NEDEKLARUOJAMŲ NEAPMOKESTINAMŲJŲ PAJAMŲ SĄRAŠAS

I  SKYRIUS

NE DIDESNĖS UŽ NUSTATYTĄ DYDĮ NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS

1.  Palūkanų už ne nuosavybės vertybinius popierius (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos ne nuosavybės vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių ne nuosavybės vertybinių popierių turėtojams), palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių vyriausybių, taip pat jų politinių ar teritorijos administracinių padalinių, vietos valdžios ne nuosavybės vertybinius popierius, palūkanų už Lietuvos ir užsienio valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius suma, neviršijanti 500 Eur per mokestinį laikotarpį, kai ne nuosavybės vertybiniai popieriai įsigyti ar sutartys dėl indėlių sudarytos nuo 2014 m. sausio 1 dienos*.

2.    Palūkanų už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio skolinimo platformą Lietuvos Respublikos vartojimo kredito įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, taip pat palūkanų už lėšas, suteiktas per sutelktinio finansavimo platformą Lietuvos Respublikos sutelktinio finansavimo įstatyme ar atitinkamame Europos ekonominės erdvės valstybės įstatyme nustatyta tvarka, suma, neviršijanti 500 Eur per mokestinį laikotarpį*.

3.  Ne didesnės nei 3 000 Eur žemės ūkio veiklos pajamos, gautos iš gyventojų ar iš užsienio valstybės, ir bet kokio dydžio iš juridinių asmenų gautos pajamos, jeigu šias pajamas gaunantis gyventojas mokestiniu laikotarpiu neprivalo registruotis ir nėra įregistruotas pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju*.

Šio punkto nuostatos netaikomos:

3.1.    Ūkininkų ūkių registre įregistruotam ūkininkui (jo partneriui), pajamų mokesčio deklaraciją teikiančiam, kandidatuojant į valstybės politikus ar į Europos Parlamento narius, renkamus nuo Lietuvos Respublikos;

3.2.   žemės ūkio veiklą vykdančiam gyventojui, kurio žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis (EDV), apskaičiuotas vadovaujantis Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 3D-1106 „Dėl Žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, yra 4 EDV ar didesnis, pageidaujančiam, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos būtų apskaičiuojamos, atsižvelgiant į žemės ūkio veiklos pajamas bei patirtas išlaidas.

3.1 ir 3.2 papunkčiuose nurodytais atvejais deklaracija turi būti pateikta, o joje nurodyta visa per mokestinį laikotarpį iš žemės ūkio veiklos gautų pajamų suma.

4.  Ne didesnės nei 1 750 Eur pajamos, gautos kaip atlygis, teikiant paslaugas pagal paslaugų kvitą, kai šių paslaugų teikimą nustato Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas.

5.  Tokios ne individualios veiklos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos:

5.1.    iš finansinių priemonių pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn ar išvestinių priemonių realizavimo (išskyrus pajamas, gautas už Tikslinėse teritorijose įsteigtų vienetų išleistas finansines priemones, taip pat gautas už akcijas išleidusio vieneto nuosavybėn perleistas akcijas, už Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 2 straipsnio 14 dalies 1 punkte  nurodytu  būdu  gautas  akcijas  bei  vertybinius  popierius,  parduotus  vieneto  likvidavimo atveju), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė nei 500 Eur per mokestinį laikotarpį*;

5.2.  GPMĮ 17 straipsnio 1 dalies 27 punkte nurodyto kito turto (išskyrus atliekas), kai pajamų ir jo įsigijimo kainos bei kitų GPMĮ 19 straipsnyje nurodytų su šio turto pardavimu ar kitokiu perleidimu nuosavybėn susijusių išlaidų skirtumas per mokestinį laikotarpį nėra didesnis nei 2 500 Eur*;

5.3.    už parduotas paties gyventojo surinktas miško gėrybes (grybus, uogas, riešutus, vaistažoles), kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė nei 3 000 Eur*.

6.   Dovanojimo būdu iš kitų asmenų (ne iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių) brolių, seserų, senelių, vaikaičių) gautos pajamos, kai šių pajamų suma per mokestinį laikotarpį nėra didesnė nei 2 500 Eur.

7.  Iš asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, per mokestinį laikotarpį gautų prizų ir dovanų vertė, ne didesnė nei 200 Eur*.

8.   Iš to paties asmens, nesusijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, gauti ne didesni kaip 200 Eur sporto varžybų ir kiti prizai bei laimėjimai, jeigu jie gauti ne daugiau kaip 6 kartus per mokestinį laikotarpį*.

9.   Vienetų (išskyruspelno nesiekiančius vienetus) mokyklų studentams ir mokiniams pagal vieneto, mokyklos ir studento ar mokinio pasirašytas trišales sutartis mokamos stipendijos, skirtos studento ar moksleivio mokymosi ir pragyvenimo reikmėms apmokėti, jeigu stipendijos mokėjimo laikotarpiu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininkas, darbuotojas arba stipendiją mokančio vieneto daugiau kaip 10 procentų akcijų (dalių, pajų) savininko arba darbuotojo šeimos narys ir tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis, o metinė stipendijos suma neviršija 2 500 Eur per mokestinį laikotarpį*.

II  SKYRIUS

BET KOKIO DYDŽIO NEDEKLARUOJAMOS NEAPMOKESTINAMOSIOS PAJAMOS, GAUTOS PER MOKESTINĮ LAIKOTARPĮ

PIRMASIS SKIRSNIS

PAJAMOS IŠ DARBO SANTYKIŲ

10.  Religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų (aukštesniųjų valdymo institucijų) dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir aptarnaujančio personalo (išskyrus asmenis, atliekančius statybos, remonto, restauravimo darbus) pajamos, gautos kaip išlaikymas, taip pat tradicinių religinių bendruomenių, bendrijų ar centrų dvasininkų, religinių apeigų patarnautojų ir aptarnaujančio personalo (išskyrus asmenis, atliekančius statybos, remonto, restauravimo darbus) pajamos, gautos už tradicinei religinei bendruomenei, bendrijai ar centrui teikiamas paslaugas ir atliekamus darbus, jeigu tos teikiamos paslaugos ir atliekami darbai yra susiję su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais*.

11.   Asmenų, Lietuvos Respublikoje išrinktų ar Lietuvos Respublikos valstybės institucijų sprendimu komandiruotų, perkeltų ar kitaip išsiųstų į tarptautines tarpvyriausybines organizacijas, Europos Sąjungos institucijas arba užsienio valstybines institucijas, taip pat į šių organizacijų ar institucijų rengiamas civilines tarptautines operacijas ir misijas (toliau šiame punkte – organizacijos), gaunamos išmokos, kurios skirtos šių asmenų su jų veikla šiose organizacijose susijusioms išlaidoms padengti ir kurių mokėjimą reglamentuoja šiose organizacijose galiojantys teisės aktai.

12.   Įstatymų nustatyto dydžio delspinigiai, gauti už su darbo santykiais susijusių išmokų pavėluotą mokėjimą.

13.   Jūrininkų už darbą laivo, įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybės jūrų laivų registre, reiso metu gautos pajamos, kaip jos apibrėžtos GPMĮ 14 straipsnyje. 

14.   Iš Europos Bendrijų lėšų gautos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusios pajamos, kurios buvo apmokestintos mokesčiu Europos Bendrijų naudai, taip pat iš Europos Bendrijų lėšų gautos išmokos, kompensacijos ir už gyventojus mokamos įmokos, numatytos Europos Parlamento 2005 m. rugsėjo 28 d. sprendime dėl Europos Parlamento narių statuto priėmimo (2005/684/EB, Euratomas).

15.   Gyventojo nauda, gauta asmeniui, susijusiam su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, sumokėjus (visiškai ar iš dalies) už geležinkelio ar kelių viešojo transporto bilietus, skirtus gyventojui atvykti į darbo vietą ir parvykti iš jos.

ANTRASIS SKIRSNIS

PALŪKANOS

16.   Indėlių palūkanos, gautos už Europos ekonominės erdvės valstybių kredito įstaigose laikomus indėlius pagal sutartis, sudarytas iki 2013 m. gruodžio 31 dienos*.

17.   Palūkanos už ne nuosavybės vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 d. (išskyrus asmens, susijusio su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išleistus ne nuosavybės vertybinius popierius, jeigu už šiuos vertybinius popierius asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, jam moka didesnes palūkanas negu kitiems tų pačių vertybinių popierių turėtojams), jeigu šie vertybiniai popieriai pradėti išpirkti ne anksčiau kaip po 366 dienų nuo jų išleidimo dienos*.

18.   Palūkanos už Europos ekonominės erdvės valstybių vyriausybių, politinių ar teritorijos administracinių padalinių vertybinius popierius, įsigytus iki 2013 m. gruodžio 31 dienos.

19.    Pavėluoto mokėjimo palūkanos, numatytos atsiskaitymą už žemės ūkio produkciją reglamentuojančiuose Lietuvos Respublikos teisės aktuose.

TREČIASIS SKIRSNIS

TURTO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN PAJAMOS

20.  Turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį nekilnojamąjį daiktą (įskaitant gyvenamąjį būstą), įsigytą prieš 10 metų (ar anksčiau)*.

21.  Anksčiau kaip prieš trejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn įsigyto teisiškai registruotino kilnojamojo daikto (įskaitant laikomą nekilnojamuoju daiktu pagal įstatymus), įregistruoto Europos ekonominės erdvės valstybėje (įskaitant Lietuvoje), gautos pajamos*.

22.   Pajamos, gautos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame pastaruosius 2 metus iki perleidimo nuosavybėn buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka*.

23.   Pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Europos ekonominės erdvės valstybėje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame teisės aktų nustatyta tvarka deklaruota gyvenamoji vieta buvo trumpiau nei 2 metus, gautos pajamos, kurios per 1 metus nuo būsto perleidimo nuosavybėn panaudojamos kitam Europos ekonominės erdvės valstybėje esančiam gyvenamajam būstui, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigyti.

KETVIRTASIS SKIRSNIS

GYVYBĖS DRAUDIMO IR PENSIJŲ ĮMOKOS

24.   Gyventojo naudai kitų gyventojų mokamos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokos į pensijų sąskaitą pensijų fonde*.

25.  Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą iki 2012 m. gruodžio 31 d., kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba kai draudimo išmoka išmokama, apdraustajam sulaukus 55 metų, ir draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų*.

26.  Darbuotojo naudai darbdavio mokamų gyvybės draudimo įmokų pagal gyvybės draudimo sutartį, sudarytą nuo 2013 m. sausio 1 d., kai draudimo sutarties terminas ne trumpesnis kaip 10 metų arba kai draudimo išmoka išmokama apdraustajam, kuriam iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo pensijų įstatyme (toliau – VSDPĮ), yra likę ne daugiau kaip 5 metai, ir draudimo įmokų už papildomą (savanorišką) sveikatos draudimą, kai draudimo objektas yra apdraustojo sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimas, ir pensijų įmokų į pensijų sąskaitą pensijų fonde suma, per mokestinį laikotarpį neviršijanti 25 procentų per mokestinį laikotarpį darbuotojui apskaičiuotų su darbo santykiais susijusių pajamų*.

PENKTASIS SKIRSNIS

GYVYBĖS DRAUDIMO IŠMOKOS

27.  Išmokospagal gyvybėsdraudimosutartis, kurių terminas ne trumpesnis kaip 10 metų ir kurios sudarytos iki 2003 m. sausio 1 d., taip pat, nutraukus tokias gyvybės draudimo sutartis, gyventojui mokamos sumos, išskyrus, nutraukus tokias gyvybės draudimo sutartis anksčiau kaip po 10 metų nuo jų sudarymo dienos, grąžinamų įmokų dalį, kuriai buvo taikomos fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvatos ar kuri buvo atimama iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka*.

28.   Gyvybės draudimo išmoka pagal nuo 2003 m. sausio 1 d. iki 2012 m. gruodžio 31 d. sudarytą ne trumpesnio kaip 5 metų termino sutartį, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama, ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu išmoka* išmokėta:

28.1.  pasibaigus sutarties galiojimo terminui ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjas yra sulaukęs 55 metų arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

28.2.  nutraukus tokią sutartį ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jos sudarymo dienos ir gyventojas yra sulaukęs 55 metų arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0– 25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis*.

29.  Gyvybės draudimo išmoka pagal nuo 2013 m. sausio 1 d. sudarytą ne trumpesnio kaip 5 metų termino gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama, ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu išmoka* išmokėta:

29.1.  pasibaigus sutarties galiojimo terminui ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto sutarties sudarymo metu galiojusiame Lietuvos Respublikos valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, yra likę ne daugiau kaip 5 metai arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis,

29.2.  nutraukus tokią sutartį gyventojui mokamos sumos, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo jos sudarymo dienos ir gyventojui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto gyvybės draudimo sutarties sudarymo metu galiojusiame Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatyme, yra likę ne daugiau kaip 5 metai arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis, arba išmokos gavėjas yra neįgalus vaikas, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis*.

30.  Gyvybės draudimo išmoka pagal nuo 2003 m. sausio 1 d. sudarytą ne trumpesnio kaip 10 metų gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama, ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu ji* išmokėta:

30.1.  pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui ir išmokos gavimo momentu išmokos gavėjas yra jaunesnis negu 26 metų,

30.2.  nutraukus tokią sutartį mokamos sumos, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo jos sudarymo dienos ir išmokos gavėjas yra jaunesnis negu 26 metų.

31.  Gyvybėsdraudimo išmokų dalis, viršijanti gyvybės draudimo įmokas, sumokėtas pagal nuo 2003 m. sausio 1 d. sudarytą ne trumpesnio kaip 10 metų termino gyvybės draudimo sutartį, kurioje numatyta, kad draudimo išmoka išmokama, ne tik įvykus draudžiamajam įvykiui, bet ir pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui, jeigu išmoka* išmokėta:

31.1 pasibaigus draudimo sutarties galiojimo terminui,

31.2. nutraukus tokią sutartį išmokamos sumos dalis, viršijanti pagal šią sutartį sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, jeigu sutartis nutraukta ne anksčiau kaip praėjus 10 metų nuo jos sudarymo dienos.

32.  Pagal nuo 2003 m. sausio 1 d. sudarytą gyvybės draudimo sutartį išmokėtos išmokos dalis, išmokėta sutarčiai pasibaigus ar ją nutraukus, lygi pagal šią sutartį sumokėtoms įmokoms, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka*.

33.    Išmokos pagal gyvybės draudimo sutartis, mokamos apdraustojo mirties, sveikatos sužalojimo ar ligos atveju*.

34.    Ne gyvybės draudimo išmokos išlaidoms, nuostoliams ar žalai visiškai ar iš dalies kompensuoti, taip pat, nutraukus ne gyvybės draudimo sutartį, gyventojui grąžinamos draudimo įmokos, išskyrus grąžinamų, nutraukus iki 2003 m. sausio 1 d. sudarytas draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir draudimo ligos atveju sutartis, įmokų dalį, kuriai buvo taikomos fizinių asmenų pajamų mokesčio lengvatos*.

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

PENSIJOS, RENTOS, PENSIJŲ ANUITETAI

35.  Pensijosir rentos, gautos iš Lietuvos Respublikos valstybės, savivaldybių ir Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetų, taip pat iš užsienio valstybių valstybinių fondų*.

36.  Iš gyvybės draudimą vykdančios draudimo įmonės gauti pensijų anuitetai*.

37.   Iš pensijų kaupimo bendrovės gauta pensijų išmoka pagal Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo arba kitų užsienio valstybių įstatymų, reglamentuojančių analogišką pensijų kaupimą, nuostatas*.

38.   Iš pensijų fondo, įsteigto pagal Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymą ar Lietuvos Respublikos profesinių pensijų kaupimo įstatymą, ar kitų užsienio valstybių įstatymus, reglamentuojančius analogiškas pensijų kaupimo nuostatas, gauta pensijų išmokos dalis, lygi sumokėtoms įmokoms, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka, ir gyventojui, išstojusiam iš pensijų fondo ir neperėjusiam į kitą pensijų fondą, grąžinamos sumokėtos pensijų įmokos, kurias mokėjo gyventojai ir kurios nebuvo atimamos iš pajamų GPMĮ nustatyta tvarka*.

39.   Pagal iki 2012 m. gruodžio 31 d. sudarytą ne trumpesnio kaip 5 metai termino pensijų kaupimo sutartį iš pensijų fondo gauta pensijų išmoka*, jeigu:

39.1.   išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis yra sulaukęs 55 metų arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis,

39.2.  ji išmokama gyventojui, išstojusiam iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos ir neperėjusiam į kitą pensijų fondą, o pensijų išmoką gaunantis pensijų fondo dalyvis yra sulaukęs 55 metų.

40.  Pagal nuo 2013 m. sausio 1 d. sudarytą ne trumpesnio kaip 5 metų termino pensijų kaupimo sutartį iš pensijų fondo gauta pensijų išmoka*, jeigu :

40.1.   išmoką gaunančiam pensijų fondo dalyviui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto pensijų kaupimo sutarties sudarymo metu galiojusiame VSDPĮ, yra likę ne daugiau kaip 5 metai arba išmokos gavimo momentu išmokos gavėjui yra nustatytas 0–25 procentų ar 30–40 procentų darbingumo lygis,

40.2.  ji išmokama gyventojui, išstojusiam iš pensijų fondo ne anksčiau kaip praėjus 5 metams nuo pensijų kaupimo sutarties sudarymo dienos ir neperėjusiam į kitą pensijų fondą, o išmoką gaunančiam pensijų fondo dalyviui iki senatvės pensijos amžiaus, nustatyto pensijų kaupimo sutarties sudarymo metu galiojusiame VSDPĮ, yra likę ne daugiau kaip 5 metai*.

SEPTINTASIS SKIRSNIS

DOVANOS, PRIZAI, LAIMĖJIMAI

41.   Iš sutuoktinių, vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), brolių, seserų, senelių ir vaikaičių gautos dovanos.

42.  Piniginiai ar daiktiniai loterijų laimėjimai, gauti iš Europos ekonominės erdvės valstybių vienetų, kurie teisės aktų nustatyta tvarka moka mokestį nuo loterijų apyvartos.

43. Sporto varžybų prizai, jeigu juos įsteigia ir skiria olimpiniam, parolimpiniam, regos, klausos ar judėjimo negalią turinčių asmenų sporto judėjimams Lietuvoje vadovaujančios nevyriausybinės organizacijos, tarptautinės sporto šakų federacijos ar šių federacijų nariai, Lietuvos sporto šakų federacijos, taip pat vardinės dovanos, dovanojamos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

STIPENDIJOS

44.  Mokyklųstudentų ir mokinių stipendijos ir pašalpos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų lėšos*.

45.     Mokyklų studentų ir mokinių stipendijos, kurioms mokėti naudojamos Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių įstatymų nustatyta tvarka įsteigtų pelno nesiekiančių vienetų lėšos, jeigu stipendijų mokėjimas yra numatytas šių vienetų veiklą reglamentuojančiuose teisės aktuose ir jeigu stipendijos gavėjas nėra stipendiją mokančio vieneto dalyvis, darbuotojas arba šio vieneto dalyvio arba darbuotojo šeimos narys, ir jeigu tokia stipendija nėra susijusi su stipendijos gavėjo šiems vienetams atliktais arba atliekamais darbais, suteiktomis arba teikiamomis paslaugomis*.

46.  Valstybės stipendija ir savivaldybių stipendijos.

DEVINTASIS SKIRSNIS

PAŠALPOS

47.   Pašalpos, kurias, gyventojui mirus, asmuo, su kuriuo gyventojas buvo susijęs darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, išmoka jo sutuoktiniui arba vaikams (įvaikiams), arba tėvams (įtėviams), taip pat pašalpos, kurias išmoka asmuo, susijęs su gyventoju darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais, mirus šio gyventojo sutuoktiniui, vaikams (įvaikiams), tėvams (įtėviams).

48.   Pašalpos, mokamos iš valstybės, savivaldybių biudžetų, taip pat Valstybinio socialinio draudimo     fondo     administravimo     įstaigų     mokamos     nepensinės     išmokos,     išskyrus apmokestinamosioms  pajamoms  priskiriamas  ligos,  motinystės,  tėvystės,  vaiko  priežiūros  ir ilgalaikio darbo išmokas.

49.   Pelno nesiekiančių vienetų pašalpos savo nariams, išmokėtos iš lėšų, sukauptų iš nario mokesčio, išskyrus pašalpas, kurias gauna gyventojai, susiję su šiais vienetais darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais.

50.    Pašalpos stichinių nelaimių atvejais, jeigu jos išmokamos, remiantis valstybės arba savivaldybių institucijų sprendimais.

51.  Pajamos, gautos kaiplabdara ar parama Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

KITOS PAJAMOS

52.     Lietuvos Respublikos įstatymuose arba kituose teisės aktuose nustatyto dydžio kompensacijos, taip pat kompensacijos, įskaitant teisės aktuose nustatytas tiesiogines išmokas pajamų lygiui palaikyti, kurių dydžiai nenustatyti, tačiau mokėjimas reglamentuotas Lietuvos Respublikos įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose, kompensacijos už autorių arba gretutinių teisių pažeidimą, išskyrus kompensacijas, mokamas gyventojams, kai nutraukiamos darbo sutartys ar jų esmę atitinkančios sutartys, ir pinigines kompensacijas už nepanaudotas atostogas.

53.   Kompensacijos, mokamos už žalą ar nuostolius, patirtus dėl karo veiksmų arba buvusio politinio persekiojimo.

54.  Paveldėjimo būdu gautos pajamos, kurios yra apmokestinamos pagal Lietuvos Respublikos paveldimo turto mokestį reglamentuojančius teisės aktus (nesvarbu, ar turtą paveldėjęs gyventojas sumokėjo paveldimo turto mokestį, ar pagal šį įstatymą nuo to mokesčio sumokėjimo yra atleistas).

55.  Sumos turtinei žalai, išskyrus negautas pajamas, atlyginti, teismų priteistos sumos neturtinei žalai atlyginti, taip pat išlaidų, susijusių su socialine, medicinine ir profesine reabilitacija, atlyginimas pagal Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo nuostatas.

56.  Teismo priteistas arba pagal sutartį gautas išlaikymas*.

57.   Premijos, skirtos konkurso tvarka iš Lietuvos Respublikos valstybės ar savivaldybių biudžetų, iš užsienio valstybės, jos politinio ar teritorijos administracinio padalinio, vietos valdžios biudžetų, taip pat premijos, skirtos Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybių tarybų sprendimais, ir premijos profesionaliojo meno konkursų nugalėtojams, skiriamos meno kūrėjų organizacijų sprendimais iš šių organizacijų lėšų, taip pat valstybės premijos sportininkams ir jų treneriams*.

58.  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka politinės kampanijos metu gautos ir šiai kampanijai panaudotos aukos ir dovanos.

59.   Pajamas iš žemės ūkio veiklos gaunančių gyventojų išmokos, mokamos kooperatinės bendrovės (kooperatyvo) dalyviams (nariams), skirstant šios kooperatinės bendrovės pelną, jeigu tą mokestinį laikotarpį, už kurį jos išmokėtos, šios bendrovės pelnas (ar jo dalis) apmokestinamas, taikant Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5 straipsnio 6 dalį.

60.   Premijos, kurias inicijuoja pelno nesiekiantys vienetai,veikiantys Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatyme nurodytais visuomenei naudingais tikslais, ir kurios yra skiriamos už nuopelnus Lietuvos kultūros, visuomenės ir mokslo srityse, jeigu tokių premijų gavėjai nustatomi konkurso tvarka, o premijai nominuotų darbų vertinimo komisija sudaryta iš ne mažiau kaip 10 narių, kurių dauguma – mokslo ir studijų sistemos institucijų, įstaigų ar organizacijų ir meno kūrėjų organizacijų atstovai.

61.  Pajamos, gautos už suteiktą pagalbą, slaptai bendradarbiaujant su kriminalinės žvalgybos subjektais ar žvalgybos institucijomis.

62.  Atlyginimas už kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka pateiktą vertingą informaciją apie pažeidimą.

63.  Vieneto likvidavimo atveju vieneto dalyvio (gyventojo) turtas (pinigai), kurio šaltinis yra kompensacijos, gautos pagal Europos Sąjungos finansinės paramos Lietuvos Respublikos programas už žvejybos laivų atidavimą į metalo laužą, ir kuris laikomas vieneto dalyvio (gyventojo) turėto turto (akcijų, dalių, pajų) pardavimo pajamomis.

* Pajamos nepriskiriamos neapmokestinamosioms pajamoms, jeigu jos gautos iš užsienio vienetų, įregistruotų (organizuotų) tikslinėse teritorijose (žr. Taisyklių 3 priedą „Tikslinių teritorijų sąrašas“), ar iš gyventojų, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra tikslinėje teritorijoje.<< Grįžti