Licencijų informacinės sistemos klasifikatorius LISK

litp_kodas litp_pavadinimas
1052 Banko licencija
1289 Leidimas statyti naujų (-us) statinį (-ius) suprojektuotų (-us) įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektų
1410 Asmens, turinčio teisę mokyti radioaktyviųjų šaltinių fizinės saugos, atestavimo pažymėjimas
1376 Šalutinių gyvūninių produktų tvarkymo subjektų registravimas
1283 Leidimas statyti naujų (-us) statinį (-ius) Lietuvos Respublikos teritoriniuose vandenyse
1186 Sprendimas dėl elektromagnetinės stebėsenos plano derinimo
1336 Atliekų tvarkytojų registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre
1124 Licencija verstis tabako gaminių ir su tabako gaminiais susijusių gaminių gamyba
1438 Turizmo paslaugų rinkinio pardavėjas
1316 Valdymo įmonės, veikiančios pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų, veiklos leidimas
1236 Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro pažymėjimas
1332 Administracinis sprendimas dėl teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų papildomų mokymų suteikimo
1036 Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas, sųrašų
1241 Leidimas vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklų
1325 Administracinis sprendimas dėl teisės atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninę ekspertizę suteikimo
1405 Mokėjimo įstaigos, teikiančios tik sųskaitos informacijos paslaugų, licencija
1119 Geodezininko kvalifikacijos pažymėjimas
1042 Leidimas atlikti tvarkomuosius paveldosaugos darbus
1368 Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos leidimas
1047 Leidimas patvirtinti steigimo dokumentus ir pasirinkti depozitoriumų
1151 Licencija prekiauti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius
1167 Laikinasis leidimas gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimų (rinkti, rūšiuoti, dezaktyvuoti), atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimų, saugoti) radioaktyviųsias atliekas
1015 Leidimas vežti keleivius reguliaraus susisiekimo kelių transporto maršrutais
1016 Leidimas vežti keleivius lengvuoju automobiliu taksi
1361 Bankroto administratorių padėjėjų pažymėjimų išdavimas
1296 Licencija Branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais įsigyti, turėti ir naudoti nurodytas branduolines medžiagas ir daliųsias medžiagas
1022 Leidimas verstis mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
1133 Leidimas pirkti nedenatūruoto etilo alkoholio
1194 Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, įregistravimas
1402 Laikinasis leidimas prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius
1049 Elektroninių pinigų įstaigos licencija
1294 Leidimas tęsti sustabdytų statybų
1242 Licencija verstis geležinkelių transporto ūkine komercine veikla
1280 Leidimas rekonstruoti branduolinės energetikos objekto statinį (-ius)
1447 Burinių jachtų technines apžiūras atliekančių juridinių asmenų, kitų organizacijų ir jų padalinių atestavimas
1160 Visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licencija
1009 Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse
1023 Licencija organizuoti mažasias loterijas
1448 Licencija verstis mažmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais
1258 Licencija miško dauginamosios medžiagos tiekėjų įtraukimui į miško dauginamosios medžiagos tiekėjų sųrašų
1057 B kategorijos finansų maklerio įmonės licencija
1213 Viešbučių, motelių klasifikavimo pažymėjimas
1308 II grupės (vidutinio stiprumo) alaus (etilo alkoholio tūrinė koncentracija daugiau kaip 2,25 ir ne daugiau kaip 3,5 procento) gamybos licencija
1142 Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, gamybos licencija
1019 Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais
1113 Kvalifikacijos pažymėjimas rengtis žemėtvarkos schemas
1222 Leidimas atlikti neregistruotų augalų apsaugos produktų mokslinius tyrimus
1043 Draudimo veiklos licencija
1171 Laikinasis leidimas vykdyti veiklų jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte
1435 Leidimas atlikti esminius klinikinio tyrimo su medicinos priemone pakeitimus
1083 Prekybos sprogmenimis licencija
1265 Leidimas eksportuoti elektros energijų į valstybes, kurios nėra valstybės narės
1384 Lietuvos Respublikos žvejybos laivo liudijimas
1096 Melioracijos statinių ir melioracijos statinių projektų ekspertizės atlikimo kvalifikacijos atestatas
1408 Radiacinės saugos eksperto pažymėjimas
1005 Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu
1349 Odontologijos praktikos licencija
1344 Pažymėjimas, suteikiantis teisę atlikti medicinos priemonių (prietaisų) techninės būklės tikrinimų
1091 Licencija teikti socialinę globų
1027 Leidimas teikti paslaugas pramoginiais įrenginiais
1370 Leidimas vykdyti veiklų, susijusių su nuodingosiomis medžiagomis
1045 Valdymo įmonės, veikiančios pagal kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų, veiklos licencija
1065 Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimas
1231 Leidimas įvežti kenksmingus organizmus, augalus, augalinius produktus ir su jais susijusius objektus bandymų ar moksliniais ir veislinės selekcijos tikslais
1330 Administracinis sprendimas dėl teisės vykdyti transporto priemonių vairuotojų mokymų suteikimo
1069 Apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymo organizavimo licencija
1389 Leidimas platinti augalų apsaugos produktus
1071 Alyvos atliekų tvarkymo organizavimo licencija
1373 Specialusis leidimas žvejoti menkes Baltijos jūroje
1020 Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos laivams
1064 Retransliuojamo turinio licencija
1014 Leidimas vežti keleivius vietinio (miesto, priemiestinio) susisiekimo transporto maršrutais
1172 Licencija vežti radioaktyviųsias medžiagas ir (ar) radioaktyviųsias atliekas
1449 Licencija verstis didmenine prekyba su tabako gaminiais susijusiais gaminiais
1221 Augalų apsaugos produktų registracijos liudijimas
1123 Licencija verstis didmenine prekyba tabako gaminiais
1453 Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos licencija
1215 Licencija įtraukti į neklasifikuojamų apgyvendinimo paslaugų teikėjų sųrašų
1104 Mokymo įstaigų, rengiančių vidaus vandenų transporto specialistus ir motorinių ir pramoginių laivų laivavedžius, akreditavimas ir naujos mokymo programos akreditavimas
1464 Specialusis leidimas naudoti I, II ir (ar) III sųrašų narkotines, psichotropines medžiagas moksliniam tyrimui
1434 Leidimas atlikti klinikinį tyrimų su medicinos priemone
1313 Leidimas įrengti išorinę reklamų
1146 Licencija prekiauti civilinėmis pirotechnikos priemonėmis
1095 Melioracijos darbų kvalifikacijos atestatas
1240 Geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija
1268 Leidimas įsigyti, parduoti ar kitaip perleisti nuodingųjų medžiagų
1372 Centrinis vertybinių popierių depozitoriumas
1437 Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 15 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu
1003 Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento
1050 Elektroninių pinigų įstaigos ribotos veiklos licencija
1077 Vidaus vandens prieplaukų steigimas ir registravimas
1157 Vienkartinis leidimas purkšti augalų apsaugos produktus iš oro
1444 Kasos aparatų, kompiuterinių kasų sistemų ir su jais susijusių įrenginių techninės priežiūros bei remonto darbų sertifikavimas
1099 Vidaus vandenų uostų steigimas ir registravimas
1433 Licencija organizuoti loterijas
1193 Valstybinės veterinarinės kontrolės subjektų, išskyrus maisto tvarkymo subjektus, veterinarinis patvirtinimas
1393 Odontologinės priežiūros (pagalbos) įstaigos licencija
1046 Valdymo įmonės, veikiančios pagal Papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymų, veiklos licencija
1112 Muitinės tarpininko registravimo liudijimas
1114 Kvalifikacijos pažymėjimas rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektus
1169 Laikinasis leidimas montuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius
1021 Leidimas verstis didmenine prekyba nefasuotais naftos produktais, kurie tiekiami kaip kuro atsargos orlaiviams
1007 Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi ir alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento, parodose
1000 Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
1011 Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais
1086 Ginklų taisymo, ginklų ir šaudmenų perdirbimo licencija
1203 Leidimas laikyti tranzitu vežamus neatitinkančiais ES teisės aktų reikalavimų gyvūninius produktus
1155 Įrašymo į išorės turto arba verslo vertinimo veikla turinčių teisę verstis asmenų sųrašų pažymėjimas
1304 Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse
1473 Licencija verstis didmenine prekyba neapdorotu tabaku
1266 Leidimas importuoti elektros energijų iš valstybių, kurios nėra valstybės narės
1199 Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (didmeninei veterinarinių vaistų prekybai)
1178 Licencija eksploatuoti branduolinės energetikos objektų (objektus)
1443 Leidimas ženklinti  matavimo indus ?3? ženklu
1156 Turto arba verslo vertintojo kvalifikacijos pažymėjimas
1261 Atestatas energetikos įrenginiams eksploatuoti
1184 Mineralinio vandens, įšoriškai naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti sertifikatas
1345 Teikiamų į rinkų medicinos priemonių (prietaisų) registravimas (Lietuvos gamyba)
1380 Ginkluota asmens ir turto saugos licencija
1247 Teisės mokymo įstaigai mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu geležinkelių keliais suteikimas
1314 Centrinės kredito unijos licencija
1279 Leidimas statyti branduolinės energetikos objekto statinį (-ius)
1061 Pritarimo atlikti klinikinį vaistinio preparato tyrimų liudijimas
1378 Licencija eksploatuoti tirus ir šaudyklas
1164 Akušerijos praktikos licencija
1232 Licencija verstis licencijuoto grūdų sandėlio veikla
1337 Taršos leidimas
1115 Kvalifikacijos pažymėjimas rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus
1333 Licencija verstis mažmenine prekyba nefasuotu variklių benzinu, dyzelinu (dyzeliniais degalais), suskystintomis dujomis, skirtomis autotransporto priemonėms, biodyzelinu
1062 Leidimas atlikti biomedicininį tyrimų
1311 Stipriųjų alkoholinių gėrimų ir kitų alkoholio produktų, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija daugiau kaip 22 procentai gamybos licencija
1239 Energetikos veiklos licencija
1455 Auditoriaus pažymėjimas
1204 Maisto tvarkymo subjekto laboratorijos patvirtinimo leidimas
1272 Sprendimas dėl radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo
1352 Vaistininko padėjėjo (farmakotechniko) įrašymas į vaistininkų padėjėjų (farmakotechnikų) sųrašų
1350 Burnos priežiūros praktikos specialistų licencija
1445 Leidimas atlikti taršos šaltinių išmetamų ir (arba) išleidžiamų į aplinkų teršalų ir teršalų aplinkos elementuose (ore, vandenyje, dirvožemyje) laboratorinius tyrimus ir (ar) matavimus ir (ar) imti ėminius laboratoriniams tyrimas atlikti
1029 Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimas
1085 Ginklų, A kategorijos ginklų priedėlių, šaudmenų, jų dalių gamybos licencija
1205 Geriamojo vandens tiekėjo laboratorijos patvirtinimo leidimas
1424 Leidimas mokslinio tyrimo veiklai su medžiagomis, įtrauktomis į I narkotinių ir psichotropinių medžiagų sųrašų
1394 Veiklos su jonizuojančios spinduoliuotės šaltiniais registravimas
1391 Pakuotės konstrukcijos atitikties sertifikato pripažinimo pažymėjimas
1223 Leidimas prekiauti analogiškais augalų apsaugos produktais
1245 Prekinių vagonų techninių prižiūrėtojų sertifikavimas
1173 Laikinasis leidimas vežti radioaktyviųsias medžiagas ir (ar) radioaktyviųsias atliekas
1230 Leidimas išsirašyti augalų pasus patiems Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro objektams
1041 Licencija prekiauti antikvariniais daiktais
1206 Pranešimas apie su maistu besiliečiančių gaminių ir medžiagų gamintojų ir (ar) tiekėja
1469 Leidimas vykdyti pluoštinių kanapių gaminių gamybos, kurios metu susidaro pluoštinių kanapių tarpiniai produktai, kuriuose THC kiekis viršija leidžiamų 0,2 procento ribų, veiklų
1008 Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais parodose ir mugėse, rengiamose stacionariuose pastatuose
1392 Fizinio asmens įrašymas į asmenų, teikiančių įmonių bankroto administravimo paslaugas, sųrašų
1132 Licencija verstis didmenine prekyba maistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais
1026 Leidimas prekiauti (teikti paslaugas) savivaldybės viešosiose vietose
1423 Kelionių pardavimo agentas
1409 Asmens, turinčio teisę mokyti radiacinės saugos, atestavimo pažymėjimas
1148 Licencija naudoti 4 kategorijos fejerverkus, T2 ir P2 kategorijų civilines pirotechnikos priemones
1371 Investicinės bendrovės, veikiančios pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų, veiklos licencija
1354 Licencija verstis mažmenine prekyba alumi ir natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento
1145 Ginklų, šaudmenų, jų dalių ir ginklų priedėlių importo, eksporto, prekybos civilinėje apyvartoje ginklais, šaudmenimis, jų dalimis ir ginklų priedėliais bei ginklų nuomos licencija
1200 Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarijos vaistinės veikla)
1442 Leidimas ženklinti fasuotas prekes ?e? ženklu
1207 Veislininkystės veiklos licencija (leidimas)
1135 Leidimas naudoti denatūruotų etilo alkoholį
1214 Svečių namų klasifikavimo pažymėjimas
1076 Fluorintų šiltnamio efektų sukeliančių dujų tvarkymo atestatas
1323 Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vidaus maršrutais
1002 Licencija verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento
1226 Leidimas prekiauti augalų apsaugos produktais
1110 Leidimas atidaryti automatų, bingo salonus, lošimo namus (kazino), organizuoti nuotolinius lošimus
1219 Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas
1108 Licencija organizuoti didžiųsias loterijas
1229 Trųšų ar dirvožemių gerinimo priemonės tinkamumo naudoti ekologinėje gamyboje patvirtinimas
1324 Licencija verstis krovinių vežimu vidaus maršrutais
1290 Leidimas rekonstruoti statinį (-ius) suprojektuotų (-us) įgyvendinant ypatingos valstybinės svarbos projektų
1013 Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licencijų išdavusios savivaldybės teritorijoje, kopija
1374 Verslinės žvejybos Baltijos jūros priekrantėje leidimas
1185 Peloidų, išoriškai naudojamo sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti sertifikatas
1063 Transliavimo licencija
1429 Leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais taksi
1128 Licencija verstis didmenine prekyba nedenatūruotu etilo alkoholiu
1084 Sprogmenų naudojimo licencija
1129 Licencija verstis didmenine prekyba denatūruotu etilo alkoholiu
1271 Sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių
1170 Licencija vykdyti veiklų jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje branduolinės energetikos objekte
1298 Leidimas įvežti branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas į branduolinės energijos objekto, išskyrus branduolinės (atominės) elektrinės energijos blokų ir neenergetinį branduolinį reaktorių, aikštelę ir (ar) pirmų kartų atlikti bandymus panaudojant branduolines ir (arba) branduolinio kuro ciklo medžiagas šiuose branduolinės energetikos objektuose
1121 Akreditavimo pažymėjimas
1364 Juridinio asmens įrašymas į asmenų, turinčių teisę teikti įmonių bankroto administravimo paslaugas, sųrašų
1421 Pritarimas steigimo dokumentams
1309 III grupės (stipraus) alaus (etilo alkoholio tūrinė koncentracija daugiau kaip 3,5 ir ne daugiau kaip 9,5 procento), gamybos licencija
1140 Licencija
1306 Keleivių vežimo savo sųskaita veiklos sertifikatas
1379 Licencija tarpininkauti ginklų, šaudmenų, jų dalių prekyboje
1059 Finansų patarėjo įmonės licencija
1100 Įmonių, teikiančių laivų agentavimo paslaugas, atestavimas
1441 Teisės atlikti matavimo priemonės tipo įvertinimų, matavimo priemonės patikrų, produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio kontrolės sistemos įvertinimų ir (arba) produkto kiekio pakuotėje ir matavimo indo tūrio patikrinimus suteikimas
1141 Alkoholio produktų, įskaitant alkoholinius gėrimus, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, gamybos licencija
1210 Gido pažymėjimas
1116 Kvalifikacijos pažymėjimas rengtis žemės konsolidacijos projektus
1107 Licencija teikti dokumentų saugojimo paslaugų
1225 Leidimas išimties tvarka tiekti į rinkų augalų apsaugos produktus ne ilgesniam kaip 120 dienų naudojimo laikotarpiui
1072 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo licencija
1318 Valdymo įmonės, veikiančios pagal Alternatyviųjų kolektyvinio investavimo subjektų valdytojų įstatymų, licencija
1428 Leidimas vykdyti keleivių vežimo už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymų veiklų
1198 Fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencija
1130 Licencija verstis didmenine prekyba etilo alkoholio turinčiomis žaliavomis
1471 Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto derinimo pažymų
1163 Bendrosios slaugos praktikos licencija
1060 Reguliuojamos rinkos licencija
1070 Elektros ir elektroninės įrangos atliekų tvarkymo organizavimo licencija
1238 Registravimas pluoštinių kanapių produktų tiekėjų sųraše
1010 Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais ir natūralios fermentacijos sidru, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 6 procentų, masiniuose renginiuose ir mugėse
1150 Licencija montuoti jonizuojančios spinduliuotės šaltinius
1180 Licencija vykdyti branduolinės energetikos objekto (objektų) eksploatavimo nutraukimų
1068 Kremavimo veiklos licencija
1440 Dozimetrijos tarnybos pripažinimo pažymėjimas
1154 Įtraukimas į ūkio subjektų, turinčių teisę registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrų sųrašų
1305 Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 7,5 procento, masiniuose renginiuose ir mugėse
1039 Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialisto atestatas
1033 Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimas
1127 Licencija verstis didmenine prekyba alumi, alaus mišiniais su nealkoholiniais gėrimais, natūralios fermentacijos sidru, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 8,5 procento
1018 Leidimas verstis mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
1040 Leidimas atlikti archeologinius tyrimus
1291 Leidimas statyti naujų statinį pajūrio juostoje
1111 Leidimas steigti lažybų ar totalizatoriaus punktų
1339 Gaminių ir (ar) pakuočių atliekų tvarkymo organizavimo licencija
1137 Veiklos vietos registracijos pažymėjimas
1054 Mokėjimo įstaigos licencija
1335 Leidimas organizuoti renginį Savivaldybei priklausančiose viešojo naudojimo teritorijose ar valdytojo teise valdomose viešojo naudojimo teritorijose
1024 Šilumos tiekimo licencija
1161 Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija
1375 Verslinės žvejybos Baltijos jūroje (be teisės žvejoti priekrantėje)
1254 Bendras saugos sertifikatas
1017 Leidimas verstis didmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis
1165 Pažymėjimas atlikti medicinos prietaiso techninės būklės patikrinimų
1390 Branduolinės energetikos objekto vadovaujančių darbuotojų atestatas
1431 Juridinio asmens įrašymas į Nemokumo administratorių sųrašų
1235 Prekių saugojimo ir muitinio tikrinimo vietos pripažinimo tinkama augalams, augaliniams produktams ir kitiems susijusiems objektams laikyti pažymėjimas
1427 Kilnojamųjų kultūros vertybių restauratoriaus kvalifikacijos pažymėjimas
1452 Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialistų veiklos licencija
1446 Asmens sveikatos priežiūros praktikos licencija
1209 Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (fizinio asmens)
1191 Fizinio asmens veterinarinės farmacijos licencija
1326 Administracinis sprendimas dėl teisės atlikti motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomųjų techninę apžiūrų suteikimo
1418 Atestavimo pažymėjimas, suteikiantis teisę mokyti radiacinės saugos
1037 Įrašymas į Įmonių restruktūrizavimo administravimo paslaugas teikiančių asmenų sųrašų
1152 Licencija vežti radioaktyviųsias medžiagas ir (ar) radioaktyviųsias atliekas
1436 Architekto kvalifikacijos atestatas
1227 Vienkartinis leidimas įvežti augalų apsaugos produktus iš ne Europos Sųjungos valstybių narių ir ne Europos ekonominės erdvės valstybių
1035 Licencija oro susisiekimui vykdyti
1087 Maisto tvarkymo subjekto registravimas
1136 Specialioji licencija
1090 Nuolatinės potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros licencija
1407 Gamtinių dujų įrenginių įrengimas
1233 Leidimas naudoti patvirtintų medinės pakavimo medžiagos ženklų
1400 Licencija prekiauti, montuoti, prižiūrėti ir remontuoti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius
1472 Elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo pažymų
1053 Kredito unijos licencija
1303 Asmenų, vykstančių į darbų, mokymo įstaigų ir grįžtančių iš jų, kurie į pasienio kontrolės punktus, esančius prie automobilių kelių, įleidžiami ir tikrinami be eilės, sųrašo sudarymas
1162 Medicinos praktikos licencija
1406 Elektros įrenginių įrengimas
1454 Audito įmonės pažymėjimas
1056 A kategorijos finansų maklerio įmonės licencija
1118 Kvalifikacijos pažymėjimas rengtis žemės reformos žemėtvarkos projektus
1144 Licencija importuoti, eksportuoti civilines pirotechnikos priemones
1187 Leidimas ekshumuoti palaikus
1179 Licencija statyti (statytojui (užsakovui) ir eksploatuoti branduolinės energetikos objektų (objektus)
1117 Kvalifikacijos pažymėjimas rengti žemės paėmimo visuomenės poreikiams projektus
1082 Sprogmenų gamybos Licencija
1149 Licencija gaminti, naudoti, saugoti, prižiūrėti, remontuoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius, tvarkyti (surinkti, rūšiuoti, apdoroti, laikyti, perdirbti, saugoti, nukenksminti) radioaktyviųsias atliekas
1263 Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus
1044 Licencija draudimo brokerių įmonės veiklai
1396 Specializuoto banko licencija
1055 Mokėjimo įstaigos ribotos veiklos licencija
1398 Licencija verstis mažmeninė prekyba alumi
1158 Saugiųjų dokumentų ir saugiųjų dokumentų blankų gamybos licencija
1420 Motelio klasifikavimo pažymėjimas
1395 Asmens ar dozimetrijos tarnybos, atliekančios visuomenės sveikatos saugai užtikrinti reikalingus žmonių apšvitos dozių ir (ar) dozės galios, ir (ar) aktyvumo matavimus ir (ar) apšvitos dozių įvertinimus, pripažinimo pažymėjimas
1224 Geros augalų apsaugos produktų veiksmingumo ir (arba) atrankumo bandymų praktikos sertifikatas
1166 Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimų, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimų, saugoti) radioaktyviųsias atliekas
1430 Fizinio asmens įrašymas į Nemokumo administratorių sųrašų
1034 Pažymėjimas apie įregistravimų į ūkio subjektų, užsiimančių su tauriaisiais metalais ir brangakmeniais susijusia veikla
1386 Įrašymas į Lietuvos Respublikos teismo ekspertų sųrašų
1126 Licencija verstis didmenine prekyba alkoholiniais gėrimais
1177 Licencija statyti (statytojui (užsakovui) branduolinės energetikos objektų (objektus)
1267 Leidimas-higienos pasas
1182 Licencija vežti nurodytas branduolinio kuro ciklo,  branduolines ir daliųsias medžiagas Lietuvos Respublikos branduolinės saugos įstatymo 1 priede nustatytais kiekiais
1262 Leidimas gaminti elektros energijų
1093 Leidimai vykdyti studijas ir su studijomis susijusių veiklų
1322 Bendrijos licencija vežti krovinius
1078 Gamintojo identifikacijos kodo suteikimas pramoginių bei asmeninių laivų gamintojams
1397 Leidimas verstis veikla su į narkotinių ir psichotropinių medžiagų IV sųrašų įrašytomis medžiagomis
1439 Pažyma apie registruojamos veiklos duomenis
1369 Pranešimas apie nelicencijuojamos radijo ir (ar) televizijos programų transliavimo ir (ar) retransliavimo veiklos, televizijos programų ir (ar) atskirų programų platinimo internete ar užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos vartotojams veiklos pradžių
1220 Registravimas informacinėje sistemoje "Vaiskoris"
1321 Bendrijos licencija vežti keleivius
1234 Pažyma dėl patikrinimo vietos tinkamumo atlikti fitosanitarinį tikrinimų
1109 Licencija organizuoti lošimus
1419 Viešbučio klasifikavimo pažymėjimas
1249 Traukinio mašinistų mokymo centro pripažinimo pažymėjimas
1001 Licencija verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų
1462 Leidimas vykdyti branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko radionuklidais užterštų konstrukcijų, sistemų ir komponentų dezaktyvavimo ir (ar) išmontavimo darbus branduolinės (atominės) elektrinės, branduolinės (atominės) elektrinės energijos bloko galutinio sustabdymo ir (ar) eksploatavimo nutraukimo metu
1092 Licencija vykdyti formalųjį profesinį mokymų
1348 Leidimas linijinių laivų ir (ar) laivų, kurie veža vienarūšius krovinius kapitonams plaukioti Lietuvos Respublikos jūrų uosto akvatorijoje be locmano
1122 Alaus, alaus ir nealkoholinių gėrimų mišinių gamybos licencija
1012 Licencija verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikianti teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršrutas prasideda arba baigiasi licencijų išdavusios savivaldybės teritorijoje
1006 Licencija vienkartinė verstis mažmenine prekyba natūralios fermentacijos alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 13 procentų, parodose
1101 Įmonių, teikiančių su saugia laivyba susijusias paslaugas, atestavimas
1202 Juridinio asmens veterinarinės farmacijos licencija (veterinarinių vaistų gamybai)
1212 Kempingų klasifikavimo pažymėjimas
1331 Administracinis sprendimas dėl teisės mokyti asmenis, susijusius su pavojingųjų krovinių vežimu automobilių keliais suteikimo
1387 Leidimas vykdyti gamtinių dujų tiekimų
1131 Licencija verstis didmenine prekyba nemaistiniais alkoholiniais tirpalais su kvapiųjų medžiagų priedais
1089 Įgaliojimas tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę
1334 Licencija verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais kurortinį, poilsio ir turizmo sezonų
1300 Leidimas pradėti pramoninį branduolinės energetikos objekto eksploatavimų
1403 Įrašymas į draudimo brokerių įmonių sųrašų
1317 Investicinės bendrovės, veikiančios pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymų, veiklos leidimas
1058 C kategorijos finansų maklerio įmonės licencija
1004 Licencija verstis sezonine mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 22 procentų, kurortinio, poilsio ir turizmo sezonų laikotarpiu
1134 Leidimas pirkti ir naudoti denatūruotų etilo alkoholį
1382 Verslinės žvejybos kitų jūrų vandenyse leidimas
1120 Matininko kvalifikacijos pažymėjimas
1327 Administracinis sprendimas dėl teisės įmonei vykdyti tachografų techninę apžiūrų suteikimo
1153 Licencija vykdyti veiklų jonizuojančiosios spinduliuotės aplinkoje pas kitų asmenį, turintį licencijų
1103 Mokymo įstaigų, suteikiančių asmenims teorinį ir praktinį pasirengimų, būtinų jūrinio laipsnio diplomui, kvalifikacijos liudijimui ar jų patvirtinimui gauti, akreditavimas ir mokymo įstaigos akreditavimo liudijimo išdavimas bei papildomas mokymo programos akreditavimas
1259 Nepriklausomo medienos matuotojo atestatas
1355 Keleivių vežimas už atlygį lengvuoju automobiliu
1310 Licencija verstis didmenine prekyba alumi
1351 Vaistininko praktikos licencija
1031 Pieno supirkėjo kvalifikacinis pažymėjimas
1256 Saugos leidimas
1208 Kelionių organizatoriaus pažymėjimas (juridinio asmens)
1143 Neginkluotos asmens ir turto saugos licencija
1028 Leidimas įvežti, įsigyti, laikyti, veisti, parduoti pavojingus šunis
1399 Licencija gaminti, naudoti (taip pat pakartotinai naudoti), saugoti, perdirbti jonizuojančiosios spinduliuotės šaltinius ir (ar) tvarkyti (atlikti pradinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimų, atlikti pagrindinį radioaktyviųjų atliekų apdorojimų, saugoti) radioaktyviųsias atliekas
1307 Alaus, kurio tūrinė etilo alkoholio koncentracija neviršija 9,5 procento, gamybos licencija


<< Grįžti