninė užduotis

"Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) informacinių sistemų sukūrimo ir įdiegimo paslaugos" konkurso (pirkimo numeris 2006/S 1-001627) Techninė užduotis.

VGDM

Vieningas georeferencinių duomenų modelis.

 

1.3    Susijusi dokumentacija

 

Organizacija

Dokumento ID arba URL

Dokumento pavadinimas

Redakcija

    [1]           

VĮ Distancinių tyrimų ir

geoinformatikos centras „GIS-Centras“

 

 

"Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) informacinių sistemų sukūrimo ir įdiegimo paslaugos" konkurso (pirkimo numeris 2006/S 1-001627) Techninė užduotys (pirkimo dokumentų C dalis)

V32

    [2]           

UAB „HNIT-BALTIC“

 

LGII informacinė sistema

Vieningas georeferencinių duomenų modelis. Geoobjektų katalogas.

V1.4

 


Geografinių duomenų klasifikatorių sistema

 

2.    Geografinių duomenų klasifikatorių katalogas

2.1    Geografinių duomenų klasifikatoriai

Geografinių duomenų klasifikatorių katalogas apima geografinių objektų aprašomąją informaciją, kuri charakterizuoja realaus pasaulio reiškinių aspektus. Klasifikatoriai sudaryti remiantis DGIWG FDD ir DIGEST FACC aprašytais klasifikatoriais. Atrinkti klasifikatoriai ir juose naudojamos atributų reikšmės išverstos į lietuvių kalbą arba jų aprašymai pritaikyti Lietuvos naudotojui. Kai kurie atrinkti geografinių duomenų klasifikatoriai yra papildyti naujomis reikšmėmis, arba sukurti visai nauji klasifikatoriai, atsižvelgiant į Lietuvoje naudojamus registrus ar kadastrus bei kitas atributines reikšmes, kurioms nebuvo rasti atitikmenys DGIWG FDD ir DIGEST FACC aprašytuose atributuose.

DGIWG FDD, DIGEST FACC bei įdiegiamų naujų klasifikatorių ar esamų klasifikatorių papildymas naujomis reikšmėmis aprašytas tolimesniuose šio skyriaus poskyriuose.

Dokumente pateikiami ir originalūs klasifikatorių bei jų reikšmių aprašymai anglų kalba iš DGIWG FDD ar DIGEST FACC. Jie pažymėti kursyviniu šriftu.

Geografinių duomenų klasifikatorių sistemoje įdiegtiems naujiems klasifikatoriams yra nurodyti ir originalūs kodai, kurie yra patvirtintuose nacionaliniuose klasifikatoriuose. Jei klasifikatoriai nėra patvirtinti, tuomet originalūs kodai nepateikti.

 

2.2    Klasifikatoriai

Klasifikatorius nusakomas atributu, aprašančiu objekto charakteristikas. Atributas nusakomas kodu, nurodančiais informacijos kategoriją, ir detaliu aprašymu.

 

2.3    Kodavimo principas

Kiekvienas DGIWG FDD ir DIGEST FACC atributas (klasifikatorius) yra identifikuojamas trijų ženklų raidiniu skaitmeniniu kodu. Pavyzdžiui, atributas „Žemės ūkio paskirties statinio tipas“ (angl. Agricultural Facility Type) turi koda „AFC“, „Pirmojo administracinio vieneto pavadinimas“ (angl. Boundary First Name) – NM3. DGIWG FDD ir DIGEST FACC nepilnai tenkina Lietuvos naudotojų poreikius, todėl, kaip minėta anksčiau, įdiegti nauji klasifikatoriai.

Įdiegiamo naujo klasifikatoriaus koduojamas keturių ženklų raidiniu skaitmeniniu kodu. Kaip taisyklė jis sudaromas iš klasifikatoriaus pavadinimo pirmųjų raidžių. Pavyzdžiui, „X koordinatė“ – „XKOO“, „Medžių rūšys“ – „MEDR“. Klasifikatorių kodai ir pavadinimai negali kartotis.

Ateityje esant reikalui, geografinių duomenų klasifikatorių sistemą galima praplėsti klasifikatoriais iš DGIWG FDD ar DIGEST FACC, o nesant reikalingiems, sukurti naujus laikantis 2.6 skyriuje aprašytų nurodymų.

 

2.4    Atributų reikšmės

Atributuose naudojamos dviejų tipų reikšmės: koduotos ir faktinės. Geoobjekto atributas gali turėti tik vieno tipo reikšmę, kuri yra nurodyta 5 skyriuje „Atributai ir reikšmių kodai“. Koduotos reikšmės gali būti intervale nuo 0 iki 999. Atributų reikšmės, atitinkančios Lietuvos registruose ir kadastruose naudojamas atributines reikšmes, koduojamos nuo 501. Kiekviena atributo reikšmė yra paaiškinta.

Kaupiamos atributų reikšmės gali būti šių tipų:

  Integer – sveiko skaičiaus: teigiamais arba neigiamais skaičiais, neturinčiais trupmeninės dalies;

  Number – teigiamais arba neigiamais skaičiais, turintiems trupmeninę dalį;

  Text – raidinis-skaitmeninis;.

  Boolean – duomenų tipas, turintis dvi reikšmes: tiesą ir netiesą.

Sukurtiems naujiems klasifikatoriams, yra nurodyti ir originalius kodai, kurie yra patvirtintuose nacionaliniuose klasifikatoriuose. Jei klasifikatoriai nėra patvirtinti, tuomet originalūs kodai nėra  papildomai įdiegiami geografinių duomenų klasifikatorių sistemoje.

 

2.5    Trūkstamos atributų reikšmės

Tam tikrais atvejais turi būti naudojamos bendros atributo reikšmės, pridedant ar nurodant naujas reikalingas reikšmes ar nusakant trūkstamas. Nurodant tokias reikšmes kiekvienam atributui gali būti ir turi būti naudojamos šios reikšmės:

 

Reikšmių srities tipas

Unknown

Multiple

Unpopulated

Not Applicable

Other

Text

UNK

MUL

N_P

N_A

OTH

Integer (koduotos reikšmės)

0

996

997

998

999

Number

-29999

-29996

-29997

-29998

-29990

 

2.5.1    Nežinoma

Unknown

 

Reikšmė nežinoma.

 

Ši reikšmė yra naudojama, kai yra neįmanoma nustatyti objekto atributo reikšmės. Pavyzdžiui vandens telkiniui nėra išmatuotas vandens lygis, todėl šiam objektui nurodoma, kad vandens lygio reikšmė yra „Nežinoma“.

 

2.5.2    Sudėtinė

Multiple

 

Atributas turi daugiau nei vieną žinomą reikšmę.

 

Reikšmė „Sudėtinė“ yra taikoma, kai objekto atributinė informacija apima kelias atributo reikšmes, pavyzdžiui, aprašant pastatą, kuris yra dalinai mūrinis ir dalinai medinis.

 

2.5.3    Neužpildyta

Unpopulated

 

Atributo reikšmė egzistuoja, tačiau dėl apribojimų negali būti pateikiama.

 

Ši reikšmė yra taikoma, kai atributinė informacija egzistuoja, tačiau duomenų teikėjas, dėl tam tikrų priežasčių negali suteikti tokios informacijos.

 

2.5.4    Netaikoma

Not Applicable

 

Reikšmė nėra taikoma.

 

Reikšmė „Netaikoma“ naudojama tai atvejais, kai geoobjektui atributinė informacija realiai negali būti taikoma (priskiriama). Viename sluoksnyje kaupiant skirtingus geoobjektus, kuriems taikoma skirtinga atributiką, geoobjektui, kuriam netaikomas konkretus atributas, įvedama reikšmė „Netaikoma“. Pavyzdžiui, administracinio skirstymo ir saugomų teritorijų geoobjektus kaupiant viename sluoksnyje, administraciniam vienetui taikoma atributika apie administracinį suskirstymą ir jo pavadinimą, o saugomom teritorijom taikomas tik atributas „Pavadinimas“. Šiuo atveju saugomų teritorijų geoobjekto atributui apie administracinį suskirstymą priskiriama reikšmė „Netaikoma“ .

 

2.5.5    Kita

Other

 

Reikšmė nėra patvirtina.

 

„Kita“ yra taikoma, kada objekto atributo reikšmė yra žinoma, tačiau ji nėra nurodyta, aprašyta galiojančiame atributo reikšmių sąraše.

 

2.6    Geografinių duomenų klasifikatorių sistemos papildymas ir atnaujinimas

Geografinių duomenų klasifikatorių sistema (katalogų) turėtų būti atnaujinama ir tobulinama priklausomai nuo jos naudotojų poreikių. Todėl ją galima praplėsti naujais klasifikatoriais, papildyti esamų naujomis reikšmėmis ar patikslinti jau esamus aprašymus.

 

2.6.1    Naujo klasifikatoriaus įdiegimas

Norint papildyti  geografinių duomenų klasifikatorių sistemą nauju klasifikatoriumi, pirmiausiai turėtų būti išanalizuoti DGIWG FDD aprašyti klasifikatoriai, o juose nesant reikiamo atitikmens – DIGEST FACC. Toks eiliškumas turėtų būti išlaikomas dėl to, kad DGIWG FDD pateikia pilnus tiek klasifikatorių, tiek jų reikšmių aprašymus, be to yra atnaujinamas priklausomai nuo naudotojų poreikių. Pasirinkto klasifikatoriaus ar jų reikšmių kodai privalo likti originalūs, o pavadinimai ir aprašymai turi būti išverčiami į lietuvių kalbą ir adaptuojami GDKS naudotojui arba, esant poreikiui, pakeičiami į Lietuvoje naudojamus terminus ir jų aprašymus, išlaikant semantinį suderinamumą su originaliais aprašymais anglų kalba.

Nesant pageidaujamam klasifikatoriui DGIWG FDD ir DIGEST FACC sistemose, gali būti sukuriamas naujas.

Sukurtas naujas klasifikatorius koduojamas keturių ženklų raidiniu skaitmeniniu kodu. Kaip taisyklė jis sudaromas iš klasifikatoriaus pavadinimo pirmųjų raidžių. Pavyzdžiui, Medžių rūšys“ – „MEDR“, „Vandens tyrimo vietos tipas“ – „VTVT“. Klasifikatorių kodai ir pavadinimai negali kartotis. Neturi būti įdiegiami semantiškai tapatūs klasifikatoriai.

 

2.6.2    Klasifikatoriaus reikšmių sąrašo praplėtimas

Pasitaikius atvejui, kuomet GDKS esantis klasifikatorius (turinčiam koduotas reikšmes) neapima reikiamos reikšmės, pastarasis gali būti papildomas (praplečiamas). Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad naujoji reikšmė turi būti tinkama, remiantis klasifikatoriaus aprašymu. Kadangi įdiegiant į GDKS klasifikatorius iš DGIWG FDD ar DIGEST FACC pasitaikė atvejų, kuomet kai kurios reikšmės nebuvo įdiegtos, manant, kad jos nebus naudojamos Lietuvoje, todėl kaip ir naujo klasifikatoriaus įdiegimo atveju, pirmiausiai turėtų būti išanalizuoti DGIWG FDD esančio originalaus klasifikatoriaus reikšmės, o juose nesant, analogiško klasifikatoriaus atitikmens iš DIGEST FACC. Esamas GDKS klasifikatorius papildomas parinkta reikšme, paliekant originalų kodą. Reikšmės aprašymas turi būti išverčiamas į lietuvių kalbą ir pritaikomas GDKS naudotojui arba, esant poreikiui, pakeičiamas į Lietuvoje naudojamą terminą ir jo aprašymą, išlaikant semantinį suderinamumą su originaliu aprašymu.

Nesant pageidaujamai reikšmei klasifikatoriuose įdiegtuose GDKS iš DGIWG FDD ir DIGEST FACC, gali būti sukuriama nauja reikšmė. Sukuriamos atributų reikšmės koduojamos nuo 501. Tame pačiame klasifikatoriuje reikšmių kodai ir pavadinimai negali kartotis ir būti semantiškai tapatūs. Sukurtiems naujiems klasifikatoriams, yra nurodyti ir originalius kodai, kurie yra patvirtintuose nacionaliniuose klasifikatoriuose. Jei klasifikatoriai nėra patvirtinti, tuomet originalūs kodai nėra  papildomai įrašomi geografinių duomenų klasifikatorių sistemoje (klasifikatoriaus aprašyme turi būti nurodyta informacija iš kokio patvirtinto nacionalinio klasifikatoriaus yra papildomai pateikiami patvirtinti kodai).

 

2.6.3    Klasifikatoriaus patikslinimas

Kaip buvo rašoma, GDKS turi būti atnaujinama ir tobulinama, todėl klasifikatoriai ar juose esančių reikšmių pavadinimai bei aprašymai gali būti tikslinami. Originalūs kodai, angliški pavadinimai ir aprašymai privalo likti, nebent jie yra patikslinami (pataisomi) DGIWG FDD naujoje versijoje.

 

 

3.    Trūkstami klasifikatoriai

 

Išanalizavus nacionalinius ir siūlomus tarptautinius DIGEST FACC ir DGIWG FDD klasifikatorius, nustatyta, kad oficialiai patvirtintų klasifikatorių pagal žemiau išvardintas temas, nėra:

1.      Gamtinės rizikos zonos

2.      Žmogaus sveikata ir saugumas

3.      Hidrometeorologiniai objektai bei faktoriai

4.      Biogeografiniai regionai

5.      Gyvūnijos buveinės bei biotopai.

Patvirtinus ar pasiūlius naudoti nacionalinius ar tarptautinius (DIGEST, DGIWG, INSPIRE ir kt.) klasifikatorius, jie galės būti įdiegti į geografinių duomenų klasifikatorių sistemą laikantis 2.6.1 skyriuje aprašytais reikalavimais.


 

 

4.    Klasifikatorių rodyklė

 

Žemiau pateikiama klasifikatorių rodyklė pagal klasifikatoriaus pavadinimą.

 

ASL

Administracinis suskirstymas

18

NM4

Antrojo administracinio vieneto pavadinimas

79

OOC

Antžeminės kliūties tipas

80

SFY

Apsaugos infrastruktūros tipas

122

PYM

Atramos medžiaga

82

VEG

Augalijos charakteristikos

156

VSP

Augalijos rūšis

159

ELA

Aukščio tikslumo kategorija

44

UBC

Aukštis po tiltu

150

HGT

Aukštis virš paviršiaus

59

OHB

Bendras tilto aukštis

80

TTC

Bokšto tipas

149

DDC

Būsto tipas

33

SCB

Dangos būklė

122

SHR

Dešiniojo kranto fizinė charakteristika

124

ACR

Dešiniojo kranto tikslumo kategorija

17

LEND

Diametras

65

ZVH

Didžiausias aukštis

169

DTIV

Dirvožemio tipologinis vienetas

33

STC

Duomenų šaltinio kategorija

136

SRT

Duomenų šaltinio tipas

134

ETN

Elektrifikacijos įtampa

44

FRCL

Funkcinė kelio klasė

47

FUC

Funkcinė paskirtis

49

MIN

Gavybos tipas

78

RSA

Geležinkelio atšakos tipas

117

RRA

Geležinkelio elektrifikavimo būdas

116

RGC

Geležinkelio linijos bėgių klasifikacija

114

RWC

Geležinkelio linijos klasė

121

RRC

Geležinkelio linijos paskirtis

116

GAW

Geležinkelio plotis

53

HZD

Geodezinė atskaita (data)

62

VDT

Geodezinė aukščių atskaita

155

LKOO

Geodezinė ilguma

66

BKOO

Geodezinė platuma

22

CPA

Geodezinio punkto tipas

30

GKLA

Geodezinio punkto/tinklo klasė

55

GEOO

Geomorfologiniai objektai

53

VDC

Gylio nulis

152

PPT

Gyvenamosios vietovės tipas

100

GAM1

Gyventojų amžiaus grupės

52

GAM2

Gyventojų amžiaus grupės (vaikai, suaugę)

53

GVIE

Gyventojų gyvenamoji vieta

58

GLYT

Gyventojų lytis

55

PGY

Gyventojų skaičiaus didėjimo procentas

82

PPL

Gyventojų skaičius

86

GSKP

Gyventojų skaičius metų pradžioje

57

POD

Gyventojų tankumas

84

GRNS

Granulometrinė sudėtis

56

GRBU

Gręžinių būklė

55

GRPA

Gręžinių paskirtys

56

HSTT

Hidrotechnikos statinio tipas

61

HQC

Hipsografijos vaizdavimo tipai

59

ACC

Horizontalaus tikslumo kategorija

17

CFC

Įkalinimo įstaigos tipas

27

LENL

Ilgis

66

LEN

Ilgis arba diametras

65

INDR

Intervalo didžiausia reikšmė

64

INMR

Intervalo mažiausia reikšmė

64

ZGIR

Išteklių rūšys

167

ITAM

Įtampa

64

YKOO

Y koordinatė

64

PPC

Jėgainės tipas

84

BET

Jūrinio ženklo tipas

19

CAB

Kabelio tipas

26

SHL

Kairiojo kranto fizinė charakteristika

123

ACL

Kairiojo kranto tikslumo kategorija

17

LNG

Kalba

66

MFC

Karinės infrastruktūros tipas

76

KJPL

Kelio juostos plotis

64

LTN

Kelio juostų skaičius

67

KKAT

Kelio kategorija

65

RNPC

Kelio mazgo tipas

115

RTN

Kelio numeris

119

RDT

Kelio paskirtis

112

THN

Kelio pavadinimas

144

CRC

Kelių susikirtimo tipas

32

FCL

Kelto maršruto ilgis

44

ZKTP

Kitos paskirties žemės tipai

168

CIT

Komercinės paskirties pastato tipas

28

UUC

Komunalinių paslaugų infrastruktūros tipas

151

ZKOP

Koncervacinės paskirties žemės tipai

168

KTIP

Koordinačių sistemos tipas

65

SLT

Kranto fizinė charakteristika

125

PWC

Kranto konstrukcijos tipas

110

SHO

Kranto tipas

123

CEF

Kultūrinės infrastruktūros tipas

26

TRE

Lapijos tipas

147

TYP

Magistralės/gatvės tipas

144

HCT

Magistralės/kelio klasė

58

SCL

Mastelio vardiklis

122

ZVL

Mažiausias aukštis

170

VARI

Mechaninis variklis

151

FRC

Miško būklė

47

ZMUP

Miškų ūkio paskirties žemės tipai

169

EBT

Mokymo infrastruktūros tipas

43

RES

Mokslinių tyrimų infrastruktūros tipas

113

WI1

Moterų iki 14 metų skaičius

165

WI2

Moterų nuo 15 iki 44 metų skaičius

165

WI3

Moterų nuo 45 iki 64 metų skaičius

166

PPF

Moterų skaičius

86

WI4

Moterų virš 65 metų skaičius

166

FUN

Objekto būklė

51

FCO

Objekto forma

44

COF

Objekto funkcinė paskirtis

28

FVO

Objekto orientavimas

52

ZVA

Oro uosto aukštis

169

MCC

Pagrindinės konstrukcinės medžiagos tipas

68

PSF

Paslaugų sferos infrastruktūros tipas

109

BSS

Pastato antstato forma

25

SBT

Pastotės tipas

122

NAM

Pavadinimas

79

PAVK

Pavadinimo kategorija

82

SMC

Paviršiaus medžiagos tipas

126

RST

Paviršiaus tipas

117

FER

Perkėlos tipas

45

RVT

Peržiūros duomenų šaltinio tipas

119

NM3

Pirmojo administracinio vieneto pavadinimas

79

FIC

Pylimo tipas

46

PLIN

Pločio intervalas

83

ARA

Plotas

18

RMW

Plotis

115

WID

Plotis

166

ICF

Pramonės infrastruktūros statinio tipas

62

PRAV

Pravažiuojamumas

100

PPO

Produktas

86

RFA

Religinės paskirties statinio tipas

113

BST

Ribos statusas

25

CUS

Ryšių infrastruktūros tipas

32

LOC

Santykinė vertikali padėtis

67

RLE

Santykinis lygis

114

STOR

Saugomos teritorijos objekto rūšis

137

STPB

Saugomos teritorijos pobūdis

139

STPR

Saugomos teritorijos porūšis

139

STRU

Saugomos teritorijos rūšis

140

STST

Saugomos teritorijos statusas

141

STTI

Saugomos teritorijos tipas

141

WTI

Sienos tipas

167

SKGE

Skiriamoji geba

125

FRT

Šaudyklų tipas

48

WFT

Šulinio (gręžinio) tipas

165

GTAU

Tautybė

57

NUTS

Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra

79

BOT

Tilto atidarymo tipas

23

BSC

Tilto konstrukcijos tipas

23

NVS

Tinkamumas laivybai

80

TFC

Transporto infrastruktūros tipas

142

VET

Transporto priemonės tipas

157

TRS

Transporto sistemos tipas

148

CWT

Tunelis

32

VLM

Tūris

158

POP

Tvenkinio tipas

84

FTI

Tvoros tipas

49

FHC

Uosto infrastruktūra

45

BAC

Užstatytos teritorijos tankumo kategorija

19

WOC

Užtvankos plotis

166

DWT

Užtvankos tipas

42

GTC

Užtvaros paskirtis

57

VORI

Vaizdo (rastrinio) orientavimas

158

VTSP

Vaizdo (rastrinio) tipas

163

GFC

Valstybinės institucijos pastato tipas

54

PLT

Vamzdžio tipas

83

HDP

Vandens gylis

58

VPRT

Vandens pralaidos tipas

158

VTKA

Vandens telkinio kategorija

162

VTVT

Vandens tyrimo vietos tipas

163

VTVV

Vandens tyrimo vietos veiklos tipas

164

ZVUP

Vandens ūkio paskirties žemės tipai

170

WD2

Važiuojamosios kelio dalies bendras plotis

164

WD1

Važiuojamosios kelio dalies mažiausias plotis

164

GSKV

Vidutinis gyventojų skaičius

57

WDA

Vidutinis vandens gylis

164

PAF

Viešo apgyvendinimo infrastruktūros tipas

81

MI1

Vyrų iki 14 metų skaičius

77

MI2

Vyrų nuo 15 iki 44 metų skaičius

77

MI3

Vyrų nuo 45 iki 64 metų skaičius

78

PPM

Vyrų skaičius

86

MI4

Vyrų virš 65 metų skaičius

78

XKOO

X koordinatė

167

ZKOO

Z koordinatė

168

PRW

Žaliava

100

ZTPA

Žemės tikslinė paskirtis

169

AFC

Žemės ūkio paskirties statinio tipas

18

ZZUP

Žemės ūkio paskirties žemės tipai

170

 

 

 


 

5.    Atributai ir reikšmių kodai

ACC     Horizontalaus tikslumo kategorija

Horizontal Accuracy Category

 

Objekto geografinės padėties horizontalaus tikslumo bendras įvertinimas kategorijomis.  

A general evaluation of the horizontal accuracy of the geographic position of a feature, as a category.

 

1

Tiksli

Reikšmė atitinka nustatytus tikslumo reikalavimus.

Accurate

Meets specified accuracy requirements.

2

Apytikslė

Neatitinka nustatytų tikslumo reikalavimų, tačiau laikoma pakankamai tiksli tam tikrom reikmėm.

Approximate

Fails to meet specified accuracy requirements but is deemed sufficiently accurate for some uses.

3

Abejotina

Neatitinka nustatytų tikslumo reikalavimų ir nėra pakankamai tiksli daugeliui reikmių.

Doubtful

Fails to meet specified accuracy requirements and is probably not sufficiently accurate for most uses.

7

Preciziška

Viršija nustatytus tikslumo reikalavimus.

Precise

Exceeds specified accuracy requirements.

 

 

ACL     Kairiojo kranto tikslumo kategorija

Left Bank Accuracy Category

 

Tekančio vandens telkinio (pvz.: upės) kairiojo kranto geografinės padėties tikslumas.

The accuracy of the geographic position of the left bank of a watercourse.

 

1

Tiksli

Reikšmė atitinka nustatytus tikslumo reikalavimus.

Accurate

Meets specified accuracy requirements.

2

Apytikslė

Neatitinka nustatytų tikslumo reikalavimų, tačiau laikoma pakankamai tiksli tam tikrom reikmėm.

Approximate

Fails to meet specified accuracy requirements but is deemed sufficiently accurate for some uses.

 

 

ACR     Dešiniojo kranto tikslumo kategorija

Right Bank Accuracy Category

 

Tekančio vandens telkinio (pvz.: upės) dešiniojo kranto geografinės padėties tikslumas.

The accuracy of the geographic position of the right bank of a watercourse.

 

1

Tiksli

Reikšmė atitinka nustatytus tikslumo reikalavimus.

Accurate

Meets specified accuracy requirements.

2

Apytikslė

Neatitinka nustatytų tikslumo reikalavimų, tačiau laikoma pakankamai tiksli tam tikrom reikmėm.

Approximate

Fails to meet specified accuracy requirements but is deemed sufficiently accurate for some uses.

 

 

 

AFC     Žemės ūkio paskirties statinio tipas

Agricultural Facility Type

 

Žemės ūkio paskirties įrenginio arba statinio tipas.

The type of a facility or building that is related to agricultural activities or functions.

 

1

Pastatas ūkyje

Pastatas, esantis sodyboje ar ūkyje.

Farm Building

A building located on a farm.

2

Šiltnamis

Įstiklinta ar šildoma patalpa, kurioje bet kuriuo metų laiku augalai gali normaliai augti.

Greenhouse

A building that is often constructed primarily of transparent material (for example: glass or plastic), in which temperature and humidity can be controlled for the cultivation and/or protection of plants.

3

Stoginė

Nedidelis pastatas, turintis vieną arba daugiau atvirų pusių.

Shed

A small building that usually has one or more open sides.

4

Pagalbinis pastatas

Neapibrėžtos žemės ūkio paskirties nedidelis pastatas, esantis atskirai nuo pagrindinio pastato.

Outbuilding

A relatively small building that is separate from but is located near a main building and whose agricultural use has not been determined.

5

Daržinė

Pastatas žemės ūkio derliui, gyvuliams ir (ar) mechanizmams laikyti (pvz.: daržinė, tvartas, klojimas).

Barn

A farm building that is used to store agricultural crops, livestock and/or machinery.

 

 

ARA     Plotas

Area

 

Paviršiaus dalies, apribotos laužte ar kreive, apimtis.

The area within the delineation of the feature.

 

Tipas

Matavimo/matų vienetas

Srities tipas

Sritis

Didžiausias ženklų skaičius

Numeric

Kvadratiniai metrai

0

-32767 – 32767

N_A

 

 

ASL     Administracinis suskirstymas

Administrative Subdivision Level

 

Tarptautiniu mastu ar Valstybės nustatytas administracinis ar kitoks suskirstymas.

The relative importance of an administrative subdivision as established either internationally or by a State.

 

1

Tarptautinis

Nustatyta tarptautiniu susitarimu (pvz. Lietuvos Respublika).

International

Established by international authority.

2

Valstybinis

Pagrindinis Valstybės administracinis suskirstymas nacionaliniame lygmenyje (pvz.: apskritis).

National

A principal administrative division of a nation as established at the national level.

3

Žemesnis valstybinis

Antro lygio Valstybės administracinis suskirstymas žemesniame nacionaliniame lygyje (pvz. savivaldybė).

Subnational

A secondary administrative subdivision of a nation as established at the subnational level.

4

Vietinis

Žemesnio nacionalinio administracinio vieneto pirmo lygio vietinis suskirstymas (pvz. seniūnija).

Local

A primary local administrative subdivision of a subnational region as established at the local level.

5

Žemesnis vietinis

Vietinio administracinio vieneto suskirstymas žemesniame vietiniame lygyje.

Sublocal

A secondary local administrative subdivision of a local region as established at the sublocal level.

6

Miestas

Valdoma savivaldos miesto, miestelio valdžios.

Municipal

Administered by the civic authorities of a borough, town, or city.

501

Žemės sklypas

Teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas ir kadastro duomenis.

 

 

 

BAC     Užstatytos teritorijos tankumo kategorija

Built-up Area Density Category

 

Užstatytos teritorijos tankumo bendras įvertinimas.

A general evaluation of the density of a built-up area, as a category.

 

1

Nedidelis

Pastatų koncentracija nedidelė.

Sparse

The concentration of buildings is low.

2

Tankus

Pastatų koncentracija yra tokia, kad tik keliose vietose galima pastatyti daugiau pastatų.

Dense

The concentration of buildings is such that few places remain to construct more buildings.

3

Vidutinis

Pastatų koncentracija yra tokia, kad dar galima pastatyti daugiau pastatų.

Moderate

The concentration of buildings is such that space remains for the construction of more buildings.

 

 

BET     Jūrinio ženklo tipas

Beacon Type

 

Jūrinių ženklų (pvz.: švyturių, plūdurų) tipai pagal jų paskirtį jūrinėje navigacijoje.

The type of a beacon based on its significance to maritime navigation.

 

1

Kardinalinis (krypčių)

Ženklas nurodantis geriausiai laivybai tinkamas vandens kelio kryptis, žiūrint nuo ženklo ŠV, ŠR, PR ir PV.

Cardinal

A beacon used to indicate that the best navigable water is to be found in one particular of the quadrants that are bounded by the four bearings NW, NE, SE and SW taken from the position of the mark.

5

Lateralinis (ribų)

Ženklas nurodantis laivybai tinkamo kelio šonines ribas.

Lateral

A beacon used to indicate a lateral limit of navigable water.

7

Švartavimosi

Ženklas nurodantis laivų švartavimosi/stovėjimo vietą (-as).

Mooring

A beacon indicating a mooring or moorings.

10

Jūros duomenų kaupimo (surinkimo) sistemos plūduras

Plūduras turintis okeanografinius ir metereologinius sensorius ir duomenų įrašymo sistemą.

Ocean Data Acquisition System (ODAS) Buoy

A beacon associated with a large (up to 6 metres in diameter) buoy carrying oceanographic and meteorological sensors together with an on-board data recording system.

31

Hidroplanų stovėjimo (inkaravietės) ženklas

Ženklas nurodantis aviacijos  inkaravietę (stovėjimo vietą) (pvz.: hidroplanų).

Seaplane Anchorage Mark

A beacon indicating an aeronautical anchorage (for example: for seaplanes).

34

Grunto gramzdinimo jūroje (dampingo) ženklas

Ženklas identifikuojantis žemės gramzdinimo rajono ribą.

Spoil Ground Mark

A beacon indicating the limit of a spoil ground.

36

Radioplūduras

Buja su specialia radija, esanti kaip užinkaruotas navigacinis įrenginys .

Floating Radiobeacon

A buoy equipped with a marker radiobeacon serving as an aid to navigation and secured to its charted position by a mooring.

40

Radaro atsakiklis

Radijo švyturys transliuojantis koduotus signalus radaro dažniu, leidžia užklausiančiam laivui nustatyti radaro atsakiklio pelengą (kryptį) ir atstumą.

Radar Transponder

A transponder beacon transmitting a coded signal on radar frequency, permitting an interrogating craft to determine the bearing and range of the transponder.

41

Polius

Ilgas polius (pvz.: metalinis, medinis ar betoninis), įmontuotas (įtvirtintas) į žemės paviršių , tarnaujantis kaip navigacinė priemonė ar kaip stiebas (atrama) navigaciniam ženklui.

Pile Beacon

A long pile (for example: a heavy timber or section of steel, wood, or concrete) forced into the earth that may serve as an aid to navigation or as a support for an aid to navigation.

42

Akmenų piramidė

Akmenų kauburys, dažniausiai kūgio ar piramidės formos, pastatytas kaip kranto ženklas arba žymintis svarbų matavimams tašką.

Cairn

A mound of stones, usually conical or pyramidal, raised as a landmark or to designate a point of importance in surveying.

43

Plūduriuojantis ženklas

Aukšta gairė įstatyta į po vandeniu esantį plūdurą, kurio apačia užinkaruota lanksčia jungtim arba įtempta kabeliu.

Buoyant Beacon

A tall spar-like beacon fitted with a permanently submerged buoyancy chamber, the lower end of the body is secured to seabed sinker either by a flexible joint or by a cable under tension

44

Šaudymo rajonas

Plūduras žymintis šaudymo rajoną.

Firing Danger Area

A beacon indicating a firing danger area.

51

Registracijos ženklas

Ženklas nurodantis priemonės, naudojamos duomenų surinkimui moksliniams tikslams, vietą.

Recording Mark

A beacon indicating the position of a structure used to record data for scientific purposes.

52

Rekreacijos zona

Ženklas nurodantis rekreacijos zoną.

Recreation Zone Mark

A beacon indicating a recreation zone.

53

Vedlinė

Ženklas plaukiantiems laivams nurodantis vedlinę.

Leading Line

A beacon identifying a leading line for vessels when they are in transit.

54

Išmatuotas atstumas (matavimo linija)

Plūduras žymintis vieną išmatuoto atstumo galą.

Measured Distance

A beacon forming part of a transit indicating one end of a measured distance.

64

Apribotų vertikalių gabaritų žyma

Žyma nurodanti minimalų vertikalų aukštį tinkamą praplaukimui.

Restricted Vertical Clearance Mark

A beacon indicating the minimum vertical space available for passage.

69

Elektros oro linijos kabelio ženklas

Ženklas žymintis virš vandens esančios elektros linijos kabelį.

Overhead Power Cable Mark

A beacon indicating an overhead power cable.

77

Jachtų (buriavimo) ženklas

Buja skirta jachtininkams/buriuotojams.

Yachting Mark

A beacon installed for use by yachtsmen.

78

Sraigtasparnių  ženklas

Ženklas nurodantis plotą, kur gali nusileisti sraigtasparnis.

Heliport Mark

A beacon indicating an area where helicopters may land.

79

GPS ženklas

Ženklas nurodantis vietą, kurios padėtis tiksliai nustatyta GPS imtuvu.

GPS Mark

A beacon indicating a location at which a GPS position has been accurately determined.

80

Hidroplanų nusileidimo vieta

Ženklas nurodantis plotą, kur gali nusileisti hidroplanai.

Seaplane Landing

A beacon indicating an area where seaplanes land.

90

Dienos (dieninis) ženklas

Navigacinis ženklas su nešviečiančia žyma nustatoma pagal jo spalvą, kontūrą, ir pagal paskirtį priskirtu numeriu.

Daybeacon

A beacon equipped with an unlighted daymark identified by its colour, shape, and number depending on the purpose of the beacon.

91

Pagrindinis kanalas iš kairės

Ženklas nurodantis pagrindinį kanalą iš kairės pagal šoninių ženklų žymėjimo sistemą.

Preferred Channel to Port

A beacon indicating that the preferred channel in a lateral system of beaconage is to port.

92

Pagrindinis kanalas iš dešinės

Ženklas nurodantis pagrindinį kanalą iš dešinės pagal šoninių ženklų žymėjimo sistemą.

Preferred Channel to Starboard

A beacon indicating that the preferred channel in a lateral system of beaconage is to starboard.

93

Dešinės pusės riba

Ženklas nurodantis dešiniąją kanalo ribą, nustatytą vietos administracijos pagal TŠTA (tarptautinė švyturių tarnybų asociacija) šoninį žymėjimą.

Starboard-hand Edge

A beacon identifying the starboard hand edge of a channel, according to the locally administered direction of beaconage in the IALA lateral system.

94

Kairės pusės riba

Ženklas nurodantis kairiąją kanalo ribą, nustatytą vietos administracijos pagal TŠTA (tarptautinė švyturių tarnybų asociacija) šoninį žymėjimą.

Port-hand Edge

A beacon identifying the port hand edge of a channel, according to the locally administered direction of beaconage in the IALA lateral system.

95

Vakarų krypties

Ženklas nurodantis kad saugiausia plaukioti vakariau, plote apribotame kryptimis ŠV ir PV žiūrint nuo ženklo

West Cardinal

A beacon used to indicate that the best navigable water is to be found in the quadrant bounded by the two bearings NW and SW taken from the position of the beacon.

96

Pietų krypties

Ženklas nurodantis kad saugiausia plaukioti piečiau, plote apribotame kryptimis PR ir PV žiūrint nuo ženklo

South Cardinal

A beacon used to indicate that the best navigable water is to be found in the quadrant bounded by the two bearings SE and SW taken from the position of the beacon.

97

Rytų krypties

Ženklas nurodantis kad saugiausia plaukioti ryčiau, plote apribotame kryptimis ŠR ir PR žiūrint nuo ženklo

East Cardinal

A beacon used to indicate that the best navigable water is to be found in the quadrant bounded by the two bearings NE and SE taken from the position of the beacon.

98

Šiaurės krypties

Ženklas nurodantis kad saugiausia plaukioti šiauriau, plote apribotame kryptimis ŠV ir ŠR žiūrint nuo ženklo

North Cardinal

A beacon used to indicate that the best navigable water is to be found in the quadrant bounded by the two bearings NW and NE taken from the position of the beacon.

99

Instaliacija

Ženklas ant plūduro naudojamas pripildant tanklaivius dujomis arba nafta.

Installation

A beacon on a buoy used for loading tankers with gas or oil.

102

Įplaukimo draudimas

Ženklas nurodantis, kad įplaukimas draudžiamas.

Entry Prohibited

A beacon indicating that entry is prohibited.

103

Vykstančių darbų ženklas

Ženklas nurodantis, kad vyksta darbai.

Work In Progress Mark

A beacon indicating that work (generally construction) is in progress.

109

Ženklo bokštas

Apie 10 m vientisas statinys naudojamas kaip navigacinis ženklas.

Beacon Tower

A solid structure of the order of 10 metres in height used as a navigational aid.

114

Dirbtinis rifas

Ženklas nurodantis dirbtinis rifo vietą, arba jo ribą.

Artificial Reef

A beacon indicating the existence or the extent of an artificial reef.

115

Specialus

Ženklas pirmiausiai naudojamas nurodyti  plotą arba objektą, aprašytą jūriniuose dokumentuose (pvz. Jūrlapiuose, Locijose, pranešimuose jūrininkams), arba pagalbinė priemonė navigacijai.

Special

A beacon primarily used to indicate an area or feature referred to in nautical documents (for example: chart, Sailing Directions or Notices to Mariners) rather than to assist navigation.

118

Inkaravietė

Ženklas nurodantis inkaravientę.

Anchorage

A beacon indicating an anchorage.

119

Kontrolės

Ženklas nurodantis vietą, kurioje nustatyti apribojimai.

Control

A beacon indicating the location at which a restriction or requirement exists.

 

 

BKOO  Geodezinė platuma

 

Geodezinė platuma – kampas, kurį sudaro elipsoido paviršiaus taške normalė su geodezinio ekvatoriaus plokštuma.

 

Tipas

Matavimo/matų vienetas

Srities tipas

Sritis

Didžiausias ženklų skaičius

Numeric

Laipsniai

0

-32767 – 32767

N_A

 

 

BOT     Tilto atidarymo tipas

Bridge Opening Type

 

Struktūros ar mechanizmo, judinančio tiltą arba jo tarpatramį ir leidžiančio praplaukti laivams, tipas.

The type of structure or mechanism by which a bridge or bridge span is moved to allow passage of a vessel.

 

4

Svirtinis

Pakeliamas ar nuleidžiamas naudojant atsvarus.

Bascule

Raised or lowered with a counterpoise.

10

Pasukamasis tiltas

Kad laivai praplauktų, tiltas pasukamas aplink ašį (arba abiejuose galuose, arba centre).

Swing-bridge

Can be turned on a pivot (either at one end or in the centre) to allow the passage of ships.

11

Pakeliamasis tiltas

Atidaromas pakeliant aukštyn.

Lift-bridge

Opens though a vertical lifting operation.

12

Įtraukiamasis

Patraukiamas nuo tiltramčio judėjimo per tiltą kryptimi.

Retractable

Moves away from the gap across the abutment along the travelled way.

14

Panardinamas

Nuleidžiamas po vandeniu.

Submersible

Can be lowered under the surface of the water.

15

Varstomasis

Viename gale pritvirtintas ant vyrių, galima pakelti arba nuleisti ir taip leisti ar uždrausti eismą per tiltą arba atidaryti ar uždaryti kanalą.

Drawbridge

Hinged at one end for drawing up and lowering to prevent or permit passage across it or to open or close a channel spanned by it.

16

Atidaromas

Uždarytu tiltu galima pravažiuoti ar praeiti; atidarius tiltą kanalu, per kurį jis nutiestas, gali praplaukti laivai.

Opening

Capable of being closed when set for carrying road traffic and open when set to permit maritime traffic to pass along the watercourse it crosses.

17

Nejudamas

Tilto horizontali ir vertikali padėtis nekeičiama.

Fixed

Having permanent horizontal and vertical alignment.

 

 

BSC     Tilto konstrukcijos tipas

Bridge Structure Type

 

Tilto konstrukcijos, tarpatramio ar perdangos tipas (-ai).

The type(s) of structural design of a bridge, bridge span, or bridge superstructure.

 

1

Atviro skliauto arka

Arka, erdvė virš kurios kairiojo ir dešiniojo lankų yra atvira.

Open Spandrel Arch

Arch, where the space above the right and left curves of the arch is open.

2

Gembinis

Susideda iš sijų arba santvarų, kurios prasideda nuo polių ar tiltramčių ir tęsiasi viena link kitos, ir sujungtos tiesiogiai ar per tarpinį elementą sudaro tilto tarpatramį.

Cantilever

Consists of beams or trusses that project from piers or abutments toward each other and, when joined directly or by a suspended connecting member, form a bridge span.

3

Perdanginis

Važiuojamoji ar einamoji tilto dalis laikosi ant viršutiniųjų juostų.

Deck

Carries the travelled way upon the upper chords.

5

Plūdrus

Tiltas nejudamas, plūdrus ir laikosi ant pontonų.

Floating

Fixed, floating, and supported by pontoons.

6

Sijinis

Sudarytas iš dviejų ar daugiau sijų, ant kurių laikosi atskira perdanga arba sistema.

Girder

Consists of two or more girders supporting a separate floor or system.

7

Bokštinio kabinimo

Perdanga pakabomis tvirtinama prie lynų, kabančių ant dviejų (arba daugiau) pilonų ir bakštagais pritvirtintų prie tvirto pagrindo.

Tower Suspension

The deck is suspended by hangars from cables that pass over two (or more) towers and are anchored by backstays to a firm foundation.

8

Santvarinis

Laikosi ant gegnių, polių ir statramsčių konstrukcijos.

Truss

Supported by a framework of rafters, posts and struts.

9

Kabamasis

Perdanga pakabomis tvirtinama prie lynų, nutiestų tarp dviejų atramų.

Suspension

The deck is suspended by hangars from cables attached to and extending between supports.

12

Transporteris

Susideda abejose vandentakio pusėse esančių bokštų / pilonų, sujungtų sijų sistema, kuria važinėja vagonas.

Transporter

Consists of towers on each side of the watercourse connected by a system of girders on which a carriage runs.

15

Plokštinis

Savarankiška plokštė.

Slab

A self-supporting slab.

16

Išilginių sijų

Sudarytas iš dviejų ar daugiau sijų, ant kurių laikosi atskira perdanga arba sistema.

Stringer Beam

Consists of two or more beams supporting a separate floor or system.

19

Lankinis

Sijinis tiltas, kurį sudaro arka („lankas“), horizontali styga ir kelios apkrovą laikančios pakabos.

Bowstring-bridge

A girder bridge consisting of an arch (the "bow"), a horizontal tie, and a series of hangars providing additional load-carrying support.

22

Dengtas

Tilto važiuojamasis paviršius turi apsaugą nuo atmosferos poveikio.

Covered

Including protection from the weather for the travel surface.

26

Uždaro skliauto arka

Arka, erdvė, virš kurios kairiojo ir dešiniojo lankų yra uždara.

Closed Spandrel Arch

Arch, where the space above the right and left curves of the arch is closed.

27

Vantinis

Perdanga kabo ant lynų, tiesiogiai pritvirtintų prie bokštinių konstrukcijų.

Cable Stayed

The deck is suspended from cables attached directly to tower-like supports.

28

Viadukas

Tiltas per kelią, geležinkelį ir pan.

Viaduct

A long elevated structure designed to carry a railway or road over a valley, river, or low-lying ground.

30

Apsemiamasis

Yra po vandeniu arba prie vandens paviršiaus, skirtas atlaikyti periodinį apsėmimą.

Submersible

Designed to be located under or near the surface of the water and intended to survive periodic submersion.

31

Arkinis

Važiuojamoji dalis įrengta ant arkų, perduodančių tilto svorį ir apkrovą arkų atramoms.

Arch

Supported by an arch underneath the bridge that directs pressure and weight of the bridge outward to the supports along the arch.

32

Estakadinis

Sudarytas iš daug trumpų tarpatramių, kuriuos laiko įkypi vertikalūs elementai, suteikiantys tiltui šoninio tvirtumo.

Trestle

Consists of a large number of short spans, supported by splayed vertical elements to provide lateral rigidity.

 

 

BSS     Pastato antstato forma

Building Superstructure Shape

 

Aukštutinės dalies, esančios virš bendrosios stogo linijos, forma ir (ar) išvaizda.

The configuration and/or appearance of a superstructure extending above the general roofline.

 

1

Stoglangiai

Viršutinė dalis su langais arba vėdinimo angomis.

Clerestory

An accessory raised section containing a series of windows and/or ventilators along its sides.

2

Špilis

Ilga smailėjanti pastato ar jo bokšto viršūnė.

Steeple

An accessory pointed (for example: pyramidal) structure towering above the roof.

3

Kupolas

Pusrutulio išvaizdos bokštas.

Cupola

An accessory rounded vault or dome forming part of the roof.

4

Bokštelis

Papildomas nedidelis bokštas.

Turret

An accessory small or subordinate tower, especially one projecting (frequently at some height above the ground) from an angle of the walls.

5

Bokštas

Pastato smailus paaukštinimas.

Tower

An accessory tall narrow structure, usually of square, circular, or rectangular section.

6

Minaretas

Prie mečetės esantis aukštas bokštas.

Minaret

An accessory tall tower or turret surrounded by one or more projecting balconies.

7

Kaminas

Statinys dūmams ar garams išeiti.

Smokestack

An accessory smokestack or chimney containing a passage or flue for discharging smoke and gases of combustion.

 

 

BST     Ribos statusas

Boundary Status

 

Ribos nustatymo statusas.

The status of delimitation of a boundary.

 

1

Nustatyta

Nustatyta riba, dėl kurios kaimyninių teritorijų valdymo institucijos sutaria.

Definite

A boundary having an established, accepted delimitation where no significant sections are in dispute by the adjoining authorities.

2

Neapibrėžta

Riba nėra aiškiai nustatyta, bet kaimyninių teritorijų valdymo institucijos dėl jos nesiginčija.

Indefinite

A boundary that is vaguely delimited, so as to question the accurate delineation of territory and its depiction on cartographic products, but that is not actively disputed by the adjoining authorities.

3

Nustatinėjama

Riba, dėl kurios kaimyninių teritorijų valdymo institucijos nesutaria ir ji arba jos dalis yra nustatinėjama.

In Dispute

A boundary whereby one or both adjoining authorities contest some portion(s) of or an entire boundary.

4

Nenustatyta

Kaimyninių teritorijų valdžios institucijų nenustatyta riba.

No Defined Boundary

Has not been defined by either of the adjoining authorities.

 

 

CAB     Kabelio tipas

Cable Type

 

Kabelio tipas pagal paskirtį.

The type of a cable based on its use.

 

2

Elektros

Kabelis skirtas elektros energijos perdavimui ir (ar) paskirstymui.

Power Line

A cable that transmits or distributes electrical power.

3

Telefono

Kabelis skirtas telefono signalų perdavimui.

Telephone

A cable that transmits telephone signals.

4

Telegrafo

Kabelis skirtas telegrafo signalų perdavimui.

Telegraph

A cable that transmits telegraph signals.

6

Elektros perdavimo linijos

Kabeliai skirti elektros energijos perdavimui dideliais atstumais (būdinga aukštos įtampos elektros linijoms).

Transmission Line

A cable that transmits electrical power over long distances.

7

Skaitmeninė ryšių linija

Kabelis skirtas skaitmeninio ryšio signalų perdavimui.

Digital Communication Line

A cable that transmits digital signals.

8

Ryšių linijos

Kabelis skirtas ryšio signalų perdavimui.

Communication Line

A cable that transmits communication signals.

9

Skaidulinis optinis kabelis

Kabelis, perduodantis skaitmeninius signalus optinėmis skaidulomis.

Fibre-optic

A cable that transmits digital signals using optical fibres.

 

 

CEF     Kultūrinės infrastruktūros tipas

Cultural Facility Type

 

Kultūrinės paskirties pastato arba statinio tipas.

The type of a facility or building that is used for cultural activities.

 

1

Pilis

Didelis įtvirtintas storomis sienomis pastatas.

Castle

A large fortified building with thick walls, usually dominating the surrounding region.

2

Muziejus

Pastatas, kuriame kaupiami, saugomi ir eksponuojami daiktai, turintys mokslinę, istorinę arba meninę vertę.

Museum

A building devoted to the acquisition, conservation, study, exhibition, and educational interpretation of objects having scientific, historical, or artistic value.

6

Konferencijų centras

Didelis pastatas, kuriame vyksta visuomeniniai susirinkimai ir (ar) pasirodymai (pvz.: auditorija, žiūrovų salė)

Auditorium

A large building for public meetings and/or performances.

7

Operos teatras

Specialiai suprojektuotas operos vaidinimams teatro pastatas.

Opera House

A building that houses a theatre designed chiefly for the performance of operas.

9

Sporto centras

Teritorija, apimanti pastatus, infrastruktūrą ir kelius, kurioje vyksta ir stebimi sporto renginiai.

Sports Centre

An site consisting of buildings, associated facilities, roads, and supporting terrain that is used for performing and observing sporting events.

10

Bendruomenės centras

Dažniausiai miesteliams ar kaimams esantis pastatas, kuriame vyksta bendruomeninė veikla (pvz.: sporto, meno).

Community Centre

A building used for recreational exercise and minor sports competitions, which typically serves a small town, community, or local region.

11

Teatras

Pastatas, statinys, ar patalpa, kurioje vyksta vaidinimai, filmai ar kiti teatriniai pasirodymai.

Theater

A building, a room or outdoor structure used for the presentation of plays, films, or other dramatic performances.

12

Biblioteka

Pastatas arba jo dalis, kuriame galima skaityti ir (ar) pasiskolinti literatūrinę arba meninę medžiagą.

Library

A building, or part of building, in which literary and artistic materials (for example: books, periodicals, newspapers, pamphlets, prints, records, and/or tapes) are kept for reading, reference, and/or lending.

 

 

CFC     Įkalinimo įstaigos tipas

Corrections Facility Type

 

Įstaigos, skirtos laikyti nusikaltusius asmenis, tipas.

The type of a facility or building that is used to incarcerate prisoners serving terms of punishment detention, awaiting trial or other judiciary proceedings or awaiting further processing by authorities (for example: illegal immigrants awaiting deportation).

 

1

Kalėjimas

Teritorija, apimanti pastatus, kuriuose kali asmenys nubausti už kriminalinius nusikaltimus.

Prison

A location where long (usually more than one year) sentences for criminal misconduct may be served.

2

Tardymo izoliatorius

Pastatas, kuriose laikomi asmenys, laukiantys teismo nuosprendžio.

Jail

A location where the criminally accused are initially taken to be processed and await trial and where short (usually less than one year) sentences for criminal misconduct may be served.

3

Pataisos namai

Pastatas naudojamas jaunų arba pirmą kart nuteistų nusikaltėlių drausminimui, perauklėjimui ir lavinimui.

Reformatory

A building used for the discipline, reformation, and training of young and/or first offenders.

501

Užsieniečių registracijos centras

Įstaiga, skirta laikyti sulaikytus užsieniečius ir apgyvendinti prieglobsčio prašytojus.

 

 

 

 

CIT      Komercinės paskirties pastato tipas

Commercial Facility Type

 

Komercinės paskirties pastato ar statinio tipas.

The type of a facility or building that is used for commercial purposes.

 

1

Bankas

Įstaigos, atliekančios įvairias operacijas su pinigais, pastatas.

Bank

A building occupied by an establishment for the custody, deposit, loan, exchange, and/or issue of money, which it pays out on the customer's order.

5

Šunidė

Vieta, kur veisiami, treniruojami ir (ar) laikomi šunys.

Kennel

A structure used for the breeding, training, and/or boarding of dogs.

6

Turgus

Prekybos vieta, esanti po atviru dangumi arba uždengtame statinyje.

Market

An open space or covered building in which goods (for example: provisions and/or livestock) are displayed for sale.

7

Spaustuvė

Pastatas, kuriame spausdinami įvairūs spaudos leidiniai.

Newspaper Plant

A building used in the printing, collating, storage, and/or distribution of a newspaper.

8

Automobilių stovėjimo aikštelė (garažas)

Kelių aukštų statinys, skirtas automobilių parkavimui.

Parking Garage

A designated, multi-level, structure used for parking and/or storing vehicles.

9

Taisykla/servisas

Pastatas, kurioje taisomi sulaužyti ir (ar) sugadinti daiktai.

Repair Facility

A facility for restoring broken and/or damaged goods (for example: household appliances) to sound condition.

10

Prekybos centras

Pastatas, kuriame yra parduotuvės, restoranai ir kitos komercinės paskirties vietos.

Shopping Centre

A group of shops, often including restaurants and other businesses, that share a common parking lot.

13

Sandėlis

Pastatas arba jo dalis, kurioje sandėliuojamos prekės.

Warehouse

A building, or part of a building, used for the storage of retail goods (for example: furniture).

 

 

COF     Objekto funkcinė paskirtis

Feature Function

 

Pagrindinė objekto funkcinė paskirtis.

The primary functional use(s) of a feature.

 

1

Žemės ūkio

Susijęs su žemės įdirbimu, pasėlių auginimu ir galvijų auginimu.

Agricultural

Relating to the cultivation of the soil, growing crops, and raising livestock.

2

Komercinės

Susijęs su pirkimu, pardavimu, mainais arba prekių pervežimu.

Commercial

Relating to the buying, selling, exchange, or transportation of products and commodities on a large scale for profit.

3

Komunikacijų

Susijęs su pranešimų siuntimu ar gavimu elektroniniais signalais kabeliu ar bevieliu ryšiu.

Communications

Relating to the transmission or receipt of messages via electronic signals, either by wire or wireless means.

4

Diplomatinės

Susijęs su tarptautinių santykių valdymu.

Diplomatic

Relating to the practice of conducting international relations.

5

Švietimo

Susijęs su mokymu arba mokymusi.

Educational

Of or pertaining to teaching and learning.

6

Vyriausybinės

Susijęs su Valstybinių reikalų administravimu ir kontrole.

Governmental

Of or pertaining to the administration and control of a political unit.

7

Pramoninės

Susijęs su parduodamų prekių, medžiagų gamyba, perdirbimu ir apdirbimu.

Industrial

Relating to the production, treatment, processing, or other manufacture of goods or materials to products for sale.

8

Medicininės

Susijęs su sveikatos priežiūra ir ligų nustatymu ar prevencija, bei su kitomis žmonių ar gyvūnų sveikatos problemomis.

Medical

Of or pertaining to the art and science of health maintenance, and the prevention, detection, and cure of disease and other health related problems in humans and animals.

9

Karinės

Susijęs su šalies ginkluotosiomis pajėgomis.

Military

Relating to the Armed Forces of a nation or state and their defensive and offensive capabilities.

11

Rekreacinės

Skirtas poilsiui, jėgoms, sveikatai atgauti.

Recreational

Relating to the rest, relaxation, renewal of spirit, enjoyment, refreshment, etc., both with passive and active physical activities.

12

Religinės

Susiję su religija ir tikyba.

Religious

Relating to the belief in a spiritual power.

13

Koncervatinės paskirties

Susiję su specialios paskirties teritorijomis, tokiomis kaip nacionaliniai parkai, gyvūnų apsaugos teritorijomis ir pan.

Reserve

Of or pertaining to an area set aside for specific purpose, such as a national park, animal sanctuary, bio-diversity area, hunting area, and other similar reasons.

14

Gyvenamosios

Susiję su gyventojų apgyvendinimu.

Residential

Relating to the housing of the population or their dwelling units.

15

Transporto

Susijęs su žmonių ir (ar) krovinių pervežimu iš vienos vietos į kitą.

Transportation

Of or pertaining to the movement of personnel or goods from one place to another by mechanical or animal means.

16

Komunalinės

Susijęs su komunalinėmis paslaugomis.

Utilities

Relating to the services provided to the population of an area, such as electricity, gas, water, sewer, etc., excluding transportation.

17

Jūrinės

Susijusi su jūrine navigacija ir (ar) komercija.

Maritime

Of or relating to navigation or commerce on the sea, or bordering on the sea.

18

Hidrologinės

Susijęs su paviršiniu, požeminiu ir atmosferiniu vandeniu.

Hydrological

Of or pertaining to the properties, distribution, and circulation of water on the land surface, underground in soil and rocks, and in the atmosphere.

501

Saugomos teritorijos

Susijęs su sausumos ir (ar) vandens plotais nustatytomis aiškiomis ribomis, turinčiais pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka).

 

 

 

 

CPA     Geodezinio punkto tipas

Survey Control Point Type

 

Matavimais nustatyto geodezinio punkto tipas pagal nustatymo metodą arba paskirtį.

The type of a control point established by surveying methods based on method of establishment and/or intended use.

 

1

Reperis

Nuolatinis stabilus objektas su pažymėtu žinomo aukščio tašku, naudojamas kaip atskaitos taškas stebint potvynius arba kaip kontrolinis taškas niveliuojant.

Benchmark

A permanent, stable object containing a marked point of known elevation with respect to a datum used as a reference level for tidal observations or as a control point for levelling.

2

Horizontalios padėties

Horizontalią padėtį nurodantis punktas, naudojamas žemesnės eilės matavimų vietai nustatyti arba žemėlapiams sudaryti.

Horizontal Position

A point identifying a horizontal position used for locating subordinate surveys or mapping.

3

Planimetrinio tinklo punktas

Nuolatinis stabilus objektas, nurodantis ir horizontalią padėtį, ir aukštį, naudojamas žemesnės eilės matavimams ar žemėlapiams.

Horizontal Position and Benchmark

A permanent, stable object identifying both horizontal position and elevation benchmark used for locating subordinate surveys or mapping.

4

Astronominis punktas

Taškas, pagal kurį matininkai gali tiksliai nustatyti padėtį astronominiais prietaisais.

Astronomic Position

A point used by surveyors for determining precise position by astronomical means.

5

Vertikalios padėties

Vertikalią padėtį nurodantis punktas, naudojamas žemesnės eilės matavimų vietai nustatyti arba žemėlapiams sudaryti.

Vertical Position

A point identifying a vertical position used for locating subordinate surveys or mapping.

8

Pagrindinio planimetrinio tinklo stotis

Nuolatinių „pagrindinių“ horizontalių punktų, kurių geografinė padėtis nustatyta trečios ar aukštesnės klasės tikslumu, tinklo stotis.

Horizontal Main Station

A station in a network of permanently marked 'main' horizontal control points having their geographic positions established to form third order accuracy or better.

9

Antraeilio horizontaliojo tinklo stotis

Vietinio pobūdžio horizontaliojo tinklo, kurio punktų geografinės padėties nustatymo tikslumas yra žemesnės eilės negu pagrindinio tinklo, stotis (pvz., naudojama kranto linijai nustatyti, gyliui žymėti ar atstumams matuoti tolimačiu).

Horizontal Secondary Station

A station in a network of horizontal control points of a localized nature (for example: utilized for shoreline plots, sounding marks, and/or stadia work) whose geographic position may be established to a slightly lower order than main horizontal control points.

10

Pagrindinio vertikaliojo tinklo stotis

Nuolatinių „pagrindinių“ vertikalių punktų, kurių geografinė padėtis nustatyta trečios ar aukštesnės klasės tikslumu, tinklo stotis.

Vertical Main Station

A station in a network of permanently marked 'main' vertical control points having their geographic positions established to form third order accuracy or better.

11

Antraeilio vertikaliojo tinklo stotis

Vietinio pobūdžio vertikaliojo tinklo, kurio punktų geografinės padėties nustatymo tikslumas yra žemesnės eilės negu pagrindinio tinklo, stotis (pvz., naudojama kranto linijai nustatyti, gyliui žymėti ar atstumams matuoti tolimačiu).

Vertical Secondary Station

A station in a network of vertical control points of a localized nature (for example: utilized for shoreline plots, sounding marks, and/or stadia work) whose geographic position may be established to a slightly lower order than main vertical control points.

12

Tranguliacijos punktas

Atpažįstamas žemės taškas, kurio geografinės koordinatės nustatytos geodeziniais prietaisais kampų matavimo metodais.

Triangulation Point

A recoverable point on the earth, whose geographic coordinates have been determined by angular methods with geodetic instruments.

13

Fiksuotas taškas

Taškas, kurio padėtis tiksliai nustatyta ir nurodyta žemėlapyje.

Fixed Point

A point whose position has been accurately determined and plotted.

14

Riboženklis

Išmatuotos ribos linijos padėtį nurodantis ženklas.

Boundary Mark

Marker identifying the location of a surveyed boundary line.

501

Gravimetrinis punktas

Nuolatinis stabilus objektas, kuriam yra nustatyti gravimetriniai parametrai.

 

 

 

 

CRC     Kelių susikirtimo tipas

Route Junction Type

 

Kelių susijungimo ar susikirtimo suformuotos sankryžos tipas.

The type of shape formed by the junction (meeting and/or crossing) of multiple routes.

 

1

"T" formos

Tiesi trišalė sankryža.

Junction

One route ends at the junction, forming a 'T' shape.

2

Keturšalė

Susikirtę du keliai suformuoja keturšalią sankryžą.

Intersection

Two routes cross, forming a four-way intersection.

3

Daugiašalė

Keletos kelių susijungimas arba susikirtimas, suformuojantis žvaigždės tipo sankryžą.

Star

Multiple routes meet and/or cross, forming a star-shaped branching.

501

Trišalė

Trijų kelių sankryža.

 

 

502

Žiedinė

Sankryža, kurioje eismas vyksta ratu.

 

 

 

 

CUS     Ryšių infrastruktūros tipas

Communication Facility Type

 

Įrenginio, pastato arba statinio, kuriame apdorojami ir (ar) kontroliuojami ryšių signalai.

The type of a facility, building, or structure that supports the processing and/or control of communication signals.

 

3

Pagrindinė telefonų stotis

Vieta, kur telefono skambučiai perjungiami tarp skirtingų pagrindinių ryšių linijų.

Main Telephone Exchange

A location where telephone calls are connected between different trunk lines.

5

Telegrafas

Statinys, kuriame yra valdomi telegrafo signalai.

Telegraph

A structure in which telegraph signals are processed and/or controlled.

6

Telefonas

Statinys, kuriame yra valdomi telefono signalai.

Telephone

A structure in which telephone signals are processed and/or controlled.

7

Telefonų stotis

Vieta, kur telefono skambučiai perjungiami tarp skirtingų ryšių linijų.

Telephone Switching Station

A location where telephone calls are connected between different lines.

 

 

CWT    Tunelis

Contained within Tunnel

 

Nurodo, ar objektas bent jau dalinai, yra tunelyje ar eina tuneliu.

The object is at least partially located within, or passes through, a tunnel.

 

Tipas

Matavimo/matų vienetas

Srities tipas

Sritis

Didžiausias ženklų skaičius

Boolen

N_A

0

N_A

N_A

 

DDC     Būsto tipas

Dwelling Type

 

Pastato, kuriame žmonės apsigyvena nuolatinai ar ilgam laikui, tipas.

The type of a facility or building that is used as a permanent or long term human dwelling.

 

1

Namas

Gyvenamosios paskirties pastatas, turintis vieną ar daugiau aukštų.

House

A self-contained unit having a ground floor and one or more upper storeys serving for human habitation.

3

Namelis-autopriekaba

Kaip būstas naudojama priekaba, neturinti pastovaus pamato ir lengvai pergabenama.

Caravan

A trailer that is used as a dwelling, has no permanent foundation, and is designed to be easily moved.

4

Senelių namai

Gyvenamasis pastatas, kuriame gyvena grupė pagyvenusių asmenų.

Senior Citizen's Home

A residential building housing a group of elderly persons.

5

Studentų bendrabutis

Pastatas, kuriame laikinai apgyvendinami vienoje įstaigoje dirbantys ar besimokantys civiliai asmenys.

Dormitory

A building used to house civilian personnel that is typically large, unadorned, and intended for relatively temporary occupancy.

6

Trobelė

Mažas, paprastas ar nesudėtingas namelis, pastogė.

Hut

A small, simple, or crude house or shelter.

7

Vasarnamis

Privatus namas, kuriame gyvenama vasara ar laisvadieniais.

Vacation Cottage

A private summer and/or weekend holiday residence.

8

Butas

Apartamentai formuojantys vieną gyvenamąja vietą daugiabučiame name.

Apartment

A suite of rooms forming one residence in a building containing a number of these.

9

Viešbutis nuolatiniams gyventojams

Įstaiga, kurioje gyventojams užmokėjus teikiamos apgyvendinimo, maitinimo ir (ar) kitos paslaugos.

Residential Hotel

An establishment, especially of a comfortable or luxurious kind, where paying visitors are provided with accommodation, meals, and/or other services.

 

 

DTIV    Dirvožemio tipologinis vienetas

 

Dirvožemio tipologinis vienetas pagal LTDK_99 ir FAO 90(98).

 

501

PR

PRADŽIAŽEMIAI. FAO: RG. REGOSOLS

502

PRk

Karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc. Calcaric Regosols

503

PRk-p

Paprastieji karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-ha. Hapli-Calaric Regosols

504

PRk-p-(e3)

Paprastasis karbonatingasis pradžiažemis (smarkiai eroduotas dirvožemis). FAO: RGc-ha-(es). Hapli-Calcaric Regosol (severly eroded soil)

505

PRk-p-(n)

Paprastasis karbonatingasis pradžiažemis (giliai nukastas dirvožemis) . FAO: RGc-ha-(ds). Hapli-Calcaric Regosol (disturbed by man/digged off soil)

506

PRk-g4

Giliau glėjiški karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-gln-w. Endohypogleyi-Calcaric Regosols

507

PRk-a

Antropogeniniai karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-ah. Anthropi-Calcaric Regosols

508

PRk-a-t

Trąšažeminiai antropogeniniai karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-ah-tr. Anthropi-Calcaric Regosols

509

PRk-a-m

Gruzdiniai antropogeniniai karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-ah-ub. Anthropi-Calcaric Regosols (Urbic)

510

PRk-a-q

Šiukšlyniniai antropogeniniai karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-ah-sp. Anthropi-Calcaric Regosols (Spolic)

511

PRk-a-o

Puvėsiniai antropogeniniai karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-ah-ga. Anthropi-Calcaric Regosols (Garbic)

512

PRb

Pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe. Eutric Regosols

513

PRb2

Tipingi pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-o. Orthieutric Regosols

514

PRb2-(e3)

Tipingas pasotintasis pradžiažemis (smarkiai eroduotas dirvožemis). FAO: RGe-o-(es). Orthieutric Regosol (severly eroded soil)

515

PRb2-(n)

Tipingas pasotintasis pradžiažemis (giliai nukastas dirvožemis) . FAO: RGe-o-(ds). Orthieutric Regosol (disturbed by man/digged off soil)

516

PRb-g4

Giliau glėjiški pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-gln-w. Endohypogleyi-Eutric Regosols

517

PRb-a

Antropogeniniai pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-ah. Anthropi-Eutric Regosols

518

PRb-a-t

Trąšažeminiai antropogeniniai pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-ah-tr. Anthropi-Eutric Regosols (Terric)

519

PRb-a-m

Gruzdiniai antropogeniniai pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-ah-ub. Anthropi-Eutric Regosols (Urbic)

520

PRb-a-q

Šiukšlyniniai antropogeniniai pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-ah-sp. Anthropi-Eutric Regosols (Spolic)

521

PRb-a-o

Puvėsiniai antropogeniniai pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-ah-ga. Anthropi-Eutric Regosols (Garbic)

522

PRn

Nepasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGd. Dystric Regosols

523

PRn1-(n)

Sekliai nepasotinti pradžiažemiai (giliai nukasti dirvožemiai). FAO: RGd-p-(ds). Epidystric Regosols (disturbed by man/digged off soils)

524

PRn-g4

Giliau glėjiški nepasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGd-gln-w. Endohypogleyi-Dystric Regosols 

525

KD

KALKŽEMIAI. FAO: LP. LEPTOSOLS

526

KDc

Uoliniai kalkžemiai. FAO: LPq. Lithic Leptosols

527

KDc-d

Dolomitiniai uoliniai kalkžemiai. FAO: LPq-do. Dolomiti-Lithic Leptosols

528

KDc-d-(n)

Nukastas dolomitinis uolinis kalkžemis . FAO: LPq-do-ds. Dolomiti-Lithic Leptosol (disturbed by man/digged off)

529

KDc-d-(n)-(r)

Rekultivuotas dolomitinis uolinis kalkžemis . FAO: LPq-do-ah. Anthropi-Dolomiti-Lithic Leptosol (recovered disturbed by man/digged off)

530

KDc-gy

Gipsiniai uoliniai kalkžemiai. FAO: LPq-gy. Gypsi-Lithic Leptosols

531

KDž=z

Žvyriniai kalkžemiai. FAO: LPk. Rendzic Leptosols

532

KDk-ž=KDk-z

Stambiažvyriai kalkžemiai. FAO: LPk-sk. Skeleti-Rendzic Leptosols

533

KDk-ž-(n)=KDk-z-(n)

Nukastas stambiažvyris kalkžemis . FAO: LPk-sk-ds. Skeleti-Rendzic Leptosol (disturbed by man/digged off)

534

KDk-ž-(n)-(r)=KDkz-(n)-(r)

Rekultivuotas stambiažvyris kalkžemis. FAO: LPk-sk-ds-ah. Anthropi-Skeleti-Rendzic Leptosol (recovered disturbed by man/digged off)

535

RD

RUDŽEMIAI. FAO: CM. CAMBISOLS

536

RDk

Karbonatingieji rudžemiai. FAO: CMc. Calcaric Cambisols

537

RDk1

Sekliai karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-p. Epicalcaric Cambisols

538

RDk1-e1

Menkai eroduotas sekliai karbonatingas rudžemis. FAO: CMc-p-el. Epicalcaric Cambisol (slightly eroded)

539

RDk1-e2

Vidutiniškai eroduotas sekliai karbonatingas rudžemis. FAO: CMc-p-em. Epicalcaric Cambisol (moderately eroded)

540

RDk1-g0

Giliai glėjiški sekliai karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-p-gld-w. Bathihypogleyi-Epicalcaric Cambisols

541

RDk1-g1

Giliai glėjiniai sekliai karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-p-gld-h. Bathihypergleyi-Epicalcaric Cambisols

542

RDk1-j2

Giliau stagniški sekliai karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-p-stn-w. Endohypostagni-Epicalcaric Cambisols

543

RDk2

Giliau karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-n. Endocalcaric Cambisols

544

RDk2-e1

Menkai eroduotas giliau karbonatingas rudžemis. FAO: CMc-n-el. Endocalcaric Cambisol (slightly eroded)

545

RDk2-e2

Vidutiniškai eroduotas giliau karbonatingas rudžemis. FAO: CMc-n-em. Endocalcaric Cambisol (moderately eroded)

546

RDk2-g0

Giliai glėjiški giliau karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-n-gld-w. Bathihypogleyi- Endocalcaric Cambisols

547

RDk2-g1

Giliai glėjiniai giliau karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-n-gld-h. Bathihypergleyi- Endocalcaric Cambisols

548

RDk2-j2

Giliau stagniški giliau karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-n-stn-w. Endohypostagni- Endocalcaric Cambisols

549

RDk-y

Deliuviniai karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-fv. Fluvi-Calcaric Cambisols

550

RDb

Pasotintieji rudžemiai. FAO: CMe. Eutric Cambisols

551

RDb2

Tipingi pasotintieji rudžemiai. FAO: Cme-o. Orthieutric Cambisols

552

RDb-e1

Menkai eroduotas pasotintasis rudžemis. FAO: CMe-el. Eutric Cambisol (slightly eroded)

553

RDb-e2

Vidutiniškai eroduotas pasotintasis rudžemis . FAO: CMe-em. Eutric Cambisol (moderately eroded)

554

RDb-g0

Giliai glėjiški pasotintieji rudžemiai . FAO: CMe-gld-w. Bathihypogleyi-Eutric Cambisols

555

RDb-g1

Giliai glėjiniai pasotintieji rudžemiai . FAO: CMe-gld-h. Bathihypogleyi-Eutric Cambisols

556

RDb-j2

Giliau stagniški pasotintieji rudžemiai. FAO: CMe-stn-w. Endohypostagni- Eutric Cambisols

557

RDb-y

Deliuviniai pasotintieji rudžemiai. FAO: Cme-fv. Fluvi-Eutric Cambisols

558

RDn

Nepasotintieji rudžemiai. FAO: CMd. Dystric Cambisols

559

RDn1

Sekliai nepasotinti rudžemiai. FAO: Cmd-p. Epidystric Cambisols

560

RDn-e1

Menkai eroduotas nepasotintasis rudžemis. FAO: CMd-el. Dystric Cambisol (slightly eroded)

561

RDn-g0

Giliai glėjiški nepasotintieji rudžemiai. FAO: CMd-gld-w. Bathihypogleyi-Dystric Cambisols

562

RDn-g1

Giliai glėjiniai nepasotintieji rudžemiai. FAO: CMd-gld-h. Bathihypergleyi-Dystric Cambisols

563

RDn-j2

Giliau stagniški nepasotintieji rudžemiai. FAO: CMd-stn-w. Endohypostagni-Dystric Cambisols

564

RDg

Glėjiškieji rudžemiai. FAO: CMg. Gleyic Cambisols

565

RDg4-k1

Sekliai karbonatingi giliau glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-n-w-cap. Epicalcari-Endohypogleyic Cambisols

566

RDg4-k2

Giliau karbonatingi giliau glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-n-w-can. Endocalcari-Endohypogleyic Cambisols

567

RDg4-b

Pasotintieji giliau glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-n-w-eu. Eutri-Endohypogleyic Cambisols

568

RDg4-n

Nepasotintieji giliau glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-n-w-dy. Dystri-Endohypogleyic Cambisols

569

RDg4-y

Deliuviniai giliau glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-n-w-fv. Fluvi-Endohypogleyic Cambisols 

570

RDg5-k1

Sekliai karbonatingi giliau glėjiniai rudžemiai. FAO: CMg-n-h-cap. Epicalcari-Endohypergleyic Cambisols

571

RDg5-k2

Giliau karbonatingi giliau glėjiniai rudžemiai. FAO: CMg-n-h-can. Endocalcari-Endohypergleyic Cambisols

572

RDg5-b

Pasotintieji giliau glėjiniai rudžemiai. FAO: CMg-n-h-eu. Eutri-Endohypergleyic Cambisols

573

RDg5-n

Nepasotintieji giliau glėjiniai rudžemiai. FAO: CMg-n-h-dy. Dystri-Endohypergleyic Cambisols

574

RDg5-y

Deliuviniai giliau glėjiniai rudžemiai. FAO: CMg-n-h-fv. Fluvi-Endohypergleyic Cambisols

575

RDg8-k1

Sekliai karbonatingi sekliai glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-p-w-cap. Epicalcari-Epihypogleyic Cambisols

576

RDg8-k2

Giliau karbonatingi sekliai glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-p-w-can. Endocalcari- Epihypogleyic Cambisols

577

RDg8-b

Pasotintieji sekliai glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-p-w-eu. Eutri-Epihypogleyic Cambisols

578

RDg8-n

Nepasotintieji sekliai glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-p-w-dy. Dystri-Epihypogleyic Cambisols

579

RDg8-y

Deliuviniai sekliai glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-p-w-fv. Fluvi-Epihypogleyic Cambisols

580

ID

IŠPLAUTŽEMIAI (pn. DUMBLUOTŽEMIAI). FAO: LV. LUVISOLS

581

IDk

Karbonatingieji išplautžemiai. FAO: LVk. Calc(ar)ic Luvisols

582

IDk-p

Paprastieji karbonatingieji išplautžemiai. FAO: LVk-ha. Hapli-Calc(ar)ic Luvisols

583

IDk-e1

Menkai eroduotas karbonatingas išplautžemis. FAO: LVk-el. Calc(ar)ic Luvisols (slightly eroded)

584

IDk-e2

Vidutiniškai eroduotas karbonatingas išplautžemis. FAO: LVk-em. Calc(ar)ic Luvisols (moderately eroded)

585

IDk-g0

Giliai glėjiški karbonatingi išplautžemiai. FAO: LVk-gld-w. Bathihypogleyi- Calc(ar)ic Luvisols

586

IDk-g1

Giliai glėjiniai karbonatingieji išplautžemiai. FAO: LVk-gld-h. Bathihypergleyi- Calc(ar)ic Luvisols

587

IDp

Paprastieji išplautžemiai. FAO: LVh. Haplic Luvisols

588

IDp-t

Tipingi paprastieji išplautžemiai. FAO: LVk-or. Orthi-Haplic Luvisols

589

IDp-e1

Menkai eroduotas paprastasis išplautžemis. FAO: LVh-el. Haplic Luvisol (slightly eroded)

590

IDp-e2

Vidutiniškai eroduotas paprastasis išplautžemis. FAO: LVh-em. Haplic Luvisol (moderately eroded)

591

IDp-g0

Giliai glėjiški paprastieji išplautžemiai. FAO: LVh-gld-w. Bathihypogleyi- Haplic Luvisols

592

IDp-g1

Giliai glėjiniai paprastieji išplautžemiai . FAO: LVh-gld-h. Bathihypergleyi- Haplic Luvisols

593

IDe

Pajaurėję išplautžemiai. FAO: LVa. Albic Luvisols

594

IDe-p

Paprastieji pajaurėję išplautžemiai. FAO: LVA-Ha. Hapli-Albic Luvisols

595

IDe-g0

Giliai glėjiški pajaurėję išplautžemiai . FAO: LVa-gld-w. Bathihypogleyi- Albic Luvisols

596

IDe-g1

Giliai glėjiniai pajaurėję išplautžemiai. FAO: LVa-gld-h. Bathihypergleyi- Albic Luvisols

597

IDj

Stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj. Stagnic Luvisols

598

IDj2-k

Karbonatingieji giliau stangiški išplautžemiai. FAO: LVj-n-w-cc. Calc(ar)i-Endohypostagnic Luvisols

599

IDj2-p

Paprastieji giliau stangiški išplautžemiai. FAO: LVj-n-w-ha. Hapli-Endohypostagnic Luvisols

600

IDj2-e

Pajaurėję giliau stagniški išplautžemiai. FAO: LVj-n-w-ab. Albi- Endohypostagnic Luvisols

601

IDj3-k

Karbonatingieji giliau stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj-n-h-cc. Calc(ar)i-Endohyperstagnic Luvisols

602

IDj3-p

Paprastieji giliau stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj-n-h-ha. Hapli-Endohyperstagnic Luvisols

603

IDj3-e

Pajaurėję giliau stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj-n-h-ab. Albi- Endohyperstagnic Luvisols

604

IDj6-k

Karbonatingieji stangiškieji išplautžemiai. FAO: LVj-w-cc. Calc(ar)i-Hypostagnic Luvisols

605

IDj6-p

Paprastieji stangiškieji išplautžemiai. FAO: LVj-w-ha. Hapli-Hypostagnic Luvisols

606

IDj6-e

Pajaurėję stangiškieji išplautžemiai. FAO: LVj-w-ab. Albi- Hypostagnic Luvisols

607

IDj7-k

Karbonatingieji stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj-h-cc. Calc(ar)i-Hyperstagnic Luvisols

608

IDj7-p

Paprastieji stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj-h-ha. Hapli- Hyperstagnic Luvisols

609

IDj7-e

Pajaurėję stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj-h-ab. Albi- Hyperstagnic Luvisols

610

IDg

Glėjiškieji išplautžemiai. FAO: LVg. Gleyic Luvisols

611

IDg4-k

Karbonatingieji giliau glėjiški išplautžemiai. FAO: LVg-n-w-cc. Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisols

612

IDg4-p

Paprastieji giliau glėjiški išplautžemiai. FAO: LVg-n-w-ha. Hapli- Endohypogleyic Luvisols

613

IDg4-e

Pajaurėję giliau glėjiški išplautžemiai. FAO: LVg-n-w-ab. Albi- Endohypogleyic Luvisols

614

IDg5-k

Karbonatingieji giliau glėjiniai išplautžemiai. FAO: LVg-n-h-cc. Calc(ar)i- Endohypergleyic Luvisols

615

IDg5-p

Paprastieji giliau glėjiniai išplautžemiai. FAO: LVg-n-h-ha. Hapli- Endohypergleyic Luvisols

616

IDg5-e

Pajaurėję giliau glėjiniai išplautžemiai. FAO: LVg-n-h-ab. Albi- Endohypergleyic Luvisols

617

IDg8-k

Karbonatingieji sekliai glėjiški išplautžemiai. FAO: LVg-p-w-cc. Calc(ar)i-Epihypogleic Luvisols

618

IDg8-p

Paprastieji sekliai glėjiški išplautžemiai. FAO: LVg-p-w-ha. Hapli- Epihypogleic Luvisols

619

IDg8-e

Pajaurėję sekliai glėjiški išplautžemiai. FAO: LVg-p-w-ab. Albi- Epihypogleic Luvisols

620

PL

PALVAŽEMIAI . FAO: PL. PLANOSOLS

621

PLb

Pasotintieji palvažemiai. FAO: PLe. Eutric Planosols

622

PLb2

Tipingi pasotintieji palvažemiai. FAO: Ple-o. Orthieutric Planosols

623

PLb-g4

Giliau glėjiški pasotintieji palvažemiai. FAO: Ple-gln-w. Endohypogleyi-Eutric Planosols

624

PLn

Nepasotintieji palvažemiai. FAO: PLd. Dystric Planosols

625

PLn1

Sekliai nepasotinti palvažemiai. FAO: Pld-p. Epidystric Planosols

626

PLn-f

Geležingieji nepasotintieji palvažemiai. FAO: Pld-fr. Ferri-Dystric Planosols

627

PLn-g4

Giliau glėjiški nepasotintieji palvažemiai. FAO: Pld-gln-w. Endohypogleyi-Dystric Planosols

628

PLv

Puveningieji palvažemiai. FAO: PLm. Mollic Planosols

629

PLv-p

Paprastieji puveningieji palvažemiai. FAO: Plm-ha. Hapli-Mollic Planosols

630

PLd

Durpiškieji palvažemiai. FAO: PLu. Umbric Planosols

631

PLd-p

Paprastieji durpiškieji palvažemiai. FAO: Plu-ha. Hapli-Umbric Planosols

632

PLd-f

Geležingieji durpiškieji palvažemiai. FAO: Plu-fr. Ferri-Umbric Planosols

633

JI

BALKŠVAŽEMIAI. FAO: AB. ALBELUVISOLS

634

JIb

Pasotintieji balkšvažemiai. FAO: ABe. Eutric Albeluvisols

635

Jib2

Tipingi pasotintieji balkšvažemiai. FAO: Abe-o. Orthieutric Albeluvisols

636

JIb-e1

Menkai eroduotas pasotintasis balkšvažemis. FAO: Abe-el. Eutric Albeluvisol (slightly eroded)

637

JIb-e2

Vidutiniškai eroduotas pasotintasis balkšvažemis. FAO: Abe-em. Eutric Albeluvisol (moderately eroded)

638

JIb-g0

Giliai glėjiški pasotintieji balkšvažemiai. FAO: ABe-gld-w. Bathihypogleyi- Eutric Albeluvisols

639

JIb-g1

Giliai glėjiniai pasotintieji balkšvažemiai. FAO: ABe-gld-h. Bathihypergleyi- Eutric Albeluvisols

640

JIn

Nepasotintieji balkšvažemiai. FAO: ABd. Dystric Albeluvisols

641

JIn2

Tipingi nepasotintieji balkšvažemiai. FAO: Abd-o. Orthidystric Albeluvisols

642

JIn-e1

Menkai eroduotas nepasotintasis balkšvažemis. FAO: Abd-el. Dystric Albeluvisol (slightly eroded)

643

JIn-g0

Giliai glėjiški nepasotintieji balkšvažemiai. FAO: ABd-gld-w. Bathihypogleyi- Dystric Albeluvisols

644

JIn-g1

Giliai glėjiniai nepasotintieji balkšvažemiai. FAO: ABd-gld-h. Bathihypergleyi- Dystric Albeluvisols

645

JIj

Stagniniai balkšvažemiai. FAO: Abj. Stagnic Albeluvisols

646

JIj2-b

Pasotintieji giliau stagniški balkšvažemiai. FAO: ABj-n-w-eu. Eutri-Endohypostagnic Albeluvisols

647

JIj2-n

Nepasotintieji giliau stagniški balkšvažemiai. FAO: ABj-n-w-dy. Dystri-Endohypostagnic Albeluvisols

648

JIj3-b

Pasotintieji giliau stagniniai balkšvažemiai. FAO: ABj-n-h-eu. Eutri-Endohyperstagnic Albeluvisols

649

JIj3-n

Nepasotintieji giliau stagniniai balkšvažemiai. FAO: ABj-n-w-dy. Dystri-Endohyperstagnic Albeluvisols

650

JIj6-b

Pasotintieji stagniškieji balkšvažemiai. FAO: ABj-w-eu. Eutri-Hypostagnic Albeluvisols

651

JIj6-n

Nepasotintieji stagniškieji balkšvažemiai. FAO: ABj-w-dy. Dystri- Hypostagnic Albeluvisols

652

JIj7-b

Pasotintieji stagniniai balkšvažemiai. FAO: ABj-h-eu. Eutri-Hyperstagnic Albeluvisols

653

JIj7-n

Nepasotintieji stagniniai balkšvažemiai. FAO: ABj-h-dy. Dystri-Hyperstagnic Albeluvisols

654

JIg

Glėjiškieji balkšvažemiai. FAO: Abg. Gleyic Albeluvisols

655

JIg4-b

Pasotintieji giliau glėjiški balkšvažemiai. FAO: ABg-n-w-eu. Eutri-Endohypogleyic Albeluvisols

656

JIg4-n

Nepasotintieji giliau glėjiški balkšvažemiai. FAO: ABg-n-w-dy. Dystri- Endohypogleyic Albeluvisols

657

JIg4-f

Geležingieji giliau glėjiški balkšvažemiai. FAO: Abg-n-w-fr. Ferri- Endohypogleyic Albeluvisols

658

JIg5-b

Pasotintieji giliau glėjiniai balkšvažemiai. FAO: ABg-n-h-eu. Eutri-Endohypergleyic Albeluvisols

659

JIg5-n

Nepasotintieji giliau glėjiniai balkšvažemiai. FAO: ABg-n-h-dy. Dystri- Endohypergleyic Albeluvisols

660

JIg5-f

Geležingieji giliau glėjiniai balkšvažemiai. FAO: ABg-n-h-fr. Ferri- Endohypergleyic Albeluvisols

661

JIg8-b

Pasotintieji sekliai glėjiški balkšvažemiai. FAO: ABg-p-w-eu. Eutri-Epihypogleyic Albeluvisols

662

JIg8-n

Nepasotintieji sekliai glėjiški balkšvažemiai. FAO: ABg-p-w-dy. Dystri- Epihypogleyic Albeluvisols

663

JIg8-f

Geležingieji sekliai glėjiški balkšvažemiai. FAO: ABg-p-w-fr. Ferri- Epihypogleyic Albeluvisols

664

SD

SMĖLŽEMIAI. FAO: AR. ARENOSOLS

665

SDk

Karbonatingieji smėlžemiai. FAO: Arc. Calcaric Arenosols

666

SDk-p

Paprastieji karbonatingieji smėlžemiai. FAO: ARc-ha. Hapli-Calcaric Arenosols

667

SDk-ž=SDk-z

Smulkiažvyriai karbonatingieji smėlžemiai. FAO: ARc-sk. Skeleti-Calcaric Arenosols

668

SDr

Rudžemiškieji smėlžemiai. FAO: ARb. Cambic Arenosols

669

SDr-b

Pasotintieji rudžemiškieji smėlžemiai. FAO: ARb-eu. Eutri-Cambic Arenosols

670

SDr-n1

Sekliai nepasotinti rudžemiškieji smėlžemiai. FAO: ARb-dye. Epidystri-Cambic Arenosols

671

SDp

Paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh. Haplic Arenosols

672

SDp-ll

Pseudofibriškieji paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh-ll. Lamelli-Haplic Arenosols

673

SDp-pr

Primityvieji paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh-pr. Proti-Haplic Arenosols

674

SDp-b

Pasotintieji paprastieji smėlžemiai. FAO: Arh-eu. Eutri-Haplic Arenosols

675

SDp-b-e2

Vidutiniškai eroduotas pasotintasis paprastasis smėlžemis. FAO: ARh-eu-em. Eutric-Haplic Arenosol (moderately eroded)

676

SDp-b-g0

Giliai glėjiški pasotintieji paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh-eu-gld-w. Bathihypogleyi- Eutri-Haplic Arenosols

677

SDp-b-g1

Giliai glėjiniai pasotintieji paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh-eu-gld-h. Bathihypergleyi- Eutri-Haplic Arenosols

678

SDp-n

Nepasotintieji paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh-dy. Dystri-Haplic Arenosols

679

SDp-n-e2

Vidutiniškai eroduotas nepasotintasis paprastasis smėlžemis. FAO: ARh-dy-em. Dystri-Haplic Arenosol (moderately eroded)

680

SDp-w3

Pustomas nepasotintasis paprastasis smėlžemis. FAO: ARh-dy-xd. Dystri-Haplic Arenosol (extremely deflated)

681

SDp-n-g0

Giliai glėjiški nepasotintieji paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh-dy-gld-w. Bathihypogleyi- Dystri-Haplic Arenosols

682

SDp-n-g1

Giliai glėjiniai nepasotintieji paprastieji smėlžemiai . FAO: ARh-dy-gld-h. Bathihypergleyi-Dystri-Haplic Arenosols

683

SDe

Pajaurėję smėlžemiai. FAO: ARa. Albic Arenosols

684

SDe-p

Paprastieji pajaurėję smėlžemiai. FAO: ARa-ha. Hapli-Albic Arenosols

685

SDe-g0

Giliai glėjiški pajaurėję smėlžemiai. FAO: ARa-gld-w. Bathihypogleyi- Albic Arenosols

686

SDe-g1

Giliai glėjiniai pajaurėję smėlžemiai. FAO: ARa-gld-h. Bathihypergleyi- Albic Arenosols

687

SDg

Glėjiškieji smėlžemiai. FAO: ARg. Gleyic Arenosols

688

SDg4-k

Karbonatingieji giliau glėjiški smėlžemiai. FAO: ARg-n-w-ca. Calcari-Endohypogleyic Arenosols

689

SDg4-b

Pasotintieji giliau glėjiški smėlžemiai. FAO: ARg-n-w-eu. Eutri-Endohypogleyic Arenosols

690

SDg4-b-wl-(s)

Menkai nupustytas pasotintasis giliau glėjiškas smėlžemis (sausinamas). FAO: ARg-n-w-eu-ld-sc. Eutri-Endohypogleyic Arenosol (sicco-slightly deflated)

691

SDg4-n

Nepasotintieji giliau glėjiški smėlžemiai. FAO: ARg-n-w-dy. Dystri-Endohypogleyic Arenosols

692

SDg5-k

Karbonatingieji giliau glėjiniai smėlžemiai. FAO: ARg-n-h-ca. Calcari-Endohypergleyic Arenosols

693

SDg5-b

Pasotintieji giliau glėjiniai smėlžemiai. FAO: ARg-n-h-eu. Eutri- Endohypergleyic Arenosols

694

SDg5-n

Nepasotintieji giliau glėjiniai smėlžemiai. FAO: ARg-n-h-dy. Dystri- Endohypergleyic Arenosols

695

SDg8-k

Karbonatingieji sekliai glėjiški smėlžemiai. FAO: ARg-p-w-ca. Calcari-Epihypogleyic Arenosols

696

SDg8-b

Pasotintieji sekliai glėjiški smėlžemiai. FAO: ARg-p-w-eu. Eutri- Epihypogleyic Arenosols

697

SDg8-b-wl-(s)

Menkai nupustytas pasotintasis sekliai glėjiškas smėlžemis (sausinamas. FAO: ARg-p-w-eu-ld-sc. Eutri-Epihypogleyic Arenosol (sicco-slightly deflated)

698

SDg8-n

Nepasotintieji sekliai glėjiški smėlžemiai. FAO: ARg-p-w-dy. Dystri- Epihypogleyic Arenosols

699

JD

JAURAŽEMIAI. FAO: PZ. PODZOLS

700

JDp

Paprastieji jauražemiai. FAO: PZh. Haplic Podzols

701

JDp-t

Tipingi paprastieji jauražemiai. FAO: PZh-or. Orthi-Haplic Podzols

702

JDp-g0

Giliai glėjiški paprastieji jauražemiai. FAO: PZh-gld-w. Bathihypogleyi-Haplic Podzols

703

JDp-g1

Giliai glėjiniai paprastieji jauražemiai. FAO: PZh-gld-h. Bathihypergleyi-Haplic Podzols

704

JDf

Geležingieji jauražemiai. FAO: PZf. Ferric Podzols

705

JDf-p

Paprastieji geležingieji jauražemiai. FAO: PZf-ha. Hapli-Ferric Podzols

706

JDf-g0

Giliai glėjiški geležingieji jauražemiai. FAO: PZf-gld-w. Bathihypogleyi- Ferric Podzols

707

JDf-g1

Giliai glėjiniai geležingieji jauražemiai. FAO: PZf-gld-h. Bathihypergleyi- Ferric Podzols

708

JDg

Glėjiškieji jauražemiai. FAO: PZg. Gleyic Podzols

709

JDg4-ih

Purieji giliau glėjiški jauražemiai. FAO: PZg-n-w-et. Enti-Endohypogleyic Podzols

710

JDg3-t

Tipingi giliau glėjiški jauražemiai. FAO: PZg-n-w-or. Orthi-Endohypogleyic Podzols

711

JDg5-ih

Purieji giliau glėjiniai jauražemiai. FAO: PZg-n-h-et. Enti-Endohypergleyic Podzols

712

JDg5-t

Tipingi giliau glėjiniai jauražemiai. FAO: PZg-n-h-or. Orthi-Endohypergleyic Podzols

713

JDg8-t

Tipingi sekliai glėjiški jauražemiai. FAO: PZg-p-w-or. Orthi-Epihypogleyic Podzols

714

JDg8-h

Iliuviniai humusiniai sekliai glėjiški jauražemiai. FAO: PZg-p-w-cb. Carbi-Epihypogleyic Podzols

715

JDg9-ih

Purieji sekliai glėjiniai jauražemiai. FAO: PZg-p-h-et. Enti-Epihypergleyic Podzols

716

JDg9-h

Iliuviniai humusiniai sekliai glėjiniai jauražemiai. FAO: PZg-p-h-cb. Carbi-Epihypergleyic Podzols

717

JDg9-v

Puveningieji durpiniai sekliai glėjiniai jauražemiai . FAO: PZg-p-his. Saprihisti-Epihypergleyic Podzols

718

JDg9-du

Durpėtieji sekliai glėjiniai jauražemiai. FAO: PZg-p-hif. Fibrihisti-Epihypergleyic Podzols

719

GL

ŠLYNŽEMIAI. FAO: GL. GLEYSOLS

720

GLk

Karbonatingieji šlynžemiai. FAO: GLk. Calc(ar)ic Gleysols

721

GLkc

Tufiniai karbonatingieji šlynžemiai. FAO: GLk-h. Hypercalc(ar)ic Gleysols

722

GLk1

Sekliai karbonatingieji šlynžemiai. FAO: GLk-p. Epicalc(ar)ic Gleysols

723

GLk2

Giliau karbonatingi šlynžemiai. FAO: GLk-n. Endocalc(ar)ic Gleysols

724

GLk-s

Smėliniai karbonatingieji šlynžemiai . FAO: GLk-ar. Areni-Cals(ar)ic Gleysols

725

GLk-y

Deliuviniai karbonatingieji šlynžemiai. FAO: GLk-fv. Fluvi-Calc(ar)ic Gleysols

726

GLb

Pasotintieji šlynžemiai. FAO: GLe. Eutric Gleysols

727

GLb2

Tipingi pasotintieji šlynžemiai. FAO: GLe-o. Orthieutric Gleysols

728

GLb-s

Smėliniai pasotintieji šlynžemiai. FAO: GLe-ar. Areni-Eutric Gleysol

729

GLb-y

Deliuviniai pasotintieji šlynžemiai . FAO: GLe-fv. Fluvi-Eutric Gleysols

730

GLn

Nepasotintieji šlynžemiai. FAO: GLd. Dystric Gleysols

731

GLn1

Sekliai nepasotinti šlynžemiai. FAO: GLd-p. Epidystric Gleysols

732

GLn-s

Smėliniai nepasotintieji šlynžemiai. FAO: GLd-ar. Areni-Dystric Gleysols

733

GLv

Puveningieji šlynžemiai. FAO: GLm. Mollic Gleysols

734

GLv-k

Karbonatingieji puveningieji šlynžemiai. FAO: GLm-cc. Calc(ar)i-Mollic Gleysols

735

GLv-p

Paprastieji puveningieji šlynžemiai. FAO: GLm-ha. Hapli-Mollic Gleysols

736

GLv-s

Smėliniai puveningieji šlynžemiai. FAO: GLm-ar. Areni-Mollic Gleysols

737

GLd

Durpiškieji šlynžemiai. FAO: GLu. Umbric Gleysols

738

GLd-p

Paprastieji durpiškieji šlynžemiai. FAO: GLu-ha. Hapli-Umbric Gleysols

739

GLd-s

Smėliniai durpiškieji šlynžemiai. FAO: Glu-ar. Areni-Umbric Gleysols)

740

PD

DURPŽEMIAI. FAO: HS. HISTOSOLS

741

PDž=PDz

Žemapelkės durpžemiai. FAO: HSs. Terric Histosols (low moor soils)

742

PDž1=PDz1

Seklieji žemapelkės durpžemiai. FAO: HSs-ph. Pachiterric Histosols (low moor shallow peat soils)

743

PDž1-e=PDz1-e

Eutrofiniai seklieji žemapelkės durpžemiai. FAO: HSs-ph-ef. Eutrophi-Pachiterric Histosols

744

PDž1-m=PDz1-m

Mezotrofiniai seklieji žemapelkės durpžemiai. FAO: HSs-ph-mf. Mesotrophi-Pachiterric Histosols

745

PDž2=PDz2

Gilieji žemapelkės durpžemiai . FAO: HSs-d. Bathiterric Histosols (low moor deep peat soils)

746

PDž2-e=PDz2-e

Eutrofiniai gilieji žemapelkės durpžemiai. FAO: HSs-d-ef. Eutrophi-Bathiterric Histosols

747

PDž2-e-(n)=PDz2-e-(n)

Nukastas eutrofinis gilusis žemapelkės durpžemis. FAO: HSs-d-ef-ds. Eutrophi-Bathiterric Histosol (disturbed by man/digged off)

748

PDž2-e-(n)-(s)-(r)=PDz2-e-(n)-(s)-(r)

Rekultivuotas eutrofinis gilusis žemapelkės durpžemis (sausinamas). FAO: HSs-d-ef-ds-sc. Eutrophi-Bathiterric Histosol (recovered sicco-disturbed by man/digged off)

749

PDž2-m=PDz2-m

Mezotrofiniai gilieji žemapelkės durpžemiai. FAO: HSs-d-mf. Mesotrophi-Bathiterric Histosols

750

PDž2-(n)=PDz2-(n)

Nukastas mezotrofinis gilusis žemapelkės durpžemis. FAO: HSs-d-mf-ds. Mesotrophi -Bathiterric Histosol (disturbed by man/digged off)

751

PDž2-(n)-(s)-(r)=PDz2-(n)-(s)-(r)

Rekultivuotas mezotrofinis gilusis žemapelkės durpžemis (sausinamas). FAO: HSs-d-mf-ds-sc. Mesotrophi -Bathiterric Histosol (recovered sicco-disturbed by man/digged off)

752

PDt

Tarpinės pelkės (oligomezotrofiniai) durpžemiai. FAO: HSf-s. Terri-Fibric Histosols (transitional moor soils)

753

PDt1

Seklieji tarpinės pelkės durpžemiai. FAO: HSf-s-ph. Pachiterri-Fibric Histosols (transitional moor shallow peat soils)

754

PDt2

Gilieji tarpinės pelkės durpžemiai. FAO: HSf-s-d. Bathiterri-Fibric Histosols (transitional moor deep peat soils)

755

PDt2-(n)

Nukastas gilusis tarpinės pelkės durpžemis. FAO: HSf-s-d-ds. Bathiterri -Fibric Histosol (disturbed by man/digged off)

756

PDt2-(n)-(s)-(r)

Rekultivuotas gilusistarpinės pelkės durpžemis (sausinamas). FAO: HSf-s-d-ds-sc. Bathiterri- Fibric Histosol (recovered sicco-disturbed by man/digged off)

757

PDa

Aukštspelkės (oligotrofiniai) durpžemiai. FAO: HSf. Fibric Histosols (high moor soils)

758

PDa1

Seklieji aukštapelkės durpžemiai. FAO: HSf-ph. Pachifibric Histosols (high moor shallow peat soils)

759

PDa2

Gilieji aukštapelkės durpžemiai . FAO: HSf-d. Bathifibric Histosols (high moor deep peat soils)

760

PDa2-(n)

Nukastas gilusis aukštapelkės durpžemis. FAO: HSf-d-ds. Bathifibric Histosol (disturbed by man/digged off)

761

PDa2-(n)-(s)-(r)

Rekultivuotas gilusis aukštapelkės durpžemis (sausinamas). FAO: HSf-d-ds-sc. Bathifibric Histosol (recovered sicco-disturbed by man/digged off)

762

AD

SALPŽEMIAI. FAO: FL. FLUVISOLS

763

ADk

Karbonatingieji salpžemiai. FAO: FLc. Calcaric Fluvisols

764

ADk-p

 Paprastieji karbonatingieji salpžemiai. FAO: FLc-ha. Hapli-Calcaric Fluvisols

765

ADk-s

Smėliniai prievaginiai karbonatingieji salpžemiai. FAO: FLc-ar. Areni-Calcaric Fluvisols

766

ADk-g4

Giliau glėjiški karbonatingieji salpžemiai. FAO: FLc-gln-w. Endohypogleyi-Calcaric Fluvisols

767

ADk-g5

Giliau glėjiniai karbonatingieji salpžemiai. FAO: FLc-gln-h. Endohypergleyi-Calcaric Fluvisols

768

ADk-y

Aliuviniai-deliuviniai karbonatingieji salpžemiai. FAO: FLc-fv. Fluvi-Calcaric Fluvisols

769

ADb

Pasotintieji salpžemiai. FAO: FLe. Eutric Fluvisols

770

ADb2

Tipingi pasotintieji salpžemiai. FAO: FLe-o. Orthieutric Fluvisols

771

ADb-g4

 Giliau glėjiški pasotintieji salpžemiai. FAO: FLe-gln-w. Endohypogleyi-Eutric Fluvisols

772

ADb-g5

 Giliau glėjiniai pasotintieji salpžemiai. FAO: FLe-gln-h. Endohypergleyi-Eutric Fluvisols

773

ADb-y

 Aliuviniai-deliuviniai pasotintieji salpžemiai. FAO: FLe-fv. Fluvi-Eutric Fluvisols

774

ADn

Nepasotintieji salpžemiai. FAO: FLd. Dystric Fluvisols

775

ADn1

 Sekliai nepasotinti salpžemiai. FAO: FLd-p. Epidystric Fluvisols

776

ADn-g4

 Giliau glėjiški nepasotintieji salpžemiai. FAO: FLd-gln-w. Endohypogleyi-Dystric Fluvisols

777

ADn-g5

 Giliau glėjiniai nepasotintieji salpžemiai. FAO: FLd-gln-h. Endohypergleyi-Dystric Fluvisols

778

ADv

Puveningieji salpžemiai. FAO: FLm. Mollic Fluvisols

779

ADv-p

 Paprastieji puveningieji salpžemiai. FAO: FLm-ha. Hapli-Mollic Fluvisols

780

ADv-u

 Apneštieji puveningieji salpžemiai. FAO: FLm-hib. Thaptohisti-Mollic Fluvisols

781

ADd

Durpiškieji salpžemiai. FAO: FLu. Umbric Fluvisols

782

ADd-p

 Paprastieji durpiškieji salpžemiai. FAO: FLu-ha. Hapli-Umbric Fluvisols

783

ADd-u

 Apneštieji durpiškieji salpžemiai. FAO: FLu-hib. Thaptohisti-Umbric Fluvisols

784

TD

TRĄŠAŽEMIAI (kultūriniai dirvožemiai) . FAO: AT. ANTHROSOLS

785

Tdi

Giliai ariami trąšažemiai. FAO: ATa. Aric Anthrosols

786

Tdi

Įmėžtieji trąšažemiai. FAO: ATf. Fimic Anthrosols

787

TDi-d

 Daržo įmėžtieji trąšažemiai. FAO: ATf-ht. Horti-Fimic Anthrosols

788

TDi-g4

 Giliau glėjiški įmėžtieji trąšažemiai. FAO: ATf-gln-w. Endohypogleyi-Fimic Anthrosols

789

TDi-g5

 Giliau glėjiniai įmėžtieji trąšažemiai. FAO: ATf-gln-h. Endohypergleyi-Fimic Anthrosols

790

TDm

Miesto trąšažemiai. FAO: ATu. Urbic Anthrosols

791

TDm-t

 Trąšažeminiai miesto trąšažemiai. FAO: ATu-tr. Terri-Urbic Anthrosols

792

TDm-o

 Šiukšlyniniai miesto trąšažemiai. FAO: ATu-sp. Spoli-Urbic Anthrosols

793

TDm-m

 Puvėsiniai miesto trąšažemiai. FAO: ATu-ga. Garbi-Urbic Anthrosols

 

 

DWT    Užtvankos tipas

Dam Type

 

Užtvankos tipas priklausomai nuo jo paskirties ir (ar) konstrukcijos.

The type of a dam based on function and/or structure.

 

1

Be pralaidos ir šliuzo

Aklina vandens telkinio užtvanka neturinti šliuzų.

Minor

A dam on a watercourse that is not bypassed by locks.

2

Laivybinė

Vandens telkinio užtvanka turinti šliuzus, kurie užtikrina reikiamą vandens gylį ir leidžia praplaukti laivams.

Navigation

A dam that ensures that a waterway is navigable by ensuring sufficient upriver channel depth and that is bypassed by one or more locks.

3

Potvynio piko kontrolės

Vandens telkinio užtvanka, naudojama vandens potvynio hidrologinei kontrolei.

Flood Control

A dam whose reservoir is regulated to accomplish flood control.

501

Slenkstinė

Užtvanka, kurioje yra slenkstis.

 

 

 

 

EBT     Mokymo infrastruktūros tipas

Educational Facility Type

 

Infrastruktūros arba pastato, susijusio su švietimo veikla, tipas.

The type of a facility or building that supports educational activities or functions.

 

1

Profesinio mokymo mokykla

Mokykla, kurioje dėstomi profesiniai dalykai arba žmonės ruošiami konkrečiam darbui.

Academy

A school that teaches a particular subject or trains people for a particular job.

2

Kolegija

Aukštoji mokykla, kurioje vyrauja neuniversitetinės studijos.

College

A self-governing constituent body of a university offering living quarters and instruction but not granting degrees; or a preparatory or high school; or an independent institution of higher learning offering a course of general studies leading to a bachelor's degree; or a part of a university offering a specialized set of courses; or an institution offering instruction usually in a professional, vocational, and/or technical field.

3

Mokymo centras

Mokymo ir mokymosi įstaiga.

Educational Centre

An establishment for teaching and learning.

5

Universitetas

Aukštoji mokykla, kurioje vyrauja universitetinės studijos.

University

An institution for higher learning with teaching and research facilities constituting a graduate school and professional schools that award master's degrees and doctorates and an undergraduate division that awards bachelor's degrees.

6

Seminarija

Mokykla, kurioje ruošiami kunigai, pastoriai ar rabinai.

Seminary

A school, especially a theological school, for the training of priests, ministers, or rabbis.

9

Mokykla

Švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – švietimas.

School

A building that is used for instruction.

 

 

ELA     Aukščio tikslumo kategorija

Elevation Accuracy Category

 

Bendras objekto aukščio tikslumo įvertinimas kategorijomis.

A general evaluation of the accuracy of the vertical position of a feature, as a category.

 

1

Tiksli

Reikšmė atitinka nustatytus tikslumo reikalavimus.

Accurate

Meets specified accuracy requirements.

2

Apytikslė

Neatitinka nustatytų tikslumo reikalavimų, tačiau laikoma pakankamai tiksli tam tikrom reikmėm.

Approximate

Fails to meet specified accuracy requirements but is deemed sufficiently accurate for some uses.

 

 

ETN     Elektrifikacijos įtampa

Electrification Voltage

 

Nominali elektros įtampa teikiama transporto sistemai (pvz.: elektrifikuotam geležinkeliui).

The nominal voltage of electrical power supplied to a transport system (for example: an electrified railway).

 

Tipas

Matavimo/matų vienetas

Srities tipas

Sritis

Didžiausias ženklų skaičius

Numeric

Voltai

0

-32767 – 32767

N_A

 

 

FCL      Kelto maršruto ilgis

Ferry Crossing Distance

 

Kelto maršruto, einančio vandens telkiniu nuo vieno kranto iki kito, ilgis.

The length of a route in a body of water where a ferry crosses from one shoreline to another.

 

Tipas

Matavimo/matų vienetas

Srities tipas

Sritis

Didžiausias ženklų skaičius

Numeric

Metrai

0

-32767 – 32767

N_A

 

 

FCO     Objekto forma

Feature Configuration

 

Objekto daugialypumo ir (ar) formos tipas.

The type of multiplicity and/or configuration of a feature.

 

1

Išskaidyta

Susideda iš erdviškai išskaidytų sudėtinių elementų.

Dispersed

Consists of multiple components that are spatially dispersed.

5

Lygiai padalinta

Padalinta į sudėtinius elementus, turinčius tą patį plotį.

Divided Same

Divided into multiple components that have the same width.

6

Skirtingai padalinta

Padalinta į sudėtinius elementus, turinčius skirtingą plotį.

Divided Different

Divided into multiple components that have different widths.

7

Vienalytė

Nepadalintas į skirtingus erdviškai išskaidytus elementus.

Non-divided

Not divided into distinct, spatially separated components.

 

 

FER     Perkėlos tipas

Ferry Crossing Type

 

Perkėlos tipas, priklausomai nuo laivo manevringumo.

The type of a ferry crossing based on the maneuverability of the vessel.

 

1

Kabeliu

Keltas judantis kabeliu fiksuotu maršrutu.

Cable

A ferry that follows a fixed route guided by a cable.

2

Laisvai judantis

Keltas galintis keisti maršrutą.

Free-moving

A ferry that may have routes that vary with weather, tide and traffic.

3

Ledu

Žiemos metu veikiantis keltas, judantis ledu.

Ice

A winter-time ferry that crosses a lead.

 

 

FHC     Uosto infrastruktūra

Harbour Facility Function

 

Pagrindinė uosto infrastruktūros paskirtis, susijusi su paslaugų tiekimu arba visuomenine komercine veikla.

The primary function(s) of harbour facilities that are associated with a service or commercial operation of public interest.

 

1

Automobilių gabenimo laivų terminalas

Automobilių gabenimo laivų/keltų terminalas.

Ro-Ro Terminal

A terminal for roll-on roll-off ferries.

2

Miško medžiagų sandėlis

Atvira aikštelė arba vieta, kurioje sandėliuojamos miško medžiagos.

Timber-yard

An open yard or place where timber is stacked and/or stored.

3

Keltų terminalas

Kelto terminalas keleiviams ir transporto priemonėms.

Ferry Terminal

A terminal for passenger and vehicle ferries.

4

Žvejybinis uostas

Uostas, kuriame švartuojasi žvejybiniai laivai.

Fishing Harbour

A harbour that is primarily used by fishing boats.

5

Jachtų prieplauka

Prieplauka, kuriame švartuojamos valtys, maži laivai ar jachtos.

Marina

A harbour with facilities for small boats and yachts.

6

Karinio laivyno bazė

Uostas, kuriame laikomi kariniai laivai.

Naval Base

A centre of operations for naval vessels.

7

Tanklaivių terminalas

Terminalas, kuriame iškraunami/pakraunami tanklaiviai.

Tanker Terminal

A terminal for the bulk handling of liquid cargoes.

8

Keleivių terminalas

Terminalas, kuriame įlaipinami/išlaipinami keleiviai.

Passenger Terminal

A terminal for the loading and unloading of passengers.

9

Laivų remontas (statykla)

Vieta, kur yra statomi arba remontuojami (taisomi) laivai.

Shipyard

A place where ships are built or repaired.

10

Konteinerių terminalas

Terminalas, kuriame laikomi krovinių konteineriai.

Container Terminal

A terminal for container ships.

11

Krovinių terminalas

Terminalas, kuriame laikomi, pakraunami/iškraunami kroviniai (pvz.: geležies rūda/angli