LGII informacinė sistema

Geografinių duomenų klasifikatorių sistema

Šio dokumento paskirtis – aprašyti geografinių duomenų klasifikatorių sistemą. Naudojantis šiuo dokumentu yra specifikuojami geoobjektų, kurie sudarys vieningo georeferencinio duomenų modelio (toliau – VGDM), sektorinius duomenų modelių ar geoduomenų bazių, atributai.

1.1 Apimtis

Šiame dokumente yra pateikiamas geografinių duomenų klasifikatorių katalogas, išskiriant klasifikatoriuje naudojamas reikšmes. Apibrėžiant klasifikatorių, pateikiamas jo kodas, pavadinimas ir aprašymas bei jame esančių, nusakytos reikšmės kodas, pavadinimas ir aprašymas. Aprašant klasifikatorių buvo naudojami dveji reikšmių srities tipai: 0 – faktinė reikšmė (klasifikatoriaus reikšmės tipas yra Numeric ar Text) ir 1 – koduota reikšmė (klasifikatoriaus reikšmės tipas yra Integer). Visų koduotų reikšmių sritis yra  Integer tipo. Aprašant klasifikatorius, kuomet jų srities tipas yra 0, t.y. turi būti pateikiama faktinė reikšmė, nurodomas reikšmės tipas (Numeric arba Text), matavimo/matų vienetas, reikšmių sritis bei didžiausias leidžiamas ženklų skaičius.

1.2 Apibrėžimai, sutrumpinimai


Santrumpa Paaiškinimas
DGIWG ang. Digital Geospatial Information Working Group, liet. Skaitmeninės geografinės erdvinės informacijos darbo grupė
DGIWG FDD ang. The DGIWG Feature Data Dictionary Register
DIGEST ang. The Digital Geographic Information Exchange Standard, liet. Skaitmeninės geografinės informacijos apsikeitimo standartas
INSPIRE Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl erdvinės informacijos infrastruktūros sukūrimo Bendrijoje.
FACC ang. Feature and Attribute Coding Catalogue, liet. Objektų ir atributų kodavimo katalogas
LGII Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūra.
Techninė užduotis "Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) informacinių sistemų sukūrimo ir įdiegimo paslaugos" konkurso (pirkimo numeris 2006/S 1-001627) Techninė užduotis.
VGDM Vieningas georeferencinių duomenų modelis.

1.3 Susijusi dokumentacija


  `Organizacija Dokumento ID arba URL Dokumento pavadinimas Redakcija
[1] VĮ Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centras „GIS-Centras“   "Lietuvos geografinės informacijos infrastruktūros (LGII) informacinių sistemų sukūrimo ir įdiegimo paslaugos" konkurso (pirkimo numeris 2006/S 1-001627) Techninė užduotys (pirkimo dokumentų C dalis) V32
[2] UAB „HNIT-BALTIC“   LGII informacinė sistema Vieningas georeferencinių duomenų modelis. Geoobjektų katalogas. V1.4


Geografinių duomenų klasifikatorių sistema

2. Geografinių duomenų klasifikatorių katalogas

2.1 Geografinių duomenų klasifikatoriai

Geografinių duomenų klasifikatorių katalogas apima geografinių objektų aprašomąją informaciją, kuri charakterizuoja realaus pasaulio reiškinių aspektus. Klasifikatoriai sudaryti remiantis DGIWG FDD ir DIGEST FACC aprašytais klasifikatoriais. Atrinkti klasifikatoriai ir juose naudojamos atributų reikšmės išverstos į lietuvių kalbą arba jų aprašymai pritaikyti Lietuvos naudotojui. Kai kurie atrinkti geografinių duomenų klasifikatoriai yra papildyti naujomis reikšmėmis, arba sukurti visai nauji klasifikatoriai, atsižvelgiant į Lietuvoje naudojamus registrus ar kadastrus bei kitas atributines reikšmes, kurioms nebuvo rasti atitikmenys DGIWG FDD ir DIGEST FACC aprašytuose atributuose. DGIWG FDD, DIGEST FACC bei įdiegiamų naujų klasifikatorių ar esamų klasifikatorių papildymas naujomis reikšmėmis aprašytas tolimesniuose šio skyriaus poskyriuose. Dokumente pateikiami ir originalūs klasifikatorių bei jų reikšmių aprašymai anglų kalba iš DGIWG FDD ar DIGEST FACC. Jie pažymėti kursyviniu šriftu. Geografinių duomenų klasifikatorių sistemoje įdiegtiems naujiems klasifikatoriams yra nurodyti ir originalūs kodai, kurie yra patvirtintuose nacionaliniuose klasifikatoriuose. Jei klasifikatoriai nėra patvirtinti, tuomet originalūs kodai nepateikti.

2.2 Klasifikatoriai

Klasifikatorius nusakomas atributu, aprašančiu objekto charakteristikas. Atributas nusakomas kodu, nurodančiais informacijos kategoriją, ir detaliu aprašymu.

2.3 Kodavimo principas

Kiekvienas DGIWG FDD ir DIGEST FACC atributas (klasifikatorius) yra identifikuojamas trijų ženklų raidiniu skaitmeniniu kodu. Pavyzdžiui, atributas „Žemės ūkio paskirties statinio tipas“ (angl. Agricultural Facility Type) turi koda „AFC“, „Pirmojo administracinio vieneto pavadinimas“ (angl. Boundary First Name) – NM3. DGIWG FDD ir DIGEST FACC nepilnai tenkina Lietuvos naudotojų poreikius, todėl, kaip minėta anksčiau, įdiegti nauji klasifikatoriai. Įdiegiamo naujo klasifikatoriaus koduojamas keturių ženklų raidiniu skaitmeniniu kodu. Kaip taisyklė jis sudaromas iš klasifikatoriaus pavadinimo pirmųjų raidžių. Pavyzdžiui, „X koordinatė“ – „XKOO“, „Medžių rūšys“ – „MEDR“. Klasifikatorių kodai ir pavadinimai negali kartotis. Ateityje esant reikalui, geografinių duomenų klasifikatorių sistemą galima praplėsti klasifikatoriais iš DGIWG FDD ar DIGEST FACC, o nesant reikalingiems, sukurti naujus laikantis 2.6 skyriuje aprašytų nurodymų.

2.4 Atributų reikšmės

Atributuose naudojamos dviejų tipų reikšmės: koduotos ir faktinės. Geoobjekto atributas gali turėti tik vieno tipo reikšmę, kuri yra nurodyta skyriuje „Atributai ir reikšmių kodai“. Koduotos reikšmės gali būti intervale nuo 0 iki 999. Atributų reikšmės, atitinkančios Lietuvos registruose ir kadastruose naudojamas atributines reikšmes, koduojamos nuo 501. Kiekviena atributo reikšmė yra paaiškinta. Kaupiamos atributų reikšmės gali būti šių tipų:   Integer – sveiko skaičiaus: teigiamais arba neigiamais skaičiais, neturinčiais trupmeninės dalies;   Number – teigiamais arba neigiamais skaičiais, turintiems trupmeninę dalį;   Text – raidinis-skaitmeninis;.   Boolean – duomenų tipas, turintis dvi reikšmes: tiesą ir netiesą. Sukurtiems naujiems klasifikatoriams, yra nurodyti ir originalius kodai, kurie yra patvirtintuose nacionaliniuose klasifikatoriuose. Jei klasifikatoriai nėra patvirtinti, tuomet originalūs kodai nėra  papildomai įdiegiami geografinių duomenų klasifikatorių sistemoje.

2.5 Trūkstamos atributų reikšmės

Tam tikrais atvejais turi būti naudojamos bendros atributo reikšmės, pridedant ar nurodant naujas reikalingas reikšmes ar nusakant trūkstamas. Nurodant tokias reikšmes kiekvienam atributui gali būti ir turi būti naudojamos šios reikšmės:
Reikšmių srities tipas Unknown Multiple Unpopulated Not Applicable Other
Text UNK MUL N_P N_A OTH
Integer (koduotos reikšmės) 0 996 997 998 999
Number -29999 -29996 -29997 -29998 -29990

2.5.1 Nežinoma

Unknown Reikšmė nežinoma. Ši reikšmė yra naudojama, kai yra neįmanoma nustatyti objekto atributo reikšmės. Pavyzdžiui vandens telkiniui nėra išmatuotas vandens lygis, todėl šiam objektui nurodoma, kad vandens lygio reikšmė yra „Nežinoma“.

2.5.2 Sudėtinė

Multiple Atributas turi daugiau nei vieną žinomą reikšmę. Reikšmė „Sudėtinė“ yra taikoma, kai objekto atributinė informacija apima kelias atributo reikšmes, pavyzdžiui, aprašant pastatą, kuris yra dalinai mūrinis ir dalinai medinis.

2.5.3 Neužpildyta

Unpopulated Atributo reikšmė egzistuoja, tačiau dėl apribojimų negali būti pateikiama. Ši reikšmė yra taikoma, kai atributinė informacija egzistuoja, tačiau duomenų teikėjas, dėl tam tikrų priežasčių negali suteikti tokios informacijos.

2.5.4 Netaikoma

Not Applicable Reikšmė nėra taikoma. Reikšmė „Netaikoma“ naudojama tai atvejais, kai geoobjektui atributinė informacija realiai negali būti taikoma (priskiriama). Viename sluoksnyje kaupiant skirtingus geoobjektus, kuriems taikoma skirtinga atributiką, geoobjektui, kuriam netaikomas konkretus atributas, įvedama reikšmė „Netaikoma“. Pavyzdžiui, administracinio skirstymo ir saugomų teritorijų geoobjektus kaupiant viename sluoksnyje, administraciniam vienetui taikoma atributika apie administracinį suskirstymą ir jo pavadinimą, o saugomom teritorijom taikomas tik atributas „Pavadinimas“. Šiuo atveju saugomų teritorijų geoobjekto atributui apie administracinį suskirstymą priskiriama reikšmė „Netaikoma“ .

2.5.5 Kita

Other Reikšmė nėra patvirtina. „Kita“ yra taikoma, kada objekto atributo reikšmė yra žinoma, tačiau ji nėra nurodyta, aprašyta galiojančiame atributo reikšmių sąraše.

2.6 Geografinių duomenų klasifikatorių sistemos papildymas ir atnaujinimas

Geografinių duomenų klasifikatorių sistema (katalogų) turėtų būti atnaujinama ir tobulinama priklausomai nuo jos naudotojų poreikių. Todėl ją galima praplėsti naujais klasifikatoriais, papildyti esamų naujomis reikšmėmis ar patikslinti jau esamus aprašymus.

2.6.1 Naujo klasifikatoriaus įdiegimas

Norint papildyti  geografinių duomenų klasifikatorių sistemą nauju klasifikatoriumi, pirmiausiai turėtų būti išanalizuoti DGIWG FDD aprašyti klasifikatoriai, o juose nesant reikiamo atitikmens – DIGEST FACC. Toks eiliškumas turėtų būti išlaikomas dėl to, kad DGIWG FDD pateikia pilnus tiek klasifikatorių, tiek jų reikšmių aprašymus, be to yra atnaujinamas priklausomai nuo naudotojų poreikių. Pasirinkto klasifikatoriaus ar jų reikšmių kodai privalo likti originalūs, o pavadinimai ir aprašymai turi būti išverčiami į lietuvių kalbą ir adaptuojami GDKS naudotojui arba, esant poreikiui, pakeičiami į Lietuvoje naudojamus terminus ir jų aprašymus, išlaikant semantinį suderinamumą su originaliais aprašymais anglų kalba. Nesant pageidaujamam klasifikatoriui DGIWG FDD ir DIGEST FACC sistemose, gali būti sukuriamas naujas. Sukurtas naujas klasifikatorius koduojamas keturių ženklų raidiniu skaitmeniniu kodu. Kaip taisyklė jis sudaromas iš klasifikatoriaus pavadinimo pirmųjų raidžių. Pavyzdžiui, Medžių rūšys“ – „MEDR“, „Vandens tyrimo vietos tipas“ – „VTVT“. Klasifikatorių kodai ir pavadinimai negali kartotis. Neturi būti įdiegiami semantiškai tapatūs klasifikatoriai.

2.6.2 Klasifikatoriaus reikšmių sąrašo praplėtimas

Pasitaikius atvejui, kuomet GDKS esantis klasifikatorius (turinčiam koduotas reikšmes) neapima reikiamos reikšmės, pastarasis gali būti papildomas (praplečiamas). Tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad naujoji reikšmė turi būti tinkama, remiantis klasifikatoriaus aprašymu. Kadangi įdiegiant į GDKS klasifikatorius iš DGIWG FDD ar DIGEST FACC pasitaikė atvejų, kuomet kai kurios reikšmės nebuvo įdiegtos, manant, kad jos nebus naudojamos Lietuvoje, todėl kaip ir naujo klasifikatoriaus įdiegimo atveju, pirmiausiai turėtų būti išanalizuoti DGIWG FDD esančio originalaus klasifikatoriaus reikšmės, o juose nesant, analogiško klasifikatoriaus atitikmens iš DIGEST FACC. Esamas GDKS klasifikatorius papildomas parinkta reikšme, paliekant originalų kodą. Reikšmės aprašymas turi būti išverčiamas į lietuvių kalbą ir pritaikomas GDKS naudotojui arba, esant poreikiui, pakeičiamas į Lietuvoje naudojamą terminą ir jo aprašymą, išlaikant semantinį suderinamumą su originaliu aprašymu. Nesant pageidaujamai reikšmei klasifikatoriuose įdiegtuose GDKS iš DGIWG FDD ir DIGEST FACC, gali būti sukuriama nauja reikšmė. Sukuriamos atributų reikšmės koduojamos nuo 501. Tame pačiame klasifikatoriuje reikšmių kodai ir pavadinimai negali kartotis ir būti semantiškai tapatūs. Sukurtiems naujiems klasifikatoriams, yra nurodyti ir originalius kodai, kurie yra patvirtintuose nacionaliniuose klasifikatoriuose. Jei klasifikatoriai nėra patvirtinti, tuomet originalūs kodai nėra  papildomai įrašomi geografinių duomenų klasifikatorių sistemoje (klasifikatoriaus aprašyme turi būti nurodyta informacija iš kokio patvirtinto nacionalinio klasifikatoriaus yra papildomai pateikiami patvirtinti kodai).

2.6.3 Klasifikatoriaus patikslinimas

Kaip buvo rašoma, GDKS turi būti atnaujinama ir tobulinama, todėl klasifikatoriai ar juose esančių reikšmių pavadinimai bei aprašymai gali būti tikslinami. Originalūs kodai, angliški pavadinimai ir aprašymai privalo likti, nebent jie yra patikslinami (pataisomi) DGIWG FDD naujoje versijoje.

3. Trūkstami klasifikatoriai

Išanalizavus nacionalinius ir siūlomus tarptautinius DIGEST FACC ir DGIWG FDD klasifikatorius, nustatyta, kad oficialiai patvirtintų klasifikatorių pagal žemiau išvardintas temas, nėra: 1.   Gamtinės rizikos zonos 2.   Žmogaus sveikata ir saugumas 3.   Hidrometeorologiniai objektai bei faktoriai 4.   Biogeografiniai regionai 5.   Gyvūnijos buveinės bei biotopai. Patvirtinus ar pasiūlius naudoti nacionalinius ar tarptautinius (DIGEST, DGIWG, INSPIRE ir kt.) klasifikatorius, jie galės būti įdiegti į geografinių duomenų klasifikatorių sistemą laikantis 2.6.1 skyriuje aprašytais reikalavimais.

4. Klasifikatorių rodyklė

Žemiau pateikiama klasifikatorių rodyklė pagal klasifikatoriaus pavadinimą.
ASL Administracinis suskirstymas 18
NM4 Antrojo administracinio vieneto pavadinimas 79
OOC Antžeminės kliūties tipas 80
SFY Apsaugos infrastruktūros tipas 122
PYM Atramos medžiaga 82
VEG Augalijos charakteristikos 156
VSP Augalijos rūšis 159
ELA Aukščio tikslumo kategorija 44
UBC Aukštis po tiltu 150
HGT Aukštis virš paviršiaus 59
OHB Bendras tilto aukštis 80
TTC Bokšto tipas 149
DDC Būsto tipas 33
SCB Dangos būklė 122
SHR Dešiniojo kranto fizinė charakteristika 124
ACR Dešiniojo kranto tikslumo kategorija 17
LEND Diametras 65
ZVH Didžiausias aukštis 169
DTIV Dirvožemio tipologinis vienetas 33
STC Duomenų šaltinio kategorija 136
SRT Duomenų šaltinio tipas 134
ETN Elektrifikacijos įtampa 44
FRCL Funkcinė kelio klasė 47
FUC Funkcinė paskirtis 49
MIN Gavybos tipas 78
RSA Geležinkelio atšakos tipas 117
RRA Geležinkelio elektrifikavimo būdas 116
RGC Geležinkelio linijos bėgių klasifikacija 114
RWC Geležinkelio linijos klasė 121
RRC Geležinkelio linijos paskirtis 116
GAW Geležinkelio plotis 53
HZD Geodezinė atskaita (data) 62
VDT Geodezinė aukščių atskaita 155
LKOO Geodezinė ilguma 66
BKOO Geodezinė platuma 22
CPA Geodezinio punkto tipas 30
GKLA Geodezinio punkto/tinklo klasė 55
GEOO Geomorfologiniai objektai 53
VDC Gylio nulis 152
PPT Gyvenamosios vietovės tipas 100
GAM1 Gyventojų amžiaus grupės 52
GAM2 Gyventojų amžiaus grupės (vaikai, suaugę) 53
GVIE Gyventojų gyvenamoji vieta 58
GLYT Gyventojų lytis 55
PGY Gyventojų skaičiaus didėjimo procentas 82
PPL Gyventojų skaičius 86
GSKP Gyventojų skaičius metų pradžioje 57
POD Gyventojų tankumas 84
GRNS Granulometrinė sudėtis 56
GRBU Gręžinių būklė 55
GRPA Gręžinių paskirtys 56
HSTT Hidrotechnikos statinio tipas 61
HQC Hipsografijos vaizdavimo tipai 59
ACC Horizontalaus tikslumo kategorija 17
CFC Įkalinimo įstaigos tipas 27
LENL Ilgis 66
LEN Ilgis arba diametras 65
INDR Intervalo didžiausia reikšmė 64
INMR Intervalo mažiausia reikšmė 64
ZGIR Išteklių rūšys 167
ITAM Įtampa 64
YKOO Y koordinatė 64
PPC Jėgainės tipas 84
BET Jūrinio ženklo tipas 19
CAB Kabelio tipas 26
SHL Kairiojo kranto fizinė charakteristika 123
ACL Kairiojo kranto tikslumo kategorija 17
LNG Kalba 66
MFC Karinės infrastruktūros tipas 76
KJPL Kelio juostos plotis 64
LTN Kelio juostų skaičius 67
KKAT Kelio kategorija 65
RNPC Kelio mazgo tipas 115
RTN Kelio numeris 119
RDT Kelio paskirtis 112
THN Kelio pavadinimas 144
CRC Kelių susikirtimo tipas 32
FCL Kelto maršruto ilgis 44
ZKTP Kitos paskirties žemės tipai 168
CIT Komercinės paskirties pastato tipas 28
UUC Komunalinių paslaugų infrastruktūros tipas 151
ZKOP Koncervacinės paskirties žemės tipai 168
KTIP Koordinačių sistemos tipas 65
SLT Kranto fizinė charakteristika 125
PWC Kranto konstrukcijos tipas 110
SHO Kranto tipas 123
CEF Kultūrinės infrastruktūros tipas 26
TRE Lapijos tipas 147
TYP Magistralės/gatvės tipas 144
HCT Magistralės/kelio klasė 58
SCL Mastelio vardiklis 122
ZVL Mažiausias aukštis 170
VARI Mechaninis variklis 151
FRC Miško būklė 47
ZMUP Miškų ūkio paskirties žemės tipai 169
EBT Mokymo infrastruktūros tipas 43
RES Mokslinių tyrimų infrastruktūros tipas 113
WI1 Moterų iki 14 metų skaičius 165
WI2 Moterų nuo 15 iki 44 metų skaičius 165
WI3 Moterų nuo 45 iki 64 metų skaičius 166
PPF Moterų skaičius 86
WI4 Moterų virš 65 metų skaičius 166
FUN Objekto būklė 51
FCO Objekto forma 44
COF Objekto funkcinė paskirtis 28
FVO Objekto orientavimas 52
ZVA Oro uosto aukštis 169
MCC Pagrindinės konstrukcinės medžiagos tipas 68
PSF Paslaugų sferos infrastruktūros tipas 109
BSS Pastato antstato forma 25
SBT Pastotės tipas 122
NAM Pavadinimas 79
PAVK Pavadinimo kategorija 82
SMC Paviršiaus medžiagos tipas 126
RST Paviršiaus tipas 117
FER Perkėlos tipas 45
RVT Peržiūros duomenų šaltinio tipas 119
NM3 Pirmojo administracinio vieneto pavadinimas 79
FIC Pylimo tipas 46
PLIN Pločio intervalas 83
ARA Plotas 18
RMW Plotis 115
WID Plotis 166
ICF Pramonės infrastruktūros statinio tipas 62
PRAV Pravažiuojamumas 100
PPO Produktas 86
RFA Religinės paskirties statinio tipas 113
BST Ribos statusas 25
CUS Ryšių infrastruktūros tipas 32
LOC Santykinė vertikali padėtis 67
RLE Santykinis lygis 114
STOR Saugomos teritorijos objekto rūšis 137
STPB Saugomos teritorijos pobūdis 139
STPR Saugomos teritorijos porūšis 139
STRU Saugomos teritorijos rūšis 140
STST Saugomos teritorijos statusas 141
STTI Saugomos teritorijos tipas 141
WTI Sienos tipas 167
SKGE Skiriamoji geba 125
FRT Šaudyklų tipas 48
WFT Šulinio (gręžinio) tipas 165
GTAU Tautybė 57
NUTS Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra 79
BOT Tilto atidarymo tipas 23
BSC Tilto konstrukcijos tipas 23
NVS Tinkamumas laivybai 80
TFC Transporto infrastruktūros tipas 142
VET Transporto priemonės tipas 157
TRS Transporto sistemos tipas 148
CWT Tunelis 32
VLM Tūris 158
POP Tvenkinio tipas 84
FTI Tvoros tipas 49
FHC Uosto infrastruktūra 45
BAC Užstatytos teritorijos tankumo kategorija 19
WOC Užtvankos plotis 166
DWT Užtvankos tipas 42
GTC Užtvaros paskirtis 57
VORI Vaizdo (rastrinio) orientavimas 158
VTSP Vaizdo (rastrinio) tipas 163
GFC Valstybinės institucijos pastato tipas 54
PLT Vamzdžio tipas 83
HDP Vandens gylis 58
VPRT Vandens pralaidos tipas 158
VTKA Vandens telkinio kategorija 162
VTVT Vandens tyrimo vietos tipas 163
VTVV Vandens tyrimo vietos veiklos tipas 164
ZVUP Vandens ūkio paskirties žemės tipai 170
WD2 Važiuojamosios kelio dalies bendras plotis 164
WD1 Važiuojamosios kelio dalies mažiausias plotis 164
GSKV Vidutinis gyventojų skaičius 57
WDA Vidutinis vandens gylis 164
PAF Viešo apgyvendinimo infrastruktūros tipas 81
MI1 Vyrų iki 14 metų skaičius 77
MI2 Vyrų nuo 15 iki 44 metų skaičius 77
MI3 Vyrų nuo 45 iki 64 metų skaičius 78
PPM Vyrų skaičius 86
MI4 Vyrų virš 65 metų skaičius 78
XKOO X koordinatė 167
ZKOO Z koordinatė 168
PRW Žaliava 100
ZTPA Žemės tikslinė paskirtis 169
AFC Žemės ūkio paskirties statinio tipas 18
ZZUP Žemės ūkio paskirties žemės tipai 170


5. Atributai ir reikšmių kodai

ACC  Horizontalaus tikslumo kategorija Horizontal Accuracy Category Objekto geografinės padėties horizontalaus tikslumo bendras įvertinimas kategorijomis.   A general evaluation of the horizontal accuracy of the geographic position of a feature, as a category.
1 Tiksli Reikšmė atitinka nustatytus tikslumo reikalavimus. Accurate Meets specified accuracy requirements.
2 Apytikslė Neatitinka nustatytų tikslumo reikalavimų, tačiau laikoma pakankamai tiksli tam tikrom reikmėm. Approximate Fails to meet specified accuracy requirements but is deemed sufficiently accurate for some uses.
3 Abejotina Neatitinka nustatytų tikslumo reikalavimų ir nėra pakankamai tiksli daugeliui reikmių. Doubtful Fails to meet specified accuracy requirements and is probably not sufficiently accurate for most uses.
7 Preciziška Viršija nustatytus tikslumo reikalavimus. Precise Exceeds specified accuracy requirements.

ACL  Kairiojo kranto tikslumo kategorija Left Bank Accuracy Category Tekančio vandens telkinio (pvz.: upės) kairiojo kranto geografinės padėties tikslumas. The accuracy of the geographic position of the left bank of a watercourse.
1 Tiksli Reikšmė atitinka nustatytus tikslumo reikalavimus. Accurate Meets specified accuracy requirements.
2 Apytikslė Neatitinka nustatytų tikslumo reikalavimų, tačiau laikoma pakankamai tiksli tam tikrom reikmėm. Approximate Fails to meet specified accuracy requirements but is deemed sufficiently accurate for some uses.

ACR  Dešiniojo kranto tikslumo kategorija Right Bank Accuracy Category Tekančio vandens telkinio (pvz.: upės) dešiniojo kranto geografinės padėties tikslumas. The accuracy of the geographic position of the right bank of a watercourse.
1 Tiksli Reikšmė atitinka nustatytus tikslumo reikalavimus. Accurate Meets specified accuracy requirements.
2 Apytikslė Neatitinka nustatytų tikslumo reikalavimų, tačiau laikoma pakankamai tiksli tam tikrom reikmėm. Approximate Fails to meet specified accuracy requirements but is deemed sufficiently accurate for some uses.

AFC  Žemės ūkio paskirties statinio tipas Agricultural Facility Type Žemės ūkio paskirties įrenginio arba statinio tipas. The type of a facility or building that is related to agricultural activities or functions.
1 Pastatas ūkyje Pastatas, esantis sodyboje ar ūkyje. Farm Building A building located on a farm.
2 Šiltnamis Įstiklinta ar šildoma patalpa, kurioje bet kuriuo metų laiku augalai gali normaliai augti. Greenhouse A building that is often constructed primarily of transparent material (for example: glass or plastic), in which temperature and humidity can be controlled for the cultivation and/or protection of plants.
3 Stoginė Nedidelis pastatas, turintis vieną arba daugiau atvirų pusių. Shed A small building that usually has one or more open sides.
4 Pagalbinis pastatas Neapibrėžtos žemės ūkio paskirties nedidelis pastatas, esantis atskirai nuo pagrindinio pastato. Outbuilding A relatively small building that is separate from but is located near a main building and whose agricultural use has not been determined.
5 Daržinė Pastatas žemės ūkio derliui, gyvuliams ir (ar) mechanizmams laikyti (pvz.: daržinė, tvartas, klojimas). Barn A farm building that is used to store agricultural crops, livestock and/or machinery.

ARA  Plotas Area Paviršiaus dalies, apribotos laužte ar kreive, apimtis. The area within the delineation of the feature.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Kvadratiniai metrai 0 -32767 – 32767 N_A

ASL  Administracinis suskirstymas Administrative Subdivision Level Tarptautiniu mastu ar Valstybės nustatytas administracinis ar kitoks suskirstymas. The relative importance of an administrative subdivision as established either internationally or by a State.
1 Tarptautinis Nustatyta tarptautiniu susitarimu (pvz. Lietuvos Respublika). International Established by international authority.
2 Valstybinis Pagrindinis Valstybės administracinis suskirstymas nacionaliniame lygmenyje (pvz.: apskritis). National A principal administrative division of a nation as established at the national level.
3 Žemesnis valstybinis Antro lygio Valstybės administracinis suskirstymas žemesniame nacionaliniame lygyje (pvz. savivaldybė). Subnational A secondary administrative subdivision of a nation as established at the subnational level.
4 Vietinis Žemesnio nacionalinio administracinio vieneto pirmo lygio vietinis suskirstymas (pvz. seniūnija). Local A primary local administrative subdivision of a subnational region as established at the local level.
5 Žemesnis vietinis Vietinio administracinio vieneto suskirstymas žemesniame vietiniame lygyje. Sublocal A secondary local administrative subdivision of a local region as established at the sublocal level.
6 Miestas Valdoma savivaldos miesto, miestelio valdžios. Municipal Administered by the civic authorities of a borough, town, or city.
501 Žemės sklypas Teritorijos dalis, turinti nustatytas ribas ir kadastro duomenis.    

BAC  Užstatytos teritorijos tankumo kategorija Built-up Area Density Category Užstatytos teritorijos tankumo bendras įvertinimas. A general evaluation of the density of a built-up area, as a category.
1 Nedidelis Pastatų koncentracija nedidelė. Sparse The concentration of buildings is low.
2 Tankus Pastatų koncentracija yra tokia, kad tik keliose vietose galima pastatyti daugiau pastatų. Dense The concentration of buildings is such that few places remain to construct more buildings.
3 Vidutinis Pastatų koncentracija yra tokia, kad dar galima pastatyti daugiau pastatų. Moderate The concentration of buildings is such that space remains for the construction of more buildings.

BET  Jūrinio ženklo tipas Beacon Type Jūrinių ženklų (pvz.: švyturių, plūdurų) tipai pagal jų paskirtį jūrinėje navigacijoje. The type of a beacon based on its significance to maritime navigation.
1 Kardinalinis (krypčių) Ženklas nurodantis geriausiai laivybai tinkamas vandens kelio kryptis, žiūrint nuo ženklo ŠV, ŠR, PR ir PV. Cardinal A beacon used to indicate that the best navigable water is to be found in one particular of the quadrants that are bounded by the four bearings NW, NE, SE and SW taken from the position of the mark.
5 Lateralinis (ribų) Ženklas nurodantis laivybai tinkamo kelio šonines ribas. Lateral A beacon used to indicate a lateral limit of navigable water.
7 Švartavimosi Ženklas nurodantis laivų švartavimosi/stovėjimo vietą (-as). Mooring A beacon indicating a mooring or moorings.
10 Jūros duomenų kaupimo (surinkimo) sistemos plūduras Plūduras turintis okeanografinius ir metereologinius sensorius ir duomenų įrašymo sistemą. Ocean Data Acquisition System (ODAS) Buoy A beacon associated with a large (up to 6 metres in diameter) buoy carrying oceanographic and meteorological sensors together with an on-board data recording system.
31 Hidroplanų stovėjimo (inkaravietės) ženklas Ženklas nurodantis aviacijos  inkaravietę (stovėjimo vietą) (pvz.: hidroplanų). Seaplane Anchorage Mark A beacon indicating an aeronautical anchorage (for example: for seaplanes).
34 Grunto gramzdinimo jūroje (dampingo) ženklas Ženklas identifikuojantis žemės gramzdinimo rajono ribą. Spoil Ground Mark A beacon indicating the limit of a spoil ground.
36 Radioplūduras Buja su specialia radija, esanti kaip užinkaruotas navigacinis įrenginys . Floating Radiobeacon A buoy equipped with a marker radiobeacon serving as an aid to navigation and secured to its charted position by a mooring.
40 Radaro atsakiklis Radijo švyturys transliuojantis koduotus signalus radaro dažniu, leidžia užklausiančiam laivui nustatyti radaro atsakiklio pelengą (kryptį) ir atstumą. Radar Transponder A transponder beacon transmitting a coded signal on radar frequency, permitting an interrogating craft to determine the bearing and range of the transponder.
41 Polius Ilgas polius (pvz.: metalinis, medinis ar betoninis), įmontuotas (įtvirtintas) į žemės paviršių , tarnaujantis kaip navigacinė priemonė ar kaip stiebas (atrama) navigaciniam ženklui. Pile Beacon A long pile (for example: a heavy timber or section of steel, wood, or concrete) forced into the earth that may serve as an aid to navigation or as a support for an aid to navigation.
42 Akmenų piramidė Akmenų kauburys, dažniausiai kūgio ar piramidės formos, pastatytas kaip kranto ženklas arba žymintis svarbų matavimams tašką. Cairn A mound of stones, usually conical or pyramidal, raised as a landmark or to designate a point of importance in surveying.
43 Plūduriuojantis ženklas Aukšta gairė įstatyta į po vandeniu esantį plūdurą, kurio apačia užinkaruota lanksčia jungtim arba įtempta kabeliu. Buoyant Beacon A tall spar-like beacon fitted with a permanently submerged buoyancy chamber, the lower end of the body is secured to seabed sinker either by a flexible joint or by a cable under tension
44 Šaudymo rajonas Plūduras žymintis šaudymo rajoną. Firing Danger Area A beacon indicating a firing danger area.
51 Registracijos ženklas Ženklas nurodantis priemonės, naudojamos duomenų surinkimui moksliniams tikslams, vietą. Recording Mark A beacon indicating the position of a structure used to record data for scientific purposes.
52 Rekreacijos zona Ženklas nurodantis rekreacijos zoną. Recreation Zone Mark A beacon indicating a recreation zone.
53 Vedlinė Ženklas plaukiantiems laivams nurodantis vedlinę. Leading Line A beacon identifying a leading line for vessels when they are in transit.
54 Išmatuotas atstumas (matavimo linija) Plūduras žymintis vieną išmatuoto atstumo galą. Measured Distance A beacon forming part of a transit indicating one end of a measured distance.
64 Apribotų vertikalių gabaritų žyma Žyma nurodanti minimalų vertikalų aukštį tinkamą praplaukimui. Restricted Vertical Clearance Mark A beacon indicating the minimum vertical space available for passage.
69 Elektros oro linijos kabelio ženklas Ženklas žymintis virš vandens esančios elektros linijos kabelį. Overhead Power Cable Mark A beacon indicating an overhead power cable.
77 Jachtų (buriavimo) ženklas Buja skirta jachtininkams/buriuotojams. Yachting Mark A beacon installed for use by yachtsmen.
78 Sraigtasparnių  ženklas Ženklas nurodantis plotą, kur gali nusileisti sraigtasparnis. Heliport Mark A beacon indicating an area where helicopters may land.
79 GPS ženklas Ženklas nurodantis vietą, kurios padėtis tiksliai nustatyta GPS imtuvu. GPS Mark A beacon indicating a location at which a GPS position has been accurately determined.
80 Hidroplanų nusileidimo vieta Ženklas nurodantis plotą, kur gali nusileisti hidroplanai. Seaplane Landing A beacon indicating an area where seaplanes land.
90 Dienos (dieninis) ženklas Navigacinis ženklas su nešviečiančia žyma nustatoma pagal jo spalvą, kontūrą, ir pagal paskirtį priskirtu numeriu. Daybeacon A beacon equipped with an unlighted daymark identified by its colour, shape, and number depending on the purpose of the beacon.
91 Pagrindinis kanalas iš kairės Ženklas nurodantis pagrindinį kanalą iš kairės pagal šoninių ženklų žymėjimo sistemą. Preferred Channel to Port A beacon indicating that the preferred channel in a lateral system of beaconage is to port.
92 Pagrindinis kanalas iš dešinės Ženklas nurodantis pagrindinį kanalą iš dešinės pagal šoninių ženklų žymėjimo sistemą. Preferred Channel to Starboard A beacon indicating that the preferred channel in a lateral system of beaconage is to starboard.
93 Dešinės pusės riba Ženklas nurodantis dešiniąją kanalo ribą, nustatytą vietos administracijos pagal TŠTA (tarptautinė švyturių tarnybų asociacija) šoninį žymėjimą. Starboard-hand Edge A beacon identifying the starboard hand edge of a channel, according to the locally administered direction of beaconage in the IALA lateral system.
94 Kairės pusės riba Ženklas nurodantis kairiąją kanalo ribą, nustatytą vietos administracijos pagal TŠTA (tarptautinė švyturių tarnybų asociacija) šoninį žymėjimą. Port-hand Edge A beacon identifying the port hand edge of a channel, according to the locally administered direction of beaconage in the IALA lateral system.
95 Vakarų krypties Ženklas nurodantis kad saugiausia plaukioti vakariau, plote apribotame kryptimis ŠV ir PV žiūrint nuo ženklo West Cardinal A beacon used to indicate that the best navigable water is to be found in the quadrant bounded by the two bearings NW and SW taken from the position of the beacon.
96 Pietų krypties Ženklas nurodantis kad saugiausia plaukioti piečiau, plote apribotame kryptimis PR ir PV žiūrint nuo ženklo South Cardinal A beacon used to indicate that the best navigable water is to be found in the quadrant bounded by the two bearings SE and SW taken from the position of the beacon.
97 Rytų krypties Ženklas nurodantis kad saugiausia plaukioti ryčiau, plote apribotame kryptimis ŠR ir PR žiūrint nuo ženklo East Cardinal A beacon used to indicate that the best navigable water is to be found in the quadrant bounded by the two bearings NE and SE taken from the position of the beacon.
98 Šiaurės krypties Ženklas nurodantis kad saugiausia plaukioti šiauriau, plote apribotame kryptimis ŠV ir ŠR žiūrint nuo ženklo North Cardinal A beacon used to indicate that the best navigable water is to be found in the quadrant bounded by the two bearings NW and NE taken from the position of the beacon.
99 Instaliacija Ženklas ant plūduro naudojamas pripildant tanklaivius dujomis arba nafta. Installation A beacon on a buoy used for loading tankers with gas or oil.
102 Įplaukimo draudimas Ženklas nurodantis, kad įplaukimas draudžiamas. Entry Prohibited A beacon indicating that entry is prohibited.
103 Vykstančių darbų ženklas Ženklas nurodantis, kad vyksta darbai. Work In Progress Mark A beacon indicating that work (generally construction) is in progress.
109 Ženklo bokštas Apie 10 m vientisas statinys naudojamas kaip navigacinis ženklas. Beacon Tower A solid structure of the order of 10 metres in height used as a navigational aid.
114 Dirbtinis rifas Ženklas nurodantis dirbtinis rifo vietą, arba jo ribą. Artificial Reef A beacon indicating the existence or the extent of an artificial reef.
115 Specialus Ženklas pirmiausiai naudojamas nurodyti  plotą arba objektą, aprašytą jūriniuose dokumentuose (pvz. Jūrlapiuose, Locijose, pranešimuose jūrininkams), arba pagalbinė priemonė navigacijai. Special A beacon primarily used to indicate an area or feature referred to in nautical documents (for example: chart, Sailing Directions or Notices to Mariners) rather than to assist navigation.
118 Inkaravietė Ženklas nurodantis inkaravientę. Anchorage A beacon indicating an anchorage.
119 Kontrolės Ženklas nurodantis vietą, kurioje nustatyti apribojimai. Control A beacon indicating the location at which a restriction or requirement exists.

BKOO  Geodezinė platuma Geodezinė platuma – kampas, kurį sudaro elipsoido paviršiaus taške normalė su geodezinio ekvatoriaus plokštuma.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Laipsniai 0 -32767 – 32767 N_A

BOT  Tilto atidarymo tipas Bridge Opening Type Struktūros ar mechanizmo, judinančio tiltą arba jo tarpatramį ir leidžiančio praplaukti laivams, tipas. The type of structure or mechanism by which a bridge or bridge span is moved to allow passage of a vessel.
4 Svirtinis Pakeliamas ar nuleidžiamas naudojant atsvarus. Bascule Raised or lowered with a counterpoise.
10 Pasukamasis tiltas Kad laivai praplauktų, tiltas pasukamas aplink ašį (arba abiejuose galuose, arba centre). Swing-bridge Can be turned on a pivot (either at one end or in the centre) to allow the passage of ships.
11 Pakeliamasis tiltas Atidaromas pakeliant aukštyn. Lift-bridge Opens though a vertical lifting operation.
12 Įtraukiamasis Patraukiamas nuo tiltramčio judėjimo per tiltą kryptimi. Retractable Moves away from the gap across the abutment along the travelled way.
14 Panardinamas Nuleidžiamas po vandeniu. Submersible Can be lowered under the surface of the water.
15 Varstomasis Viename gale pritvirtintas ant vyrių, galima pakelti arba nuleisti ir taip leisti ar uždrausti eismą per tiltą arba atidaryti ar uždaryti kanalą. Drawbridge Hinged at one end for drawing up and lowering to prevent or permit passage across it or to open or close a channel spanned by it.
16 Atidaromas Uždarytu tiltu galima pravažiuoti ar praeiti; atidarius tiltą kanalu, per kurį jis nutiestas, gali praplaukti laivai. Opening Capable of being closed when set for carrying road traffic and open when set to permit maritime traffic to pass along the watercourse it crosses.
17 Nejudamas Tilto horizontali ir vertikali padėtis nekeičiama. Fixed Having permanent horizontal and vertical alignment.

BSC  Tilto konstrukcijos tipas Bridge Structure Type Tilto konstrukcijos, tarpatramio ar perdangos tipas (-ai). The type(s) of structural design of a bridge, bridge span, or bridge superstructure.
1 Atviro skliauto arka Arka, erdvė virš kurios kairiojo ir dešiniojo lankų yra atvira. Open Spandrel Arch Arch, where the space above the right and left curves of the arch is open.
2 Gembinis Susideda iš sijų arba santvarų, kurios prasideda nuo polių ar tiltramčių ir tęsiasi viena link kitos, ir sujungtos tiesiogiai ar per tarpinį elementą sudaro tilto tarpatramį. Cantilever Consists of beams or trusses that project from piers or abutments toward each other and, when joined directly or by a suspended connecting member, form a bridge span.
3 Perdanginis Važiuojamoji ar einamoji tilto dalis laikosi ant viršutiniųjų juostų. Deck Carries the travelled way upon the upper chords.
5 Plūdrus Tiltas nejudamas, plūdrus ir laikosi ant pontonų. Floating Fixed, floating, and supported by pontoons.
6 Sijinis Sudarytas iš dviejų ar daugiau sijų, ant kurių laikosi atskira perdanga arba sistema. Girder Consists of two or more girders supporting a separate floor or system.
7 Bokštinio kabinimo Perdanga pakabomis tvirtinama prie lynų, kabančių ant dviejų (arba daugiau) pilonų ir bakštagais pritvirtintų prie tvirto pagrindo. Tower Suspension The deck is suspended by hangars from cables that pass over two (or more) towers and are anchored by backstays to a firm foundation.
8 Santvarinis Laikosi ant gegnių, polių ir statramsčių konstrukcijos. Truss Supported by a framework of rafters, posts and struts.
9 Kabamasis Perdanga pakabomis tvirtinama prie lynų, nutiestų tarp dviejų atramų. Suspension The deck is suspended by hangars from cables attached to and extending between supports.
12 Transporteris Susideda abejose vandentakio pusėse esančių bokštų / pilonų, sujungtų sijų sistema, kuria važinėja vagonas. Transporter Consists of towers on each side of the watercourse connected by a system of girders on which a carriage runs.
15 Plokštinis Savarankiška plokštė. Slab A self-supporting slab.
16 Išilginių sijų Sudarytas iš dviejų ar daugiau sijų, ant kurių laikosi atskira perdanga arba sistema. Stringer Beam Consists of two or more beams supporting a separate floor or system.
19 Lankinis Sijinis tiltas, kurį sudaro arka („lankas“), horizontali styga ir kelios apkrovą laikančios pakabos. Bowstring-bridge A girder bridge consisting of an arch (the "bow"), a horizontal tie, and a series of hangars providing additional load-carrying support.
22 Dengtas Tilto važiuojamasis paviršius turi apsaugą nuo atmosferos poveikio. Covered Including protection from the weather for the travel surface.
26 Uždaro skliauto arka Arka, erdvė, virš kurios kairiojo ir dešiniojo lankų yra uždara. Closed Spandrel Arch Arch, where the space above the right and left curves of the arch is closed.
27 Vantinis Perdanga kabo ant lynų, tiesiogiai pritvirtintų prie bokštinių konstrukcijų. Cable Stayed The deck is suspended from cables attached directly to tower-like supports.
28 Viadukas Tiltas per kelią, geležinkelį ir pan. Viaduct A long elevated structure designed to carry a railway or road over a valley, river, or low-lying ground.
30 Apsemiamasis Yra po vandeniu arba prie vandens paviršiaus, skirtas atlaikyti periodinį apsėmimą. Submersible Designed to be located under or near the surface of the water and intended to survive periodic submersion.
31 Arkinis Važiuojamoji dalis įrengta ant arkų, perduodančių tilto svorį ir apkrovą arkų atramoms. Arch Supported by an arch underneath the bridge that directs pressure and weight of the bridge outward to the supports along the arch.
32 Estakadinis Sudarytas iš daug trumpų tarpatramių, kuriuos laiko įkypi vertikalūs elementai, suteikiantys tiltui šoninio tvirtumo. Trestle Consists of a large number of short spans, supported by splayed vertical elements to provide lateral rigidity.

BSS  Pastato antstato forma Building Superstructure Shape Aukštutinės dalies, esančios virš bendrosios stogo linijos, forma ir (ar) išvaizda. The configuration and/or appearance of a superstructure extending above the general roofline.
1 Stoglangiai Viršutinė dalis su langais arba vėdinimo angomis. Clerestory An accessory raised section containing a series of windows and/or ventilators along its sides.
2 Špilis Ilga smailėjanti pastato ar jo bokšto viršūnė. Steeple An accessory pointed (for example: pyramidal) structure towering above the roof.
3 Kupolas Pusrutulio išvaizdos bokštas. Cupola An accessory rounded vault or dome forming part of the roof.
4 Bokštelis Papildomas nedidelis bokštas. Turret An accessory small or subordinate tower, especially one projecting (frequently at some height above the ground) from an angle of the walls.
5 Bokštas Pastato smailus paaukštinimas. Tower An accessory tall narrow structure, usually of square, circular, or rectangular section.
6 Minaretas Prie mečetės esantis aukštas bokštas. Minaret An accessory tall tower or turret surrounded by one or more projecting balconies.
7 Kaminas Statinys dūmams ar garams išeiti. Smokestack An accessory smokestack or chimney containing a passage or flue for discharging smoke and gases of combustion.

BST  Ribos statusas Boundary Status Ribos nustatymo statusas. The status of delimitation of a boundary.
1 Nustatyta Nustatyta riba, dėl kurios kaimyninių teritorijų valdymo institucijos sutaria. Definite A boundary having an established, accepted delimitation where no significant sections are in dispute by the adjoining authorities.
2 Neapibrėžta Riba nėra aiškiai nustatyta, bet kaimyninių teritorijų valdymo institucijos dėl jos nesiginčija. Indefinite A boundary that is vaguely delimited, so as to question the accurate delineation of territory and its depiction on cartographic products, but that is not actively disputed by the adjoining authorities.
3 Nustatinėjama Riba, dėl kurios kaimyninių teritorijų valdymo institucijos nesutaria ir ji arba jos dalis yra nustatinėjama. In Dispute A boundary whereby one or both adjoining authorities contest some portion(s) of or an entire boundary.
4 Nenustatyta Kaimyninių teritorijų valdžios institucijų nenustatyta riba. No Defined Boundary Has not been defined by either of the adjoining authorities.

CAB  Kabelio tipas Cable Type Kabelio tipas pagal paskirtį. The type of a cable based on its use.
2 Elektros Kabelis skirtas elektros energijos perdavimui ir (ar) paskirstymui. Power Line A cable that transmits or distributes electrical power.
3 Telefono Kabelis skirtas telefono signalų perdavimui. Telephone A cable that transmits telephone signals.
4 Telegrafo Kabelis skirtas telegrafo signalų perdavimui. Telegraph A cable that transmits telegraph signals.
6 Elektros perdavimo linijos Kabeliai skirti elektros energijos perdavimui dideliais atstumais (būdinga aukštos įtampos elektros linijoms). Transmission Line A cable that transmits electrical power over long distances.
7 Skaitmeninė ryšių linija Kabelis skirtas skaitmeninio ryšio signalų perdavimui. Digital Communication Line A cable that transmits digital signals.
8 Ryšių linijos Kabelis skirtas ryšio signalų perdavimui. Communication Line A cable that transmits communication signals.
9 Skaidulinis optinis kabelis Kabelis, perduodantis skaitmeninius signalus optinėmis skaidulomis. Fibre-optic A cable that transmits digital signals using optical fibres.

CEF  Kultūrinės infrastruktūros tipas Cultural Facility Type Kultūrinės paskirties pastato arba statinio tipas. The type of a facility or building that is used for cultural activities.
1 Pilis Didelis įtvirtintas storomis sienomis pastatas. Castle A large fortified building with thick walls, usually dominating the surrounding region.
2 Muziejus Pastatas, kuriame kaupiami, saugomi ir eksponuojami daiktai, turintys mokslinę, istorinę arba meninę vertę. Museum A building devoted to the acquisition, conservation, study, exhibition, and educational interpretation of objects having scientific, historical, or artistic value.
6 Konferencijų centras Didelis pastatas, kuriame vyksta visuomeniniai susirinkimai ir (ar) pasirodymai (pvz.: auditorija, žiūrovų salė) Auditorium A large building for public meetings and/or performances.
7 Operos teatras Specialiai suprojektuotas operos vaidinimams teatro pastatas. Opera House A building that houses a theatre designed chiefly for the performance of operas.
9 Sporto centras Teritorija, apimanti pastatus, infrastruktūrą ir kelius, kurioje vyksta ir stebimi sporto renginiai. Sports Centre An site consisting of buildings, associated facilities, roads, and supporting terrain that is used for performing and observing sporting events.
10 Bendruomenės centras Dažniausiai miesteliams ar kaimams esantis pastatas, kuriame vyksta bendruomeninė veikla (pvz.: sporto, meno). Community Centre A building used for recreational exercise and minor sports competitions, which typically serves a small town, community, or local region.
11 Teatras Pastatas, statinys, ar patalpa, kurioje vyksta vaidinimai, filmai ar kiti teatriniai pasirodymai. Theater A building, a room or outdoor structure used for the presentation of plays, films, or other dramatic performances.
12 Biblioteka Pastatas arba jo dalis, kuriame galima skaityti ir (ar) pasiskolinti literatūrinę arba meninę medžiagą. Library A building, or part of building, in which literary and artistic materials (for example: books, periodicals, newspapers, pamphlets, prints, records, and/or tapes) are kept for reading, reference, and/or lending.

CFC  Įkalinimo įstaigos tipas Corrections Facility Type Įstaigos, skirtos laikyti nusikaltusius asmenis, tipas. The type of a facility or building that is used to incarcerate prisoners serving terms of punishment detention, awaiting trial or other judiciary proceedings or awaiting further processing by authorities (for example: illegal immigrants awaiting deportation).
1 Kalėjimas Teritorija, apimanti pastatus, kuriuose kali asmenys nubausti už kriminalinius nusikaltimus. Prison A location where long (usually more than one year) sentences for criminal misconduct may be served.
2 Tardymo izoliatorius Pastatas, kuriose laikomi asmenys, laukiantys teismo nuosprendžio. Jail A location where the criminally accused are initially taken to be processed and await trial and where short (usually less than one year) sentences for criminal misconduct may be served.
3 Pataisos namai Pastatas naudojamas jaunų arba pirmą kart nuteistų nusikaltėlių drausminimui, perauklėjimui ir lavinimui. Reformatory A building used for the discipline, reformation, and training of young and/or first offenders.
501 Užsieniečių registracijos centras Įstaiga, skirta laikyti sulaikytus užsieniečius ir apgyvendinti prieglobsčio prašytojus.    

CIT   Komercinės paskirties pastato tipas Commercial Facility Type Komercinės paskirties pastato ar statinio tipas. The type of a facility or building that is used for commercial purposes.
1 Bankas Įstaigos, atliekančios įvairias operacijas su pinigais, pastatas. Bank A building occupied by an establishment for the custody, deposit, loan, exchange, and/or issue of money, which it pays out on the customer's order.
5 Šunidė Vieta, kur veisiami, treniruojami ir (ar) laikomi šunys. Kennel A structure used for the breeding, training, and/or boarding of dogs.
6 Turgus Prekybos vieta, esanti po atviru dangumi arba uždengtame statinyje. Market An open space or covered building in which goods (for example: provisions and/or livestock) are displayed for sale.
7 Spaustuvė Pastatas, kuriame spausdinami įvairūs spaudos leidiniai. Newspaper Plant A building used in the printing, collating, storage, and/or distribution of a newspaper.
8 Automobilių stovėjimo aikštelė (garažas) Kelių aukštų statinys, skirtas automobilių parkavimui. Parking Garage A designated, multi-level, structure used for parking and/or storing vehicles.
9 Taisykla/servisas Pastatas, kurioje taisomi sulaužyti ir (ar) sugadinti daiktai. Repair Facility A facility for restoring broken and/or damaged goods (for example: household appliances) to sound condition.
10 Prekybos centras Pastatas, kuriame yra parduotuvės, restoranai ir kitos komercinės paskirties vietos. Shopping Centre A group of shops, often including restaurants and other businesses, that share a common parking lot.
13 Sandėlis Pastatas arba jo dalis, kurioje sandėliuojamos prekės. Warehouse A building, or part of a building, used for the storage of retail goods (for example: furniture).

COF  Objekto funkcinė paskirtis Feature Function Pagrindinė objekto funkcinė paskirtis. The primary functional use(s) of a feature.
1 Žemės ūkio Susijęs su žemės įdirbimu, pasėlių auginimu ir galvijų auginimu. Agricultural Relating to the cultivation of the soil, growing crops, and raising livestock.
2 Komercinės Susijęs su pirkimu, pardavimu, mainais arba prekių pervežimu. Commercial Relating to the buying, selling, exchange, or transportation of products and commodities on a large scale for profit.
3 Komunikacijų Susijęs su pranešimų siuntimu ar gavimu elektroniniais signalais kabeliu ar bevieliu ryšiu. Communications Relating to the transmission or receipt of messages via electronic signals, either by wire or wireless means.
4 Diplomatinės Susijęs su tarptautinių santykių valdymu. Diplomatic Relating to the practice of conducting international relations.
5 Švietimo Susijęs su mokymu arba mokymusi. Educational Of or pertaining to teaching and learning.
6 Vyriausybinės Susijęs su Valstybinių reikalų administravimu ir kontrole. Governmental Of or pertaining to the administration and control of a political unit.
7 Pramoninės Susijęs su parduodamų prekių, medžiagų gamyba, perdirbimu ir apdirbimu. Industrial Relating to the production, treatment, processing, or other manufacture of goods or materials to products for sale.
8 Medicininės Susijęs su sveikatos priežiūra ir ligų nustatymu ar prevencija, bei su kitomis žmonių ar gyvūnų sveikatos problemomis. Medical Of or pertaining to the art and science of health maintenance, and the prevention, detection, and cure of disease and other health related problems in humans and animals.
9 Karinės Susijęs su šalies ginkluotosiomis pajėgomis. Military Relating to the Armed Forces of a nation or state and their defensive and offensive capabilities.
11 Rekreacinės Skirtas poilsiui, jėgoms, sveikatai atgauti. Recreational Relating to the rest, relaxation, renewal of spirit, enjoyment, refreshment, etc., both with passive and active physical activities.
12 Religinės Susiję su religija ir tikyba. Religious Relating to the belief in a spiritual power.
13 Koncervatinės paskirties Susiję su specialios paskirties teritorijomis, tokiomis kaip nacionaliniai parkai, gyvūnų apsaugos teritorijomis ir pan. Reserve Of or pertaining to an area set aside for specific purpose, such as a national park, animal sanctuary, bio-diversity area, hunting area, and other similar reasons.
14 Gyvenamosios Susiję su gyventojų apgyvendinimu. Residential Relating to the housing of the population or their dwelling units.
15 Transporto Susijęs su žmonių ir (ar) krovinių pervežimu iš vienos vietos į kitą. Transportation Of or pertaining to the movement of personnel or goods from one place to another by mechanical or animal means.
16 Komunalinės Susijęs su komunalinėmis paslaugomis. Utilities Relating to the services provided to the population of an area, such as electricity, gas, water, sewer, etc., excluding transportation.
17 Jūrinės Susijusi su jūrine navigacija ir (ar) komercija. Maritime Of or relating to navigation or commerce on the sea, or bordering on the sea.
18 Hidrologinės Susijęs su paviršiniu, požeminiu ir atmosferiniu vandeniu. Hydrological Of or pertaining to the properties, distribution, and circulation of water on the land surface, underground in soil and rocks, and in the atmosphere.
501 Saugomos teritorijos Susijęs su sausumos ir (ar) vandens plotais nustatytomis aiškiomis ribomis, turinčiais pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka).    

CPA  Geodezinio punkto tipas Survey Control Point Type Matavimais nustatyto geodezinio punkto tipas pagal nustatymo metodą arba paskirtį. The type of a control point established by surveying methods based on method of establishment and/or intended use.
1 Reperis Nuolatinis stabilus objektas su pažymėtu žinomo aukščio tašku, naudojamas kaip atskaitos taškas stebint potvynius arba kaip kontrolinis taškas niveliuojant. Benchmark A permanent, stable object containing a marked point of known elevation with respect to a datum used as a reference level for tidal observations or as a control point for levelling.
2 Horizontalios padėties Horizontalią padėtį nurodantis punktas, naudojamas žemesnės eilės matavimų vietai nustatyti arba žemėlapiams sudaryti. Horizontal Position A point identifying a horizontal position used for locating subordinate surveys or mapping.
3 Planimetrinio tinklo punktas Nuolatinis stabilus objektas, nurodantis ir horizontalią padėtį, ir aukštį, naudojamas žemesnės eilės matavimams ar žemėlapiams. Horizontal Position and Benchmark A permanent, stable object identifying both horizontal position and elevation benchmark used for locating subordinate surveys or mapping.
4 Astronominis punktas Taškas, pagal kurį matininkai gali tiksliai nustatyti padėtį astronominiais prietaisais. Astronomic Position A point used by surveyors for determining precise position by astronomical means.
5 Vertikalios padėties Vertikalią padėtį nurodantis punktas, naudojamas žemesnės eilės matavimų vietai nustatyti arba žemėlapiams sudaryti. Vertical Position A point identifying a vertical position used for locating subordinate surveys or mapping.
8 Pagrindinio planimetrinio tinklo stotis Nuolatinių „pagrindinių“ horizontalių punktų, kurių geografinė padėtis nustatyta trečios ar aukštesnės klasės tikslumu, tinklo stotis. Horizontal Main Station A station in a network of permanently marked 'main' horizontal control points having their geographic positions established to form third order accuracy or better.
9 Antraeilio horizontaliojo tinklo stotis Vietinio pobūdžio horizontaliojo tinklo, kurio punktų geografinės padėties nustatymo tikslumas yra žemesnės eilės negu pagrindinio tinklo, stotis (pvz., naudojama kranto linijai nustatyti, gyliui žymėti ar atstumams matuoti tolimačiu). Horizontal Secondary Station A station in a network of horizontal control points of a localized nature (for example: utilized for shoreline plots, sounding marks, and/or stadia work) whose geographic position may be established to a slightly lower order than main horizontal control points.
10 Pagrindinio vertikaliojo tinklo stotis Nuolatinių „pagrindinių“ vertikalių punktų, kurių geografinė padėtis nustatyta trečios ar aukštesnės klasės tikslumu, tinklo stotis. Vertical Main Station A station in a network of permanently marked 'main' vertical control points having their geographic positions established to form third order accuracy or better.
11 Antraeilio vertikaliojo tinklo stotis Vietinio pobūdžio vertikaliojo tinklo, kurio punktų geografinės padėties nustatymo tikslumas yra žemesnės eilės negu pagrindinio tinklo, stotis (pvz., naudojama kranto linijai nustatyti, gyliui žymėti ar atstumams matuoti tolimačiu). Vertical Secondary Station A station in a network of vertical control points of a localized nature (for example: utilized for shoreline plots, sounding marks, and/or stadia work) whose geographic position may be established to a slightly lower order than main vertical control points.
12 Tranguliacijos punktas Atpažįstamas žemės taškas, kurio geografinės koordinatės nustatytos geodeziniais prietaisais kampų matavimo metodais. Triangulation Point A recoverable point on the earth, whose geographic coordinates have been determined by angular methods with geodetic instruments.
13 Fiksuotas taškas Taškas, kurio padėtis tiksliai nustatyta ir nurodyta žemėlapyje. Fixed Point A point whose position has been accurately determined and plotted.
14 Riboženklis Išmatuotos ribos linijos padėtį nurodantis ženklas. Boundary Mark Marker identifying the location of a surveyed boundary line.
501 Gravimetrinis punktas Nuolatinis stabilus objektas, kuriam yra nustatyti gravimetriniai parametrai.    

CRC  Kelių susikirtimo tipas Route Junction Type Kelių susijungimo ar susikirtimo suformuotos sankryžos tipas. The type of shape formed by the junction (meeting and/or crossing) of multiple routes.
1 "T" formos Tiesi trišalė sankryža. Junction One route ends at the junction, forming a 'T' shape.
2 Keturšalė Susikirtę du keliai suformuoja keturšalią sankryžą. Intersection Two routes cross, forming a four-way intersection.
3 Daugiašalė Keletos kelių susijungimas arba susikirtimas, suformuojantis žvaigždės tipo sankryžą. Star Multiple routes meet and/or cross, forming a star-shaped branching.
501 Trišalė Trijų kelių sankryža.    
502 Žiedinė Sankryža, kurioje eismas vyksta ratu.    

CUS  Ryšių infrastruktūros tipas Communication Facility Type Įrenginio, pastato arba statinio, kuriame apdorojami ir (ar) kontroliuojami ryšių signalai. The type of a facility, building, or structure that supports the processing and/or control of communication signals.
3 Pagrindinė telefonų stotis Vieta, kur telefono skambučiai perjungiami tarp skirtingų pagrindinių ryšių linijų. Main Telephone Exchange A location where telephone calls are connected between different trunk lines.
5 Telegrafas Statinys, kuriame yra valdomi telegrafo signalai. Telegraph A structure in which telegraph signals are processed and/or controlled.
6 Telefonas Statinys, kuriame yra valdomi telefono signalai. Telephone A structure in which telephone signals are processed and/or controlled.
7 Telefonų stotis Vieta, kur telefono skambučiai perjungiami tarp skirtingų ryšių linijų. Telephone Switching Station A location where telephone calls are connected between different lines.

CWT Tunelis Contained within Tunnel Nurodo, ar objektas bent jau dalinai, yra tunelyje ar eina tuneliu. The object is at least partially located within, or passes through, a tunnel.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Boolen N_A 0 N_A N_A

DDC  Būsto tipas Dwelling Type Pastato, kuriame žmonės apsigyvena nuolatinai ar ilgam laikui, tipas. The type of a facility or building that is used as a permanent or long term human dwelling.
1 Namas Gyvenamosios paskirties pastatas, turintis vieną ar daugiau aukštų. House A self-contained unit having a ground floor and one or more upper storeys serving for human habitation.
3 Namelis-autopriekaba Kaip būstas naudojama priekaba, neturinti pastovaus pamato ir lengvai pergabenama. Caravan A trailer that is used as a dwelling, has no permanent foundation, and is designed to be easily moved.
4 Senelių namai Gyvenamasis pastatas, kuriame gyvena grupė pagyvenusių asmenų. Senior Citizen's Home A residential building housing a group of elderly persons.
5 Studentų bendrabutis Pastatas, kuriame laikinai apgyvendinami vienoje įstaigoje dirbantys ar besimokantys civiliai asmenys. Dormitory A building used to house civilian personnel that is typically large, unadorned, and intended for relatively temporary occupancy.
6 Trobelė Mažas, paprastas ar nesudėtingas namelis, pastogė. Hut A small, simple, or crude house or shelter.
7 Vasarnamis Privatus namas, kuriame gyvenama vasara ar laisvadieniais. Vacation Cottage A private summer and/or weekend holiday residence.
8 Butas Apartamentai formuojantys vieną gyvenamąja vietą daugiabučiame name. Apartment A suite of rooms forming one residence in a building containing a number of these.
9 Viešbutis nuolatiniams gyventojams Įstaiga, kurioje gyventojams užmokėjus teikiamos apgyvendinimo, maitinimo ir (ar) kitos paslaugos. Residential Hotel An establishment, especially of a comfortable or luxurious kind, where paying visitors are provided with accommodation, meals, and/or other services.

DTIV Dirvožemio tipologinis vienetas Dirvožemio tipologinis vienetas pagal LTDK_99 ir FAO 90(98).
501 PR PRADŽIAŽEMIAI. FAO: RG. REGOSOLS
502 PRk Karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc. Calcaric Regosols
503 PRk-p Paprastieji karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-ha. Hapli-Calaric Regosols
504 PRk-p-(e3) Paprastasis karbonatingasis pradžiažemis (smarkiai eroduotas dirvožemis). FAO: RGc-ha-(es). Hapli-Calcaric Regosol (severly eroded soil)
505 PRk-p-(n) Paprastasis karbonatingasis pradžiažemis (giliai nukastas dirvožemis) . FAO: RGc-ha-(ds). Hapli-Calcaric Regosol (disturbed by man/digged off soil)
506 PRk-g4 Giliau glėjiški karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-gln-w. Endohypogleyi-Calcaric Regosols
507 PRk-a Antropogeniniai karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-ah. Anthropi-Calcaric Regosols
508 PRk-a-t Trąšažeminiai antropogeniniai karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-ah-tr. Anthropi-Calcaric Regosols
509 PRk-a-m Gruzdiniai antropogeniniai karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-ah-ub. Anthropi-Calcaric Regosols (Urbic)
510 PRk-a-q Šiukšlyniniai antropogeniniai karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-ah-sp. Anthropi-Calcaric Regosols (Spolic)
511 PRk-a-o Puvėsiniai antropogeniniai karbonatingieji pradžiažemiai. FAO: RGc-ah-ga. Anthropi-Calcaric Regosols (Garbic)
512 PRb Pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe. Eutric Regosols
513 PRb2 Tipingi pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-o. Orthieutric Regosols
514 PRb2-(e3) Tipingas pasotintasis pradžiažemis (smarkiai eroduotas dirvožemis). FAO: RGe-o-(es). Orthieutric Regosol (severly eroded soil)
515 PRb2-(n) Tipingas pasotintasis pradžiažemis (giliai nukastas dirvožemis) . FAO: RGe-o-(ds). Orthieutric Regosol (disturbed by man/digged off soil)
516 PRb-g4 Giliau glėjiški pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-gln-w. Endohypogleyi-Eutric Regosols
517 PRb-a Antropogeniniai pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-ah. Anthropi-Eutric Regosols
518 PRb-a-t Trąšažeminiai antropogeniniai pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-ah-tr. Anthropi-Eutric Regosols (Terric)
519 PRb-a-m Gruzdiniai antropogeniniai pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-ah-ub. Anthropi-Eutric Regosols (Urbic)
520 PRb-a-q Šiukšlyniniai antropogeniniai pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-ah-sp. Anthropi-Eutric Regosols (Spolic)
521 PRb-a-o Puvėsiniai antropogeniniai pasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGe-ah-ga. Anthropi-Eutric Regosols (Garbic)
522 PRn Nepasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGd. Dystric Regosols
523 PRn1-(n) Sekliai nepasotinti pradžiažemiai (giliai nukasti dirvožemiai). FAO: RGd-p-(ds). Epidystric Regosols (disturbed by man/digged off soils)
524 PRn-g4 Giliau glėjiški nepasotintieji pradžiažemiai. FAO: RGd-gln-w. Endohypogleyi-Dystric Regosols 
525 KD KALKŽEMIAI. FAO: LP. LEPTOSOLS
526 KDc Uoliniai kalkžemiai. FAO: LPq. Lithic Leptosols
527 KDc-d Dolomitiniai uoliniai kalkžemiai. FAO: LPq-do. Dolomiti-Lithic Leptosols
528 KDc-d-(n) Nukastas dolomitinis uolinis kalkžemis . FAO: LPq-do-ds. Dolomiti-Lithic Leptosol (disturbed by man/digged off)
529 KDc-d-(n)-(r) Rekultivuotas dolomitinis uolinis kalkžemis . FAO: LPq-do-ah. Anthropi-Dolomiti-Lithic Leptosol (recovered disturbed by man/digged off)
530 KDc-gy Gipsiniai uoliniai kalkžemiai. FAO: LPq-gy. Gypsi-Lithic Leptosols
531 KDž=z Žvyriniai kalkžemiai. FAO: LPk. Rendzic Leptosols
532 KDk-ž=KDk-z Stambiažvyriai kalkžemiai. FAO: LPk-sk. Skeleti-Rendzic Leptosols
533 KDk-ž-(n)=KDk-z-(n) Nukastas stambiažvyris kalkžemis . FAO: LPk-sk-ds. Skeleti-Rendzic Leptosol (disturbed by man/digged off)
534 KDk-ž-(n)-(r)=KDkz-(n)-(r) Rekultivuotas stambiažvyris kalkžemis. FAO: LPk-sk-ds-ah. Anthropi-Skeleti-Rendzic Leptosol (recovered disturbed by man/digged off)
535 RD RUDŽEMIAI. FAO: CM. CAMBISOLS
536 RDk Karbonatingieji rudžemiai. FAO: CMc. Calcaric Cambisols
537 RDk1 Sekliai karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-p. Epicalcaric Cambisols
538 RDk1-e1 Menkai eroduotas sekliai karbonatingas rudžemis. FAO: CMc-p-el. Epicalcaric Cambisol (slightly eroded)
539 RDk1-e2 Vidutiniškai eroduotas sekliai karbonatingas rudžemis. FAO: CMc-p-em. Epicalcaric Cambisol (moderately eroded)
540 RDk1-g0 Giliai glėjiški sekliai karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-p-gld-w. Bathihypogleyi-Epicalcaric Cambisols
541 RDk1-g1 Giliai glėjiniai sekliai karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-p-gld-h. Bathihypergleyi-Epicalcaric Cambisols
542 RDk1-j2 Giliau stagniški sekliai karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-p-stn-w. Endohypostagni-Epicalcaric Cambisols
543 RDk2 Giliau karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-n. Endocalcaric Cambisols
544 RDk2-e1 Menkai eroduotas giliau karbonatingas rudžemis. FAO: CMc-n-el. Endocalcaric Cambisol (slightly eroded)
545 RDk2-e2 Vidutiniškai eroduotas giliau karbonatingas rudžemis. FAO: CMc-n-em. Endocalcaric Cambisol (moderately eroded)
546 RDk2-g0 Giliai glėjiški giliau karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-n-gld-w. Bathihypogleyi- Endocalcaric Cambisols
547 RDk2-g1 Giliai glėjiniai giliau karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-n-gld-h. Bathihypergleyi- Endocalcaric Cambisols
548 RDk2-j2 Giliau stagniški giliau karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-n-stn-w. Endohypostagni- Endocalcaric Cambisols
549 RDk-y Deliuviniai karbonatingi rudžemiai. FAO: CMc-fv. Fluvi-Calcaric Cambisols
550 RDb Pasotintieji rudžemiai. FAO: CMe. Eutric Cambisols
551 RDb2 Tipingi pasotintieji rudžemiai. FAO: Cme-o. Orthieutric Cambisols
552 RDb-e1 Menkai eroduotas pasotintasis rudžemis. FAO: CMe-el. Eutric Cambisol (slightly eroded)
553 RDb-e2 Vidutiniškai eroduotas pasotintasis rudžemis . FAO: CMe-em. Eutric Cambisol (moderately eroded)
554 RDb-g0 Giliai glėjiški pasotintieji rudžemiai . FAO: CMe-gld-w. Bathihypogleyi-Eutric Cambisols
555 RDb-g1 Giliai glėjiniai pasotintieji rudžemiai . FAO: CMe-gld-h. Bathihypogleyi-Eutric Cambisols
556 RDb-j2 Giliau stagniški pasotintieji rudžemiai. FAO: CMe-stn-w. Endohypostagni- Eutric Cambisols
557 RDb-y Deliuviniai pasotintieji rudžemiai. FAO: Cme-fv. Fluvi-Eutric Cambisols
558 RDn Nepasotintieji rudžemiai. FAO: CMd. Dystric Cambisols
559 RDn1 Sekliai nepasotinti rudžemiai. FAO: Cmd-p. Epidystric Cambisols
560 RDn-e1 Menkai eroduotas nepasotintasis rudžemis. FAO: CMd-el. Dystric Cambisol (slightly eroded)
561 RDn-g0 Giliai glėjiški nepasotintieji rudžemiai. FAO: CMd-gld-w. Bathihypogleyi-Dystric Cambisols
562 RDn-g1 Giliai glėjiniai nepasotintieji rudžemiai. FAO: CMd-gld-h. Bathihypergleyi-Dystric Cambisols
563 RDn-j2 Giliau stagniški nepasotintieji rudžemiai. FAO: CMd-stn-w. Endohypostagni-Dystric Cambisols
564 RDg Glėjiškieji rudžemiai. FAO: CMg. Gleyic Cambisols
565 RDg4-k1 Sekliai karbonatingi giliau glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-n-w-cap. Epicalcari-Endohypogleyic Cambisols
566 RDg4-k2 Giliau karbonatingi giliau glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-n-w-can. Endocalcari-Endohypogleyic Cambisols
567 RDg4-b Pasotintieji giliau glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-n-w-eu. Eutri-Endohypogleyic Cambisols
568 RDg4-n Nepasotintieji giliau glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-n-w-dy. Dystri-Endohypogleyic Cambisols
569 RDg4-y Deliuviniai giliau glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-n-w-fv. Fluvi-Endohypogleyic Cambisols 
570 RDg5-k1 Sekliai karbonatingi giliau glėjiniai rudžemiai. FAO: CMg-n-h-cap. Epicalcari-Endohypergleyic Cambisols
571 RDg5-k2 Giliau karbonatingi giliau glėjiniai rudžemiai. FAO: CMg-n-h-can. Endocalcari-Endohypergleyic Cambisols
572 RDg5-b Pasotintieji giliau glėjiniai rudžemiai. FAO: CMg-n-h-eu. Eutri-Endohypergleyic Cambisols
573 RDg5-n Nepasotintieji giliau glėjiniai rudžemiai. FAO: CMg-n-h-dy. Dystri-Endohypergleyic Cambisols
574 RDg5-y Deliuviniai giliau glėjiniai rudžemiai. FAO: CMg-n-h-fv. Fluvi-Endohypergleyic Cambisols
575 RDg8-k1 Sekliai karbonatingi sekliai glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-p-w-cap. Epicalcari-Epihypogleyic Cambisols
576 RDg8-k2 Giliau karbonatingi sekliai glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-p-w-can. Endocalcari- Epihypogleyic Cambisols
577 RDg8-b Pasotintieji sekliai glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-p-w-eu. Eutri-Epihypogleyic Cambisols
578 RDg8-n Nepasotintieji sekliai glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-p-w-dy. Dystri-Epihypogleyic Cambisols
579 RDg8-y Deliuviniai sekliai glėjiški rudžemiai. FAO: CMg-p-w-fv. Fluvi-Epihypogleyic Cambisols
580 ID IŠPLAUTŽEMIAI (pn. DUMBLUOTŽEMIAI). FAO: LV. LUVISOLS
581 IDk Karbonatingieji išplautžemiai. FAO: LVk. Calc(ar)ic Luvisols
582 IDk-p Paprastieji karbonatingieji išplautžemiai. FAO: LVk-ha. Hapli-Calc(ar)ic Luvisols
583 IDk-e1 Menkai eroduotas karbonatingas išplautžemis. FAO: LVk-el. Calc(ar)ic Luvisols (slightly eroded)
584 IDk-e2 Vidutiniškai eroduotas karbonatingas išplautžemis. FAO: LVk-em. Calc(ar)ic Luvisols (moderately eroded)
585 IDk-g0 Giliai glėjiški karbonatingi išplautžemiai. FAO: LVk-gld-w. Bathihypogleyi- Calc(ar)ic Luvisols
586 IDk-g1 Giliai glėjiniai karbonatingieji išplautžemiai. FAO: LVk-gld-h. Bathihypergleyi- Calc(ar)ic Luvisols
587 IDp Paprastieji išplautžemiai. FAO: LVh. Haplic Luvisols
588 IDp-t Tipingi paprastieji išplautžemiai. FAO: LVk-or. Orthi-Haplic Luvisols
589 IDp-e1 Menkai eroduotas paprastasis išplautžemis. FAO: LVh-el. Haplic Luvisol (slightly eroded)
590 IDp-e2 Vidutiniškai eroduotas paprastasis išplautžemis. FAO: LVh-em. Haplic Luvisol (moderately eroded)
591 IDp-g0 Giliai glėjiški paprastieji išplautžemiai. FAO: LVh-gld-w. Bathihypogleyi- Haplic Luvisols
592 IDp-g1 Giliai glėjiniai paprastieji išplautžemiai . FAO: LVh-gld-h. Bathihypergleyi- Haplic Luvisols
593 IDe Pajaurėję išplautžemiai. FAO: LVa. Albic Luvisols
594 IDe-p Paprastieji pajaurėję išplautžemiai. FAO: LVA-Ha. Hapli-Albic Luvisols
595 IDe-g0 Giliai glėjiški pajaurėję išplautžemiai . FAO: LVa-gld-w. Bathihypogleyi- Albic Luvisols
596 IDe-g1 Giliai glėjiniai pajaurėję išplautžemiai. FAO: LVa-gld-h. Bathihypergleyi- Albic Luvisols
597 IDj Stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj. Stagnic Luvisols
598 IDj2-k Karbonatingieji giliau stangiški išplautžemiai. FAO: LVj-n-w-cc. Calc(ar)i-Endohypostagnic Luvisols
599 IDj2-p Paprastieji giliau stangiški išplautžemiai. FAO: LVj-n-w-ha. Hapli-Endohypostagnic Luvisols
600 IDj2-e Pajaurėję giliau stagniški išplautžemiai. FAO: LVj-n-w-ab. Albi- Endohypostagnic Luvisols
601 IDj3-k Karbonatingieji giliau stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj-n-h-cc. Calc(ar)i-Endohyperstagnic Luvisols
602 IDj3-p Paprastieji giliau stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj-n-h-ha. Hapli-Endohyperstagnic Luvisols
603 IDj3-e Pajaurėję giliau stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj-n-h-ab. Albi- Endohyperstagnic Luvisols
604 IDj6-k Karbonatingieji stangiškieji išplautžemiai. FAO: LVj-w-cc. Calc(ar)i-Hypostagnic Luvisols
605 IDj6-p Paprastieji stangiškieji išplautžemiai. FAO: LVj-w-ha. Hapli-Hypostagnic Luvisols
606 IDj6-e Pajaurėję stangiškieji išplautžemiai. FAO: LVj-w-ab. Albi- Hypostagnic Luvisols
607 IDj7-k Karbonatingieji stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj-h-cc. Calc(ar)i-Hyperstagnic Luvisols
608 IDj7-p Paprastieji stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj-h-ha. Hapli- Hyperstagnic Luvisols
609 IDj7-e Pajaurėję stagniniai išplautžemiai. FAO: LVj-h-ab. Albi- Hyperstagnic Luvisols
610 IDg Glėjiškieji išplautžemiai. FAO: LVg. Gleyic Luvisols
611 IDg4-k Karbonatingieji giliau glėjiški išplautžemiai. FAO: LVg-n-w-cc. Calc(ar)i-Endohypogleyic Luvisols
612 IDg4-p Paprastieji giliau glėjiški išplautžemiai. FAO: LVg-n-w-ha. Hapli- Endohypogleyic Luvisols
613 IDg4-e Pajaurėję giliau glėjiški išplautžemiai. FAO: LVg-n-w-ab. Albi- Endohypogleyic Luvisols
614 IDg5-k Karbonatingieji giliau glėjiniai išplautžemiai. FAO: LVg-n-h-cc. Calc(ar)i- Endohypergleyic Luvisols
615 IDg5-p Paprastieji giliau glėjiniai išplautžemiai. FAO: LVg-n-h-ha. Hapli- Endohypergleyic Luvisols
616 IDg5-e Pajaurėję giliau glėjiniai išplautžemiai. FAO: LVg-n-h-ab. Albi- Endohypergleyic Luvisols
617 IDg8-k Karbonatingieji sekliai glėjiški išplautžemiai. FAO: LVg-p-w-cc. Calc(ar)i-Epihypogleic Luvisols
618 IDg8-p Paprastieji sekliai glėjiški išplautžemiai. FAO: LVg-p-w-ha. Hapli- Epihypogleic Luvisols
619 IDg8-e Pajaurėję sekliai glėjiški išplautžemiai. FAO: LVg-p-w-ab. Albi- Epihypogleic Luvisols
620 PL PALVAŽEMIAI . FAO: PL. PLANOSOLS
621 PLb Pasotintieji palvažemiai. FAO: PLe. Eutric Planosols
622 PLb2 Tipingi pasotintieji palvažemiai. FAO: Ple-o. Orthieutric Planosols
623 PLb-g4 Giliau glėjiški pasotintieji palvažemiai. FAO: Ple-gln-w. Endohypogleyi-Eutric Planosols
624 PLn Nepasotintieji palvažemiai. FAO: PLd. Dystric Planosols
625 PLn1 Sekliai nepasotinti palvažemiai. FAO: Pld-p. Epidystric Planosols
626 PLn-f Geležingieji nepasotintieji palvažemiai. FAO: Pld-fr. Ferri-Dystric Planosols
627 PLn-g4 Giliau glėjiški nepasotintieji palvažemiai. FAO: Pld-gln-w. Endohypogleyi-Dystric Planosols
628 PLv Puveningieji palvažemiai. FAO: PLm. Mollic Planosols
629 PLv-p Paprastieji puveningieji palvažemiai. FAO: Plm-ha. Hapli-Mollic Planosols
630 PLd Durpiškieji palvažemiai. FAO: PLu. Umbric Planosols
631 PLd-p Paprastieji durpiškieji palvažemiai. FAO: Plu-ha. Hapli-Umbric Planosols
632 PLd-f Geležingieji durpiškieji palvažemiai. FAO: Plu-fr. Ferri-Umbric Planosols
633 JI BALKŠVAŽEMIAI. FAO: AB. ALBELUVISOLS
634 JIb Pasotintieji balkšvažemiai. FAO: ABe. Eutric Albeluvisols
635 Jib2 Tipingi pasotintieji balkšvažemiai. FAO: Abe-o. Orthieutric Albeluvisols
636 JIb-e1 Menkai eroduotas pasotintasis balkšvažemis. FAO: Abe-el. Eutric Albeluvisol (slightly eroded)
637 JIb-e2 Vidutiniškai eroduotas pasotintasis balkšvažemis. FAO: Abe-em. Eutric Albeluvisol (moderately eroded)
638 JIb-g0 Giliai glėjiški pasotintieji balkšvažemiai. FAO: ABe-gld-w. Bathihypogleyi- Eutric Albeluvisols
639 JIb-g1 Giliai glėjiniai pasotintieji balkšvažemiai. FAO: ABe-gld-h. Bathihypergleyi- Eutric Albeluvisols
640 JIn Nepasotintieji balkšvažemiai. FAO: ABd. Dystric Albeluvisols
641 JIn2 Tipingi nepasotintieji balkšvažemiai. FAO: Abd-o. Orthidystric Albeluvisols
642 JIn-e1 Menkai eroduotas nepasotintasis balkšvažemis. FAO: Abd-el. Dystric Albeluvisol (slightly eroded)
643 JIn-g0 Giliai glėjiški nepasotintieji balkšvažemiai. FAO: ABd-gld-w. Bathihypogleyi- Dystric Albeluvisols
644 JIn-g1 Giliai glėjiniai nepasotintieji balkšvažemiai. FAO: ABd-gld-h. Bathihypergleyi- Dystric Albeluvisols
645 JIj Stagniniai balkšvažemiai. FAO: Abj. Stagnic Albeluvisols
646 JIj2-b Pasotintieji giliau stagniški balkšvažemiai. FAO: ABj-n-w-eu. Eutri-Endohypostagnic Albeluvisols
647 JIj2-n Nepasotintieji giliau stagniški balkšvažemiai. FAO: ABj-n-w-dy. Dystri-Endohypostagnic Albeluvisols
648 JIj3-b Pasotintieji giliau stagniniai balkšvažemiai. FAO: ABj-n-h-eu. Eutri-Endohyperstagnic Albeluvisols
649 JIj3-n Nepasotintieji giliau stagniniai balkšvažemiai. FAO: ABj-n-w-dy. Dystri-Endohyperstagnic Albeluvisols
650 JIj6-b Pasotintieji stagniškieji balkšvažemiai. FAO: ABj-w-eu. Eutri-Hypostagnic Albeluvisols
651 JIj6-n Nepasotintieji stagniškieji balkšvažemiai. FAO: ABj-w-dy. Dystri- Hypostagnic Albeluvisols
652 JIj7-b Pasotintieji stagniniai balkšvažemiai. FAO: ABj-h-eu. Eutri-Hyperstagnic Albeluvisols
653 JIj7-n Nepasotintieji stagniniai balkšvažemiai. FAO: ABj-h-dy. Dystri-Hyperstagnic Albeluvisols
654 JIg Glėjiškieji balkšvažemiai. FAO: Abg. Gleyic Albeluvisols
655 JIg4-b Pasotintieji giliau glėjiški balkšvažemiai. FAO: ABg-n-w-eu. Eutri-Endohypogleyic Albeluvisols
656 JIg4-n Nepasotintieji giliau glėjiški balkšvažemiai. FAO: ABg-n-w-dy. Dystri- Endohypogleyic Albeluvisols
657 JIg4-f Geležingieji giliau glėjiški balkšvažemiai. FAO: Abg-n-w-fr. Ferri- Endohypogleyic Albeluvisols
658 JIg5-b Pasotintieji giliau glėjiniai balkšvažemiai. FAO: ABg-n-h-eu. Eutri-Endohypergleyic Albeluvisols
659 JIg5-n Nepasotintieji giliau glėjiniai balkšvažemiai. FAO: ABg-n-h-dy. Dystri- Endohypergleyic Albeluvisols
660 JIg5-f Geležingieji giliau glėjiniai balkšvažemiai. FAO: ABg-n-h-fr. Ferri- Endohypergleyic Albeluvisols
661 JIg8-b Pasotintieji sekliai glėjiški balkšvažemiai. FAO: ABg-p-w-eu. Eutri-Epihypogleyic Albeluvisols
662 JIg8-n Nepasotintieji sekliai glėjiški balkšvažemiai. FAO: ABg-p-w-dy. Dystri- Epihypogleyic Albeluvisols
663 JIg8-f Geležingieji sekliai glėjiški balkšvažemiai. FAO: ABg-p-w-fr. Ferri- Epihypogleyic Albeluvisols
664 SD SMĖLŽEMIAI. FAO: AR. ARENOSOLS
665 SDk Karbonatingieji smėlžemiai. FAO: Arc. Calcaric Arenosols
666 SDk-p Paprastieji karbonatingieji smėlžemiai. FAO: ARc-ha. Hapli-Calcaric Arenosols
667 SDk-ž=SDk-z Smulkiažvyriai karbonatingieji smėlžemiai. FAO: ARc-sk. Skeleti-Calcaric Arenosols
668 SDr Rudžemiškieji smėlžemiai. FAO: ARb. Cambic Arenosols
669 SDr-b Pasotintieji rudžemiškieji smėlžemiai. FAO: ARb-eu. Eutri-Cambic Arenosols
670 SDr-n1 Sekliai nepasotinti rudžemiškieji smėlžemiai. FAO: ARb-dye. Epidystri-Cambic Arenosols
671 SDp Paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh. Haplic Arenosols
672 SDp-ll Pseudofibriškieji paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh-ll. Lamelli-Haplic Arenosols
673 SDp-pr Primityvieji paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh-pr. Proti-Haplic Arenosols
674 SDp-b Pasotintieji paprastieji smėlžemiai. FAO: Arh-eu. Eutri-Haplic Arenosols
675 SDp-b-e2 Vidutiniškai eroduotas pasotintasis paprastasis smėlžemis. FAO: ARh-eu-em. Eutric-Haplic Arenosol (moderately eroded)
676 SDp-b-g0 Giliai glėjiški pasotintieji paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh-eu-gld-w. Bathihypogleyi- Eutri-Haplic Arenosols
677 SDp-b-g1 Giliai glėjiniai pasotintieji paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh-eu-gld-h. Bathihypergleyi- Eutri-Haplic Arenosols
678 SDp-n Nepasotintieji paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh-dy. Dystri-Haplic Arenosols
679 SDp-n-e2 Vidutiniškai eroduotas nepasotintasis paprastasis smėlžemis. FAO: ARh-dy-em. Dystri-Haplic Arenosol (moderately eroded)
680 SDp-w3 Pustomas nepasotintasis paprastasis smėlžemis. FAO: ARh-dy-xd. Dystri-Haplic Arenosol (extremely deflated)
681 SDp-n-g0 Giliai glėjiški nepasotintieji paprastieji smėlžemiai. FAO: ARh-dy-gld-w. Bathihypogleyi- Dystri-Haplic Arenosols
682 SDp-n-g1 Giliai glėjiniai nepasotintieji paprastieji smėlžemiai . FAO: ARh-dy-gld-h. Bathihypergleyi-Dystri-Haplic Arenosols
683 SDe Pajaurėję smėlžemiai. FAO: ARa. Albic Arenosols
684 SDe-p Paprastieji pajaurėję smėlžemiai. FAO: ARa-ha. Hapli-Albic Arenosols
685 SDe-g0 Giliai glėjiški pajaurėję smėlžemiai. FAO: ARa-gld-w. Bathihypogleyi- Albic Arenosols
686 SDe-g1 Giliai glėjiniai pajaurėję smėlžemiai. FAO: ARa-gld-h. Bathihypergleyi- Albic Arenosols
687 SDg Glėjiškieji smėlžemiai. FAO: ARg. Gleyic Arenosols
688 SDg4-k Karbonatingieji giliau glėjiški smėlžemiai. FAO: ARg-n-w-ca. Calcari-Endohypogleyic Arenosols
689 SDg4-b Pasotintieji giliau glėjiški smėlžemiai. FAO: ARg-n-w-eu. Eutri-Endohypogleyic Arenosols
690 SDg4-b-wl-(s) Menkai nupustytas pasotintasis giliau glėjiškas smėlžemis (sausinamas). FAO: ARg-n-w-eu-ld-sc. Eutri-Endohypogleyic Arenosol (sicco-slightly deflated)
691 SDg4-n Nepasotintieji giliau glėjiški smėlžemiai. FAO: ARg-n-w-dy. Dystri-Endohypogleyic Arenosols
692 SDg5-k Karbonatingieji giliau glėjiniai smėlžemiai. FAO: ARg-n-h-ca. Calcari-Endohypergleyic Arenosols
693 SDg5-b Pasotintieji giliau glėjiniai smėlžemiai. FAO: ARg-n-h-eu. Eutri- Endohypergleyic Arenosols
694 SDg5-n Nepasotintieji giliau glėjiniai smėlžemiai. FAO: ARg-n-h-dy. Dystri- Endohypergleyic Arenosols
695 SDg8-k Karbonatingieji sekliai glėjiški smėlžemiai. FAO: ARg-p-w-ca. Calcari-Epihypogleyic Arenosols
696 SDg8-b Pasotintieji sekliai glėjiški smėlžemiai. FAO: ARg-p-w-eu. Eutri- Epihypogleyic Arenosols
697 SDg8-b-wl-(s) Menkai nupustytas pasotintasis sekliai glėjiškas smėlžemis (sausinamas. FAO: ARg-p-w-eu-ld-sc. Eutri-Epihypogleyic Arenosol (sicco-slightly deflated)
698 SDg8-n Nepasotintieji sekliai glėjiški smėlžemiai. FAO: ARg-p-w-dy. Dystri- Epihypogleyic Arenosols
699 JD JAURAŽEMIAI. FAO: PZ. PODZOLS
700 JDp Paprastieji jauražemiai. FAO: PZh. Haplic Podzols
701 JDp-t Tipingi paprastieji jauražemiai. FAO: PZh-or. Orthi-Haplic Podzols
702 JDp-g0 Giliai glėjiški paprastieji jauražemiai. FAO: PZh-gld-w. Bathihypogleyi-Haplic Podzols
703 JDp-g1 Giliai glėjiniai paprastieji jauražemiai. FAO: PZh-gld-h. Bathihypergleyi-Haplic Podzols
704 JDf Geležingieji jauražemiai. FAO: PZf. Ferric Podzols
705 JDf-p Paprastieji geležingieji jauražemiai. FAO: PZf-ha. Hapli-Ferric Podzols
706 JDf-g0 Giliai glėjiški geležingieji jauražemiai. FAO: PZf-gld-w. Bathihypogleyi- Ferric Podzols
707 JDf-g1 Giliai glėjiniai geležingieji jauražemiai. FAO: PZf-gld-h. Bathihypergleyi- Ferric Podzols
708 JDg Glėjiškieji jauražemiai. FAO: PZg. Gleyic Podzols
709 JDg4-ih Purieji giliau glėjiški jauražemiai. FAO: PZg-n-w-et. Enti-Endohypogleyic Podzols
710 JDg3-t Tipingi giliau glėjiški jauražemiai. FAO: PZg-n-w-or. Orthi-Endohypogleyic Podzols
711 JDg5-ih Purieji giliau glėjiniai jauražemiai. FAO: PZg-n-h-et. Enti-Endohypergleyic Podzols
712 JDg5-t Tipingi giliau glėjiniai jauražemiai. FAO: PZg-n-h-or. Orthi-Endohypergleyic Podzols
713 JDg8-t Tipingi sekliai glėjiški jauražemiai. FAO: PZg-p-w-or. Orthi-Epihypogleyic Podzols
714 JDg8-h Iliuviniai humusiniai sekliai glėjiški jauražemiai. FAO: PZg-p-w-cb. Carbi-Epihypogleyic Podzols
715 JDg9-ih Purieji sekliai glėjiniai jauražemiai. FAO: PZg-p-h-et. Enti-Epihypergleyic Podzols
716 JDg9-h Iliuviniai humusiniai sekliai glėjiniai jauražemiai. FAO: PZg-p-h-cb. Carbi-Epihypergleyic Podzols
717 JDg9-v Puveningieji durpiniai sekliai glėjiniai jauražemiai . FAO: PZg-p-his. Saprihisti-Epihypergleyic Podzols
718 JDg9-du Durpėtieji sekliai glėjiniai jauražemiai. FAO: PZg-p-hif. Fibrihisti-Epihypergleyic Podzols
719 GL ŠLYNŽEMIAI. FAO: GL. GLEYSOLS
720 GLk Karbonatingieji šlynžemiai. FAO: GLk. Calc(ar)ic Gleysols
721 GLkc Tufiniai karbonatingieji šlynžemiai. FAO: GLk-h. Hypercalc(ar)ic Gleysols
722 GLk1 Sekliai karbonatingieji šlynžemiai. FAO: GLk-p. Epicalc(ar)ic Gleysols
723 GLk2 Giliau karbonatingi šlynžemiai. FAO: GLk-n. Endocalc(ar)ic Gleysols
724 GLk-s Smėliniai karbonatingieji šlynžemiai . FAO: GLk-ar. Areni-Cals(ar)ic Gleysols
725 GLk-y Deliuviniai karbonatingieji šlynžemiai. FAO: GLk-fv. Fluvi-Calc(ar)ic Gleysols
726 GLb Pasotintieji šlynžemiai. FAO: GLe. Eutric Gleysols
727 GLb2 Tipingi pasotintieji šlynžemiai. FAO: GLe-o. Orthieutric Gleysols
728 GLb-s Smėliniai pasotintieji šlynžemiai. FAO: GLe-ar. Areni-Eutric Gleysol
729 GLb-y Deliuviniai pasotintieji šlynžemiai . FAO: GLe-fv. Fluvi-Eutric Gleysols
730 GLn Nepasotintieji šlynžemiai. FAO: GLd. Dystric Gleysols
731 GLn1 Sekliai nepasotinti šlynžemiai. FAO: GLd-p. Epidystric Gleysols
732 GLn-s Smėliniai nepasotintieji šlynžemiai. FAO: GLd-ar. Areni-Dystric Gleysols
733 GLv Puveningieji šlynžemiai. FAO: GLm. Mollic Gleysols
734 GLv-k Karbonatingieji puveningieji šlynžemiai. FAO: GLm-cc. Calc(ar)i-Mollic Gleysols
735 GLv-p Paprastieji puveningieji šlynžemiai. FAO: GLm-ha. Hapli-Mollic Gleysols
736 GLv-s Smėliniai puveningieji šlynžemiai. FAO: GLm-ar. Areni-Mollic Gleysols
737 GLd Durpiškieji šlynžemiai. FAO: GLu. Umbric Gleysols
738 GLd-p Paprastieji durpiškieji šlynžemiai. FAO: GLu-ha. Hapli-Umbric Gleysols
739 GLd-s Smėliniai durpiškieji šlynžemiai. FAO: Glu-ar. Areni-Umbric Gleysols)
740 PD DURPŽEMIAI. FAO: HS. HISTOSOLS
741 PDž=PDz Žemapelkės durpžemiai. FAO: HSs. Terric Histosols (low moor soils)
742 PDž1=PDz1 Seklieji žemapelkės durpžemiai. FAO: HSs-ph. Pachiterric Histosols (low moor shallow peat soils)
743 PDž1-e=PDz1-e Eutrofiniai seklieji žemapelkės durpžemiai. FAO: HSs-ph-ef. Eutrophi-Pachiterric Histosols
744 PDž1-m=PDz1-m Mezotrofiniai seklieji žemapelkės durpžemiai. FAO: HSs-ph-mf. Mesotrophi-Pachiterric Histosols
745 PDž2=PDz2 Gilieji žemapelkės durpžemiai . FAO: HSs-d. Bathiterric Histosols (low moor deep peat soils)
746 PDž2-e=PDz2-e Eutrofiniai gilieji žemapelkės durpžemiai. FAO: HSs-d-ef. Eutrophi-Bathiterric Histosols
747 PDž2-e-(n)=PDz2-e-(n) Nukastas eutrofinis gilusis žemapelkės durpžemis. FAO: HSs-d-ef-ds. Eutrophi-Bathiterric Histosol (disturbed by man/digged off)
748 PDž2-e-(n)-(s)-(r)=PDz2-e-(n)-(s)-(r) Rekultivuotas eutrofinis gilusis žemapelkės durpžemis (sausinamas). FAO: HSs-d-ef-ds-sc. Eutrophi-Bathiterric Histosol (recovered sicco-disturbed by man/digged off)
749 PDž2-m=PDz2-m Mezotrofiniai gilieji žemapelkės durpžemiai. FAO: HSs-d-mf. Mesotrophi-Bathiterric Histosols
750 PDž2-(n)=PDz2-(n) Nukastas mezotrofinis gilusis žemapelkės durpžemis. FAO: HSs-d-mf-ds. Mesotrophi -Bathiterric Histosol (disturbed by man/digged off)
751 PDž2-(n)-(s)-(r)=PDz2-(n)-(s)-(r) Rekultivuotas mezotrofinis gilusis žemapelkės durpžemis (sausinamas). FAO: HSs-d-mf-ds-sc. Mesotrophi -Bathiterric Histosol (recovered sicco-disturbed by man/digged off)
752 PDt Tarpinės pelkės (oligomezotrofiniai) durpžemiai. FAO: HSf-s. Terri-Fibric Histosols (transitional moor soils)
753 PDt1 Seklieji tarpinės pelkės durpžemiai. FAO: HSf-s-ph. Pachiterri-Fibric Histosols (transitional moor shallow peat soils)
754 PDt2 Gilieji tarpinės pelkės durpžemiai. FAO: HSf-s-d. Bathiterri-Fibric Histosols (transitional moor deep peat soils)
755 PDt2-(n) Nukastas gilusis tarpinės pelkės durpžemis. FAO: HSf-s-d-ds. Bathiterri -Fibric Histosol (disturbed by man/digged off)
756 PDt2-(n)-(s)-(r) Rekultivuotas gilusistarpinės pelkės durpžemis (sausinamas). FAO: HSf-s-d-ds-sc. Bathiterri- Fibric Histosol (recovered sicco-disturbed by man/digged off)
757 PDa Aukštspelkės (oligotrofiniai) durpžemiai. FAO: HSf. Fibric Histosols (high moor soils)
758 PDa1 Seklieji aukštapelkės durpžemiai. FAO: HSf-ph. Pachifibric Histosols (high moor shallow peat soils)
759 PDa2 Gilieji aukštapelkės durpžemiai . FAO: HSf-d. Bathifibric Histosols (high moor deep peat soils)
760 PDa2-(n) Nukastas gilusis aukštapelkės durpžemis. FAO: HSf-d-ds. Bathifibric Histosol (disturbed by man/digged off)
761 PDa2-(n)-(s)-(r) Rekultivuotas gilusis aukštapelkės durpžemis (sausinamas). FAO: HSf-d-ds-sc. Bathifibric Histosol (recovered sicco-disturbed by man/digged off)
762 AD SALPŽEMIAI. FAO: FL. FLUVISOLS
763 ADk Karbonatingieji salpžemiai. FAO: FLc. Calcaric Fluvisols
764 ADk-p  Paprastieji karbonatingieji salpžemiai. FAO: FLc-ha. Hapli-Calcaric Fluvisols
765 ADk-s Smėliniai prievaginiai karbonatingieji salpžemiai. FAO: FLc-ar. Areni-Calcaric Fluvisols
766 ADk-g4 Giliau glėjiški karbonatingieji salpžemiai. FAO: FLc-gln-w. Endohypogleyi-Calcaric Fluvisols
767 ADk-g5 Giliau glėjiniai karbonatingieji salpžemiai. FAO: FLc-gln-h. Endohypergleyi-Calcaric Fluvisols
768 ADk-y Aliuviniai-deliuviniai karbonatingieji salpžemiai. FAO: FLc-fv. Fluvi-Calcaric Fluvisols
769 ADb Pasotintieji salpžemiai. FAO: FLe. Eutric Fluvisols
770 ADb2 Tipingi pasotintieji salpžemiai. FAO: FLe-o. Orthieutric Fluvisols
771 ADb-g4  Giliau glėjiški pasotintieji salpžemiai. FAO: FLe-gln-w. Endohypogleyi-Eutric Fluvisols
772 ADb-g5  Giliau glėjiniai pasotintieji salpžemiai. FAO: FLe-gln-h. Endohypergleyi-Eutric Fluvisols
773 ADb-y  Aliuviniai-deliuviniai pasotintieji salpžemiai. FAO: FLe-fv. Fluvi-Eutric Fluvisols
774 ADn Nepasotintieji salpžemiai. FAO: FLd. Dystric Fluvisols
775 ADn1  Sekliai nepasotinti salpžemiai. FAO: FLd-p. Epidystric Fluvisols
776 ADn-g4  Giliau glėjiški nepasotintieji salpžemiai. FAO: FLd-gln-w. Endohypogleyi-Dystric Fluvisols
777 ADn-g5  Giliau glėjiniai nepasotintieji salpžemiai. FAO: FLd-gln-h. Endohypergleyi-Dystric Fluvisols
778 ADv Puveningieji salpžemiai. FAO: FLm. Mollic Fluvisols
779 ADv-p  Paprastieji puveningieji salpžemiai. FAO: FLm-ha. Hapli-Mollic Fluvisols
780 ADv-u  Apneštieji puveningieji salpžemiai. FAO: FLm-hib. Thaptohisti-Mollic Fluvisols
781 ADd Durpiškieji salpžemiai. FAO: FLu. Umbric Fluvisols
782 ADd-p  Paprastieji durpiškieji salpžemiai. FAO: FLu-ha. Hapli-Umbric Fluvisols
783 ADd-u  Apneštieji durpiškieji salpžemiai. FAO: FLu-hib. Thaptohisti-Umbric Fluvisols
784 TD TRĄŠAŽEMIAI (kultūriniai dirvožemiai) . FAO: AT. ANTHROSOLS
785 Tdi Giliai ariami trąšažemiai. FAO: ATa. Aric Anthrosols
786 Tdi Įmėžtieji trąšažemiai. FAO: ATf. Fimic Anthrosols
787 TDi-d  Daržo įmėžtieji trąšažemiai. FAO: ATf-ht. Horti-Fimic Anthrosols
788 TDi-g4  Giliau glėjiški įmėžtieji trąšažemiai. FAO: ATf-gln-w. Endohypogleyi-Fimic Anthrosols
789 TDi-g5  Giliau glėjiniai įmėžtieji trąšažemiai. FAO: ATf-gln-h. Endohypergleyi-Fimic Anthrosols
790 TDm Miesto trąšažemiai. FAO: ATu. Urbic Anthrosols
791 TDm-t  Trąšažeminiai miesto trąšažemiai. FAO: ATu-tr. Terri-Urbic Anthrosols
792 TDm-o  Šiukšlyniniai miesto trąšažemiai. FAO: ATu-sp. Spoli-Urbic Anthrosols
793 TDm-m  Puvėsiniai miesto trąšažemiai. FAO: ATu-ga. Garbi-Urbic Anthrosols

DWT Užtvankos tipas Dam Type Užtvankos tipas priklausomai nuo jo paskirties ir (ar) konstrukcijos. The type of a dam based on function and/or structure.
1 Be pralaidos ir šliuzo Aklina vandens telkinio užtvanka neturinti šliuzų. Minor A dam on a watercourse that is not bypassed by locks.
2 Laivybinė Vandens telkinio užtvanka turinti šliuzus, kurie užtikrina reikiamą vandens gylį ir leidžia praplaukti laivams. Navigation A dam that ensures that a waterway is navigable by ensuring sufficient upriver channel depth and that is bypassed by one or more locks.
3 Potvynio piko kontrolės Vandens telkinio užtvanka, naudojama vandens potvynio hidrologinei kontrolei. Flood Control A dam whose reservoir is regulated to accomplish flood control.
501 Slenkstinė Užtvanka, kurioje yra slenkstis.    

EBT  Mokymo infrastruktūros tipas Educational Facility Type Infrastruktūros arba pastato, susijusio su švietimo veikla, tipas. The type of a facility or building that supports educational activities or functions.
1 Profesinio mokymo mokykla Mokykla, kurioje dėstomi profesiniai dalykai arba žmonės ruošiami konkrečiam darbui. Academy A school that teaches a particular subject or trains people for a particular job.
2 Kolegija Aukštoji mokykla, kurioje vyrauja neuniversitetinės studijos. College A self-governing constituent body of a university offering living quarters and instruction but not granting degrees; or a preparatory or high school; or an independent institution of higher learning offering a course of general studies leading to a bachelor's degree; or a part of a university offering a specialized set of courses; or an institution offering instruction usually in a professional, vocational, and/or technical field.
3 Mokymo centras Mokymo ir mokymosi įstaiga. Educational Centre An establishment for teaching and learning.
5 Universitetas Aukštoji mokykla, kurioje vyrauja universitetinės studijos. University An institution for higher learning with teaching and research facilities constituting a graduate school and professional schools that award master's degrees and doctorates and an undergraduate division that awards bachelor's degrees.
6 Seminarija Mokykla, kurioje ruošiami kunigai, pastoriai ar rabinai. Seminary A school, especially a theological school, for the training of priests, ministers, or rabbis.
9 Mokykla Švietimo įstaiga, kurios pagrindinė veikla – švietimas. School A building that is used for instruction.

ELA  Aukščio tikslumo kategorija Elevation Accuracy Category Bendras objekto aukščio tikslumo įvertinimas kategorijomis. A general evaluation of the accuracy of the vertical position of a feature, as a category.
1 Tiksli Reikšmė atitinka nustatytus tikslumo reikalavimus. Accurate Meets specified accuracy requirements.
2 Apytikslė Neatitinka nustatytų tikslumo reikalavimų, tačiau laikoma pakankamai tiksli tam tikrom reikmėm. Approximate Fails to meet specified accuracy requirements but is deemed sufficiently accurate for some uses.

ETN  Elektrifikacijos įtampa Electrification Voltage Nominali elektros įtampa teikiama transporto sistemai (pvz.: elektrifikuotam geležinkeliui). The nominal voltage of electrical power supplied to a transport system (for example: an electrified railway).
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Voltai 0 -32767 – 32767 N_A

FCL   Kelto maršruto ilgis Ferry Crossing Distance Kelto maršruto, einančio vandens telkiniu nuo vieno kranto iki kito, ilgis. The length of a route in a body of water where a ferry crosses from one shoreline to another.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

FCO  Objekto forma Feature Configuration Objekto daugialypumo ir (ar) formos tipas. The type of multiplicity and/or configuration of a feature.
1 Išskaidyta Susideda iš erdviškai išskaidytų sudėtinių elementų. Dispersed Consists of multiple components that are spatially dispersed.
5 Lygiai padalinta Padalinta į sudėtinius elementus, turinčius tą patį plotį. Divided Same Divided into multiple components that have the same width.
6 Skirtingai padalinta Padalinta į sudėtinius elementus, turinčius skirtingą plotį. Divided Different Divided into multiple components that have different widths.
7 Vienalytė Nepadalintas į skirtingus erdviškai išskaidytus elementus. Non-divided Not divided into distinct, spatially separated components.

FER  Perkėlos tipas Ferry Crossing Type Perkėlos tipas, priklausomai nuo laivo manevringumo. The type of a ferry crossing based on the maneuverability of the vessel.
1 Kabeliu Keltas judantis kabeliu fiksuotu maršrutu. Cable A ferry that follows a fixed route guided by a cable.
2 Laisvai judantis Keltas galintis keisti maršrutą. Free-moving A ferry that may have routes that vary with weather, tide and traffic.
3 Ledu Žiemos metu veikiantis keltas, judantis ledu. Ice A winter-time ferry that crosses a lead.

FHC  Uosto infrastruktūra Harbour Facility Function Pagrindinė uosto infrastruktūros paskirtis, susijusi su paslaugų tiekimu arba visuomenine komercine veikla. The primary function(s) of harbour facilities that are associated with a service or commercial operation of public interest.
1 Automobilių gabenimo laivų terminalas Automobilių gabenimo laivų/keltų terminalas. Ro-Ro Terminal A terminal for roll-on roll-off ferries.
2 Miško medžiagų sandėlis Atvira aikštelė arba vieta, kurioje sandėliuojamos miško medžiagos. Timber-yard An open yard or place where timber is stacked and/or stored.
3 Keltų terminalas Kelto terminalas keleiviams ir transporto priemonėms. Ferry Terminal A terminal for passenger and vehicle ferries.
4 Žvejybinis uostas Uostas, kuriame švartuojasi žvejybiniai laivai. Fishing Harbour A harbour that is primarily used by fishing boats.
5 Jachtų prieplauka Prieplauka, kuriame švartuojamos valtys, maži laivai ar jachtos. Marina A harbour with facilities for small boats and yachts.
6 Karinio laivyno bazė Uostas, kuriame laikomi kariniai laivai. Naval Base A centre of operations for naval vessels.
7 Tanklaivių terminalas Terminalas, kuriame iškraunami/pakraunami tanklaiviai. Tanker Terminal A terminal for the bulk handling of liquid cargoes.
8 Keleivių terminalas Terminalas, kuriame įlaipinami/išlaipinami keleiviai. Passenger Terminal A terminal for the loading and unloading of passengers.
9 Laivų remontas (statykla) Vieta, kur yra statomi arba remontuojami (taisomi) laivai. Shipyard A place where ships are built or repaired.
10 Konteinerių terminalas Terminalas, kuriame laikomi krovinių konteineriai. Container Terminal A terminal for container ships.
11 Krovinių terminalas Terminalas, kuriame laikomi, pakraunami/iškraunami kroviniai (pvz.: geležies rūda/anglis). Bulk Terminal A terminal for the handling of bulk materials (for example: iron ore or coal).

FIC Pylimo tipas Embankment Type Pylimo tipas pagal paskirtį arba ryšį su aplinkos paviršiumi. The type of an embankment based on its use and/or relationship to the surrounding terrain.
1 Sampyla Tiesiogiai (be tankinimo ir pan.) supiltas gruntas ar akmenys. Mound A raised long mound of earth or other material.
2 Užpyla Vietovės dalis, paaukštinta šlaitui išlyginti. Fill A raised section of terrain intended to level a sloped area.
3 Užtvanka Vandenį tvenkiantis arba sulaikantis dirbtinis pylimas. Dyke An artificial embankment to contain or hold back water.
4 Klojinys Pylimas, kuriuo galima kirsti šlapią ir (ar) potvynių zonoje esančią vietovę. Causeway Support An embankment providing a route across wet and/or intertidal terrain.
501 Damba Hidrotechnikos statinys vietovei nuo apsėmimo ar užtvinimo saugoti, vandens tėkmei nukreipti, dirbtiniam vandens objektui šalia vandentėkmės sudaryti. Konstrukcija analogiška užtvankai.    
502 Polderis Nuo pastovaus ar periodinio apsėmimo arba užtvinimo atitvėrimo dambomis (polderių pylimais) atitvertas (apsaugotas) žemumos plotas.    
503 Tvanka Žemas slenkstinis, paprastai apsemtas upės vagotvarkos (hidrotechnikos) statinys, pertveriantis upės vagą vandens lygiui pakelti, tėkmės greičiui, erozijai mažinti.    
504 Užtūra Laikinas atitvėrimo statinys hidromazgo statybvietei ar jos daliai atitverti nuo gretimo vandens objekto;  konstrukcija analogiška dambai.    

FRC  Miško būklė Forest Condition Miško būklė priklausomai nuo jo išvaizdos ir (ar) brendimo būsenos. The condition of a forest based on its appearance and/or maturation status.
1 Neeksplotuojams miškas Miškas, kuriame nevykdoma jokia žmogaus veikla (pvz.: miškininkystė ar miško priežiūra). Virgin Forest A forest left in its original state without any human impact (for example: silvicultural use or maintenance).
2 Atžėlęs miškas Natūraliai atžėlęs miškas (dažniausiai po miško gaisrų), bet kuriame auga ne tiek daug augalų rūšių kaip neeksplotuojamame miške. Secondary Forest A natural reafforested wood (usually after forest fires) but less rich in species than a virgin forest.
3 Apželdintas miškas Naujai atsodintas miškas, dažniausiai siekiant ekonominės naudos. Afforestation A new planted forest intended for predominantly economic use.
7 Bemiškė teritorija Bemiškė zona miško teritorijoje. Clearing A treeless zone within a forest area.
9 Miško medelynas Saugoma ir prižiūrima miško teritorija, kurioje pasėti ir (ar) auga naujai pasodinti medžiai. Forest-tree Nursery A forest area with tree seeds and/or newly planted trees under careful protection and management.
10 Vėjavartos Miško teritorija sunaikinta vėjo ir audros. Windfall A forest area destroyed by wind and storm.
11 Natūraliai ataugantis miškas Natūraliai pasisėjęs naujai augantis miškas Natural Regeneration New growing timber stocks after natural sowing.

FRCL   Funkcinė kelio klasė Functional Road Class Kelio klasė priklausomai nuo jos svarbos kelių tinkle. Klasifikatorius sukurtas remiantis EuroRoadS naudojamomis reikšmėmis. Traffic importance of the road.
501 Magistralinis kelias Svarbiausias kelias tam tikrame kelių tinkle. Main Road The most important roads in a given network.
502 Pirmos klasės Antras pagal svarbumą kelias tam tikrame kelių tinkle. First Class The second most important roads in a given network.
503 Antros klasės Trečias pagal svarbumą kelias tam tikrame kelių tinkle. Second Class The third most important roads in a given network.
504 Trečios klasės Ketvirtas pagal svarbumą kelias tam tikrame kelių tinkle. Third Class The fourth most important roads in a given network.
505 Ketvirtos klasės Penktas pagal svarbumą kelias tam tikrame kelių tinkle. Fourth Class The fifth most important roads in a given network.
506 Penktos klasės Šeštas pagal svarbumą kelias tam tikrame kelių tinkle. Fifth Class The sixth most important roads in a given network.
507 Šeštos klasės Septintas pagal svarbumą kelias tam tikrame kelių tinkle. Sixth Class The seventh most important roads in a given network.
508 Septintos klasės Aštuntas pagal svarbumą kelias tam tikrame kelių tinkle. Seventh Class The eighth most important roads in a given network.
509 Aštuntos klasės Devintas pagal svarbumą kelias tam tikrame kelių tinkle. Eighth Class The ninth most important roads in a given network.
510 Devintos klasės Mažiausiai svarbus kelias tam tikrame kelių tinkle. Ninth Class The least important roads in a given network.

FRT  Šaudyklų tipas Weapons Range Type Šaudyklos tipas priklausomai nuo jo patirties. The type of a weapons range based on its intended use(s).
1 Šaunamieji ginklai Šaudykla, pritaikyta pistoletų, šautuvų, kulkosvaidžių ir kitų mažo kalibro ginklų bandymams ir mokymams Small Arms Suitable for training with and testing pistols, rifles, machine guns, and other small calibre weapons.
2 Tankai Šaudykla, pritaikyta greitaeigių kovinių tankų su didelio kalibro pagrindiniu pabūklu ir kitos šarvuotos technikos bandymams ir mokymams. Tank Suitable for training with and testing the large-caliber high-velocity main gun of a battle tank, as well as other weapons found on armoured vehicles.
3 Lauko artilerija Šaudykla, pritaikyta didelio kalibro lauko artilerijos pabūklų (pvz., haubicos ar patrankos) bandymams ir mokymams. Field Artillery Suitable for training with and testing large-calibre field artillery weapons (for example: a howitzer or a cannon).
4 Granata Šaudykla, pritaikyta granatų bandymams ir mokymams, Grenade Suitable for training with and testing grenades.
5 Sprogmenų detonavimo teritorija Teritorija, skirta įrenginių arba struktūrų naikinimui, naudojant sprogstamuosius užtaisus (pvz., ginklų naikinimui pagal tarptautinius susitarimus). Demolition Area An area allocated for breaking up of structures and/or equipment (for example: destruction of arms by international agreement) by explosive blasting.
6 Smogiamoji teritorija Teritorija, skirta apšaudymui per tikrus šaudymus iš ginklų. Impact Area An area allocated for bombardment during the live firing of weapons.

FTI Tvoros tipas Fence Type Tvoros tipas, priklausomai nuo naudojamos medžiagos. The type of a fence based on the type of materials used in its construction.
1 Metalinė Metalinė tvora. Metal Constructed of metal, usually in the form of bars or tubes, in a variety of styles depending on the locale and intended use.
2 Medinė Medinė tvora. Wood Constructed of wood in a variety of styles depending on the locale and intended use.
3 Mūrinė Išmūryta tvora. Masonry Constructed of stones, usually quarried, shaped, and mortared.
4 Akmeninė Tvora pastatyta ar sudėta iš akmenų. Rock Constructed of loose stones, generally those gathered from an adjacent field.
5 Spygliuotos vielos Spygliuotos vielos tvora. Barbed Wire Constructed of twisted wire strands with short pointed pieces inserted at intervals.
6 Tinklinė Tinklo tvora. Chain-link Constructed of heavy wire in a diamond-shaped mesh.

FUC  Funkcinė paskirtis Functional Use Infrastruktūros, vietovės arba srities pagrindinė funkcija arba paskirtis. The general categories of function or use that a facility, site, or region serves or may serve.
1 Pramonės Susijusi su pramone ir (ar) gamyba. Industrial Of or pertaining to manufacturing and/or production.
2 Komercinės Susijusi su prekių ir paslaugų mainais dideliu mastu (didmeninė prekyba). Commercial Of or pertaining to the exchange of merchandise or services, especially on a large scale.
3 Įstaigos Susijusi su visuomeniniais ar organizaciniais tikslais. Institutional Of or pertaining to a society or organization for the promotion of a purpose, especially a charitable or social one.
4 Gyvenamosios Susijusi su gyvenamąja vieta (būdinga privatiems namams). Residential Suitable for or characterized by residences, especially by private houses.
5 Žemės ūkio Susijusi su žemės ūkiu. Agricultural Of or pertaining to the science or practice of cultivating the soil and rearing animals.
6 Jūrinės Susijusi su jūrine laivyba ir (ar) komercija. Maritime Connected with the sea in relation to navigation and/or commerce.
8 Pabėgėlių Susijusi su perkeltais asmenimis (pvz. pabėgėlių priėmimo centras). Refugee Of or pertaining to displaced persons.
9 Pataisos Susijusi su asmenų sulaikymu arba įkalinimu. Correctional Of or pertaining to the incarceration of prisoners serving terms of punishment detention, awaiting trial or other judiciary proceedings or awaiting further processing by authorities (for example: illegal immigrants awaiting deportation).
13 Rekreacinės Skirtas poilsiui, jėgoms, sveikatai atgauti. Recreational Of or pertaining to the refreshment and/or comfort produced by something affecting the senses or body.
19 Urbanizuotas multifunkcinis Susijusi su įvairios paskirties pastatų ir (ar) kitų statinių koncentracija. Urbanized Multi-functional Of or pertaining to concentrations of buildings and/or other structures that may have a variety of uses.
20 Transporto Susijusi su žmonių ir (ar) krovinių pervežimu iš vienos vietos į kitą. Transportation Of or pertaining to the conveyance of people and/or goods from one place to another.
23 Medicinos Susijusi su medicinos mokslu ar medicinine praktika. Medical Of or pertaining to the science or practice of medicine.
26 Mokymo Susijusi su sisteminiu mokymu, švietimu. Educational Of or pertaining to the systematic instruction, schooling, or training of children and young people, or, by extension, instruction obtained in adult life.
31 Kultūrinė Susijusi su intelekto, skonio ir (ar) elgsenos ugdymu arba lavinimu. Cultural Of or pertaining to the cultivation or development (for example: improvement by education and training) of the mind, tastes, and/or manners.
32 Valstybinė Susijusi su valstybine politika ir valdymu. Government Of or pertaining to conduct of the policy, actions, and/or affairs of a State or other governing authority.
33 Draudžiamos zonos Teritorija, dažniausiai karinė, į kurią įėjimas ar buvimas asmenims be leidimo yra uždraustas. Prohibited Area An area, usually on a military installation, where entrance or presence of unauthorized personnel is prohibited, typically due to the presence of unexploded munitions, mines, or sensitive environmental habitats.
34 Viešųjų paslaugų Susijusi su paslaugų tiekimu gyventojams. Public Service Of or pertaining to the provision of services to the general population.
35 Religinės Susijusi su religija ir tikyba. Religious Of or pertaining to supporting the conduct of religious services, providing a place of worship, and/or the training of individuals for religious service.
36 Apsaugos Susijusi su apsauga ir viešosios tvarkos palaikymu. Security Of or pertaining to security and crowd control.
37 Karinės Susijusi su ginkluotomis pajėgomis. Military Of or pertaining to use by an armed force.
38 Komunalinės Susijusi su komunalinėmis paslaugomis (pvz.: elektros, vandens tiekimu). Utility Of or pertaining to the provision of public utilities (for example: electric power or water).
40 Sandėliavimo Susijusi su didmenos sandėliavimu (pvz.: kuro saugykla). Bulk Storage Of, pertaining to, or suitable for bulk storage (for example: a fuel dump).
501 Saugomos teritorijos Susijęs su sausumos ir (ar) vandens plotais nustatytomis aiškiomis ribomis, turinčiais pripažintą mokslinę, ekologinę, kultūrinę ir kitokią vertę ir kuriems teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas (tvarka).    

FUN  Objekto būklė Condition of Facility Statinio/įrenginio/infrastruktūros (objekto) projektavimo, statybos, remonto ir (ar) priežiūros būklė. The state of planning, construction, repair, and/or maintenance of the structures and/or equipment comprising a facility and/or located at a site, as a whole.
1 Statomas Statomas, tačiau dar negalintis funkcionuoti. Under Construction Being built but not yet capable of function.
2 Apleistas Apleistas, neprižiūrimas, paliktas likimo valiai (tiek įrenginiai, tiek statiniai). Abandoned Left in place to deteriorate (both equipment and structures).
3 Sunaikintas Sunaikinti visi statiniai ir įrenginiai, visiškai praradę savo funkcionalumą. Destroyed All equipment and structures destroyed, resulting in total loss of function.
4 Išmontuotas Tikslingai nefunkcionuojantis bet tinkamas funkcionalumo atstatymui Dismantled Intentionally non-functional but capable of restoration.
5 Pasiūlytas Pasiūlyta statyba, tačiau dar neatliktas detalusis planavimas. Proposed Construction has been proposed, but detailed planning has not yet occurred.
6 Pilnai fukcionuojan-tis Galintis pilnai funkcionuoti. Fully Functional Capable of full function.
7 Sugriuvęs Sugadintas taip, kad nebegali funkcionuoti ir nebegali būti atstatytas (įrenginiai ir statiniai nebegali būti atstatyti). Ruined Deteriorated to the point of becoming non-operational and no longer restorable (equipment and structure is no longer salvageable).
9 Dalinai funkcionuo-jantis Statomas, tačiau tik dalinai funkcionuojantis. Partially Functional Under construction but not yet fully functional.
11 Dalinai sunaikintas Dalinai sunaikinti įrenginiai ir (ar) statiniai, dėl ko iš dalies prarastas jų funkcionalumas. Partially Destroyed Some equipment and/or structures destroyed, resulting in specific loss(es) of function.
13 Apgadintas Apgadinti statiniai ir (ar) įrenginiai, dėl ko iš dalies pablogėjo su funkcionalumu nesusijusios savybės. Damaged Equipment and/or structures damaged in part causing non-specific degradation in function.
16 Nebenaudo-jamas Nebenaudojamas, tačiau nesugadintas įrenginys ir (ar) statinys. Disused Use has ceased, but the facility still exists intact.
17 Suplanuotas Detalus planavimas baigtas, tačiau statybos nepradėtos. Planned Detailed planning has been completed but construction has not been initiated.
18 Išgelbėtas Dėl avarijos, gaisro, praradimo ar bendro sunaikinimo nustoję funkcionuoti, tačiau išgelbėti įrenginiai ir (ar) statiniai. Salvaged Operations have ceased due to wreck, fire, loss, or general destruction, however equipment and/or structure has been salvaged.

FVO  Objekto orientavimas Feature Vertical Orientation Objekto ašies orientavimas statmens atžvilgiu. The orientation of the usual axis of a feature relative to the vertical.
1 Status Objektas orientuotas tiesiai vertikaliai. Upright The feature is standing upright, its normal orientation.
2 Gulintis Objektas gulintis ant šono. On side The feature is lying on its side.
3 Pasviręs Objekto statmuo nesutampa su vertikale. Leaning The feature is standing but its usual vertical axis is not aligned with the vertical.
4 Apverstas Objekto viršutinė pusė apačioje. Inverted The feature is upside down.
5 Horizontalus Įprastinė objekto ašis statmena vertikalei. Horizontal The usual vertical axis of the feature is perpendicular to the vertical.

GAM1  Gyventojų amžiaus grupės Gyventojų amžiaus grupės (pilnai suėję metai). Klasifikatorius sudarytas remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikiama gyventojų ir socialine statistika.
501 0 Iki 1
502 1–4 Nuo 1 iki 4
503 5–9 Nuo 5 iki 9
504 10–14 Nuo 10 iki 14
505 15–19 Nuo 15 iki 19
506 20–24 Nuo 20 iki 24
507 25–29 Nuo 25 iki 29
508 30–34 Nuo 30 iki 34
509 35–39 Nuo 35 iki 39
510 40–44 Nuo 40 iki 44
511 45–49 Nuo 45 iki 49
512 50–54 Nuo 50 iki 54
513 55–59 Nuo 55 iki 59
514 60–64 Nuo 60 iki 64
515 65–69 Nuo 65 iki 69
516 70–74 Nuo 70 iki 74
517 75–79 Nuo 75 iki 79
518 80+ Virš 80

GAM2  Gyventojų amžiaus grupės (vaikai, suaugę) Gyventojų amžiaus grupės (pilnai suėję metai). Klasifikatorius sudarytas remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikiama gyventojų ir socialine statistika.
501 0–17 Vaikai
502 18+ Suaugę

GAW Geležinkelio plotis Railway Gauge Atstumas tarp pavienių geležinkelio linijos bėgių poros, išmatuotas išilgai nuo vieno bėgio vidinės pusės iki kito bėgio vidinės pusės, trumpiausiu atstumu. The distance between a single pair of rails of a railway, measured along the shortest distance from inside rail to inside rail.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Centimetrai 0 -32767 – 32767 N_A

GEOO  Geomorfologiniai objektai Geomorfologiniai objektai, priklausomai nuo jo kilmės ir (ar) Žemės paviršiaus formos. Klasifikatorius sukurtas remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriaus reikšmėmis.
501 Atragis Atragis.
502 Cirkas Cirkas.
503 Dauba Stačiašlaitė netaisyklingos formos įduba žemės paviršiuje.
504 Dubaklonis Gilus klonis, slėnys.
505 Griova Griova.
506 Gūbras Supiltas kalnelis, pakilesnė vieta.
507 Kalva Pakili vieta, nedidelis kalnelis.
508 Kalvagūbris Kalnynas, kalnų gūbrys.
509 Kalvaragis Kalvaragis
510 Kopa Smėlio kalva.
511 Ozas Ilga, siaura kalva, sudaryta daugiausiai iš smėlio ir žvyro.
512 Ragas Smailus žemės plotas, išsikišąs į jūrą, ežerą ar mišką.
513 Raguva Loma stačiais krantais.
514 Skardis Status šlaitas, krantas.

GFC  Valstybinės institucijos pastato tipas Government Facility Type Infrastruktūros arba pastato, susijusio su valstybinėmis institucijomis, tipas. The type of a facility or building that is normally associated with the act of governing, or closely related activities.
1 Valstybinės valdžios  pastatas Pastatas, kuriame vykdoma viešoji politika. Government Building Devoted to the act or process of administration of public policy in a political unit.
2 Seimo pastatas Pastatas, kuriame vyksta įstatymų leidžiamosios valdžios susitikimai. Legislative Building Houses the meetings of a national or sub-national legislature.
3 Valstybinės valdžios administracijos pastatas Pastatas, kuriame vykdoma valstybinių institucijų veikla. Government Administration Building Facilitates the management or control of an organization serving as a body or agent of a government.
5 Administracinis pastatas Pastatas, kuriame vykdoma valdymo arba vadovavimo veiklai. Administration Building Devoted to the act and/or process of administration or management.
6 Muitinės pastatas Įstaigos, tikrinančios įvežamąsias, išvežamąsias prekes ir imančios muitą, pastatas. Customs House Serving as a government checkpoint where customs duties are collected and shipments or vehicles are cleared for entering or leaving a country.
8 Apskrities viršininko administracija Pastatai, kuriuose įsikūrusi apskrities viršininko administracija. Courthouse Houses the main offices of a county government.
9 Pasiuntinybė Žemesnio rango, nei ambasada, diplomatinės misijos pastatai užsienio šalyje. Legation Houses a diplomatic mission in a foreign country that ranks below an embassy.
11 Ambasadoriaus rezidencija Aukščiausio laipsnio kitos šalies diplomatinio atstovo užsienio valstybėje rezidencija. Ambassadorial Residence Serves as the dwelling of a diplomatic official of the highest rank appointed and accredited as representative in residence by one government or sovereign to another.
12 Ambasada Pastatai, kuriame yra ambasadoriaus ir (ar) ambasados personalo biurai. Embassy Houses the office of an ambassador and/or the ambassador's staff.
13 Konsulatas Pastatai, kuriose yra vienos valstybės atstovybė kitoje valstybėje, vadovaujama konsulo, kuris  atstovauja komerciniams interesams ir padeda atvykusiems tos šalies piliečiams. Consulate Houses the residence and/or official premises of an official appointed by a government to reside in a foreign country, represent its commercial interests, and assist its citizens there.
15 Ambasados pastatai Pastatai, priklausantys ambasadai. Diplomatic Building Houses and/or supports the activities of an ambassador.
17 Savivaldybės pastatas Pastatas, kuriame dirba savivaldybės tarnautojai. Municipal Hall Contains the offices of the public officials of a local political unit (for example: a town or a city).
18 Rezidencija Prezidento arba ministro pirmininko rezidencija. Executive Residence Contains the official residence of a head of state or government.

GKLA   Geodezinio punkto/tinklo klasė Matavimais nustatyto geodezinio punkto (pvz.: GPS) arba geodezinio tinklo (pvz.: tranguliacijos) klasė pagal nustatymo tikslumą.
501 0 klasės 0 klasės geodezinis punktas ar geodezinis tinklas.
502 1 klasės 1 klasės geodezinis punktas ar geodezinis tinklas.
503 2 klasės 2 klasės geodezinis punktas ar geodezinis tinklas.
504 3 klasės 3 klasės geodezinis punktas ar geodezinis tinklas.
505 4 klasės 4 klasės geodezinis punktas ar geodezinis tinklas.

GLYT   Gyventojų lytis Gyventojų lytis. Klasifikatorius sudarytas remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikiama gyventojų ir socialine statistika.
501 Moterys Moterys
502 Vyrai Vyrai

GRBU  Gręžinių būklė Gręžinių būklė. Klasifikatorius sukurtas remiantis Žemės gelmių registru. Klasifikatoriuje (kursyviniu šriftu) papildomai pateikiami patvirtinti kodai pagal Žemės gelmių registrą.
0 2300 Nežinoma Nežinoma gręžinio būklė
501 2100 Fiziškai egzistuojantis Fiziškai egzistuojantis gręžinys.
502 2110 Naudojamas Fiziškai egzistuojantis naudojamas gręžinys.
503 2111 Veikiantis Fiziškai egzistuojantis veikiantis (naudojamas) gręžinys.
504 2112 Paruoštas naudojimui Fiziškai egzistuojantis paruoštas naudojimui gręžinys.
505 2113 Rezervinis Fiziškai egzistuojantis rezervinis gręžinys.
506 2120 Nenaudojamas Fiziškai egzistuojantis nenaudojamas gręžinys.
507 2121 Numatytas likviduoti Fiziškai egzistuojantis numatytas likviduoti (nenaudojamas) gręžinys.
507 2122 Rekonstruojamas Fiziškai egzistuojantis rekonstruojamas (nenaudojamas) gręžinys.
508 2123 Sugedęs Fiziškai egzistuojantis sugedęs (nenaudojamas) gręžinys.
509 2124 Užkonservuotas Fiziškai užkonservuotas sugedęs (nenaudojamas) gręžinys.
510 2125 Užleistas Fiziškai egzistuojantis užleistas (nenaudojamas) gręžinys.
511 2200 Fiziškai neegzistuojantis Fiziškai neegzistuojantis gręžinys.
512 2210 Likviduotas Fiziškai neegzistuojantis likviduotas gręžinys.
513 2220 Sunaikintas Fiziškai neegzistuojantis sunaikintas gręžinys.

GRNS  Granulometrinė sudėtis Dirvožemio mechaninė sudėtis.
501 s Smėlis.
502 ps Priesmėlis.
503 p Lengvas priemolis.
504 p1 Vidutinio sunkumo priemolis.
505 p2 Sunkus priemolis.
506 m Molis.

GRPA  Gręžinių paskirtys Gręžinių paskirtys. Klasifikatorius sukurtas remiantis Žemės gelmių registru. Klasifikatoriuje (kursyviniu šriftu) papildomai pateikiami patvirtinti kodai pagal Žemės gelmių registrą.
501 21000 Eksploatacinis Eksploatacinis gręžinys.
502 21020 Eksploatacinis gavybos Eksploatacinis gavybos gręžinys.
503 21020 Eksploatacinis stebimasis Eksploatacinis stebimasis gręžinys.
504 21030 Eksploatacinis injekcinis Eksploatacinis injekcinis gręžinys.
505 22000 Tyrimų Tyrimų gręžinys.
506 22010 Tyrimų kartografavimo Tyrimų kartografavimo gręžinys.
507 22020 Tyrimų paieškos Tyrimų paieškos gręžinys.
508 22030 Tyrimų žvalgybos Tyrimų žvalgybos gręžinys.
509 22040 Tyrimų monitoringo Tyrimų monitoringo gręžinys.
510 22050 Tyrimų inžinerinis geologinis Tyrimų inžinerinis geologinis gręžinys.
511 23000 Kitos paskirties Kitos paskirties gręžinys.
512 23010 Kitos techninės paskirties Kitos techninės paskirties gręžinys.
513 23020 Kitos nežinomos paskirties Kitos nežinomos paskirties gręžinys.

GSKP   Gyventojų skaičius metų pradžioje Gyventojų skaičius metų pradžioje. Klasifikatorius sudarytas remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikiama gyventojų ir socialine statistika.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

GSKV   Vidutinis gyventojų skaičius Vidutinis gyventojų skaičius. Klasifikatorius sudarytas remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikiama gyventojų ir socialine statistika.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

GTAU  Tautybė Gyventojų tautybė. Klasifikatorius sudarytas remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikiama gyventojų ir socialine statistika.
501 Baltarusiai Baltarusiai
502 Latviai Latviai
503 Lenkai Lenkai
504 Lietuviai Lietuviai
505 Romai Romai
506 Rusai Rusai
507 Totoriai Totoriai
508 Ukrainiečiai Ukrainiečiai
509 Vokiečiai Vokiečiai
510 Žydai Žydai

GTC  Užtvaros paskirtis Gate Use Užtvaros (arba panašaus kelio barjero) paskirties tipas. The type of a gate (or similar route barrier) based on its intended use.
1 Rinkliavų posto Postas, kur renkami kelių mokesčiai. Toll-gate Crossing a road and preventing passage until a toll is paid.
2 Geležinkelio pervažos Kontroliuojamas geležinkelio pervažiavimas. Crossing Controls access to a level crossing.
3 Įvažiavimo Kontroliuojamas įvažiavimas į teritoriją. Entrance Crossing a road and preventing passage into a facility until approved by an entrance guard.
4 Pasienio punkto Pasienio kontrolės punktas. Border Crossing Crossing a road and preventing passage until approved by a border guard.

GVIE Gyventojų gyvenamoji vieta Gyventojų gyvenamoji vieta. Klasifikatorius sudarytas remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės pateikiama gyventojų ir socialine statistika.
501 Kaime Kaime
502 Mieste Mieste

HCT  Magistralės/kelio klasė Thoroughfare Class Magistralės/kelio klasė priklausomai nuo jo svarbos kelių tinkle. The class of a thoroughfare based on its importance in the general transportation network.
1 Krašto kelias Valstybinio kelių tinklo, tarpmiestinių magistralių, valstybinių greitkelių komponentė. Primary Route A component of a national network of arterial, inter-city highways, specifically excluding national motorways.
2 Rajoninis kelias Kelių tinklo komponentė, įeinanti į pagrindinį kelią. Secondary Route A component of a network of collector highways that feed primary routes.
3 Magistralinis kelias Valstybinio kelių tinklo komponentė, turinti ribotą įvažiavimą (pvz.: A kategorijos keliai), taip pat svarbiausias kelias tam tikrame kelių tinkle. National Motorway A component of a national network of limited access motorways. The most important roads in a given network (main road).
4 Vietinės reikšmės kelias Kelias nepriskiriamas krašto, rajoninių ir magistralinių kelių kategorijoms. Local Route A route not otherwise classified as a national motorway, primary route, or secondary route.
501 Gatvė Kelias tarp namų miestuose ir kaimuose.    

HDP  Vandens gylis Hydrographic Depth Atstumas nuo vandens paviršiaus iki dugno. The depth from a specified sounding datum to the top or surface of a feature (for example: the bottom of a water body).
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 N_A N_A

HGT  Aukštis virš paviršiaus Height Above Surface Level Vertikalus atstumas išmatuotas nuo objekto, esančio žemės arba vandens paviršiuje, pagrindo žemiausios iki  aukščiausios dalies taško. The vertical distance measured from the lowest point of the base of the feature at ground or water level (downhill/downstream side) to the tallest point of the feature.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

HQC  Hipsografijos vaizdavimo tipai Hypsography Portrayal Type Hipsografiškai pavaizduotos linijos, (pvz.: horizontalės), naudojamos topografiniame atvaizdavime, tipas. The type of a hypsographic portrayal line (for example: a contour line) based on the topography represented and/or portrayal interval.
1 Pastorinta horizontalė Pastorinta (pagrindinė) horizontalė, paprastai būnanti kas ketvirta arba penkta (priklausomai nuo horizontalių laipto), ir turinti pažymėtą reikšmę. Index Contour An accentuated subset of the contour lines, typically every fourth or fifth contour line depending on the contour interval, as an aid in identifying contour lines of different elevations.
2 Tarpinė horizontalė Viena iš trijų ar keturių horizontalių, esančių tarp pastorintų. Intermediate Contour One of the three or four contour lines between adjacent index contour lines.
3 Pusinė papildoma horizontalė Papildoma horizontalė, kas pusę intervalo tarp tarpinių horizontalių. Half Auxiliary Contour An auxiliary contour line with one half the contour interval between intermediate contour lines.
5 Įdubos pastorintoji horizontalė Uždara pastorintoji horizontalė atskirianti žemesnę teritoriją, nei aplinkui esantis paviršius. Depression Index Contour A closed index contour line delimiting an area of lower elevation than the surrounding terrain (a terrain depression) out of which there is no surface drainage.
6 Įdubos tarpinė horizontalė Uždara tarpinė horizontalė atskirianti žemesnę teritoriją, nei aplinkui esantis paviršius. Depression Intermediate Contour A closed intermediate contour line delimiting an area of lower elevation than the surrounding terrain (a terrain depression) out of which there is no surface drainage.
7 Apytikslė pastorintoji horizontalė Horizontalė atstojanti pastorintąją horizontalę, kuomet abejojama jos tikslumu (pvz. dėl debesuotumo). Approximate Index Contour A contour line substituted for a normal index contour line whenever there is a question as to its reliability (for example: due to glacial ice or cloud cover).
8 Kalvos pastorintoji horizontalė Uždara pastorintoji horizontalė atskirianti aukštesnią teritoriją, nei aplinkui esantis paviršius. Mound Index Contour A closed index contour line delimiting a localized area of higher elevation than the surrounding terrain (a terrain mound) into which there is no surface drainage.
9 Kalvos tarpinė horizontalė Uždara tarpinė horizontalė atskirianti aukštesnią teritoriją, nei aplinkui esantis paviršius. Mound Intermediate Contour A closed intermediate contour line delimiting a localized area of higher elevation than the surrounding terrain (a terrain mound) into which there is no surface drainage.
12 Apytikslė tarpinė horizontalė Horizontalė atstojanti tarpinę horizontalę, kuomet abejojama jos tikslumo (pvz. dėl debesuotumo). Approximate Intermediate Contour A contour line substituted for a normal intermediate contour line whenever there is a question as to its reliability (for example: due to glacial ice or cloud cover).
13 Apytikslė papildoma horizontalė Horizontalė atstojanti papildomą horizontalę, kuomet abejojama jos tikslumo (pvz. dėl debesuotumo). Approximate Auxiliary Contour A contour line substituted for a normal auxiliary contour line whenever there is a question as to its reliability (for example: due to glacial ice or cloud cover).
14 Ketvirtinė papildoma horizontalė Papildoma horizontalė, kas ketvirtį intervalo tarp tarpinių horizontalių. Quarter Auxiliary Contour An auxiliary contour line with one quarter the interval between intermediate contour lines.
15 Apytikslė įdubos pastorintoji horizontalė Horizontalė atstojanti įdubos pastorintąją horizontalę, kuomet abejojama jos tikslumo (pvz. dėl debesuotumo). Approximate Depression Index Contour A closed contour line substituted for a normal depression index contour line whenever there is a question as to its reliability (for example: due to glacial ice or cloud cover).
16 Papildoma horizontalė Horizontalė vaizduojanti svarbias reljefo charakteristikas, kurios negali būti parodytos, naudojant pastorintas ar tarpines horizontales. Auxiliary Contour A contour line that is used to portray important relief characteristics that would not otherwise be shown by index and intermediate contour lines.
18 Apytikslė įdubos tarpinė horizontalė Horizontalė atstojanti tarpinę įdubos horizontalę, kuomet abejojama jos tikslumu (pvz. dėl debesuotumo). Approximate Depression Intermediate Contour A closed contour line substituted for a normal depression auxiliary contour line whenever there is a question as to its reliability (for example: due to glacial ice or cloud cover).
22 Įdubos pagalbinė horizontalė Uždara papildoma horizontalė išskirianti teritoriją žemesnę nei aplinkui esantis paviršius ir naudojama pavaizduoti svarbias reljefo charakteristikas, kurios negali būti pavaizduotos įdubos pastorintomis arba tarpinėmis horizontalėmis. Depression Auxiliary Contour A closed auxiliary contour line delimiting an area of lower elevation than the surrounding terrain (a terrain depression) out of which there is no surface drainage and is used to portray important relief characteristics that would not otherwise be shown by depression index and depression intermediate contour lines.
23 Apytikslė įdubos pagalbinė horizontalė Horizontalė atstojanti pagalbinę įdubos horizontalę, kuomet abejojama jos tikslumu (pvz. dėl debesuotumo). Approximate Depression Auxiliary Contour A closed contour line substituted for a normal depression auxiliary contour line whenever there is a question as to its reliability (for example: due to glacial ice or cloud cover).

HSTT   Hidrotechnikos statinio tipas Hidrotechnikos statinio tipas priklausomai nuo jo konstrukcijos, paskirties ir rūšies. Klasifikatorius sukurtas remiantis vandenų kadastre naudojamomomis reikšmėmis.
501 Šachtinė pertekliaus vandens pralaida Vandens pertekliaus pralaida, kurios pradžioje yra uolos grunte padaryta vertikali ar pasvira šachta, o toliau – tunelis.
502 Sifoninė pertekliaus vandens pralaida Modifikuota slenkstinė arba (dažniausiai) vamzdinė vandens pertekliaus pralaida su sifoniniu antgaliu.
503 Slenkstinė vandens pralaida su uždoriais Reguliuojama vandens pralaida, per kurios viršų, kaip per slenkstį,  gali lietis paviršinis upės, kanalo ir kitoks vanduo.
504 Slenkstinė vandens pralaida be uždorių Nereguliuojama vandens pralaida, per kurios viršų, kaip per slenkstį,  gali lietis paviršinis upės, kanalo ir kitoks vanduo.
505 Šliuzas reguliatorius Hidrotechnikos statinys, statomas upėse, kanaluose (grioviuose)  vandens lygiams ir (ar)  debitams reguliuoti.
506 Bokštinė pertekliaus vandens pralaida Vamzdinės pertekliaus vandens pralaidos rūšis su  gelžbetoniniu bokštu  vamzdyno priekinėje dalyje.
507 Vamzdinė vandens pralaida Vandens pralaida, per kurią vamzdžiu gali lietis paviršinis upės, kanalo ir kitoks vanduo.
508 Vandens pralaidos greitvietė Hidrotechnikos statinys, kurio pagrindinės (pratekėjimo) dalies nuolydis yra didesnis už kritinį. Statoma ties sklandžiais reljefo pažemėjimais kanalų/griovių trasose, taip pat mažinant natūralų vandentėkmių nuolydį, sudarant sąlygas žuvims migruoti.
509 Derivacinė hidroelektrinė Hidroelektrinė, įrengta prie didelio upės vingio ar didelio nuolydžio upės ruože, kur du pjūvius jungia mažo nuolydžio derivacinis kanalas, vamzdynas ar tunelis; taip sudaromas hidroelektrinei būtinas slėgio aukštis.
510 Prieužtvankinė hidroelektrinė Hidroelektrinė, įrengta  su nuvedimo derivacija, kai hidroelektrinė jėgainė yra upės slėnio pašlaitėje gana toli nuo upės vagos
511 Latakinis pertvarinis žuvitakis Latako tipo žuvitakis su pertvaromis ir linijiniais baseinėliais tarp jų.
512 Latakinis slopintuvinis žuvitakis  (DENIL) Latako tipo žuvitakis su specialiais slopintuvais vandens greičiui mažinti.
513 Žuvų šliuzas Cikliškai veikianti žuvų pralaida, kuria žuvys perkeliamos iš žemutinio bjefo į aukštutinį šliuzavimo principu
514 Žuvų keltuvas (liftas) Mechaninio arba hidraulinio keltuvo (lifto) principu cikliškai veikianti žuvų pralaida.
515 Žuvų apvedimo kanalas Nedidelis kanalas šalia migracijos kliūties žuvims pro ją praleisti, nuolydžio padidinimui naudojant akmenų konstrukcijas.
516 Žuvų perkėla Cikliškai veikiantis laivybos, autotransporto ir specialių įrenginių kompleksas žuvims iš žemutinio bjefo perkelti į aukštutinį.

HZD  Geodezinė atskaita (data) Geodetic Datum Atskaita (data) nusakanti Žemės dvimatę koordinačių sistemą. A datum describing the relationship of a two-dimensional coordinate system to the Earth.
91 ETRS-89 1984 m. pasaulinė koordinačių sistema European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89)  
300 WGS-84 1989 m. Europos geodezinių koordinačių sistema. World Geodetic System 1984  
501 LKS-94 1994 m. Lietuvos koordinačių sistema.    
502 KS42 1942 m. koordinačių sistema (6 laipsnių 4 ir 5 zonos).    
503 KS63 1963 m. koordinačių sistema.    
504 KS742 1942 m. koordinačių sistema (3 laipsnių 7 zona).    
505 KS842 1942 m. koordinačių sistema (3 laipsnių 8 zona).    
506 KS942 1942 m. koordinačių sistema (3 laipsnių 9 zona).    

ICF Pramonės infrastruktūros statinio tipas Manufacturing Facility Type Pramonės infrastruktūros įrenginių/statinių tipai. The type of a facility or building that is used for manufacturing purposes.
1 Gamykla Statinys, kuriame gaminamos gaminio komponentės ir (ar) surenkamas gaminys. Manufacture A structure that is used for the purpose of manufacturing components, which may be assembled on-site or elsewhere, to make a completed product.
5 Sandėlis Pastatas, arba pastato dalis skirta  pramonės gaminiams sandėliuoti. Warehouse A building, or part of a building, used for the storage of manufactured goods (for example: large appliances, furniture, test equipment, and machinery).
10 Aliejaus spaudykla Statinys, kuriame yra įrenginiai skirti spausti aliejų. Oil-mill A building that houses equipment in which seeds and/or fruits are crushed or pressed to extract oil.
12 Medžio cechas Pastatas, arba pastato dalis, kurioje gaminami medžio dirbiniai. Carpentry A building, or part of a building, in which wooden objects are manufactured.
13 Lentpjūvė Įmonė, kurioje specialiais įrenginiais gaminama pjautinė mediena. Sawmill A factory in which wood is sawn into lumber (for example: planks or boards) by machinery.
14 Džiovinimo/degimo krosnis Krosnis, kurioje užgrūdinamos, išdegamos arba išdžiovinamos medžiagos (pvz.: išdžiovinama ar išdegama keramika). Kiln An oven for hardening, burning, or drying materials (for example: grain, meal, and/or clay), especially a brick-lined oven used to bake or fire ceramics.
19 Siurblinė Patalpa arba pastatas, kuriame yra skysčių siurbimo, suspaudimo ir (ar) perdavimo siurbliai. Pump Room A room or building housing pumps for raising, compressing, and/or transferring fluids.
21 Kuro gamybos įmonė Pastatas, kuriame vyksta naftos perdirbimas, benzino ar/ir gamtinių dujų gamyba arba platinimas. Petroleum Facility A building involved in the production or distribution of petroleum, oil and/or natural gas.
22 Popieriaus fabrikas Statiniai/įrenginiai skirti popieriaus gamybai iš natūralių pluoštų. Paper-mill A facility for processing natural fibres (for example: wood) into flexible sheets or rolls of paper by deposit from an aqueous suspension.
23 Laivų remontas (statykla) Vieta, kur statomi arba remontuojami (taisomi) laivai. Shipyard A place where ships are built or repaired.
24 Plieno gamykla Statiniai/įrenginiai skirti konstrukcinio plieno produktų gamybai. Steel Mill A facility for the production of fabricated structural steel products (for example: girders and/or plates).
26 Automobilių gamykla Statiniai/įrenginiai skirti transporto priemonių gamybai. Automotive Plant A facility for the manufacturing of motor vehicles.
28 Remonto dirbtuvės Pastatas ar pastato dalis, kurioje sutaisomi sulaužyti ir (ar) sugadinti daiktai. Repair A building, or part of a building, in which broken and/or damaged goods (for example: equipment) are restored to sound condition.
30 Aušinimo sistema Statiniai/įrenginiai skirti skysčių ir dujų aušinimui. Cooling A facility for the generation of chilled liquid and/or gas for cooling purposes.
32 Vandenvietė Statiniai/įrenginiai, kuriuose yra laikomas, išgryninamas ir tiekiamas miestui vanduo. Waterworks An establishment for storing, purifying, and to supply an area or town.
35 Pagalbinis pastatas Neapibrėžtos gamybinės paskirties nedidelis pastatas, esantis atskirai nuo pagrindinio pastato. Outbuilding A relatively small building that is separate from but is located near a main building and whose industrial use has not been determined.

INDR Intervalo didžiausia reikšmė Reikšmė nusakanti didžiausią leistiną intervalo reikšmę.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric N_A 0 -32767 – 32767 N_A

INMR   Intervalo mažiausia reikšmė Reikšmė nusakanti mažiausią leistiną intervalo reikšmę.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric N_A 0 -32767 – 32767 N_A

ITAM Įtampa Nominali perduodama elektros įtampa (matuojama kilovoltais).
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Kilovoltai 0 -32767 – 32767 N_A

YKOO  Y koordinatė Y koordinatė metrais.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

KJPL Kelio juostos plotis Kelio važiavimo juostos plotis.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

KKAT   Kelio kategorija Rodiklis, nustatantis kelio techninius parametrus bendrame kelių tinkle (kelio ir jo statinių matmenis, eismo juostų skaičių, sankryžų tipą, eismo pralaidumą ir kita).
501 Automagistralė Specialiai motorinių transporto priemonių eismui suprojektuotas ir nutiestas kelias, kuris nėra skirtas įvažiuoti į šalia esančias teritorijas arba iš jų išvažiuoti ir kuris: 1. turi, išskyrus tam tikras vietas arba laikinus atvejus, atskiras dviejų krypčių važiuojamąsias dalis, viena nuo kitos atskirtas transporto priemonėms važiuoti nenumatyta skiriamąja juosta arba, išimtiniais atvejais, kitais būdais; 2. viename lygyje nekerta jokio kelio, geležinkelio ar tramvajaus bėgių arba pėsčiųjų tako.
502 Valstybinis I kategorijos Valstybinės reikšmės I kategorijos kelias.
503 Valstybinis II kategorijos Valstybinės reikšmės II kategorijos kelias.
504 Valstybinis III kategorijos Valstybinės reikšmės III kategorijos kelias.
505 Valstybinis IV kategorijos Valstybinės reikšmės IV kategorijos kelias.
506 Valstybinis V kategorijos Valstybinės reikšmės V kategorijos kelias.
507 Vietinės I kategorijos Vietinės reikšmės I kategorijos kelias.
508 Vietinės II kategorijos Vietinės reikšmės II kategorijos kelias.
509 Vietinės III kategorijos Vietinės reikšmės III kategorijos kelias.

KTIP Koordinačių sistemos tipas Koordinačių sistemos tipas.
501 Elipsoidinė Elipsoidinė koordinačių sistema.
502 Stačiakampė Stačiakampė koordinačių sistema.

LEN  Ilgis arba diametras Length or Diameter Dažniausiai horizontalioje plokštumoje išilgai nustatytas objekto matmuo. The length of a feature taken along its primary alignment and generally in the horizontal plane.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

LEND   Diametras Objekto skersmuo.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

LENL   Ilgis Objekto ilgis, nustatytas išilgai jo.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

LKOO  Geodezinė ilguma Geodezinė ilguma – dvisienis kampas, kurį sudaro Grinvičo ir taško geodezinių meridianų plokštumos.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Laipsniai 0 -32767 – 32767 N_A

LNG  Kalba Language Regiono gyventojų naudojama kalba (-os). The language(s) of the inhabitants of a region.
13 Anglų Germanų kalbų grupės kalba, vartojama Jungtinėje Karalystėje, JAV, Australijoje, Naujojoje Zelandijoje, iš dalies Kanadoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Indijoje. English The language used in Britain, Ireland, Australia, New Zealand, the US, Canada, and many other countries.
14 Estų Oficiali Estijos valstybės kalba, priklausanti ugrų-finų kalbų šeimai, artima suomių kalbai. Estonian The Finno-Ugric language of Estonia.
18 Prancūzų Indoeuropiečių romanų kalbų grupės kalba, vartojama Prancūzijoje, jos kaimyninėse šalyse (pvz.: Belgijoje – viena iš oficialių kalbų), dalyje Kanados, taip pat kai kuriose Afrikos šalyse yra paskelbta valstybine  kalba. French The Romance language of France, spoken as a native language also in neighbouring countries (for example: Belgium where it is one of the two official languages) and in parts of Canada, and the official language of a number of African countries.
19 Vokiečių Indoeuropiečių kalbų šeimos germanų kalbų grupės kalba. Vokietijos, Austrijos, Lichtenšteino, Šveicarijos, Liuksemburgo valstybinė kalba. German The principal language of Germany, spoken also in Austria and Switzerland and belonging to the West Germanic division
34 Latvių Baltų kalbų grupei priklausanti indoeuropiečių šeimos kalba. Latvijos valstybinė kalba. Latvian The Baltic language of Latvia.
35 Lietuvių Baltų kalbų grupei priklausanti indoeuropiečių šeimos kalba. Lietuvos valstybinė kalba. Lithuanian The language of Lithuania, belonging to the Baltic language group.
44 Lenkų Vakarų slavų kalba. Lenkijos valstybinė kalba. Polish The Slavonic language spoken in Poland.
47 Rusų Rytų slavų kalbų grupei priklausanti indoeuropiečių šeimos kalba. Rusijos ir kaimyninių valstybių valstybinė kalba. Russian The Slavonic language of Russia.
501 Baltarusių Viena iš rytų skalvų kalbų, daugiausiai paplitusių Baltarusijoje ir rytų Lenkijoje. Baltarusijos valstybinė kalba.    

LOC  Santykinė vertikali padėtis Vertical Relative Location Objekto padėtis žemės paviršiaus arba vandens telkinio dugno atžvilgiu. The relationship between the feature and the underlying ground (terrain) or waterbody bottom.
17 Ant dugno Esantis ant vandens telkinio dugno. On Waterbody Bottom Located on the waterbody bottom.
23 Žemiau dugno Užkastas žemiau vandens telkinio dugno. Below Waterbody Bottom Buried below the waterbody bottom.
40 Žemiau paviršiaus Užkastas po žeme. Below Ground Surface Buried below the ground (terrain) surface.
44 Paviršiuje Esantis žemės ar vandens telkinio paviršiuje. On Surface Located on the ground (terrain) or the surface of the waterbody.
45 Virš paviršiaus Esantis virš žemės ar vandens telkinio paviršiaus. Above Surface Located above the ground (terrain) or the surface of the waterbody.
46 Virš dugno Esantis virš vandens telkinio dugno, bet žemiau vandens paviršiaus. Above Waterbody Bottom Located above the waterbody bottom but below the waterbody surface.

LTN  Kelio juostų skaičius Track or Lane Count Bendras nepriklausomų lygiagrečių kelių (pvz.: geležinkelio kelių ir (ar) kelio juostų) skaičius, abejomis kelio kryptimis. The total number of independent, parallel paths (for example: a railway track and/or a road lane) in both directions within a route.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Keliai/kelio juostos 0 -32767 – 32767 N_A

MCC Pagrindinės konstrukcinės medžiagos tipas Primary Structural Material Type Pagrindinis objekto konstrukcinės medžiagos tipas, neapibūdinantis paviršiaus. The primary type(s) of material composing a feature, exclusive of the surface.
2 Aliuminis Lengvas sidabrinės spalvos metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Al, eilės numeris 13 Aluminum A light silvery ductile and malleable metal, not readily tarnished by air, which is a chemical element, atomic number 13. (Symbol Al.)
4 Pelenai Sudegusių medžiagų liekanos. Ash The powdery residue, composed chiefly of earthy or mineral particles, left after the combustion of any substance.
5 Asfaltas Bitumo ir smulkių mineralinių užpildų mišinys. Asphalt Black or brownish-black, solid or viscous, bituminous pitch, of natural occurrence or produced from petroleum.
6 Bazaltas Pusiau kristalinės arba stikliškos struktūros efuzinė bazinė uoliena. Basalt A dark, fine-grained igneous rock, often displaying columnar structure and usually composed largely of plagioclase with pyroxene and olivine.
7 Pirminė uoliena Nepaveiktos erozijos gamtinės sukietėjusios uolienos po Žemės paviršiumi. Bedrock Native consolidated solid rock that has been unaffected by the processes of weathering and underlies the surface of the Earth.
8 Rieduliai Dideli vandens ar atmosferos sąlygų nugludinti akmenys. Boulders Large water- or weather-worn stones.
9 Plyta Keturkampis, paprastai degtas molio blokelis statybai. Brick Clay kneaded, moulded, and baked or sun-dried, used as a building material.
10 Kalkinis Turintis kalcio karbonato ir (ar) kitų, paprastai netirpių, kalcio druskų. Calcareous Containing calcium carbonate and/or other, usually insoluble, calcium salt.
12 Kreida Balta nuosėdinė uoliena, susidariusi iš silpnai sucementuotų karbonatinių mikroorganizmų kiautelių. Chalk White soft earthy limestone consisting almost wholly of calcite and derived chiefly from microscopic salt water fossil shells and fragments.
14 Degenos Ne iki galo sudegusios degių medžiagų (pvz., anglies ar medžio) liekanos. Cinders Residual pieces of combustible matter (for example: coal or wood) that has ceased to flame but has still combustible matter in them.
16 Molis Rišli, nesucementuota nuosėdinė uoliena. Clay A stiff tenacious fine-grained earth consisting mainly of hydrated aluminosilicates, which become more plastic when water is added and can be moulded and dried.
17 Akmens anglis Nuosėdinė augalinės kilmės uoliena, sudaryta iš anglies, hidrokarbonatų ir įvairių priemaišų. Coal A hard opaque black or blackish mineral, mainly carbonized plant matter, found in seams or strata at or below the Earth's surface.
18 Grindinio akmuo Vandens nugludinti apvalūs akmenys. Cobbles Water-worn rounded stones, especially of the size used for paving.
19 Koksas Kietas, akytas produktas, gaunamas be oro kaitinant kietąjį ar skystąjį kurą. Coke Coal deprived by dry distillation of its volatile constituents.
20 Sudėtinė medžiaga Medžiaga sudaryta iš įvairių  sudedamųjų ingredientų (pvz.: sudėtinė dirbtinė medžiaga). Composition A substance or preparation formed by the combination or mixture of various ingredients, especially a compound artificial substance serving the purpose of a natural one.
21 Betonas Smėlio, žvyro ar kt. mišinys su cementu, naudojamas statyboje. Concrete A heavy-duty building material made from a mixture of broken stone or gravel, sand, cement, and water, that forms a stonelike mass on hardening.
22 Konglomeratas Uoliena, susidedanti iš skirtingos rūšies gabalų, smiltelių. Conglomerate A coarse-grained sedimentary rock composed of rounded fragments embedded in a matrix of a cementing material such as silica.
23 Varis Rausvai gelsvos spalvos metalas. Periodinės elementų sistemos I grupės cheminis elementas, žymimas Cu, eilės numeris 29. Copper A malleable and ductile reddish metal which is a chemical element of the transition series, atomic number 29. (Symbol Cu.)
29 Dolomitas Nuosėdinė uoliena, susidariusi iš kalcio ir magnio karbonatų. Dolomite A sedimentary rock composed chiefly of a hexagonal carbonate of calcium, magnesium, and usually iron that occurs as translucent crystals of various colours, alone or with calcite.
34 Flišas Plonas nuosėdų sluoksnis, sudarytas iš pakaitomis gulančių skalūno ir mergelio bei stambesnės tekstūros (pvz., smiltainio ir konglomeratų) sluoksnių. Flysch A thinly-bedded sedimentary deposit consisting of shales and marls alternating with coarser strata such as sandstones and conglomerates.
40 Stiklas Vientisa amorfinė kieta medžiaga, paprastai gaminama labai greitai užšaldant tąsią išlydytą medžiagą, neleidžiant susidaryti įprastai kristalinei formai. Glass A substance made by fusing soda and/or potash with other ingredients.
42 Auksas Geltonos spalvos brangusis metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Au (lot. aurum), eilės numeris 79. Gold A precious metal which is characterized by its yellowish colour, resistance to tarnishing and corrosion, and great malleability and ductility, and is a chemical element of the transition series, atomic number 79 (symbol Au).
43 Granitas Magminė intruzinė uoliena iš feldšpatų, kvarco, biotito, muskovito, raginukės, pirokseno. Granite Any of a broad class of granular crystalline plutonic rocks, consisting essentially of quartz, orthoclase, feldspar, and mica or hornblende.
46 Žvyras Biri nuosėdinė uoliena sudaryta iš žvirgždo ir smėlio. Gravel Small water-worn or pounded stones.
47 Nefritas Silikatų klasės mineralas, aktinolito atmaina. Greenstone Any igneous rock of dark-green appearance, especially containing chlorite, epidote, and/or hornblende.
49 Kriauklėtas gruntas Kalkinė dirva iš makroskopinių jūros gyvūnų liekanų. Ground Shell Ground calcareous remains of macroscopic marine animals.
51 Geležis Sidabriškai pilkas, blizgus metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Fe, eilės numeris 26. Iron A malleable, magnetic, readily oxidizable metal which is a chemical element of the transition series (atomic number 26). (Symbol Fe.)
52 Lava Iš ugnikalnio arba pro plyšius Žemėje išsiliejusi sulydyta masė. Lava The fluid or semifluid magma or molten rock which flows from a volcano or other fissure in the Earth.
54 Švinas Melsvai pilkas, lengvai lydomas, sunkus, minkštas metalas.  Periodinės lentelės VI grupės cheminis elementas, priskiriamas sunkiesiems metalams. Žymimas Pb, atominis numeris – 82. Lead A soft, heavy, malleable, bluish-grey metal that is a chemical element, atomic number 82, occurring in galena and other minerals. (Symbol Pb.)
55 Liosas Purus, akytas, gelsvos, rusvos spalvos eolinės kilmės nuosėdinė uoliena. Loess Fine yellowish-grey loam composed of material transported by the wind.
56 Pjautinė mediena Supjauta mediena. Lumber Timber sawn into rough planks or otherwise partly prepared.
57 Skalda Apysmulkiai suskaldytų akmenų, plytų masė, žvirgždas. Macadam A material for surfacing roads, consisting of broken stone or ironstone slag bound with tar alone, or of tar mixed with pitch or creosote.
59 Manganas Sunkiai lydomas rausvai pilkos spalvos metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Mn, atominis skaičius 25. Manganese A hard grey brittle chemical element, atomic number 25, which is one of the transition metals. (Symbol Mn.)
60 Marmuras Metamorfinė uoliena, susidariusi persikristalizavus klinčiai arba dolomitui. Marble Limestone that has been recrystallized by metamorphism and is capable of taking a polish, especially one that is pure white or has a mottled surface.
61 Mergelis Baltos arba pilkos spalvos sankaupos ežero dugne, atsiradusios nusėdus kalcio karbonatui (CaCO3), su mikroskopinių suakmenėjusių gėlavandenių organizmų kiautų ir fragmentų priemaišomis. Marl White to gray accumulation on lake bottoms caused by precipitation of calcium carbonate (CaCO3) mixed with microscopic fresh water fossil shells and fragments.
62 Mūras Sienos pavidalu sukrautų ir skiediniu sutvirtinų plytų ar akmenų mūrinys. Masonry Building materials (for example: stone, brick, concrete, hollow-tile, concrete block, gypsum block, or other similar building units or materials and/or a combination of the same) bonded together with mortar to form a structure (for example: a wall, a pier, or a buttress).
63 Štenas Geležies sulfidų lydinys su vario, nikelio ir švino sulfidu, gaunamas lydant šių metalų rūdas. Matte A mixture of impure metal sulphides produced during the smelting of sulphide ores (for example: of copper or nickel).
64 Metalas Blizgantis, kietas, šilumai ir elektrai laidus cheminis kūnas. Metal Any of the class of substances that are characteristically lustrous, ductile, fusible, malleable solids and are good conductors of heat and electricity.
65 Purvas Šlapia, suminkštėjusi nuo vandens, kimbanti žemė. Mud Soft wet soil, sand, dust, and/or other earthy matter.
67 Alyva Degus neutralios chemininės sudėties aliejinis skystis, nesimaišantis su vandeniu. Oil Any of numerous liquids with a smooth sticky feel that are immiscible with water (but miscible with organic solvents), flammable, and chemically neutral.
69 Dumblas Nusėdusios drumzlės, šlapias suplaktas purvas. Ooze A deposit or layer of white or grey calcareous matter largely composed of foraminiferan remains, covering large areas of the ocean floor.
71 Popierius Plona plaušinė medžiaga, pagaminta iš medienos, skudurų ir kt. Paper Material in the form of thin flexible (frequently white) sheets made from the pulp of wood or other fibrous matter which is dried, pressed, and often bleached.
72 Dalinai metalinis Sudarytas dalinai iš metalo. Part Metal Composed in part, but not completely, by metal.
73 Upinis žvirgždas Vandens nugludinti apvalūs akmenėliai. Pebbles Small, smooth, rounded stones, that have been worn by the action of water, ice, and/or sand.
74 Plastmasė Medžiaga, kurią sudaro plastinės masės polimetai arba natūralūs polimerai. Plastic Any of a large class of substances which are polymers based on synthetic resins or modified natural polymers.
76 Porfyras Magminė efuzinė netolygiai grūdėtos struktūros uoliena. Porphyry An unstratified or igneous rock having a homogeneous groundmass containing larger crystals of one or more minerals (frequently feldspar).
77 Įtemptasis gelžbetonis Gelžbetonis su išankstiniais vidiniais įtempiais, skirtais dėl apkrovos atsirandančiam tempimo įtempiui sumažinti Prestressed Concrete Reinforced concrete in which internal stresses have been introduced to reduce potential tensile stress in the concrete resulting from loads.
79 Pemza Akyta, labai lengva pilkos spalvos uoliena, ugnikalnių veikimo produktas (greitai ataušusi lava). Pumice A light spongy form of volcanic glass, usually of pyroclastic origin and with a high silica content.
80 Kvarcas Silicio dioksido mineralas. Quartz A trigonal rock-forming mineral consisting of silica, massive or crystallizing in colourless or white hexagonal prisms.
82 Radioktyvi medžiaga Medžiaga turinti savaiminio atomų branduolių skilimo ypatybę. Radioactive Material Any material or combination of materials which spontaneously emits ionizing radiation (for example: nuclear particles and/or gamma rays).
83 Gelžbetonis Betono ir armatūros, dažniausiai plieninės, derinys. Reinforced Concrete Poured concrete containing steel bars or metal netting to increase its tensile strength.
84 Akmuo Įvairių dydžių akmenys Rock Stones of any size.
85 Guma Elastomerinė medžiaga: vulkanizuotas gamtinis arba sintetinis kaučiukas. Rubber Any of various artificial polymeric substances that are tough and elastic.
86 Griuvėsiai Sugriautų namų ar statinių nuolaužos. Rubble The debris (for example: waste fragments of masonry) of decayed or demolished buildings and/or other structures.
87 Druska Baltas arba rausvai rudas kristalizuotas sūrus mineralas (natrio chloridas, NaCl). Salt A white or (when impure) reddish-brown mineral crystallizing in the cubic system (sodium chloride, NaCl).
88 Smėlis Biri, smulki nuosėdinė arba nuotrupinė mažo plastiškumo uoliena. Sand Granular material consisting of small eroded fragments of (mainly siliceous) rocks, finer than gravel and larger than a coarse silt grain.
89 Smiltainis Nuosėdinė nuotrupinė uoliena, susicementavęs smėlis. Sandstone Any of various sedimentary rocks composed of sand grains, especially of quartz, cemented together.
90 Skalūnas Stambiagrūdė molinga metamorfinė uoliena, kurios struktūrai būdingi įvairių mineralų sluoksniai, skylanti į plonas netaisyklingos formos plokšteles Schist A coarse-grained pelitic metamorphic rock that has a structure marked by parallel layers of various minerals and can be split into thin irregular plates.
91 Bergždas Uoliena be naudingų iškasenų. Spoil Rocky or soil-like material resulting from excavating, mining, dredging, and/or processing activities.
95 Srutos Skystos atliekos, ypač mėšlas, transportuojamos nutekamaisiais vamzdžiais (pvz.: kanalizacijos vamzdžiais). Sewage Waste, especially excremental, matter conveyed in sewers.
98 Gargždas Apgludinti apvalainiai akmenukai. Shingle Small, loose, rounded waterworn pebbles, especially as accumulated on a seashore.
99 Sąnašos Iš tam tikro dydžio dalelių (paprastai 0,002–0,06 milimetro) – smulkesnių negu smėlio, bet stambesnių negu molio – sudaryta medžiaga Silt Material consisting of particles whose sizes fall within a specified range (typically 0.002-0.06 millimetres) between those of sand and clay.
100 Sidabras Tai sidarbriškai baltas, lankstus ir minkštas (kiek kietesnis už auksą) brangusis metalas. cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Ag (lot. argentum), eilės numeris 47. Silver A precious metal which is characterized by its lustrous white colour and great malleability and ductility, and is a chemical element of the transition series, atomic number 47. (Symbol Ag.)
101 Šlakas Sukietėjusios lydalo atmatos. Slag Stony material composed of waste matter or dross separated from metals during smelting or refining.
102 Nuosėdos Dumblinga arba gliti medžiaga – tiršta smulkių dalelių suspensija arba gelis, ypač pramoninių arba mechaninių procesų atliekos Sludge A muddy or slimy matter or deposit consisting of a thick suspension of fine particles or gel in a liquid, especially one formed as waste in any of various industrial and mechanical processes.
103 Užšalęs vanduo Šalčio paveiktas sukietėjas vanduo (pvz.: sniegas, ledas) Frozen Water Water solidified by exposure to cold.
104 Gruntas Plonas žemės paviršiaus sluoksnis, sudarytas iš fragmentinių uolienų dalelių, sumišusių su humusu, vandeniu ir oru. Soil The material comprising the thin top layer of much of the Earth's land surface, composed of fragmented rock particles with humus, water, and air.
107 Plienas Geležies ir anglies lydinys kuriame yra iki 2% anglies su mangano, silicio, sieros ir fosforo priemaišomis. Steel Any of numerous artificially produced alloys of iron containing up to 3 per cent of other elements (including less than about 2.2 per cent carbon) and having great strength and malleability.
108 Statybinis akmuo Paprastai dirbtinai suformuotas tam tikros formos ir dydžio uolienos ar mineralinės medžiagos gabalas, naudojamas tam tikriems tikslams (pvz.: tvorų statybai). Stone Pieces of rock or mineral substance (other than metal) of definite form and size, usually artificially shaped, and used for some special purpose.
112 Urano rūda Mineralas iš kurio išgaunamas uranas. Uranium Ore A mineral that may be used for the extraction of uranium.
113 Augalija Augalai ir jų visuma tam tikroje teritorijoje. Vegetation Plants collectively, especially those dominating a particular area or habitat.
116 Vanduo Skaidrus, bespalvis skystis, vandenilio ir deguonies junginys. Water The transparent, colourless, tasteless, odourless, liquid compound of hydrogen and oxygen (formula H2O).
117 Mediena Rąstai, lentos ir kita miško medžiaga. Wood The hard, compact, fibrous substance of which the roots, trunks, and branches of trees and shrubs consist.
118 Cinkas Melsvai baltas, minkštas metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Zn (lot. zincum), eilės numeris 30. Zinc A hard lustrous bluish-white metallic chemical element, atomic number 30, which is obtained from sphalerite and other ores. (Symbol Zn.)
119 Nuosėdinės druskos Išgarinus vandenį likusios nuosėdinės druskos. Evaporite A sedimentary salt deposit left after the evaporation of a body of water.
120 Stiklapluoš-čiu armuotas plastikas (GRP) Plastikas su stiklo armatūra, daug tvirtesnis už bazinį plastiką Glass Reinforced Plastic (GRP) A plastic composition in which glass reinforcements are imbedded with strength properties greatly superior to those of the base resin.
121 Metamorfi-nės uolienos Uolienos susidariusios veikiant temperatūrai ir (ar) slėgiui. Metamorphic Rock Rock formed by alteration of existing rocks by heat, pressure, or other processes in the Earth's crust.
122 Vulkaninės uolienos Uolienos susiformavusios iš lavos ir magmos. Igneous Rock Rock formed by solidification of molten lava or magma.
123 Diabazas Bazinė magminė uoliena, susidedanti iš plagioklazo (dažniausiai labradoro) ir augito. Dolerite An igneous rock chemically the same as basalt and gabbro but medium-grained with a usually ophitic texture.
124 Gneisas Metamorfinė juostuotos (gneisiškos) struktūros uoliena, susidariusi iš feldšpatų, kvarco ir kitų mineralų. Gneiss A foliated, usually coarse-grained, metamorphic rock in which bands of granular minerals alternate with bands of flaky or prismatic ones.
125 Kvarcitas Įvairios spalvos, kieta, stiklo blizgesio, grūdėta metamorfinė kvarco uoliena. Quartzite A extremely compact, hard, granular rock consisting essentially of quartz.
126 Šiferis Tanki smulkiagrūdė metamorfinė savito sluoksniuotumo uoliena; jos posluoksniai su pradine sluoksnio plokštuma gali sudaryti bet kokį kampą. Slate A dense fine-grained metamorphic rock that develops a characteristic cleavage which may be at any angle with the original bedding plane.
127 Brekčija Gyslinė uoliena, sudaryta iš kampuotų akmens ar mineralų fragmentų, surištų smulkiagrūdžio užpildo (pvz., kalkių). Breccia A sedimentary rock consisting of angular, coarse-grained fragments cemented together by a fine-grained matrix (for example: by lime).
128 Skalūnas Minkšta plonasluoksnė uoliena, lengvai skylanti į trapias plokšteles, sudaryta iš sukietėjusio dumblo arba molio Shale Soft finely stratified rock that splits easily into fragile laminae, consisting of consolidated mud or clay.
129 Argilitas Uolienos iš suplūkto ir sukietėjusio aleurito bei dumblo Siltstone/Mudstone Types of rock formed of compacted and hardened silt and mud.
130 Klintis Nuosėdinė uoliena, daugiausia sudaryta iš mineralo kalcito. Limestone A sedimentary rock composed chiefly of calcium carbonate.
131 Keramika Medžiaga pagaminta iš gamtinio molio ir išdegta aukštoje temperatūroje. Ceramic A nonmetallic material made from clay and hardened by firing at high temperature.
132 Ledas Kieto (kristalų) pavidalo vanduo. Ice Frozen water, a brittle transparent crystalline solid.
133 Laterintas Uoliena iš aliuminio ir geležies hidroksidų, kvarco ir kt. dūlėjimo zonos mineralų. Laterite A clayey (usually red) soil or soil horizon characterized by a high proportion of sesquioxides, especially of aluminium and iron, and a low proportion of bases and silica.
134 Stogo čerpė Plonos stančiakampės formos čerpės, naudojamos, kaip stogų arba sienų dengiamoji medžiaga. Roof Shingle A thin rectangular tile used as a roofing material and/or for cladding walls.
135 Sniegas Atmosferos krituliai, susidedantys iš dendritinių ledo kristalėlių. Snow A mass of snow flakes (minute hexagonal ice crystals).
136 Velėna Viršutinis dirvožemio sluoksnis, prižėlęs augalų šaknų. Sod A usually square or oblong piece or slice of earth together with the grass growing on it.
138 Rąstas Nukirstas ir nugenėtas medis. Timber A beam or piece of wood forming or capable of forming part of any structure.
139 Nuosėdinės uolienos Uolienos susiformavusios iš nuogrimzdų (nuosėdų). Sedimentary Rock Rock formed by the deposition of sediment.
140 Molio nuosėdos Medžiaga, susidedanti iš smulkesnių nei 0,074 mm dalelių, įskaitant ir mažiau plastiškas (pvz., dumblas), ir labiau plastiškas (pvz., molis) smulkios tekstūros medžiagas. Clay and Silt Material consisting of particles finer than 0.074 millimetres (No. 200 sieve) including fine-textured materials of both low plasticity (for example: silt) and high plasticity (for example: clay).
141 Aleuritingas smėlis Grūdėta medžiaga, kurią sudaro maži suirusių uolienų (daugiausia silicinių) fragmentai, įskaitant smulkios tekstūros mažai plastiškas medžiagas Silty Sands Granular material consisting of small eroded fragments of (mainly siliceous) rocks, including fine-textured materials of low plasticity.
142 Žvyrsmėlis Grūdėta medžiaga, kurią sudaro maži suirusių uolienų (daugiausia silicinių) fragmentai ir maži vandens nugludinti arba skaldyti akmenukai, didesni už stambaus dumblo daleles Sand and Gravel Granular material consisting of a mixture of small sandy eroded fragments of (mainly siliceous) rocks and small water-worn or pounded stones that are larger than a coarse silt grain.
143 Žvyrakmenis Ne didesni negu grindiniui naudojamo dydžio vandens nugludinti apvalūs arba skaldyti akmenys Gravel and Cobble Small water-worn, rounded or pounded stones up to the sizes used for paving.
144 Rieduliai ir akmenys Dideli vandens ar atmosferos nugludinti akmenys Rocks and Boulders Large water- or weather-worn stones.
145 Grindinys Glaudžiai išklotas kietos medžiagos gabalais (pvz.: grindinio akmenimis ar betoniniais blokais) paviršius. Paved Made of pieces of a hard material (for example: cobbles or concrete blocks) fitted closely together or of an undivided hard coating so as to give a compact, uniform, and smooth surface.
146 Durpės Įvairaus susiskaidymo laipsnio pelkių augalų liekanos. Peat Vegetable matter partly decomposed in wet acid conditions in bogs and fens to form a firm brown deposit resembling soil.
147 Klampuma Pelkėta, klampi žemė. Slash Swampy ground.
148 Smėlis virš dumblo Grūdėta medžiaga, kurią sudaro maži suirusių uolienų (daugiausia silicinių) fragmentai, mažesni už žvyro, bet didesni už stambaus dumblo daleles, po kuria slūgso minkštas dirvožemis, nuosėdos ir (ar) molis Sand over Mud Granular material consisting of small eroded fragments of (mainly siliceous) rocks, finer than gravel and larger than a coarse silt grain that are underlain with soft soil, silt, and/or clay.
501 Sapropelis Bestruktūrė gėlųjų vandenų ir pelkių nuosėdinė organinė uoliena, susidariusi daugiausia iš žemesniųjų augalų ir gyvūnų liekanų.    

MFC  Karinės infrastruktūros tipas Military Facility Type Infrastruktūros arba pastato, susijusio su kariniais tikslais, tipas. The type of a facility or building that is used for military purposes.
1 Kariuomenės administracija Pastatas, skirtas karinių pajėgų vadovavimo arba karinių operacijų priežiūros veiklai. Military Administration A building devoted to the act or process of managing military forces or overseeing the conduct of military operations.
2 Šaudymo poligonas Vieta, skirta šaudymui šaunamaisiais ginklais arba sprogmenų detonavimui. Firing Range A site designated for the purpose of discharging firearms or detonating munitions.
3 Bendrabutis Pastatas, kuriame gyvena vienose kaireivinėse dirbantieji civiliai. Dormitory A building used to house civilians that is typically large, unadorned, and intended for relatively temporary occupancy.
4 Gyvenamieji namai kareivinėse Pastatai, kuriuose gyvena karininkų šeimos. Dependents Housing Used to house the families of military personnel.
6 Arsenalas Pastatas, kuriame laikomi ginklai ir karinė įranga. Armory A building for storing arms and military equipment, especially one serving as headquarters for reserve personnel.
7 Fortas Įtvirtintas gynybinis pastatas arba vieta. Fort A building or place fortified for defensive or protective purposes.
10 Sargybos bokštas Iškeltas uždaras pastatas, kuriame yra vienas ar daugiau sargybinių. Guard Tower An elevated enclosed building including one or more guardrooms.
12 Kareivinės Pastatas, kuriame gyvena kareiviai. Barracks A building used to house military personnel, which is typically large, unadorned, and intended for relatively temporary occupancy.
13 Pagalbinis pastatas Neapibrėžtos karinės paskirties nedidelis pastatas, esantis atskirai nuo pagrindinio pastato. Outbuilding A relatively small building that is separate from but is located near a main building and whose military use has not been determined.

MI1   Vyrų iki 14 metų skaičius Male Population Fraction: 0-14 years old Jaunesnių nei 15 metų amžiaus vyrų, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, skaičius. The fraction of male inhabitants residing within an area that are less than 15 years in age.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

MI2   Vyrų nuo 15 iki 44 metų skaičius Male Population Fraction: 15-44 years old Nejaunesnių nei 15, bet nevyresnių nei 44 metų amžiaus vyrų, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, skaičius. The fraction of female inhabitants residing within an area that are at least 15 and less than 45 years in age.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

MI3   Vyrų nuo 45 iki 64 metų skaičius Male Population Fraction: 45-64 years old Nejaunesnių nei 45, bet nevyresnių nei 64 metų amžiaus vyrų, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, skaičius. The fraction of male inhabitants residing within an area that are at least 45 and less than 65 years in age.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

MI4   Vyrų virš 65 metų skaičius Male Population Fraction: 15-44 years old Vyresnių 65 metų amžiaus vyrų, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, skaičius. The fraction of male inhabitants residing within an area that are greater than or equal to 65 years in age.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

MIN   Gavybos tipas Extraction Mine Type Žemės gelmių išteklių gavybos tipas. The type of an extraction mine.
1 Grunto rezervas Vieta, iš kurios kasamas gruntas, kurio vienintelė paskirtis – užpilas, pvz., keliams arba pylimams. Borrow-pit An excavation of soil for the sole purpose of fill material such as road and/or dam construction or for backfill material.
3 Atvirasis Iškasenų gavyba nuimant paviršiaus sluoksnius ir kasant iš viršaus, o ne šachtose. Opencast A method of mining by removing surface layers and working from above, rather than from shafts.
4 Sąnašynas Naudingų iškasenų gavyba iš sąnašyno plaunant arba nusodinant. Placer The mining of minerals from a placer by washing or dredging.
5 Žvalgybinis Paviršinė kasykla, iš kurios, nepašalinant viršutiniųjų sluoksnių ir nekasant šachtų, imamos lengvai pasiekiamos iškasenos. Prospect A surface mine from which easily accessible deposits are removed without the removal of overburden or the use of shafts.
6 Karjeras Paviršiaus sluoksnis nuimamas lygiagrečiomis juostomis, ir kiekvienos naujos juostos paviršiaus sluoksnis dedamas į ankstesnę juostą, iš kurios mineralai jau iškasti. Strip-mine The surface material is removed in successive parallel strips to expose the mineral, the spoil from each new strip being placed in the previously excavated one.
8 Durpynas Pelkės vieta, iš kurios kasamos durpės. Peatery A place in a bog or fen from which peats are cut.
9 Požeminis Kasykla pasiekiama šachtomis, gręžiamomis nuo žemės paviršiaus. Below Surface A mine reached by shafts bored from the surface.

NAM Pavadinimas Name Objektą identifikuojantis  tekstas. A textual identifier or code that is used to denote a feature.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Text N_A 0 N_A 80

NM3  Pirmojo administracinio vieneto pavadinimas Boundary First Name Administracinio vieneto, esančio pirmojoje ribos pusėje, pavadinimas. The name of the political entity on the first side of a boundary line.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Text N_A 0 N_A 80

NM4  Antrojo administracinio vieneto pavadinimas Boundary Second Name Administracinio vieneto, esančio antrojoje ribos pusėje, pavadinimas. The name of the political entity on the second side of a boundary line.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Text N_A 0 N_A 80

NUTS   Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūra Europos Sąjungoje galiojanti unifikuota teritorijų skirstymo į regionus sistema (pranc. Nomenclature des Unites Territoriales Statistiques).
501 NUTS 1 Statistinis lygmuo apibūdinantis dažniausiai visą šalį, bet kai kuriais atvejais gali būti ir smulkesni teritoriniai dariniai, susiję su federacine šių šalių santvarka (Lietuvoje – Lietuvos Respublika).
502 NUTS 2 Statistinis lygmuo apibūdinantis santykinai didelius regionus (Lietuvoje – Lietuvos Respublika).
503 NUTS 3 Statistinis lygmuo apibūdinantis tarpinį lygmenį tarp regiono ir minicipaliteto (Lietuvoje –apskritis).
504 LAU 1 Statistinis lygmuo apibūdinantis savivaldybę (Lietuvoje –  savivaldybė).
505 LAU 2 Statistinis lygmuo apibūdinantis už savivaldybes smulkesnius teritorinius vienetus (Lietuvoje – seniūnija).

NVS  Tinkamumas laivybai Navigability Information Vandens telkinio tinkamumas didelių laivų plaukiojimui. Information about the navigability of a body of water by ocean-going and/or large vessels.
1 Laivybinis ir eksplotuojamas Laidžiama praplaukti laivams ir yra eksplotuojamas pagal nustatytą tvarkaraštį ir (ar) nustatytą gylį ir gabaritus. Navigable and Operational Affords passage to vessels and is operating in accordance with stated schedule and/or stated depth and clearance.
2 Laivybinė, bet apleista Leidžiama praplaukti laivams, tačiau nebėra eksplotuojamas.  Navigable but Abandoned Affords passage to vessels but operational support has been abandoned.
3 Laivybinė Leidžiama praplaukti laivams arba gali būti laivybinė. Navigable Affording passage to vessels; capable of being navigated.
4 Laivybinė su periodiniais apribojimais Leidžiama praplaukti laivams, tačiau periodiškai taikomi apribojimai. Navigable with Periodic Restrictions Affords passage to vessels but periodic restrictions apply.
5 Ne laivybinė Neleidžiama praplaukti laivams arba negali būti laivybinė. Not Navigable Does not afford passage to vessels; incapable of being navigated.

OHB  Bendras tilto aukštis Overall Bridge Height Vertikalus atstumas, išmatuotas nuo žemiausio žemės ar vandens lygio taško iki aukščiausios tilto dalies (įskaitant anstatą). The vertical distance measured from the lowest point at ground or water level to the highest portion of the bridge (including superstructure).
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

OOC Antžeminės kliūties tipas Overhead Obstruction Type Antžeminės kliūties tipas, priklausomai nuo jo formos, kostrukcijos ir (ar) paskirties. The type of an overhead obstruction based on its shape, structure and/or intended use.
1 Rėminio tilto tarpatramis Tilto tarpatramis su gretimomis atramomis, iš šono atrodantis kaip dėžė, sudaryta iš plokščio pagrindo ant dviejų vertikalių atramų. Frame Bridge Span A bridge span and adjacent bridge piers that in side view is shaped like a box, consisting of a flat understructure on two vertical pier sidewalls.
2 Arkinio tilto tarpatramis Tilto tarpatramis su gretimomis atramomis, iš šono atrodantis kaip dėžė, sudaryta iš lenktos viršutinės dalies ant dviejų vertikalių atramų. Arch Bridge Span A bridge span and adjacent bridge piers that in side view is shaped like an arch, consisting of a curved top on two short vertical sidewalls.
3 Stogas Esanti viršuje konstrukcija apsauganti nuo kritulių. Roof An overhead construction intended to provide protection from the weather, especially precipitation.
4 Geležinkelio elektros linija Iškelta elektros linija, kuria tiekiama elektros energija traukiniams. Railway Power Line An elevated electrical power line from which railway vehicles draw power through a pantograph-like device.
5 Elektros perdavimo linija Iškelta elektros linija, kuria dideliais atstumais perduodama aukštos įtampos elektros energija. Power Transmission Line An elevated electrical power line operating at high voltage and designed for long distance power transmission.
6 Tilto antstatas Virš tilto esanti antžeminė dalis. Bridge Superstructure A superstructure of a bridge, above the lowest deck.
7 Pastatas Išsikišęs ir (ar) uždengtas pastato. Building Overhung and/or enclosed (covers and extends to both sides) by a building.
8 Tilto tarpatramis Tilto komponentė einanti tarp tilto atramų. Bridge Span A component of the deck of a bridge spanning successive bridge piers.
501 Konstrukcija virš kelio Konstrukcija viš kelio skirta kelio ženklams ir šviesoforui    

PAF  Viešo apgyvendinimo infrastruktūros tipas Public Accommodation Facility Type Infrastruktūros arba pastato, susijusio su laikinu apgyvendinimu, tipas. The type of a facility or building that is used for accommodating the public but not as a permanent or long term dwelling.
3 Viešbutis Įmonė, kuri užsiima nakvynės paslaugų teikimu nevietiniams gyventojams, pvz., turistams, už tam tikrą mokestį ribotą laiko tarpą, ir teikianti maitinimo paslaugas. Hotel An establishment, especially of a comfortable or luxurious kind, where paying visitors are provided with accommodation, meals, and/or other services.
4 Nakvynės namai Viešoji įstaiga teikianti apgyvendinimo paslaugas Hostel A public house of lodging and entertainment for strangers and travellers.
5 Motelis Pakelėje esantis viešbutis, kuriame dažniausiai apsistoja keliautojai. Motel A roadside hotel catering primarily for motorists.

PAVK   Pavadinimo kategorija Pavadinimo, apibūdinančio vietovę, kategorija.
501 Ribos Ribos
502 Hidrografijos Hidrografijos
503 Jūros dalies Jūros dalies
504 Įlankos Įlankos
505 Ežero dalies Ežero dalies
506 Pelkės Pelkės
507 Vandens telkinio kranto Vandens telkinio kranto
508 Regiono Regiono
509 Etnokultūrinio regiono Etnokultūrinio regiono
510 Geografinio regiono Geografinio regiono

PGY  Gyventojų skaičiaus didėjimo procentas Population Growth Rate Kasmetinis bendras gyventojų, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, skaičiaus didėjimo procentas. The annual growth rate of the total population residing within an area.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Procentai 0 -32767 – 32767 N_A

PYM  Atramos medžiaga Pylon Material Pagrindinė sudedamoji atramos/stulpo medžiaga. The primary type of material composing a pylon.
1 Aliuminis Lengvas sidabrinės spalvos metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Al, eilės numeris 13 Aluminum A light silvery ductile and malleable metal, not readily tarnished by air, which is a chemical element, atomic number 13. (Symbol Al.)
2 Sudėtinė medžiaga Medžiaga sudaryta iš įvairių  sudedamųjų ingredientų (pvz.: sudėtinė dirbtinė medžiaga). Composition A substance or preparation formed by the combination or mixture of various ingredients, especially a compound artificial substance serving the purpose of a natural one.
3 Betonas Smėlio, žvyro ar kt. mišinys su cementu, naudojamas statyboje. Concrete A heavy-duty building material made from a mixture of broken stone or gravel, sand, cement, and water, that forms a stonelike mass on hardening.
4 Mūras Sienos pavidalu sukrautų ir skiediniu sutvirtinų plytų ar akmenų mūrinys. Masonry Building materials (for example: stone, brick, concrete, hollow-tile, concrete block, gypsum block, or other similar building units or materials and/or a combination of the same) bonded together with mortar to form a structure (for example: a wall, a pier, or a buttress).
5 Metalas Blizgantis, kietas, šilumai ir elektrai laidus cheminis kūnas. Metal Any of the class of substances that are characteristically lustrous, ductile, fusible, malleable solids and are good conductors of heat and electricity.
6 Dalinai metalinis Sudarytas dalinai iš metalo. Part Metal Composed in part, but not completely, by metal.
7 Mediena Rąstai, lentos ir kita miško medžiaga. Wood The hard, compact, fibrous substance of which the roots, trunks, and branches of trees and shrubs consist.
8 Plienas Geležies ir anglies lydinys kuriame yra iki 2% anglies su mangano, silicio, sieros ir fosforo priemaišomis. Steel Any of numerous artificially produced alloys of iron containing up to 3 per cent of other elements (including less than about 2.2 per cent carbon) and having great strength and malleability.
9 Stiklo pluoštas Cheminis neorganinis pluoštas, pagamintas iš sulydyto stiklo masės. Fibreglass Any material consisting of glass filaments woven into a textile or paper, or embedded in plastic, for use as a construction or insulation material.

PLIN Pločio intervalas Objekto plotis išreikštas intervalinėmis reikšmėmis.
501 > 12 m Virš 12 m pločio.
502 6 - 12 m Nuo 6 iki 12 m pločio.
503 3 - 5 m Nuo 3 iki 5 m pločio.
504 1 - 2 m Nuo 1 iki 2 m pločio.

PLT   Vamzdžio tipas Pipeline Type Vamzdžio ar vamzdžio įrenginio tipas priklausomai nuo jo konstrukcijos ir (ar) paskirties. The type of a pipeline or pipeline-associated equipment based on structure and/or intended use(s).
1 Magistralinis vamzdis Vamzdis naudojamas tiekti dujas ar skystas medžiagas. Transport Pipe A pipe used for transport (supply) of gas or liquid product.
2 Nuotėkio vamzdis Vamzdis (dažniausiai nutekamasis ar drenažo) naudojamas išleisti į upę ar jūrą. Outfall Pipe A pipe (generally a sewer or drainage pipe) discharging in to the sea or a river.
3 Vandens imtuvas Vamzdis naudojamas vandens iš upės ar kito vandens telkinio paėmimui. Intake Pipe A pipe taking water from a river or other body of water.
4 Nutekamasis vamzdis Nuotekų sistemos vamzdis. Sewer A pipe in a sewage system for carrying water or sewage to a disposal area.
5 Vamzdžio vožtuvas Vamzdžio įrenginys kontroliuojantis skysčių tekėjimą. Pipeline Valve A device in a pipe that controls the passage of fluid.

POD  Gyventojų tankumas Population Density Vidutinis gyventojų skaičius tenkantis tam tikros teritorijos plotui. The average number of inhabitants residing within an area, per unit area.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric N_A 0 -32767 – 32767 N_A

POP  Tvenkinio tipas Pond Type Tvenkinio paskirties tipas. The type of use of a pond.
1 Žuvininkystės Tvenkinys, kuriame veisiamos ir auginamos žuvys (pvz.: karpiai). Fish-pond A pond in which fish (for example: carp) are raised and/or kept.
2 Vandens saugykla Dirbtinis ežero tipo vandens telkinys, patvenktas užtvanka. Reservoir A substantial lake-like body of water impounded by a dam.
3 Nusodinimo Nedidelis rezervuaras, kuriame yra nusodinamos kietosios medžiagos. Settling A small reservoir where solid matter is precipitated from a liquid by evaporating or settling.
4 Filtravimo Rezervuaras, kuriame yra filtruojamas vanduo, turintis dugno priemaišų (pvz.: smėlio). Filtration A pond for the treatment of water that consists of a bed of material (for example: sand) where water is filtered.

PPC  Jėgainės tipas Power Plant Type Jėgainės tipas, priklausomai nuo elektros gavybos būdo. The type of a electrical power plant based on its energy source.
1 Hidroelektrinė Jėgainė (elektrinė),  verčianti vandens energiją elektros energija. Hydro-electric Uses the gravitational potential of water.
2 Atominė Jėgainė (elektrinė), kurioje šiluminę energiją sukuria valdoma branduolinė reakcija. Nuclear Powered by the energy of nuclear reaction.
3 Saulės energijos Jėgainė (elektrinė), kurioje Saulės spinduliuojama šviesos energija puslaidininkiuose tiesiogiai transformuojama į elektros energiją. Solar Powered by radiation from the sun.
4 Geoterminė Jėgainė (elektrinė), kurioje naudojama žemės gelmių šiluma. Geothermal Uses geothermal power from the interior heat of the Earth.
5 Vėjo Jėgainė (elektrinė), kurioje elektros generatorių suka vertikalios ar horizontalios mentės. Wind Generates electricity from the wind.
6 Potvynių (bangų) Jėgainė (elektrinė), kurioje mechaninė energija gaunama panaudojant vandens lygio svyravimus. Tidal Generates electricity from the tide.
7 Vidaus degimo Jėgainė (elektrinė), kurioje energija sukuriama, naudojant hidrokarbonatų deginimą. Internal Combustion Generates energy by combustion of hydrocarbons
501 Hidroakumuliacinė Hidroelektrinė, kuri naudodama kitų elektrinių nakties energijos perteklių siurbliais kelia vandenį iš žemutinio baseino į aukštutinį, o padidėjus elektros energijos poreikiui (vakare arba ryte), sukauptą vandenį leidžia per hidroturbinas ir tiekia elektros energiją; siurblio, elektros variklio ir hidroturbinos, hidrogeneratoriaus funkcijas paprastai atlieka ta pati hidraulinė mašina.    
502 Šiluminė (termofikacinė) Jėgainė (elektrinė), kurioje iš specialiame katile deginamo kuro gaunama garo šiluminė energija nukreipiama į garo mašiną, joje paverčiama mechanine energija, o ši generatoriuje transformuojama į elektros energiją.    

PPF   Moterų skaičius Female Population Bendras moterų, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, skaičius. The fraction of female inhabitants residing within an area that are less than 15 years in age.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

PPL   Gyventojų skaičius Population Gyventojų skaičius tam tikroje teritorijoje (pvz.: administraciniame vienete, gyvenvietėje). The number of people within an area (for example: an administrative or built-up area).
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

PPM  Vyrų skaičius Male Population Bendras vyrų, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, skaičius. The fraction of male inhabitants residing within an area that are less than 15 years in age.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

PPO  Produktas Product Pagrindinis gamybos, kasybos ar žemės ūkio produktas (-ai). The principal product(s) resulting from a production, mining, or agricultural activity. Klasifikatoriuje (kursyviniu šriftu) papildomai pateikiami patvirtinti kodai pagal Žemės gelmių registrą.
1   Lėktuvas Skraidymo mašina, varoma motoro. Aircraft A machine that can be flown in the air.
2   Aliuminis Lengvas sidabrinės spalvos metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Al, eilės numeris 13 Aluminum A light silvery ductile and malleable metal, not readily tarnished by air, which is a chemical element, atomic number 13. (Symbol Al.)
4   Asfaltas Bitumo ir smulkių mineralinių užpildų mišinys. Asphalt Black or brownish-black, solid or viscous, bituminous pitch, of natural occurrence or produced from petroleum.
5   Motorinė transporto priemonė Motorinė transporto priemonė Motor Vehicle A road vehicle.
6   Bambukas Didelė tuščiavidurė atogrąžų nendrė. Bamboo The hollow stem of numerous, mainly tropical, giant grasses belonging to the genus Bambusa and various related genera.
8   Bazaltas Pusiau kristalinės arba stikliškos struktūros efuzinė bazinė uoliena. Basalt Basalt in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
9   Boksitas Nuosėdinė uoliena iš aliuminio hidroksidų (diasporo, hidrargilito, bemito), geležies hidroksidų, molio mineralų ir kvarco. Bauxite An earthy rock consisting of hydrated alumina with variable proportions of iron oxides and other impurities.
13   Plyta Keturkampis, paprastai degtas molio blokelis statybai. Brick Clay kneaded, moulded, and baked or sun-dried, used as a building material.
14   Kalkinis Turintis kalcio karbonato ir (ar) kitų, paprastai netirpių, kalcio druskų. Calcareous Containing calcium carbonate and/or other, usually insoluble, calcium salt.
15   Cementas Rišamoji medžiaga, kurios pagrindiniai komponentai kalcio oksido, silicio oksido ir geležies oksidas. Cement A powdered substance, usually consisting of a strong mortar of calcined lime and clay, mixed with water and applied as a paste which hardens into a stony consistency.
16   Chemikalai Įvairios medžiagos gaunamos arba naudojamos cheminių procesų metu. Chemical A distinct substance obtained by or used in a chemical process.
17 11310 Molis Rišli, nesucementuota nuosėdinė uoliena. Clay A stiff tenacious fine-grained earth consisting mainly of hydrated aluminosilicates, which become more plastic when water is added and can be moulded and dried.
18   Akmens anglis Nuosėdinė augalinės kilmės uoliena, sudaryta iš anglies, hidrokarbonatų ir įvairių priemaišų. Coal A hard opaque black or blackish mineral, mainly carbonized plant matter, found in seams or strata at or below the Earth's surface.
19   Grindinio akmuo Vandens nugludinti apvalūs akmenys. Cobbles Water-worn rounded stones, especially of the size used for paving.
21   Koksas Kietas, akytas produktas, gaunamas be oro kaitinant kietąjį ar skystąjį kurą. Coke Coal deprived by dry distillation of its volatile constituents.
23   Betonas Smėlio, žvyro ar kt. mišinys su cementu, naudojamas statyboje. Concrete A heavy-duty building material made from a mixture of broken stone or gravel, sand, cement, and water, that forms a stonelike mass on hardening.
24   Konglomeratas Uoliena, susidedanti iš skirtingos rūšies gabalų, smiltelių. Conglomerate A coarse-grained sedimentary rock composed of rounded fragments embedded in a matrix of a cementing material such as silica.
26   Varis Rausvai gelsvos spalvos metalas. Periodinės elementų sistemos I grupės cheminis elementas, žymimas Cu, eilės numeris 29. Copper A malleable and ductile reddish metal which is a chemical element of the transition series, atomic number 29. (Symbol Cu.)
28   Medvilnė Celiuliozės plaušeliai, dengiantys vilnamedžio (Gossypium) sėklas. Cotton The soft white fibrous substance which surrounds the seeds of various plants of the tropical and subtropical genus Gossypium.
32   Nugėlintas vanduo Vanduo iš kurio pašalintos druskos. Desalinated Water Water from which the salt has been removed (especially seawater).
33   Deimantas Grynuolių klasės mineralas, kristalinė anglies atmaina. Diamond A usually colourless or lightly tinted precious stone of great brilliance, hardness, and value, occurring chiefly in alluvial deposits.
35 11304 Dolomitas Nuosėdinė uoliena, susidariusi iš kalcio ir magnio karbonatų. Dolomite Dolomite in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
37   Elektros energija Elektros krūvių potencinė energija, sukaupta elektriniame lauke. Electric Power Power in the form of an electric current.
38   Sprogmenys Bet koks sprogstamas cheminis mišinys. Explosive Any chemical compound, mixture, and/or device the primary or common purpose of which is to function by explosion, that is with substantially instantaneous release of gas and/or heat.
39   Žuvis Stuburinis vandens gyvūnas, kvėpuojantis žiaunomis ir judantis pelekais. Fish Any of a large and varied group of cold-blooded aquatic vertebrates possessing gills and fins.
41   Maistas Tai kuo mintama. Food Substance(s) (to be) taken into the body to maintain life and growth.
43   Užšalęs vanduo Šalčio paveiktas sukietėjas vanduo (pvz.: sniegas, ledas) Frozen Water Water solidified by exposure to cold.
44   Vaisiai Iš vaismedžių ir vaiskrūmių užsimezgusio žiedo išaugęs sultingas valgomas audinys su kauliuku ar sėklomis viduje. Fruit The edible product of a tree, shrub, or other plant, consisting of the seed and its envelope.
45 11101 Dujos Degus dujinis hidrokarbonatas arba jo mišinys, naudojamas kaip energijos šaltinis. Gas A gaseous hydrocarbon or hydrocarbon mixture that a suitable for burning in order to provide heat, light, or power.
46   Benzinas Degusis bespalvis skystis, gaunamas iš naftos ir vartojamas kaip kuras vidaus degimo varikliams. Petrol Refined petroleum as used as a fuel in motor vehicles.
47   Stiklas Vientisa amorfinė kieta medžiaga, paprastai gaminama labai greitai užšaldant tąsią išlydytą medžiagą, neleidžiant susidaryti įprastai kristalinei formai. Glass A substance made by fusing soda and/or potash with other ingredients.
48   Auksas Geltonos spalvos brangusis metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Au (lot. aurum), eilės numeris 79. Gold A precious metal which is characterized by its yellowish colour, resistance to tarnishing and corrosion, and great malleability and ductility, and is a chemical element of the transition series, atomic number 79 (symbol Au).
49   Grūdai Grūdinių kultūrų sėklos. Grain Collectively, the fruit or seeds of cereal grasses.
50   Granitas Magminė intruzinė uoliena iš feldšpatų, kvarco, biotito, muskovito, raginukės, pirokseno. Granite Granite in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
52   Augalinė medžiaga Augalinė medžiaga (pvz.: šiaudai). Plant Material Plant material (for example: straw and/or tall coarse grass), possibly also containing the slices of soil to which the plant material is attached.
53 11315 Žvyras Biri nuosėdinė uoliena sudaryta iš žvirgždo ir smėlio. Gravel Small water-worn or pounded stones.
54   Nefritas Silikatų klasės mineralas, aktinolito atmaina. Greenstone Greenstone in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
55   Kriauklėtas gruntas Kalkinė dirva iš makroskopinių jūros gyvūnų liekanų. Ground Shell Ground calcareous remains of macroscopic marine animals.
56   Šiluma Energijos forma gaunama judant molekulėms vykstant konvekcijai, radijacijai ar pan. Heat A form of energy arising from the random motion of molecules and capable of transmission by conduction, convection, or radiation.
57   Ledas Kieto (kristalų) pavidalo vanduo. Ice Frozen water, a brittle transparent crystalline solid.
58   Geležis Sidabriškai pilkas, blizgus metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Fe, eilės numeris 26. Iron A malleable, magnetic, readily oxidizable metal which is a chemical element of the transition series (atomic number 26). (Symbol Fe.)
59   Švinas Melsvai pilkas, lengvai lydomas, sunkus, minkštas metalas.  Periodinės lentelės VI grupės cheminis elementas, priskiriamas sunkiesiems metalams. Žymimas Pb, atominis numeris – 82. Lead A soft, heavy, malleable, bluish-grey metal that is a chemical element, atomic number 82, occurring in galena and other minerals. (Symbol Pb.)
60   Kalkės Kalcio junginys su deguonimi. Bespalviai kristalai, techniškasis kalcio oksidas – balti purūs milteliai. Reaguodamas su vandeniu, sudaro kalcio hidroksidą ir išskiria daug šilumos. Gaunamas, deginant klintis ar kreidą. Lime The alkaline earth, calcium oxide, a brittle white caustic solid which is obtained by heating limestone.
61   Suskystintos gamtinės dujos Suslėgtos ir atšaldytos (~ –162 C) gamtinės dujos. Liquefied Natural Gas (LNG) Natural gas that has been liquefied for ease of transport by cooling the gas to -162 Celsius.
62   Suskystintos naftos dujos Slegiant suskystintas iš naftos gautas propano, propeno, butano ir butenų mišinys. Liquefied Petroleum Gas (LPG) A mixture of propane and butane, usually with propylene and butylenes present in small concentration and a powerful odorant, ethyl mercaptan, added so that leaks can be detected easily.
63   Pjautinė mediena Supjauta mediena. Lumber Timber sawn into rough planks or otherwise partly prepared.
64   Skaldos Apysmulkiai suskaldytų akmenų danga. Macadam A material for surfacing roads, consisting of broken stone or ironstone slag bound with tar alone, or of tar mixed with pitch or creosote.
65   Manganas Sunkiai lydomas rausvai pilkos spalvos metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Mn, atominis skaičius 25. Manganese A hard grey brittle chemical element, atomic number 25, which is one of the transition metals. (Symbol Mn.)
66   Marmuras Metamorfinė uoliena, susidariusi persikristalizavus klinčiai arba dolomitui. Marble Marble in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
67   Mūras Sienos pavidalu sukrautų ir skiediniu sutvirtinų plytų ar akmenų mūrinys. Masonry Building materials (for example: stone, brick, concrete, hollow-tile, concrete block, gypsum block, or other similar building units or materials and/or a combination of the same) bonded together with mortar to form a structure (for example: a wall, a pier, or a buttress).
69   Metalas Blizgantis, kietas, šilumai ir elektrai laidus cheminis kūnas. Metal Any of the class of substances that are characteristically lustrous, ductile, fusible, malleable solids and are good conductors of heat and electricity.
70   Pienas Žinduolių patelių pieno liaukų gaminamą maistingą skystį. Milk The milk of ruminants (for example: cows, goats, and sheep) used as food for humans.
71   Mineralinė alyva Išgryninta naftos distiliatas. Mineral Oil A highly refined petroleum distillate.
73   Negaminamas produktas Joks produktas nėra gaminamas. No Product No product is produced.
74   Nekietas hidrokarbonatinis kuras Normaliom sąlygom (temperatūra, slėgis) esantis skystas arba dujų pavidalo hidrokarbonatinis kuras. Non Solid Hydrocarbon Fuel Hydrocarbon-based fuel that is either liquid or gas at standard temperature and pressure.
75   Alyva Degus neutralios chemininės sudėties aliejinis skystis, nesimaišantis su vandeniu. Oil Any of numerous liquids with a smooth sticky feel that are immiscible with water (but miscible with organic solvents), flammable, and chemically neutral.
76   Rūda Gamtinė mineralinė medžiaga, iš kurios išgaunami metalai ir mineralai. Ore A native mineral containing a precious or useful substance, especially metal, in such quantity and form as to make its extraction profitable.
79   Palmė Visą laiką žaliuojantis šiltų kraštų medis su dideliais lapais. Palm Any tree or shrub of the large, chiefly tropical, monocotyledonous family Palmae, typically having an unbranched stem with a crown of very large leaves either palmate or pinnate in shape.
80   Popierius Plona plaušinė medžiaga, pagaminta iš medienos, skudurų ir kt. Paper Material in the form of thin flexible (frequently white) sheets made from the pulp of wood or other fibrous matter which is dried, pressed, and often bleached.
81   Upinis žvirgždas Vandens nugludinti apvalūs akmenėliai. Pebbles Small, smooth, rounded stones, that have been worn by the action of water, ice, and/or sand.
83 11101 Nafta Riebus degus žemės gelmių skystis vartojamas kurui ir įvairiems produktams gauti (pvz.: žibalui, benzinui). Petroleum A dark viscous liquid consisting chiefly of hydrocarbons that is present in some rocks.
84   Plastmasė Medžiaga, kurią sudaro plastinės masės polimetai arba natūralūs polimerai. Plastic Any of a large class of substances which are polymers based on synthetic resins or modified natural polymers.
85   Porfyras Magminė efuzinė netolygiai grūdėtos struktūros uoliena. Porphyry Porphyry in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
86 12001 Geriamasis gėlas vanduo Vanduo, kuris atitinka geriamojo vandens standartą arba kuris tinka tokios rūšies vandeniui paruošti. Potable Water Water that is safe for drinking and cooking.
87   Įtemptasis gelžbetonis Gelžbetonis su išankstiniais vidiniais įtempiais, skirtais dėl apkrovos atsirandančiam tempimo įtempiui sumažinti Prestressed Concrete Reinforced concrete in which internal stresses have been introduced to reduce potential tensile stress in the concrete resulting from loads.
88   Pemza Akyta, labai lengva pilkos spalvos uoliena, ugnikalnių veikimo produktas (greitai ataušusi lava). Pumice A light spongy form of volcanic glass, usually of pyroclastic origin and with a high silica content.
89   Kvarcas Silicio dioksido mineralas. Quartz Quartz in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
90   Radioktyvi medžiaga Medžiaga turinti savaiminio atomų branduolių skilimo ypatybę. Radioactive Material Any material or combination of materials which spontaneously emits ionizing radiation (for example: nuclear particles and/or gamma rays).
91   Gelžbetonis Betono ir armatūros, dažniausiai plieninės, derinys. Reinforced Concrete Poured concrete containing steel bars or metal netting to increase its tensile strength.
93   Akmuo Įvairių dydžių akmenys Rock Stones of any size.
94   Guma Elastomerinė medžiaga: vulkanizuotas gamtinis arba sintetinis kaučiukas. Rubber Any of various artificial polymeric substances that are tough and elastic.
95   Druska Baltas arba rausvai rudas kristalizuotas sūrus mineralas (natrio chloridas, NaCl). Salt A white or (when impure) reddish-brown mineral crystallizing in the cubic system (sodium chloride, NaCl).
96 11313 Smėlis Biri, smulki nuosėdinė arba nuotrupinė mažo plastiškumo uoliena. Sand Granular material consisting of small eroded fragments of (mainly siliceous) rocks, finer than gravel and larger than a coarse silt grain.
97   Smiltainis Nuosėdinė nuotrupinė uoliena, susicementavęs smėlis. Sandstone Sandstone in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
98   Skalūnas Stambiagrūdė molinga metamorfinė uoliena, kurios struktūrai būdingi įvairių mineralų sluoksniai, skylanti į plonas netaisyklingos formos plokšteles Schist Schist in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
100   Dumbliai Sporiniais vandens augalais apaugęs plotas. Algae Any macroscopic marine alga that grow in long narrow ribbons.
101   Srutos Skystos atliekos, ypač mėšlas, transportuojamos nutekamaisiais vamzdžiais (pvz.: kanalizacijos vamzdžiais). Sewage Waste, especially excremental, matter conveyed in sewers.
103   Stogo čerpė Plonos stančiakampės formos čerpės, naudojamos, kaip stogų arba sienų dengiamoji medžiaga. Roof Shingle A thin rectangular tile used as a roofing material and/or for cladding walls.
104   Šilkas Iš šilkaverpių kokonų gaunami siūlai. Silk A fine strong soft lustrous protein fibre produced by silkworms.
105   Sidabras Tai sidarbriškai baltas, lankstus ir minkštas (kiek kietesnis už auksą) brangusis metalas. cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Ag (lot. argentum), eilės numeris 47. Silver A precious metal which is characterized by its lustrous white colour and great malleability and ductility, and is a chemical element of the transition series, atomic number 47. (Symbol Ag.)
106   Sniegas Atmosferos krituliai, susidedantys iš dendritinių ledo kristalėlių. Snow A mass of snow flakes (minute hexagonal ice crystals).
107   Dirvožemis Viršutinis purusis Žemės plutos sluoksnis, susidaręs paviršinėse uolienose, veikiamose vandens, oro, gyvųjų organizmų, ir gebantis duoti augalų derlių. Soil The material comprising the thin top layer of much of the Earth's land surface, composed of fragmented rock particles with humus, water, and air.
109   Plienas Geležies ir anglies lydinys kuriame yra iki 2% anglies su mangano, silicio, sieros ir fosforo priemaišomis. Steel Any of numerous artificially produced alloys of iron containing up to 3 per cent of other elements (including less than about 2.2 per cent carbon) and having great strength and malleability.
110   Statybinis akmuo Paprastai dirbtinai suformuotas tam tikros formos ir dydžio uolienos ar mineralinės medžiagos gabalas, naudojamas tam tikriems tikslams (pvz.: tvorų statybai). Stone Pieces of rock or mineral substance (other than metal) of definite form and size, usually artificially shaped, and used for some special purpose.
111   Cukrus Vandenyje tirpstanti saldi angliavandenių rūšis, dažniausiai gaminama iš cukrinių runkelių, cukrašvendrių. Sugar Any of the class of simple carbohydrates (for example: sucrose, glucose, lactose, and other saccharides) composed of one or more monosaccharide units, that are soluble in water, usually optically active, frequently sweet to the taste, and directly or indirectly fermentable.
112   Talkas Labai minkštas riebus mineralas – vandeningasis magnio silikatas, vartojamas medicinoje, kosmetikoje ir technikoje Talc A monoclinic hydrated silicate of magnesium, occurring as white, grey, or pale green masses or translucent laminae that are very soft and have a greasy feel.
114   Tekstilė Natūralūs ar sintetiniai pluoštai, siūlai, verpalai ar audiniai. Textile Natural or synthetic fibres, filaments, threads, or yarns, and the cloth fabrics that are woven or bonded from such them.
115   Šiaudinė danga Medžiagos naudojama dengiant stogą (pvz.: šiaudai, nendrės ir (ar) palmių lapai). Thatch Material used in thatching (for example: straw, reeds, and/or palm leaves).
116   Rąstas Nukirstas ir nugenėtas medis. Timber A beam or piece of wood forming or capable of forming part of any structure.
117   Tabakas Bulvinių šeimos augalų (Nicotiana tabacum ir Nicotiana rustica) išdžiovinti lapai. Tobacco A preparation of the dried leaves of the plants Nicotiana tabacum or Nicotiana rustica.
120   Uranas Radioaktyvus metalas, cheminis periodinės lentelės elementas, žymimas simboliu U ir turintis atominį skaičių 92. Uranium A heavy radioactive metallic chemical element of the actinide series, atomic number 92, which occurs in pitchblende and other ores. (Symbol U.)
121   Augalinis produktas Augalinės kilmės produktas Vegetation Product A product whose primary ingredient is vegetation.
122   Vanduo Skaidrus, bespalvis skystis, vandenilio ir deguonies junginys. Water The transparent, colourless, tasteless, odourless, liquid compound of hydrogen and oxygen (formula H2O).
123   Vynas Alkoholinis gėrimas, gaminamas iš fermentuojant vynuogių sultis. Wine Alcoholic liquor produced from fermented grape juice.
124   Mediena Rąstai, lentos ir kita miško medžiaga. Wood The hard, compact, fibrous substance of which the roots, trunks, and branches of trees and shrubs consist.
125   Medžio skiedros Kertant metį atsiskyrusios medžio dalelės. Wood Chips Pieces of wood separated by a cutting instrument, usually in large volume.
126   Cinkas Melsvai baltas, minkštas metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Zn (lot. zincum), eilės numeris 30. Zinc A hard lustrous bluish-white metallic chemical element, atomic number 30, which is obtained from sphalerite and other ores. (Symbol Zn.)
127   Distiliuotas vanduo Distiliavimo būdu išgrynintas vanduo. Distilled Water Water from which all contaminants have been removed through a process of distillation.
130   Kreida Balta nuosėdinė uoliena, susidariusi iš silpnai sucementuotų karbonatinių mikroorganizmų kiautelių. Chalk White soft earthy limestone consisting almost wholly of calcite and derived chiefly from microscopic salt water fossil shells and fragments.
133   Mergelis Baltos arba pilkos spalvos sankaupos ežero dugne, atsiradusios nusėdus kalcio karbonatui (CaCO3), su mikroskopinių suakmenėjusių gėlavandenių organizmų kiautų ir fragmentų priemaišomis. Marl White to gray accumulation on lake bottoms caused by precipitation of calcium carbonate (CaCO3) mixed with microscopic fresh water fossil shells and fragments.
136   Biocheminis Cheminės reakcijos, vykstančios gyvuose organizmuose, metu susidaręs mišinys. Biochemical A compound produced by chemical reactions in living organisms.
137   Petrochemija Iš naftos ar gamtinių dujų susidaręs mišinys arba cheminis elementas (pvz.: vandenilis). Petrochemical A compound or element (for example: hydrogen) produced from petroleum or natural gas (as a feedstock).
138   Brekčija Gyslinė uoliena, sudaryta iš kampuotų akmens ar mineralų fragmentų, surištų smulkiagrūdžio užpildo (pvz., kalkių). Breccia Breccia in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
139   Diabazas Bazinė magminė uoliena, susidedanti iš plagioklazo (dažniausiai labradoro) ir augito. Dolerite Dolerite in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
140   Gneisas Metamorfinė juostuotos (gneisiškos) struktūros uoliena, susidariusi iš feldšpatų, kvarco ir kitų mineralų. Gneiss Gneiss in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
141 11308 Klintis Nuosėdinė uoliena, daugiausia sudaryta iš mineralo kalcito. Limestone Limestone in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
142   Kvarcitas Įvairios spalvos, kieta, stiklo blizgesio, grūdėta metamorfinė kvarco uoliena. Quartzite Quartzite in the form of blocks, slabs, and other shapes for use in construction (for example: building or paving).
143   Šiferis Banguoti arba plokšti asbestcemenčio lakštai stogams dengti. Slate Smooth parallel-sided flat plates used for making tiles for roofing and flooring.
144   Šiaudai Tuščiaviduris augalo stiebas. Straw The stems or stalks of certain cereals, chiefly wheat, barley, oats, and rye, especially when dry and separated by threshing.
145   Dyzelinas Naftos produktas, naudojamas kurui dyzeliniuose varikliuose. Diesel Oil A petroleum fraction used as fuel in diesel engines.
147   Elektroninis įrenginys Įrenginys, kuris dirba elektroniniu principu (pvz.: tranzistorius). Electronic Equipment Devices that operate according to the principles or methods of electronics (for example: incorporating transistors or electron tubes).
148   Elektrinis įrenginys Įrenginys, kurio pirminė funkcija yra reguliuoti, keisti elektros energiją. Electrical Equipment Devices whose primary function is to transmit, control, or convert electricity into another form of energy (for example: kinetic, thermal, or radiant).
501 11301 Akmens druska Nuosėdinė uoliena, sudaryta beveik tik iš mineralo halito.    
502 11302 Anhidritas Sulfitų klasės mineralas CaSO4.    
503 11303 Durpės Įvairaus susiskaidymo laipsnio pelkių augalų liekanos.    
504 12003 Gamybinis vanduo Vanduo, nepriskiriamas geriamajam gėlam, mineraliniam ar pramoniniam vandeniui ir tinkamas naudoti pramonėje, žemės ūkio, gyvulininkystės, žuvininkystės ar kitoms reikmėms.    
505 11305 Gėlavandenė klintis Akyta CaCO3 uoliena (sin. klintinis tufas).    
506 11201 Geležies rūda Mineralų, kurių sudėtyje yra padidintas Fe kiekis, sankaupa.    
507 11401 Gintaras Organinės kilmės mineralas, susidaręs sustingus spygliuočių augalų sakams.    
508 11306 Gipsas Hidratuotas kalcio sulfatas – nuosėdinės kilmės mineralas (evaporitas).    
509 11307 Glaukonitinis priesmėlis Glaukonitinis priesmėlis.    
510 11309 Kreidos mergelis Karbonatinė uoliena, susidariusi iš sucementuotų mikroskopinių kalcitinių organizmų kiautelių ir turinti 10–30% molio dalelių.    
511 12002 Mineralinis vanduo Vanduo, turintis įvairesnių mineralinių medžiagų negu įprastas geriamasis gėlas vanduo ir (arba) pasižymintis tam tikru fiziologiniu poveikiu.    
512 11311 Opoka Nuosėdinė silicitinė uoliena, susidedanti daugiausiai iš labai smulkių opalo grūdelių.    
513 12004 Pramoninis vanduo Sūrymai ir mineralizuoti vandenys, iš kurių įmanoma ir ekonomiškai naudinga išgauti cheminius elementus ar jų junginius.    
514 11312 Sapropelis Bestruktūrė gėlųjų vandenų ir pelkių nuosėdinė organinė uoliena, susidariusi daugiausia iš žemesniųjų augalų ir gyvūnų liekanų.    
515 11314 Smėlis ir žvyras Grūdėta medžiaga, kurią sudaro maži suirusių uolienų (daugiausia silicinių) fragmentai ir maži vandens nugludinti arba skaldyti akmenukai, didesni už stambaus dumblo daleles.    

PPT  Gyvenamosios vietovės tipas Populated Place Type Gyvenamosios vietovės tipas, priklausomai nuo gyventojų skaičiaus, The type of a populated place based on size, history of development and/or legal specification.
1 Tradicinė nausėdija Paprastų būstų (dažniausiai trobelių, lūšnų), neturinčių tvirtos konstrukcijos, koncentracija (pvz.: taboras). Traditional Settlement A concentration of simple dwellings, which are generally huts, that are usually not of substantial construction.
4 Kaimas Atskira grupė namų, esančių kaimo vietovėje. Village A self-contained group of houses and associated buildings, usually in a country area.
5 Miestas Gyvenamoji vietovė, administracijos, prekybos, pramonės ir kultūros centras. Town An inhabited place larger and more regularly built and with more complete and independent local government than a village but not created a city.
7 Miesto teritorija Teritorija apstatyta gyvenamosios, rekreacinė, komercinės ir (ar) pramoninės paskirties statiniais ir (ar) pastatais. Urban Area An area predominantly occupied by man-made structures used for residential, recreational, commercial, and/or industrial purposes.

PRAV   Pravažiuojamumas Nurodo, ar objektu galima važiuoti.
501 Pravažiuojamas Objektu galima važiuoti.
502 Nepravažiuojamas Objektu važiuoti negalima.

PRW Žaliava Raw Material Pagrindinė žaliava naudojama gamyboje. The principal 'raw', or input, material(s) involved in a production activity.
1 Aliuminis Lengvas sidabrinės spalvos metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Al, eilės numeris 13 Aluminum A light silvery ductile and malleable metal, not readily tarnished by air, which is a chemical element, atomic number 13. (Symbol Al.)
2 Asfaltas Bitumo ir smulkių mineralinių užpildų mišinys. Asphalt Black or brownish-black, solid or viscous, bituminous pitch, of natural occurrence or produced from petroleum.
3 Bambukas Didelė tuščiavidurė atogrąžų nendrė. Bamboo The hollow stem of numerous, mainly tropical, giant grasses belonging to the genus Bambusa and various related genera.
4 Bazaltas Pusiau kristalinės arba stikliškos struktūros efuzinė bazinė uoliena. Basalt A dark, fine-grained igneous rock, often displaying columnar structure and usually composed largely of plagioclase with pyroxene and olivine.
5 Boksitas Nuosėdinė uoliena iš aliuminio hidroksidų (diasporo, hidrargilito, bemito), geležies hidroksidų, molio mineralų ir kvarco. Bauxite An earthy rock consisting of hydrated alumina with variable proportions of iron oxides and other impurities.
7 Rieduliai Dideli vandens ar atmosferos sąlygų nugludinti akmenys. Boulders Large water- or weather-worn stones.
8 Kalkinis Turintis kalcio karbonato ir (ar) kitų, paprastai netirpių, kalcio druskų. Calcareous Containing calcium carbonate and/or other, usually insoluble, calcium salt.
9 Cementas Rišamoji medžiaga, kurios pagrindiniai komponentai kalcio oksido, silicio oksido ir geležies oksidas. Cement A powdered substance, usually consisting of a strong mortar of calcined lime and clay, mixed with water and applied as a paste which hardens into a stony consistency.
10 Chemikalai Įvairios medžiagos gaunamos arba naudojamos cheminių procesų metu. Chemical A distinct substance obtained by or used in a chemical process.
11 Molis Rišli, nesucementuota nuosėdinė uoliena. Clay A stiff tenacious fine-grained earth consisting mainly of hydrated aluminosilicates, which become more plastic when water is added and can be moulded and dried.
12 Akmens anglis Nuosėdinė augalinės kilmės uoliena, sudaryta iš anglies, hidrokarbonatų ir įvairių priemaišų. Coal A hard opaque black or blackish mineral, mainly carbonized plant matter, found in seams or strata at or below the Earth's surface.
13 Grindinio akmuo Vandens nugludinti apvalūs akmenys. Cobbles Water-worn rounded stones, especially of the size used for paving.
14 Koksas Kietas, akytas produktas, gaunamas be oro kaitinant kietąjį ar skystąjį kurą. Coke Coal deprived by dry distillation of its volatile constituents.
15 Konglomeratas Uoliena, susidedanti iš skirtingos rūšies gabalų, smiltelių. Conglomerate A coarse-grained sedimentary rock composed of rounded fragments embedded in a matrix of a cementing material such as silica.
16 Varis Rausvai gelsvos spalvos metalas. Periodinės elementų sistemos I grupės cheminis elementas, žymimas Cu, eilės numeris 29. Copper A malleable and ductile reddish metal which is a chemical element of the transition series, atomic number 29. (Symbol Cu.)
18 Medvilnė Celiuliozės plaušeliai, dengiantys vilnamedžio (Gossypium) sėklas. Cotton The soft white fibrous substance which surrounds the seeds of various plants of the tropical and subtropical genus Gossypium.
19 Nugėlintas vanduo Vanduo iš kurio pašalintos druskos. Desalinated Water Water from which the salt has been removed (especially seawater).
20 Deimantas Grynuolių klasės mineralas, kristalinė anglies atmaina. Diamond A usually colourless or lightly tinted precious stone of great brilliance, hardness, and value, occurring chiefly in alluvial deposits.
22 Dolomitas Nuosėdinė uoliena, susidariusi iš kalcio ir magnio karbonatų. Dolomite A sedimentary rock composed chiefly of a hexagonal carbonate of calcium, magnesium, and usually iron that occurs as translucent crystals of various colours, alone or with calcite.
23 Elektros energija Elektros krūvių potencinė energija, sukaupta elektriniame lauke. Electric Power Power in the form of an electric current.
26 Užšalęs vanduo Šalčio paveiktas sukietėjas vanduo (pvz.: sniegas, ledas) Frozen Water Water solidified by exposure to cold.
27 Dujos Degus dujinis hidrokarbonatas arba jo mišinys, naudojamas kaip energijos šaltinis. Gas A gaseous hydrocarbon or hydrocarbon mixture that a suitable for burning in order to provide heat, light, or power.
28 Stiklas Vientisa amorfinė kieta medžiaga, paprastai gaminama labai greitai užšaldant tąsią išlydytą medžiagą, neleidžiant susidaryti įprastai kristalinei formai. Glass A substance made by fusing soda and/or potash with other ingredients.
29 Auksas Geltonos spalvos brangusis metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Au (lot. aurum), eilės numeris 79. Gold A precious metal which is characterized by its yellowish colour, resistance to tarnishing and corrosion, and great malleability and ductility, and is a chemical element of the transition series, atomic number 79 (symbol Au).
30 Grūdai Grūdinių kultūrų sėklos. Grain Collectively, the fruit or seeds of cereal grasses.
31 Granitas Magminė intruzinė uoliena iš feldšpatų, kvarco, biotito, muskovito, raginukės, pirokseno. Granite Any of a broad class of granular crystalline plutonic rocks, consisting essentially of quartz, orthoclase, feldspar, and mica or hornblende.
33 Augalinė medžiaga Augalinė medžiaga (pvz.: šiaudai). Plant Material Plant material (for example: straw and/or tall coarse grass), possibly also containing the slices of soil to which the plant material is attached.
34 Žvyras Biri nuosėdinė uoliena sudaryta iš žvirgždo ir smėlio. Gravel Small water-worn or pounded stones.
35 Nefritas Silikatų klasės mineralas, aktinolito atmaina. Greenstone Any igneous rock of dark-green appearance, especially containing chlorite, epidote, and/or hornblende.
36 Kriauklėtas gruntas Kalkinė dirva iš makroskopinių jūros gyvūnų liekanų. Ground Shell Ground calcareous remains of macroscopic marine animals.
38 Ledas Kieto (kristalų) pavidalo vanduo. Ice Frozen water, a brittle transparent crystalline solid.
39 Geležis Sidabriškai pilkas, blizgus metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Fe, eilės numeris 26. Iron A malleable, magnetic, readily oxidizable metal which is a chemical element of the transition series (atomic number 26). (Symbol Fe.)
40 Lava Iš ugnikalnio arba pro plyšius Žemėje išsiliejusi sulydyta masė. Lava The fluid or semifluid magma or molten rock which flows from a volcano or other fissure in the Earth.
41 Švinas Melsvai pilkas, lengvai lydomas, sunkus, minkštas metalas.  Periodinės lentelės VI grupės cheminis elementas, priskiriamas sunkiesiems metalams. Žymimas Pb, atominis numeris – 82. Lead A soft, heavy, malleable, bluish-grey metal that is a chemical element, atomic number 82, occurring in galena and other minerals. (Symbol Pb.)
42 Kalkės Kalcio junginys su deguonimi. Bespalviai kristalai, techniškasis kalcio oksidas – balti purūs milteliai. Reaguodamas su vandeniu, sudaro kalcio hidroksidą ir išskiria daug šilumos. Gaunamas, deginant klintis ar kreidą. Lime The alkaline earth, calcium oxide, a brittle white caustic solid which is obtained by heating limestone.
43 Suskystintos gamtinės dujos Suslėgtos ir atšaldytos (~ –162 C) gamtinės dujos. Liquefied Natural Gas (LNG) Natural gas that has been liquefied for ease of transport by cooling the gas to -162 Celsius.
44 Suskystintos naftos dujos Slegiant suskystintas iš naftos gautas propano, propeno, butano ir butenų mišinys. Liquefied Petroleum Gas (LPG) A mixture of propane and butane, usually with propylene and butylenes present in small concentration and a powerful odorant, ethyl mercaptan, added so that leaks can be detected easily.
45 Pjautinė mediena Supjauta mediena. Lumber Timber sawn into rough planks or otherwise partly prepared.
46 Manganas Sunkiai lydomas rausvai pilkos spalvos metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Mn, atominis skaičius 25. Manganese A hard grey brittle chemical element, atomic number 25, which is one of the transition metals. (Symbol Mn.)
47 Marmuras Metamorfinė uoliena, susidariusi persikristalizavus klinčiai arba dolomitui. Marble Limestone that has been recrystallized by metamorphism and is capable of taking a polish, especially one that is pure white or has a mottled surface.
48 Metalas Blizgantis, kietas, šilumai ir elektrai laidus cheminis kūnas. Metal Any of the class of substances that are characteristically lustrous, ductile, fusible, malleable solids and are good conductors of heat and electricity.
49 Mineralinė alyva Išgryninta naftos distiliatas. Mineral Oil A highly refined petroleum distillate.
50 Be žaliavos Žaliava nėra naudojama ar tiekiama. No Raw Material No raw material is consumed.
51 Nekietas hidrokarbonatinis kuras Normaliom sąlygom (temperatūra, slėgis) esantis skystas arba dujų pavidalo hidrokarbonatinis kuras. Non Solid Hydrocarbon Fuel Hydrocarbon-based fuel that is either liquid or gas at standard temperature and pressure.
52 Alyva Degus neutralios chemininės sudėties aliejinis skystis, nesimaišantis su vandeniu. Oil Any of numerous liquids with a smooth sticky feel that are immiscible with water (but miscible with organic solvents), flammable, and chemically neutral.
54 Rūda Gamtinė mineralinė medžiaga, iš kurios išgaunami metalai ir mineralai. Ore A native mineral containing a precious or useful substance, especially metal, in such quantity and form as to make its extraction profitable.
56 Palmė Visą laiką žaliuojantis šiltų kraštų medis su dideliais lapais. Palm Any tree or shrub of the large, chiefly tropical, monocotyledonous family Palmae, typically having an unbranched stem with a crown of very large leaves either palmate or pinnate in shape.
57 Popierius Plona plaušinė medžiaga, pagaminta iš medienos, skudurų ir kt. Paper Material in the form of thin flexible (frequently white) sheets made from the pulp of wood or other fibrous matter which is dried, pressed, and often bleached.
58 Upinis žvirgždas Vandens nugludinti apvalūs akmenėliai. Pebbles Small, smooth, rounded stones, that have been worn by the action of water, ice, and/or sand.
59 Nafta Riebus degus žemės gelmių skystis vartojamas kurui ir įvairiems produktams gauti (pvz.: žibalui, benzinui). Petroleum A dark viscous liquid consisting chiefly of hydrocarbons that is present in some rocks.
60 Plastmasė Medžiaga, kurią sudaro plastinės masės polimetai arba natūralūs polimerai. Plastic Any of a large class of substances which are polymers based on synthetic resins or modified natural polymers.
61 Porfyras Magminė efuzinė netolygiai grūdėtos struktūros uoliena. Porphyry An unstratified or igneous rock having a homogeneous groundmass containing larger crystals of one or more minerals (frequently feldspar).
62 Pemza Akyta, labai lengva pilkos spalvos uoliena, ugnikalnių veikimo produktas (greitai ataušusi lava). Pumice A light spongy form of volcanic glass, usually of pyroclastic origin and with a high silica content.
63 Kvarcas Silicio dioksido mineralas. Quartz A trigonal rock-forming mineral consisting of silica, massive or crystallizing in colourless or white hexagonal prisms.
64 Radioktyvi medžiaga Medžiaga turinti savaiminio atomų branduolių skilimo ypatybę. Radioactive Material Any material or combination of materials which spontaneously emits ionizing radiation (for example: nuclear particles and/or gamma rays).
65 Akmuo Įvairių dydžių akmenys Rock Stones of any size.
66 Guma Elastomerinė medžiaga: vulkanizuotas gamtinis arba sintetinis kaučiukas. Rubber Any of various artificial polymeric substances that are tough and elastic.
67 Druska Baltas arba rausvai rudas kristalizuotas sūrus mineralas (natrio chloridas, NaCl). Salt A white or (when impure) reddish-brown mineral crystallizing in the cubic system (sodium chloride, NaCl).
68 Smėlis Biri, smulki nuosėdinė arba nuotrupinė mažo plastiškumo uoliena. Sand Granular material consisting of small eroded fragments of (mainly siliceous) rocks, finer than gravel and larger than a coarse silt grain.
69 Smiltainis Nuosėdinė nuotrupinė uoliena, susicementavęs smėlis. Sandstone Any of various sedimentary rocks composed of sand grains, especially of quartz, cemented together.
70 Medžio pjuvenos Nedideli medžio fragmentai gaunami specialiai (pvz. medžio drožlės baldų gamybai) arba ne (pvz. pjuvenos susidariusios pjaunant medį). Wood Fragments Small fragments of wood, produced either intentionally (for example: chips for use in manufacturing pressed board) or as a waste (for example: dust made by sawing timber).
71 Skalūnas Stambiagrūdė molinga metamorfinė uoliena, kurios struktūrai būdingi įvairių mineralų sluoksniai, skylanti į plonas netaisyklingos formos plokšteles Schist A coarse-grained pelitic metamorphic rock that has a structure marked by parallel layers of various minerals and can be split into thin irregular plates.
73 Metalo laužas Perdirbimui paruoštas metalas. Scrap-metal Discarded metal for reprocessing.
74 Dumbliai Sporiniais vandens augalais apaugęs plotas. Algae Any macroscopic marine alga that grow in long narrow ribbons.
75 Srutos Skystos atliekos, ypač mėšlas, transportuojamos nutekamaisiais vamzdžiais (pvz.: kanalizacijos vamzdžiais). Sewage Waste, especially excremental, matter conveyed in sewers.
77 Šilkas Iš šilkaverpių kokonų gaunami siūlai. Silk A fine strong soft lustrous protein fibre produced by silkworms.
78 Sidabras Tai sidarbriškai baltas, lankstus ir minkštas (kiek kietesnis už auksą) brangusis metalas. cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Ag (lot. argentum), eilės numeris 47. Silver A precious metal which is characterized by its lustrous white colour and great malleability and ductility, and is a chemical element of the transition series, atomic number 47. (Symbol Ag.)
79 Sniegas Atmosferos krituliai, susidedantys iš dendritinių ledo kristalėlių. Snow A mass of snow flakes (minute hexagonal ice crystals).
80 Dirvožemis Viršutinis purusis Žemės plutos sluoksnis, susidaręs paviršinėse uolienose, veikiamose vandens, oro, gyvųjų organizmų, ir gebantis duoti augalų derlių. Soil The material comprising the thin top layer of much of the Earth's land surface, composed of fragmented rock particles with humus, water, and air.
83 Plienas Geležies ir anglies lydinys kuriame yra iki 2% anglies su mangano, silicio, sieros ir fosforo priemaišomis. Steel Any of numerous artificially produced alloys of iron containing up to 3 per cent of other elements (including less than about 2.2 per cent carbon) and having great strength and malleability.
84 Statybinis akmuo Paprastai dirbtinai suformuotas tam tikros formos ir dydžio uolienos ar mineralinės medžiagos gabalas, naudojamas tam tikriems tikslams (pvz.: tvorų statybai). Stone Pieces of rock or mineral substance (other than metal) of definite form and size, usually artificially shaped, and used for some special purpose.
85 Cukrus Vandenyje tirpstanti saldi angliavandenių rūšis, dažniausiai gaminama iš cukrinių runkelių, cukrašvendrių. Sugar Any of the class of simple carbohydrates (for example: sucrose, glucose, lactose, and other saccharides) composed of one or more monosaccharide units, that are soluble in water, usually optically active, frequently sweet to the taste, and directly or indirectly fermentable.
86 Talkas Labai minkštas riebus mineralas – vandeningasis magnio silikatas, vartojamas medicinoje, kosmetikoje ir technikoje Talc A monoclinic hydrated silicate of magnesium, occurring as white, grey, or pale green masses or translucent laminae that are very soft and have a greasy feel.
87 Tekstilė Natūralūs ar sintetiniai pluoštai, siūlai, verpalai ar audiniai. Textile Natural or synthetic fibres, filaments, threads, or yarns, and the cloth fabrics that are woven or bonded from such them.
88 Šiaudinė danga Medžiagos naudojama dengiant stogą (pvz.: šiaudai, nendrės). Thatch Material used in thatching (for example: straw, reeds, and/or palm leaves).
89 Rąstas Nukirstas ir nugenėtas medis. Timber A beam or piece of wood forming or capable of forming part of any structure.
90 Tabakas Bulvinių šeimos augalų (Nicotiana tabacum ir Nicotiana rustica) išdžiovinti lapai. Tobacco A preparation of the dried leaves of the plants Nicotiana tabacum or Nicotiana rustica.
93 Uranas Radioaktyvus metalas, cheminis periodinės lentelės elementas, žymimas simboliu U ir turintis atominį skaičių 92. Uranium A heavy radioactive metallic chemical element of the actinide series, atomic number 92, which occurs in pitchblende and other ores. (Symbol U.)
94 Augalija Augalai ir jų visuma tam tikroje teritorijoje. Vegetation Vegetation used as the primary ingredient in a product.
96 Vanduo Skaidrus, bespalvis skystis, vandenilio ir deguonies junginys. Water The transparent, colourless, tasteless, odourless, liquid compound of hydrogen and oxygen (formula H2O).
97 Mediena Rąstai, lentos ir kita miško medžiaga. Wood The hard, compact, fibrous substance of which the roots, trunks, and branches of trees and shrubs consist.
98 Medžio skiedros Kertant metį atsiskyrusios medžio dalelės. Wood Chips Pieces of wood separated by a cutting instrument, usually in large volume.
99 Cinkas Melsvai baltas, minkštas metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Zn (lot. zincum), eilės numeris 30. Zinc A hard lustrous bluish-white metallic chemical element, atomic number 30, which is obtained from sphalerite and other ores. (Symbol Zn.)
100 Distiliuotas vanduo Distiliavimo būdu išgrynintas vanduo. Distilled Water Water from which all contaminants have been removed through a process of distillation.
103 Kreida Balta nuosėdinė uoliena, susidariusi iš silpnai sucementuotų karbonatinių mikroorganizmų kiautelių. Chalk White soft earthy limestone consisting almost wholly of calcite and derived chiefly from microscopic salt water fossil shells and fragments.
104 Liosas Purus, akytas, gelsvos, rusvos spalvos eolinės kilmės nuosėdinė uoliena. Loess Fine yellowish-grey loam composed of material transported by the wind.
106 Mergelis Baltos arba pilkos spalvos sankaupos ežero dugne, atsiradusios nusėdus kalcio karbonatui (CaCO3), su mikroskopinių suakmenėjusių gėlavandenių organizmų kiautų ir fragmentų priemaišomis. Marl White to gray accumulation on lake bottoms caused by precipitation of calcium carbonate (CaCO3) mixed with microscopic fresh water fossil shells and fragments.
109 Brekčija Gyslinė uoliena, sudaryta iš kampuotų akmens ar mineralų fragmentų, surištų smulkiagrūdžio užpildo (pvz., kalkių). Breccia A sedimentary rock consisting of angular, coarse-grained fragments cemented together by a fine-grained matrix (for example: by lime).
110 Diabazas Bazinė magminė uoliena, susidedanti iš plagioklazo (dažniausiai labradoro) ir augito. Dolerite An igneous rock chemically the same as basalt and gabbro but medium-grained with a usually ophitic texture.
111 Gneisas Metamorfinė juostuotos (gneisiškos) struktūros uoliena, susidariusi iš feldšpatų, kvarco ir kitų mineralų. Gneiss A foliated, usually coarse-grained, metamorphic rock in which bands of granular minerals alternate with bands of flaky or prismatic ones.
112 Klintis Nuosėdinė uoliena, daugiausia sudaryta iš mineralo kalcito. Limestone A sedimentary rock composed chiefly of calcium carbonate.
113 Pienas Žinduolių patelių pieno liaukų gaminamą maistingą skystį. Milk The milk of ruminants (for example: cows, goats, and sheep) used as food for humans.
114 Kvarcitas Įvairios spalvos, kieta, stiklo blizgesio, grūdėta metamorfinė kvarco uoliena. Quartzite A extremely compact, hard, granular rock consisting essentially of quartz.
115 Šiferis Tanki smulkiagrūdė metamorfinė savito sluoksniuotumo uoliena; jos posluoksniai su pradine sluoksnio plokštuma gali sudaryti bet kokį kampą. Slate A dense, fine-grained, metamorphic rock that develops a characteristic cleavage which may be at any angle with the original bedding plane.
116 Šiaudai Tuščiaviduris augalo stiebas. Straw The stems or stalks of certain cereals, chiefly wheat, barley, oats, and rye, especially when dry and separated by threshing.
117 Vynas Alkoholinis gėrimas, gaminamas iš fermentuojant vynuogių sultis. Wine Alcoholic liquor produced from fermented grape juice.

PSF   Paslaugų sferos infrastruktūros tipas Public Service Facility Type Infrastruktūros arba pastato, susijusio su paslaugų sfera, tipas. The type of a facility or building that is used to provide service(s) to the general population.
1 Ligoninė Stacionarinio gydymo įstaiga. Hospital An institution or establishment providing inpatient medical or surgical treatment for the ill or wounded.
2 Policijos skyrius Vietinis policinio valdymo organas. Police Station The headquarters of a local police force and that is where those under arrest are first charged.
4 Poliklinika Gydymo įstaigos pastatas, kurioje tiriami ir prižiūrimi ambulatoriniai ligoniai. Health Office A building used in the diagnosis and care of outpatients.
5 Paštas Įstaigos, per kurią siunčiama korespondencija, siuntiniai ir kt., pastatas ar kambarys. Post Office A building or room where postal business (for example: where mail is handled and/or where stamps and other postal materials are sold) may be carried on.
6 Gaisrinė Pastatas, kuriame laikoma gaisrininkų įranga ir budi personalas. Fire Station A building that houses both fire-fighting equipment and personnel.
8 Autoservisas Statinys, kuriame taisomos, prižiūrimos motorinės transporto priemonės. Motor Vehicle Station A structure at, or in which, motor vehicles are refuelled, serviced, and sometimes repaired.
10 Gelbėjimo centras Pastatas, kuriame budi gelbėtojai ir yra laikoma gelbėjimo įranga. Rescue Station Houses personnel and equipment used to help (someone or something) out of a dangerous, harmful, and/or unpleasant situation.
12 Medicinos centras Medicinos tyrimų ir praktinės veiklos įstagos pastatas. Medical Centre A facility used for medical research and/or the practice of medicine.
13 Sanatorija Specialaus režimo gydymo įstaiga, kurioje atliekamas reabilitacinis gydymas. Sanatorium An establishment for the medical treatment and recuperation of invalids, especially convalescents or the chronically sick.
19 Pagalbinis pastatas Neapibrėžtos viešojo naudojimo paskirties nedidelis pastatas, esantis atskirai nuo pagrindinio pastato. Outbuilding A relatively small building that is separate from but is located near a main building and whose public service use has not been determined.

PWC Kranto konstrukcijos tipas Shoreline Construction Type Kranto linijos konstrukcijos tipas (pvz., prieplauka, pirsas, krantinė). The type of a shoreline construction (for example: a pier, a wharf, or a quay).
1 Pirsas Į vandens telkinį nutiestas ilgas siauras statinys, skirtas laivams iš abiejų pusių priplaukti ir švartuotis. Pier A long, narrow structure extending into the water to afford a berthing place for vessels.
2 Prieplauka Vieta laivams prie kranto priplaukti. Wharf A structure serving as a berthing place for vessels.
3 Krantinė Nustatyto ilgio, pločio ir leistinų apkrovų hidrotechninis statinys, skirtas švartuoti ir krauti laivus, įlaipinti arba išlaipinti keleivius. Quay A wharf approximately parallel to the shoreline and accommodating ships on one side only, the other side being attached to the shore.
4 Bangolaužis Statinys, saugantis tam tikrą vandens telkinio sritį (pvz., krantą, uostą, stovėjimo nuleidus inkarą vietą) nuo vandens bangų – arba neleidžiantis joms pasiekti saugomos srities, arba sumažinantis jų dydį. Breakwater A structure that protects a waterbody region (for example: a shore, a harbour, and/or an anchorage) from water waves by preventing them from reaching the protected region or reducing their magnitude.
5 Skersinė damba Nuo kranto link jūros besitęsiantis žemas dirbtinis sienos tipo statinys iš tvirtų medžiagų, skirtas konkretiems tikslams, pavyzdžiui, pakrantės erozijai stabdyti. Groin A low artificial wall-like structure of durable material extending from the land to seaward for a particular purpose, such as to prevent coast erosion.
6 Molas Išilgai kranto įrengtas bangolaužis; laivai gali stovėti tik apsaugotoje nuo bangų pusėje. Mole A form of breakwater alongside which vessels may lie on the sheltered side only.
7 Pasivaikščio-jimo pirsas Į vandens telkinį nutiestas poilsio ir pramoginės paskirties statinys, neskirtas laivams švartuotis. Recreational Pier A structure extending into the water used as a platform for recreational purposes and not intended as a berthing place for vessels.
8 Kreipiamoji siena Siena, pylimas ar molas, skirtas nukreipti arba apriboti upės / potvynio srovę arba paspartinti išplovimą vandens srove. Training Wall A wall, bank or jetty often submerged, built to direct or confine the flow of a river or tidal current or to promote scour actions.
9 Apsauginė danga Skaldos, riedulių ar pakankamo dydžio akmenų nuolaužų danga, sauganti nuo ardomojo vandens srovės ir bangų poveikio. Riprap A layer of broken rock, cobbles, boulders, or fragments of sufficient size to resist the erosive forces of flowing water and wave action.
10 Kranto paklotė (jūrinė) Akmeninė ar kitokios medžiagos vandens telkinio (upės, kanalo, jūros) kranto danga, sutvirtinanti krantą ir sauganti nuo erozijos. Revetment (Marine) A facing of stone or other material placed along the edge of a waterbody (for example: a river, a canal, or a shoreline) to stabilize the bank and to protect it from the erosive action of the water.
11 Damba Pylimas arba siena, apsauganti krantą nuo bangų ar potvynių. Seawall An embankment or wall for protection against waves or tidal action along a shore or water front.
12 Laipteliai Laipteliai nuo kranto į žemiau esantį vandenį. Landing Steps Steps at the shoreline as the connection between land and water on different levels.
13 Trapas (jūrinis) Prie vandens lygio pritaikoma nuolaidi konstrukcija mažiems laivams ar keltams iškrauti bei jų keleiviams išlaipinti arba vežimėliui su mažu laivu į krantą ištraukti. Ramp (Marine) A sloping structure that can either be used, as a landing place, at variable water levels, for small vessels (for example: landing ships and ferry boats), or for hauling a cradle carrying a small vessel.
14 Slipas Specialiai paruoštas ir daugiausia sutvirtintas nuožulnus paviršius, ant kurio padedami kilio ir triumo blokai (dalys), laikantys statomą laivą. Slipway The prepared and usually reinforced inclined surface on which keel- and bilge-blocks are laid for supporting a vessel under construction.
15 Vientisa prieplauka Prieplauka su vientisa betonine, mūrine ir (ar) medine siena, neleidžiančia vandeniui laisvai judėti prieplaukoje. Solid Face Wharf A wharf consisting of a solid wall of concrete, masonry, and/or wood such that the water cannot circulate freely under the wharf.
16 Atvira prieplauka Prieplauka ant polių ar kitų konstrukcijų, leidžiančių vandeniui laisvai judėti prieplaukoje. Open Face Wharf A wharf supported on piles or other structures that allow free circulation of water under the wharf.
17 Rastų rampa Nuožulni plokštuma, naudojama išversti rastus į vandenį transportavimui arba ištraukti iš vandens apdorojimui. Log Ramp An inclined plane used to dump logs into the water for transport, or to haul logs out of the water for processing.
501 Elingas Laivams, jachtoms, valtims pakelti iš vandens ir laikyti bei remontuoti skirtas statinys be patalpų, skirtų apgyvendinimui, maitinimui ar pramogoms, įrengtas ant vandens telkinio kranto ar vandens telkinio akvatorijoje, konstrukcijos dalimis susijęs su krantu.    
502 Stapelis Statinys/įrenginys laivų statykloje, ant kurio surenkamas ir nuo kurio nuleidžiamas į vandenį laivas. Tai atvira nuožulni arba horizontali aikštelė, atraminė įranga (kilblokai), nuleidimo takeliai (bėgiai, jei laivas renkamas ant vežimėlių), kėlimo ir transportavimo įranga, pagalbiniai statiniai. Pagal laivo padėtį stapelio bėgių krypties atžvilgiu būna arba išilginis, arba skersinis.    

RDT  Kelio paskirtis Thoroughfare Use Kelio paskirtis transporto sistemoje. The use to which a thoroughfare is put as part of a transportation system.
3 Privatus Privatus kelias. Private A thoroughfare primarily used to serve private properties (for example: leading to a farm or estate).
4 Pagalbinis Ne viešo naudojimo kelias (pvz.: privažiavimas prie naftos terminalo, fermų komplekso). Service A thoroughfare intended for other than general public use (for example: refuse removal or contractor access).
5 Greitkelis/ automa-gistralė Viešo naudojimo greitkelis arba automagistralė, turinti apribotą patekimą į jį. High Speed A public, high-speed road intended to have restricted access.
6 Tranzitinis kelias Kertanti vietovę (pvz.: miestą) magistralė/kelias, leidžianti netrukdomai važiuoti transporto priemonėms. Through Route A thoroughfare that passes through a place (for example: an urban area) without requiring vehicles to stop.
7 Aplinkkelis Kelias aplenkiantis miestą ar miesto centrą. Bypass A thoroughfare passing round (the centre of) a town, providing an alternative route for through traffic.
11 Įvažiavimas/ išvažiavimas Trumpa kelio atkarpa leidžianti įvažiuoti/išvažiuoti iš greitkelio/autostrados. Slip-road A short, usually one-way, road giving access to or exit from a motorway
45 Takas Išvaikščiotas siauras kelias. Track or Path Track - a rough path or way formed by use. Path - a way or track laid down for walking or made by continual treading.
46 Sankryža Kelių kirtimosi, jungimosi arba atsišakojimo viename lygyje vieta. Crossing/Intersection of Roads A place where roads cross and/or intersect.

RES  Mokslinių tyrimų infrastruktūros tipas Research Facility Type Pastato ar statinio, skirto mokslinių tyrimų veiklai, tipas. The type of a facility or building that supports research and/or observation activities or functions.
1 Astronominė stotis Statinys, kuriame vykdomi dangaus reiškinių moksliniai stebėjimai. Astronomical Station A structure used for the scientific study of matter in space, especially the locations, dimensions, distribution, motion, composition, energy, and evolution of celestial phenomena.
2 Observatorija Pastatas, skirtas stebėti ir tirti dangaus kūnus bei įvairius kosminius, atmosferos ir žemės reiškinius. Observatory A building designed and equipped for making observations of astronomical, meteorological, or other natural phenomena.
3 Mokslinių tyrimų centras Pastatas, kuriame vykdomi moksliniai tyrimai arba eksperimentai, skirti praktiniam pritaikymui. Research Centre A building supporting scientific experimentation or research, including scholarly investigation or inquiry, intended to ultimately result in commercial products.
4 Meteorologijos stotis Stebėjimų stotis, kuriame surenkami, įrašomi ir perduodami meteorologiniai duomenys. Weather Station An observation station where meteorological data are gathered, recorded, and released.

RFA  Religinės paskirties statinio tipas Religious Facility Type Infrastruktūros, pastato, statinio ar vietos, susijusios su religine veikla, tipas priklausomai nuo jos konstrukcijos ir joje vykdomos pagrindinės veiklos. The type of a facility, building, structure or site that is designed and designated to be used for religious activities, based on its structure and/or the principal activity for which it was designed.
2 Koplyčia Nedidelis krikščionių religinės paskirties pastatas. Chapel A private Christian church or similar place of worship (for example: a dedicated chamber or sanctuary within a building).
3 Bažnyčia/cerkvė Krikščionių maldos namai. Church A Christian temple, reserved for religious or spiritual activities.
5 Minaretas Prie mečetės esantis aukštas bokštas. Minaret A tower providing a vantage point from which a muezzin (a servant at a mosque) can call at hours of prayer.
6 Misija Religinis centas, kuriame vykdoma misionieriška, evangelizacijos ar humanitarinė veikla. Mission A religious centre established for missionary, evangelical, or humanitarian work.
7 Mečetė Musulmonų maldos namai. Mosque An Islamic temple, reserved for religious or spiritual activities.
10 Seminarija Universitetinio tipo mokykla, kurioje rengiami dvasininkai. Seminary A facility housing a specialized university-like institution for the purpose of instructing students (termed 'seminarians') in theology, often in order to prepare them for religious service (for example: congregation leadership).
13 Sinagoga Žydų maldos namai. Synagogue A place for Jewish worship and religious instruction.
19 Vienuolynas Gyvenamųjų bei kitokių statinių, kuriuose gyvena, dirba, meldžiasi vienuoliai, visuma. Monastery A facility housing a community of monks living in seclusion, adopting a strict religious and ascetic lifestyle and retreating from the world for contemplative prayer.
501 Kinesė Karaizmo išpažinėjų maldos namai.    

RGC  Geležinkelio linijos bėgių klasifikacija Railway Gauge Classificatio Geležinkelio linijos klasifikavimas, remiantis atstumu tarp bėgių. The classification of a railway based on the distance between a single pair of rails, measured along the shortest distance from inside rail to inside rail.
1 Platūs Platesni, nei standartiniai geležinkelio bėgiai (daugiau nei 1,435 metro pločio). Broad A railway gauge broader than the standard 4 feet 8.5 inches (approximately 1.435 metres).
2 Siauri Siauresni, nei standartiniai geležinkelio bėgiai (mažiau nei 1,435 metro pločio). Narrow A railway gauge narrower than the standard 4 feet 8.5 inches (approximately 1.435 metres).
3 Standartiniai Standartiniai geležinkelio bėgiai (apie 1,435 metro pločio). Standard The standard railway gauge of 4 feet 8.5 inches (approximately 1.435 metres).

RLE  Santykinis lygis Relative Level Vietovės paviršiaus reljefo arba objekto pagrindo sąryšis su supančia vietove. The relationship of the elevation of the terrain surface of or at the base of the feature and that of the surrounding terrain.
1 Iškilusi Teritorija, kuri yra aukštesnė už aplinkinę. Raised A localized area of significantly higher elevation than that of the surrounding terrain.
2 Viename lygyje Teritorija esanti tame pačiame lygyje su aplinkine. Level An area of similar or identical elevation to that of the surrounding terrain.
3 Įdubusi Teritorija, kuri yra žemesnė už aplinkinę. Depressed A localized area of substantially lower elevation than that of the surrounding terrain.

RMW Plotis Route Median Width Barjero, skiriančio eismo juostas, plotis. The width of a divider that separates adjacent route lanes or tracks in a land transportation route.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Centimetrai 0 -32767 – 32767 N_A

RNPC   Kelio mazgo tipas Kelio mazgo klasifikavimas. Klasifikatorius sukurtas remiantis EuroRoadS naudojamomis reikšmėmis. Physical classification of the road node.
501 Uždaro judėjimo teritorija Mazgas, žymintis judėjimo vietą, neturinčią įteisintų (nustatytų) važiavimo krypčių. Enclosed Traffic Area The node represents a traffic area with no internal structure of legally defined driving directions. At least two roads are connected to the area
502 Persidengiantys keliai Mazgas, žymintis dviejų kelių, esančių skirtinguose lygiuose, susikirtima plokštumoje (kelių tinklo). Grade Separated Crossing A node that represents a crossing between two roads in a planar network who cross each other in different levels
503 Sankryža Mazgas, žymintis paprastą trijų ar daugiau kelių susikirtimą. Junction The node represents a simple crossing between three or more road links
504 Sąlyginis mazgas Mazgas reikalingas norint turėti teisingą topologiją (pvz.: pasikeitus požymiui, kelias suskaidomas segmentais). Pseudo Node A node that exists only to get a complete topology for example when the network is segmented where attributes change. A pseudo node can have two and only two connected links.
505 Kelio pabaiga Kelio pabaigą žymintis mazgas. Road End A node placed where the road ends.
506 Žiedinė sankryža Mazgas žymintis žiedo formos sankryžą, kurioje transporto eismas vyksta viena kryptimi. Roundabout The node represents a roundabout which is a road which forms a ring on which traffic travelling in only one direction is allowed [GDF]
507 Transporto aikštė Mazgas žymintis teritorija (dalinai) apsupta kelių, kuria nevyksta eismo judėjimas ir kuri nėra sankryža. Traffic Square The node represents a traffic square which is an open area (partly) enclosed by roads which is used for non-traffic purposes and which is not a Roundabout [GDF].

RRA  Geležinkelio elektrifikavimo būdas Railway Power Method Elektros energijos tiekimo geležinkelio linijai būdas. The method by which electrical power is distributed on a railway, if any.
1 Elektrifikuotas bėgis Elektros energija tiekiama elektrifikuotu trečiuoju bėgiu. Electrified Track Electrical power is transferred using an electrified third rail.
3 Elektrifikuotas kontaktinis tinklas Elektros energija tiekiama kontaktiniu tinklu, esančiu virš geležinkelio linijos. Overhead Electrified Electrical power is transferred from an overhead power line.
4 Neelektrifikuotas Elektros energija geležinkelio linijai nėra tiekiama, tačiau bėginėje transporto priemonėje gali būti naudojamas elektros generatorius arba baterijos. Non-electrified Electrical power is not provided by the railway.

RRC  Geležinkelio linijos paskirtis Railway Use Geležinkelio linijos naudojimas transporto sistemoje. The use(s) to which a railway is put as part of a transportation system.
6 Požeminė Geležinkelio linija, einanti po žeme. Underground Railway A railway running underground, especially beneath the streets and buildings of a city.
8 Miško ruošos Geležinkelio linija, naudojama miško ruošos darbuose, pervežant rąstus. Logging A railway designed to efficiently transport logs from remote logging sites.
11 Greitojo traukinio Greitaeigė geležinkelio transporto sistema. Rail Rapid Transit A rail-based high-speed public transport system.
13 Laivinė Slipas, kurio nuleidžiami laivai. Marine Railway A slipway in which the cradle travels on rails to facilitate the handling of vessels.
14 Tramvajaus Tramvajaus linijos bėgiai pakloti gatvėje. Tramway A railway laid down on a public road or street for tramcars.
15 Funikulieriaus Geležinkelio linija keleiviams į kalną kelti. Funicular A railway designed to operate on steep grades.
24 Muziejinė Geležinkelio muziejuje eksponuojama istorinė geležinkelio linija. Museum Maintained as an historical exhibit at a railway museum.
33 Tolimojo nuotolio Tolimojo nuotolio geležinkelio linija, dažniausiai neturinti sustojimų miesto teritorijose. Long-haul A railway operated over long distances and typically passing without interruption through urban areas.
501 Kraninė Ožiniai krano bėgiai, pažymėti žemėtvarkos planuose.    

RSA  Geležinkelio atšakos tipas Branch Railway Type Geležinkelio atšakos funkcija arba forma. The function or configuration of a branch railway.
1 Aklakelis Trumpa geležinkelio atkarpa, su pagrindiniu geležinkeliu sujungta tik vienu galu. Spur A short railway that connects with the main line at one end only.
2 Atsarginis kelias Trumpas bėgių kelio ruožas, skirtas riedmenims saugoti ir (ar) traukiniams prasilenkti. Siding A short stretch of track that is used to store rolling-stock and/or enable trains on the same track to pass.
3 Pralanka Trumpas bėgių kelio ruožas, skirtas traukiniams prasilenkti. Passing A short stretch of track used to enable trains on the same main track to pass.

RST  Paviršiaus tipas Load-bearing Surface Type Vietovės paviršiaus fizinė sandara, priklausomai nuo numatomų apkrovų. The physical surface composition of a terrain surface that is intended to bear loads.
1 Tvirtas / grįstas Tvirtas / grįstas. Hard/Paved  
2 Purus / negrįstas Purus / negrįstas. Loose/Unpaved  
3 Purus / lengvas Purus / lengvas. Loose/Light  
4 Grįstas rąstais Skersai rąstais grįstas paviršius. Corduroy A surface made of logs laid together transversely.
5 Žolė/velėna Žolė/velėna Grass/Sod (Soft)  
6 Neparuošta Neparuoštas apkrovoms paviršius. Unimproved The surface has not been prepared for load-bearing.
7 Pastovus Pastovus, tvirtas paviršius, kurio tipas nežinomas. Permanent A permanent, hard surface whose type is unknown.
8 Laikinas Laikinas, minkštas paviršius, kurio tipas nežinomas. Temporary A temporary, soft surface whose type is unknown.
9 Tvirtas sudėtinis 50 proc. arba didesnė paviršiaus dalis pastovi. Composite Hard 50% or more of the surface is permanent.
10 PEM Iš dalies betoninė, iš dalies asfaltuota arba iš dalies bitumuota skaldos danga. PEM Part concrete, part asphalt or part bitumen-bound macadam.
11 Bituminis Bitumo, dervos arba alsfalto mišinys. Bituminous Bituminous, tar or asphalt mixed in place, oiled.
12 Minkštas sudėtinis Danga su mažiau negu 50 proc. pastovaus paviršiaus. Composite Soft Less than 50% of the surface is permanent.
13 Išlyginta žemė Išlyginta žemė, veja. Graded Earth Graded or rolled earth, grass on graded earth.
14 Neišlyginta žemė Neišlyginta žemė, veja. Ungraded Earth Grass or earth, not graded or rolled.
15 Ledo Kieto (kristalų) pavidalo vandens danga. Ice Frozen water, a brittle transparent crystalline solid.
16 Sniego Susigulėjusio sniego danga. Snow Packed snow, usually resulting from multiple snowfalls.
17 Skaldos Apysmulkiai suskaldytų akmenų danga. Macadam Crushed rock, water bound.
18 Plėvelė Padengta plastiku ar kita pluoštine medžiaga. Membrane Plastic or other coated fibre material.
19 Mišri Sumaišytos vietoje nebituminės rišamosios medžiagos (pvz.: cementas). Mix Mixed in place using a non-bituminous binders such as Portland cement.
21 Smėlis Greideriu arba volu išlygintas ir (ar) bitumuotas smėlis. Sand Sand that has been graded, rolled, and/or oiled.
22 Asfaltas virš betono Virš betoninio pagrindo esantis asfalto sluoksnis. Asphalt over Concrete Surfaced with a layer of asphalt over a concrete base.
24 Žvyruotas Sudaryta iš žvirgždo ir smėlio. Gravel Composed of small water-worn or pounded stones.
26 Molėtas Molio kietas sluoksnis. Clay Surfaced with clay, over a firm subgrade, that has hardened over a period of time.
27 Betonas Smėlio, žvyro ar kt. mišinys su cementu, naudojamas statyboje. Concrete A heavy-duty building material made from a mixture of broken stone or gravel, sand, cement, and water, that forms a stonelike mass on hardening.
28 Trinkelių Ant kieto posluoksnio sudėtos sutvirtintos arba nesutvirtintos skiediniu trinkelės. Brick Bricks laid on a firm subgrade, with or without mortar.
29 Asfaltuota Sluoksnis sudarytas iš įvairių smėlio, žvyro, skaldos ir (ar) panaudotų dangų mišinių kartu su asfaltu. Asphaltic Composed various mixtures of sand, gravel, crushed rock, and/or recycled paving bound together by asphalt, a black or brownish-black, solid or viscous, bituminous pitch that may be of natural origin but is most commonly produced from petroleum.

RTN  Kelio numeris Route Designation Suteiktas kelio numeris. The official designation assigned to a route.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Text N_A 0 N_A 24

RVT  Peržiūros duomenų šaltinio tipas Review source Type Duomenų rinkinio (-ių), naudojamo (-ų) peržiūrint ir (ar) atnaujinant objekto ar duomenų aibės skaitmeninį atvaizdavimą, tipas (-ai). The type(s) of the data set(s) that were used to review and/or update the digital representation of the feature or data set.
9 QuickBird vaizdas Neapibrėžto tipo ir skiriamosios gebos QuickBird palydovinis vaizdas. QuickBird Imagery QuickBird imagery of unspecified type and resolution.
26 GPS vaizdas GPS matavimų atvirojo formato duomenų rinkinys. GPS GPS-based field-collected open source data.
28 Ikonos vaizdas Neapibrėžto tipo ir skiriamosios gebos Ikonos palydovinis vaizdas. Ikonos Imagery Ikonos imagery of unspecified type and resolution.
30 Vaizdas Neapibrėžto tipo ir skiriamosios gebos vaizdas. Imagery Imagery of unspecified type and resolution.
35 Landsat vaizdas Neapibrėžto tipo ir skiriamosios gebos Landsat palydovinis vaizdas. Landsat Imagery Landsat imagery of unspecified type and resolution.
37 MC&G Kartografiniai, diagraminiai ir (ar) geodeziniai duomenys. MC&G Mapping, charting and/or geodetic data.
49 Orientacinis žemėlapis Orientacinis žemėlapis. Reference Map Reference map.
66 QuickBird daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas 2,44 metrų skiriamosios gebos QuickBird daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas QuickBird Multispectral Monoscopic Imagery QuickBird multispectral monoscopic imagery with nominal 2.44 metre resolution.
67 QuickBird daugiaspektrinis stereoskopinis vaizdas 2,44 metrų skiriamosios gebos QuickBird daugiaspektrinis stereoskopinis vaizdas QuickBird Multispectral Stereoscopic Imagery QuickBird multispectral stereoscopic imagery with nominal 2.44 metre resolution.
68 QuickBird panchromatinis monoskopinis vaizdas 60 centimetrų skiriamosios gebos QuickBird panchromatinis monoskopinis vaizdas QuickBird Panchromatic Monoscopic Imagery QuickBird panchromatic monoscopic imagery with nominal 60 centimetre resolution.
69 QuickBird panchromatinis stereoskopinis vaizdas 60 centimetrų skiriamosios gebos QuickBird stereoskopinis monoskopinis vaizdas QuickBird Panchromatic Stereoscopic Imagery QuickBird panchromatic stereoscopic imagery with nominal 60 centimetre resolution.
70 Ikonos daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas 4 metrų skiriamosios gebos Ikonos daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas Ikonos Multispectral Monoscopic Imagery Ikonos multispectral monoscopic imagery with nominal 4 metre resolution.
71 Ikonos daugiaspektrinis stereoskopinis vaizdas 4 metrų skiriamosios gebos Ikonos daugiaspektrinis stereoskopinis vaizdas Ikonos Multispectral Stereoscopic Imagery Ikonos multispectral stereoscopic imagery with nominal 4 metre resolution.
72 Ikonos panchromatinis monoskopinis vaizdas 1 metrų skiriamosios gebos Ikonos panchromatinis monoskopinis vaizdas Ikonos Panchromatic Monoscopic Imagery Ikonos panchromatic monoscopic imagery with nominal 1 metre resolution.
73 Ikonos panchromatinis stereoskopinis vaizdas 1 metrų skiriamosios gebos Ikonos panchromatinis stereoskopinis vaizdas Ikonos Panchromatic Stereoscopic Imagery Ikonos panchromatic stereoscopic imagery with nominal 1 metre resolution.
74 SPOT 10 m vaizdas 10 metrų skiriamosios gebos SPOT 4 palydovinis vaizdas SPOT 10m Imagery SPOT 4 imagery of unspecified type with nominal 10 metre resolution.
75 SPOT 5 m vaizdas 5 metrų skiriamosios gebos SPOT 5 palydovinis vaizdas SPOT 5m Imagery SPOT 5 imagery of unspecified type with nominal 5 metre resolution.
76 SPOT 5 m daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas 5 metrų skiriamosios gebos SPOT 5 daugiaspektrinis monoskopinis palydovinis vaizdas SPOT 5m Multispectral Monoscopic Imagery SPOT 5 multispectral monoscopic imagery with nominal 5 metre resolution.
77 SPOT 5 m daugiaspektrinis stereoskopinis vaizdas 5 metrų skiriamosios gebos SPOT 5 daugiaspektrinis stereoskopinis palydovinis vaizdas SPOT 5m Multispectral Stereoscopic Imagery SPOT 5 multispectral stereoscopic imagery with nominal 5 metre resolution.
78 SPOT 5 m panchromatinis monoskopinis vaizdas 5 metrų skiriamosios gebos SPOT 5 panchromatinis monoskopinis palydovinis vaizdas SPOT 5m Panchromatic Monoscopic Imagery SPOT 5 panchromatic monoscopic imagery with nominal 5 metre resolution.
79 SPOT 5 m panchromatinis stereoskopinis vaizdas 5 metrų skiriamosios gebos SPOT 5 panchromatinis stereoskopinis palydovinis vaizdas SPOT 5m Panchromatic Stereoscopic Imagery SPOT 5 panchromatic stereoscopic imagery with nominal 5 metre resolution.
80 SPOT 2,5 m panchromatinis monoskopinis vaizdas SPOT 5: 2,5 metrų skiriamosios gebos (aukštos skiriamosios gebos geometrinis) THR palydovinis vaizdas. SPOT 2.5m Panchromatic Monoscopic Imagery SPOT 5: High Resolution Geometric (HRG) THR 'supermode' imagery with nominal 2.5 metre resolution.
81 SPOT 2,5 m daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas SPOT 5: 2,5 metrų skiriamosios gebos (aukštos skiriamosios gebos geometrinis) THX palydovinis vaizdas. SPOT 2.5m Multispectral Monoscopic Imagery SPOT 5: High Resolution Geometric (HRG) THX 'supermode' multispectral imagery with nominal 2.5 metre resolution.
82 SPOT 5 m monoskopinis vaizdas SPOT 5: 5 metrų skiriamosios gebos (aukštos skiriamosios gebos geometrinis) M palydovinis vaizdas. SPOT 5m Monoscopic Imagery SPOT 5: High Resolution Geometric (HRG) M imagery with nominal 5 metre resolution.
83 SPOT 5 m stereoskopinis vaizdas SPOT 5: 5 metrų skiriamosios gebos (aukštos skiriamosios gebos stereoskopinis) palydovinis vaizdas. SPOT 5m Stereoscopic Imagery SPOT 5 High Resolution Stereoscopic (HRS) imagery with nominal 5 metre resolution.
84 SPOT 10 m daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas SPOT 5: 10 metrų skiriamosios gebos  (aukštos skiriamosios gebos geometrinis)  XI palydovinis vaizdas. SPOT 10m Multispectral Monoscopic Imagery SPOT 5 High Resolution Geometric (HRG) 'XI' multispectral mode imagery with nominal 10 metre resolution.
85 SPOT HRG DTM SPOT 5: neapibrėžtos skiriamosios gebos (aukštos skiriamosios gebos geometrinis) skaitmeninis paviršiaus modelis. SPOT HRG Digital Terrain Model SPOT 5 High Resolution Geometric (HRG) Digital Terrain Model (DTM) of unspecified resolution.
501 Daugiaspektrinis ortofofotografinis žemėlapis Neapibrėžto tipo ir skiriamosios gebos daugiaspektrinis ortofofotografinis žemėlapis    
502 Panchromatinis ortofofotografinis žemėlapis Neapibrėžto tipo ir skiriamosios gebos panchromatinis ortofofotografinis žemėlapis    

RWC Geležinkelio linijos klasė Railway Class Geležinkelio linijos kategorija priklausomai nuo svarbos bendroje geležinkelio transporto sistemoje. The class of a railway based on its importance in the general transportation network.
1 Greitojo traukinio geležinkelio linija Greitojo tarpmiestinio traukinio transporto sistema. High Speed Rail A rail-based high-speed inter-city transport system.
2 Pagrindinė geležinkelio linija Ilgo nuotolio pagrindinė geležinkelio linija, dažniausiai neturinti sustojimų miesto teritorijoje. Main Line A chief railway line operated over long distances and typically passing without interruption through multiple urban areas.
3 Geležinkelio atšaka Geležinkelio linija, vedanti nuo pagrindinės linijos į galinę stotelę. Branch-line A secondary railway line running from a main line to a terminus.

SBT  Pastotės tipas Substation Type Elektros pastotės tipas, priklausomai nuo jos funkcinės paskirties. The type of an electricity distribution substation based on its function(s).
1 Perjungimo pastotė Pastotė, kurioje perjungiama elektros srovė. Switched Substation A substation at which electrical current is switched.
2 Transformatorinė Pastotė, kurioje elektros įtampa yra transformuojama (dažniausiai į mažesnę įtampą). Transformer Substation A substation at which electrical voltage is transformed, typically to a lower level.
3 Konverteris Pastotė, kurioje kintama stovė keičiama į nuolatinę srovę arba atvirkščiai. Converter Substation A substation where alternating current (AC) is converted to direct current (DC), or vice versa.

SCB  Dangos būklė Pavement Condition Paviršiaus su danga fizinės būklės bendrasis apibūdinimas. A general description of the surface quality of a paved surface.
1 Gera Nėra įtrūkimų ar duobių. Good No cracks or potholes.
2 Vidutiniška Yra keli įtrūkimai ar duobės. Fair Some cracks or potholes.
3 Bloga Yra daug įtrūkimų ar duobių. Poor Extensive cracks or potholes.

SCL  Mastelio vardiklis Scale Denominator Žemėlapio, plano ar brėžinio atkarpų ilgio santykis su tikruoju ilgiu. Atribute nurodomas mastelio vardiklis. The modulus (denominator) of the nominal scale at which a feature or feature set was collected.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric N_A 0 -32767 – 32767 N_A

SFY   Apsaugos infrastruktūros tipas Security Facility Type Objekto ar pastato, susijusio su apsauga, tipas. The type of a facility or building that is used for security and crowd control.
1 Sargybinė Pastatas, kuriame įsikūrusi sargyba (pvz.: saugant kalinius). Guardhouse A building accommodating a guard or used for securing prisoners.
2 Sargybos patalpa Patalpa, kuriame įsikūrusi sargyba (pvz.: saugant kalinius). Guardroom A room accommodating a guard or used for securing prisoners.

SHL  Kairiojo kranto fizinė charakteristika Left Bank Shoreline Type Tekančio vandens telkinio kairiojo kranto fizinė charakteristika The physical characteristics of the shoreline of the left bank of a watercourse.
8 Pelkėtas Sudaro pernelyg gausiai drėkinamas žemės plotas, kuriam būdingas durpinio sluoksnio susidarymas ir specifinė augalija. Marshy Made up of spongy land saturated with water.
10 Akmenuotas Sudaro skirtingų dydžių akmenys ar akmenų fragmentai (žvirgždas, žvyras, rieduliai, uolos ir pan.). Stony Made up of rock and rock fragments ranging in size from pebbles and gravel to boulders or large rock masses.
11 Skaldos Sudaro apysmulkiai suskaldyti akmenys, plytų masė, žvirgždas. Rubble Made up of the debris (for example: waste fragments of masonry) of decayed or demolished buildings and/or other structures.
13 Smelėtas Sudaro biri, smulki nuosėdinė arba nuotrupinė mažo plastiškumo uoliena. Sandy Made up of sand, loose material consisting of small but easily distinguishable, separate grains, between 0.0625 and 2.000 millimetres in diameter.
14 Gargžduotas Sudaro apvalaini, dažniausiai vandens nuglūdinti uolienų fragmentai apytiksliai didesni nei 16 mm. Shingly Made up of rounded, often flat waterworn rock fragments larger than approximately 16 millimetres in diameter.

SHO  Kranto tipas Coast Type Kranto tipas priklausomai nuo jo topografijos ar medžiagos. The type of a coast based on its topography and material type(s).
1 Kalvotas Kranto linija sudaryta iš nedidelių kalvų. Hillocks A shoreline area consisting of a series of small rounded hills.
2 Lėkštas krantas Krantas neturintis aiškių topografinių elementų. Flat Coast A level coast with no obvious topographic features.
3 Smėlėtas krantas Smėlio (birios, smulkios nuosėdinės arba nuotrupinės mažo plastiškumo uolienos) krantas. Sandy Shore A shoreline area made up of sand (loose material consisting of small but easily distinguishable, separate grains, between 0.0625 and 2.000 millimetres in diameter).
5 Dirbtinis Dirbtinių konstrukcijų krantas (pvz.: krantinė). Artificial A shoreline area dominated by shoreline constructions (for example: docks, wharfs, and/or seawalls).
9 Status krantas Kranto linija, išilgai kuria sudaro skardžiai pereinantys į žemumą. Steep Coast A coast backed by rock or earth cliffs, where cliffs alternate with low lying coast along the shoreline
10 Akmenuotas krantas Krantas, kurį sudaro skirtingų dydžių akmenys ar akmenų fragmentai (žvirgždas, žvyras, rieduliai, uolos ir pan.). Stony Shore A shoreline area made up of rock and rock fragments ranging in size from pebbles and gravel to boulders or large rock masses.
11 Gargžduotas krantas Krantas, kurį sudaro apvalaini, dažniausiai vandens nuglūdinti uolienų fragmentai apytiksliai didesni nei 16 mm. Shingly Shore A shoreline area made up of rounded, often flat waterworn rock fragments larger than approximately 16 millimetres.
13 Pelkėtas Krantas, kurį sudaro pernelyg gausiai drėkinamas žemės plotas, kuriam būdingas durpinio sluoksnio susidarymas ir specifinė augalija. Marshy A shoreline area made up of spongy land saturated with water (possibly with a shallow covering of water), usually with a considerable amount of vegetation appearing above the surface.
501 Aiškus Aiškus krantas (aiški kranto linija).    
502 Griūvantis Krantas ar šlaitas kuriame vyksta akmenų ar žemės griuvimas.    

SHR  Dešiniojo kranto fizinė charakteristika Right Bank Shoreline Type Tekančio vandens telkinio dešiniojo kranto fizinė charakteristika The physical characteristics of the shoreline of the right bank of a watercourse.
8 Pelkėtas Sudaro pernelyg gausiai drėkinamas žemės plotas, kuriam būdingas durpinio sluoksnio susidarymas ir specifinė augalija. Marshy Made up of spongy land saturated with water.
10 Akmenuotas Sudaro skirtingų dydžių akmenys ar akmenų fragmentai (žvirgždas, žvyras, rieduliai, uolos ir pan.). Stony Made up of rock and rock fragments ranging in size from pebbles and gravel to boulders or large rock masses.
11 Skaldos Sudaro apysmulkiai suskaldyti akmenys, plytų masė, žvirgždas. Rubble Made up of the debris (for example: waste fragments of masonry) of decayed or demolished buildings and/or other structures.
13 Smelėtas Sudaro biri, smulki nuosėdinė arba nuotrupinė mažo plastiškumo uoliena. Sandy Made up of sand, loose material consisting of small but easily distinguishable, separate grains, between 0.0625 and 2.000 millimetres in diameter.
14 Gargžduotas Sudaro apvalaini, dažniausiai vandens nuglūdinti uolienų fragmentai apytiksliai didesni nei 16 mm. Shingly Made up of rounded, often flat waterworn rock fragments larger than approximately 16 millimetres in diameter.

SKGE   Skiriamoji geba Rastrinio vaizdo (pvz.: palydovinio) skiriamoji geba.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

SLT   Kranto fizinė charakteristika Shoreline Type Vandens telkinio kranto fizinė charakteristika. The physical characteristics of a shoreline.
8 Pelkėtas Sudaro pernelyg gausiai drėkinamas žemės plotas, kuriam būdingas durpinio sluoksnio susidarymas ir specifinė augalija. Marshy Made up of spongy land saturated with water.
10 Akmenuotas Sudaro skirtingų dydžių akmenys ar akmenų fragmentai (žvirgždas, žvyras, rieduliai, uolos ir pan.). Stony Made up of rock and rock fragments ranging in size from pebbles and gravel to boulders or large rock masses.
11 Skaldos Sudaro apysmulkiai suskaldyti akmenys, plytų masė, žvirgždas. Rubble Made up of the debris (for example: waste fragments of masonry) of decayed or demolished buildings and/or other structures.
13 Smėlėtas Sudaro biri, smulki nuosėdinė arba nuotrupinė mažo plastiškumo uoliena. Sandy Made up of sand, loose material consisting of small but easily distinguishable, separate grains, between 0.0625 and 2.000 millimetres in diameter.
14 Gargžduotas Sudaro apvalaini, dažniausiai vandens nuglūdinti uolienų fragmentai apytiksliai didesni nei 16 mm. Shingly Made up of rounded, often flat waterworn rock fragments larger than approximately 16 millimetres in diameter.

SMC  Paviršiaus medžiagos tipas Surface Material Type Paviršiaus medžiagos savybių sudėtis, išskyrus jo vidinę struktūrą. The surface material composition of a feature, excluding its internal (structural) composition.
2 Aliuminis Lengvas sidabrinės spalvos metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Al, eilės numeris 13 Aluminum A light silvery ductile and malleable metal, not readily tarnished by air, which is a chemical element, atomic number 13. (Symbol Al.)
4 Pelenai Sudegusių medžiagų liekanos. Ash The powdery residue, composed chiefly of earthy or mineral particles, left after the combustion of any substance.
5 Asfaltas Bitumo ir smulkių mineralinių užpildų mišinys. Asphalt Black or brownish-black, solid or viscous, bituminous pitch, of natural occurrence or produced from petroleum.
6 Bazaltas Pusiau kristalinės arba stikliškos struktūros efuzinė bazinė uoliena. Basalt A dark, fine-grained igneous rock, often displaying columnar structure and usually composed largely of plagioclase with pyroxene and olivine.
7 Pirminė uoliena Nepaveiktos erozijos gamtinės sukietėjusios uolienos po Žemės paviršiumi. Bedrock Native consolidated solid rock that has been unaffected by the processes of weathering and underlies the surface of the Earth.
8 Rieduliai Dideli vandens ar atmosferos sąlygų nugludinti akmenys. Boulders Large water- or weather-worn stones.
9 Plyta Keturkampis, paprastai degtas molio blokelis statybai. Brick Clay kneaded, moulded, and baked or sun-dried, used as a building material.
10 Kalkinis Turintis kalcio karbonato ir (ar) kitų, paprastai netirpių, kalcio druskų. Calcareous Containing calcium carbonate and/or other, usually insoluble, calcium salt.
12 Kreida Balta nuosėdinė uoliena, susidariusi iš silpnai sucementuotų karbonatinių mikroorganizmų kiautelių. Chalk White soft earthy limestone consisting almost wholly of calcite and derived chiefly from microscopic salt water fossil shells and fragments.
14 Degenos Ne iki galo sudegusios degių medžiagų (pvz., anglies ar medžio) liekanos. Cinders Residual pieces of combustible matter (for example: coal or wood) that has ceased to flame but has still combustible matter in them.
16 Molis Rišli, nesucementuota nuosėdinė uoliena. Clay A stiff tenacious fine-grained earth consisting mainly of hydrated aluminosilicates, which become more plastic when water is added and can be moulded and dried.
17 Akmens anglis Nuosėdinė augalinės kilmės uoliena, sudaryta iš anglies, hidrokarbonatų ir įvairių priemaišų. Coal A hard opaque black or blackish mineral, mainly carbonized plant matter, found in seams or strata at or below the Earth's surface.
18 Grindinio akmuo Vandens nugludinti apvalūs akmenys. Cobbles Water-worn rounded stones, especially of the size used for paving.
19 Koksas Kietas, akytas produktas, gaunamas be oro kaitinant kietąjį ar skystąjį kurą. Coke Coal deprived by dry distillation of its volatile constituents.
20 Sudėtinė medžiaga Medžiaga sudaryta iš įvairių  sudedamųjų ingredientų (pvz.: sudėtinė dirbtinė medžiaga). Composition A substance or preparation formed by the combination or mixture of various ingredients, especially a compound artificial substance serving the purpose of a natural one.
21 Betonas Smėlio, žvyro ar kt. mišinys su cementu, naudojamas statyboje. Concrete A heavy-duty building material made from a mixture of broken stone or gravel, sand, cement, and water, that forms a stonelike mass on hardening.
22 Konglomeratas Uoliena, susidedanti iš skirtingos rūšies gabalų, smiltelių. Conglomerate A coarse-grained sedimentary rock composed of rounded fragments embedded in a matrix of a cementing material such as silica.
23 Varis Rausvai gelsvos spalvos metalas. Periodinės elementų sistemos I grupės cheminis elementas, žymimas Cu, eilės numeris 29. Copper A malleable and ductile reddish metal which is a chemical element of the transition series, atomic number 29. (Symbol Cu.)
29 Dolomitas Nuosėdinė uoliena, susidariusi iš kalcio ir magnio karbonatų. Dolomite A sedimentary rock composed chiefly of a hexagonal carbonate of calcium, magnesium, and usually iron that occurs as translucent crystals of various colours, alone or with calcite.
34 Flišas Plonas nuosėdų sluoksnis, sudarytas iš pakaitomis gulančių skalūno ir mergelio bei stambesnės tekstūros (pvz., smiltainio ir konglomeratų) sluoksnių Flysch A thinly-bedded sedimentary deposit consisting of shales and marls alternating with coarser strata such as sandstones and conglomerates.
40 Stiklas Vientisa amorfinė kieta medžiaga, paprastai gaminama labai greitai užšaldant tąsią išlydytą medžiagą, neleidžiant susidaryti įprastai kristalinei formai. Glass A substance made by fusing soda and/or potash with other ingredients.
42 Auksas Geltonos spalvos brangusis metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Au (lot. aurum), eilės numeris 79. Gold A precious metal which is characterized by its yellowish colour, resistance to tarnishing and corrosion, and great malleability and ductility, and is a chemical element of the transition series, atomic number 79 (symbol Au).
43 Granitas Magminė intruzinė uoliena iš feldšpatų, kvarco, biotito, muskovito, raginukės, pirokseno. Granite Any of a broad class of granular crystalline plutonic rocks, consisting essentially of quartz, orthoclase, feldspar, and mica or hornblende.
45 Augalinė medžiaga Augalinė medžiaga (pvz.: šiaudai). Plant Material Plant material (for example: straw and/or tall coarse grass), possibly also containing the slices of soil to which the plant material is attached.
46 Žvyras Biri nuosėdinė uoliena sudaryta iš žvirgždo ir smėlio. Gravel Small water-worn or pounded stones.
47 Nefritas Silikatų klasės mineralas, aktinolito atmaina. Greenstone Any igneous rock of dark-green appearance, especially containing chlorite, epidote, and/or hornblende.
49 Kriauklėtas gruntas Kalkinė dirva iš makroskopinių jūros gyvūnų liekanų. Ground Shell Ground calcareous remains of macroscopic marine animals.
51 Geležis Sidabriškai pilkas, blizgus metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Fe, eilės numeris 26. Iron A malleable, magnetic, readily oxidizable metal which is a chemical element of the transition series (atomic number 26). (Symbol Fe.)
52 Lava Iš ugnikalnio arba pro plyšius Žemėje išsiliejusi sulydyta masė. Lava The fluid or semifluid magma or molten rock which flows from a volcano or other fissure in the Earth.
54 Švinas Melsvai pilkas, lengvai lydomas, sunkus, minkštas metalas.  Periodinės lentelės VI grupės cheminis elementas, priskiriamas sunkiesiems metalams. Žymimas Pb, atominis numeris – 82. Lead A soft, heavy, malleable, bluish-grey metal that is a chemical element, atomic number 82, occurring in galena and other minerals. (Symbol Pb.)
55 Liosas Purus, akytas, gelsvos, rusvos spalvos eolinės kilmės nuosėdinė uoliena. Loess Fine yellowish-grey loam composed of material transported by the wind.
56 Pjautinė mediena Supjauta mediena. Lumber Timber sawn into rough planks or otherwise partly prepared.
57 Skaldos Apysmulkiai suskaldytų akmenų danga. Macadam A material for surfacing roads, consisting of broken stone or ironstone slag bound with tar alone, or of tar mixed with pitch or creosote.
59 Manganas Sunkiai lydomas rausvai pilkos spalvos metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Mn, atominis skaičius 25. Manganese A hard grey brittle chemical element, atomic number 25, which is one of the transition metals. (Symbol Mn.)
60 Marmuras Metamorfinė uoliena, susidariusi persikristalizavus klinčiai arba dolomitui. Marble Limestone that has been recrystallized by metamorphism and is capable of taking a polish, especially one that is pure white or has a mottled surface.
61 Mergelis Baltos arba pilkos spalvos sankaupos ežero dugne, atsiradusios nusėdus kalcio karbonatui (CaCO3), su mikroskopinių suakmenėjusių gėlavandenių organizmų kiautų ir fragmentų priemaišomis. Marl White to gray accumulation on lake bottoms caused by precipitation of calcium carbonate (CaCO3) mixed with microscopic fresh water fossil shells and fragments.
62 Mūras Sienos pavidalu sukrautų ir skiediniu sutvirtinų plytų ar akmenų mūrinys. Masonry Building materials (for example: stone, brick, concrete, hollow-tile, concrete block, gypsum block, or other similar building units or materials and/or a combination of the same) bonded together with mortar to form a structure (for example: a wall, a pier, or a buttress).
63 Štenas Geležies sulfidų lydinys su vario, nikelio ir švino sulfidu, gaunamas lydant šių metalų rūdas. Matte A mixture of impure metal sulphides produced during the smelting of sulphide ores (for example: of copper or nickel).
64 Metalas Blizgantis, kietas, šilumai ir elektrai laidus cheminis kūnas. Metal Any of the class of substances that are characteristically lustrous, ductile, fusible, malleable solids and are good conductors of heat and electricity.
65 Purvas Šlapia, suminkštėjusi nuo vandens, kimbanti žemė. Mud Soft wet soil, sand, dust, and/or other earthy matter.
67 Alyva Degus neutralios chemininės sudėties aliejinis skystis, nesimaišantis su vandeniu. Oil Any of numerous liquids with a smooth sticky feel that are immiscible with water (but miscible with organic solvents), flammable, and chemically neutral.
69 Dumblas Nusėdusios drumzlės, šlapias suplaktas purvas. Ooze A deposit or layer of white or grey calcareous matter largely composed of foraminiferan remains, covering large areas of the ocean floor.
71 Popierius Plona plaušinė medžiaga, pagaminta iš medienos, skudurų ir kt. Paper Material in the form of thin flexible (frequently white) sheets made from the pulp of wood or other fibrous matter which is dried, pressed, and often bleached.
72 Dalinai metalinis Sudarytas dalinai iš metalo. Part Metal Composed in part, but not completely, by metal.
73 Upinis žvirgždas Vandens nugludinti apvalūs akmenėliai. Pebbles Small, smooth, rounded stones, that have been worn by the action of water, ice, and/or sand.
74 Plastmasė Medžiaga, kurią sudaro plastinės masės polimetai arba natūralūs polimerai. Plastic Any of a large class of substances which are polymers based on synthetic resins or modified natural polymers.
76 Porfyras Magminė efuzinė netolygiai grūdėtos struktūros uoliena. Porphyry An unstratified or igneous rock having a homogeneous groundmass containing larger crystals of one or more minerals (frequently feldspar).
77 Įtemptasis gelžbetonis Gelžbetonis su išankstiniais vidiniais įtempiais, skirtais dėl apkrovos atsirandančiam tempimo įtempiui sumažinti Prestressed Concrete Reinforced concrete in which internal stresses have been introduced to reduce potential tensile stress in the concrete resulting from loads.
79 Pemza Akyta, labai lengva pilkos spalvos uoliena, ugnikalnių veikimo produktas (greitai ataušusi lava). Pumice A light spongy form of volcanic glass, usually of pyroclastic origin and with a high silica content.
80 Kvarcas Silicio dioksido mineralas. Quartz A trigonal rock-forming mineral consisting of silica, massive or crystallizing in colourless or white hexagonal prisms.
82 Radioktyvi medžiaga Medžiaga turinti savaiminio atomų branduolių skilimo ypatybę. Radioactive Material Any material or combination of materials which spontaneously emits ionizing radiation (for example: nuclear particles and/or gamma rays).
83 Gelžbetonis Betono ir armatūros, dažniausiai plieninės, derinys. Reinforced Concrete Poured concrete containing steel bars or metal netting to increase its tensile strength.
84 Akmuo Įvairių dydžių akmenys Rock Stones of any size.
85 Guma Elastomerinė medžiaga: vulkanizuotas gamtinis arba sintetinis kaučiukas. Rubber Any of various artificial polymeric substances that are tough and elastic.
86 Griuvėsiai Sugriautų namų ar statinių nuolaužos. Rubble The debris (for example: waste fragments of masonry) of decayed or demolished buildings and/or other structures.
87 Druska Baltas arba rausvai rudas kristalizuotas sūrus mineralas (natrio chloridas, NaCl). Salt A white or (when impure) reddish-brown mineral crystallizing in the cubic system (sodium chloride, NaCl).
88 Smėlis Biri, smulki nuosėdinė arba nuotrupinė mažo plastiškumo uoliena. Sand Granular material consisting of small eroded fragments of (mainly siliceous) rocks, finer than gravel and larger than a coarse silt grain.
89 Smiltainis Nuosėdinė nuotrupinė uoliena, susicementavęs smėlis. Sandstone Any of various sedimentary rocks composed of sand grains, especially of quartz, cemented together.
90 Skalūnas Stambiagrūdė molinga metamorfinė uoliena, kurios struktūrai būdingi įvairių mineralų sluoksniai, skylanti į plonas netaisyklingos formos plokšteles Schist A coarse-grained pelitic metamorphic rock that has a structure marked by parallel layers of various minerals and can be split into thin irregular plates.
91 Bergždas Uoliena be naudingų iškasenų. Spoil Rocky or soil-like material resulting from excavating, mining, dredging, and/or processing activities.
95 Srutos Skystos atliekos, ypač mėšlas, transportuojamos nutekamaisiais vamzdžiais (pvz.: kanalizacijos vamzdžiais). Sewage Waste, especially excremental, matter conveyed in sewers.
98 Gargždas Apgludinti apvalainiai akmenukai. Shingle Small, loose, rounded waterworn pebbles, especially as accumulated on a seashore.
99 Sąnašos Iš tam tikro dydžio dalelių (paprastai 0,002–0,06 milimetro) – smulkesnių negu smėlio, bet stambesnių negu molio – sudaryta medžiaga Silt Material consisting of particles whose sizes fall within a specified range (typically 0.002-0.06 millimetres) between those of sand and clay.
100 Sidabras Tai sidarbriškai baltas, lankstus ir minkštas (kiek kietesnis už auksą) brangusis metalas. cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Ag (lot. argentum), eilės numeris 47. Silver A precious metal which is characterized by its lustrous white colour and great malleability and ductility, and is a chemical element of the transition series, atomic number 47. (Symbol Ag.)
101 Šlakas Sukietėjusios lydalo atmatos. Slag Stony material composed of waste matter or dross separated from metals during smelting or refining.
102 Nuosėdos Dumblinga arba gliti medžiaga – tiršta smulkių dalelių suspensija arba gelis, ypač pramoninių arba mechaninių procesų atliekos Sludge A muddy or slimy matter or deposit consisting of a thick suspension of fine particles or gel in a liquid, especially one formed as waste in any of various industrial and mechanical processes.
103 Užšalęs vanduo Šalčio paveiktas sukietėjas vanduo (pvz.: sniegas, ledas) Frozen Water Water solidified by exposure to cold.
104 Dirvožemis Viršutinis purusis Žemės plutos sluoksnis, susidaręs paviršinėse uolienose, veikiamose vandens, oro, gyvųjų organizmų, ir gebantis duoti augalų derlių. Soil The material comprising the thin top layer of much of the Earth's land surface, composed of fragmented rock particles with humus, water, and air.
107 Plienas Geležies ir anglies lydinys kuriame yra iki 2% anglies su mangano, silicio, sieros ir fosforo priemaišomis. Steel Any of numerous artificially produced alloys of iron containing up to 3 per cent of other elements (including less than about 2.2 per cent carbon) and having great strength and malleability.
108 Statybinis akmuo Paprastai dirbtinai suformuotas tam tikros formos ir dydžio uolienos ar mineralinės medžiagos gabalas, naudojamas tam tikriems tikslams (pvz.: tvorų statybai). Stone Pieces of rock or mineral substance (other than metal) of definite form and size, usually artificially shaped, and used for some special purpose.
112 Urano rūda Mineralas iš kurio išgaunamas uranas. Uranium Ore A mineral that may be used for the extraction of uranium.
113 Augalija Augalai ir jų visuma tam tikroje teritorijoje. Vegetation Plants collectively, especially those dominating a particular area or habitat.
116 Vanduo Skaidrus, bespalvis skystis, vandenilio ir deguonies junginys. Water The transparent, colourless, tasteless, odourless, liquid compound of hydrogen and oxygen (formula H2O).
117 Mediena Rąstai, lentos ir kita miško medžiaga. Wood The hard, compact, fibrous substance of which the roots, trunks, and branches of trees and shrubs consist.
118 Cinkas Melsvai baltas, minkštas metalas. Cheminis periodinės elementų lentelės elementas, žymimas Zn (lot. zincum), eilės numeris 30. Zinc A hard lustrous bluish-white metallic chemical element, atomic number 30, which is obtained from sphalerite and other ores. (Symbol Zn.)
120 Žvyrsmėlis Grūdėta medžiaga, kurią sudaro maži suirusių uolienų (daugiausia silicinių) fragmentai ir maži vandens nugludinti arba skaldyti akmenukai, didesni už stambaus dumblo daleles Sand and Gravel Granular material consisting of a mixture of small sandy eroded fragments of (mainly siliceous) rocks and small water-worn or pounded stones that are larger than a coarse silt grain.
121 Apsaugos danga Sąlyginai pastovi dydžiu ir forma nepritvirtinta akmeninė/mūrinė danga. Riprap A layer of loose stone of relatively constant size and shape.
122 Nuosėdinės druskos Išgarinus vandenį likusios nuosėdinės druskos. Evaporite A sedimentary salt deposit left after the evaporation of a body of water.
126 Dumblinas smėlis Granuliuota medžiaga susidedanti iš mažų suirusių uolienų fragmentų, smulkesnių nei žvyras bei minkšto drėgno grunto, dulkių ir (ar) kitų grunto medžiagų. Sand and Mud Granular material consisting of a mixture of small sandy eroded fragments of (mainly siliceous) rocks, finer than gravel, and soft wet soil, dust, and/or other earthy matter.
128 Stiklapluoščiu armuotas plastikas (GRP) Plastikas su stiklo armatūra, daug tvirtesnis už bazinį plastiką Glass Reinforced Plastic (GRP) A plastic composition in which glass reinforcements are imbedded with strength properties greatly superior to those of the base resin.
129 Metamorfinės uolienos Uolienos susidariusios veikiant temperatūrai ir (ar) slėgiui. Metamorphic Rock Rock formed by alteration of existing rocks by heat, pressure, or other processes in the Earth's crust.
130 Vulkaninės uolienos Uolienos susiformavusios iš lavos ir magmos. Igneous Rock Rock formed by solidification of molten lava or magma.
131 Diabazas Bazinė magminė uoliena, susidedanti iš plagioklazo (dažniausiai labradoro) ir augito. Dolerite An igneous rock chemically the same as basalt and gabbro but medium-grained with a usually ophitic texture.
205 Dažai Dažymo medžiaga. Paint A substance consisting of a solid colouring matter dissolved in a liquid vehicle (for example: water or oil) that when spread over a surface, dries to leave a thin decorative or protective coating.
257 Ledas Kieto (kristalų) pavidalo vanduo. Ice Frozen water, a brittle transparent crystalline solid.
258 Sniegas Atmosferos krituliai, susidedantys iš dendritinių ledo kristalėlių. Snow A mass of snow flakes (minute hexagonal ice crystals).
262 Laterintas Uoliena iš aliuminio ir geležies hidroksidų, kvarco ir kt. dūlėjimo zonos mineralų. Laterite A clayey (usually red) soil or soil horizon characterized by a high proportion of sesquioxides, especially of aluminium and iron, and a low proportion of bases and silica.
266 Brekčija Gyslinė uoliena, sudaryta iš kampuotų akmens ar mineralų fragmentų, surištų smulkiagrūdžio užpildo (pvz., kalkių). Breccia A sedimentary rock consisting of angular, coarse-grained fragments cemented together by a fine-grained matrix (for example: by lime).
267 Keramika Medžiaga pagaminta iš gamtinio molio ir išdegta aukštoje temperatūroje. Ceramic A nonmetallic material made from clay and hardened by firing at high temperature.
268 Gneisas Metamorfinė juostuotos (gneisiškos) struktūros uoliena, susidariusi iš feldšpatų, kvarco ir kitų mineralų. Gneiss A foliated, usually coarse-grained, metamorphic rock in which bands of granular minerals alternate with bands of flaky or prismatic ones.
269 Klintis Nuosėdinė uoliena, daugiausia sudaryta iš mineralo kalcito. Limestone A sedimentary rock composed chiefly of calcium carbonate.
270 Kvarcitas Įvairios spalvos, kieta, stiklo blizgesio, grūdėta metamorfinė kvarco uoliena. Quartzite A extremely compact, hard, granular rock consisting essentially of quartz.
271 Stogo čerpė Plonos stančiakampės formos čerpės, naudojamos, kaip stogų arba sienų dengiamoji medžiaga. Roof Shingle A thin rectangular tile used as a roofing material and/or for cladding walls.
272 Skalūnas Minkšta plonasluoksnė uoliena, lengvai skylanti į trapias plokšteles, sudaryta iš sukietėjusio dumblo arba molio Shale Soft finely stratified rock that splits easily into fragile laminae, consisting of consolidated mud or clay.
273 Šiferis Tanki smulkiagrūdė metamorfinė savito sluoksniuotumo uoliena; jos posluoksniai su pradine sluoksnio plokštuma gali sudaryti bet kokį kampą. Slate A dense, fine-grained, metamorphic rock that develops a characteristic cleavage which may be at any angle with the original bedding plane.
274 Velėna Viršutinis dirvožemio sluoksnis, prižėlęs augalų šaknų. Sod A usually square or oblong piece or slice of earth together with the grass growing on it.
275 Šiaudinė danga Medžiagos naudojama dengiant stogą (pvz.: šiaudai, nendrės ir (ar) palmių lapai). Thatch Material used in thatching (for example: straw, reeds, and/or palm leaves).
276 Rąstas Nukirstas ir nugenėtas medis. Timber A beam or piece of wood forming or capable of forming part of any structure.
277 Nuosėdinės uolienos Uolienos susiformavusios iš nuogrimzdų (nuosėdų). Sedimentary Rock Rock formed by the deposition of sediment.

SRT  Duomenų šaltinio tipas Source Type Duomenų rinkinio (-ių), naudojamo (-ų) nustatant objekto ar duomenų aibės skaitmeninį atvaizdavimą, tipas (-ai). The type(s) of the data set(s) that were used to define the digital representation of the feature or data set.
9 QuickBird vaizdas Neapibrėžto tipo ir skiriamosios gebos QuickBird palydovinis vaizdas. QuickBird Imagery QuickBird imagery of unspecified type and resolution.
26 GPS vaizdas GPS matavimų atvirojo formato duomenų rinkinys. GPS GPS-based field-collected open source data.
28 Ikonos vaizdas Neapibrėžto tipo ir skiriamosios gebos Ikonos palydovinis vaizdas. Ikonos Imagery Ikonos imagery of unspecified type and resolution.
30 Vaizdas Neapibrėžto tipo ir skiriamosios gebos vaizdas. Imagery Imagery of unspecified type and resolution.
35 Landsat vaizdas Neapibrėžto tipo ir skiriamosios gebos Landsat palydovinis vaizdas. Landsat Imagery Landsat imagery of unspecified type and resolution.
37 MC&G Kartografiniai, diagraminiai ir (ar) geodeziniai duomenys. MC&G Mapping, charting and/or geodetic data.
49 Orientacinis žemėlapis Orientacinis žemėlapis. Reference Map Reference map.
66 QuickBird daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas 2,44 metrų skiriamosios gebos QuickBird daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas QuickBird Multispectral Monoscopic Imagery QuickBird multispectral monoscopic imagery with nominal 2.44 metre resolution.
67 QuickBird daugiaspektrinis stereoskopinis vaizdas 2,44 metrų skiriamosios gebos QuickBird daugiaspektrinis stereoskopinis vaizdas QuickBird Multispectral Stereoscopic Imagery QuickBird multispectral stereoscopic imagery with nominal 2.44 metre resolution.
68 QuickBird panchromatinis monoskopinis vaizdas 60 centimetrų skiriamosios gebos QuickBird panchromatinis monoskopinis vaizdas QuickBird Panchromatic Monoscopic Imagery QuickBird panchromatic monoscopic imagery with nominal 60 centimetre resolution.
69 QuickBird panchromatinis stereoskopinis vaizdas 60 centimetrų skiriamosios gebos QuickBird stereoskopinis monoskopinis vaizdas QuickBird Panchromatic Stereoscopic Imagery QuickBird panchromatic stereoscopic imagery with nominal 60 centimetre resolution.
70 Ikonos daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas 4 metrų skiriamosios gebos Ikonos daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas Ikonos Multispectral Monoscopic Imagery Ikonos multispectral monoscopic imagery with nominal 4 metre resolution.
71 Ikonos daugiaspektrinis stereoskopinis vaizdas 4 metrų skiriamosios gebos Ikonos daugiaspektrinis stereoskopinis vaizdas Ikonos Multispectral Stereoscopic Imagery Ikonos multispectral stereoscopic imagery with nominal 4 metre resolution.
72 Ikonos panchromatinis monoskopinis vaizdas 1 metrų skiriamosios gebos Ikonos panchromatinis monoskopinis vaizdas Ikonos Panchromatic Monoscopic Imagery Ikonos panchromatic monoscopic imagery with nominal 1 metre resolution.
73 Ikonos panchromatinis stereoskopinis vaizdas 1 metrų skiriamosios gebos Ikonos panchromatinis stereoskopinis vaizdas Ikonos Panchromatic Stereoscopic Imagery Ikonos panchromatic stereoscopic imagery with nominal 1 metre resolution.
74 SPOT 10 m vaizdas 10 metrų skiriamosios gebos SPOT 4 palydovinis vaizdas SPOT 10m Imagery SPOT 4 imagery of unspecified type with nominal 10 metre resolution.
75 SPOT 5 m vaizdas 5 metrų skiriamosios gebos SPOT 5 palydovinis vaizdas SPOT 5m Imagery SPOT 5 imagery of unspecified type with nominal 5 metre resolution.
76 SPOT 5 m daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas 5 metrų skiriamosios gebos SPOT 5 daugiaspektrinis monoskopinis palydovinis vaizdas SPOT 5m Multispectral Monoscopic Imagery SPOT 5 multispectral monoscopic imagery with nominal 5 metre resolution.
77 SPOT 5 m daugiaspektrinis stereoskopinis vaizdas 5 metrų skiriamosios gebos SPOT 5 daugiaspektrinis stereoskopinis palydovinis vaizdas SPOT 5m Multispectral Stereoscopic Imagery SPOT 5 multispectral stereoscopic imagery with nominal 5 metre resolution.
78 SPOT 5 m panchromatinis monoskopinis vaizdas 5 metrų skiriamosios gebos SPOT 5 panchromatinis monoskopinis palydovinis vaizdas SPOT 5m Panchromatic Monoscopic Imagery SPOT 5 panchromatic monoscopic imagery with nominal 5 metre resolution.
79 SPOT 5 m panchromatinis stereoskopinis vaizdas 5 metrų skiriamosios gebos SPOT 5 panchromatinis stereoskopinis palydovinis vaizdas SPOT 5m Panchromatic Stereoscopic Imagery SPOT 5 panchromatic stereoscopic imagery with nominal 5 metre resolution.
80 SPOT 2,5 m panchromatinis monoskopinis vaizdas SPOT 5: 2,5 metrų skiriamosios gebos (aukštos skiriamosios gebos geometrinis) THR palydovinis vaizdas. SPOT 2.5m Panchromatic Monoscopic Imagery SPOT 5: High Resolution Geometric (HRG) THR 'supermode' imagery with nominal 2.5 metre resolution.
81 SPOT 2,5 m daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas SPOT 5: 2,5 metrų skiriamosios gebos (aukštos skiriamosios gebos geometrinis) THX palydovinis vaizdas. SPOT 2.5m Multispectral Monoscopic Imagery SPOT 5: High Resolution Geometric (HRG) THX 'supermode' multispectral imagery with nominal 2.5 metre resolution.
82 SPOT 5 m monoskopinis vaizdas SPOT 5: 5 metrų skiriamosios gebos (aukštos skiriamosios gebos geometrinis) M palydovinis vaizdas. SPOT 5m Monoscopic Imagery SPOT 5: High Resolution Geometric (HRG) M imagery with nominal 5 metre resolution.
83 SPOT 5 m stereoskopinis vaizdas SPOT 5: 5 metrų skiriamosios gebos (aukštos skiriamosios gebos stereoskopinis) palydovinis vaizdas. SPOT 5m Stereoscopic Imagery SPOT 5 High Resolution Stereoscopic (HRS) imagery with nominal 5 metre resolution.
84 SPOT 10 m daugiaspektrinis monoskopinis vaizdas SPOT 5: 10 metrų skiriamosios gebos  (aukštos skiriamosios gebos geometrinis)  XI palydovinis vaizdas. SPOT 10m Multispectral Monoscopic Imagery SPOT 5 High Resolution Geometric (HRG) 'XI' multispectral mode imagery with nominal 10 metre resolution.
85 SPOT HRG DTM SPOT 5: neapibrėžtos skiriamosios gebos (aukštos skiriamosios gebos geometrinis) skaitmeninis paviršiaus modelis. SPOT HRG Digital Terrain Model SPOT 5 High Resolution Geometric (HRG) Digital Terrain Model (DTM) of unspecified resolution.
501 Daugiaspektrinis ortofofotografinis žemėlapis Neapibrėžto tipo ir skiriamosios gebos daugiaspektrinis ortofofotografinis žemėlapis    
502 Panchromatinis ortofofotografinis žemėlapis Neapibrėžto tipo ir skiriamosios gebos panchromatinis ortofofotografinis žemėlapis    

STC  Duomenų šaltinio kategorija Source Category Duomenų rinkinio (-ių) ir su jais susijusio (-ių) proceso (-ų), naudojamo (-ų) nustatant objekto ar duomenų aibės skaitmeninį atvaizdavimą, tipas (-ai). The type(s) of dataset(s) and associated process(es) that were used to define the digital representation of the feature or data set.
1 Geodeziniai matavimai Nustatyta geodeziniais matavimais. Land Survey Data Determined by a land survey.
2 Stereoskopinis vaizdas Nustatyta analizuojant stereoskopinį vaizdą. Stereoscopic Imagery Determined by analysis of stereoscopic imagery.
3 Monoskopinis vaizdas Nustatyta analizuojant monoskopinį vaizdą. Monoscopic Imagery Determined by analysis of monoscopic imagery.
4 Kartografiniai duomenys Nustatyta naudojant kartografinę informaciją (pvz.: žemėlapio ar schemos). Cartographic Source Determined from cartographic information (for example: a map or a chart).
5 Pranešta informacija Nustatyta iš praneštos (iš ataskaitos) informacijos (pvz.: lauko matavimų ataskaita). Reported Information Determined from reported information (for example: a field report or an intelligence estimate).
6 Daugiaspektrinis vaizdas Nustatyta analizuojant daugiaspektrinį vaizdą. Multispectral Imagery Determined by analysis of multispectral imagery.
7 Hyperspektrinis vaizdas Nustatyta analizuojant hyperspektrinį vaizdą. Hyperspectral Imagery Determined by analysis of hyperspectral imagery.
8 Radarinis vaizdas (SAR) Radarinis vaizdas (SAR) Synthetic Aperture Radar (SAR) Imagery Determined by analysis of synthetic aperture radar imagery.
9 Batimetrinių matavimų duomenys Nustatyta naudojant batimetrinių matavimų duomenis. Bathymetric Survey Data Determined by a bathymetric survey.
10 Batimetrinis duomenų modelis Išvesta iš batimetrinių duomenų matematinio modeliavimo. Bathymetric Model Data Derived from mathematic modelling of bathymetric data.

STOR   Saugomos teritorijos objekto rūšis Saugomos teritorijos objekto rūšis. Klasifikatorius sukurtas remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriumi. Klasifikatoriuje (kursyviniu šriftu) papildomai pateikiami patvirtinti kodai iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriaus.
501 031010001 Rieduliai Rieduliai (gamtos paveldo geoologiniai objektai).
502 031010002 Atodangos Atodangos (gamtos paveldo geoologiniai objektai).
503 031010003 Olos, smegduobės, įgriuvos Olos, smegduobės, įgriuvos (gamtos paveldo geoologiniai objektai).
504 031010004 Uolos Uolos (gamtos paveldo geoologiniai objektai).
505 031010005 Fosilijų ir mineralų radavietės Fosilijų ir mineralų radavietės (gamtos paveldo geoologiniai objektai).
506 031010006 Riedulynai Riedulynai (gamtos paveldo geoologiniai objektai).
507 031020001 Ozai Ozai (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
508 031020002 Griovos Griovos (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
509 031020003 Kopos Kopos (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
510 031020004 Kalvos Kalvos (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
511 031020005 Kalvagūbriai Kalvagūbriai (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
512 031020006 Kalvaragiai Kalvaragiai (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
513 031020007 Ragai Ragai (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
514 031020008 Atragiai Atragiai (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
515 031020009 Gūbriai Gūbriai (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
516 031020010 Daubos Daubos (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
518 031020011 Skardžiai Skardžiai (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
519 031020012 Raguvos Raguvos (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
520 031020013 Dubakloniai Dubakloniai (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
521 031020014 Cirkai Cirkai (gamtos paveldo geomorfologiniai objektai).
522 031030001 Šaltiniai, versmės Šaltiniai, versmės (gamtos paveldo hidrogeologiniai objektai).
523 031040001 Ežerai Ežerai (gamtos paveldo hidrografiniai objektai).
524 031040002 Salos Salos (gamtos paveldo hidrografiniai objektai).
525 031040003 Pusiasaliai Pusiasaliai (gamtos paveldo hidrografiniai objektai).
526 031040004 Rėvos Rėvos (gamtos paveldo hidrografiniai objektai).
527 031040005 Senvagės Senvagės (gamtos paveldo hidrografiniai objektai).
528 031040006 Kriokliai Kriokliai (gamtos paveldo hidrografiniai objektai).
529 031050501 Ąžuolai Ąžuolai (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
530 031050502 Pušys Pušys (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
531 031050503 Drevėtos pušys Drevėtos pušys (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
532 031050504 Eglės Eglės (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
533 031050505 Liepos Liepos (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
534 031050506 Tuopos Tuopos (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
535 031050507 Kadagiai Kadagiai (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
536 031050508 Kaštonai Kaštonai (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
537 031050509 Kriaušės Kriaušės (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
538 031050510 Guobos Guobos (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
539 031050511 Maumedžiai Maumedžiai (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
549 031050512 Obelys Obelys (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
550 031050513 Vinkšnos Vinkšnos (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
551 031050514 Tujos Tujos (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
552 031050515 Alksniai Alksniai (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
553 031050516 Uosiai Uosiai (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
554 031050517 Suaugę skirtingų rūšių medžiai Suaugę skirtingų rūšių medžiai (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
556 031050518 Skroblai Skroblai (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
557 031050519 Bukai Bukai (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).
558 031050520 Klevai Klevai (gamtos paveldo botaninių objektų medžių ir krūmų porūšis).

STPB   Saugomos teritorijos pobūdis Saugomos teritorijos pobūdis. Klasifikatorius sukurtas remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriumi. Klasifikatoriuje (kursyviniu šriftu) papildomai pateikiami patvirtinti kodai iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriaus.
501 0131000000 Buferinės apsaugos zonos Buferinės apsaugos zonos.
502 0121000000 Ekologinės apsaugos prioriteto zonos Ekologinės apsaugos prioriteto zonos.
503 0125000000 Ekosistemų atkūrimo zonos Ekosistemų atkūrimo zonos.
504 0124000000 Eksperimentų zonos Eksperimentų zonos.
505 021000000 Gamtiniai draustiniai Gamtiniai draustiniai.
506 011000000 Gamtiniai rezervatai Gamtiniai rezervatai.
507 031000000 Gamtos paveldo Gamtos paveldo.
508 061000000 Istoriniai nacionaliniai parkai Istoriniai nacionaliniai parkai.
509 071000000 Istoriniai regioniniai parkai Istoriniai regioniniai parkai.
510 0126000000 Kitos paskirties prioriteto zonos Kitos paskirties prioriteto zonos
511 023000000 Kompleksiniai draustiniai Kompleksiniai draustiniai.
512 022000000 Kultūriniai draustiniai Kultūriniai draustiniai.
513 012000000 Kultūriniai rezervatai Kultūriniai rezervatai.
514 0122000000 Rekreacinio prioriteto zonos Rekreacinio prioriteto zonos
515 0123000000 Ūkinio prioriteto zonos Ūkinio prioriteto zonos

STPR   Saugomos teritorijos porūšis Saugomos teritorijos porūšis. Klasifikatorius sukurtas remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriumi. Klasifikatoriuje (kursyviniu šriftu) papildomai pateikiami patvirtinti kodai iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriaus.
501 031050200 Augalų bendrijos Augalų bendrijos (gamtos paveldo botaniniai objektai).
502 031050300 Dendrologiniai rinkiniai Dendrologiniai rinkiniai (gamtos paveldo botaniniai objektai).
503 021060500 Entomologiniai Entomologiniai gamtiniai zoologiniai draustiniai.
504 031060200 Gyvūnų kolonijos Gyvūnų kolonijos (gamtos paveldo zoologiniai objektai).
505 021060300 Herpetologiniai Herpetologiniai gamtiniai zoologiniai draustiniai.
506 021060400 Ichtiologiniai Ichtiologiniai gamtiniai zoologiniai draustiniai.
507 031050500 Medžiai, krūmai Medžiai, krūmai (gamtos paveldo botaniniai objektai).
508 031050600 Medžių grupės Medžių grupės (gamtos paveldo botaniniai objektai).
509 021060200 Ornitologiniai Ornitologiniai gamtiniai zoologiniai draustiniai.
510 031050400 Parkai ir skverai Parkai ir skverai (gamtos paveldo botaniniai objektai).
511 031050100 Saugomų augalų ir grybų rūšių augavietės (buveinės) Saugomų augalų ir grybų rūšių augavietės (buveinės) (gamtos paveldo botaniniai objektai).
512 031060100 Saugomų gyvūnų rūšių radavietės (veisimosi ir maitinimosi vietos) Saugomų gyvūnų rūšių radavietės (veisimosi ir maitinimosi vietos) (gamtos paveldo zoologiniai objektai).
513 021060100 Teriologiniai Teriologiniai gamtiniai zoologiniai draustiniai.
514 031060300 Unikalūs paukščių lizdai Unikalūs paukščių lizdai (gamtos paveldo zoologiniai objektai).

STRU   Saugomos teritorijos rūšis Saugomos teritorijos rūšis. Klasifikatorius sukurtas remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriumi. Klasifikatoriuje (kursyviniu šriftu) papildomai pateikiami patvirtinti kodai iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriaus.
501 0123030000 Bendrojo naudojimo vandens ūkio zonos Bendrojo naudojimo vandens ūkio prioriteto zonos.
502 0131030000 Bendrosios ekologinės apsaugos pozoniai Bendrosios ekologinės buferinės apsaugos pozoniai.
503 040050000 Durpynų Durpynų atkuriamieji sklypai.
504 0131010000 Fizinės apsaugos pozoniai Fizinės buferinės apsaugos pozoniai.
505 021050000 Gamtiniai botaniniai Gamtiniai botaniniai draustiniai.
506 021070000 Gamtiniai botaniniai –zoologiniai Gamtiniai botaniniai – zoologiniai draustiniai.
507 021080000 Gamtiniai genetiniai Gamtiniai genetiniai draustiniai.
508 021010000 Gamtiniai geologiniai Gamtiniai geologiniai draustiniai.
509 021020000 Gamtiniai geomorfologiniai Gamtiniai geomorfologiniai draustiniai.
510 021030000 Gamtiniai hidrografiniai Gamtiniai hidrografiniai draustiniai.
511 021040000 Gamtiniai pedologiniai Gamtiniai pedologiniai draustiniai.
512 021100000 Gamtiniai talasologinai Gamtiniai talasologiniai draustiniai.
513 021090000 Gamtiniai telmologiniai Gamtiniai telmologiniai draustiniai.
514 021060000 Gamtiniai zoologiniai Gamtiniai zoologiniai daustiniai.
515 031050000 Gamtos paveldo botaniniai Gamtos paveldo botaniniai objektai.
516 031010000 Gamtos paveldo geologiniai Gamtos paveldo geoologiniai objektai.
517 031020000 Gamtos paveldo geomorfologinai Gamtos paveldo geomorfologinai objektai.
518 031030000 Gamtos paveldo hidrogeologiniai Gamtos paveldo hidrogeologiniai objektai.
519 031040000 Gamtos paveldo hidrografiniai Gamtos paveldo hidrografiniai objektai.
520 031060000 Gamtos paveldo zoologiniai Gamtos paveldo zoologiniai objektai.
521 040020000 Grybynų Grybynų atkuriamiji sklypai.
522 0126010000 Gyvenamosios Gyvenamosios paskirties prioriteto zonos.
523 040040000 Gyvūnijos Gyvūnijos atkuriamieji sklypai.
524 0126030000 Karinės Karinės paskirties prioriteto zonos.
525 0126050000 Kitos Kitos paskirties prioriteto zonos rūšis
526 023020000 Kompleksiniai kartografinis Kompleksiniai kartografinis draustiniai.
527 023010000 Kompleksiniai kraštovaizdžio Kompleksiniai kraštovaizdžio draustiniai.
528 022010000 Kultūriniai archeologiniai Kultūriniai archeologiniai draustiniai.
529 022030000 Kultūriniai etnokultūriniai Kultūriniai etnokultūriniai draustiniai.
530 022020000 Kultūriniai istoriniai Kultūriniai istoriniai draustiniai.
531 022040000 Kultūriniai urbanistiniai/ architektūriniai Kultūriniai urbanistiniai/architektūriniai draustiniai.
532 0123010000 Miškų ūkio zonos Miškų ūkio prioriteto zonos.
533 0126040000 Muziejų Muziejų paskirties prioriteto zonos.
534 040060000 Požeminio vandens Požeminio vandens atkuriamieji sklypai.
535 050010000 Sėkliniai medynai Sėklinių medelynų genetiniai sklypai.
536 040010000 Uogynų Uogynų atkuriamieji sklypai.
537 040030000 Vaistažolynų Vaistažolynų atkuriamieji sklypai.
538 0126020000 Visuomeninės Visuomeninės paskirties prioriteto zonos.
539 0131020000 Vizualinės apsaugos pozoniai Vizualinės buferinės apsaugos pozoniai
540 0123020000 Žemės ūkio zona Žemės ūkio prioriteto zonos.

STST   Saugomos teritorijos statusas Saugomai teritorijai suteikiamas tarptautinės svarbos teritorijos statusas (įskaitant Europos Bendrijų svarbos). Klasifikatorius sukurtas remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriumi. Klasifikatoriuje (kursyviniu šriftu) papildomai pateikiami patvirtinti kodai iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriaus.
501 UNESCO Suteiktas UNESCO statusas.
502 Ramsar Suteiktas Ramsar statusas.
503 Buveinių apsaugos Suteiktas buveinių apsaugos statusas.
504 Paukščių apsaugos Suteiktas paukščių apsaugos statusas.
505 Helgom Suteiktas Helgom statusas.

STTI Saugomos teritorijos tipas Saugomos teritorijos tipas. Klasifikatorius sukurtas remiantis Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriumi. Klasifikatoriuje (kursyviniu šriftu) papildomai pateikiami patvirtinti kodai iš Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų valstybės kadastro objektų klasifikatoriaus.
501 040000000 Atkuriamasis sklypas Saugoma teritorija, skirta veiklos nuskurdintoms gamtos išteklių rūšims arba jų kompleksams apsaugoti, atkurti, pagausinti bei ribotai naudoti gamtos išteklius.
502 090000000 Biosferos poligonas Įsteigtas vykdant nacionalinę ir regioninę aplinkos stebėseną (monitoringą) ypatingą geoekologinę svarbą turinčiose teritorijose.
503 080000000 Biosferos rezervatas Įsteigtas įgyvendinant tarptautinę biosferos pokyčių stebėsenos (monitoringo) programą ir atlikant gamtosaugos eksperimentus reprezentaciniuose natūraliuose gamtinių zonų kompleksuose bei juos supančiose teritorijose.
504 020000000 Draustinis Saugoma teritorija, įsteigta išsaugoti moksliniu bei pažintiniu požiūriu vertingas gamtos ir (ar) kultūros vietoves, jose esančius gamtos ir kultūros paveldo teritorinius kompleksus ir objektus (vertybes), kraštovaizdžio ir biologinę įvairovę bei genetinį fondą. Šioje teritorijoje esančių vertybių išsaugojimas užtikrinamas nenutraukiant jose ūkinės veiklos
505 0130000000 Ekologinės apsaugos zona Teritorija, kurioje nustatomi veiklos apribojimai norint apsaugoti gretimas teritorijas ar objektus, taip pat aplinką nuo galimo neigiamo veiklos poveikio
506 0120000000 Funkcinio prioriteto zona Saugomos teritorijos prioriteto zona.
507 050000000 Genetinis sklypas Saugoma teritorija, skirta sėkliniams medynams ir kitų rūšių natūraliems genetiniams ištekliams išlaikyti
508 060000000 Nacionalinis parkas Saugoma teritorija, įsteigta nacionalinės svarbos gamtiniam ir kultūriniam kraštovaizdžiui, reprezentuojančiam šalies etnokultūrinių sričių gamtos bei kultūros savitumus, saugoti ir tvarkyti
509 030000000 Paveldo objektas Atskiri arba tankias grupes sudarantys gamtos ir kultūros paveldo objektai – kraštovaizdžio elementai, kuriems dėl jų vertės teisės aktais nustatytas specialus apsaugos ir naudojimo režimas
510 070000000 Regioninis parkas Saugoma teritorija, įsteigta gamtiniu, kultūriniu ir rekreaciniu požiūriais regioninės svarbos kraštovaizdžiui ir ekosistemoms saugoti, jų rekreaciniam bei ūkiniam naudojimui reglamentuoti. Istoriškai vertingiausiems regioniniams kultūriniams kompleksams bei jų gamtinei aplinkai išsaugoti steigiami istoriniai regioniniai parkai
511 010000000 Rezervatas Saugoma teritorija, įsteigta išsaugoti bei tirti moksliniu požiūriu ypač vertingus gamtinius ar kultūrinius teritorinius kompleksus, užtikrinti natūralią gamtinių procesų eigą arba kultūros vertybių autentiškumo palaikymą, propaguoti gamtos ir kultūros paveldo teritorinių kompleksų apsaugą. Šiose teritorijose nustatoma konservacinė pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis nutraukiant jose ūkinę veiklą

TFC  Transporto infrastruktūros tipas Transportation Facility Type Transporto infrastruktūros statinio arba pastato tipas. The type of a facility or building that is used for transportation purposes.
1 Depas Apskritas traukinių lokomotyvų angaras su sukamąja platforma centre. Roundhouse A circular repair-shed for railway locomotives, with a turntable in the centre.
2 Traukinių taisykla Pastatas, kuriame vykdoma traukinių vagonų ar susijusių įrenginių techninė apžiūra, remontas. Rail-car Repair A building that is used for the servicing, repair, and/or storage of rail wagons and related equipment.
3 Transporto terminalas Transporto priemonių (pvz., autobusų ar traukinių lokomotyvų) stovėjimo ir priežiūros vieta, iš kurios jos siunčiamos remontuoti. Depot Terminal A place where vehicles (for example: buses or locomotives) are housed and maintained and from which they are dispatched for service.
4 Lėktuvų taisykla Pastatas, kuriame lėktuvų techninė techninė apžiūra. Aircraft Maintenance Shop A building used for keeping aircraft in a condition of good repair and/or efficiency.
5 Lėktuvų angaras Pastatas, kuriame stovi lėktuvai. Aircraft Hangar A building for housing aircraft.
6 Poilsio vieta Šalia kelio esanti aikštelė, skirta transporto priemonių sustojimui ir stovėjimui, bei keliautojų poilsiui. Roadside Rest-house A site adjacent to a road usually having facilities for travellers and/or motor vehicles.
7 Kelių priežiūros stotis Vieta, kurioje laikomi kelių priežiūrai skirti įrengimai. Road Maintenance Station A location at which equipment and supplies used to maintain and repair roads are stored.
8 Jachtų klubas Statiniai/įrenginiai skirti plaukiojamtiems jachtomis. Yacht-club A facility for owners and/or sailors of yachts.
9 Stebėjimų stotis Pastatas, kuriame yra stebėjimo/tyrinėjimo įranga. Observation Station A station that is equipped for observation and study.
10 Geležinkelio signalas Šalia geležinkelio linijos esantis pastatas, iš kurio valdomi geležinkelio signalai. Railway Signal A building beside a railway track from which signals are controlled.
11 Uosto kapitono valdyba (Uosto direkcija) Už laivų švartavimąsi, stovėjimą, uosto mokesčių rinkimą ir panašias funkcijas atsakingo uosto kapitono (vietinio pareigūno) biuras. Harbour Master's Office Houses the office of a local official who has charge of mooring and berthing of vessels, collecting harbour fees, and related functions.
12 Uosto kontrolė Uosto personalo, įgalioto koordinuoti materialinį techninį tiekimą, laivams teikiamas uosto paslaugas ir kitus pagalbinius laivybos gabenimo kontrolės veiksmus. Port Control Houses the authorized personnel established at a port to coordinate arrangements for logistic support and harbour services to vessels and to otherwise support the control of shipping.
13 Laivybos stotis Specifines paslaugas laivams teikianti vyriausybinė (susijusi su laivyba) arba uosto įstaiga. Maritime Station Houses an authority, either governmental (maritime related) or associated with a harbour, providing specific services to vessels.
14 Švyturys Statinys krante arba vandenyje turintis šviesos įrenginius, naudojamas kaip navigacinis įrenginys (skirtas laivybai) Lighthouse A distinctive structure on or off a coast exhibiting a major light designed to serve as an aid to navigation.
15 Traukinių stotis Statinys, kuriame reguliariai sustoja traukiniai ir įlipa/išlipa keleiviai. Railway Station A building where trains regularly stop to take on and/or let off passengers.
16 Transporto priemonių svarstyklės Įrenginys, kuriuo nustatomas transporto priemonės svoris. Vehicle Scale Equipment that is used to determine the weight of motor vehicles.
17 Oro uosto terminalas Pastatas, esantis oro uoste ir naudojamas keleiviams įlaipinti/išlaipinti arba kroviniams pakrauti/iškrauti. Aerodrome Terminal A building located at an aerodrome that is used for disembarking and/or taking on passengers or cargo.
18 Autobusų stotis Tarpmiestinių autobusų sustojimo vietoje esantis statinys. Bus Station A building where buses and coaches regularly stop to take on and/or let off passengers, especially for long-distance travel.
19 Locmano biuras Locmanų biuras ir (ar) centras. Pilot Office The office and/or headquarters of marine pilots.
20 Stebėjimo postas Aiškiai matomas pakrantės statinys, iš kurio stebimi įvykiai jūroje arba pakrantėje. Pilot Lookout Station A distinctive structure on shore from which personnel keep watch upon events at sea or along the coast.
21 Pagalbinis pastatas Neapibrėžtos transporto paskirties nedidelis pastatas, esantis atskirai nuo pagrindinio pastato. Outbuilding A relatively small building that is separate from but is located near a main building and whose transportation use has not been determined.
22 Taksi stotelė Taksi automobilių sustojimo ir laukimo vieta. Cab-stand A location at which taxi-cabs are authorized to wait.
23 Autobusų stotelės pastogė Šalia kelio esantis pastogė, kurioje keleiviai gali laukti autobusų. Bus Shelter A roadside shelter affording protection from the weather to passengers awaiting buses.
24 Autobusų stotelė Autobuso reguliaraus sustojimo vieta. Bus-stop A location at which a bus regularly stops.
501 Garažas Patalpa automoboliams ir motociklams laikyti ir jų einamajam remontui atlikti.    

THN  Kelio pavadinimas Thoroughfare Name Kelio pavadinimas. The name of a thoroughfare.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Text N_A 0 N_A 80

TYP  Magistralės/gatvės tipas Thoroughfare Type Pagrindinės gatvės/magistralės tipas, priklausomai nuo jo konstrukcijos. The type of a thoroughfare based on its design.
1 Kelias Kelias su specialia danga ir skirtas motorinėms transporto priemonėms važiuoti. Road A thoroughfare with a specially prepared surface that is maintained for use by motor vehicles.
5 Bulvaras/prospektas Plati, dažnai vaizdinga miesto gatvė. Boulevard A broad often landscaped thoroughfare, especially one larger than an ordinary street or avenue.
9 Alėja Medžiais apsodintas plačios gatvės tarpas pėstiesiems. Avenue A broad thoroughfare bordered by trees.
17 Žiedas Kelias, kuriuo eismas vyksta ratu. Circle A relatively short urban thoroughfare having the shape of a circle.
21 Aklagatvis Gatvė, viename gale neturinti išvažiavimo. Close A short street ending in the form of a small circular cul-de-sac.
29 Gatvelė Siaura gatvė einanti tarp pastatų, sienų, gyvatvorių, tvorų ir pan. Lane A narrow path, road or street passing between houses, walls, hedges, banks and/or fences.
33 Gatvė Kelias tarp namų gyvenamosiose vietovėse. Street A thoroughfare in a built-up area (for example: a city, town, or village), usually having buildings (for example: houses) with accompanying sidewalks on one or both sides.
37 Terasa Dirbtinė šlaito aikštelė, skirta pėstiesiems. Terrace A raised level, usually paved area, adjoining a building, for walking or sitting.
41 Greitkelis Motorinių transporto priemonių eismui skirtas kelias su skiriamąja juosta, į kurį galima įvažiuoti tik skirtingo lygio ar reguliuojamose sankryžose ir kuris pažymėtas ženklu "Automobiliams skirtas kelias". Motorway A dual carriageway road specially designed for fast long-distance traffic and subject to special regulations concerning its use.
45 Aikštė Nedidelė aikštė apjuosta pastatų. Place A small square or a side-street, especially a cul-de-sac, lined with houses.
46 Lauko kelias Neturintis pagerintos dangos kelias. Cart Track An unimproved road.
48 Žiedinė sankryža Apskrita uždara sankryža, kuria važiuoja viena kryptimi. Roundabout A thoroughfare junction at which traffic moves in one direction round a central island.
49 Takas Kelias, kuriuo eina pėstieji arba varomi gyvuliai. Trail A path worn by the passage of people or animals.
501 Dviračių takas Ženklu „Dviračių takas“ pažymėta, dviračių ir mopedų eismui skirta kelio dalis arba takas, kuriuose draudžiamas motorinių transporto priemonių eismas. Bicycle The road is only allowed for traffic with bicycles.
502 Kelias su skiriamaja juosta Kelias, turintis fiziškai atskirtas važiuojamasias dalis, nepriklausomai nuo kelio juostų skaičiaus. Dual Carriage Way Road with physically separated carriageways regardless of the number of lanes
503 Uždaro judėjimo teritorija Teritorija, neturinti įteisintų (nustatytų) važiavimo krypčių. Enclosed Traffic Area An area with no internal structure of legally defined driving directions. At least two roads are connected to the area
504 Stovėjimo aikštelės įvažiavimas/išvažiavimas Įvažiavimas ar išvažiavimas iš stovėjimo aikštelės. Entrance Or Exit Car Park A road specially designed to enter or to leave a Parking Area
505 Tarnybinis įvažiavimas/išvažiavimas Tarnybinis įvažiavimas/išvažiavimas Entrance Or Exit Service A Road used only to enter or leave a service
506 Automagistralė Specialiai motorinių transporto priemonių eismui suprojektuotas ir nutiestas kelias, kuris nėra skirtas įvažiuoti į šalia esančias teritorijas arba iš jų išvažiuoti ir kuris: 1. turi, išskyrus tam tikras vietas arba laikinus atvejus, atskiras dviejų krypčių važiuojamąsias dalis, viena nuo kitos atskirtas transporto priemonėms važiuoti nenumatyta skiriamąja juosta arba, išimtiniais atvejais, kitais būdais; 2. viename lygyje nekerta jokio kelio, geležinkelio ar tramvajaus bėgių arba pėsčiųjų tako. Freeway A road having no single level crossings with other roads.
507 Pėsčiųjų zona Teritorija, apimanti kelių tinkla, skirta pėstiesiems. Pedestrian Zone An area with a road network which is especially designed for use by pedestrians.
508 Aptarnavimo kelias Kelias einantis lygiagrečiai ir besijungiantis su keliu, turinčiu sąlyginai aukštesnį funkcinį jungimą, kuris yra specialiai suprojektuotas taip, kad būtų galima privažiuoti iš jungiamųjų kelių į kelius turinčius žemesnį funkcinį jungimą. Service Road A road running parallel to and connecting to a Road with a relatively high connectivity function, which is especially designed to enable access from the connecting roads to roads with a low connectivity function in its vicinity.
509 Kelias be skiriamosios juostos Kelias, kuriome judėjimas nėra atskirtas jokiu fiziniu objektu. Single Carriage Way A road where the traffic is not separated by any physical object.
510 Nuvažiavimas Specialiai suprojektuotas kelias, skirtas įvažiuoti arba išvažiuoti iš kelio. Slip Road A road especially designed to enter or leave a Road Element.
511 Skirtas traktoriams Kelias pritaikytas tik traktoriams ar kitoms savaeigėms transporto priemonėms. Tractor An arranged road only usable for a tractor or terrain vehicle.
512 Transporto aikštė Teritorija (dalinai) apsupta kelių, kuriais nevyksta eismo judėjimas ir kuri nėra žiedinės sankryžos vidinė dalis. Traffic Square An area (partly) enclosed by roads which is used for non-traffic purposes and which is not a Roundabout [GDF]
513 Pėsčiųjų takas Pėstiesiems skirta kelio dalis arba takas, pažymėti ženklais „Pėsčiųjų takas“ arba „Pėsčiųjų ir dviračių takas“. Walkway A road mentioned for pedestrian and closed for vehicular use by a physically barrier.

TRE  Lapijos tipas Foliage Type Vyraujančios augalijos lapijos tipas. The predominant foliage type of the vegetation.
1 Lapuotis Kiekvienais metais augimo periodo pabaigoje numetantis lapus. Deciduous Sheds its leaves each year at the end of the period of growth.
2 Visžalis Žaliuojantis visus metus. Evergreen Having green foliage all the year round.
501 Spygliuotis Turintis spygliškus lapus.    
502 Mišrus Mišri lapija (lapuočių, visžalių, spygliuočių).    

TRS  Transporto sistemos tipas Transportation System Type Transporto sistemos tipas priklausomai nuo transporto priemonių ir (ar) transportuojamų objektų rūšies. The type of a transportation system based on the type(s) of vehicles employed and/or the nature(s) of the objects transported.
1 Aviacijos Susijęs su keleivių ir jų krovinių gabenimu lėktuvais. Aeronautical Associated with the conveyance of passengers and their goods using aeroplanes.
2 Akvedukų Susijęs su akveadukų sistema, skirta vandens perdavimui. Aqueduct Associated with a system of aqueducts for the conveyance of water.
3 Automobilių Susijęs su keleivių ir jų krovinių gabenimu dažniausiai nedidelėmis ir individualiomis transporto priemonėmis. Automotive Associated with the conveyance of passengers and their goods using generally small and individually owned road vehicles.
4 Autobusų Susijęs su keleivių ir jų krovinių gabenimu didelėmis transporto piemonėmis nustatytais maršrutais. Bus Associated with the conveyance of passengers and their goods using large road vehicles running on fixed routes.
5 Kanalų Susijęs su keleivių ir (ar) jų krovinių gabenimu kanalais. Canal Associated with the conveyance of passengers and/or goods using canals.
7 Laivybos Susijęs su keleivių ir jų krovinių gabenimu laivais. Maritime Associated with the conveyance of passengers and their goods using ships.
8 Ne transporto sistema Nesusieta su transporto sistema. No Transportation System Not associated with a transportation system.
9 Pėsčiųjų Susijęs su arba skirtas pėstiesiems. Pedestrian Associated with or adapted for walking or walkers
10 Vamzdynų Susijusi su dujų ar skysčių transportavimu vamzdynu. Pipeline Associated with the movement of gases, liquids, and/or slurries through a system of pipelines.
12 Geležinkelių Susijęs su keleivių ir jų krovinių gabenimų geležinkelių sistemos tinkle. Railway Associated with a railway-based network for the conveyance of passengers and/or goods.
13 Kelių transporto Susijęs su keleivių ir jų krovinių gabenimų kelių tinkle. Road Associated with a road-based network for the conveyance of passengers and/or goods.
15 Krovininių automobiliu Susijęs su jų krovinių gabenimu didelėmis transporto piemonėmis. Truck Associated with the conveyance of goods using large road vehicles.
16 Požeminis geležinkelis Susijęs su keleivių ir jų krovinių gabenimu požeminiu geležinkeliu (pvz.: metro). Underground Railway Associated with the conveyance of passengers and their goods using underground railways.
17 Vidaus laivybos kelias Susijęs su keleivių ir jų krovinių gabenimų vidaus vandenų laivais. Inland Waterway Associated with the conveyance of passengers and/or goods using a network of inland waterways.
18 Bandotakių Susijęs su keliais, kuriais varomi galvijai. Pack-road A road along which pack animals are driven.
501 Dviračių Susijęs su arba skirtas tik dviračių eismui.    

TTC  Bokšto tipas Tower Type Bokšto tipas pagal paskirtį. The type of a tower based on its intended use(s).
1 Tilto bokštas Bokštas ir (ar) atrama laikantys tiltą. Bridge Tower A tower and/or pylon from which the deck of a bridge is suspended.
2 Apžvalgos bokštas Bokštas, nuo kurio nėra pastoviai stebima. Observation Tower A tower from which a watch is not habitually kept.
5 Šviečiantis bokštas Bokštas su šviesos šaltiniu skirtas navigacijai. Light Tower A tower carrying a light as a navigational aid.
6 Vandens bokštas Bokštas turintis iškeltą vandens rezervuarą. Water Tower A tower supporting an elevated storage tank of water.
7 Radijo bokštas Bokštas, prie kurio yra pritvirtinta radijo antena padidinanti transliacijos diapazoną. Radio Tower A tower on which a radio aerial is attached to increase its transmission range.
8 Aušinimo bokštas Aukštas bokštas, kuriame pakartotiniam naudojimui atvėsinamas gamybos metu gautas karštas vanduo. Cooling Tower A tall tower for cooling hot water from an industrial process before reuse.
9 Radiolokacinis bokštas Bokštas, prie kurio yra pritvirtinta radiolokacinė antena padidintanti transliacijos nuotolį. Radar Tower A tower on which a radar aerial is attached to increase its transmission range.
10 Stebėjimo bokštas Bokštas, nuo kurio pastoviai stebima. Lookout Tower A tower from which a watch is habitually kept.
11 Televizijos bokštas Bokštas, prie kurio yra pritvirtinta televizijos antena padidinanti transliacijos diapazoną. Television Tower A tower on which a television aerial is attached to increase its transmission range.
12 Priešgaisrinis stebėjimo bokštas Gaisrų stebėjimo bokštas. Fire Tower A watchtower where a lookout is posted to watch for fires.
14 Elektros stulpas Stulpas laikantis vieną ar daugiau elektros kabelių. Power Line Pylon A pylon that supports one or more power lines.
15 LORAN bokštas Bokštas, prie kurio yra pritvirtinta LORAN navigacinės sistemos antena padidinanti transliacijos nuotolį. LORAN Tower A tower on which a LORAN aerial is attached to increase its transmission range.
16 Valdymo bokštas Bokštas, kuriame dirba asmenys  įrenginiais kontroliuojantys transporto  (pvz.: traukinių, oro ar jūrų transporto) srautus (eismą). Control Tower A tower that houses personnel and equipment used to control the flow of traffic on a transportation route (for example: an air, rail, or maritime route).
17 Mikrobangų bokštas Bokštas, prie kurio yra pritvirtinta mikrobangų antena padidinanti veikimo nuotolį Microwave Tower A tower on which a microwave aerial is attached to increase its effective range.
18 Ryšių bokštas Bokštas naudojamas elektroniniam ryšių signalų transliavimui. Communication Tower A tower used to support an aerial for transmitting and/or receiving electronic communication signals.
19 Ryšio antenų bokštas Bokštas, prie kurio yra pritvirtintos antenos skirtos GSM ryšio transliavimui. Cell Tower A tower used to support a set of aerials for transmitting and/or receiving Personal Communication Services (PCS) communication signals.
20 Telekomunikacijų bokštas Bokštas naudojamas  telekomunikacinių ryšių signalų transliavimui. Telecommunication Tower A tower used to support a set of aerials for transmitting and/or receiving communication signals.
21 Sargybos bokštas Bokštas, nuo kurio stebima ir saugoma aplinka (pvz.: kalėjimo). Guard Tower A tower from which a facility (for example: a prison) is guarded.
22 Pramoninis bokštas Bokštas naudojamas apdirbamojoje pramonėje ir (ar) gamyboje. Industrial Tower A tower used in manufacturing (for example: a shot tower) and/or production (for example: fuel distillation).
23 Šuolių bokštas Mokomasis bokštas, skirtas kritimui imituoti (pvz., mokant išeiti iš orlaivio, elgtis su parašiutu, tupdyti orlaivį) Drop Tower A tower used in training to simulate fall from a height (for example: aircraft exit, parachute handling, or landing).

UBC  Aukštis po tiltu Underbridge Clearance Aukštis po tiltu, išmatuotas nuo žemiausio žemės ar vandens lygio taško iki žemiausios tilto skersinės sijos arba perdangos pagrindo. Clearance below bridge, measured from the lowest surface level to the base of the lower of either a cross beam or the lowest bridge deck.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

UUC  Komunalinių paslaugų infrastruktūros tipas Utility Facility Type Komunalinių paslaugų infrastruktūros statinių ir (ar) įrenginių tipai. The type of a facility, building, or structure that is used for utility provision purposes.
4 Elektrinės statinys Statinys, kuriame elektros energija gaminama, perjungiama, transformuojama ir (ar) konvertuojama. Power A structure in which electric power is generated, switched, transformed, and/or converted.
5 Nuleistuvas Konstrukcija, per kurią išleidžiamas arba nutekinamas vanduo į vandens telkinį arba kanalą (upę, griovį). Outfall The outlet or structure through which reclaimed water or treated effluent is finally discharged to a receiving body of water.
6 Vandens imtuvas Hidrotechninė konstrukcija, skirta vandens nuleidimui. Intake A structure where water is channelled from a body of water for use.
7 Vandens valymo įrenginys Statinys, kuriame vanduo išvalomas, kad tiktų gerti. Drinking Water A structure used in the process of cleaning water to make it suitable for drinking.
9 Pagalbinis pastatas Neapibrėžtos komunalinių paslaugų  paskirties nedidelis pastatas, esantis atskirai nuo pagrindinio pastato. Outbuilding A relatively small building that is separate from but is located near a main building and whose utility use has not been determined.
10 Elektrinė Infrastruktūra apimanti vieną ar kelis pastatus ir įrenginius naudojamus elektros energijos gamybai. Power Station A facility including one or more buildings and equipment used for power generation.
11 Filtravimo įrenginys Pastatas su įrenginiais, kuriuose iš skysčio ar dujų pašalinamos suspenduotos kietos dalelės Filtration Plant A building that houses equipment through which a liquid or gas is passed in order to separate the fluid from suspended particulate matter.
12 Aušinimo įrenginys Įrenginys aušinantis skysčius ir (ar) dujas. Cooling A facility for the generation of chilled liquid and/or gas for cooling purposes.
501 Katilinė Pastatas ar patalpa, kur kūrenami garo ar šildomosios sistemos katilai.    

VARI Mechaninis variklis Nurodo, ar keltas turi mechaninį variklį.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Boolen N_A 0 N_A N_A

VDC  Gylio nulis Sounding Datum Nulinė atskaita, nuo kurio matuojamas vandens lygis/gylis. The tidal datum to which soundings and drying heights are referenced.
2 Aukščiausias potvynio lygis (pikas) Vieno vandens pakilimo (potvynio) ciklo metu pasiekiamas aukščiausias vandens lygis. High Water The highest level reached at a location by the water surface in one tidal cycle.
3 Maksimalus potvynių ciklo vandens lygis Didžiausia iš aukščiausių vandens pakilimo (dėl mėnulio ir saulės įtakos) lygio reikšmių (bet kurią potvynio dieną). Higher High Water The highest of the high waters (or single high water) of any specified tidal day due to the declination A1 effects of the moon and sun.
5 Žemiausias (atoslūgio) vandens lygis Žemiausio (atoslūgio) vandens lygio vidutinė reikšmė, naudojama kaip atskaitos lygis laivyboje ar vandens inžinerijoje. Low Water An approximation of mean low water adopted as the reference level for a limited region, irrespective of better determinations later.
6 Minimalus žemiausias vandens lygis Mnimalus iš žemiausių vandens lygio (dėl mėnulio ar saulės įtakos) reikšmė bet kurią vandens ciklo dieną. Lower Low Water The lowest of the low waters (or single low water) of any specified tidal day due to the declination A1 effects of the moon and sun.
7 Aukščiausių potvynių vandens lygio vidurkis Aukščiausių potvynių vandens lygio reikšmių (per 19 metų) vidurkis. Mean High Water The average height of all high waters at a location over a 19-year period.
8 Išlygintų aukščiausių potvynių vandens lygio vidurkis Kvadratūrinių aukščiausių vandens pakilimų reikšmių vidurkis (jūros potvyniai dėl mėnulio fazių). Mean High Water Neaps The average height of the high waters of the neap tide.
9 Pavasario aukščiausių vandens lygių vidutinė reikšmė Pavasario aukščiausių vandens lygių vidutinė reikšmė (atžyma). Mean High Water Springs The average height of the high waters of spring tides.
10 Didžiausių aukščiausio vandens lygių vidutinė reikšmė Didžiausių aukščiausio vandens lygių reikšmių (per 19 metų) vidurkis. Mean Higher High Water The average height of higher high waters at a location over a 19-year period.
11 Žemiausių atoslūgių vidurkis Žemiausių vandens lygių reikšmių (per 19 metų) vidurkis. Mean Low Water The average height of all low waters at a location over a 19-year period.
12 Žemiausių atoslūgio reikšmių vidurkis Išlyginta žemiausių vandens atoslūgių reikšmė. Mean Low Water Neaps The average height of the low waters of the neap tide.
13 Vidutinė žemo vandens šuolio reikšmė Žemiausio vandens lygio svyravimų vidutinė reikšmė. Mean Low Water Springs The average height of the low waters of spring tides.
14 Žemiausių vandens lygių vidurkis Žemiausiųo vandens lygio reikšmių (per 19 metų) vidurkis. Mean Lower Low Water The average height of the lower low waters at a location over a 19-year period.
15 Vidutinis jūros lygis Jūros vandens lygio, išmatuoto nuo iš anksto nustatyto atraminio vandens lygio (altitudės) vidurkis. Mean Sea Level The average height of the sea at a tide station measured from a fixed predetermined reference level.
16 Potvynio vandens lygio vidurkis Vandens aukščiausių pakilimų ir žemiausių atoslūgių lygių aritmetinis vidurkis. Mean Tide Level The arithmetic mean of mean high water and mean low water.
17 Jūros potvynio vandens lygių kritinė reikšmė Vandens lygių jūroje (mėnulio pilnaties arba jaunaties metu) svyravimų diapazonas vandens slūgimo fazėjes metu. Neap Tide A tide of decreased range (or tidal currents of decreased speed) occurring semi-monthly as the result of the moon being in quadrature.
18 Jūros potvynio svyravimo riba pakilimo fazėje Vandens lygių jūroje (mėnulio pilnaties arba jaunaties metu) svyravimų diapazonas vandens kilimo fazėjes metu. Spring Tide A tide of increased range (or tidal water currents of increased speed) occurring semi-monthly as the result of the moon being new or full.
19 Žemiausių atoslūgių vidurkis Žemiausių atoslūgių reikšmių vidurkis. Mean Lower Low Water Springs The average height of lower low water at spring tides at a location.
20 Žemiausias astronominis potvynis Žemiausias (astronominis) potvynio lygis, nustatatomas pagal meteorologinių ir astronominių sąlygų vidurkines reikšmes. Lowest Astronomical Tide The lowest tide level that can be predicted to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions.
21 Jūrlapio altitudė Jūros dugno altitudės (dugno aukščiai). Chart Datum (Unspecified) The chart datum is unspecified.
22 Aukščiausias astronominis aukštis Didžiausias potvynio/atoslūgio lygis, kuris gali būti pasiektas esant konkrečioms (apibrėžtoms) sąlygoms. Highest Astronomical Tide The highest tidal level, which can be predicted to occur under average meteorological conditions and under any combination of astronomical conditions.
24 Vidutinis aukščiausio vandens lygio kilimo vidurkis Aukščiausio vandens lygio pakilimo reikšmių vidurkis. Mean Higher High Water Springs The average height of higher high water at spring tides at a location.
28 Aukščiausio vandens lygio altitudė Absoliučiai aukščiausias vandens lygis, nustatytas konkrečioje vietoje. Highest High Water The highest water level observed at a location.
30 Indijos Ramiojo vandenyno potvynių lygis Vidutinis aukščiausių potvynių vandens lygis pagal Indijos Ramiojo vandenyno altitudę. Indian Spring High Water A tidal surface datum approximating the level of the mean of the higher high water at spring tides.
51 Žemiausio vandens lygio altitudė Žemiausių vandens lygių vidutinė altitudė konkrečioje vietovėje, nustatyta pagal ilgamečių stebėjimų rezultatų duomenis. Low Water Datum An approximation of mean low water that has been adopted as a standard reference for a limited area and is retained for an indefinite period regardless of the fact that it may differ slightly from a better determination of mean low water from a subsequent series of observations.
52 Vidurkinė aukščiausia žemojo periodo vandens lygio altitudė Vidurkinė aukščiausių žemojo periodo vandens lygių altitudė (pagal nacionalinę apskaitos sistemą). Mean Higher Low Water The average of the higher low water height of each tidal day observed over a National Tidal Datum Epoch.
53 Vidurkinė žemiausia aukštų vandens lygių altitudė Vidurkinė žemiausių vandens lygių altitudė (kiekvienos dienos, pagal nacionalinę apskaitos sistemą). Mean Lower High Water The average of the lower high water height of each tidal day observed over a National Tidal Datum Epoch.
90 Ekstremali žemiausia vandens lygio altitudė Žemiausia vandens lygio altitudė iš visų stebėtų potvynių. Lowest Low Water An arbitrary level conforming to the lowest tide observed at a location, or somewhat lower.
91 Žemiausias sausojo periodo vandens pakilimas Žemiausias sausojo periodo vandens pakilimas per daugiamečių stebėjimų laikotarpį. Lowest Low Water Springs An arbitrary level conforming to the lowest water level observed at a location at spring tides during a period shorter than 19 years.
92 Sausojo periodo vandens lygių prieaugių vidurkis Sausojo periodo vandens lygių prieaugių vidurkis. Approximate Mean Low Water Springs An approximate level, usually within 0.3 metres from that of mean low water springs.
93 Sausojo periodo vandens lygio prieaugis Žemo vandens (sausmečiu) vidutinis pakilimas. Low Water Springs A level approximating that of mean low water springs.
94 Žemiausių vandens lygių astronominis lygis Astronominis žemiausių vandens potvynių vidurkis (aritmetinis). Approximate Lowest Astronomical Tide An approximate level, usually within 0.3 metres from that of lowest astronomical tide.
95 Apytiksliai žemiausias vandens lygis Apytiksliai artima esktremaliai žemam vandens lygiui lygio reikšmė. Nearly Lowest Low Water A level approximating the lowest water level observed at a location, usually equivalent to Indian spring low water.
96 Apytiksliai vidutinis žemo vandens lygis Suvidurkintas kelių žemų vandens nusėdimų lygis. Approximate Mean Low Water An approximate level, usually within 0.3 metres from that of mean low water.
97 Apytikslis ekstremaliai žemiausių atoslūgių vidurkis Apytikslis vandens lygis (dažniausiai 0,3 m tikslumu nuo didžiausio žemiausių atoslūgių reikšmių vidurkio) Approximate Mean Lower Low Water An approximate level, usually within 0.3 metres from that of mean lower low water.
98 Vidutinis jūros paviršiaus lygis Vidutinė jūros vandens paviršiaus lygui reikšmė. Approximate Mean Sea Level An approximate level, usually within 0.3 metres from that of mean sea level.
99 Aukščiausias pakilimas (šuolis) Sutartinis vandens lygis apytikriai nusakantis vandens aukščiausią pakilimą hidrografinio šuolio metu. High Water Springs An arbitrary level, approximating that of mean high water springs.
100 Žemo vandens ekvinokcinis pakilimas Vandens lygio pakilimas saulės ekvinokcijos metu. Equinoctial Spring Low Water The level of low water springs near the time of an equinox.
101 Sąlyginė vandens lygio altitudė Sąlyginė (vietinė) vandens lygio altitudė. Local Datum An arbitrary datum defined by an authority of a local harbour, from which levels and tidal heights are measured by that authority.
102 Didžiųjų ežerų 1985 m. vandens lygio altitudė Didžiųjų ežerų tarptautinė vandens lygio altitudė International Great Lakes Datum 1985 A vertical reference system with its zero based on the mean water level at Rimouski/Pointe-au-P re, Quebec, over the period 1970 to 1988.
103 Vandens lygio vidurkis Matavimų periodu kas valandą nustatyto vandens lygio vidurkis. Mean Water Level The average of all hourly water levels over the available period of record.
104 Žemiausias potvynių ciklo (19-os m.) vandens lygis Daugiamečio (19 metų periodo) potvynių vidutinis žemiausias lygis. Lower Low Water Large Tide The average of the lowest low waters, one from each of 19 years of observations.
105 Maksimalus potvynių ciklo (19-os m.) vandens lygis Daugiamečio (19 metų periodo) potvynių vidutinis didžiausias lygis. Higher High Water Large Tide The average of the highest high waters, one from each of 19 years of observations.
107 Artimas maksimaliam vidurkiniam potvynių ciklo vandens lygis. Ekspertinis apytikris maksimalių potvynių ciklo vandens lygis Nearly Highest High Water An arbitrary level approximating the highest water level observed at a location, usually equivalent to the high water springs.

VDT  Geodezinė aukščių atskaita Vertical Datum Atraminis paviršius, kurios atžvilgiu yra nustatomas aukštis ir (ar) gylis. A reference surface with respect to which elevations and/or depths are specified.
1 WGS 84 elipsoidas Žemės elipsoidas nusakytas 1984 metų Pasaulinėje koordinačių sistemoje (ang. World Geodetic System (WGS) 1984). WGS 84 Ellipsoid The oblate ellipsoidal figure of the Earth defined by the World Geodetic System (WGS) 1984.
3 Vidutinis jūros lygis Ištisinis vandenyno paviršius (arba jo hipotetinis pratęsimas tarp žemės masių), nustatytas pagal išmatuotą ir apskaičiuotą per 19 metų vidutinį jūros lygį. Mean Sea Level (MSL) A continuous surface over the oceans (or its hypothetical extension under the land masses) defined by the mean of sea level surfaces approximated and observed over 19 years.
501 Kronštato nulis Lygis, nuo kurio skaičiuojama aukštis Baltijos aukščių sistemoje. Kronštato nulis lygus paviršiui, artimam vidutiniam jūros lygiui.    
502 Amsterdamo nulis Lygis, nuo kurio skaičiuojamas aukštis Europos atraminėje aukščių sistemoje (ang. European Vertical Reference System).    

VEG  Augalijos charakteristikos Vegetation Characteristic Augalijos tipas pagal rūšis, sudėtį, aplinkos faktorius ir (ar) struktūrą. The type of a vegetated area based on species, biome, physiography and/or structural organization.
8 Pieva  Žemės plotas, kuriame auga žolė ir nėra arba yra mažai sumedėjusių augalų. Grassland A tract covered mainly by grasses that have little or no woody tissue.
9 Pieva apaugusi medžiais Pieva, kurioje auga pavieniai medžiai. Grassland with Trees A tract covered mainly by grasses that have little or no woody tissue but including scattered trees.
20 Miškelis Nedidelė teritorija apaugusi medžiais. Grove A generally small collection of trees growing more or less thickly together.
50 Giraitė Medžių ruožas su atvira (neužstojančia saulės) laja, dažnai turintis pomiškį. Wood A tract of trees whose canopy is not closed (allows sunlight to reach the ground) and often includes undergrowth.
51 Apleista žemė Neprižiūrimas žemės plotas apaugęs sumedėjusiomis piktžolėmis, krūmynais ir bruzgynais. Herb and Brush A mixture of herbaceous and low-growing, uncultured plants that may have some woody tissue.
52 Išvalytas miško plotas Išvalyta (pvz.: iškirsta, išdegusi) miško teritorija. Forest Clearing A site in a forest or wood(s) that has been cleared, often for slash and burn agriculture and/or as a result of clear-cutting logging.
55 Apaugęs medžiais Teritorija retai apaugusi medžiais. With Trees An area with scattered, usually sparse, treed vegetation.
56 Neapaugęs medžiais Vieta neapaugusi medžiais. Without Trees An area lacking in treed vegetation.
59 Pelkė Pernelyg gausiai drėkinamas žemės plotas, kuriam būdingas durpinio sluoksnio susidarymas ir specifinė augalija. Bog A poorly drained wetland that consists of decaying vegetation, retains stagnant water, and is too soft to bear the weight of any heavy body.
61 Dumbliai Sporiniais vandens augalais apaugęs plotas. Algae An area of marine plants that grow in long narrow ribbons.
62 Jūros dumbliai Bet kokiais jūros dumbliais apaugęs plotas. Sea Grass An area of any of various grasslike marine algae.
64 Šlapžemės Įmirkę ar pelkine augalija apaugę žemės plotai. Wetland An area of plants growing in a marsh, swamp, or other stretch of land that is usually saturated with water.
66 Sodas/daržas Plotas, kuriame auginamos daržovės, auga vaismedžiai, vaiskrūmiai ir gėlės. Garden An area used for the cultivation of vegetables, fruit and flowers as well as for the raising of cultivated plants.
67 Viržynas Vieta, kur auga daug viržių. Heathland An area of open uncultivated ground covered by heather and/or related plants, especially on acid sandy or peaty soil.
68 Pomiškis Miško atžalynas tarp didelių medžių. Undergrowth An area of dense growth of plants and/or bushes under tall trees.
73 Žolinė augalija Augalai, kurių stiebas nesumedėja ir kurie sunyksta (visiškai arba tik antžeminė dalis) vegetacijos pabaigoje. Herbaceous Plants whose stems do not become woody and persistent (as in a shrub or tree) but remain soft and succulent, and die (completely or down to the root) after flowering.
74 Tankmė Tankiai sumedėjusiais augalais priaugusi vieta. Thicket A tract covered mainly by low-growing, uncultured, woody plants.
75 Krūmai Krūmais, brūzgais apaugusi vieta. Brush A tract covered mainly by short, uncultured, woody plants.
76 Miškas Medžiais ir pomiškiu  apaugusi didelė teritorija, kartais su įsiterpusios  žolinės augalijos plotais. Forest A large tract of land covered with trees and undergrowth sometimes mixed with pasture.

VET  Transporto priemonės tipas Vehicle Type Transporto priemonės tipas priklausomai nuo jos paskirties ir (ar) naudojamos joje varomosios jėgos. The type of a vehicle based on its use and/or mode of propulsion
1 Lėktuvas Mašina galinti skirsti ore. Aircraft A machine that can be flown in the air.
2 Automobilis Savaeigė motorinė transporto priemonė. Automobile A self-propelled motor vehicle.
3 Barža Buksyro velkamas ar stumiamas laivas, naudojamas kroviniams pervežti. Barge A flat-bottomed freight-boat that may be either towed or self-propelled (for example: a bulk motor boat).
4 Dviratis Kojomis minama su dviem ratais susisiekimo priemonė. Bicycle A vehicle having two wheels turned by pedalling, typically with handlebars at the front and a seat or saddle for the rider.
5 Valtis Nedidelis atviras laivas. Būna irklinė, motorinė arba burinė. Boat A small open vessel propelled by oars, engine, or sail.
6 Autobusas Daugiavietis automobilis keleiviams vežioti. Bus A large passenger road vehicle running on a fixed route.
8 Namelis-autopriekaba Nedidele automobilio priekama, kurioje žmonės gali tuo pat metu ir gyventi ir keliauti. Caravan A trailer that is used as a dwelling, has no permanent foundation, and is designed to be easily moved.
9 Motociklas Motorizuotas dviratis, varomas jame įtaisyto vidaus degimo variklio. Motorcycle A two-wheeled motor-driven road vehicle without pedal propulsion.
10 Laivas Savieigė arba nesavaeigė priemonė varoma bure ar varikliu ir skirta judėti vandeniu. Ship A large seagoing vessel propelled by sail or engine.

VLM  Tūris Volume Objekto tūris. The volume of a feature.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Kubiniai metrai 0 -32767 – 32767 N_A

VORI Vaizdo (rastrinio) orientavimas Nurodo, ar vaizdas (pvz.: palydovinis) yra geografiškai orientuotas.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Boolen N_A 0 N_A N_A

VPRT   Vandens pralaidos tipas Vandens pralaidos tipas, priklausomai nuo jos paskirties. Klasifikatorius sukurtas remiantis vandenų kadastre naudojamomomis reikšmėmis.
501 Vandens pertekliaus pralaida Hidrotechnikos statinys, skirtas vandens pertekliui iš tvenkinio (užtvenkto ežero) praleisti
502 Žuvų pralaida Žuvų praleidimo, apsaugos ir nukreipimo statinių bei įrenginių kompleksas, skirtas žuvims migracijos kliūtį įveikti

VSP  Augalijos rūšis Vegetation Species Vyraujančios augalijos rūšis. The predominant species of a tract of vegetation. Klasifikatoriuje (kursyviniu šriftu) papildomai pateikiami patvirtinti kodai pagal Miškų kadastro klasifikatorius.
1 U Uosis Alyvmedinių šeimos medis plunksniškais lapais, kieta, lanksčia mediena (Fraxinus). Ash A forest tree, Fraxinus excelsior, with grey bark, pinnate foliage, and hard, tough, pale wood.
2 Bu Bukas Parkuose ir miškuose auginamas medis lygia žieve, tankia, plačia laja (Fagus). Beech A forest tree of the genus Fagus, having thin, smooth bark and glossy oval leaves, and bearing nuts.
3 B Beržas Beržinių šeimos medis, kuriam būdinga balta atplaišojanti tošis. Birch Any of various hardy northern trees or shrubs of the genus Betula (family Betulaceae), having smooth, tough bark and slender branches.
5   Kaštonas Dekoratyvinis medis šluoteliniais žiedais, dygliuotais vaisiais (Aesculus). Chestnut A tree of the genus Castanea, of the beech family.
8   Kiparisas Šiltųjų kraštų spygliuotis medis arba krūmas piramidine laja, žvyniškais lapais (Cupressus). Cypress An evergreen coniferous tree of the Eurasian and North American genus Cupressus having flattened shoots with scalelike leaves.
9 G Guoba Miškuose ir parkuose augantis lapuotis tankia laja (Ulmus glabra). Elm Any of various deciduous trees with serrate leaves, of the genus Ulmus and other genera of the family Ulmaceae.
12 Kn Kėnis Spygliuotis parkų medis pilka žieve, kaip menturis išsišakojusia kūgiška laja (Abies). Fir An evergreen coniferous tree, especially one belonging to the genus Abies of the pine family, characterized by upright cones and flat needles usually arranged in two rows.
13   Žolė Žiema dažniausiai sunykstantis augalas (paprastai - gaubtasėklis), kurio antžeminė dalis nesumedėjusi. Grass Any plant of the large cosmopolitan family Gramineae (for example: cereals, reeds, and bamboos), members of which typically have erect jointed stems (culms) bearing narrow bladelike leaves and insignificant flowers.
14   Lazdynas Krūmas arba medis, ant kurio auga riešutai (Corylus). Hazel Any of various deciduous shrubs and low trees constituting the genus Corylus, of the birch family, bearing edible nuts enclosed in leafy involucres.
15   Viržis Erikinių šeimos visžalis augalas, šilojas (Calluna). Heath Any of various dwarf shrubs of the family Ericaceae characteristic of heathland or moor.
16   Bugienis Bugienių (Aquifoliaceae) šeimos augalų genties visžalis krūmas ar medis. Ilex A kind of oak, Quercus ilex, common in Mediterranean countries, with dark evergreen sometimes spiny-toothed leaves.
18 M Maumedis Spygliuotas medis su švelniais, rudenį nukrintančiais spygliais (Larix). Larch Any of various deciduous coniferous trees of the genus Larix.
20 K Klevas Medis tankia rutuliška laja, plačiais karpytais lapais (Acer). Maple A Eurasian tree, Acer campestre (family Aceraceae), with fruit in the form of two winged samaras joined together and palmately lobed leaves (more fully common maple, hedge maple).
21   Samanos Drėgnų vietų sporinis augalas su šakniniais plaukeliais vietoj šaknų (Bryophyta). Moss A plant of the class Musci, comprising small bryophtes with scalelike leaves usu. spirally arranged and the spore-capsule usually opening by a lid, which grow in crowded masses in bogs, on the surface of the ground, on stones, and on trees.
23 Ą Ąžuolas Labai kietas medis, auginantis giles (Quercus). Oak Any of numerous trees (rarely shrubs) of the genus Quercus, of the beech family, with acorns borne in cupules and frequently with sinuately lobed leaves.
26 P Pušis Medis ruda žieve, ilgais spygliais ir apvaliais kankorėžiais (Pinus). Pine Any coniferous tree of the genus Pinus, comprising usually large trees with evergreen needle-shaped leaves growing in clusters.
27 T Tuopa Gluosninių šeimos medis su ištisiniais arba skiautėtais, beveik apvaliais lapais, stora, giliai sueižėjusia žieve. Poplar Any of various often tall and fast-growing, sometimes narrowly erect, trees of the genus Populus, of the willow family, often with triangular-ovate leaves.
29   Nendrė Varpinių šeimos vandens augalas ilgu tuščiaviduriu stiebu (Phragmites communis). Reed Any of various tall broad-leaved firm-stemmed grasses of the genera Phragmites and Arundo growing in water or marshy ground, frequently in large stands.
32   Riešutmedis Riešutmedinių šeimos augalas (Juglans). Walnut Any tree of the genus Juglans (family Juglandaceae), members of which have drooping catkins and aromatic pinnate leaves.
501   Alksnis Retai šakotas drėgnų vietų medis tamsiai ruda arba šviesiai pilka žieve (Alnus).    
502 Ąr Ąžuolas raudonasis Labai kietas medis, auginantis giles, kurio lapai rudenį ryškiai pagelsta arba parausta (Quercus rubra).    
503 Bt Baltalksnis Šviesiai pilka žieve alksnis (Alnus incana).    
504 Bl Blindė Tam tikras gluosnis (Salix caprea).    
505 D Drebulė Medis pilka ar pilkai žalia žieve ir drebančiais lapais (Populus tremula). Epušė.    
506 E Eglė Miškų ir parkų spygliuotis plona žieve, tankia kūgiška laja (Picea).    
507 Gl Gluosnis Medis arba krūmas liaunomis šakomis, pailgais lapais (Salix).    
508 J Juodalksnis Alksnis juosvai ruda gruoblėta žieve (Alnus glutinosa).    
509   Kadagys Sausų vietų ir dekoratyvinis spygliuotis krūmas arba medis juodomis uogomis (Juniperus).    
510 Kd Kedras Didelis, spygliuotas kalnų medis brangia, kvapia, atsparia mediena (Cedrus).    
511 Kk Kiti kietieji lapuočiai Kiti kietieji lapuočiai.    
512 Km Kiti minkštieji lapuočiai Kiti minkštieji lapuočiai.    
513 Ks Kiti spygliuočiai Kiti spygliuočiai.    
514   Kriaušė Vaismedis, vedantis kūgiškus vaisius (Pyrus).    
515 L Liepa Medis žalsvai ar gelsvai baltais kvapiais, medingais žiedais (Tilia).    
516   Obelis Erškėtinių šeimos vaismedis (Malus).    
517 Pc Pocūgė Parkų ir miškų spygliuotis rausvai ruda žieve, kūgiška laja, įstrižai kylančiomis šakomis (Psedotsuga).    
518 Pb Pušis bankso Medis ruda žieve, ilgais spygliais. Lajos forma plačiai kūgiška (Pinus banksiana).    
519 Pj Pušis juodoji Medis ruda žieve, ilgais tamsiai žaliais, šiurkščiais spygliais. Lajos forma plačiai kūgiška (Pinus nigra).    
520 Pk Pušis kalninė Medis ruda žieve, ilgais  spygliais. Lajos forma netaisiklingai pusrutuliška (Pinus mugo pumila).    
521 S Skirpstas Medis giliai suaižėjusia žieve, panašus į vinkšną (Ulmus).    
522 Sb Skroblas Medis briaunotu liemeniu, pilka lygia žieve, balta kieta mediena (Carpinus).    
523   Tuja Dekoratyvinis spygliuotis, neretai keliais liemenimis, plokščiomis šakutėmis, žvyniškais lapais (Thuja).    
524 V Vinkšna Aukštas medis plačia laja, svyrančiomis šakomis (Ulmus laevis).    

VTKA   Vandens telkinio kategorija Vandens teklinio kategorija, priklausomai nuo jo tipo. Klasifikatorius sukurtas remiantis vandenų kadastre naudojamomomis reikšmėmis.
501 Upė Natūrali nuolatinė ar laikina vandens tėkmė, tekanti sausumos paviršiuje nuolydžio kryptimi savo išgraužta vaga.
502 Kanalas Dirbtinis paviršinis vandens telkinys su nuolatine vandens tėkme, įrengiamas grunte iškasant/įrengiant atvirą vagą, kurios pradžia ir pabaiga jungiasi su kitu paviršiniu vandens telkiniu (upe, ežeru, Kuršių mariomis arba tvenkiniu), skirtas vandeniui tiekti drėkinimo, hidroenergetikos, vandentiekos ir kitoms reikmėms, naudoti laivybai ir pan. Sureguliuotos upės nelaikomos kanalais.
503 Ežeras Natūralus vandens telkinys, susidaręs natūraliai užsipildžius sausumos paviršiaus pažemėjimo daliai bei neturintis tiesioginio ryšio su jūra arba vandenynu.
504 Užtvenktas ežeras Ežeras, kurio vandens lygis reguliuojamas ežero ištakose įrengtais patvenkiamaisiais hidrotechnikos statiniais.
505 Tvenkinys Dirbtinis vandens telkinys, kuris įrengiamas užtvenkiant vandens tėkmę vandentakyje, žemės paviršiaus įdauboje ar pylimu apsuptame plote.
506 Dirbtinis nepratekamas paviršinis vandens telkinys Techninėmis priemonėmis sukurtas paviršinis vandens telkinys, įrengtas iškasant daubą arba apipylimuojant tam tikrą teritoriją, bet nenaudojant hidroizoliacinių priemonių, apribojančių vandens telkinyje esančio vandens ryšį su gruntiniu vandeniu, bei neturintis tiesioginio ryšio su natūraliu paviršiniu vandens telkiniu ar kanalu (kūdra, rekultivuotas į vandens telkinį karjeras ar pan.).
507 Tarpiniai vandenys Prie upių žiočių esanti jūros dalis, kurioje vanduo yra iš dalies sūrus ir kuriam didelę įtaką turi įtekantis gėlas vanduo. Prie tarpinių vandenų priskiriama Lietuvos Respublikos teritorijoje esanti Kuršių marių dalis.
508 Pakrantės vandenys Baltijos jūros dalis nuo kranto iki linijos, kurios kiekvienas taškas nutolęs vieną jūrmylę jūros link nuo vidaus ir teritorinius vandenis skiriančios linijos.
509 Teritorinė jūra Tam tikro pločio jūros vandenų juosta, kuri yra sudėtinė valstyvės teritorijos dalis ir kurios ribas su gretimomis valstybėmis nustato valstybės tarptautinės sutartys ir visuotinai pripažinti tarptautinės teisės principai bei normos.

VTSP   Vaizdo (rastrinio) tipas Vaizdo (pvz.: palydovinio) tipas priklausomai nuo šviesos (elektromagnetinių) bangų spektro.
501 Hyperspektrinis Hyperspektrinis vaizdas.
502 Daugiaspektrinis Daugiaspektrinis vaizdas.
503 Panchromatinis Panchromatinis vaizdas.

VTVT   Vandens tyrimo vietos tipas Vandens paėmimo tyrimams vietos tipas. Klasifikatorius sukurtas remiantis vandenų kadastre naudojamomomis reikšmėmis.
501 Vandens matavimo stotis Prie upės, ežero ar kanalo įrengta aikštelė vandens lygiui arba debitui, arba abiem kiekybiniams parametrams sistemiškai matuoti.
502 Vandens tyrimo vieta Prie upės, ežero ar kanalo vieta vandens kokybės parametrams sistemiškai tirti.
503 Vandens matavimo stotis ir tyrimo vieta Prie upės, ežero ar kanalo vieta, įrengta aikštelė vandens kiekybiniams ir kokybiniams parametrams sistemiškai matuoti ir tirti.

VTVV   Vandens tyrimo vietos veiklos tipas Veiklos, kuri vykdoma vandens tyrimo vietoje, tipas. Klasifikatorius sukurtas remiantis vandenų kadastre naudojamomomis reikšmėmis.
501 Priežiūros Priežiūros tipas - tai toks paviršinių vandens telkinių veiklos monitoringas vykdomas siekiant turėti informaciją apie bendrą šalies vandens telkinių būklę ir ilgalaikius pokyčius. Remiantis surinkta informacija formuojamos pagrindinės priemonės, užtikrinančios vandens telkinių apsaugą ateityje, papildomas ir užtikrinamas vandens telkinių suskirstymas pagal tipus, nustatomos vandens telkinio etaloninės sąlygos, kuriamos monitoringo programos ateičiai.
502 Veiklos Veiklos tipas – tai toks paviršinių vandens telkinių veiklos monitoringas, kai jis atliekamas siekiant nustatyti paviršinių vandens telkinių, kuriems gresia pavojus nepasiekti nustatytų vandensaugos tikslų (toliau – Rizikos vandens telkiniai), būklę ir įvertinti tokių telkinių būklės pokyčius, atsirandančius įgyvendinant priemonių programas vandensaugos tikslams pasiekti.

WD1  Važiuojamosios kelio dalies mažiausias plotis Route Minimum Travelled Way Width Važiuojamosios kelio dalies mažiausias plotis (neįtraukiant šaligatvių ir kelkraščių). The minimum width of the travelled way of a route (excludes pavements and shoulders).
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

WD2  Važiuojamosios kelio dalies bendras plotis Route Total Usable Width Važiuojamosios kelio dalies naudojamas bendras plotis (įtraukiant šaligatvius ir kelkraščius). The total usable width of the travelled way of a route (includes pavements and shoulders).
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

WDA Vidutinis vandens gylis Average Water Depth Vidutinis vandens telkinio gylis, išskyrus vandens lygį liūčių ar sausros metu. The average water depth, exclusive of high water due to runoff or low water due to drought.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

WFT  Šulinio (gręžinio) tipas Well Type Šulinio (gręžinio) tipas, priklausomai nuo jo įrengimo būdo. The type of a well, generally based on method of construction.
2 Apjuostas Dažniausiai betono žiedais sutvirtintas vertikalus kastinis arba gręžtinis gręžinys, šulinys. Walled-in A well whose wall is faced, generally with masonry, to prevent collapse.
3 Artezinis Vertikalaus gręžimo būdu įrengtas šulinys, skirtas imti vandeniui iš giliai esančių vandeningųjų sluoksnių. Artesian Created by a perpendicular boring into a confined aquifer, the water rising spontaneously above the water-table (strictly, to the surface).
5 Kastinis arba gręžtinis Iškastas arba išgręžtas gręžinys, šulinys. Dug or Drilled Created by either digging or drilling.
6 Kastinis Rankiniu būdu iškastas iki gruntinių vandenų šulinys. Dug Created through a (generally manual) process of digging to tap shallow groundwater.
7 Gręžtinis Išgręžtas specialia įranga, naudojant skirtingą technologiją (pvz.: gręžimą, kalimą) priklausomai nuo grunto. Drilled Created by specialized equipment using methods specific to the nature of the strata penetrated (for example: drilled, driven, bored, and/or jetted).

WI1   Moterų iki 14 metų skaičius Female Population Fraction: 0-14 years old Jaunesnių nei 15 metų amžiaus moterų, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, skaičius. The fraction of female inhabitants residing within an area that are less than 15 years in age.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

WI2   Moterų nuo 15 iki 44 metų skaičius Female Population Fraction: 15-44 years old Nejaunesnių nei 15, bet nevyresnių nei 44 metų amžiaus moterų, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, skaičius. The fraction of female inhabitants residing within an area that are at least 15 and less than 45 years in age.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

WI3   Moterų nuo 45 iki 64 metų skaičius Female Population Fraction: 45-64 years old Nejaunesnių nei 45, bet nevyresnių nei 64 metų amžiaus moterų, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, skaičius. The fraction of female inhabitants residing within an area that are at least 45 and less than 65 years in age.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

WI4   Moterų virš 65 metų skaičius Female Population Fraction: 15-44 years old Vyresnių 65 metų amžiaus moterų, gyvenančių tam tikroje teritorijoje, skaičius. The fraction of female inhabitants residing within an area that are greater than or equal to 65 years in age.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric 1 gyventojas 0 -32767 – 32767 N_A

WID  Plotis Width Objekto plotis nustatytas horizontalioje plokštumoje. May be biased toward the maximum depths within the limits of the feature in order to support estimation of trafficability.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

WOC Užtvankos plotis Dam Crest Width Vidutinis užtvankos viršaus plotis. The average distance across the crest of a dam.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

WTI   Sienos tipas Wall Type Sienos tipas, priklausomai nuo jo paskirties ir (ar) struktūros. The type of a wall based on structure and/or function.
1 Nepritvirtinta Nepritvirtinta prie kitos konstrukcijos  siena, kuri nėra atraminė. Free-standing A wall that is neither attached to another structure nor is serving a retaining function.
2 Atraminė Atraminė arba apribojanti žemės ar vandens masę siena. Retaining A wall supporting or confining a mass of earth or water.
4 Gyvatvorė Formuojanti ribą siena sudaryta iš užsodintų krūmų ar medelių, formuojanti ribą. Hedged A wall consisting of a closely planted line of bushes or small trees, forming a boundary.

XKOO  X koordinatė X koordinatė metrais.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

ZGIR Išteklių rūšys Žemės gelmių išteklių rūšys. Klasifikatorius sukurtas remiantis Žemės gelmių registru. Klasifikatoriuje (kursyviniu šriftu) papildomai pateikiami patvirtinti kodai pagal Žemės gelmių registrą.
501 11301 Akmens druska Nuosėdinė uoliena, sudaryta beveik tik iš mineralo halito.
502 11302 Anhidritas Sulfitų klasės mineralas CaSO4.
503 11304 Dolomitas Nuosėdinė uoliena, susidariusi iš kalcio ir magnio karbonatų.
504 11101 Dujos Degus dujinis hidrokarbonatas arba jo mišinys, naudojamas kaip energijos šaltinis.
505 11303 Durpės Įvairaus susiskaidymo laipsnio pelkių augalų liekanos.
506 12003 Gamybinis vanduo Vanduo, nepriskiriamas geriamajam gėlam, mineraliniam ar pramoniniam vandeniui ir tinkamas naudoti pramonėje, žemės ūkio, gyvulininkystės, žuvininkystės ar kitoms reikmėms.
507 11305 Gėlavandenė klintis Akyta CaCO3 uoliena (sin. klintinis tufas).
508 11201 Geležies rūda Mineralų, kurių sudėtyje yra padidintas Fe kiekis, sankaupa.
509 12001 Geriamasis gėlas vanduo Vanduo, kuris atitinka geriamojo vandens standartą arba kuris tinka tokios rūšies vandeniui paruošti.
510 11401 Gintaras Organinės kilmės mineralas, susidaręs sustingus spygliuočių augalų sakams.
511 11306 Gipsas Hidratuotas kalcio sulfatas – nuosėdinės kilmės mineralas (evaporitas).
512 11307 Glaukonitinis priesmėlis Glaukonitinis priesmėlis.
513 11308 Klintis Nuosėdinė uoliena, daugiausia sudaryta iš mineralo kalcito.
514 11309 Kreidos mergelis Karbonatinė uoliena, susidariusi iš sucementuotų mikroskopinių kalcitinių organizmų kiautelių ir turinti 10–30% molio dalelių.
515 12002 Mineralinis vanduo Vanduo, turintis įvairesnių mineralinių medžiagų negu įprastas geriamasis gėlas vanduo ir (arba) pasižymintis tam tikru fiziologiniu poveikiu.
516 11310 Molis Rišli, nesucementuota nuosėdinė uoliena.
517 11101 Nafta Riebus degus žemės gelmių skystis vartojamas kurui ir įvairiems produktams gauti (pvz.: žibalui, benzinui).
518 11311 Opoka Nuosėdinė silicitinė uoliena, susidedanti daugiausiai iš labai smulkių opalo grūdelių.
519 12004 Pramoninis vanduo Sūrymai ir mineralizuoti vandenys, iš kurių įmanoma ir ekonomiškai naudinga išgauti cheminius elementus ar jų junginius.
520 11312 Sapropelis Bestruktūrė gėlųjų vandenų ir pelkių nuosėdinė organinė uoliena, susidariusi daugiausia iš žemesniųjų augalų ir gyvūnų liekanų.
522 11313 Smėlis Biri, smulki nuosėdinė arba nuotrupinė mažo plastiškumo uoliena.
523 11314 Smėlis ir žvyras Grūdėta medžiaga, kurią sudaro maži suirusių uolienų (daugiausia silicinių) fragmentai ir maži vandens nugludinti arba skaldyti akmenukai, didesni už stambaus dumblo daleles.
524 11315 Žvyras Biri nuosėdinė uoliena sudaryta iš žvirgždo ir smėlio.

ZKOO  Z koordinatė Z koordinatė metrais.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

ZKOP   Koncervacinės paskirties žemės tipai Koncervacinės paskirties žemės sklypų tipai pagal teritorijų planavime numatytą naudojimo būdą.
501 Gamtinio rezervato Gamtinio rezervato žemės sklypas.
502 Kultūros paveldo Kultūros paveldo objektų žemės sklypas.

ZKTP   Kitos paskirties žemės tipai Kitos paskirties žemės sklypų tipai pagal teritorijų planavime numatytą naudojimo būdą.
501 Gyvenamosios Gyvenamoji teritorija.
502 Visuomeninės Visuomeninės paskirties teritorija.
503 Pramoninės Pramonės ir sandėliavimo objektų teritorija.
504 Komercinės Komercinės paskirties objektų teritorija.
505 Inžinerinės Inžinerinės infrastruktūros teritorija.
506 Rekreacinės Rekreacinė teritorija.
507 Bendro naudojimo Bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorija.
508 Naudingųjų iškasenų Naudingųjų iškasenų teritorija.
509 Krašto apsaugos Teritorija krašto apsaugos tikslams.
510 Atliekų Atliekų saugojimo, rūšiavimo ir utilizavimo (sąvartynai) teritorija.
511 Valstybinės sienos apsaugos Teritorija valstybės sienos apsaugos tikslams.

ZMUP   Miškų ūkio paskirties žemės tipai Miškų ūkio paskirties žemės sklypų tipai pagal teritorijų planavime numatytą naudojimo būdą.
501 Ekosistemų apsaugos Ekosistemų apsaugos miško sklypas.
502 Rekreacinis Rekreacinis miško sklypas.
503 Apsauginis Apsauginis miško sklypas
504 Ūkinis Ūkinis miško sklypas

ZTPA   Žemės tikslinė paskirtis Žemės naudojimo pagrindinė tikslinė paskirtis.
501 Žemės ūkio Žemės ūkio paskirties žemė.
502 Miškų ūkio Miškų ūkio paskirties žemė.
503 Vandens ūkio Vandens ūkio paskirties žemė.
504 Konservacinės Koncevacinės paskirties žemė.
505 Kitos Kitos paskirties žemė.

ZVA  Oro uosto aukštis Aerodrome Elevation Oro uosto pakilimo tako aukštis nuo vidutinio jūros lygio. The elevation of the highest point of an airport's usable runways measured from mean sea level.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

ZVH  Didžiausias aukštis Highest Elevation Aukštis nuo nustatyto lygio iki aukščiausio objekto taško. The elevation from a specified vertical datum to the highest point on a feature.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

ZVL   Mažiausias aukštis Lowest Elevation Aukštis nuo nustatyto lygio iki aukščiausio objekto taško. The elevation from a specified vertical datum to the lowest point on a feature.
Tipas Matavimo/matų vienetas Srities tipas Sritis Didžiausias ženklų skaičius
Numeric Metrai 0 -32767 – 32767 N_A

ZVUP   Vandens ūkio paskirties žemės tipai Vandens ūkio paskirties žemės sklypų tipai pagal teritorijų planavime numatytą naudojimo būdą.
501 Ūkinės veiklos Ūkinei veiklai naudojamas vandens telkinys.
502 Rekreacinis Rekreacinis vandens telkinys.
503 Ekosistemos Ekosistemą saugantis vandens telkinys.
504 Bendrojo naudojimo Bendrojo naudojimo vandens telkinys.

ZZUP   Žemės ūkio paskirties žemės tipai Žemės ūkio paskirties žemės sklypų tipai pagal teritorijų planavime numatytą naudojimo būdą.
501 Mėgėjiškų sodų/sodininkų bendrijų Mėgėjiškų sodų žemės sklypas ar sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypas.
502 Specializuotas Specializuotas sodininkystės, gėlininkystės, šiltnamių, medelynų ir kitų specializuotų ūkių žemės sklypas.
503 Rekreacinis Rekreacinio naudojimo žemės sklypas


<< Grįžti