eLABa PUBLIKACIJŲ RŪŠIŲ KLASIFIKATORIUS
 
MOKSLO IR MENO PUBLIKACIJOS (PDB)
K KNYGOS 
  K1 MOKSLO LEIDINIAI
  K1a Monografija
Recenzuotas leidinys, kuriame sistemingai ir išsamiai išnagrinėta viena tema (dalykas), aiškūs ir žymūs naujumo ir kiekvienai mokslo sričiai arba krypčiai savi moksliškumo elementai; turintis ISBN numerį, o išleistas lietuvių kalba – pageidautina santrauką anglų, prancūzų arba vokiečių kalba. Mažiausia mokslo monografijos apimtis – 8 autoriniai lankai. Pageidautina, kad leidinyje būtų įrašytas žodis "monografija", nurodyti recenzentai.
K1b Mokslo studija
Recenzuotas leidinys, atitinkantis mokslo monografijai keliamus reikalavimus (išskyrus apimties). Mažiausia mokslo studijos apimtis – 2 autoriniai lankai. Pageidautina, kad leidinyje būtų įrašyti žodžiai "mokslo studija", nurodyti recenzentai.
K1c Sintezės mokslo darbas
Darbas, sintetinantis humanitarinių ar socialinių mokslų sričių mokslo krypties disciplinas ar tarpdalykinio pobūdžio tyrimus, pateiktus mokslo monografijose, mokslo studijose bei mokslo straipsniuose, atitinkantis mokslo monografijai keliamus reikalavimus (išskyrus apimties). Mažiausia sintezės mokslo darbo apimtis – 2 autoriniai lankai.
K2 STUDIJŲ IR MOKOMIEJI LEIDINIAI
  K2a Vadovėlis
Nustatyta tvarka recenzuotas, vadovėlio žymą ir ISBN numerį turintis, aukštojo mokslo studijoms skirtas originalus (autorinis) leidinys, kuriame suprantamai, sistemingai, pagal didaktikos principus dėstomi tam tikros mokslinės ir (ar) praktinės veiklos srities žinių pagrindai.
K2b Mokomoji knyga
Nustatyta tvarka recenzuotas, mokomosios knygos žymą ir ISBN numerį turintis, aukštojo mokslo studijoms skirtas leidinys, kuriame pateikiama teorinio, praktinio pobūdžio medžiaga vieno ar kelių dėstomų dalykų žinioms įsisavinti.
K2c Metodinė priemonė
Nustatyta tvarka išleistas kitas, vadovėlio ar mokomosios knygos kategorijai nepriskirtas, ISBN numerį turintis, aukštojo mokslo studijoms skirtas leidinys (laboratorinių darbų, pratybų metodiniai nurodymai, žodynėliai, uždavinynai, pratimų rinkiniai ir kt.). 
K2d Atvejo studija
Nustatyta tvarka recenzuotas, atvejo studijos (aprašymo) žymą ir ISBN numerį turintis, aukštojo mokslo studijų procese naudojamas, konkretų (realaus gyvenimo) įvykį, situaciją, įmonę, organizaciją, gaminį, produktą, modelį aprašantis leidinys, kuriame pateikiami duomenys ir situacija, suformuluotas sprendimo reikalaujantis tikslas, klausimai, problemos ir (ar) užduotys. Taip pat pateikiamos darbo su atveju gairės studentui ir dėstytojui bei kita papildanti informacija, jei yra numatyta.
K2e Mokomasis leidinys
Ne aukštojo mokslo studijoms skirtas vadovėlis, mokomoji knyga, metodinė priemonė, leidinys neformaliam švietimui.
K3  TAIKOMŲJŲ MOKSLO DARBŲ LEIDINIAI 
  K3a Žodynas  
Kalbotyros mokslo leidinys, sudarytas iš naujai surinktų ir (ar) pagal naują mokslinę metodiką atrinktų, klasifikuojamų ir pateikiamų leksikografinių išteklių sistemos ir skirtas mokslo ir studijų reikmėms.
K3b Žinynas, vadovas
Leidinys, kuriame pateikiamos trumpos mokslinio, gamybinio ar taikomojo pobūdžio žinios, išdėstytos abėcėline, sistemine ar chronologine tvarka.
K3c Enciklopedija
Enciklopedijos žymą turintis leidinys, kuriame pateikiama mokslinės ar praktinės veiklos sričių svarbiausių žinių visuma. Informacija pateikiama straipsniais, išdėstytais antraščių abėcėlės tvarka, teminiu ar sisteminiu principu.
K3d Atlasas, žemėlapis
Atlasas – sisteminis žemėlapių rinkinys, išleistas knygos pavidalu ar atskirais lapais sudėtas į aplanką.
Žemėlapis – sumažintas viso žemės paviršiaus ar jo dalies atvaizdas plokštumoje, rodantis objektų arba reiškinių erdvinį pasiskirstymą ir jų tarpusavio ryšį.
K3e Mokslinis šaltinio leidimas
Recenzuotas leidinys, pateikiantis archyvinius dokumentus, kalbos ir raštijos paminklus, meno veikalus ir kitus tekstinius ir audiovizualinius šaltinius, kuriam būdingas mokslinis medžiagos atrinkimas, parengimas ir pateikimas reflektuojant jo principus bei pateikiant atitinkamus komentarus, rodykles ir kt. Skelbiami objektai mokslinėse šaltinių publikacijose gali būti pateikiami faksimilėmis, transkripcijomis, vertimais, kritinėmis rekonstrukcijomis, skaitmeniniais archyvais, skaitmeninėmis duomenų bazėmis ir kitais šaltinio tyrimų bei tekstologinių metodologijų numatytais būdais.
K3f Teisės akto projektas, komentaras
Kodeksas, įstatymas ir nauja jo redakcija, parengta Lietuvos Respublikos valdžios institucijos darbo grupėje. Kitas Lietuvos Respublikos ar tarptautinės institucijos publikuotas teisinio dokumento komentaras. 
K3g Mokslo tiriamojo darbo, projekto, kita ataskaita
Leidinys, kuriame pateikti oficialūs asmens ar organizacijos per tam tikrą laiką nuveikto darbo rezultatai (ataskaita, galimybių studija). Viešai publikuota ataskaita, turinti ISBN ar ISSN, arba pagal tyrimus finansuojančios ar mokslo ir studijų institucijos tvarką patvirtinta ataskaita.
K3h Kitas taikomojo mokslo darbo leidinys
Nepriskirtas aukščiau išvardintiems (K3a - K3g) taikomojo mokslo darbų leidiniams. Pavyzdžiui, (bio)bibliografijos, sisteminiai katalogai, moksliniai paminklų sąvadai.
K4  MENO IR KITI LEIDINIAI
  K4a Meno leidinys
Meno srities leidinys (meno darbų katalogas, meno albumas, meno kritikos ar meninio tyrimo leidinys).
K4b Mokslo, meno populiarinimo leidinys
Mokslo, meno populiarinimo leidinys – tai leidinys, kuriame ne specialistui suprantama forma ir stiliumi aprašomi mokslo, meno, kultūros, technikos naujovės ir aktualijos.
K4c Publicistinis leidinys
Publicistinis leidinys – tai literatūros kūrinys, kuriame aptariami aktualūs visuomenės politinio, kultūrinio ir kt. gyvenimo klausimai. 
K4d Parodos katalogas 
Informacinis leidinys skirtas mokslo, meno parodos sklaidai.
K4e Kitas leidinys
Leidinys, nepriskirtas aukščiau apibrėžtoms (K4a–K4d) leidinių grupėms.
K5 SUDARYTI MOKSLO DARBAI
  Sudarytas mokslo darbas – originalių mokslo darbų rinkinys arba kolektyvinis mokslo darbas, priskiriamas sudarytojui, nurodytam leidinio antraštiniame puslapyje ir (ar) metrikoje, išskyrus periodinio arba tęstinio mokslo leidinio nuolatinio redaktoriaus darbą ir konferencijų pranešimų tezių leidinius.
Y KNYGŲ DALYS
  Knygos dalis – neperiodinio mokslo, studijų ar mokomojo leidinio, išskyrus konferencijos darbų leidinį, dalis (skyrius). Šią publikacijos rūšį galima pasirinkti tuo atveju, kai aiškiai nurodyta knygos dalies (skyriaus) autorystė.
Y1 Monografijos dalis 
Y2 Mokslo studijos dalis 
Y3 Sintezės mokslo darbo dalis 
Y4 Vadovėlio dalis 
Y5 Mokomosios knygos dalis
Y6 Mokslo, meno populiarinimo knygos dalis
Y7 Kitos knygos dalis 
S STRAIPSNIAI
  Mokslo straipsnis – straipsnis, paskelbtas recenzuotame leidinyje, turintis konkrečiai mokslo krypčiai įprastą mokslinį aparatą (išnašas ar (ir) bibliografiją, ar (ir) formules, ar (ir) brėžinius, ar (ir) metodologijos aprašą, ar (ir) statistines lenteles ir pan.) ir atitinkantis tos mokslo krypties moksliškumo kriterijus. Mažiausia įskaitoma mokslo straipsnio apimtis humanitarinių ir socialinių mokslų srityse – 0,25 autorinio lanko.
S1 Straipsnis Web of Science DB
Mokslo straipsnis recenzuotame mokslo leidinyje, referuojamame Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index. S1 priskiriamas straipsniui, nepriklausomai ar žurnalas turi cituojamumo rodiklį, ar ne. Šiai publikacijos rūšiai priskiriamas straipsnis, turintis dokumento tipą: Article, Review. Taip pat priskiriamas ir Book Citation Index referuojamas straipsnis - knygos dalis, jei nėra monografijoje ar konferencijos darbų leidinyje. Jei straipsnis yra leidinyje, referuojamame vienoje iš aukščiau minėtų Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazių, bet turi kitus dokumento tipus, jis priskiriamas kitai publikacijų rūšiai (žr. S7, C1).
S2 Straipsnis Scopus DB
Mokslo straipsnis recenzuotame mokslo leidinyje, referuojamame Elsevier Scopus duomenų bazėje, kuris neindeksuojamas Clarivate Analytics Web of Science DB (žr. S1). Šiai publikacijos rūšiai priskiriami straipsniai, turintys dokumento tipą: Article, Review, atsižvelgus į straipsnio turinį.
S3 Straipsnis kitoje DB
Mokslo straipsnis recenzuotame mokslo leidinyje, referuojamame tarptautinėje mokslinės informacijos duomenų bazėje. Jei straipsnis referuojamas bent vienoje eLABa klasifikatoriaus DB, išskyrus Clarivate Analytics Web of Science ir Elsevier Scopus duomenų bazes (žr. S1, S2). Šiai publikacijos rūšiai priskiriami straipsniai, turintys dokumento tipą: Article, Review. 
S4 Straipsnis kitame recenzuotame leidinyje
Mokslo straipsnis recenzuotame periodiniame, tęstiniame ar vienkartiniame mokslo leidinyje, nereferuojamame tarptautinėje duomenų bazėje. Leidinyje turi būti nurodyta redkolegija ir (ar) recenzentai, ar leidinys (leidinio straipsniai) recenzuoti.
S5 Straipsnis meno, kultūros, profesiniame leidinyje 
Publikacijos rūšis netapati mokslo, meno populiarinimui. Mokslo publikacija su moksliniu aparatu; mažiausia apimtis 0,25 autorinio lanko. Meno publikacija be mokslinio aparato; apimties reikalavimai netaikomi.
S6 Straipsnis mokslo, meno populiarinimo leidinyje
Straipsnis, paskelbtas mokslo, meno populiarinimo periodiniame leidinyje, skirtame skaitytojams ne specialistams. Apimties reikalavimai netaikomi.
S7 Apžvalginis, informacinis, enciklopedinis straipsnis mokslo leidinyje
Priskiriama ir tuo atveju, jei straipsnis referuojamas Clarivate Analytics Web of Science, Elsevier Scopus ar kitose duomenų bazėse, bet turi dokumento tipą: Editorial Materials, Biographical Item, Letter, Note, Short Survey, Discussion. Enciklopedinis straipsnis ne mažesnės nei 1 puslapio apimties.
S8 Mokslinio šaltinio publikacija (straipsnis)
Tas pats kaip "Mokslinis šaltinio leidimas", tik straipsnis (žr. K3e).
S9 Straipsnis žiniasklaidoje
Straipsnis, rašytinis pasisakymas, paskelbtas periodinėje spaudoje, visuomeniniame ir (ar) mokslo sklaidos internetiniame portale, kai yra aiškiai nurodyta autorystė ir laisva prieiga bei turinys siejasi su akademinės veiklos tematika.
S10 Bibliografija (straipsnis)
Bibliografija, paskelbta serialiniame leidinyje. 
C MOKSLO DARBŲ RECENZIJOS
  Mokslo darbo recenzija – paskelbto mokslo darbo kritinis analitinis vertinimas, kurio turinį sudaro jo pristatymas, išsamus ir argumentuotas vertinimas bei kritika, kur ne tik diskutuojama su šio darbo koncepcija ar diskusijos pagrindu iškeliama ir argumentuotai svarstoma teorinė, metodologinė ar interpretacinė problema, bet padaromos išvados ir nurodoma naudota literatūra; mažiausia apimtis – 0,25 autorinio lanko.
C1 Recenzija Web of Science DB
Recenzija leidinyje, referuojamame Clarivate Analytics Web of Science duomenų bazėse: Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Emerging Sources Citation Index. Priskiriama publikacija, turinti dokumento tipą Book Review (žr. S1).
C2 Recenzija Scopus DB
Recenzija leidinyje, referuojamame Elsevier Scopus DB, išskyrus Clarivate Analytics Web of Science DB (žr. C1, S2). Priskiriama publikacija, turinti dokumento tipą Review, atitinkanti knygos recenzijos turinį.
C3 Recenzija kitoje DB
Recenzija leidinyje, referuojamame bent vienoje eLABa Duomenų bazių klasifikatoriuje esančioje DB, išskyrus Clarivate Analytics Web of Science ir Elsevier Scopus duomenų bazėse (žr. C1, C2, S3).
C4 Recenzija kitame recenzuojamame leidinyje (žr. S4)
C5 Recenzija meno, kultūros, profesiniame leidinyje (žr. S5)
C6 Recenzija mokslo, meno populiarinimo leidinyje (žr. S6)
P STRAIPSNIAI MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ DARBŲ LEIDINIUOSE
  Mokslinės konferencijos darbų leidinys – tai periodinis, tęstinis arba vienkartinis mokslo leidinys, kuriame paskelbti mokslinės konferencijos pranešimų tekstai ir pagalbinė (iliustracinė) medžiaga.
P1 Straipsniai recenzuojamuose mokslinių konferencijų darbų leidiniuose
  P1a Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Web of Science DB
Straipsnis konferencijos darbų leidinyje, referuojamame Clarivate Analytics Web of Science Conference ir randamas duomenų bazėse: Conference Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S), Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-SSH). Šiai publikacijos rūšiai priskiriamas straipsnis, turintis dokumento tipą Proceedings Paper.
P1b Straipsnis konferencijos darbų leidinyje Scopus DB
Straipsnis konferencijos darbų leidinyje, referuojamame Elsevier Scopus DB, išskyrus Clarivate Analytic Web of Science DB (žr. P1a). Šiai publikacijos rūšiai priskiriamas straipsnis, turintis dokumento tipą Conference Paper. 
P1c Straipsnis konferencijos darbų leidinyje kitoje DB
Straipsnis konferencijos darbų leidinyje, referuojamame kitoje tarptautinėje duomenų bazėje. Šiai publikacijos rūšiai priskiriamas straipsnis, turintis dokumento tipą Proceedings Paper, Conference Paper ir randamas bent vienoje eLABa klasifikatoriaus duomenų bazėje, išskyrus Clarivate Analytic Web of Science ir Elsevier Scopus. (žr. P1a, P1b). 
P1d Straipsnis recenzuotame konferencijos darbų leidinyje Straipsnis konferencijų darbų leidinyje, nereferuojamame tarptautinėje duomenų bazėje. 
P2 Straipsnis nerecenzuotame konferencijos darbų leidinyje
T MOKSLINIŲ KONFERENCIJŲ PRANEŠIMŲ TEZĖS
  Mokslinės tezės – glaustai išdėstyti pagrindiniai mokslinio pranešimo teiginiai, atskleidžiantys tyrimų reikalingumą, esmę ir jų reikšmę mokslo plėtrai.
T1 Konferencijos pranešimo tezės tarptautinėse DB
Konferencijos pranešimo tezės leidinyje, referuojamame eLABa klasifikatoriaus duomenų bazėje.
T2 Konferencijos pranešimo tezės 
Konferencijos pranešimo tezės leidinyje, turinčiame ISBN ar ISSN.
T3 Kitos konferencijos pranešimo tezės
Konferencijos pranešimo tezės leidinyje, neturinčiame ISSN ar ISBN, arba konferencijos tinklalapyje.
N PATENTAI IR PATENTINĖS PARAIŠKOS
  N1 Patentas – juridinis dokumentas, patvirtinantis išradimo autorystę ir patento savininko išimtinę teisę tuo išradimu naudotis.
  N1a Patentai, įregistruoti Europos patentų biure EPO
N1b Patentai, įregistruoti JAV patentų ir prekių ženklų biure USPTO
N1c Patentai, įregistruoti Japonijos patentų biure JPO
N1d Patentai, įregistruoti Korėjos bei Kinijos patentų biuruose
N1e Patentai, įregistruoti Lietuvos patentų biure
N1f Patentai, įregistruoti kitose šalyse
N2 Patentinė paraiška – registruojama, kai paskelbiama nacionalinėse ar tarptautinėse patentų ir patentinių paraiškų duomenų bazėse. Išradėjui gavus patentą, publikacijos rūšis nekeičiama, kuriamas naujas įrašas – patento.
  N2a Patentinė paraiška Europos patentų biurui EPO
N2b Patentinė paraiška JAV patentų ir prekių ženklų biurui USPTO
N2c Patentinė paraiška Japonijos patentų biurui JPO
N2d Patentinė paraiška Korėjos bei Kinijos patentų biurams
N2e Patentinė paraiška Lietuvos patentų biurui
N2f Patentinė paraiška kitų šalių patentų biurams
N2g Patentinė paraiška WIPO biurui
V VERTIMAI 
  V1 Mokslinis vertimo leidimas – recenzuotas aktualaus arba istoriškai reikšmingo veikalo vertimas iš lietuvių kalbos ar į lietuvių kalbą su atitinkamu aparatu (palydimieji tyrimai, komentarai ir kt.), kuris pasižymi sistemišku intelektualiosios kalbos kūrimu. 
  V1a Mokslinio teksto vertimas. Knyga
V1b Mokslinio teksto vertimas. Knygos dalis
V1c Mokslinio teksto vertimas. Straipsnis
V2 Mokomojo teksto vertimas
  V2a Mokomojo teksto vertimas. Knyga
V2b Mokomojo teksto vertimas. Knygos dalis
V2c Mokomojo teksto vertimas. Straipsnis
V3  Grožinio, publicistinio teksto vertimas
  V3a Grožinio, publicistinio teksto vertimas. Knyga
V3b Grožinio, publicistinio teksto vertimas. Knygos dalis
V3c Grožinio, publicistinio teksto vertimas. Straipsnis
M MENO DARBAI
  Meno darbas – meno kūrinys, jo unikalus (tų pačių metų, konteksto ir atlikėjų sudėties) atlikimas, skelbimas, realizavimas ir meninis tyrimas, moderavimo ar kuratorinis darbas.
M1 Muzikos darbas
M2 Dailės darbas
Apima ir medijų meno bei meno objektų restauravimo darbus.
M3 Dizaino darbas
M4 Architektūros darbas
M5 Teatro darbas
M6 Kino darbas
M7 Šokio darbas
M8 Tarpkryptinio (tarpdisciplininio) meno darbas
M9 Rašytinės kūrybos kūrinys
R MOKSLO, MENO SKLAIDOS MULTIMEDIJA
  R1 Mokslinių konferencijų pranešimai
  Mokslinės konferencijos pranešimai pateikti konferencijos svetainėje.
R1a Mokslinės konferencijos pranešimas. Vaizdo arba (ir) garso įrašas
R1b Mokslinės konferencijos pranešimas. Pranešimo skaidrės
R2 Mokslo, meno žinių sklaida
  Mokslo, meno žinių skleidimas specialistams arba plačiajai visuomenei skaitmeninėje erdvėje.
R2a Mokslo, meno žinių sklaida. Vaizdo arba (ir) garso įrašas
Paskelbtas visuomeniniame ir (ar) mokslo sklaidos internetiniame portale, kai yra aiškiai nurodyta autorystė, prieskyra institucijai, turinys siejasi su akademinės veiklos tematika ir yra atvira prieiga.
R2b Mokslo, meno žinių sklaida. Pranešimo skaidrės
A AUGALŲ IR GYVŪNŲ VEISLĖS
  A1 Augalų veislė
  A1a Tarptautinę ekspertizę praėjusi augalų veislė
A1a1 Europos specializuotuose centruose ekspertizę praėjusi nedekoratyvinių augalų veislė
Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusi augalų, išskyrus dekoratyvinius, veislė. Pateikiama Reports on Technical Examination of the DUS Testing.
A1a2 Europos centruose ekspertizę praėjusi dekoratyvinių augalų veislė
Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusi dekoratyvinių augalų veislė. Pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing.
A1a3 Kita tarptautinę ekspertizę praėjusi augalų veislė
A1b Lietuvoje registruota augalų veislė
A2 Gyvūnų veislė
  A2a Tarptautinę ekspertizę praėjusi gyvūnų veislė
Europos specializuotuose centruose tarptautinę ekspertizę praėjusi gyvūnų veislė. Pateikiama Reports on Technical Examination of the DUS Testing.
A2b Lietuvoje registruota gyvūnų veislė
VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registruota ūkinių (produkcijos) gyvūnų veislė. Lietuvos gyvūnų augintinių draugijos ar asociacijos užregistruota gyvūnų veislė.
A3 Organizmų rūšis
  A3a Tarptautinę ekspertizę praėjusi organizmų rūšis
Tarptautinę ekspertizę praėjusi mokslui organizmų rūšis (tipinis egzempliorius (standartas) nurodytoje mokslinėje kolekcijoje; patalpinimas tarptautiniame organizmų grupės kataloge).
A3b Lietuvoje registruota organizmų rūšis
D DUOMENŲ RINKINYS
  Moksliškai susistemintas duomenų rinkinys yra registruotas ir turintis globaliai unikalų nuolatinį skaitmeninio objekto identifikatorių skaitmeninis archyvas, skaitmeninė duomenų bazė ar skaitmeninis teksto, garso ir (ar) vaizdo kūrinių leidimas, sukurtas skaitmeninant esamus tradicinės formos archyvus, kartotekas ar leidinius bei parengiant naujus elektroninius duomenų rinkinius jiems taikant specialius medžiagos atrankos kriterijus, klasifikavimo būdus, metaduomenis bei programinę įrangą, pranokstančią įprastas programines priemones.
STUDIJŲ BAIGIAMIEJI DARBAI IR DISERTACIJOS (ETD)
ETD_BAK Bakalauro darbas
ETD_MGR Magistro darbas
ETD_PS Profesinių studijų darbas
ETD_DR Daktaro disertacija
ETD_DR_S Daktaro disertacijos santrauka
ETD_DR_M Daktaro meno projektas
ETD_HBL_A Habilitacijos procedūrai teikiamų mokslo darbų apžvalga
ETD_HBL Habilitacinis darbas
ETD_HBL_S Habilitacinio darbo santrauka


<< Grįžti