Deklaruojamų žemės plotų sutartiniai žymėjimai

·       SP – susietoji parama už plotą;

·       EK – ekologinis ūkininkavimas;

·       ĮS – įsėlis ekologiniame ūkininkavime;

·       SĖ – žemės ūkio augalai sėklai;

·       ESĖ – daugiamečių žolių ar javų sėklos ekologiniame ūkininkavime;

·       AJ – apsauginė juosta, skirianti nesertifikuotus laukus nuo ekologiškų ir (arba) pereinamojo į ekologinę gamybą laukų;

·       PA – žemės ūkio augalai pašarams;

·       EPA – javai pašarams ekologiniame ūkininkavime;

·       PP – pieva, skirta gaminti žolinę produkciją pardavimui;

·       PR – atitinkami pirmamečiai žemės ūkio augalai, daržovių sėklojai ir pasodai, pirmamečiai ir antramečiai sodai;

·       SS – miežiai salyklui, linai sėmenims;

·       EV – laukai, kuriuose vykdomi ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių reikalavimai: AZ – azotą kaupiančių augalų, PD – pūdymo, PS – posėlio, TU – trumpos rotacijos želdinių, ŽĮ – žolinio įsėlio;

·       RA – atitinkamo pasėlio ražienų laukai per žiemą;

·       TS – tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema;

·       DV – dirvožemio apsauga;

·       AR – „Natura 2000“ ariamojoje žemėje;

·       PI – „Natura 2000“ natūraliose ir pusiau natūraliose pievose;

·       NTM: PK – Uždrausta vykdyti pagrindinius miško kirtimus arba leidžiami nedidelio intensyvumo atrankiniai kirtimai, DM – Sanitariniais kirtimais draudžiama iškirsti visus džiūstančius ar išdžiūvusius medžius, UK – Draudžiami ugdomieji miško kirtimai, brandžių medžių iškirtimas, draudžiami ar apriboti sanitariniai kirtimai, paliekant tam tikrą džiūstančių medžių ar sausuolių skaičių 1 ha, NM – Plynose pagrindinių miško kirtimų biržėse paliekamas papildomas skaičius neiškirstų žalių medžių.