Pavojingų cheminių medžiagų klasifikacija

EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA priimta per pirmąjį svarstymą 2008 m. rugsėjo 3 d., siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. .../2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiantį ir panaikinantį Direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (EP-PE_TC1-COD(2007)0121(PAR08))

Tam tikrų pavojingų cheminių medžiagų suderinta klasifikacija ir ženklinimas

Šio priedo 1 dalyje pateikiamas įvadas į suderintos klasifikacijos ir ženklinimo sąrašą, įskaitant kiekviename įraše nurodomą informaciją ir 3.1 lentelėje pateiktas susijusias klasifikacijas ir pavojingumo frazes, atsižvelgiant į tam tikrus motyvus, kylančius dėl Direktyvos 67/548/EEB I priede išvardytų klasifikacijų vertimo.

Šio priedo 2 dalyje išdėstomi bendrieji principai kaip parengti duomenų rinkinius, pagal kuriuos siūloma arba pagrindžiama cheminių medžiagų suderinta klasifikacija ir ženklinimas Bendrijos lygmeniu.

Šio priedo 3 dalyje išvardijamos pavojingosios cheminės medžiagos, kurių suderinta klasifikacija ir ženklinimas buvo nustatyti Bendrijos mastu. Klasifikacija ir ženklinimas 3.1 lentelėje grindžiami šio reglamento I priede išdėstytais kriterijais. Klasifikacija ir ženklinimas 3.2 lentelėje grindžiami Direktyvos 67/548/EEB VI priede išdėstytais kriterijais.

1. 1 DALIS. SUDERINTŲ KLASIFIKACIJŲ IR ŽENKLINIMO SĄRAŠAS. ĮŽANGA

1.1. KIEKVIENAME ĮRAŠE NURODOMA INFORMACIJA

1.1.1. Įrašų numeravimas ir cheminės medžiagos identifikavimas

1.1.1.1. Indekso numeriai

3 dalies įrašai yra pateikti pagal cheminės medžiagos savybių būdingiausio elemento atominį skaičių. Dėl organinių cheminių medžiagų įvairovės, jos buvo suskirstytos į klases. Kiekvienos cheminės medžiagos indekso numeris yra pateikiamas kaip skaitmenų seka, kurios tipas ABC-RST-VW-Y. ABC atitinka būdingiausio elemento arba būdingiausios organinių junginių grupės molekulėje atominį skaičių. RST yra cheminės medžiagos eilės numeris ABC serijoje. VW žymi cheminės medžiagos pagaminimo ar tiekimo rinkai formą, Y – kontrolinis skaitmuo, apskaičiuojamas pagal ISBN (tarptautinių standartų registracijos numerį) metodą. Šis numeris nurodomas stulpelyje „Indekso Nr.“.

1.1.1.2. EB numeriai

EB numeris, t. y. EINECS, ELINCS arba NLP numeris, yra oficialus cheminės medžiagos numeris Europos Sąjungoje. EINECS numerį galima rasti Europos esamų komercinių cheminių medžiagų inventorizavimo sąraše (EINECS)1. ELINCS numerį galima rasti Europos registruotųjų cheminių medžiagų sąraše (su pakeitimais) (EUR 22543 EN, Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 2006, ISSN 1018-5593). NLP numerį galima rasti „Polimerais nebelaikomos medžiagų“ sąraše (su pakeitimais) (Dokumentas, Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 1997, ISBN 92-827-8995-0). EB numerį sudaro septynių skaitmenų XXX-XXX-X seka, prasidedanti 200-001-8 (EINECS), 400-010-9 (ELINCS) ir 500-001-0 (NLP). Šis numeris nurodomas stulpelyje „EB Nr.“.

1.1.1.3. CAS numeris

Kad būtų galima lengviau identifikuoti įrašą, nurodomas Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) numeris. Pažymėtina, kad bevandenės cheminės medžiagos ir jos hidratų EINECS numeris yra vienas, o pagal CAS bevandenių cheminių medžiagų ir jų hidratų numeriai dažnai skiriasi. Nurodomas tik bevandenės cheminės medžiagos CAS numeris, taigi pateiktas CAS numeris įrašą apibūdina ne visuomet taip tiksliai kaip EINECS numeris. Šis numeris nurodomas stulpelyje „CAS Nr.“.

1 OL C 146A, 1990 6 15.

1.1.1.4. Tarptautinis cheminis identifikavimas

Kai tik įmanoma, nurodomas pavojingos cheminės medžiagos IUPAC numeris. Jei cheminės medžiagos yra įtrauktos į EINECS, ELINCS arba „Polimerais nebelaikomų medžiagų“ sąrašus, nurodomi tuose sąrašuose pateikti cheminių medžiagų pavadinimai. Tam tikrais atvejais įtraukiami kiti pavadinimai, pvz., įprasti arba bendriniai pavadinimai. Kai tik įmanoma, nurodomi augalų apsaugos produktų ir biocidų ISO pavadinimai.

Priemaišos, priedai ir šalutiniai komponentai paprastai nenurodomi, jei jų įtaka klasifikuojant cheminę medžiagą yra nedidelė.

Kai kurios cheminės medžiagos aprašytos nurodant tam tikrą jų grynumą procentais. Cheminės medžiagos su didesniu aktyviosios medžiagos kiekiu (pvz., organinio peroksido) nei šis procentas į 3 dalies įrašus neįtrauktos ir gali turėti kitų pavojingų savybių (pvz., būti sprogiosios) ir todėl turi būti atitinkamai klasifikuojamos ir ženklinamos.

Jei nurodomos konkrečios koncentracijos ribos, jos taikomos įrašo cheminei medžiagai ar medžiagoms. Būtent jei įraše pateiktas cheminių medžiagų mišinys ar cheminės medžiagos, aprašytos nurodant tam tikrą jų grynumą procentais, ribos taikomos 3 dalyje aprašytai cheminei medžiagai, o ne grynai cheminei medžiagai.

Nepažeidžiant 17 straipsnio 2 dalies, 3 dalyje pateiktų cheminių medžiagų etiketėse turi būti toje priedo dalyje nurodyti pavadinimai. Apie kai kurias chemines medžiagas laužtiniuose skliaustuose pateikta papildoma informacija, kad cheminę medžiagą būtų galima lengviau identifikuoti. Šios papildomos informacijos etiketėse rašyti nereikia.

Kai kuriuose įrašuose nurodomos priemaišos; Šiais atvejais prie cheminės medžiagos pavadinimo pateikiamas toks tekstas: „(turi > xx % priemaišų)“. Nuoroda skliausteliuose laikoma pavadinimo dalimi ir turi būti įrašyta etiketėje.

1.1.1.5. Cheminių medžiagų grupių įrašai

3 dalyje nurodomi keli grupiniai įrašai. Šiais atvejais klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai taikomi visoms į apibūdinimą patenkančioms cheminėms medžiagoms.

Kai kuriais atvejais klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimai taikomi atskiroms cheminėms medžiagoms, kurias numatyta įtraukti į grupės įrašą. Šiais atvejais cheminę medžiagą aprašo atskiras 3 dalyje esantis įrašas, o grupės įraše yra frazė: „išskyrus nurodytas kitur šiame priede“.

Kartais atskiros cheminės medžiagos gali patekti daugiau nei į vieną grupės įrašą. Šiais atvejais cheminės medžiagos klasifikavimas atspindi klasifikavimą pagal kiekvienos iš dviejų grupių įrašą. Tais atvejais, kai tas pats pavojus klasifikuojamas skirtingai, taikomas pats griežčiausias klasifikavimas.

3 dalyje druskų įrašai (bet kokio pavadinimo) apima bevandenes druskas ir jų hidratus, jei nėra nurodyta kitaip.

Jei įrašą sudaro daugiau nei keturios atskiros cheminės medžiagos, EB arba CAS numeriai paprastai nenurodomi.

1.1.2. Informacija apie kiekvieno 3.1 lentelės įrašo klasifikaciją ir ženklinimą

1.1.2.1. Klasifikacijos kodai

1.1.2.1.1. Pavojaus klasių ir kategorijų kodai

Kiekvieno įrašo klasifikacija pagrįsta I priede nurodytais kriterijais, remiantis 13 straipsnio a punktu, ir pateikiama kaip kodas, atspindintis pavojaus klasę ir kategoriją arba kategorijas / poklasius / tipus šioje pavojaus klasėje.

Kiekvienos pavojaus kategorijos / poklasio / tipo, įtraukto į tam tikrą klasę, pavojaus klasių ir kategorijų kodai nurodomi 1.1 lentelėje.

1.1 lentelė

Pavojaus klasė

Pavojaus klasių ir kategorijų kodai

Sprogiosios

Unst. Expl.Expl. 1.1

Expl. 1.2

Expl. 1.3

Expl. 1.4

Expl. 1.5

Expl. 1.6

Degiosios dujos

Flam. Gas 1

Flam. Gas 2

Degieji aerozoliai

Flam. Aerosol 1

Flam. Aerosol 2

Oksiduojančiosios dujos

Ox. Gas 1

Slėgio veikiamos dujos

Press. Gas*

Degieji skysčiai

Flam. Liq. 1

Flam. Liq. 2

Flam. Liq. 3

Degiosios kietosios medžiagos

Flam. Sol. 1

Flam. Sol. 2

Savaime reaguojančios medžiagos ar mišiniai

Self-react. A Self-react. B Self-react. CD Self-react. EF Self-react. G

Piroforiniai skysčiai

Pyr. Liq. 1

Piroforinės kietos medžiagos

Pyr. Sol. 1

Savaime kaistančios medžiagos ar mišiniai

Self-heat. 1

Self-heat. 2

Medžiagos ar mišiniai, kurie kontaktuodami su vandeniu išskiria degiąsias dujas

Water-react. 1

Water-react. 2

Water-react. 3

Oksiduojantieji skysčiai

Ox. Liq. 1

Ox. Liq. 2

Ox. Liq. 3

Oksiduojančiosios kietosios medžiagos

Ox. Sol. 1

Ox. Sol. 2

Ox. Sol. 3

Organiniai peroksidai

Org. Perox. A Org. Perox. B Org. Perox. CD Org. Perox. EF Org. Perox. G

Metalus ėsdinančios medžiagos ar mišiniai

Met. Corr. 1

Ūmus toksiškumas

Acute Tox. 1

Acute Tox. 2

Acute Tox. 3

Acute Tox. 4

Odos ėsdinimas / dirginimas

Skin Corr. 1A Skin Corr. 1B Skin Corr. 1C Skin Irrit. 2

Smarkus akių pažeidimas / dirginimas

Eye Dam. 1

Eye Irrit. 2

Kvėpavimo takų / odos jautrinimas

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms

Muta. 1A Muta. 1B Muta. 2

Kancerogeniškumas

Carc. 1A Carc. 1B Carc. 2

Toksinis poveikis reprodukcijai

Repr. 1A Repr. 1B Repr. 2 Lact.

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (vienkartinis poveikis)

STOT SE 1

STOT SE 2

STOT SE 3

Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis)

STOT RE 1

STOT RE 2

Plaučių pakenkimo prarijus pavojus

Asp. Tox. 1

Pavojinga vandens aplinkai

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

Aquatic Chronic 2

Aquatic Chronic 3

Aquatic Chronic 4

Pavojinga ozono sluoksniui

Ozone

* Žr. 1.1.3, U pastabą.

1.1.2.1.2. Pavojingumo frazių kodai

Pagal 13 straipsnio b punktą priskirtos pavojingumo frazės nurodomos remiantis III priedu. Be to, kai kuriose pavojingumo frazėse prie trijų skaitmenų kodo pridedamos raidės.

Naudojami tokie papildomi kodai:

H350i

Gali sukelti vėžį įkvėpus.

H360F

Gali pakenkti vaisingumui.

H360D

Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H361f

Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.

H361d

Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H360FD

Gali pakenkti vaisingumui. Gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H361fd

Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H360Fd

Gali pakenkti vaisingumui. Įtariama, kad gali pakenkti negimusiam kūdikiui.

H360Df

Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui.

1.1.2.2. Ženklinimo kodai

Etikečių stulpelyje nurodomi šie elementai:

i) pavojaus piktogramų kodai, kaip nurodyta V priede ir laikantis 26 straipsnyje numatytų pirmumo taisyklių;

ii) signalinių žodžių kodas „Dgr“ („pavojus“) arba „Wng“ („įspėjimas“), laikantis 20 straipsnio 3 dalyje nurodytos pirmumo taisyklės;

iii) pavojingumo frazių kodai, kaip nurodyta III priede, atsižvelgiant į klasifikaciją;

iv) papildomų frazių, priskirtų pagal 25 straipsnio 1 dalį ir II priedo 1 dalyje nustatytas taisykles, kodai.

1.1.2.3. Konkrečios koncentracijos ribos ir m faktoriai

Atskirame stulpelyje kartu su atitinkama klasifikacija taikant tuos pačius kodus kaip ir pagal 1.1.2.1.1 skirsnį nurodomos konkrečios koncentracijos ribos, jeigu jos skiriasi nuo

I priede pateiktų bendrųjų koncentracijos ribų. Jeigu šiame priede nenurodytos tam tikros kategorijos konkrečios koncentracijos ribos, klasifikuojant priemaišų, priedų ar atskirų komponentų turinčias chemines medžiagas arba mišinius taikomos I priede nurodytos bendrosios koncentracijos ribos. Žvaigždutė (*) šiame stulpelyje reiškia, kad įraše numatytos konkrečios koncentracijos ribos ūmiam toksiškumui pagal

Direktyvą 67/548/EEB (3.2 lentelė): taip pat žr. 1.2.1 skirsnį.

Jei nenurodyta kitaip, koncentracijos ribos yra medžiagos masės ir viso mišinio masės santykis, išreikštas procentais.

Jeigu m faktorius priderintas pavojingoms vandens aplinkai medžiagoms, priskiriamoms ūmaus toksiškumo vandens organizmams 1 kategorijai arba lėtinio toksiškumo vandens organizmams 1 kategorijai, šis m faktorius nurodomas tame pačiame stulpelyje kaip ir konkrečių koncentracijų ribos. Kai m faktorius 3.1 lentelėje nenurodytas, gamintojas, importuotojas arba galutinis vartotojas nustato m faktorių, remdamasis turimais duomenimis apie cheminę medžiagą. Kai gamintojas, importuotojas arba galutinis vartotojas klasifikuoja mišinį, į kurio sudėtį įeina ši cheminė medžiaga, naudodamas sumavimo metodą, naudojamas šis m faktorius. M faktoriams nustatyti žr. I priedo 4.1.3.5.5.5 paragrafą.

1.1.3. Prie įrašo pateikiamos pastabos

Įrašui priskirta (-os) pastaba (-os) pateikiama (-os) stulpelyje pavadinimu „Pastabos“. Šių pastabų reikšmė yra tokia:

1.1.3.1. Pastabos dėl cheminių medžiagų identifikavimo, klasifikavimo ir ženklinimo

A pastaba:

Nepažeidžiant 17 straipsnio 2 dalies, etiketėje cheminės medžiagos pavadinimas turi būti pateikiamas vienu iš 3 dalyje nurodytų pavadinimų.

3 dalyje kartais vartojamas bendras aprašymas, pavyzdžiui: „... junginiai“ arba „... druskos“. Šiuo atveju tiekėjas privalo etiketėje nurodyti tikslų pavadinimą, atsižvelgdamas į 1.1.1.4 skirsnį.

B pastaba:

Kai kurios cheminės medžiagos (rūgštys, bazės ir kt.) tiekiamo rinkai kaip įvairios koncentracijos vandens tirpalai, kuriuos reikia klasifikuoti ir ženklinti skirtingai, nes skiriasi skirtingos koncentracijos tirpalų keliamas pavojus.

3 dalies įrašai su B pastaba turi tokio pobūdžio bendrą pavadinimą: „...% azoto rūgštis“.

Šiuo atveju tiekėjas privalo etiketėje nurodyti tirpalo koncentraciją procentais. Jei nenurodyta kitaip, daroma prielaida, kad procentinė koncentracija apskaičiuojama kaip masės/masės santykis.

C pastaba:

Kai kurias organines chemines medžiagas galima patiekti rinkai kaip konkretų izomerą arba kaip kelių izomerų mišinį.

Šiuo atveju etiketėje tiekėjas nurodo, ar cheminė medžiaga yra konkretus izomeras ar izomerų mišinys.

D pastaba:

Kai kurios cheminės medžiagos, galinčios greitai polimerizuotis arba suirti, paprastai pateikiamos į rinką stabilizuotos. Būtent šiuo pavidalu jos nurodytos 3 dalyje.

Tačiau kartais tokios medžiagos teikiamos į rinką nestabilizuotos. Šiuo atveju tiekėjas privalo etiketėje nurodyti cheminės medžiagos pavadinimą pridėdamas žodį

„nestabilizuota“.

E pastaba (3.2 lentelė):

Šalia cheminių medžiagų, darančių specifinį poveikį žmonių sveikatai

(žr. Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 4 skyrių), klasifikuojamų kaip 1 arba 2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės ir (arba) toksiškai veikiančios reprodukciją medžiagos, įrašoma E pastaba, jei jos taip pat klasifikuojamos kaip labai toksiškos (T+), toksiškos

(T) arba kenksmingos (Xn). Šių medžiagų atveju prieš rizikos frazes R20, R21, R22, R23, R24, R25, R26, R27, R28, R39, R68 (kenksminga), R48 ir R65 ir visus šių rizikos frazių derinius įrašomi žodžiai „taip pat“.

F pastaba:

Šioje cheminėje medžiagoje gali būti stabilizatoriaus. Jei stabilizatorius pakeičia pavojingas cheminės medžiagos savybes, nurodytas 3 dalies klasifikacijoje, klasifikacija ir etiketė turėtų būti pateikta laikantis pavojingų mišinių ženklinimo reikalavimų.

G pastaba:

Ši cheminė medžiaga gali būti patiekiama rinkai sprogios medžiagos pavidalu, šiuo atveju ji turi būti įvertinta darant atitinkamus bandymus. Klasifikuojant ir ženklinant nurodoma cheminės medžiagos savybė sprogti.

H pastaba (3.1 lentelė):

Nurodytas šios cheminės medžiagos klasifikavimas ir etiketė taikoma tik pavojingai (-oms) savybei (-ėms), apibrėžtai (-oms) pavojingumo fraze (-ėmis) kartu su pavojaus

klase (-ėmis) ir kategorija (-omis). 4 straipsnio reikalavimai, kuriuos turi įvykdyti šios cheminės medžiagos gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai, taikytini visoms pavojaus klasėms ir kategorijoms. Pavojaus klasėms, kai veikimo būdas arba efektų pobūdis leidžia diferencijuoti pavojaus klases, gamintojas, importuotojas arba tolesnis naudotojas privalo apsvarstyti veikimo būdus arba efektų pobūdį, kurie dar nenagrinėti.

Galutinė etiketė turi atitikti 17 straipsnio ir I priedo 1.2 skirsnio reikalavimus.

H pastaba (3.2 lentelė):

Nurodytas šios cheminės medžiagos klasifikavimas ir etiketė taikoma tik pavojingai (-oms) savybei (-ėms), apibrėžtai (-oms) pavojingumo fraze (-ėmis) kartu su pavojaus

kategorija (-omis). Šios cheminės medžiagos gamintojai, importuotojai ir tolesni naudotojai, norėdami ją klasifikuoti ir ženklinti, privalo atlikti tyrimą, kad susipažintų su svarbiais esamais duomenimis apie visas kitas cheminės medžiagos savybes. Galutinė etiketė turi atitikti Direktyvos 67/548/EEB VI priedo 7 skirsnio reikalavimus.

J pastaba:

Klasifikuojant nebūtina priskirti kancerogenams ar mutagenams, jeigu galima įrodyti, kad cheminėje medžiagoje yra mažiau negu 0,1% masės benzeno (EINECS Nr. 200-753-7). Ši pastaba taikoma tik tam tikroms 3 dalies sudėtinėms cheminėms medžiagoms, gautoms iš akmens anglių ir naftos.

K pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė ar mutageninė, jei galima įrodyti, kad medžiagoje yra mažiau kaip 0,1 % 1,3-butadieno (EINECS Nr. 203-450-8). Jei cheminė medžiaga nepriskiriama kancerogeninių arba mutageninių medžiagų kategorijai, turi būti rašomos bent atsargumo frazės (P102-)P210-P403 (3.1 lentelė) arba S frazės

(2-)9-16 (3.2 lentelė). Ši pastaba taikoma tik tam tikroms 3 dalies sudėtinėms cheminėms medžiagoms, gautoms iš naftos.

L pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima įrodyti, kad medžiagoje yra mažiau kaip 3 % DMSO ekstrakto, išmatuoto taikant IP 346 metodą

„Policiklinių aromatinių junginių nustatymas nenaudotose bazinėse tepamosiose alyvose ir asfaltenų neturinčiose naftos frakcijose – dimetilsulfoksido ekstrahavimas, lūžio rodiklio metodas“, Naftos institutas, Londonas. Ši pastaba taikoma tik tam tikroms 3 dalies sudėtinėms cheminėms medžiagoms, gautoms iš naftos.

M pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima įrodyti, kad medžiagoje yra mažiau kaip 0,005 % benz[α]pireno (EINECS Nr. 200-028-5). Ši pastaba taikoma tik tam tikroms 3 dalies sudėtinėms cheminėms medžiagoms, gautoms iš akmens anglies.

N pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei yra žinoma, kaip medžiaga buvo gryninama, ir galima įrodyti, kad medžiagos gamybai naudota pradinė medžiaga nėra kancerogeninė. Ši pastaba taikoma tik tam tikroms 3 dalies sudėtinėms cheminėms medžiagoms, gautoms iš naftos.

P pastaba:

Klasifikuojant nebūtina priskirti kancerogenams ar mutagenams, jeigu galima įrodyti, kad cheminėje medžiagoje yra mažiau negu 0,1% masės benzeno (EINECS Nr. 200-753-7).

Kai cheminė medžiaga nepriskiriama kancerogeninėms medžiagoms, turi būti rašomos bent atsargumo frazės (P102-)P260-P262-P301 + P310-P331) (3.1 lentelė) arba S frazės (2-)23-24-62 (3.2 lentelė).

Ši pastaba taikoma tik tam tikroms 3 dalies sudėtinėms cheminėms medžiagoms, gautoms iš naftos.

Q pastaba:

Cheminė medžiaga neklasifikuojama kaip kancerogeninė, jei galima įrodyti, kad ji atitinka vieną šių sąlygų:

– ilgesnių nei 20 μm plaušelių svorinė pusėjimo trukmė, nustatyta trumpalaikiu inhaliaciniu biopersistencijos bandymu, yra trumpesnė kaip 10 parų; arba

– ilgesnių nei 20 μm plaušelių svorinė pusėjimo trukmė, nustatyta trumpalaikiu intratrachėjinio instiliato biopersistencijos bandymu, yra trumpesnė kaip 40 dienų; arba

– atitinkamo bandymo duomenys rodo, kad intraperitoninis įvedimas nepadidina cheminės medžiagos kancerogeniškumo; arba

– atitinkamu ilgalaikio inhaliavimo bandymu nenustatyta svarbių patogeninių ar neoplastinių pakitimų.

R pastaba:

Plaušeliai neklasifikuojami kaip kancerogeniški, jei jų ilgio svorinis geometrinis vidutinis skersmuo, atėmus dvigubą standartinę geometrinę paklaidą, yra didesnis kaip 6 μm.

S pastaba:

Šiai cheminei medžiagai etiketė pagal 17 straipsnį nebūtina (žr. I priedo 1.3 skirsnį) (3.1 lentelė).

Šiai cheminei medžiagai gali nereikėti etiketės pagal Direktyvos 67/548/EEB 23 straipsnį (žr. tos direktyvos VI priedo 8 skirsnį) (3.2 lentelė).

T pastaba:

Šia chemine medžiaga galima prekiauti tokiu pavidalu, kai ji neturi 3 dalies klasifikacijoje pateiktų fizinių pavojų. Jeigu atitinkamo (-ų) pagal šio reglamento I priedo 2 dalį taikomo (-ų) bandymo (-ų) rezultatai rodo, kad konkretus parduodamos cheminės medžiagos pavidalas neturi šio (šių) fizinio (-ių) pavojaus (-ų), cheminė medžiaga klasifikuojama pagal šio bandymo (-ų) rezultatus. Atitinkama informacija, kartu nurodant atitinkamo bandymo metodą (-us), pateikiama saugos duomenų lape.

U pastaba (3.1 lentelė):

Patiekiamos rinkai dujos, priklausančios suslėgtųjų, suskystintųjų, atšaldytų suskystintųjų arba ištirpintųjų dujų grupei, turi būti klasifikuojamos kaip „slėgio veikiamos dujos“.

Grupė priklauso nuo fizinės būsenos, kurioje dujos pakuojamos, ir todėl turi būti priskiriama kiekvienu atskiru atveju.

1.1.3.2. Pastabos dėl mišinių klasifikavimo ir ženklinimo

1 pastaba

Nurodytos koncentracijos, o jei tokios koncentracijos nenurodytos, šiame reglamente nurodytos bendrosios koncentracijos (3.1 lentelė) arba Direktyvoje 1999/45/EB nurodytos bendrosios koncentracijos (3.2 lentelė), yra metalo elemento masės santykis su viso mišinio mase, išreikštas procentais.

2 pastaba

Nurodyta izocianato koncentracija – tai laisvojo monomero masės santykis su viso mišinio mase, išreikštas procentais.

3 pastaba

Nurodyta koncentracija – tai vandenyje ištirpintų chromato jonų masės santykis su viso mišinio mase, išreikštas procentais.

5 pastaba

Dujinių mišinių koncentracijos ribos išreiškiamos tūrio/tūrio procentine dalimi. 7 pastaba

Lydiniai, kuriuose yra nikelio, klasifikuojami kaip jautrinantys odą, kai viršijama 0,5 mg Ni/cm2 per savaitę norma, apskaičiuota pagal Europos standartinį pamatinį bandymo metodą EN 1811.

1.1.4. Informacija apie kiekvieno 3.2 lentelės įrašo klasifikaciją ir ženklinimą

1.1.4.1. Klasifikacijos kodai

Klasifikuojant pagal kiekvieną pavojaus kategoriją (kaip apibrėžta Direktyvos 67/548/EEB 2 straipsnio 2 dalyje) paprastai pateikiama kaip pavojaus kategorijos santrumpa kartu su atitinkama (-omis) rizikos fraze (-ėmis). Tačiau kartais (pvz., kai cheminės medžiagos priskiriamos degių, jautrinančių kategorijai, o kai kurios medžiagos – aplinkai pavojingų medžiagų kategorijai) pateikiama tik rizikos frazė;

Kiekvienos pavojaus kategorijos santrumpa pateikiama toliau:

– sprogiosios: E

– oksiduojančiosios: O

– ypač degios: F+

– labai degios: F

– degios: R10

– labai toksiškos: T+

– toksiškos: T

– kenksmingos: Xn

– ėsdinančios: C

– dirginančios: Xi

– jautrinančios: R42 ir (arba) R43

– kancerogeninės: Kancer. Kat. (1, 2 arba 3)

– mutageninio poveikio: Mutag. Kat. (1, 2 arba 3)

– toksiškai veikiančios reprodukciją: Repr. Kat. (1, 2 arba 3)

– pavojingos aplinkai: N arba R52 ir (arba) R53;

1.1.4.2. Ženklinimo kodai

i) cheminei medžiagai priskirta raidė pagal Direktyvos 67/548/EEB II priedą

(žr. Direktyvos 67/548/EEB 23 straipsnio 2 dalies c punktą). Tai atitinka ženklo sutrumpinimą ir pavojaus nuorodą (jeigu jie priskiriami);

ii) rizikos frazės, pažymėtos R raide prasidedančia skaičių seka ir nurodančios ypatingų rizikos veiksnių pobūdį pagal Direktyvos 67/548/EEB III priedą (žr. Direktyvos 67/548/EEB 23 straipsnio 2 dalies d punktą). Skaičiai atskiriami brūkšneliu (-), siekiant nurodyti atskirus su ypatingos rizikos veiksniais (R) susijusius teiginius, arba įžambiu brūkšniu (/) jungtiniam ypatingos rizikos veiksnių teiginiui vienu sakiniu, kaip nustatyta Direktyvos 67/548/EEB III priede, nurodyti.

iii) saugos frazės, pažymėtos S raide prasidedančia skaičių seka ir nurodančios rekomenduojamas saugos priemones pagal Direktyvos 67/548/EEB IV priedą (žr. Direktyvos 67/548/EEB 23 straipsnio 2 dalies e punktą). Šie numeriai taip pat atskiriami brūkšniu arba įžambiu brūkšniu; rekomenduojamų saugos priemonių reikšmė nustatyta Direktyvos 67/548/EEB IV priede. Pateiktos saugos frazės taikomos tik cheminėms medžiagoms; saugos frazės mišiniams parenkamos vadovaujantis įprastomis taisyklėmis.

Pabrėžtina, kad kai kurios S frazės yra privalomos tam tikroms plačiajai visuomenei parduodamoms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir mišiniams.

S1, S2 ir S45 privalomos visoms plačiajai visuomenei parduodamoms labai toksiškoms, toksiškoms ir ėsdinančioms medžiagoms bei mišiniams.

S2 ir S46 privalomos visoms kitoms plačiajai visuomenei parduodamoms pavojingoms cheminėms medžiagoms ir mišiniams, išskyrus tuos, kurie buvo priskirti tik aplinkai pavojingų kategorijai.

Saugos frazės S1 ir S2 I priede pateikiamos skliausteliuose ir etiketėje jų galima nerašyti tik tais atvejais, kai cheminė medžiaga arba mišinys parduodami tik pramoniniam naudojimui.

1.1.4.3. Konkrečios koncentracijos ribos

Koncentracijos ribos ir atitinkami klasifikavimo būdai yra būtini pavojingiems mišiniams, į kurių sudėtį įeina cheminė medžiaga, klasifikuoti pagal Direktyvą 1999/45/EB.

Jei nenurodyta kitaip, koncentracijos ribos yra cheminės medžiagos masės ir viso mišinio masės santykis, išreikštas procentais.

Jei koncentracijos ribos nenurodytos, taikomos Direktyvos 1999/45/EB II priede nurodytos ribos pagal įprastą pavojaus sveikatai vertinimo metodą ir III priede nurodytos ribos pagal įprastą pavojaus aplinkai vertinimo metodą.

1.1.4.4. 3.1 lentelės neatitikimas fizinių pavojų atžvilgiu

Rekomenduojama kai kuriuos 3.2 lentelės įrašuose nurodytus fizinius pavojus patikslinti numatytame derinime su technikos pažanga.

Kol šie įrašai bus patikslinti, atitinkamuose abiejų lentelių įrašuose nurodyti fiziniai pavojai bus neatitinkantys. Šie įrašai 3.2 lentelėje pažymėti nuoroda Ä.

1.2. 3.1 LENTELĖS KLASIFIKACIJOS IR PAVOJINGUMO FRAZĖS, KYLANČIOS IŠ DIREKTYVOS 67/548/EEB I PRIEDE IŠVARDYTŲ KLASIFIKACIJŲ VERTIMO

1.2.1. Minimali klasifikacija

Kai kurių pavojaus klasių, įskaitant ūmų toksiškumą ir specifinį toksiškumą konkrečiam organui (kartotinis poveikis), klasifikavimas pagal Direktyvos 67/548/EEB kriterijus tiesiogiai neatitinka klasifikavimo į pavojaus klases ir kategorijas pagal šį reglamentą.

Tokiais atvejais šiame priede pateikta klasifikacija laikoma minimalia klasifikacija. Ši klasifikacija taikoma tada, jei neįvykdyta nė viena iš šių sąlygų:

– gamintojas arba importuotojas turi galimybę naudotis duomenimis ar kitokia informacija, kaip nurodyta I priedo 1 dalyje, ir gali chemines medžiagas klasifikuoti į griežtesnes kategorijas, palyginti su minimalia klasifikacija. Tuomet turi būti taikoma klasifikacija į griežtesnes kategorijas.

– minimali klasifikacija gali būti patikslinta pagal VII priede pateiktą vertimo lentelę, jeigu gamintojas arba importuotojas žino cheminės medžiagos, naudojamos ūmaus toksiškumo įkvėpus bandymui atlikti, fizinį pavidalą. Jeigu klasifikacijos skiriasi, VII priede pateikta klasifikacija pakeičia šiame priede nurodytą minimalią klasifikaciją.

3.1. lentelėje kategorijos minimali klasifikacija stulpelyje „Klasifikacija“ žymima nuoroda *.

Nuorodą * taip pat galima rasti stulpelyje „Konkrečios koncentracijos ribos ir m faktoriai“, kuriame ja nurodoma, kad šiame įraše pagal Direktyvą 67/548/EEB numatytos konkrečios koncentracijos ribos ūmiam toksiškumui (3.2 lentelė). Šios koncentracijos ribos negali būti išverstos į koncentracijos ribas pagal šį reglamentą, ypač kai nurodoma minimali klasifikacija. Tačiau kai pateikiama nuoroda *, į šio įrašo priskyrimą ūmiam toksiškumui reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį.

1.2.2. Poveikio būdo negalima atmesti

Tam tikrų pavojaus klasių, pvz., STOT, pavojingumo frazėje veikimo būdas turi būti nurodytas tik tada, jeigu įtikinamai nustatyta, kad pagal I priedo kriterijus kiti veikimo būdai pavojaus kelti negali. Pagal Direktyvą 67/548/EEB poveikio būdas yra nurodomas vartojant frazę R48 tada, kai buvo tą poveikio būdo klasifikavimą pagrindžiančių duomenų. Klasifikacija pagal Direktyvą 67/548/EEB, nurodant veikimo būdą, buvo išversta į atitinkamą klasę ir kategoriją pagal šį reglamentą, tačiau pateikiant bendrąją pavojingumo frazę, kurioje nėra nurodytas veikimo būdas, kadangi nėra būtinos informacijos.

3.1 lentelėje šios pavojingumo frazės žymimos nuoroda **.

1.2.3. Pavojingumo frazės dėl toksinio poveikio reprodukcijai

H360 ir H361 pavojingumo frazės nurodo bendrą susirūpinimą dėl poveikio vaisingumui ir vystymuisi: „Gali pakenkti/Įtariama, kad gali pakenkti vaisingumui arba negimusiam vaikui“. Pagal kriterijus bendrąją pavojingumo frazę galima pakeisti pavojingumo fraze, kurioje nurodomas tik susirūpinimą keliantis aspektas, jeigu yra įrodyta, kad poveikis vaisingumui arba vystymuisi įtakos neturi.

Kad nebūtų prarasta informacija iš suderintos klasifikacijos apie vaisingumą ir poveikį vystymuisi pagal Direktyvą 67/548/EEB, buvo išverstos tik tų poveikių, klasifikuojamų pagal minėtą direktyvą, klasifikacijos.

3.1 lentelėje šios pavojingumo frazės žymimos nuoroda ***.

1.2.4 Negalima nustatyti tikslios fizinių pavojų klasifikacijos

Kai kuriems įrašams nepavyko nustatyti tikslios fizinių pavojų klasifikacijos, kadangi nepakako duomenų šiame reglamente išdėstytiems klasifikavimo kriterijams pritaikyti. Įrašas galėjo būti priskirtas kitai (taip pat aukštesnei) kategorijai arba netgi kitai pavojaus klasei, nei nurodyta. Tikslus klasifikavimas bus patvirtintas bandymais.

3.1 lentelėje įrašai apie fizinius pavojus, kurie turi būti patvirtinti bandymais, žymimi nuoroda ****.

2. 2 DALIS: DUOMENŲ RINKINIAI, SKIRTI SUDERINTAI KLASIFIKACIJAI IR ŽENKLINIMUI

Šioje dalyje nustatomi bendrieji principai kaip parengti duomenų rinkinius, pagal kuriuos siūloma arba pagrindžiama suderinta klasifikacija ir ženklinimas.

Bet kurio duomenų rinkinio formai ir metodikai nustatyti naudojamos atitinkamos Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 I priedo 1, 2 ir 3 skirsnių dalys.

Sudarant duomenų rinkinius turi būti išnagrinėta visa tinkama informacija iš registracijos duomenų rinkinių ir gali būti panaudota visa kita turima informacija. Dėl informacijos apie pavojų, kuri nebuvo pateikta agentūrai – į duomenų rinkinį turi būti įtraukta patikimumo tyrimo suvestinė.

Duomenų rinkinyje dėl suderintos klasifikacijos ir ženklinimo turi būti:

– Pasiūlymas

Pasiūlymas apima siūlomą atitinkamos (-ų) cheminės (-ių) medžiagos (-ų) identiškumą ir suderintą klasifikaciją bei ženklinimą.

– Siūlomos suderintos klasifikacijos ir ženklinimo pagrindimas

Turimos informacijos palyginimas su šio reglamento I priedo 2–5 dalyse nurodytais kriterijais, atsižvelgiant į 1 dalyje išdėstytus bendruosius principus, turi būti atliktas ir dokumentuotas remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 I priede pateiktos Cheminės saugos ataskaitos B dalyje pateiktą forma.

– Veiksmų kitų poveikių atveju pagrindimas Bendrijos lygiu

Kito poveikio nei kancerogeniškumas, mutageninis poveikis, toksinis poveikis reprodukcijai ir kvėpavimo takų jautrinimas atvejais turi būti pateiktas pagrindimas, kad esama poreikio imtis veiksmų Bendrijos lygmeniu. Tai netaikoma veikliajai medžiagai, apibrėžtai Direktyvoje 91/414/EEB arba Direktyvoje 98/8/EB.

3. 3 DALIS: SUDERINTOS KLASIFIKACIJOS IR ŽENKLINIMO LENTELĖS

3.1 lentelė: Suderintų klasifikacijų ir pavojingų cheminių medžiagų ženklinimo sąrašas pateikiamas atskirame IIIa tome.

3.2 lentelė: Suderintų klasifikacijų ir pavojingų cheminių medžiagų ženklinimo sąrašas iš Direktyvos 67/548/EEB I priedo pateikiamas atskirame IIIb tome.<< Grįžti