CHEMINĖS MEDŽIAGOS MOKYKLOJE

Labai svarbu, kad mokyklos chemijos laboratorijos veikla būtų efektyvi, todėl būtina ne tik stipri materialinė bazė, bet ir reikiamas juridinis pagrįstumas. Todėl chemijos mokytojui reikia žinoti šiuo metu galiojančius teisės aktus, reglamentuojančius cheminių medžiagų naudojimą bendrojo lavinimo mokykloje. Šiame leidinyje glaustai pateikiame esmines tokių teisės aktų nuostatas ir nuorodas, kur rasti šiuos dokumentus. Tikimės, kad tai padės mokytojui greitai susipažinti su aptariamais įstatymais, nes jais vadovaujantis buvo parengtas mokyklos chemijos laboratorijai nerekomenduotinų cheminių medžiagų sąrašas. Galbūt kai kuriose bendrojo lavinimo mokyklose per daugelį metų susikaupė įvairių cheminių medžiagų likučių. Mokytojas, tinkamai sutvarkęs turimų medžiagų dokumentaciją, gali toliau jas sėkmingai naudoti įvairiems eksperimentams per chemijos pamokas bei moksliniams tiriamiesiems mokyklos darbams. Tačiau būtina visas turimas medžiagas patikrinti vadovaujantis Trumpu nuodingųjų medžiagų pagal toksiškumą sąrašu ir cheminių medžiagų naudojimo bendrojo lavinimo mokykloje rekomendacijomis.

Šiame leidinyje taip pat aptariame plastikinius indus, tinkamus naudoti chemijos eksperimentams. Mokytojas sprendžia, ko ir kiek reikia įsigyti mokslo metams tik įvertinęs savo chemijos laboratorijos materialinę bazę ir finansines mokyklos galimybes.

Be chemikų, jų atradimų, sukurtų medžiagų neįsivaizduojamas šiuolaikinis pasaulis, jo pažanga ir ateitis. Daug pedagogų nuoširdžiai ugdė ištisas chemikų kartas, dirbusias ir dabar sėkmingai dirbančias mokslo, gamybos, aplinkos, sveikatos priežiūros ir kituose gyvenimui svarbiuose baruose. Pradėtus darbus tęsia mokiniai, kurie su chemija, ypatinga gamtos mokslų šaka, susipažįsta mokyklos suole ir stebi, koks įvairus yra medžiagų pasaulis, kaip įdomu ir naudinga jį pažinti. Linkime visiems chemijos mokytojams sėkmingo darbo, kad augintumėte savo mokinius kaip būsimus chemikus, kurie toliau plėtotų chemiją, taikytų jos pasiekimus savo pačių ir visos žmonijos labui.


KAI KURIOS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ NAUDOJIMO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE REKOMENDACIJOS

Chemijos mokytojui labai svarbu, kad mokyklos chemijos laboratorija veiktų efektyviai, todėl būtina ne tik gera materialinė bazė, bet ir jos veikla turi būti grindžiama įstatymais. Todėl mokytojui reikia žinoti įstatymus, reglamentuojančius cheminių medžiagų naudojimą bendrojo lavinimo mokykloje. Glaustai pateikiame pagrindinius teisės aktus ir nuorodas, kur juos rasti. Tai padės mokytojui greitai susipažinti su aptariamais dokumentais, kuriais vadovaujantis buvo parengtas mokyklos chemijos laboratorijai nerekomenduotinų cheminių medžiagų sąrašas.

Dėl teisės aktų, reglamentuojančių veiklas su nuodingosiomis medžiagomis: Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas bei Dėl Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašo patvirtinimo naujos redakcijos ir siekiant atsakyti į klausimus, susijusius su cheminių medžiagų naudojimu bendrojo lavinimo mokyklose, parengtos Cheminių medžiagų naudojimo bendrojo lavinimo mokyklose rekomendacijos.

Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymo 9 straipsnyje pabrėžiama, kad „susijusi su nuodingosiomis medžiagomis veikla draudžiama <.. > mokyklų patalpose ir jų teritorijoje“. Šiame įstatyme nurodoma, kad „Nuodingosios medžiagos – Cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme apibrėžtos labai toksiškos, toksiškos, kancerogeninės, mutageninės, toksiškos reprodukcijai cheminės medžiagos ir (ar) preparatai“. Pavojingos cheminės medžiagos skirstomos į 15 grupių, nuodingosios – į penkias grupes. Nuodingosios medžiagos skirstomos į šias grupes:

labai toksiškos medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, labai mažais kiekiais patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus, per odą ar kitaip prasiskverbę į žmogaus organizmą, sukelia mirtį arba ūmius ar lėtinius sveikatos sutrikimus;

toksiškos medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, labai mažais kiekiais patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus, per odą ar kitaip prasiskverbę į žmogaus organizmą, sukelia mirtį arba ūmius ar lėtinius sveikatos sutrikimus;

kancerogeninės medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, labai mažais kiekiais patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus, per odą ar kitaip prasiskverbę į žmogaus organizmą, gali sukelti vėžį arba padidinti sergamumą vėžiu;

mutageninės medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, labai mažais kiekiais patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus, per odą ar kitaip prasiskverbę į žmogaus organizmą, gali sukelti paveldimus genetinius pakenkimus arba padidinti jų dažnumą;

toksiškos reprodukcijai medžiagos ir preparatai – tai medžiagos ir preparatai, labai mažais kiekiais patekę į žmogaus organizmą per virškinamąjį traktą, kvėpavimo takus, per odą ar kitaip prasiskverbę į žmogaus organizmą, gali sukelti nepaveldimus palikuonių pakenkimus arba padidinti jų dažnumą. Taip pat gali pakenkti vyro ar moters lytiniam pajėgumui ar reprodukcijos funkcijoms arba padidinti pakenkimų dažnumą.

Išsamus nuodingųjų medžiagų cheminių medžiagų sąrašas pateikiamas LR sveikatos apsaugos ministro įsakyme „Dėl Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašo patvirtinimo“. Šiame sąraše nurodytos 1483 cheminės medžiagos ar jų grupės. 1 priede pateikiamas Trumpas cheminių medžiagų, kurias naudoti draudžiama, sąrašas, aktualus bendrojo lavinimo mokyklos chemijos mokytojams.

Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosiose programose ir išsilavinimo standartuose (patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. liepos 9 d. įsakymu Nr. ISAK-1015) nurodoma:

„Gamtamokslinio ugdymo pamokose reikėtų užtikrinti saugią, etišką, praktinę veiklą. Moksleiviai mokomi saugiai atlikti stebėjimus ir tyrimus klasėje, laboratorijoje, lauko sąlygomis, skatinami patys pasirengti įvairias mokymo priemones bei įrangą iš turimų medžiagų. Be to, mokymosi aplinka planuojama taip, kad visi moksleiviai jaustųsi joje gerai ir galėtų sėkmingai bendrauti ir bendradarbiauti.

Ypač daug dėmesio turėtų būti skirta ugdyti moksleivių savarankiškumui. Svarbiausios sava-

rankiško darbo formos yra: stebėjimai ir bandymai, modeliai (imitacijos), ekskursijos ir išvykos, projektai, diskusijos, debatai ir t. t. Būtina toliau skatinti moksleivius užsiimti savarankiška tyrinėjimų ir aplinkosaugine veikla < ...>.“

Be to, Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai suteikia mokykloms ir mokytojams realią galimybę įsitraukti į ugdymo turinio kūrimą: pritaikyti ugdymo turinį ir metodus klasės ir individualioms mokinių reikmėms ir galioms, derinti su mokyklos keliamais tikslais, mokytojo turima patirtimi ir ištekliais. Planuodamas darbą klasėje, mokytojas, orientuodamasis į standartuose aprašytų mokinių gebėjimų ugdymą, pertvarko, atrenka, adaptuoja, integruoja, diferencijuoja ugdymo turinį ir mokomąją medžiagą, rengia papildomas užduotis, naujus turinio elementus ir kt.

Gamtos mokslų pamokose labai svarbūs yra praktiniai darbai ir bandymai. Chemijos pamokose naudojamos įvairios cheminės medžiagos, todėl planuojant pamokas ir rengiant užduotis privalu atsižvelgti, kad yra paskelbtas Draudžiamų naudoti nuodingųjų medžiagų sąrašas. Siūloma šias medžiagas keisti panašiomis, bet nekenksmingomis savybėmis pasižyminčiomis medžiagomis arba parinkti analogišką bandymą, kurio metu bus naudojamos kitos medžiagos (pavyzdžiui, sulfato jonui atpažinti buvo atliekami bandymai naudojant bario chlorido tirpalą. Jei pamokos tikslas – apibūdinti atpažinimo reakcijas bei jų požymius, tai vertėtų naudoti kaip pavyzdį kito jono atpažinimo reakciją; jei tikslas – susipažinti su sulfato jono savybėmis, galima šiam jonui atpažinti parinkti kitą cheminę medžiagą pagal druskų tirpumo lentelę ar pan.). Šiuo metu bendrojo lavinimo mokyklos vadovėliuose ar pratybų sąsiuviniuose pateikti bandymai praktiškai atliekami, jei jų metu naudojamos cheminės medžiagos nėra įtrauktos į Draudžiamų naudoti nuodingųjų medžiagų sąrašą.

Dėl bendrojo lavinimo mokyklose draudžiamų naudoti arba pasenusių cheminių medžiagų utilizavimo reikia kreiptis į savo savivaldybės aplinkos arba civilinės saugos skyrių.

Siūloma taip pat susipažinti su šiais dokumentais, galinčiais palengvinti chemijos mokytojo darbą

bendro•jo lavinimo mokykloje:

Dėl saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkos patvir-

tinimo. Aprašomi saugos duomenų lapo reikalavimai.

Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro

m. gruodžio 19 d. įsakymo Nr. 532/742 „Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ ir jį keitusio įsakymo pakeitimo. Aprašomi cheminių medžia gų klasifikavimo bendrieji principai, klasifikavimo būdai, kriterijai, pavojingumo simbolių, nuo rodų, ir frazių cheminių ženklinimoreikalavimai.Pateikiami priedai,kurišvardijamipavojingumosimboliai rizikos saugos ryšys tarp klasifikavimo ir ženklinimo, rekomendacijos, kaip taikyti šią cheminių medžiagų kla-

• sifikavimo ir ženklinimo tvarką.

Suklasifikuotų cheminių medžiagų sąrašas (Žin., 2003, N . 81(1)-3703; 81(2)-3703; 81(3)-3703).

Pateikiamas detalus pavojingų cheminių medžiagų sąrašas, nurodoma cheminių medžiagų klasi-

• fikacija, jų pavojingumo simboliai ir nuorodos, rizikos frazės, saugos frazės.

Dėl bendrųjų pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklių. Pateikiami reikalavimai, įvairių cheminių medžiagų sandėliavimo ypatumai. Pateikiami priedai, kur galima rasti informaciją apie gaisrų gesinimo medžiagas ir priemones, cheminių medžiagų klasifikavimą, cheminių medžiagų neutralizavimą, pateikiamas pavyzdys, kaip pildyti saugos duomenų lapą.

Trumpas nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašas

Medžiagos pavadinimas

CASNr.

EBNr.

Medžiagos toksiškumas

Amoniakas, bevandenis

7664-41-7

231-635-3

Toksiška

Amonio dichromatas

7789-09-5

232-143-1

Labai toksiška,

II II kateg. mutagenas,

II kateg. toksiška reprodukcijai

Amonio fluoridas

12125-01-8

235-185-9

Toksiška

Anglies tetrachloridas / Tetrachlormetanas

56-23-5

200-262-8

Toksiška

Anilinas

62-53-3

200-539-3

Toksiška

Baltasis fosforas

12185-10-3

231-768-7

Labai toksiška

Bario chloridas

10361-37-2

233-788-1

Toksiška

Benzenas

71-43-2

200-753-7

I kateg. kancerogenas, II kateg. mutagenas

Bromas

7726-95-6

231-778-1

Labai toksiška

Chloras

7782-50-5

231-959-5

Toksiška

Chromo (VI) junginiai, išskyrusbarioą kitus nurodytus sąraše

II kateg. kancerogenas

Chromo trioksidas

1333-82-0

215-607-8

I kateg. kancerogenas, II kateg. mutagenas

Etileno dichloridas / 1,2dichloretanas

107-06-2

203-458-1

II kateg. kancerogenas

Fenolis

108-95-2

203-632-7

Toksiška

Formaldehidas, ... %

50-00-0

200-001-8

Toksiška

Kadmio chloridas

10108-64-2

233-296-7

Labai toksiška,

II kateg. kancerogenas, II kateg. mutagenas,

II kateg. toksiška reprodukcijai

Kadmio sulfatas

10124-36-4

233-331-6

Labai toksiška,

II kateg. kancerogenas, II kateg. mutagenas,

IImutagenas,

IIkancerogenas, II kateg. mutagenas,

II kateg. toksiška reprodukcijai

Kalio fluoridas

7789-23-3

232-151-5

Toksiška

Kalio nitritas

7758-09-0

231-832-4

Toksiška

Kobalto dichloridas

7646-79-9

231-589-4

II kateg. kancerogenas

Kobalto sulfatas

10124-43-3

233-334-2

II kateg. kancerogenas

Metanolis

67-56-1

200-659-6

Toksiška

Natrio chromatas

7775-11-3

231-889-5

Labai toksiška,

II kateg. kancerogenas, kateg. mutagenas,

II kateg. toksiška reprodukcijai


Medžiagos pavadinimas

CASNr.

EBNr.

Medžiagos toksiškumas

Natrio dichromatas (anhidridas)

10588-01-9

234-190-3

Labai toksiška,

II kateg. kancerogenas, II kateg. mutagenas,

II toksiška reprodukcijai

Natrio dichromato dihidratas

7789-12-0

234-190-3

Labai toksiška,

II kancerogenas, II kateg. mutagenas,

II toksiška reprodukcijai

Natrio fluoridas

7681-49-4

231-667-8

Toksiška

Natrio nitritas

7632-00-0

231-555-9

Toksiška

Nikelio dioksidas

12035-36-8

234-823-3

I kateg. kancerogenas

Nikelio monoksidas

1313-99-1

215-215-7

I kateg. kancerogenas

Švino acetatas / Bazinis švino acetatas

1335-32-6

215-630-3

I kateg. toksiška reprodukcijai

Švino junginiai, išskyrus nurodytus šiame sąraše

I kateg. toksiška reprodukcijai

Vandenilio chloridas (dujos)

7647-01-0

231-595-7

Toksiška

Vandenilio fluorido rūgštis, … %

7664-39-3

231-634-8

Labai toksiška


Lentelėje nurodytų medžiagų neturi būti mokyklos chemijos laboratorijoje ir reagentų sandėlyje. Išsamus nuodingųjų cheminių medžiagų sąrašas pateiktas Sveikatos apsaugos ministro įsakyme „Dėl Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašo patvirtinimo“. Lentelėje pateikto cheminių medžiagų sąrašo klasifikavimo kriterijai, saugos ir rizikos frazės, ribinės koncentracijos, kurioms esant medžiagos yra priskiriamos nuodingosioms, jų pavojingumo simboliai yra nustatyti pagal Suklasifikuotų cheminių medžiagų sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742. Vadovaujantis šiuo dokumentu ir aukščiau pateiktoje lentelėje trumpuoju nenaudotinų cheminių medžiagų sąrašu, tvarkomos visos kitos mokykloje esančios cheminės medžiagos.


CHEMINĖS MEDŽIAGOS BENDROJO LAVINIMO MOKYKLOJE

Rekomenduojamų pagrindinių cheminių medžiagų sąrašas sudarytas bendrojo lavinimo mokyklos 7–10 ir 11–12 klasėms. Jame surašytos medžiagos tinka ne tik chemijos dalykui mokyti, bet ir integruotų kursų pamokoms, kurių metu atliekami demonstraciniai bandymai arba organizuojami laboratoriniai bei projektiniai darbai, atitinkantys Bendrųjų programų reikalavimus ir išsilavinimo standartuose numatytus išsilavinimo lygmenis. Visos 7–10 klasių chemijos pamokoms skirtos cheminės medžiagos surašytos pagal grupes: metalai, nemetalai, oksidai, rūgštys, bazės, druskos, kitos medžiagos. čia į grafą „Kitos medžiagos“ įrašyti indikatoriai ir kai kurios eksperimentams naudojamos organinės medžiagos. Įrašas „Malachitas ir kiti mineralai“ reiškia, kad chemijos mokytojas gali įsigyti ir kitus mineralus, reikalingus pamokoms, papildomojo ugdymo užsiėmimams ar integruotiems projektiniams darbams.

11–12 klasėms rekomenduojamas cheminių medžiagų sąrašas taip pat parengtas remiantis Bendrosiomis programomis ir išsilavinimo standartais. Neorganinės chemijos kursas 12 klasėje nagrinėjamas giliau nei ankstesnėse klasėse. Eksperimentams reikiamos cheminės medžiagos, atsižvelgiant į pamokos temą ar uždavinius, gali būti parenkamos ir iš 7–10 klasėms skirtų cheminių medžiagų atitinkamos grafos. Cheminių medžiagų pavadinimai 1–5 lentelėse surašyti vadovaujantis Chemijos terminų aiškinamuoju žodynu, tačiau aiškumo dėlei ir mokytojo patogumui kai kur yra palikti ir įprasti jų pavadinimai. Tikimės, kad cheminių medžiagų išdėstymas sąraše pagal klases bus patogus naudoti įsigyjant naujas medžiagas arba inventorizuojant jau turimas.

1 lentelė

PAGRINDINIAI 7–10 KLASĖMS CHEMIJOS DALYKUI REKOMENDUOJAMI METALAI, NEMETALAI, OKSIDAI

Metalai

Nemetalai

Oksidai

Formulė

Pavadinimas

Formulė

Pavadinimas

Formulė

Pavadinimas

Sn

Alavas

C

Anglis

Agoksidas

Al

Aliuminis

I2

Jodas

Al2O3

Aliuminio oksidas

Au

Auksas

P

Fosforas (raudonasis)

ZnO

Cinko oksidas

Zn

Cinkas

S

Siera

FeO

Geležies(II) oksidas

Fe

GeležisFe2O3

Geležies(III) oksidas

K

KalisFe3O4

Geležies oksidas juodasis FeO. Fe2O3)

Mg

MagnisCaO

Kalcio oksidas

Na

NatrisNa2O2

Natrio peroksidas

Cu

VarisMgO

Magnio oksidas

MnO2

Mangano oksidas

CuO

Vario oksidas

H2O2

Vandenilio peroksidas


2 lentelė

PAGRINDINĖS 7–10 KLASĖMS CHEMIJOS DALYKUI REKOMENDUOJAMOS RŪGŠTYS IR BAZĖS

Rūgštys

Bazės

Formulė

Pavadinimas

Formulė

Pavadinimas

CH3COOH

Etano (acto) rūgštis

NH4OH

Amoniakinis vanduo (20–25%)

HOC(COOH) (CH2COOH)2

Citrinų rūgštis

Al(OH)3

Aliuminio hidroksidas

HNO3

Azoto rūgštis

Ca(OH)2

Kalcio hidroksidas

HCl

Druskos rūgštis

Zn(OH)2

Cinko hidroksidas

H3PO4

Fosforo rūgštis

Fe(OH)2

Geležies hidroksidas(II)

(COOH)2

Etano dirūgštis (oksalo rūgštis)

Fe(OH)3

Geležies hidroksidas(III)

H2SO4

Sieros rūgštis

KOH

Kalio hidroksidas

NaOH

Natrio hidroksidas

Cu(OH)2

Vario hidroksidas


3 lentelė

PAGRINDINĖS 7–10 KLASĖMS CHEMIJOS DALYKUI REKOMENDUOJAMOS DRUSKOS IR KITOS MEDŽIAGOS

Druskos

Druskos

Kitos medžiagos

Formulė

Pavadinimas

Formulė

Pavadinimas

Pavadinimas

NH4NO3

Amonio nitratas

K3[Fe(CN)6]

Kalioheksaciano feratas (raudonoji kraujo druska)

Aliejus (saulėgrąžų ar kitas

NH4CO3

»


Druskos

Druskos

Kitos medžiagos

Formulė

Pavadinimas

Formulė

Pavadinimas

Pavadinimas

KI

Kalio jodidas

CuCl2

Vario chloridas


K2CO3

Kalio karbonatas

Cu(NO3)2

Vario nitratas


KNO3

Kalio nitratas

CuSO4

Vario sulfatas


K2S

Kalio sulfidas??

4 lentelė

PAGRINDINĖS 11–12 KLASĖMS CHEMIJOS DALYKUI REKOMENDUOJAMOS NEORGANINĖS MEDŽIAGOS

Formulė

Pavadinimas

Ca(OH)2

Kalkių vanduo (vandeninis kalcio hidroksido tirpalas)

Al2 O3

Aliuminio oksidas

KMnO4

Kalio permanganato tirpalas

NaOH

Natrio hidroksido tirpalas

AgNO3 +HNO3

Sidabro nitrato tirpalas praskiestoje azoto rūgštyje

Na

Natris (kitas aktyvus metalas)

Cu(OH)2

Vario hidroksidas

HCl

Druskos rūgštis

AgNO3

Sidabro nitrato tirpalas

CaC2

Kalcio karbidas

CaCO3

Kalcio karbonatas

5 lentelė

PAGRINDINĖS 11–12 KLASĖMS CHEMIJOS DALYKUI REKOMENDUOJAMOS ORGANINĖS IR KITOS MEDŽIAGOS

Formulė

Pavadinimas

Formulė

Pavadinimas

C6 H14

6

Heksanas

(CH2 OH)2 CHOH

2

1,2,3-propantriolis

C6 H12

Heksenas

CH NH

3 2

Aminai (metilaminas)

C6 H12

Cikloheksenas

H(CH2 )

NH2

Butilaminas

C3 H7 Cl

Halogenalkanas (1-chlorpropanas)

Kitos medžiagos

C2 H5 OH

Pirminis arba antrinis alkoholis (etanolis)

Lakmusas

HCOH

Aldehidas (metanalis)

Parafinas

CH3 COOH

Karboksirūgštis (etano (acto) rūgštis )

AgOH+NH3

Tolenso reagentas amoniakinis AgOH tirpalas


Gali būti, kad įvairiose bendrojo lavinimo mokyklose per daugelį metų susikaupė cheminių medžiagų likučių. Mokytojas, tinkamai sutvarkęs turimų cheminių medžiagų dokumentaciją (etiketes, saugos duomenų lapus), gali toliau jas naudoti įvairiems planuojamiems užsiėmimams bei mokyklos moksliniams tiriamiesiems darbams. Tačiau būtina visas turimas medžiagas patikrinti vadovaujantis Trumpu nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašu bei rekomendacijomis dėl cheminių medžiagų naudojimo bendrojo lavinimo mokykloje.

Norint įsigyti reikiamų cheminių medžiagų, naudingą informaciją apie mokymo priemonių ir mokyklinio inventoriaus gamintojus, tiekėjus, leidėjus (adresai, telefonai bei elektroniniai adresai) galima rasti Švietimo aprūpinimo centro interneto svetainėje adresu: http://www.sac.smm.lt.

CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KLASIFIKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

Chemijos mokytojams daug rūpesčių kelia cheminių medžiagų tvarkymas. Siekiant tinkamai tvarkyti chemines medžiagas, reikia turėti konkrečios informacijos, reglamentuojančios, kaip tai daryti, kuri pateikiama įvairiuose dokumentuose. Remdamiesi įvairių dokumentų analize ir praktine patirtimi pateikiame rekomendacijų, kurios, tikimės, padės chemijos mokytojui tvarkyti ir prižiūrėti mokyklos laboratorijoje turimas medžiagas. čia glaustai nurodomi svarbiausi cheminių medžiagų saugos reikalavimai ir konkretus tvarkymo pavyzdys.

2004 m. įsigaliojęs LR aplinkos apsaugos ir LR sveikatos apsaugos ministrų įsakymas „Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikacijos ir ženklinimo tvarkos“ siekia apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo cheminių medžiagų ir preparatų kenksmingo poveikio ir užtikrinti saugų cheminių medžiagų ir preparatų tvarkymą. Pirmiausia pravartu prisiminti, kaip klasifikuojamos cheminės medžiagos.

Cheminės medžiagos yra klasifikuojamos pagal pavojingumą sveikatai: 1) labai toksiška; 2) toksiška;

3) kenksminga; 4) ardanti; 5) dirginanti; 6) jautrinanti; 7) kancerogeninė; 8) mutageninė; 9) toksiška reprodukcijai.

Cheminių medžiagų pavojingumas dėl jų fizikinių cheminių savybių: 1) sprogstamoji;oksiduojanti;

3) ypač degi; 4) labai degi; 5) degi.

P agal pavojingumą aplinkai: 1)aplinkaipavojinga; 2) nepavojinga.

Kiekviena pavojingumo kategorija ženklinama simbolio raide, pavojingumo simboliu ir pavojingumo nuoroda (žr. 6 lent.). Visos naudojamos cheminės medžiagos turi turėti įspėjamąją etiketę ir saugos lapą. Perkant chemines medžiagas reikia iš pardavėjo reikalauti, kad parduodamos medžiagos turėtų etiketes ir saugos lapus, nes ženklinimo tvarka privaloma cheminių medžiagų gamintojams, importuotojams, skirstytojams. Už tai atsako fiziniai ir juridiniai asmenys, tiekiantys į rinką šias medžiagas ir preparatus.

6 lentelė

Pavojingumo raidė

Simbolis

Pavojingumo nuoroda

Kenksminga

Xn


Kenksminga

Ardanti

C


Ardanti

Dirginanti

Xi


Dirginanti

Oksiduojanti

O


Oksiduojanti

Labai degi

F


Labai degi

Pavojinga aplinkai

N


Pavojinga aplinkai


Įspėjamosios etiketės tekstas turi būti lietuvių kalba, aiškiai atskirtas nuo kitokio pobūdžio informacijos, taip pat ir nuo informacijos užsienio kalba. Etiketėje turi būti: 1) CAS numeris – chemines medžiagas registruojančios tarnybos (CAS) suteiktas medžiagos registracijos numeris ir EB numeris – Europos esamų komercinių medžiagų sąrašo (EINECS) numeris, arba Europos naujų cheminių medžiagų sąrašo (ELINSC) numeris (suklasifikuotų cheminių medžiagų sąraše pateiktas CAS numeris, nurodytas tik bevandenei cheminės medžiagos formai, todėl jis ne visada apibrėžia įrašą taip tiksliai kaip EINECS numeris); 2) pavojingumo simbolio raidė; 3) pavojingumo simbolis; 4) pavojingumo nuoroda; 5) standartinės rizikos frazės R, nurodančios konkrečius galimo pavojaus rizikos veiksnius; 6) saugos frazės S, apibrėžiančios saugų cheminių medžiagų naudojimą.

Rizikos frazių yra 67, saugos frazių – 64 (Valstybės žinios, 2003, Nr. 81(1)-3703) (žr. 7 lent.).

7 lentelė

Rizikos

Ženklas

Reikšmė

Ženklas

Reikšmėė

R1

Sausa, gali sprogti

R35

Stipriai nudegina

R2

Sprogimo rizika nuo smūgio, trinties, ugnies ar kt.

R36

Dirgina akis

R3

Sprogimas nuo smūgio, ugnies aplinkos, kvėpavimo. Sudaro labai jautrius sprogstamuosius metalo junginius

R38

Dirgina odą

R5

Kaitinama gali sprogti

R39

Sukelia sunkius sveikatos arba aplinkoje

R9

Gali sprogti sumaišyta su degiomis medžiagomis

R43

Gali susiliesdama su oda

R10

Degi

R44

Gali sprogti, jei kaitinama sandariai uždaryta

R11

Labai degi

R45

Gali vėžį

R12

Ypač degi

R46

Gali sukelti paveldimus pakenkimus

R14

Smarkiai reaguoja su vandeniu

R48

Veikdama ilglaiką sukelia sunkius pažeidimus. Reaguoja su vandeniu ypač įkvėpus

R16

Gali sprogti sumaišyta su oksiduojančiomis medžiagomis

R50

Labai toksiška vandens organizmams

R17

Savaime užsideganti ore

R51

Toksiška vandens organizmams

R18

Naudojama gali sudaryti degius (sprogius) garų mišinius

R52

Kenksminga vandens organizmams

R19

Gali sudaryti sprogstamuosius peroksidus

R53

Gali sukelti ilgalaikius žalingus vandens ekosistemų pakitimus

R20

Kenksminga įkvėpus

R54

Toksiška dirvožemio organizmams

R21

Kenksminga susiliesdama su oda

R55

Toksiška augmenijai

R22

Kenksminga prarijus

R56

Toksiška įkvėpus

R25

Toksiška prarijus

R59

Pavojinga ozono sluoksniui

R27

Labai toksiška susiliesdama oda

R61

Kenkia moters vaisiui toksiška prarijus

R29

Reaguodama su vandeniu išskiria toksiškas dujas

R63

Gali pakenkti moters įsčiose

R30

Naudojama gali tapti labai degi

R64

Kenkia žindomam vaikui

R32

Reaguodama toksiškas dujas

R66

poveikis gali sukelti odos džiūvimą arba skilinėjimą

R33

Pavojinga, kaupiasi organizme

R67

gali sukelti mieguistumą svaigimą

R34NudeginaR62Gali pakenkti vaisingumui
  R60 Kenkia vaisingumui

Cheminių medžiagų įvairovė yra labai didelė, todėl jas apibūdinti nepakanka vien rizikos frazių. Frazės gali būti derinamos, sudarant atitinkamus rizikos frazių derinius. Dokumentuose siūloma naudotis rizikos frazių deriniais, kurie pateikiami 8 lentelėje.

8 lentelė

Rizikos frazių deriniai

Ženklas

Reikšmė

Ženklas

Reikšmė

R14/15

Smarkiai reaguoja su vandeniu, išskirdama

R39/24/

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus

ypač degias dujas

25

sveikatos pakenkimus susiliesdama su oda,

prarijus

R15/29

Reaguoja su vandeniu, išskirdama toksiškas

R39/23/

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus

ir ypač degias dujas

24/25

sveikatos pakenkimus įkvėpus, susiliesdama

su oda, prarijus

R20/21

Kenksminga įkvėpus, susiliesdama su oda

R39/26

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus

R20/22

Kenksminga įkvėpus, prarijus

R39/27

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susiliesdama su oda

R21/22

Kenksminga susiliesdama su oda, prarijus

R39/28

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus

R20/21/

Kenksminga įkvėpus, susiliesdama su oda,

R39/26/

Labai toksiška: sukelia labai sunkius

22

prarijus

27

negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus

susiliesdama su oda

R23/24

Toksiška įkvėpus, susiliesdama su oda

R39/26/ 28

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, prarijus

R24/25

Toksiška susiliesdama su oda, prarijus

R39/27/ 28

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susiliesdama su oda, prarijus

R23/25

Toksiška įkvėpus, prarijus

R39/26/ 27/28

Labai toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susiliesdama su oda, prarijus

R23/24/

Toksiška įkvėpus, susiliesdama su oda,

R40/20

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus

25

prarijus

sveikatos pakenkimus įkvėpus

R26/27

Labai toksiška įkvėpus, susiliesdama su oda

R40/21

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susiliesdama su oda

R27/28

Labai toksiška susiliesdama su oda, prarijus

R40/22

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus prarijus


Rizikos frazių deriniai

Ženklas

Reikšmė

Ženklas

Reikšmė

R26/28

Labai toksiška įkvėpus, prarijus

R40/20/ 21

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susiliesdama su oda

R26/27/

Labai toksiška įkvėpus, susiliesdama su oda,

R40/20/

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus

28

prarijus

22

sveikatos pakenkimus įkvėpus, prarijus

R36/37

Dirgina akis ir kvėpavimo takus

R40/21/ 22

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus susiliesdama su oda, prarijus

R37/38

Dirgina kvėpavimo takus ir odą

R40/20/ 21/22

Kenksminga: gali sukelti negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus, susiliesdama su oda, prarijus

R36/38

Dirgina akis ir odą

R42/43

Gali sukelti alergiją įkvėpus, susiliesdama su oda

R36/37/ 38

Dirgina akis, kvėpavimo takus ir odą

R48/20

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R39/23

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus įkvėpus

R48/21

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikdama per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R39/24

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus sveikatos pakenkimus susiliesdama su oda

R48/22

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R39/25

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus

R48/20/

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant,

sveikatos pakenkimus prarijus

21

veikdama per odą sukelia sunkius sveikatos

sutrikimus

R39/23/

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus

R48/20/

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant,

24

sveikatos pakenkimus įkvėpus, susiliesdama

22

praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

su oda

R39/23/

Toksiška: sukelia labai sunkius negrįžtamus

R48/23/

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant,

25

sveikatos pakenkimus įkvėpus, prarijus

25

praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R48/20/

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai

R48/21/

Kenksminga: ilgą laiką pakartotinai veikdama

21/22

įkvepiant, veikdama odą, praryjant sukelia

22

per odą, praryjant sukelia sunkius sveikatos

sunkius sveikatos sutrikimus

sutrikimus

R48/23

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant

R48/23/

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant,

sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

24/25

veikdama per odą ir praryjant sukelia sunkius

sveikatos sutrikimus

R48/24

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikdama per odą sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R50/53

Labai toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius žalingus vandens ekosistemų pakitimus

R48/25

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai praryjant sukelia sunkius sveikatos sutrikimus

R51/53

Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius žalingus vandens ekosistemų pakitimus

R48/23/

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai įkvepiant,

R52/53

Kenksminga vandens organizmams, gali

24

veikdama per odą sukelia sunkius sveikatos

sukelti ilgalaikius žalingus vandens

sutrikimus

ekosistemų pakitimus

R48/24/

Toksiška: ilgą laiką pakartotinai veikdama

25

per odą, praryjant sukelia sunkius sveikatos

sutrikimus


Nepakanka žymėti cheminius reagentus pagal rizikos frazes ir rizikos frazių derinius. Būtina žinoti ir pažymėti ženklais, nusakančiais, kaip turimus reagentus būtina laikyti. Kokios būtinos sandėliavimo sąlygos, kad cheminės medžiagos nebūtų pavojingos aplinkai ir žmogui. Tai nusakoma saugos frazėmis. Saugos frazės yra pateikiamos 9 lentelėje.

9 lentelė

2 lentelė

Saugos frazės

Ženklas

Reikšmė

Ženklas

Reikšmė

S1

Laikyti užrakintą

S33

Imtis atsargumo priemonių siekiant išvengti elektrostatinių iškrovų

S2

Saugoti nuo vaikų

S35

Atliekos ir pakuotė turi būti saugiai pašalintos

S3

Laikyti vėsioje vietoje

S36

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius

S4

Nelaikyti gyvenamosiose patalpose

S37

Mūvėti tinkamas pirštines

S5

Laikyti užpiltą (tinkamą skystį nurodo gamintojas)

S38

Esant nepakankamam vėdinimui, naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones

S6

Laikyti po kuo (inertines dujas, kt. medžiagas nurodo gamintojas)

S39

Naudoti akių (veido) apsaugos priemones

S7

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą

S40

Šia medžiaga užterštus daiktus ir grindis valyti su (kuo – nurodo gamintojas)

S8

Pakuotę laikyti sausoje vietoje

S41

Gaisro arba sprogimo atveju neįkvėpti dūmų

S9

Pakuotę laikyti gerai vėdinamoje vietoje

S42

Purškiant (fumiguojant) naudoti tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones (kokias – nurodo gamintojas)

S12

Nelaikyti sandariai uždarytos pakuotės

S43

Gaisrui gesinti naudoti (gamintojas tiksliai nurodo gesinimo priemonę). Jeigu vanduo didina riziką, papildomai nurodyti

„Nenaudoti vandens“

S13

Laikyti atokiau nuo maisto, gėrimų ir gyvulių pašaro

S45

Nelaimingo atsitikimo atveju arba pasijutus blogai, nedelsiant kreiptis į gydytoją (jeigu įmanoma, parodyti šią etiketę)

S14

Laikyti atokiau nuo (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas)

S46

Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti šią pakuotę arba etiketę

S15

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių

S47

Laikyti ne aukštesnėje negu ... 0°C temperatūroje (nurodo gamintojas)

S16

Laikyti atokiau nuo degimo šaltinių. Nerūkyti

S48

Laikyti sudrėkintą (kuo – nurodo gamintojas)

S17

Laikyti atokiau nuo degių medžiagų

S49

Laikyti tik gamintojo pakuotėje

S18

Pakuotę atidaryti ir naudoti atsargiai

S50

Nemaišyti su (kuo – nurodo gamintojas)

S20

Naudojant nevalgyti ir negerti

S51

Naudoti tik gerai vėdinamose vietose

S21

Naudojant nerūkyti

S52

Nepatartina naudoti vidaus darbams, esant didelio ploto paviršiams

S22

Neįkvėpti dulkių

S53

Vengti poveikio – prieš naudojimą perskaityti specialias instrukcijas

S23

Neįkvėpti dujų, dūmų, garų, aerozolių (konkrečiai nurodo gamintojas)

S56

Šios medžiagos atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų atliekų surinkimo vietas

S24

Vengti, kad patektų ant odos

S57

Naudoti tinkamą pakuotę siekiant išvengti aplinkos taršos

S25

Vengti, kad patektųį akis

S59

Kreiptis į gamintoją (tiekėją) dėl informacijos apie šių medžiagų ar preparatų panaudojimą arba perdirbimą

S26

Patekus į akis, nedelsiant gerai praplauti vandeniu ir kreiptis į gydytoją

S60

Šios medžiagos atliekos ir pakuotė turi būti naikinamos kaip pavojingos atliekos


Saugos frazės

Ženklas

Reikšmė

Ženklas

Reikšmė

S27

Nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius

S61

Vengti, kad patektųį aplinką. Vadovautis specialiomis instrukcijomis (saugos duomenų lapais)

S28

Patekus ant odos, nedelsiant gerai nuplauti (kuo – nurodo gamintojas)

S62

Prarijus neskatinti vėmimo, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam šią pakuotę arba etiketę

S29

Neišpilti į kanalizaciją

S63

Įkvėpusį ir dėl to blogai pasijutusį nukentėjusįjį išvesti į gryną orą ir jo netrikdyti

S30

Niekada nemaišyti šios medžiagos su vandeniu

S64

Prarijus praskalauti burną vandeniu (jei nukentėjusysis turi sąmonę)


9 lentelėje pateiktos saugos frazės dar neapima visų galimų saugos variantų. Saugos frazių deriniai (10 lent.) suteikia daug reikiamos papildomos informacijos, kuri mokytojui svarbi tiek tvarkant chemines medžiagas, tiek ruošiantis eksperimentams ir atliekant juos.

10 lentelė

Saugos frazių deriniai

Simbolis

Reikšmė

Simbolis

Reikšmė

S1/2

Laikyti užrakintą vaikams neprieinamoje vietoje

S24/25

Vengti, kad patektų ant odos ir į akis

S3/7

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą vėsioje vietoje

S27/28

Patekus ant odos, nedelsiant nusivilkti visus užterštus drabužius ir gerai nuplauti (kuo – nurodo gamintojas)

S3/9/14

Pakuotę laikyti vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo (nesuderinamas medžiagas nurodo gamintojas)

S29/35

Neišpilti į kanalizaciją; atliekos ir pakuotė turi būti saugiai sunaikintos

S3/9/14/

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje,

S29/56

Neišpilti į kanalizaciją, šios medžiagos

49

gerai vėdinamoje vietoje atokiau nuo

atliekas ir jos pakuotę išvežti į pavojingų

(nesuderinamas medžiagas nurodo

atliekų surinkimo vietas

gamintojas)

S3/9/49

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, vėsioje, gerai vėdinamoje vietoje

S36/37

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir mūvėti tinkamas pirštines

S3/14

Laikyti vėsioje vietoje atokiau nuo

S36/37/

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius,

(nesuderinamas medžiagas nurodo

39

mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių

gamintojas)

(veido) apsaugos priemones

S7/8

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą ir sausoje vietoje

S36/39

Dėvėti tinkamus apsauginius drabužius ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones

S7/9

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, gerai vėdinamoje vietoje

S37/39

Mūvėti tinkamas pirštines ir naudoti akių (veido) apsaugos priemones

S7/47

Pakuotę laikyti sandariai uždarytą, ne aukštesnėje negu ...0C temperatūroje (nurodo gamintojas)

S47/49

Laikyti tik gamintojo pakuotėje, ne aukštesnėje negu ... 0C temperatūroje (nurodo gamintojas)

S20/21

Naudojant nevalgyti, negerti ir nerūkyti


Mokyklose iki šiol naudojama daug medžiagų, kurių etiketės neatitinka dabartinių saugos reikalavi- mų. Netinkamas naudoti medžiagas reikia utilizuoti ir pirkti pažymėtas tinkamomis įspėjamosiomis etike- tėmis. Jeigu medžiagos dar tinkamos naudoti, tai chemijos mokytojai turėtų paruošti naujas cheminių medžiagų etiketes, kurios atitiktų privalomus reikalavimus, pavyzdžiui:

EB etiketė

O , Xn, N

Oksiduojanti

Kalio permanganatas

Kenksminga

KMnO4

Pavojinga

EB 231-760-3

aplinkai

CAS 7722-64-7

R: 8-22-50/53

S: (2-)60-61


Raudoname fone nurodomi pavojingumo simboliai. R: 8-22-50/53 – rizikos frazės derinys: gali už- sidegti dėl sąveikos su degiomis medžiagomis, kenksminga prarijus, labai toksiška vandens organizmams. S: (2-)60-61 – saugos frazės derinys: saugoti nuo vaikų, vengti, kad patektų į aplinką. Medžiagos ir pakuo- tė turi bûti naikinamos kaip pavojingos atliekos, vadovaujantis specialiomis instrukcijomis, kurios surašy- tos saugos duomenų lape.

Saugos duomenų lape yra daug įvairios informacijos apie cheminę medžiagą. Informacijos turinys pateikiamas daugiau kaip 10 A4 formato lapų. Saugos lape turėtų bûti ši informacija: produkto ir įmonės įvardijimas, sudėtis, pavojų įvardijimas, pirmosios pagalbos priemonės, priešgaisrinės priemonės, avarijų likvidavimo priemonės, naudojimas ir laikymas, poveikio kontrolė ir asmeninė apsauga, fizikinės ir chemi- nės savybės, stabilumas ir reaktingumas, toksikologinė informacija, ekologinė informacija, atliekų tvarky- mas, gabenimo informacija, teisinė informacija, kita informacija.

Bûtina atkreipti dėmesį į šiuos svarbiausius dalykus: 1) sandėliavimo reikalavimus; 2) apsaugos prie- mones; 3) rizikos frazes; 4) saugos frazes; 5) atliekų tvarkymo reikalavimus; 6) pirmąją pagalbą.

Dauguma mokytojų turi paruoštus laboratorinių ir praktikos darbų aprašymus, kuriais naudojasi mokiniai, atlikdami eksperimentus. Svarbiausią informaciją iš saugos lapų bûtų galima perkelti į aprašus. Naudodamiesi aprašais mokiniai susipažintų ne tik su eksperimento tikslais, darbo eiga, bet ir su galimais rizikos veiksniais, saugumo priemonėmis ir pirmąja pagalba, kuri detaliai aprašyta.

Valstybinis aplinkos sveikatos centras darbo dienomis nuo 8 val. iki 16 val. konsultuoja įvairiais saugos klausimais (telefonai: 85 2360491 arba 85 2700107). Apsinuodijimų atvejais konsultuoja tel. 85 2360491. Taip pat galima paskaityti apie šio centro veiklą internete: http://vasc.sam.lt.

KAS ŽINOTINA APIE PLASTIKINIUS INDUS CHEMIJOS EKSPERIMENTAMS

Polimerų chemija, praėjusio amžiaus paskutinio šimtmečio pirmoje pusėje išaugusi į savarankišką mokslą, labai greitai savo žinių gausa ir milžiniškomis praktinio taikymo galimybėmis užkariavo praktiškai visas žmogiškosios veiklos sritis. Nėra nė vienos pramonės, technikos šakos, kur nebûtų naudojami patys polimerai ar iš jų pagaminti gaminiai. Ypač vertingi įvairûs plastikai (vienalyčiai stikliškų arba kristalinių plastomerų ir priedų mišiniai), kurie atsparûs karščiui, pasižymi dideliu tampros moduliu ir kitomis vertin- gomis savybėmis. Milžiniška plastikinių gaminių įvairovė yra mûsų buityje, medicinoje, ugdymo įstaigose, pradedant vaikų žaislais ir baigiant aukštųjų mokyklų laboratorijomis. Plastikiniai cheminiai indai puikiai tinka bendrojo lavinimo mokyklų chemijos ir kitų gamtos mokslų laboratorijoms. Jie ekonomiški, pakan- kamai saugûs (pavyzdžiui, kai kurie poliakrilatiniai, epoksidiniai, polikarbonatiniai plastikai panašûs į stik- lą, tačiau yra netrapûs, nedûžta), už stiklinius cheminius indus ilgaamžiškesni, jų neveikia rûgščių, šarmų, druskų tirpalai. Tačiau turi ir trûkumų, pavyzdžiui, jų negalima tiesiogiai kaitinti pastačius ant elektrinės plytelės, spiritinės lemputės ar dujų degiklio liepsnoje, polietileninėje taroje draudžiama laikyti organinius tirpiklius, kurie lengvai iš jos per sieneles difunduoja į aplinką. Tačiau dauguma mokyklinių cheminių eksperimentų, atliekamų pagal Išsilavinimo standartų keliamus reikalavimus, yra nesudėtingi, dauguma jų patikimai gali bûti atliekami plastikiniuose cheminiuose induose.

Svarbiausias patarimas chemijos mokytojui, užsakančiam plastikinius cheminius indus savo mokyk- los chemijos laboratorijai – prieš užsakant peržvelgti turimus išteklius ir visų klasių chemijos mokymo planus. Pagalvoti, kokiose klasėse, kokie eksperimentai, su kokiomis medžiagomis bus atliekami, kokių dydžių, rûšių, iš kokių medžiagų pagamintų indų reiks tiems eksperimentams atlikti. Konkrečiai žinant šiuos dalykus lengviau ieškoti reikiamų daiktų parduotuvėse ar firmose.

Greitai pasirinkti tinkamus plastikinius indus ir įrangą mokytojui padės papildoma informacija apie plastikus ir jų savybes (žr. 11 lent.).

11 lentelė

PLASTIKINIŲ MEDŽIAGŲ CHEMINIS IR TERMINIS ATSPARUMAS

DIN

santrumpa

Cheminis pavadinimas

Atsparios temperatūrai

ºC

Naudojimosi temperatūra iki ºC

Tinka naudoti mikrobangų krosnelėse

Tinka autokla- vavimui

ABS

Akril-butadienstireno kopolimeras

-40

+85 (100)

taip

ne

E-CTFE

Etileno-chlortrifluoretileno kopolimeras

-76

+150 (170)

taip

taip

ETFE

Etileno-tetrafluoretileno kopolimeras

-100

+150 (180)

taip

taip

FEP

Fluorintas etileno-propileno kopolimeras

-200

+205

taip

taip

HDPE

Aukšto tankumo polietilenas

-50

+80 (120)

taip

ne

LDPE

Mažo tankio polietilenas

-50

+75 (90)

taip

ne

MF

Melaminformaldehidinė derva

+80 (120)

taip

ne

PA

Poliamidas (PA6)

-30

+80 (140)

taip

ne

PC

Polikarbonatas

-100

+135 (140)

taip

taip

PE

Polietilenas

PFA

Poli(perfluoroalkoksialkenas)

-200

+260

taip

taip

PMMA

Polimetilmetakrilatas

-40

+85 (90)

taip

ne

PMP

Poli-4-metilpentenas-1

0

+120 (180)

taip

taip

POM

Polioksimetilenas

-40

+90 (110)

ne

ne


DIN

santrumpa

Cheminis pavadinimas

Atsparios temperatūrai

ºC

Naudojimosi temperatūra iki ºC

Tinka naudoti mikrobangų krosnelėse

Tinka autoklasifivavimui

PP

Polipropilenas

-10

+120 (140)

taip

taip

PS

Polistirenas

-10

+70 (80)

taip

ne

PTFE

Politetrafluoretilenas

-200

+260

taip

taip

PVC

Polivinilchloridas

-20

+80

taip

ne

PVDF

Polivinilidenfluoridas

-40

+105 (150)

taip

taip

SAN

Stireno-akrilnitrilo kopolimeras

-20

+85 (95)

taip

ne

SI/NR

Silikoninis kaučiukas / Natūralus kaučiukas

-50

+180 (250)

taip

taip


Renkantis konkrečius cheminius indus, bûtina perskaityti to gaminio aprašymą ir atkreipti dėmesį, iš kokio plastiko jie pagaminti. Pavyzdžiui, atlikti daugelį paprastų mokyklinių cheminių eksperimentų tiks indai, kurie pagaminti iš polietileno, tačiau darbui su agresyviomis cheminėmis medžiagomis labiau tiks indai, pagaminti iš izotaktinio polipropileno, pasižyminčio ypač dideliu atsparumu cheminėms medžiagoms. Labai tvirti gaminiai iš polimetakrilato. Pavyzdžiui, iš metilmetakrilato ir glikolmetakrilato kopolimero gaminamas net ypač tvirtas organinis stiklas lėktuvų langų stiklams. Žinotina ir apie polikarbonatų savybes. Jie turi labai plačias taikymo ribas, nes ypač patvari iš jų pagamintų plastikų gaminių forma, jie labai atsparûs smûgiams. Ypač svarbu žinoti, kad polikarbonatai yra atsparûs praskiestų organinių ir neorganinių rûgščių, druskų tirpalų, atmosferos, vandens ir šilumos poveikiui, tačiau juos ardo koncentruoti šarmai.

Esant tokiai didelei plastikų bei jų gaminių įvairovei, neįmanoma nedideliame leidinyje išsamiai aptarti kiekvieną plastiką ar konkretų jo taikymo atvejį. Todėl siûlome naudingos informacijos, kuri pateikia- ma 12 lentelėje. Joje esantys duomenys turėtų praversti mokytojui renkantis indus ar kitą įrangą.

12 lentelė

KAI KURIŲ PLASTIKŲ CHEMINIS ATSPARUMAS ATSKIROMS CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ GRUPËMS

Medžiagų grupės 20ºC

Plastikai

LDPE

HDPE

PP

PMP

PS

SAN

PTFE PFA FEP

ECTFE ETFE

PC

PA

Alkoholis, alifatiniai junginiai

A

A

A

A

A

A

A

A

B

C

Aldehidai

B

B

B

B

D

D

A

A

C

C

Bazės

A

A

A

A

A

A

A

A

D

C

Esteriai

B

B

B

B

D

D

A

A

D

A

Angliavandeniliai, alifatiniai junginiai

C

B

B

C

D

D

A

A

C

A

Angliavandeniliai, aromatiniai junginiai

C

B

C

C

D

D

A

A

D

A

Angliavandeniliai, halogenizuoti

D

C

C

D

D

D

A

A

D

B

Ketonai

B

B

B

C

D

D

A

B

D

A

Stiprūs oksidatoriai, oksiduojantys rūgštis

C

C

C

C

C

D

A

A

D

D

Praskiesti rūgščių tirpalai

A

A

A

A

B

B

A

A

A

C

Koncentruotos rūgštys

A

A

A

A

B

C

A

B

D

D


Simbolių reikšmė:

A – labai atsparus;

B – atsparus, bet laikant šias medžiagas tokiuose induose ilgiau kaip 30 parų, galimi nedideli pokyčiai;

C – ne itin atsparus. Per ilgai laikant reagentą indas praranda mechaninį tvirtumą, keičia spalvą;

D – neatsparus, reagentas gali deformuoti ar net sunaikinti patį plastikinį gaminį.

Ko ir kiek reikia įsigyti mokslo metams, mokytojas sprendžia įvertinęs savo chemijos laboratorijos materialinę bazę ir finansines mokyklos galimybes. Patartina chemijos mokytojui įsigyti daugiau plastiki- nių Petri lėkštelių ir pipečių, kurias labai patogu naudoti tiek individualiai mokinių atliekamiems, tiek demonstraciniams bandymams su grafoprojektoriumi. Pavyzdžiui, ant grafoprojektoriaus padėjus keturias Petri lėkšteles, vienu metu galima demonstruoti keturis cheminius virsmus, kurių eigą mokiniai stebi ekra- ne, gali pakartoti patys ar atlikti kitus, mokytojo rekomenduojamus nagrinėjamai temai bandymus.

LITERATÛRA

1. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai Priešmokyklinis, pradinis ir pagrindinis ugdymas. Vilnius. 2003. www.pedagogika.lt/biblio.htm.

2. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos ir išsilavinimo standartai XI–XII klasės. Vilnius. 2002. www.pedagogika.lt/biblio.htm.

3. Chemijosterminųaiškinamasisžodynas. Vilnius. 2003.

4. Cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas. 2000 m. balandžio18 d. Nr. VIII-1641 (Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 36-987) (Lietuvos Respublikos Seimas/Aktuali redakcija/VIII-1641/2006-05-25/Aktuali nuo 2006-10-01). www3.lrs.lt/ pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=277943

5. Nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas. 2001 m. liepos12 d. Nr. IX-456 (Įstatymas skelbtas: Žin., 2001, Nr. 64- 2330) (Lietuvos Respublikos Seimas/Aktuali redakcija/IX-456/2004-10-26/Aktuali nuo 2004-10-26). www3.lrs.lt/ pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=245569

6. Dėl Nuodingųjų medžiagų pagal jų toksiškumą sąrašo patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/V-975/ 2004 12 30/Įsigalioja nuo 2005-02-01/Žin., 2005, Nr. 3-47). www3.lrs.lt/c-bin/getgr?C1=bin&c2=248361&c3=9384

7. Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos (Aplinkos ministerija ir Sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/ 532/742 / 2002-06-/ Įsigalioja nuo 2001-02-22/ žin., 2001, Nr. 16-509). www3.lrs.lt/ pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=121371

8. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos pakeitimai. www3.lrs.lt/pls/inter3/ dokpaieska.susije_l?p_id=121371&p_rys_id=1

9. Suklasifikuotų cheminių medžiagų sąrašas(Žin., 2003, Nr. 81(1)-3703; 81(2)-3703; 81(3)-3703). www.am.lt/VI/index.php#a/301

10. Dėl saugos duomenų lapo reikalavimų ir jo pateikimo profesionaliems naudotojams tvarkos patvirtinimo (Sveikatos apsaugos ministerija/Įsakymas/687/2001 12 29/Įsigalioja nuo 2003-01-01/ žin., 2002, Nr. 26-946)). ww3.lrs.lt/pls/ inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=161800

11. Dėl bendrųjų pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų sandėliavimo taisyklių (Aplinkos ministerija/Įsakymas/272/1998 12 22/Įsigalioja nuo 1999-04-01/ Žin., Nr. 31-896). www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=77373

12. Salickaitė-Bunikienė L., Škadauskas J. Eksperimentinėchemija. Kaunas. 2001.

13. Žemaitaitis A. Polimerų fizika ir chemija. Kaunas. 2001.<< Grįžti