GPM PAJAMŲ RŪŠIŲ KODŲ SĄRAŠAS

GPM308 pajamų rūšių kodų sąrašas

Kodas

1. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos:

Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios išmokos, išskyrus išmokas, žymimas 07 ir 08 kodais

01

Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio ar mažosios bendrijos nario iš šio vieneto gautos pajamos, pagal GPMĮ 2 straipsnio 34 dalį priskiriamos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusioms pajamoms

02

Ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpos (iki 2016-12-31)
Ligos, motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros ir ilgalaikio darbo išmokos (nuo 2017-01-01)

03

Dienpinigiai, išmokėti Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimu Nr. 99 „Dėl Komandiruočių sąnaudų atskaitymo iš pajamų taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka (nuo 2016-01-01)

05

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. sausio 28 d. nutarimo Nr. 116 „Dėl Kompensuojamų išmokų dydžio ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatyta tvarka išmokėtos padidėjusių išlaidų kompensacijos darbuotojams, kurių darbas atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio (nuo 2016-01-01 iki 2017-06-30)
Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka išmokėtos padidėjusių išlaidų kompensacijos darbuotojams, kurių darbas yra kilnojamojo pobūdžio arba susijęs su kelionėmis ar važiavimu (nuo 2017-07-01)

06

Asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmokėtų prizų vertė, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 200 eurų (nuo 2016-01-01)

07

Jūrininko už darbą laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės jūrų laivų registre, reiso metu gautos pajamos (nuo 2017-01-01)

08

2. Su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos išmokos:

2.1. Turto perleidimo nuosavybėn pajamos

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto, kuris buvo laikomas individualios veiklos turtu, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

10

Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms taikoma GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkto lengvata (nuo 2017-01-01)

11

Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos (iki 2016-12-31)

12

Finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos ir išvestinių finansinių priemonių realizavimo pajamos, kurioms netaikoma GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 30 punkto lengvata (nuo 2017-01-01)

 

Pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn kitą turtą, išskyrus žymimas 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18 ir 34 kodais

13

Nenukirsto miško, apvaliosios medienos pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

14

Netauriųjų metalų laužo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

15

Privalomai registruotino kilnojamojo daikto arba daikto, kuris nekilnojamuoju pripažįstamas pagal įstatymus, pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

16

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, išskyrus žymimas 10 ir 18 kodais

17

Būsto (įskaitant priskirtą žemę) pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos

18

Pajamos už parduotas paties gyventojo surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles)

34

2.2. Turto nuomos pajamos

Nekilnojamojo pagal prigimtį daikto nuomos pajamos

23

Kito turto nuomos pajamos, išskyrus žymimas 23 kodu

24

2.3. Pajamos iš paskirstytojo pelno

Pajamos iš paskirstytojo pelno (dividendai)

26

Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos iš pelno po apmokestinimo

27

Neribotos civilinės atsakomybės vieneto dalyvio pajamos ne iš pelno mokesčiu apmokestinto pelno

28

Kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyvio (nario) pajamos iš paskirstytojo pelno

29

2.4. Prizai ir laimėjimai

Prizai ir laimėjimai, gauti ne iš darbdavio, išskyrus žymimus 07, 42 ir 43 kodais

(nuo 2017-01-01)

31

Azartinių lošimų laimėjimų pajamos

42

Loterijų laimėjimai (iki 2016-12-31)

Loterijų laimėjimai, gauti iš EEE vienetų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos (nuo 2017-01-01)

43

2.5. Dovanos

Dovanos, gautos iš kitų gyventojų, išskyrus žymimas 49 kodu (nuo 2017-01-01)

41

Dovanos (iki 2016-12-31)

Dovanos, gautos iš juridinių asmenų (nesusijusių su darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais) (nuo 2017-01-01)

46

Dovanos, gautos iš sutuoktinių, tėvų, įtėvių, vaikų, įvaikių, brolių, seserų, senelių, vaikaičių (nuo 2017-01-01)

49

2.6. Pensijos ir gyvybės draudimo pajamos

Pensijos, pensijų anuitetai, rentos

48

Pensijų kaupimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas

71

Gyvybės draudimo išmokos, ne didesnės už sumokėtas įmokas

72

Gyvybės draudimo išmokos, viršijančios sumokėtas įmokas (nuo 2016-01-01)

75

Pensijų kaupimo išmokos, viršijančios sumokėtas įmokas (nuo 2017-01-01)

76

2.7. Palūkanos

Indėlių palūkanos už EEE valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas iki 2013 m. gruodžio 31 d.

56

Palūkanos už paskolas

58

Kitos palūkanos, išskyrus žymimas 56, 58, 64, 65, 66, 67, 68 ir 69 kodais

59

Indėlių palūkanos pagal sutartis, sudarytas nuo 2014 m. sausio 1 d.

64

Palūkanos už EEE valstybių vyriausybių arba jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d.

65

Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius*, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d. ir pradėtus išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos

66

Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius* (įskaitant Lietuvos ir užsienio valstybių politinių ar teritorijos administracinių padalinių ar vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius), įsigytus nuo 2014 m. sausio 1 d.

67

Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose

68

2.8. Kitos pajamos

Kompensacinės išmokos, išmokėtos pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei pagal kitus tokių išmokų mokėjimą reglamentuojančius teisės aktus

33

Tiesioginės išmokos, išmokėtos pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymą bei pagal kitus tokių išmokų mokėjimą reglamentuojančius teisės aktus

36

Pelno nesiekiančių vienetų iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio, savo nariams išmokėtos pašalpos, išskyrus pašalpas, išmokėtas vieneto, su gyventoju susijusio darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais (nuo 2016-01-01)

37

Pelno nesiekiančio vieneto išmokėta premija, kuri pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 52 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu (nuo 2016-01-01)

38

Premija, pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 36 punkto nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu (nuo 2016-01-01)

39

Tantjemos (iki 2015-12-31)
Valdybos ir stebėtojų tarybos nariui išmokėtos metinės išmokos (tantjemos) ir / arba išmokos už vykdytas valdymo funkcijas (nuo 2016-01-01)

44

Stipendijos

47

Sporto veiklos pajamos (nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos), išmokėtos juridinio asmens (iki 2016-12-31)

Sporto veiklos, kuri nėra individuali veikla ir nesusijusi su darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamos (nuo 2017-01-01)

51

Atlikėjo veiklos pajamos (nesusijusios su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos), išmokėtos juridinio asmens (iki 2016-12-31)

Atlikėjo veiklos, kuri nėra individuali veikla ir nesusijusi su darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais, pajamos (nuo 2017-01-01)

52

Sporto veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusio su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos) (iki 2016-12-31)

53

Atlikėjo veiklos pajamos (gautos iš gyventojo, nesusijusio su darbo santykiais ir ne iš individualios veiklos) (iki 2016-12-31)

54

Autoriniai atlyginimai, gauti iš juridinio asmens (iki 2015-12-31)

Autoriniai atlyginimai (nuo 2016-01-01)

61

Honorarai

62

Autoriniai atlyginimai, gauti iš gyventojo (iki 2015-12-31)

63

Darbuotojo naudai darbdavio mokamų draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą suma, kuri pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 14 arba 141 punktų nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu

(nuo 2016-01-01)

73

Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų suma, kuri pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 14 arba 141 punktų nuostatas neapmokestinama pajamų mokesčiu (nuo 2016-01-01)

74

Pozityviosios pajamos

87

Pagal paslaugų kvitą gautos pajamos

88

Kitos su darbo santykiais nesusijusios ir ne individualios veiklos išmokos

70

3. Individualios veiklos pajamos:

Pajamos iš individualios žemės ūkio veiklos

35

Pajamos iš individualios veiklos pagal verslo liudijimą

92

Kitos individualios veiklos pajamos, išskyrus žymimas 35, 92, 94, 95 ir 96 kodais

93

Individualios sporto veiklos pajamos

94

Individualios atlikėjo veiklos pajamos

95

Šeimynos dalyvio išlaikymo pajamos, gautos pagal Lietuvos Respublikos šeimynų įstatymą

96

Trumpinių reikšmės

*Išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mokamas didesnes negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams palūkanas.<< Grįžti