Morfologinės samplaikos

tai iš dviejų ar daugiau kaitomų ir nekaitomų kalbos dalių sudaryti stabiliai vartojami junginiai, sudarantys sintaksiškai ir semantiškai nedalomą vienetą.

1
ačiū Dievui 
2
aiškių aiškiausiai 
3
anksčiau ar vėliau 
4
antra vertus 
5
aš tau 
6
aukštyn žemyn 
7
be abejo 
8
be galo 
9
be galo be krašto 
10
be jokio abejo 
11
be kita ko 
12
be niekur nieko 
13
be perstojo 
14
be reikalo 
15
be to 
16
bėgant laikui 
17
bent kiek 
18
bet kada 
19
bet kaip 
20
bet kiek 
21
bet kuomet
22
bet kur 
23
čia pat 
24
čia tai bent 
25
čiūčia liūlia 
26
dar tik 
27
dar vis 
28
daug kaip 
29
daug kur 
30
daugiau ar mažiau 
31
daugių daugiausia 
32
daugių daugiausiai 
33
dėkui Dievui 
34
dėl ko 
35
dėl to 
36
dėl visa ko 
37
dėl viso pikto 
38
diena į dieną 
39
diena iš dienos 
40
dieną naktį 
41
gali būti 
42
galų gale 
43
į valias 
44
iki kol 
45
iki kolei 
46
iki šiol 
47
iki šiolei 
48
iki tol 
49
iki tolei 
50
iki valiai 
51
iki valios 
52
ilgą laiką 
53
ir kt 
54
ir pan 
55
ir panašiai 
56
ir t t 
57
ir taip toliau 
58
iš anksto 
59
iš antros pusės 
60
iš arčiau 
61
iš arti 
62
iš bėdos 
63
iš dalies 
64
iš eilės 
65
iš esmės 
66
iš karto 
67
iš kitos pusės 
68
iš lengvo 
69
iš lėto 
70
iš mažens 
71
iš naujo 
72
iš palengvo 
73
iš paniūrų 
74
iš pasalų 
75
iš paskos 
76
iš paskutiniųjų 
77
iš pat mažens 
78
iš pat pradžios 
79
iš pat pradžių 
80
iš pradžios 
81
iš pradžių 
82
iš reto 
83
iš seno 
84
iš teisybės 
85
iš tiesų 
86
iš tikro 
87
iš tikrųjų 
88
iš toli 
89
iš toliau 
90
iš tolo 
91
iš tyko 
92
iš vienos pusės 
93
iš viso 
94
jokiu būdu 
95
juo labiau 
96
ką tik 
97
ką tiktai 
98
kada ne kada 
99
kada nors 
100
kada tik 
101
kadai kada 
102
kadai kas 
103
kai kada 
104
kai kur 
105
kai tik 
106
kai tiktai 
107
kaip ir 
108
kaip kada 
109
kaip mat 
110
kaip matai 
111
kaip ne kaip 
112
kaip niekur nieko 
113
kaip nors 
114
kaip reikiant 
115
kaip tiktai 
116
kaip žinia 
117
kairėn dešinėn 
118
kas be ko 
119
kas dieną 
120
kas nors 
121
kaži kada 
122
kaži kaip 
123
kaži kas 
124
kaži katras, -a
125
kaži kiek 
126
kaži kodėl 
127
kaži koks, -ia 
128
kaži kur 
129
kaži kuris, -i 
130
kažin ar 
131
kažin kada 
132
kažin kaip 
133
kažin kas 
134
kažin katras, -a 
135
kažin kiek 
136
kažin kodėl 
137
kažin koks, -ia 
138
kažin kur 
139
kažin kuris, -i 
140
kiek nors 
141
kita vertus 
142
kitaip kalbant 
143
kitaip sakant 
144
kitaip tariant 
145
kitas, -a 
146
ko gera 
147
ko gero  
148
ko jau ko 
149
kol kas 
150
kolei kas 
151
kuo labiau 
152
kur kas 
153
kur ne kur 
154
kur nors 
155
kur ten kas
156
kurį laiką 
157
kuriam laikui 
158
kuris laikas 
159
kuris ne kuris 
160
laba diena 
161
labą dieną 
162
labą rytą 
163
labą vakarą 
164
labas rytas 
165
labas vakaras 
166
labos nakties 
167
laikui bėgant 
168
lig kolei
169
lig šiol 
170
lig šiolei 
171
lig tol 
172
lig tolei 
173
lig valiai 
174
lig valios 
175
ligi kol 
176
ligi kolei
177
ligi šiol 
178
ligi šiolei 
179
ligi tol 
180
ligi tolei 
181
ligi valiai 
182
ligi valios 
183
lyg niekur nieko 
184
maža ką 
185
maža kas 
186
maža to 
187
mažų mažiausiai 
188
ne ką 
189
ne kažin kas 
190
ne kažin kiek 
191
ne kažin koks 
192
ne kažin kur
193
nė kiek 
194
nė motais 
195
nė vienas, -a 
196
negana to 
197
nei šiaip, nei taip 
198
nepaisant to 
199
nepriklausomai nuo 
200
nieko sau 
201
nieku būdu 
202
nieku gyvu 
203
nori nenori 
204
norint nenorint 
205
norom nenorom 
206
noromis nenoromis 
207
nuo amžių 
208
nuo anksto
209
nuo mažens 
210
nuo mažo 
211
nuo mažumės 
212
nuo pat mažens 
213
nuo pat mažumės 
214
nuo pat pradžių 
215
nuo pradžios 
216
nuo pradžių 
217
nuo seno 
218
nuo šiol 
219
nuo šiolei 
220
nuo tol 
221
nuo tolei 
222
per amžius 
223
per daug 
224
per mažai 
225
pirmyn atgal 
226
po galais 
227
po laiko 
228
po paraliais 
229
po perkūnais 
230
po šiai dienai po to 
231
po šimts 
232
po šimts perkūnų 
233
po šimts pypkių 
234
po šimts velnių 
235
po truputį 
236
po velnių 
237
po visam 
238
prieš tai 
239
priešingu atveju 
240
priklausomai nuo 
241
savo ruožtu 
242
šen bei ten 
243
šen ir ten 
244
šen ten 
245
šia prasme 
246
šiaip ar taip 
247
šiaip jau 
248
šiaip ne taip 
249
šiaip sau 
250
šiaip taip 
251
šiek tiek 
252
šioks, -ia 
253
šis tas 
254
šit kaip 
255
štai kaip 
256
štai tau 
257
ta prasme 
258
tai bent 
259
tai šen, tai ten 
260
tai tau 
261
tai va 
262
taip jau 
263
taip kad 
264
taip sakant 
265
tam tikras, -a 
266
tarp kita ko 
267
tarp kitko 
268
ten pat 
269
tiek ir tiek 
270
tiek jau to 
271
tiek pat 
272
tiek to 
273
tiesą kalbant 
274
tiesą pasakius 
275
tiesą sakant 
276
tiesiai šviesiai 
277
tik ką 
278
tik tik 
279
tokiu būdu 
280
toks, -ia 
281
toli gražu 
282
trumpą laiką 
283
trumpai drūtai 
284
trumpai kalbant 
285
trumpai sakant 
286
trumpai tariant 
287
tuo atveju 
288
tuo būdu 
289
tuo labiau 
290
tuo laiku 
291
tuo metu 
292
tuo pačiu 
293
tuo pat metu 
294
tuo tarpu 
295
tuo tikslu 
296
tuoj pat 
297
tuoj tuoj 
298
tuojau pat 
299
už dyką 
300
vargais negalais 
301
vargu ar 
302
vargu bau 
303
vėl ir vėl 
304
vien tik 
305
vien tiktai 
306
viena vertus 
307
vienaip ar kitaip 
308
vienas, -a 
309
viens du 
310
vienu metu 
311
vienu žodžiu 
312
vienui vienas, -a 
313
vienur kitur 
314
Viešpatie tu mano 
315
vis dar 
316
vis tiek 
317
vis tik 
318
vis tiktai 
319
vis vien 
320
vis viena 
321
visa kas 
322
visa kita 
323
visą laiką 
324
visa šitai 
325
visa tai 
326
viso geriausio 
327
viso gero 
328
viso labo 
329
visų pirma 
330
visur kur 
331
vos ne vos 
332
vos tik 
333
vos tiktai 
334
vos vos 


<< Grįžti