Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius

IV SKYRIUS
SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS NR. 1
Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius
Elemento indeksas 2.1.1.3. Sąskaitos kodas / AccountTableID 2.1.1.4. Sąskaitos pavadinimas / AccountTableDescription
1. 1 ILGALAIKIS TURTAS
1.1. 11 Nematerialusis turtas
1.1.1. 111 Plėtros darbai
1.1.1.1. 1110 Plėtros darbų atlikimo savikaina
1.1.1.2. 1118 Plėtros darbų vertės amortizacija (-)
1.1.1.3. 1119 Plėtros darbų vertės sumažėjimas (-)
1.1.2. 112 Prestižas
1.1.2.1. 1120 Prestižo įsigijimo savikaina
1.1.2.2. 1128 Prestižo vertės amortizacija (-)
1.1.2.3. 1129 Prestižo vertės sumažėjimas (-)
1.1.3. 113 Programinė įranga
1.1.3.1. 1130 Programinės įrangos įsigijimo savikaina
1.1.3.2. 1138 Programinės įrangos vertės amortizacija (-)
1.1.3.3. 1139 Programinės įrangos vertės sumažėjimas (-)
1.1.4. 114 Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės
1.1.4.1.        
1.1.4.2.        
1.1.4.3.        
1.1.4.1. 1140 Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių įsigijimo savikaina
1.1.4.2. 1148 Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių vertės amortizacija (-)
1.1.4.3. 1149 Koncesijų, patentų, licencijų, prekių ženklų ir panašių teisių vertės sumažėjimas (-)
1.1.5. 115 Kitas nematerialusis turtas
1.1.5.1. 1150 Kito nematerialaus turto įsigijimo savikaina
1.1.5.2. 1158 Kito nematerialaus turto vertės amortizacija (-)
1.1.5.3. 1159 Kito nematerialaus turto vertės sumažėjimas (-)
1.1.6. 116 Sumokėti avansai už nematerialųjį turtą
1.2. 12 Materialusis turtas
1.2.1. 120 Žemė
1.2.1.1. 1200 Žemės įsigijimo savikaina
1.2.1.2. 1201 Žemės vertės pokytis dėl perkainavimo
1.2.1.3. 1209 Žemės vertės sumažėjimas (-)
1.2.2. 121 Pastatai ir statiniai
1.2.2.1. 1210 Pastatų ir statinių įsigijimo savikaina
1.2.2.2. 1211 Pastatų ir statinių vertės pokytis dėl perkainojimo
1.2.2.3. 1212 Ruošiami naudoti pastatai ir statiniai
1.2.2.4. 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
1.2.2.5. 1218 Pastatų ir statinių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (-)
1.2.2.6. 1219 Pastatų ir statinių vertės sumažėjimas (-)
1.2.3. 122 Mašinos ir įranga
1.2.3.1. 1220 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikaina
1.2.3.2. 1221 Mašinų ir įrangos vertėspokytis dėl perkainavimo
1.2.3.3. 1222 Ruošiamos naudoti mašinos ir įranga
1.2.3.4. 1227 Mašinų ir įrangos įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)
1.2.3.5. 1228 Mašinų ir įrangos vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)
1.2.3.6. 1229 Mašinų ir įrangos vertės sumažėjimas (−)
1.2.4. 123 Transporto priemonės
1.2.4.1. 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina
1.2.4.2. 1231 Transporto priemonių vertės pokytis dėl perkainojimo
1.2.4.3. 1232 Ruošiamos naudoti transporto priemonės
1.2.4.4. 1237 Transporto priemonių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)
1.2.4.5. 1238 Transporto priemonių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)
1.2.4.6. 1239 Transporto priemonių vertės sumažėjimas (−)
1.2.5. 124 Kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankiai
1.2.5.1 1240 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikaina
1.2.5.2 1241 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės pokytis dėl perkainojimo
1.2.5.3 1242 Ruošiami naudoti kiti įrenginiai, prietaisai ir įrankia
1.2.5.4 1247 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)
1.2.5.5 1248 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)
1.2.5.6 1249 Kitų įrenginių, prietaisų ir įrankių vertės sumažėjimas (−)
1.2.6. 125 Investicinis turtas
1.2.6.1 1250 Žemė, kaip investicinis turtas
1.2.6.1.1.   12500 Žemės, kaip investicinio turto, įsigijimo savikaina
1.2.6.1.2. 12503 Žemės, kaip investicinio turto, tikrosios vertės pokytis (+ / −)
1.2.6.1.3. 12509 Žemės, kaip investicinio turto, vertės sumažėjimas (−)
1.2.6.2. 1251 Pastatai, kaip investicinis turtas
1.2.6.2.1.   12510 Pastatų, kaip investicinio turto, įsigijimo savikaina
1.2.6.2.2. 12513 Pastatų, kaip investicinio turto, tikrosios vertės pokytis (+ / −)
1.2.6.2.3. 12517 Pastatų, kaip investicinio turto, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)
1.2.6.2.4. 12519 Pastatų, kaip investicinio turto, vertės sumažėjimas (−)
1.2.7. 126 Sumokėti avansai ir vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai 
1.2.7.1. 1260 Sumokėti avansai už ilgalaikį materialųjį turtą
1.2.7.2. 1261 Vykdomi materialiojo turto statybos (gamybos) darbai 
1.2.7.2.1.   12610 Statomas (gaminamas) ar rekonstruojamas ilgalaikis materialusis turtas
1.2.7.2.2. 12611 Statomo (gaminamo) ar rekonstruojamo ilgalaikio materialiojo turto vertės pokytis dėl perkainojimo
1.2.7.2.3. 12619 Statomo ar rekonstruojamo ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimas (−)
1.2.8. 127 Turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė
1.2.8.1. 1270 Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikaina
1.2.8.2. 1271 Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės pokytis dėl perkainojimo
1.2.8.3. 1272 Ruošiamas naudoti turtas, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė
1.2.8.4. 1277 Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)
1.2.8.5. 1278 Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)
1.2.8.6. 1279 Turto, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, vertės sumažėjimas (−)
1.2.9. 128 Centralizuotai valdomas valstybės turtas
1.2.9.1. 1280 Centralizuotai valdomo valstybės turto įsigijimo savikaina
1.2.9.2. 1281 Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės pokytis dėl perkainojimo
1.2.9.3. 1282 Ruošiamas naudoti centralizuotai valdomas valstybės turtas
1.2.9.4. 1287 Centralizuotai valdomo valstybės turto įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (−)
1.2.9.5. 1288 Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės pokyčio dėl perkainojimo nusidėvėjimas (−)
1.2.9.6. 1289 Centralizuotai valdomo valstybės turto vertės sumažėjimas (−)
1.3. 16 Finansinis turtas
1.3.1. 160 Įmonių grupės įmonių akcijos
1.3.1.1 1600 Patronuojančiosios įmonės akcijų vertė
1.3.1.1.1.   16000 Patronuojančiosios įmonės akcijų įsigijimo savikaina
1.3.1.1.2. 16009 Patronuojančiosios įmonės akcijų vertės sumažėjimas (−)
1.3.1.2. 1601 Patronuojamųjų įmonių akcijų vertė
1.3.1.2.1.   16010 Patronuojamųjų įmonių akcijų įsigijimo savikaina
1.3.1.2.2. 16019 Patronuojamųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−)
1.3.2. 161 Paskolos įmonių grupės įmonėms
1.3.2.1. 1610 Paskolos patronuojančiajai įmonei
1.3.2.1.1.   16110 Patronuojančiajai įmonei suteiktų paskolų vertė
1.3.2.1.2. 16109 Patronuojančiajai įmonei suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)
1.3.2.2. 1611 Paskolos patronuojamosioms įmonėms
1.3.2.2.1.   16110 Patronuojamosioms įmonėms suteiktų paskolų vertė
1.3.2.2.2. 16119 Patronuojamosioms įmonėms suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)
1.3.3. 162 Iš įmonių grupės įmonių gautinos sumos
1.3.3.1. 1620 Iš patronuojančiosios įmonės gautinos sumos
1.3.3.1.1.   16200 Iš patronuojančiosios įmonės gautinų sumų vertė
1.3.3.1.2. 16209 Iš patronuojančiosios įmonės gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)
1.3.3.2. 1621 Iš patronuojamųjų įmonių gautinos sumos
1.3.3.2.1.   16210 Iš patronuojamųjų įmonių gautinos sumos
1.3.3.2.2. 16219 Iš patronuojamųjų įmonių gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)
1.3.4. 163 Asocijuotųjų įmonių akcijos
1.3.4.1. 1630 Asocijuotųjų įmonių akcijų įsigijimo savikaina
1.3.4.2. 1639 Asocijuotųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−)
1.3.5. 164 Paskolos asocijuotosioms įmonėms
1.3.5.1. 1640 Asocijuotosioms įmonėms suteiktų paskolų vertė
1.3.5.2. 1649 Asocijuotosioms įmonėms suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)
1.3.6. 165 Iš asocijuotųjų įmonių gautinos sumos
1.3.6.1. 1650 Iš asocijuotųjų įmonių gautinų sumų vertė
1.3.6.2. 1651 Iš asocijuotųjų įmonių gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)
1.3.7. 166 Ilgalaikės investicijos
1.3.7.1. 1660 Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai
1.3.7.1.1.   16600 Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina
1.3.7.1.2. 16601 Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)
1.3.7.1.3. 16609 Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)
1.3.7.2. 1661 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
1.3.7.2.1.   16610 Iki išpirkimo laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai
1.3.7.2.1.1.   166100 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina
1.3.7.2.1.2. 166101 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių amortizuotos savikainos pokytis (+ / −)
1.3.7.2.1.3. 166109 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)
1.3.7.2.2.   16611 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai
1.3.7.2.2.1.   166110 Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina
1.3.7.2.2.2. 166111 Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)
1.3.7.2.2.3. 16619 Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)
1.3.7.3. 1644 Kiti vertybiniai popieriai
1.3.7.3.1.   16640 Kitų vertybinių popierių įsigijimo savikaina
1.3.7.3.2. 16641 Kitų vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)
1.3.7.3.3. 16449 Kitų vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)
1.3.7.4. 1665 Terminuotieji indėliai
1.3.8. 167 Po vienų metų gautinos sumos
1.3.8.1. 1670 Po vienų metų gautinos pirkėjų skolos
1.3.8.1.1.   16700 Gautinų pirkėjų skolų vertė
1.3.8.1.2. 16709 Gautinų pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (−)
1.3.8.2. 1671 Suteiktos paskolos
1.3.8.2.1.   16710 Suteiktų paskolų vertė
1.3.8.2.2. 16719 Suteiktų paskolų sumų vertės sumažėjimas (−)
1.3.8.3. 1672 Po vienų metų gautinos lizingo (finansinės nuomos) sumos
1.3.8.4. 1674 Kitos po vienų metų gautinos sumos
1.3.8.4.1.   16740 Gautinų sumų vertė
1.3.8.4.2. 16749 Gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)
1.3.9. 168 Kitas finansinis turtas
1.3.9.1. 1680 Sumokėti avansai už finansinį turtą
1.3.9.2. 1681 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs finansinis turtas
1.3.9.3. 1682 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
1.3.9.3.1.   16820 Kito ilgalaikio finansinio turto įsigijimo savikaina
1.3.9.3.2. 16821 Kito ilgalaikio finansinio turto tikrosios vertės pokytis (+ / −)
1.3.9.3.3. 16829 Kito ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimas (−)
1.4. 17 Kitas ilgalaikis turtas
1.4.1. 171 Atidėtojo pelno mokesčio turtas
1.4.2. 172 Biologinis turtas
1.4.2.1 1720 Daugiamečiai sodiniai
1.4.2.1.1.   17200 Daugiamečių sodinių įsigijimo savikaina
1.4.2.1.2. 17201 Daugiamečių sodinių tikrosios vertės pokytis (+ / −)
1.4.2.1.3. 17209 Daugiamečių sodinių tikrosios vertės pokytis (+ / −)
1.4.2.2. 1725 Gyvuliai ir kiti gyvūnai
1.4.2.2.1.   17250 Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai
1.4.2.2.1.1.   172500 Produktyviųjų ir darbinių gyvulių įsigijimo savikaina
1.4.2.2.1.2. 172501 Produktyviųjų ir darbinių gyvulių tikrosios vertės pokytis (+ / −)
1.4.2.2.1.3. 172509 Produktyviųjų ir darbinių gyvulių vertės sumažėjimas (−)
1.4.2.2.2. 17251 Auginami ir penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai
1.4.2.2.2.1.   172510 Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo savikaina
1.4.2.2.2.2. 172511 Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų tikrosios vertės pokytis (+ / −)
1.4.2.2.2.3. 172519 Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų vertės sumažėjimas (−)
1.4.3. 173 Kitas turtas
1.4.3.1. 1730 Kito turto įsigijimo savikaina
1.4.3.2. 1731 Kito turto tikrosios vertės pokytis (+ / −)
1.4.3.3. 1739 Kito turto vertės sumažėjimas (−)
2. 2 TRUMPALAIKIS TURTAS
2.1. 20 Atsargos
2.1.1. 201 Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės
2.1.1.1. 2010 Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių įsigijimo savikaina
2.1.1.2. 2011 Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės kelyje
2.1.1.3. 2012 Žaliavos, medžiagos ir komplektavimo detalės pas trečiuosius asmenis
2.1.1.4. 2019 Žaliavų, medžiagų ir komplektavimo detalių vertės sumažėjimas (−)
2.1.2. 202 Nebaigta produkcija ir vykdomi darbai
2.1.2.1 2020 Nebaigta produkcija
2.1.2.1.1.   20200 Nebaigtos produkcijos savikaina
2.1.2.1.2. 20209 Nebaigtos produkcijos vertės sumažėjimas (−)
2.1.2.2. 2021 Vykdomi darbai
2.1.2.2.1.   20210 Vykdomų darbų savikaina
2.1.2.2.2. 20219 Vykdomų darbų vertės sumažėjimas (−)
2.1.3. 203 Produkcija
2.1.3.1. 2030 Produkcijos savikaina
2.1.3.2. 2035 Produkcija kelyje
2.1.3.3. 2036 Produkcija pas trečiuosius asmenis
2.1.3.4. 2039 Produkcijos vertės sumažėjimas (−)
2.1.4. 204 Pirktos prekės, skirtos perparduoti
2.1.4.1. 2040 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina
2.1.4.2. 2045 Pirktos prekės, skirtos perparduoti, kelyje
2.1.4.3. 2046 Pirktos prekės, skirtos perparduoti, pas trečiuosius asmenis
2.1.4.4. 2049 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, vertės sumažėjimas (−)
2.1.5. 205 Biologinis turtas
2.1.5.1. 2050 Gyvuliai ir kiti gyvūnai
2.1.5.1.1.   20500 Produktyvieji ir darbiniai gyvuliai
2.1.5.1.1.1.   205000 Produktyviųjų ir darbinių gyvulių įsigijimo savikaina
2.1.5.1.1.2. 205001 Produktyviųjų ir darbinių gyvulių tikrosios vertės pokytis (+ / −)
2.1.5.1.1.3. 205009 Produktyviųjų ir darbinių gyvulių vertės sumažėjimas (−)
2.1.5.1.2. 20501 Auginami ir penimi gyvuliai ir kiti gyvūnai
2.1.5.1.2.1.   205010 Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo savikaina
2.1.5.1.2.2. 205011 Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų tikrosios vertės pokytis (+ / −)
2.1.5.1.2.3. 205019 Auginamų ir penimų gyvulių ir kitų gyvūnų vertės sumažėjimas (−)
2.1.5.2. 2051 Pasėliai
2.1.5.2.1.   20510 Pasėlių savikaina
2.1.5.2.1.1.   20511 Pasėlių tikrosios vertės pokytis (+ / −)
2.1.5.2.1.2. 20519 Pasėlių vertės sumažėjimas (−)
2.1.6. 206 Ilgalaikis materialus turtas, skirtas parduoti
2.1.6.1. 2060 Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, savikaina
2.1.6.2. 2069 Ilgalaikio materialiojo turto, skirto parduoti, vertės sumažėjimas (−)
2.1.7. 207 Ilgalaikis nematerialus turtas, skirtas parduoti
2.1.7.1. 2070 Nematerialiojo turto, skirto parduoti, savikaina
2.1.7.2. 2079 Nematerialiojo turto, skirto parduoti, vertės sumažėjimas (−)
2.1.8. 208 Sumokėti avansai
2.1.8.1. 2080 Sumokėti avansai tiekėjams
2.1.8.2. 2084 Užstatas
2.1.8.3. 2089 Sumokėtų avansų vertės sumažėjimas (−)
2.2. 24 Per vienerius metus gautinos sumos
2.2.1. 241 Pirkėjų skolos
2.2.1.1 2410 Pirkėjų skolų vertė
2.2.1.2 2419 Pirkėjų skolų vertės sumažėjimas (−)
2.2.2. 242 Įmonių grupės įmonių skolos
2.2.2.1 2420 Patronuojančiosios įmonės skolos
2.2.2.1.1.   24200 Patronuojančiosios įmonės skolų vertė
2.2.2.1.2. 24209 Patronuojančiosios įmonės skolų vertės sumažėjimas (−)
2.2.2.2. 2421 Patronuojamųjų įmonių skolos
2.2.2.2.1.   24210 Patronuojamųjų įmonių skolų vertė
2.2.2.2.2. 24219 Patronuojamųjų įmonių skolų vertės sumažėjimas (−)
2.2.3. 243 Asocijuotų įmonių skolos
2.2.3.1. 2430 Asocijuotųjų įmonių skolų vertė
2.2.3.2. 2439 Asocijuotųjų įmonių skolų vertės sumažėjimas (−)
2.2.4. 244 Kitos gautinos sumos
2.2.4.1. 2440 Suteiktos paskolos
2.2.4.1.1.   24400 Suteiktų paskolų vertė
2.2.4.1.2. 24409 Suteiktų paskolų vertės sumažėjimas (−)
2.2.4.2. 2441 Gautinas pridėtinės vertės mokestis
2.2.4.3. 2442 Iš anksto sumokėtas pelno mokestis
2.2.4.4. 2443 Mokesčių permokos
2.2.4.5. 2444 VSDF skola įmonei
2.2.4.6. 2445 Iš atskaitingų asmenų gautinos sumos
2.2.4.6.1.   24450 Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertė
2.2.4.6.2. 24459 Iš atskaitingų asmenų gautinų sumų vertės sumažėjimas (−)
2.2.4.7. 2443 Kitos gautinos skolos
2.2.4.7.1.   24460 Kitų gautinos skolų vertė
2.2.4.7.2. 24469 Kitų gautinų skolų vertės sumažėjimas (−)
2.2.4.8. 2447 Su įmonės savininkais susijusios sumos
2.2.4.8.1.   24471 Įmonės savininkams avansu išmokėtas pelnas
2.2.4.8.2. 24472 Įmonės savininkų asmeniniams poreikiams išmokėtos lėšos
2.2.4.9. 2449 Kitos abejotinos skolos (−)
2.3. 26 Trumpalaikės investicijos
2.3.1. 261 Įmonių grupės įmonių akcijos
2.3.1.1 2610 Patronuojančiosios įmonės akcijų vertė
2.3.1.1.1.   26100 Patronuojančiosios įmonės akcijų įsigijimo savikaina
2.3.1.1.2. 26101 Patronuojančiosios įmonės akcijų tikrosios vertės pokytis (+ / −)
2.3.1.1.3. 26103 Patronuojančiosios įmonės akcijų vertės sumažėjimas (−)
2.3.1.2. 2611 Patronuojamųjų įmonių akcijų vertė
2.3.1.2.1.   26110 Patronuojamųjų įmonių akcijų įsigijimo savikaina
2.3.1.2.2. 26111 Patronuojamųjų įmonių akcijų tikrosios vertės pokytis (+ / −)
2.3.1.2.3. 26112 Patronuojamųjų įmonių akcijų vertės sumažėjimas (−)
2.3.2. 262 Kitos investicijos
2.3.2.1. 2620 Kitų įmonių nuosavybės vertybiniai popieriai
2.3.2.1.1.   26200 Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina
2.3.2.1.2. 26201 Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)
2.3.2.1.3. 26209 Kitų įmonių nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)
2.3.2.2. 2621 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai
2.3.2.2.1.   26210 Iki išpirkimo laikomi ne nuosavybės vertybiniai popieriai
2.3.2.2.1.1.   262100 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina
2.3.2.2.1.2. 262101 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių amortizuotos savikainos pokytis (+ / −)
2.3.2.2.1.3. 262109 Iki išpirkimo laikomų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)
2.3.2.2.2. 26211 Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai
2.3.2.2.2.1.   262100 Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių įsigijimo savikaina
2.3.2.2.2.2. 262111 Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)
2.3.2.2.2.3. 262119 Kitų ne nuosavybės vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)
2.3.2.3. 2622 Kiti vertybiniai popieriai
2.3.2.3.1.   26220 Kitų vertybinių popierių įsigijimo savikaina
2.3.2.3.2. 26221 Kitų vertybinių popierių tikrosios vertės pokytis (+ / −)
2.3.2.3.3. 26229 Kitų vertybinių popierių vertės sumažėjimas (−)
2.3.2.4. 2623 Terminuotieji indėliai
2.3.2.5. 2624 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs finansinis turtas
2.3.2.5.1.   26240 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio finansinio turto įsigijimo savikaina
2.3.2.5.2. 26241 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio finansinio turto tikrosios vertės pokytis (+ / −)
2.3.2.5.3. 26249 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradusio finansinio turto vertės sumažėjimas (−)
2.4. 27 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2.4.1. 271 Sąskaitos bankuose
2.4.2. 272 Kasa
2.4.3. 273 Pinigai kelyje
2.4.4. 274 Pinigų ekvivalentai
2.4.5. 279 Įšaldytos lėšos (-)
2.5. 29 Ateinančių laikotarpių sąnaudos ir sukauptos pajamos
2.5.1. 291 Ateinančių laikotarpių sąnaudos
2.5.2. 292 Sukauptos pajamos
3. 3 NUOSAVAS KAPITALAS
3.1. 30 Kapitalas
3.1.1. 301 Įstatinis pasirašytasis kapitalas (pagrindinis kapitalas)
3.1.1.1. 3011 Paprastosios akcijos
3.1.1.2. 3012 Privilegijuotosios akcijos
3.1.1.3. 3013 Darbuotojų akcijos
3.1.1.4. 3014 Pajai
3.1.2. 302 Pasirašytasis neapmokėtas kapitalas (-)
3.1.3. 303 Savos akcijos (pajai) (-)
3.1.4. 305 Įmonės savininko kapitalas
3.1.5. 306 Turtą, kuris pagal įstatymus gali būti tik valstybės nuosavybė, atitinkantis kapitalas
3.1.6. 307 Centralizuotai valdomą valstybės turtą atitinkantis kapitalas
3.1.7. 308 Savininkų įnašai
3.1.8. 309 Nesumokėti savininkų įnašai (-)
3.2. 31 Akcijų priedai
3.3. 32 Perkainojimo rezervas
3.3.1. 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas
3.3.2. 322 Finansinio turto perkainojimo rezervas
3.4. 33 Rezervai
3.4.1. 331 Privalomasis arba atsargos (rezervinis) kapitalas
3.4.2. 332 Savoms akcijoms įsigyti
3.4.3. 333 Kiti rezervai
3.5. 34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
3.5.1. 341 Ataskaitinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
3.5.1.1. 3411 Pelno (nuostolių) ataskaitoje pripažintas ataskaitinių metų grynasis pelnas (nuostoliai)
3.5.1.2. 3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
3.5.2. 342 Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
3.5.2.1. 3421 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
3.5.2.2. 3422 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)
3.5.2.3. 3423 Ankstesnių metų pelnas (nuostoliai) dėl apskaitos politikos keitimo
3.5.2.4. 3424 Ankstesnių metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)
3.6. 390 Bendra sąskaitų suvestinė
4. 4 ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. 40 Dotacijos ir subsidijos
4.1.1. 401 Su turtu susijusios dotacijos
4.1.2. 402 Su pajamomis susijusios dotacijos
4.2. 41 Atidėjiniai
4.2.1. 411 Pensijų ir panašių įsipareigojimų atidėjiniai
4.2.2. 412 Mokesčių atidėjiniai
4.2.3. 413 Kiti atidėjiniai
4.3. 42 Po vienerių metų mokėtinos sumos ir kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
4.3.1. 421 Skoliniai įsipareigojimai
4.3.1.1. 4210 Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius
4.3.1.2. 4211 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
4.3.1.3. 4213 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai
4.3.1.4. 4214 Kiti skoliniai įsipareigojimai
4.3.2. 422 Skolos kredito įstaigoms
4.3.2.1. 4220 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal paskolų sutartis
4.3.2.2. 4221 Kiti įsipareigojimai
4.3.3. 423 Gauti avansai
4.3.3.1. 4230 Iš pirkėjų gauti avansai
4.3.3.2. 4231 Iš paslaugų gavėjų gauti avansai
4.3.4. 424 Skolos tiekėjams
4.3.5. 425 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
4.3.6. 426 Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
4.3.6.1. 4260 Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos
4.3.6.2. 4261 Patronuojamosioms įmonėms mokėtinos sumos
4.3.7. 427 Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
4.3.8. 428 Kitos mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai
4.4. 44 Per vienus metus mokėtinos sumos ir kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
4.4.1. 440 Skoliniai įsipareigojimai
4.4.1.1. 4400 Skolos pagal ne nuosavybės vertybinius popierius
4.4.1.2. 4401 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
4.4.1.3. 4402 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę įsipareigojimai
4.4.1.4. 4403 Kitų ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
4.4.1.5. 4404 Kiti skoliniai įsipareigojimai
4.4.2. 441 Skolos kredito įstaigoms
4.4.2.1. 4410 Įsipareigojimai pagal trumpalaikių paskolų sutartis
4.4.2.2. 4411 Skolų kredito įstaigoms einamųjų metų dalis
4.4.2.3. 4413 Kiti įsipareigojimai
4.4.3. 442 Gauti avansai
4.4.3.1. 4420 Iš pirkėjų gauti avansai
4.4.3.2. 4421 Iš paslaugų gavėjų gauti avansai
4.4.4. 443 Skolos tiekėjams
4.4.4.1. 4430 Skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas
4.4.4.2. 4431 Kitos skolos tiekėjams
4.4.5. 444 Pagal vekselius ir čekius mokėtinos sumos
4.4.6. 445 Įmonių grupės įmonėms mokėtinos sumos
4.4.6.1. 4450 Patronuojančiajai įmonei mokėtinos sumos
4.4.6.2. 4451 Patronuojamosioms įmonėms mokėtinos sumos
4.4.7. 446 Asocijuotosioms įmonėms mokėtinos sumos
4.4.8. 447 Pelno mokesčio įsipareigojimai
4.4.8.1. 4470 Pelno mokesčio įsipareigojimai
4.4.8.2. 4471 Kiti panašūs įsipareigojimai
4.4.9. 448 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
4.4.9.1. 4480 Mokėtinas darbo užmokestis
4.4.9.2. 4481 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
4.4.9.3. 4482 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
4.4.9.4. 4483 Mokėtinos garantinio fondo įmokos
4.4.9.5. 4484 Kitos išmokos darbuotojams
4.4.9.6. 4485 Atostoginių kaupiniai
4.4.9.7. 4486 Mokėtinos privalomojo sveikatos draudimo įmokos
4.4.10. 449 Kitos mokėtinos sumos
4.4.10.1. 4490 Mokėtini dividendai
4.4.10.2. 4491 Mokėtinos tantjemos
4.4.10.3. 4492 Mokėtinas pridėtinės vertės mokestis
4.4.10.4. 4493 Kiti į biudžetą mokėtini mokesčiai
4.4.10.5. 4494 Kitos mokėtinos sumos
4.4.10.6. 4495 Įmonės savininkams mokėtinos sumos
4.5. 49 Sukauptos sąnaudos ir ateinančių laikotarpių pajamos
4.5.1. 491 Sukauptos sąnaudos
4.5.2. 492 Ateinančių laikotarpių pajamos
5. 5 PAJAMOS
5.1. 50 Pardavimo pajamos
5.1.1. 500 Prekių ir paslaugų pajamos
5.1.1.1. 5000 Parduotų prekių pajamos
5.1.1.2. 5001 Suteiktų paslaugų pajamos
5.1.2. 509 Nuolaidos, grąžinimas (−)
5.2. 51 Pajamos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio
5.3. 54 Kitos veiklos pajamos
5.3.1.   5400 Ilgalaikio turto perleidimo pelnas
5.3.2. 5401 Kitos pajamos
5.4. 55 Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas pajamos
5.4.1.   5500 Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas dividendai
5.4.2. 5501 Investicijų į patronuojančiosios, patronuojamųjų ir asocijuotųjų įmonių akcijas perleidimo pelnas
5.4. 56 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų pajamos
5.4.1.   5600 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų palūkanų pajamos
5.4.2. 5601 Kitų ilgalaikių investicijų ir paskolų perleidimo pelnas
5.4.3. 5604 Kitų ilgalaikių investicijų dividendai
5.4.4. 5609 Kitos pajamos
5.5. 58 Kitos palūkanų ir panašios pajamos
5.5.1.   5802 Kitų suteiktų paskolų palūkanų pajamos
5.5.2. 5803 Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka
5.5.3. 5804 Baudų ir delspinigių pajamos
5.5.4. 5805 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradęs pelnas
5.5.5. 5808 Investicijų tikrosios vertės padidėjimo pelnas
5.5.6. 5809 Investicijų perleidimo pelnas
5.5.7. 5810 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
6. 6 SĄNAUDOS
6.1. 60 Pardavimo savikaina
6.1.1. 600 Parduotų prekių ir suteiktų paslaugų savikaina
6.1.1.2. 6000 Parduotų prekių savikaina
6.1.1.3. 6001 Suteiktų paslaugų savikaina
6.1.1.4. 6002 Įsigytų prekių ir paslaugų savikaina
6.1.1.5. 6003 Tiesioginės gamybos išlaidos
6.1.1.6 6004 Netiesioginės gamybos išlaidos
6.1.1.7. 6005 Atsargų padidėjimas (sumažėjimas)
6.1.2. 609 Nuolaidos, grąžinimas (−)
6.2. 61 Sąnaudos dėl biologinio turto tikrosios vertės pokyčio
6.3. 62 Pardavimo sąnaudos
6.3.1.   6200 Komisiniai mokesčiai pardavėjams
6.3.2. 6201 Prekybos pastatų ir įrangos vertės nusidėvėjimas
6.3.3. 6202 Paslaugų ir prekių reklamos sąnaudos
6.3.4. 6203 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos
6.3.5. 6204 Atidėjinių sąnaudos
6.3.6. 6208 Kitos pardavimo sąnaudos
6.3.7. 6209 Gautos nuolaidos (−)
6.4. 63 Bendrosios ir administracinės sąnaudos
6.4.1.   6300 Nuomos sąnaudos
6.4.2. 6301 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos
6.4.3. 6302 Išmokų tretiesiems asmenims sąnaudos
6.4.4. 6303 Draudimo sąnaudos
6.4.5. 6304 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios sąnaudos
6.4.6. 6305 Tantjemos ir kitos panašios išmokos
6.4.7. 6306 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos
6.4.8. 6307 Nematerialiojo turto vertės amortizacijos sąnaudos
6.4.9. 6308 Veiklos mokesčių sąnaudos
6.4.9.1.   63080 Nekilnojamojo turto mokesčio sąnaudos
6.4.9.2. 63081 Neatskaitomo pridėtinės vertės mokesčio sąnaudos
6.4.9.3. 63082 Aplinkos teršimo mokesčio sąnaudos
6.4.9.4. 63083 Kitų mokesčių sąnaudos
6.4.10. 6309 Turto vertės sumažėjimo sąnaudos
6.4.10.1.   63090 Pirkėjų skolų vertės sumažėjimo sąnaudos
6.4.10.2. 63091 Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos
6.4.10.3. 63092 Nematerialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos
6.4.10.4. 63093 Ilgalaikio materialiojo turto vertės sumažėjimo sąnaudos
6.4.10.5. 93094 Kito turto vertės sumažėjimo sąnaudos
6.4.11. 6310 Atidėjinių sąnaudos
6.4.12. 6311 Baudų ir delspinigių sąnaudos
6.4.13. 6312 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos
6.4.14. 6313 Gautos nuolaidos (−)
6.5. 64 Kitõs veiklos sąnaudos
6.5.1.   6400 Ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai
6.5.2. 6401 Kitos sąnaudos
6.6. 67 Finansinio turto ir trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimas
6.6.1.   6701 Ilgalaikio finansinio turto vertės sumažėjimo sąnaudos
6.6.2. 6702 Trumpalaikių investicijų vertės sumažėjimo sąnaudos
6.7. 68 Palūkanų ir kitos panašios sąnaudos
6.7.1.   6800 Įmonių grupės įmonėms suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos
6.7.1.1.   68001 Patronuojančiajai įmonei suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos
6.7.1.2. 68002 Patronuojamosioms įmonėms suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos
6.7.2. 6801 Asocijuotosioms įmonėms suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos
6.7.3. 6802 Kitų suteiktų paskolų palūkanų sąnaudos
6.7.4. 6803 Neigiama valiutų kursų pokyčio įtaka
6.7.5. 6804 Baudų ir delspinigių sąnaudos
6.7.6. 6805 Iš išvestinių finansinių priemonių atsiradę nuostoliai
6.7.7. 6806 Palūkanų sąnaudos už finansinės nuomos būdu įsigyjamą turtą
6.7.8. 6808 Investicijų tikrosios vertės sumažėjimo nuostoliai
6.7.9. 6809 Investicijų perleidimo nuostoliai
6.7.10. 6810 Kitos finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
6.8. 69 Pelno ir panašūs mokesčiai
6.8.1.   6900 Ataskaitinių metų pelno ir panašūs mokesčiai
6.8.2. 6901 Atidėtojo pelno mokesčio sąnaudos (pajamos)


<< Grįžti