eLABa PUBLIKACIJŲ RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS

Klasifikatorius viename lape lietuvių ir anglų kalbomis.

MOKSLO IR MENO PUBLIKACIJOS (PDB)

K KNYGOS 
  K1 MOKSLO LEIDINIAI
  K1a Monografija
Recenzuotas leidinys, kuriame sistemingai ir išsamiai išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba krypčiai savi moksliškumo elementai; turintis ISBN numerį, o išleistas lietuvių kalba – pageidautina santrauką anglų, prancūzų arba vokiečių kalba. Mažiausia mokslo monografijos apimtis – 8 autoriniai lankai. Pageidautina, kad leidinyje būtų įrašytas žodis "monografija", nurodyti recenzentai.
K1b Mokslo studija
Recenzuotas leidinys, atitinkantis mokslo monografijai keliamus reikalavimus (išskyrus apimties). Mažiausia mokslo studijos apimtis – 2 autoriniai lankai. Pageidautina, kad leidinyje būtų įrašyti žodžiai "mokslo studija", nurodyti recenzentai.
K1c Sintezės mokslo darbas
Darbas, sintetinantis humanitarinių ar socialinių mokslų sričių mokslo krypties disciplinas ar tarpdalykinio pobūdžio tyrimus, pateiktus mokslo monografijose, mokslo studijose bei mokslo straipsniuose, atitinkantis mokslo monografijai keliamus reikalavimus (išskyrus apimties). Mažiausia sintezės mokslo darbo apimtis – 2 autoriniai lankai.
K2 STUDIJŲ IR MOKOMIEJI LEIDINIAI
  K2a Vadovėlis
Nustatyta tvarka recenzuotas, vadovėlio žymą ir ISBN numerį turintis, aukštojo mokslo studijoms skirtas originalus (autorinis) leidinys, kuriame suprantamai, sistemingai, pagal didaktikos principus dėstomi tam tikros mokslinės ir (ar) praktinės veiklos srities žinių pagrindai.
K2b Mokomoji knyga
Nustatyta tvarka recenzuotas, mokomosios knygos žymą ir ISBN numerį turintis, aukštojo mokslo studijoms skirtas leidinys, kuriame pateikiama teorinio, praktinio pobūdžio medžiaga vieno ar kelių dėstomų dalykų žinioms įsisavinti.
K2c Metodinė priemonė
Nustatyta tvarka išleistas kitas, vadovėlio ar mokomosios knygos kategorijai nepriskirtas, ISBN numerį turintis, aukštojo mokslo studijoms skirtas leidinys (laboratorinių darbų, pratybų metodiniai nurodymai, žodynėliai, uždavinynai, pratimų rinkiniai ir kt.). 
K2d Atvejo studija
Nustatyta tvarka recenzuotas, atvejo studijos (aprašymo) žymą ir ISBN numerį turintis, aukštojo mokslo studijų procese naudojamas, konkretų (realaus gyvenimo) įvykį, situaciją, įmonę, organizaciją, gaminį, produktą, modelį aprašantis leidinys, kuriame pateikiami duomenys ir situacija, suformuluotas sprendimo reikalaujantis tikslas, klausimai, problemos ir (ar) užduotys. Taip pat pateikiamos darbo su atveju gairės studentui ir dėstytojui bei kita papildanti informacija, jei yra numatyta.
K2e Mokomasis leidinys
Ne aukštojo mokslo studijoms skirtas vadovėlis, mokomoji knyga, metodinė priemonė, leidinys neformaliam švietimui.
K3  TAIKOMŲJŲ MOKSLO DARBŲ LEIDINIAI 
  K3a Žodynas  
Kalbotyros mokslo leidinys, sudarytas iš naujai surinktų ir (ar) pagal naują mokslinę metodiką atrinktų, klasifikuojamų ir pateikiamų leksikografinių išteklių sistemos ir skirtas mokslo ir studijų reikmėms.
K3b Žinynas, vadovas
Leidinys, kuriame pateikiamos trumpos mokslinio, gamybinio ar taikomojo pobūdžio žinios, išdėstytos abėcėline, sistemine ar chronologine tvarka.
K3c Enciklopedija
Enciklopedijos žymą turintis leidinys, kuriame pateikiama mokslinės ar praktinės veiklos sričių svarbiausių žinių visuma. Informacija pateikiama straipsniais, išdėstytais antraščių abėcėlės tvarka, teminiu ar sisteminiu principu.
K3d Atlasas, žemėlapis
Atlasas – sisteminis žemėlapių rinkinys, išleistas knygos pavidalu ar atskirais lapais sudėtas į aplanką.
Žemėlapis – sumažintas viso žemės paviršiaus ar jo dalies atvaizdas plokštumoje, rodantis objektų arba reiškinių erdvinį pasiskirstymą ir jų tarpusavio ryšį.
K3e Mokslinis šaltinio leidimas
Recenzuotas leidinys, pateikiantis archyvinius dokumentus, kalbos ir raštijos paminklus, meno veikalus ir kitus tekstinius ir audiovizualinius šaltinius, kuriam būdingas mokslinis medžiagos atrinkimas, parengimas ir pateikimas reflektuojant jo principus bei pateikiant atitinkamus komentarus, rodykles ir kt. Skelbiami objektai mokslinėse šaltinių publikacijose gali būti pateikiami faksimilėmis, transkripcijomis, vertimais, kritinėmis rekonstrukcijomis, skaitmeniniais archyvais, skaitmeninėmis duomenų bazėmis ir kitais šaltinio tyrimų bei tekstologinių metodologijų numatytais būdais.
K3f Teisės akto projektas, komentaras
Kodeksas, įstatymas ir nauja jo redakcija, parengta Lietuvos Respublikos valdžios institucijos darbo grupėje. Kitas Lietuvos Respublikos ar tarptautinės institucijos publikuotas teisinio dokumento komentaras. 
K3g Mokslo tiriamojo darbo, projekto, kita ataskaita
Leidinys, kuriame pateikti oficialūs asmens ar organizacijos per tam tikrą laiką nuveikto darbo rezultatai (ataskaita, galimybių studija). Viešai publikuota ataskaita, turinti ISBN ar ISSN, arba pagal tyrimus finansuojančios ar mokslo ir studijų institucijos tvarką patvirtinta ataskaita.
K3h Kitas taikomojo mokslo darbo leidinys
Nepriskirtas aukščiau išvardintiems (K3a - K3g) taikomojo mokslo darbų leidiniams. Pavyzdžiui, (bio)bibliografijos, sisteminiai katalogai, moksliniai paminklų sąvadai.
K4  MENO IR KITI LEIDINIAI
  K4a Meno leidinys
Meno srities leidinys (meno darbų katalogas, meno albumas, meno kritikos ar meninio tyrimo leidinys).
K4b Mokslo, meno populiarinimo leidinys
Mokslo, meno populiarinimo leidinys – tai leidinys, kuriame ne specialistui suprantama forma ir stiliumi aprašomi mokslo, meno, kultūros, technikos naujovės ir aktualijos.
K4c Publicistinis leidinys
Publicistinis leidinys – tai literatūros kūrinys, kuriame aptariami aktualūs visuomenės politinio, kultūrinio ir kt. gyvenimo klausimai. 
K4d Parodos katalogas 
Informacinis leidinys skirtas mokslo, meno parodos sklaidai.
K4e Kitas leidinys
Leidinys, nepriskirtas aukščiau apibrėžtoms (K4a–K4d) leidinių grupėms.
K5 SUDARYTI MOKSLO DARBAI
  Sudarytas mokslo darbas – originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas, priskiriamas sudarytojui, nurodytam leidinio antraštiniame puslapyje ir (ar) metrikoje, išskyrus periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbą ir konferencijų pranešimų tezių leidinius.
Y KNYGŲ DALYS
  Knygos dalis – neperiodinio mokslo, studijų ar mokomojo leidinio, išskyrus konferencijos darbų leidinį, dalis (skyrius). Šią publikacijos rūšį galima pasirinkti tuo atveju, kai aiškiai nurodyta knygos dalies (skyriaus) autorystė.
Y1 Monografijos dalis 
Y2 Mokslo studijos dalis 
Y3 Sintezės mokslo darbo dalis 
Y4 Vadovėlio dalis 
Y5 Mokomosios knygos dalis
Y6 Mokslo, meno populiarinimo knygos dalis
Y7 Kitos knygos dalis 
S STRAIPSNIAI
  Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas recenzuotame leidinyje, turintis konkrečiai mokslo krypčiai įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis tos mokslo krypties moksliškumo kriterijus. Mažiausia įskaitoma mokslo straipsnio apimtis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 0,25 autorinio lanko.
S1 Straipsnis Web of Science DB
Mokslo straipsnis recenzuotame mokslo leidinyje, referuojamame Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index.
S1 priskiriamas straipsniui, nepriklausomai ar žurnalas turi cituojamumo rodiklį, ar ne. Šiai publikacijos rūšiai priskiriamas straipsnis, turintis dokumento tipą:
Article, Review. Taip pat priskiriamas ir Book Citation Index referuojamas straipsnis - knygos dalis, jei nėra monografijoje ar konferencijos darbų leidinyje.
Jei straipsnis yra leidinyje, referuojamame vienoje iš aukščiau minėtų
Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazių, bet turi kitus dokumento tipus, jis priskiriamas kitai publikacijų rūšiai (žr. S7, C1).
S2 Straipsnis Scopus DB
Mokslo straipsnis recenzuotame mokslo leidinyje, referuojamame Elsevier Scopus duomenų bazėje, kuris neindeksuojamas Clarivate Analytics Web of Science DB (žr. S1). Šiai publikacijos rūšiai priskiriami straipsniai, turintys dokumento tipą: Article, Review, atsižvelgus į straipsnio turinį.
S3 Straipsnis kitoje DB
Mokslo straipsnis recenzuotame mokslo leidinyje, referuojamame tarptautinėje mokslinės informacijos duomenų bazėje. Jei straipsnis referuojamas bent vienoje eLABa klasifikatoriaus DB, išskyrus Clarivate Analytics Web of Science ir Elsevier Scopus duomenų bazes (žr. S1, S2). Šiai publikacijos rūšiai priskiriami straipsniai, turintys dokumento tipą: Article, Review. 
S4 Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje
Mokslo straipsnis recenzuotame periodiniame, tęstiniame ar vienkartiniame mokslo leidinyje, nereferuojamame tarptautinėje duomenų bazėje. Leidinyje turi būti nurodyta redkolegija ir (ar) recenzentai, ar leidinys (leidinio straipsniai) recenzuoti.
S5 Straipsnis meno, kultūros, profesiniame leidinyje 
Publikacijos rūšis netapati mokslo, meno populiarinimui. Mokslo publikacija su moksliniu aparatu; mažiausia apimtis 0,25 autorinio lanko. Meno publikacija be mokslinio aparato; apimties reikalavimai netaikomi.
S6 Straipsnis mokslo, meno populiarinimo leidinyje
Straipsnis, paskelbtas mokslo, meno populiarinimo periodiniame leidinyje, skirtame skaitytojams ne specialistams. Apimties reikalavimai netaikomi.
S7 Apžvalginis, informacinis, enciklopedinis straipsnis mokslo leidinyje
Priskiriama ir tuo atveju, jei straipsnis referuojamas Clarivate Analytics Web of Science, Elsevier Scopus ar kitose duomenų bazėse, bet turi dokumento tipą: Editorial Materials, Biographical Item, Letter, Note, Short Survey, Discussion. Enciklopedinis straipsnis ne mažesnės nei 1 puslapio apimties.
S8 Mokslinio šaltinio publikacija (straipsnis)
Tas pats kaip "Mokslinis šaltinio leidimas", tik straipsnis (žr. K3e).
S9 Straipsnis žiniasklaidoje
Straipsnis, rašytinis pasisakymas, paskelbtas periodinėje spaudoje, visuomeniniame ir (ar) mokslo sklaidos internetiniame portale, kai yra aiškiai nurodyta autorystė ir laisva prieiga bei turinys siejasi su akademinės veiklos tematika.
S10 Bibliografija (straipsnis)
Bibliografija, paskelbta serialiniame leidinyje. 
C MOKSLO DARBŲ RECENZIJOS
  Mokslo darbo recenzija – paskelbto mokslo darbo kritinis analitinis vertinimas, kurio turinį sudaro jo pristatymas, išsamus ir argumentuotas vertinimas bei kritika, kur ne tik diskutuojama su šio darbo koncepcija ar diskusijos pagrindu iškeliama ir argumentuotai svarstoma teorinė, metodologinė ar interpretacinė problema, bet padaromos išvados ir nurodoma naudota literatūra; mažiausia apimtis – 0,25 autorinio lanko.
C1 Recenzija Web of Science DB
Recenzija leidinyje, referuojamame Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index.
Priskiriama publikacija, turinti dokumento tipą
Book Review (žr. S1).
C2 Recenzija Scopus DB
Recenzija leidinyje, referuojamame Elsevier Scopus DB, išskyrus Clarivate Analytics Web of Science DB (žr. C1, S2). Priskiriama publikacija, turinti dokumento tipą Review, atitinkanti knygos recenzijos turinį.
C3 Recenzija kitoje DB
Recenzija leidinyje, referuojamame bent vienoje eLABa Duomenų bazių klasifikatoriuje esančioje DB, išskyrus Clarivate Analytics Web of Science ir Elsevier Scopus duomenų bazėse (žr. C1, C2, S3).
C4 Recenzija kitame recenzuojamame leidinyje (žr. S4)
C5 Recenzija meno, kultūros, profesiniame leidinyje (žr. S5)
C6 Recenzija mokslo, meno populiarinimo leidinyje (žr. S6)
P STRAIPSNIAI MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ DARBŲ LEIDINIUOSE
  Mokslinės konferencijos darbų leidinys – tai periodinis, tęstinis arba vienkartinis mokslo leidinys, kuriame paskelbti mokslinės konferencijos pranešimų tekstai ir pagalbinė (iliustracinė) medžiaga.
P1 Straipsniai recenzuojamuose mokslinių konferencijų darbų leidiniuose
  P1a Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB
Straipsnis konferencijos darbų leidinyje, referuojamame Clarivate Analytics Web of Science Conference ir randamas duomenų bazėse: Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH).
Šiai publikacijos rūšiai priskiriamas straipsnis, turintis dokumento tipą Proceedings Paper.
P1b Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Scopus DB
Straipsnis konferencijos darbų leidinyje, referuojamame Elsevier Scopus DB, išskyrus Clarivate Analytic Web of Science DB (žr. P1a).
Šiai publikacijos rūšiai priskiriamas straipsnis, turintis dokumento tipą
Conference Paper. 
P1c Straipsnis konferencijos darbų leidinyje kitoje DB
Straipsnis konferencijos darbų leidinyje, referuojamame kitoje tarptautinėje duomenų bazėje. Šiai publikacijos rūšiai priskiriamas straipsnis, turintis dokumento tipą Proceedings Paper, Conference Paper ir randamas bent vienoje eLABa klasifikatoriaus duomenų bazėje, išskyrus Clarivate Analytic Web of Science ir Elsevier Scopus. (žr. P1a, P1b). 
P1d Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje
Straipsnis konferencijų darbų leidinyje, nereferuojamame tarptautinėje duomenų bazėje. 
P2 Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje
T MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS
  Mokslinės tezės – glaustai išdėstyti pagrindiniai mokslinio pranešimo teiginiai, atskleidžiantys tyrimų reikalingumą, esmę ir jų reikšmę mokslo plėtrai.
T1 Konferencijos pranešimo tezės tarptautinėse DB
Konferencijos pranešimo tezės leidinyje, referuojamame eLABa klasifikatoriaus duomenų bazėje.
T2 Konferencijos pranešimo tezės 
Konferencijos pranešimo tezės leidinyje, turinčiame ISBN ar ISSN.
T3 Kitos konferencijos pranešimo tezės
Konferencijos pranešimo tezės leidinyje, neturinčiame ISSN ar ISBN, arba konferencijos tinklalapyje.
N PATENTAI IR PATENTINĖS PARAIŠKOS
  N1 Patentas – juridinis dokumentas, patvirtinantis išradimo autorystę ir patento savininko išimtinę teisę tuo išradimu naudotis.
  N1a Patentai, įregistruoti Europos patentų biure EPO
N1b Patentai, įregistruoti JAV patentų ir prekių ženklų biure USPTO
N1c Patentai, įregistruoti Japonijos patentų biure JPO
N1d Patentai, įregistruoti Korėjos bei Kinijos patentų biuruose
N1e Patentai, įregistruoti Lietuvos patentų biure
N1f Patentai, įregistruoti kitose šalyse
N2 Patentinė paraiška – registruojama, kai paskelbiama nacionalinėse ar tarptautinėse patentų ir patentinių paraiškų duomenų bazėse. Išradėjui gavus patentą, publikacijos rūšis nekeičiama, kuriamas naujas įrašas – patento.
  N2a Patentinė paraiška Europos patentų biurui EPO
N2b Patentinė paraiška JAV patentų ir prekių ženklų biurui USPTO
N2c Patentinė paraiška Japonijos patentų biurui JPO
N2d Patentinė paraiška Korėjos bei Kinijos patentų biurams
N2e Patentinė paraiška Lietuvos patentų biurui
N2f Patentinė paraiška kitų šalių patentų biurams
N2g Patentinė paraiška WIPO biurui
V VERTIMAI 
  V1 Mokslinis vertimo leidimas – recenzuotas aktualaus arba istoriškai reikšmingo veikalo vertimas iš lietuvių kalbos ar į lietuvių kalbą su atitinkamu aparatu (palydimieji tyrimai, komentarai ir kt.), kuris pasižymi sistemišku intelektualiosios kalbos kūrimu. 
  V1a Mokslinio teksto vertimas. Knyga
V1b Mokslinio teksto vertimas. Knygos dalis
V1c Mokslinio teksto vertimas. Straipsnis
V2 Mokomojo teksto vertimas
  V2a Mokomojo teksto vertimas. Knyga
V2b Mokomojo teksto vertimas. Knygos dalis
V2c Mokomojo teksto vertimas. Straipsnis
V3  Grožinio, publicistinio teksto vertimas
  V3a Grožinio, publicistinio teksto vertimas. Knyga
V3b Grožinio, publicistinio teksto vertimas. Knygos dalis
V3c Grožinio, publicistinio teksto vertimas. Straipsnis
M MENO DARBAI
  Meno darbas – meno kūrinys, jo unikalus (tų pačių metų, konteksto ir atlikėjų sudėties) atlikimas, skelbimas, realizavimas ir meninis tyrimas, moderavimo ar kuratorinis darbas.
M1 Muzikos darbas
M2 Dailės darbas
Apima ir medijų meno bei meno objektų restauravimo darbus.
M3 Dizaino darbas
M4 Architektūros darbas
M5 Teatro darbas
M6 Kino darbas
M7 Šokio darbas
M8 Tarpkryptinio (tarpdisciplininio) meno darbas
M9 Rašytinės kūrybos kūrinys
R MOKSLO, MENO SKLAIDOS MULTIMEDIJA
  R1 Mokslinių konferencijų pranešimai
  Mokslinės konferencijos pranešimai pateikti konferencijos svetainėje.
R1a Mokslinės konferencijos pranešimas. Vaizdo arba (ir) garso įrašas
R1b Mokslinės konferencijos pranešimas. Pranešimo skaidrės
R2 Mokslo, meno žinių sklaida
  Mokslo, meno žinių skleidimas specialistams arba plačiajai visuomenei skaitmeninėje erdvėje.
R2a Mokslo, meno žinių sklaida. Vaizdo arba (ir) garso įrašas
Paskelbtas visuomeniniame ir (ar) mokslo sklaidos internetiniame portale, kai yra aiškiai nurodyta autorystė, prieskyra institucijai, turinys siejasi su akademinės veiklos tematika ir yra atvira prieiga.
R2b Mokslo, meno žinių sklaida. Pranešimo skaidrės
A AUGALŲ IR GYVŪNŲ VEISLĖS
  A1 Augalų veislė
  A1a Tarptautinę ekspertizę praėjusi augalų veislė
A1a1 Europos specializuotuose centruose ekspertizę praėjusi nedekoratyvinių augalų veislė
Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusi augalų, išskyrus dekoratyvinius, veislė. Pateikiama Reports on Technical Examination of the DUS Testing.
A1a2 Europos centruose ekspertizę praėjusi dekoratyvinių augalų veislė
Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusi dekoratyvinių augalų veislė. Pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing.
A1a3 Kita tarptautinę ekspertizę praėjusi augalų veislė
A1b Lietuvoje registruota augalų veislė
A2 Gyvūnų veislė
  A2a Tarptautinę ekspertizę praėjusi gyvūnų veislė
Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusi gyvūnų veislė. Pateikiama Reports on Technical Examination of the DUS Testing.
A2b Lietuvoje registruota gyvūnų veislė
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registruota ūkinių (produkcijos) gyvūnų veislė. Lietuvos gyvūnų augintinių draugijos ar asociacijos užregistruota gyvūnų veislė.
A3 Organizmų rūšis
  A3a Tarptautinę ekspertizę praėjusi organizmų rūšis
Tarptautinę ekspertizę praėjusi mokslui organizmų rūšis (tipinis egzempliorius (standartas) nurodytoje mokslinėje kolekcijoje; patalpinimas tarptautiniame organizmų grupės kataloge).
A3b Lietuvoje registruota organizmų rūšis
D DUOMENŲ RINKINYS
  Moksliškai susistemintas duomenų rinkinys yra registruotas ir turintis globaliai unikalų nuolatinį skaitmeninio objekto identifikatorių skaitmeninis archyvas, skaitmeninė duomenų bazė ar skaitmeninis teksto, garso ir (ar) vaizdo kūrinių leidimas, sukurtas skaitmeninant esamus tradicinės formos archyvus, kartotekas ar leidinius bei parengiant naujus elektroninius duomenų rinkinius jiems taikant specialius medžiagos atrankos kriterijus, klasifikavimo būdus, metaduomenis bei programinę įrangą, pranokstančią įprastas programines priemones.
STUDIJŲ BAIGIAMIEJI DARBAI IR DISERTACIJOS (ETD)
ETD_BAK Bakalauro darbas
ETD_MGR Magistro darbas
ETD_PS Profesinių studijų darbas
ETD_DR Daktaro disertacija
ETD_DR_S Daktaro disertacijos santrauka
ETD_DR_M Daktaro meno projektas
ETD_HBL_A Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga
ETD_HBL Habilitacinis darbas
ETD_HBL_S Habilitacinio darbo santrauka
       
       
 eLABa CLASSIFICATION SYSTEM FOR VARIOUS TYPES OF DOCUMENTS 

eLABa CLASSIFICATION SYSTEM FOR VARIOUS TYPES OF DOCUMENTS

SCIENTIFIC AND ART PUBLICATIONS (PDB)

K BOOKS
K1  SCIENTIFIC PUBLICATIONS
K1a Monograph
A peer-reviewed publication presenting a systematic and thorough research on a single topic (subject), containing necessary elements of novelty and a scientific character inherent for a particular  area or field of science; has an ISBN number, and if published in the Lithuanian language, preferably supplied with an abstract in English, French or German language. The minimum length of a scientific monograph is eight author's sheets (1 author’s sheet being 40,000 characters). It is desirable that the term “monograph” and its reviewers would be indicated somewhere in the publication.
K1b  Scientific study 
A peer-reviewed publication complying with the requirements for a scientific monograph (except for the length). The minimum length of a scientific study is two author's sheets (1 author’s sheet being 40,000 characters). It is desirable that the term “scientific study” and its reviewers would be indicated somewhere in the publication. 
K1c Synthesizing scientific article
An article publication synthesizing disciplines in the science field of humanities or social sciences or interdisciplinary research, presented in scientific monographs, scientific studies and  scientific articles that meet the requirements for a scientific monograph (except for the length). The minimum length of a synthesizing scientific article is two author's sheets.
K2 PUBLICATIONS FOR STUDIES AND TEACHING 
K2a Textbook
An original (author developed) publication presenting the basic knowledge in a particular field of scientific and/or practical activity that is laid out in an understandable and systematic way in line with the principles of didactics; it is peer-reviewed according to an established procedure, has an indication of a textbook and an ISBN number, and intended for higher education studies. 
K2b Educational book 
A publication containing theoretical and practical material that is necessary for the acquiring of knowledge taught in one or several study subjects; it is peer-reviewed according to an established procedure, has an indication of a teaching book and an ISBN number, and intended for higher education studies. 
K2c Methodical handbook 
A publication published according to an established procedure, that cannot be attributed to the categories of a textbook or a teaching book, containing an ISBN number and intended for higher education studies (methodical instructions for laboratory works or seminars, glossaries,  task books, exercise books and other).
K2d Case study 
A publication that is peer-reviewed according to an established procedure, containing an indication of a case study (description) and an ISBN number, used in the process of higher education studies, providing a description of a specific (real life) event, situation, enterprise, organization, product, commodity, model alongside with the data and context that also contains an established goal, questions, issues and/or tasks requiring a solution. 
K2e Teaching publication
A textbook, teaching book, methodical handbook that is not intended for higher education studies, a publication for non-formal education. 
K3 APPLIED SCIENCE PUBLICATIONS 
K3a Dictionary
A publication of linguistics consisting of a system of lexicographic resources newly collected and/or selected, classified and presented according to a new scientific methodology and intended for the needs of science and studies.
K3b Manual, guidebook 
A publication containing concise scholarly, industrial or applied knowledge arranged in alphabetical, systematic or chronological order. 
K3c Encyclopaedia
A publication presenting a set of essential knowledge in the fields of scientific or practical activity and containing an indication of an encyclopaedia. Information is presented in  articles that are arranged in alphabetical order or on a thematic or systematic basis.
K3d Atlas, map
An atlas is a systematic set of maps published in a book form or as separate sheets placed in a folder.
A map is a reduced image of the entire or a part of the Earth’s surface on a plane that shows spatial distribution of objects or phenomena, and their interconnection. 
K3e Scholarly source publication 
A peer-reviewed publication presenting archival documents, monuments of language and writing, papers of art or other textual or audio-visual sources, the materials to which, while reflecting on its principles, were selected, prepared and presented in a scholarly way and supplemented with the appropriate commentaries, indexes and other. The objects that are published in scholarly source publications may be presented in a form of facsimile, transcription, translation, critical reconstruction, digital archives, digital databases and other ways provided by the research of the source and textological methodologies. 
K3f Draft legislation, commentary 
A legal code, a law or its updated version drafted by a working group of the authorities of the Republic of Lithuania. Commentary on a legal document adopted by the Republic of Lithuania or an international institution.
K3g Report of research, project or other activity 
A publication presenting the outcomes of an official person’s or organisation’s work over a certain period of time (report, feasibility study). A published report with an ISBN or ISSN, or a report approved by an established procedure of research funding or research and studies institution.
K3h Other applied science publication
An applied science publication that cannot be attributed to the above mentioned (K3a-K3g) applied science publications. For example, (bio)bibliographies, systematic catalogues, scholarly codes of monuments. 
K4  ART AND OTHER PUBLICATIONS
K4a Art publication
A publication in the area of art (a catalogue of art works, an art album, a publication of art criticism or art research). 
K4b Science, art promotion publication 
A science, art promotion publication is a publication covering the current situation and novelties in science, art, culture and technology and written in a comprehensible for a non-specialist form and style. 
K4c Journalistic publication 
A journalistic publication is a literary creation covering current political, cultural and other issues. 
K4d Exhibition catalogue
  An informational publication intended for the promotion of science or an art exhibition.
K4e Other publication 
  A publication that is not attributed to the above-mentioned groups of publications (K4a-K4d). 
K5 COMPILED SCIENTIFIC PAPERS 
A compiled scientific paper is a selection of original scientific papers or a collective scientific paper that is attributed to a compiler indicated in the publication’s title page and (or) metrics, except for the work of the permanent editor of a periodical or continuing scientific publication and publication of conference abstracts.
Y PARTS OF BOOK 
A part of book is a part (chapter) of a non-periodical scientific, study or teaching publication, except for conference proceedings. This type of publication can be selected only in a cases when the authorship of the part (chapter) of the book is clearly indicated.
Y1 A part of monograph 
Y2 A part of scientific study
Y3 A part of synthesizing scientific paper 
Y4 A part of textbook 
Y5 A part of educational book 
Y6 A part of science, art promotion book
Y7 A part of other book 
S ARTICLES
A scientific article is an article published in a peer-reviewed publication supplied with a scientific apparatus that is customary for a particular field of science (footnotes or (and) bibliography, or (and) formulas, or (and) drawings, or (and) methodological description, or (and) statistical tables and similar) and satisfying the scientific criteria for that particular field of science. The minimum length of a scientific article in the field of humanities and social sciences is 0,25 author’s sheet (1 author’s sheet being 40,000 characters).
S1 Web of Science DB article
A scientific article published in a peer-reviewed scientific publication referenced in Clarivate Analytics Web of Science databases: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index.
S1 is attributed to an article, regardless of whether the journal has a citation index or not. This type of publication includes articles of the document type
Article, Review. An article – a part of book (if not a part of monograph or proceedings of conference papers) that is referenced in Book Citation Index can also be attributed to this type of publication.
If an article is a part of publication referenced in one of the above mentioned
Clarivate Analytics Web of Science databases, but has other types of documents, it is attributed to other types of publications (see S7, C1). 
S2 Scopus DB article
A scientific article published in a peer-reviewed scientific publication referenced in Elsevier Scopus database and not indexed in Clarivate Analytics Web of Science DB (See S1). This type of publication includes articles of the document type: Article, Review, depending on the content of an article. 
S3 Article in other DB 
A scientific article published in a peer-reviewed scientific publication referenced in an international scholarly information database. If an article is referenced in at least one DB of eLABa classification system, except for Clarivate Analytics Web of Science and Elsevier Scopus databases (See S1, S2). This type of publication includes articles of the document type: Article, Review.
S4 Article in other peer-reviewed publication 
  A scientific article published in a peer-reviewed periodical, continuing or one-time scientific publication that is not referenced in international scholarly information database. The publication must indicate the editorial board and (or) reviewers, and whether the publication (articles of the publication) has been reviewed. 
S5 Article in art, culture, professional publication
A type of publication that is not identical with the promotion of science and art. A scientific publication supplied with a scientific apparatus; the minimum length is 0,25 author’s sheet (1 author’s sheet being 40,000 characters). Art publication without scientific apparatus, no length requirements.
S6 Article in science, art promotion publication 
An article published in a science, art promotion periodical publication that is intended for non-specialists. No length requirements 
S7 Review, informational, encyclopaedic article in scientific publication
A publication is attributed to this type of publication if an article is referenced in Clarivate Analytics Web of Science, Scopus, or other databases but has the document type: Editorial Materials, Biographical Item, Letter, Note, Short Survey, Discussion. An encyclopaedic article no less than 1 page in length. 
S8 Scholarly source publication (article) 
The same as “Scholarly source publication” only for an article (see K3e).
S9 Article in the media
An article, written statement published in periodicals, public and/or science dissemination internet portal with clearly indicated authorship, institutional affiliation; its content is related to academic activities and with the provision of open access.
S10 Bibliography (article) 
Bibliography published in a periodical or continuing publication. 
C REVIEWS OF SCIENTIFIC PUBLICATIONS
A review of a scientific publication is a critical and analytical assessment of a published scientific publication, the content of which consists of its presentation, detailed and reasoned assessment and critical analysis of the scientific publication that not only discusses and argues its concept, theoretical, methodological or interpretative issues, but also provides with conclusions and the list of used literature; the minimum length is 0,25 author’s sheet (1 author’s sheet being 40,000 characters).
C1 Review Web of Science DB
A review in the publication referenced in Clarivate Analytics Web of Science databases: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index.
This type of review includes publications of the document type: Book Review (See S1).
C2 Review Scopus DB 
A review in the publication referenced in Elsevier Scopus DB, except for Clarivate Analytics Web of Science DB (See C1, S2). A publication having the document type Review that is compliant to the content of book review, is attributed to this type of review
C3 Review in other DB 
A review in a publication that is referenced in at least one DB of eLABa classification system, except for Clarivate Analytics Web of Science and Elsevier Scopus databases (See C1, C2, S3).
C4 Review in other peer-reviewed publication (See S4) 
C5 Review in art, culture, professional publication (See S5)
C6 Review in science, art promotion publication (See S6)
P ARTICLES IN SCIENTIFIC CONFERENCE PROCEEDINGS
A  scientific conference proceedings is a periodical, continuing or one-time scientific publication that publishes reports and additional (illustrative) materials that were delivered during a scientific conference.
P1 Articles in peer-reviewed scientific conference proceedings
P1a Article in conference proceedings Web of Science DB 
An article in conference proceedings that is referenced in Clarivate Analytics Web of Science Conference and could be found in the following databases: Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH).
This type of publication includes articles of the document type:
Proceedings Paper.
P1b Article in conference proceedings Scopus DB 
An article in conference proceedings that is referenced in Elsevier Scopus DB, except for Clarivate Analytic Web of Science DB (See P1a).
This type of publication includes articles of the document type:
Conference Paper.
P1c Article in conference proceedings in other DB
An article in a conference proceedings that is referenced in another international database. This type of publication includes articles of the document type: Proceedings Paper, Conference Paper that could be found in at least one DB of eLABa classification system, except for Clarivate Analytics Web of Science and Elsevier Scopus databases. (See P1a, P1b). 
P1d Article published in peer-reviewed conference proceedings
An article published in peer-reviewed conference proceedings that is not referenced in an international database.
P2 Article in an un-reviewed conference proceedings
T PRESENTATION ABSTRACTS OF SCIENTIFIC CONFERENCES 
 Scientific abstract is a summary of the main statements of a scientific presentation, underlining the necessity and essence of research and its significance for the development of science. 
T1 Conference presentation abstract in an international DB 
Conference presentation abstract in the publication referenced in DB of eLABa classification system. 
T2 Conference presentation abstract
Conference presentation abstract in a publication that has an ISBN or ISSN. 
T3 Other conference presentation abstracts 
Conference presentation abstracts in a publication that hasn’t got an ISSN or ISBN  or is provided in a conference webpage.
N PATENTS AND PATENT APPLICATIONS 
N1 A patent is a legal document confirming the authorship of an invention and the exclusive right of a patent owner to use the invention.
N1a Patents registered in the European Patent Office EPO
N1b Patents registered in the United States Patent and Trademark Office USPTO 
N1c Patents registered in the Japan Patent Office JPO
N1d Patents registered in the Korean and Chinese patent offices 
N1e Patents registered in the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania
N1f Patents registered in other countries
N2 A patent application is registered after it has been published in a national and international patent or patent application database. Once the inventor receives a patent, the type of publication does not change; a new record is created – a patent. 
N2a Patent application to the European Patent Office EPO
N2b Patent application to the United States Patent and Trademark Office USPTO 
N2c Patent application to the Japan Patent Office JPO
N2d Patent application to the Korean and Chinese patent offices 
N2e Patent application to the State Patent Bureau of the Republic of Lithuania 
N2f Patent application to a patent office of other country
N2g Patent application to WIPO Bureau
V TRANSLATIONS
  V1 A scholarly translation publication is a peer-reviewed translation of topical and historically significant work from the Lithuanian or to the Lithuanian language with a respective apparatus (with accompanying  research, commentaries and other) that helps to achieve a systematic development of the intellectual language
V1a A scholarly translation. Book
V1b A scholarly translation. Part of book 
V1c A scholarly translation. Article
V2 Translation of educational text
V2a Translation of educational text. Book
V2b Translation of educational text. Part of book 
V2c Translation of educational text. Article
V3  Translation of fiction, journalistic text
V3a Translation of fiction, journalistic text. Book
V3b Translation of fiction, journalistic text. Part of book 
V3c Translation of fiction, journalistic text. Article
M WORKS OF ART 
A work of art is a creation of art, its unique performance (of the same year, context and the same composition of performers), publicity, realization and artistic research, the work as a moderator and curator. 
M1 Work of music
M2 Work of art
  Including media arts and restoration of art objects.
M3 Work of design
M4 Work of architecture
M5 Work of theatre
M6 Work of cinema
M7 Work of dance
M8 Inter-directional (interdisciplinary) works of art
M9 Work of literary creation
R MULTIMEDIA DISSEMINATION OF SCIENCE AND ART
  R1  Scientific conference presentations
  Scientific conference presentation available on the conference website.
R1a Scientific conference presentation. Video and/or audio recording
R1b Scientific conference presentation. Presentation slides
R2 Dissemination of research and art knowledge 
  Dissemination of science and art knowledge for professionals or the general public in digital environment.
R2a Dissemination of research and art knowledge. Video and/or audio recording
  Published in a public and/or science dissemination internet portal, when the authorship and institutional affiliation is clearly indicated and its content is related to academic activities and open access is provided.
R2b Dissemination of research and art knowledge. Presentation slides
A PLANT AND ANIMAL SPECIES 
A1 Plant species
A1a Plant variety that has underwent an international examination
A1a1 Non-ornamental plant variety that has underwent an examination at European specialized centers
A non-ornamental plant variety that has underwent an international examination at European specialized centers, except for ornamental plants. Submitted to Reports on Technical Examination of the DUS Testing.
A1a2 Ornamental plant variety that has underwent an examination at European specialized centers
An ornamental plant variety that has underwent an international examination at European specialized centers. Submitted to Reports on Technical Examination of the DUS Testing.
A1a3 Variety of plant that has underwent other international examination
A1b Variety of plant registered in Lithuania
A2 Animal breed
A2a Breed of animal that has underwent an international examination
A breed of animal that has underwent an examination at European specialized centers. Submitted to Reports on Technical Examination of the DUS Testing.
A2b Breed of animal registered in Lithuania
A breed of farm (reproduction) animals registered at the Agricultural Information and Rural Business Center. A breed of animal registered by the Lithuanian Animal Breeders' Association.
A3 Organism species 
A3a A species of organism that has underwent an international examination.
  A species of organism that has underwent an international examination (representative specimen (standard) in the specified scientific collection; inclusion in the International Catalog of Life). 
A3b Organism species registered in Lithuania
D DATA SET
A scientifically structured data set is a digital archive, digital database or digital edition of text, audio and/or video work that is registered and contains globally unique permanent identifiers of a digital object, created by digitising existing traditional archives, card catalogues or publications and creating new electronic data sets for them by using special material selection criteria, classification methods, metadata and software that goes beyond conventional software.
FINAL THESES AND DISSERTATIONS
ETD_BAK Bachelor thesis
ETD_MGR Master thesis
ETD_PS Professional bachelor’s (vocational) thesis
ETD_DR Doctoral dissertation
ETD_DR_S Doctoral dissertation abstract
ETD_DR_M Doctoral art project
ETD_HBL_A An overview of scientific papers submitted for a habilitation procedure
ETD_HBL Habilitation thesis
ETD_HBL_S Habilitation thesis abstract


<< Grįžti