Deklaruojamų žemės plotų sutartiniai žymėjimai

· SP – susietoji parama už plotą;

· EK – ekologinis ūkininkavimas;

· ĮS – įsėlis ekologiniame ūkininkavime;

· SĖ – žemės ūkio augalai sėklai;

· ESĖ – daugiamečių žolių ar javų sėklos ekologiniame ūkininkavime;

· AJ – apsauginė juosta, skirianti nesertifikuotus laukus nuo ekologiškų ir (arba) pereinamojo į ekologinę gamybą laukų;

· PA – žemės ūkio augalai pašarams;

· EPA – javai pašarams ekologiniame ūkininkavime;

· PP – pieva, skirta gaminti žolinę produkciją pardavimui;

· PR – atitinkami pirmamečiai žemės ūkio augalai, daržovių sėklojai ir pasodai, pirmamečiai ir antramečiai sodai;

· SS – miežiai salyklui, linai sėmenims;

· EV – laukai, kuriuose vykdomi ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių reikalavimai: AZ – azotą kaupiančių augalų, PD – pūdymo, PS – posėlio, TU – trumpos rotacijos želdinių, ŽĮ – žolinio įsėlio;

· RA – atitinkamo pasėlio ražienų laukai per žiemą;

· TS – tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema;

· DV – dirvožemio apsauga;

· AR – „Natura 2000“ ariamojoje žemėje;

· PI – „Natura 2000“ natūraliose ir pusiau natūraliose pievose;

· NTM: PK – Uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai, DM – Sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius, UK – Draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha, NM – Plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių.<< Grįžti