Juridinių asmenų registro pareigų klasifikatorius

par_kodas par_pavadinimas par_name
1 Administracijos vadovas Head of Administration
2 Direktorius Director
3 Generalinis direktorius Director General
4 Prezidentas President
6 Viršininkas Chief
7 Valdytojas Manager
8 Pirmininkas Chairman
9 Administratorius Administrator
10 Vedėjas Chief
11 Vadas Commander
12 Šeimynos motina Mother of Household Unit
13 Šeimynos tėvas Father of Household Unit
14 Ministras Minister
15 Valstybės sekretorius State Secretary
16 Kanceliarijos vadovas Head of Chancellery
17 Vyriausybės atstovas Representative of the Government
18 Valstybės kontrolierius State Controller
19 Seniūnas Alderman
20 Kontrolierius Controller
21 Meras Mayor
22 Administracijos direktorius Director of Administration
23 Rektorius Rector
24 Vyriausiasis prokuroras Chief Prosecutor
25 Generalinis prokuroras Prosecutor General
26 Komisaras Commissioner
27 Vyresnysis komisaras Senior Commissioner
28 Vyriausiasis komisaras Chief Commissioner
29 Komisaras inspektorius Commissioner Inspector
30 Vykdantysis direktorius Executive Manager
31 Prokuroras Prosecutor
32 Vadovaujantis partneris Managing Partner
33 Direktorė Director
34 Metropolitas Metropolitan bishop
35 Pirkėjas Customer
36 Apdovanotasis Donee
37 Vyskupas Bishop
38 Revizorius Auditor
39 Auklėtojas Educator
40 Generalinis komisaras General Commissioner
41 Pardavėjas Seller
43 Vyriausiasis gydytojas Chief doctor
45 Prokuristas Prokurist
47 Prokuristas  veikiantis pagal bendrąją prokūrą Prokurist Acting by General Procuracy
48 Hipotekos teisėjas Mortgage Judge
49 Inspektorius Inspector
51 Likvidacinės komisijos pirmininkas Chairman of the Liquidation Commission
52 Turto administratorius Property Administrator
53 Vyriausiasis darbo inspektorius Chief
54 Savininkas Owner
55 Krivis Lithuanian pagan priest
56 Krivė Lithuanian pagan priest
57 Kancleris Chancellor
58 Superintendentas Superintendent
63 Kunigas Priest
64 Dalyvis  kuris atsako pagal juridinio asmens prievoles Participant Liable in Accordance with Obligations of Legal Entity
66 Notaras Notary
68 įgaliotas asmuo Authorized Person
70 Registro tvarkytojas Register Administrator
71 Gydytojas Doctor
73 Vyriausiasis redaktorius Chief Editor
74 Narys Member
75 Policijos generalinis komisaras Police Commissioner General
76 Viceprezidentas Vice-president
77 Viršaitis Chief of a Rural District
80 Franšizės sutarties šalis (teisių naudotojas) Franchisee
81 Subfranšizės sutarties šalis (teisių naudotojas) Subfranchisee
82 Franšizės sutarties šalis (teisių turėtojas) Franchiser
83 Subfranšizės sutarties šalis (teisių turėtojas) Subfranchiser
84 Vyriausiasis vykdomasis pareigūnas Chief Executive Officer
85 Nuomininkas Lessee
86 Nuomotojas Lessor
87 Subnuomininkas Sublessee
88 Subnuomotojas Sublessor
89 Institucija  priėmusi sprendimą dėl veiklos apribojimo Institution Made a Decision on the Restriction of Activity
90 Institucija  išdavusi licenciją Licensing Authority
91 Redaktorius Editor
92 Klebonas Parish Priest
93 Abatas Abbot
94 Evangelistas Evangelist
95 Komandoras Gunner
96 Generalinis sekretorius Secretary General
97 Pastorius Vicar
98 Generalinis miškų urėdas Director General of Forests
99 Urėdas Head of Forestry Enterprise


<< Grįžti