V Skyrius

SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS NR. 2

Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius
Elemento indeksas 2.1.1.3. Sąskaitos kodas / AccountTableID 2.1.1.4. Sąskaitos pavadinimas / AccountTableDescription
1. 1 ILGALAIKIS TURTAS
1.1. 11 Nematerialusis turtas
1.1.1. 111 Patentai, licencijos
1.1.1.1. 1110 Įsigijimo savikaina
1.1.1.2. 1113 Amortizacija (-)
1.1.2. 112 Programinė įranga
1.1.2.1. 1120 Įsigijimo savikaina
1.1.2.2. 1123 Amortizacija (-)
1.1.3. 113 Kitas nematerialusis turtas
1.1.3.1. 1130 Įsigijimo savikaina
1.1.3.2. 1131 Išankstiniai apmokėjimai
1.1.3.3. 1133 Amortizacija (-)
1.2. 12 Materialusis turtas
1.2.1. 120 Žemė
1.2.1.1. 1200 Įsigijimo savikaina
1.2.2. 121 Pastatai ir statiniai
1.2.2.1. 1210 Įsigijimo savikaina
1.2.2.2. 1212 Ruošiami naudoti
1.2.2.3. 1213 Nusidėvėjimas (-)
1.2.3. 122 Mašinos ir įrenginiai
1.2.3.1. 1220 Įsigijimo savikaina
1.2.3.2. 1222 Ruošiami naudoti
1.2.3.3. 1223 Nusidėvėjimas (-)
1.2.4. 123 Transporto priemonės
1.2.4.1. 1230 Įsigijimo savikaina
1.2.4.2. 1232 Ruošiami naudoti
1.2.4.3. 1233 Nusidėvėjimas (-)
1.2.5. 124 Kita įranga
1.2.5.1. 1240 Įsigijimo savikaina
1.2.5.2. 1242 Ruošiami naudoti
1.2.5.3. 1243 Nusidėvėjimas (-)
1.2.6. 125 Nebaigta statyba
1.2.6.1. 1250 Nebaigta statyba
1.2.6.2. 1251 Išankstiniai apmokėjimai už nebaigtą statybą
1.2.7. 126 Kitas materialusis turtas
1.2.7.1. 1260 Įsigijimo savikaina
1.2.7.2. 1261 Išankstiniai apmokėjimai
1.2.7.3. 1262 Ruošiami naudoti
1.2.7.4. 1263 Nusidėvėjimas (-)
1.3. 13 Finansinis turtas
1.3.1. 130 Po vienerių metų gautinos sumos
1.3.1.1. 1301 Po vienerių metų gautinos sumos
1.3.1.2. 1309 Abejotinos skolos (-)
1.3.2. 131 Kitas finansinis turtas
1.3.2.1. 1311 Investicijos į kitus ūkio subjektus
1.3.2.2. 1312 Ilgalaikės investicijos, laikomos iki išpirkimo
1.3.2.3. 1313 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
2. 2 TRUMPALAIKIS TURTAS
2.1. 20 Atsargos, išankstiniai mokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys
2.1.1. 201 Atsargos
2.1.1.1. 2011 Žaliavos, medžiagos
2.1.1.2. 2012 Nebaigta gamyba
2.1.1.3. 2013 Pagaminta produkcija
2.1.1.4. 2014 Prekės, skirtos perparduoti
2.1.2. 202 Išankstiniai apmokėjimai
2.1.2.1. 2021 Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams
2.1.2.2. 2022 Būsimųjų laikotarpių sąnaudos
2.1.2.3. 2029 Abejotinos skolos (-)
2.1.3. 203 Nebaigtos vykdyti sutartys
2.2. 21 Per vienerius metus gautinos sumos
2.2.1. 210 Pirkėjų įsiskolinimas
2.2.1.1. 2101 Pirkėjai
2.2.1.2. 2109 Abejotinos skolos (-)
2.2.2. 211 Kitos gautinos sumos
2.2.2.1. 2111 Gautinas nario mokestis
2.2.2.2. 2112 Gautinos sumos iš valstybės biudžeto
2.2.2.3. 2113 Gautinos sumos iš savivaldybės biudžeto
2.2.2.4. 2114 Gautinos sumos iš Europos Sąjungos fondų
2.2.2.5. 2115 Gautinos sumos iš kitų fondų
2.2.2.6. 2116 Gautinos sumos iš kitų asmenų
2.2.2.7. 2117 Gautinas PVM
2.2.2.8. 2118 Kitos gautinos sumos
2.2.2.9. 2119 Abejotinos skolos (-)
2.3. 22 Kitas trumpalaikis turtas
2.3.1. 220 Trumpalaikės investicijos
2.3.1.1. 2201 Akcijos
2.3.1.2. 2202 Obligacijos
2.3.1.3. 2203 Kiti vertybiniai popieriai
2.3.2. 221 Terminuotieji indėliai
2.3.3. 222 Kitas trumpalaikis turtas
2.4. 23 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
2.4.1. 230 Pinigų ekvivalentai
2.4.2. 231 Sąskaitos bankuose
2.4.3. 232 Kasa
2.4.4. 233 Pinigai kelyje
2.4.5. 234 Laikinai įšaldytos sąskaitos (-)
3. 3 NUOSAVAS KAPITALAS IR FINANSAVIMAS
3.1. 30 Kapitalas
3.2. 31 Perkainojimo rezervas
3.3. 32 Kiti rezervai
3.4. 33 Veiklos rezultatas
3.4.1. 331 Ataskaitinių metų veiklos rezultatas
3.4.2. 342 Ankstesnių metų veiklos rezultatas
3.5. 34 Finansavimas
3.5.1. 341 Gautinas finansavimas
3.5.2. 342 Gautas finansavimas
3.5.2.1. 3421 Dotacija
3.5.2.2. 3422 Tiksliniai įnašai
3.5.2.2.1. 34221 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto
3.5.2.2.2. 34222 Kiti tiksliniai įnašai
3.5.2.3. 3423 Nario mokesčiai
3.5.2.4. 3424 Kitas finansavimas
3.5.3. 350 Pajamų ir sąnaudų suvestinė
4. 4 ĮSIPAREIGOJIMAI
4.1. 40 Ilgalaikiai įsipareigojimai
4.1.1. 400 Finansinės skolos
4.1.1.1. 4001 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašūs įsipareigojimai
4.1.1.2. 4002 Kredito įstaigoms
4.1.1.3. 4003 Kitos finansinės skolos
4.1.2. 401 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
4.2. 41 Trumpalaikiai įsipareigojimai
4.2.1. 410 Ilgalaikių skolų einamųjų metų dalis
4.2.1.1. 4101 Lizingo (finansinės nuomos) ar panašių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
4.2.1.2. 4102 Kredito įstaigoms
4.2.1.3. 4103 Kitos finansinės skolos
4.2.2. 411 Finansinės skolos
4.2.2.1. 4111 Kredito įstaigoms
4.2.2.2. 4112 Kitos skolos
4.2.3. 412 Skolos tiekėjams
4.2.4. 413 Gauti išankstiniai mokėjimai
4.2.5. 414 Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai
4.2.5.1. 4141 Mokėtinas darbo užmokestis
4.2.5.2. 4142 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis
4.2.5.3. 4143 Mokėtinos socialinio draudimo įmokos
4.2.5.4. 4144 Mokėtinos garantinio fondo įmokos
4.2.5.5. 4145 Sukaupti atostoginiai
4.2.6. 415 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
4.2.6.1. 4151 Mokėtinas PVM
4.2.6.2. 4152 Kitos mokėtinos sumos
5. 5 PAJAMOS
5.1. 50 Pajamos už suteiktas paslaugas, parduotas prekes
5.1.1. 501 Pajamos už suteiktas paslaugas
5.1.2. 502 Pajamos už parduotas prekes
5.1.3. 503 Nuolaidos, grąžinimai (-)
5.2. 51 Finansavimo pajamos
5.2.1. 511 Finansavimo sumų iš valstybės biudžeto panaudojimo pajamos 
5.2.2. 522 Kitos finansavimo pajamos
5.3. 52 Kitos pajamos
5.3.1. 521 Ilgalaikio turto perleidimo pajamos
5.3.2. 522 Turto nuomos pajamos
5.3.3. 523 Investicinės veiklos pelnas
5.3.4. 524 Palūkanų pajamos
5.3.5. 525 Baudų ir delspinigių pajamos
5.3.6. 526 Teigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
5.3.7. 527 Kitos pajamos
6. 6 SĄNAUDOS
6.1. 60 Suteiktų paslaugų ir parduotų prekių savikaina
6.1.1. 601 Suteiktų paslaugų savikaina
6.1.2. 602 Parduotų prekių savikaina
6.1.3. 603 Atsargų padidėjimas (sumažėjimas)
6.2. 61 Veiklos sąnaudos
6.2.1. 610 Pardavimo sąnaudos
6.2.1.1 6101 Komisinių tretiesiems asmenims sąnaudos
6.2.1.2 6102 Pardavimo paslaugų sąnaudos
6.2.1.3 6103 Skelbimų ir reklamos sąnaudos
6.2.1.4. 6104 Kitos pardavimo sąnaudos
6.2.2. 611 Bendrosios ir administracinės sąnaudos
6.2.2.1 6111 Darbuotojų darbo užmokestis ir su juo susijusios išlaidos
6.2.2.2 6112 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos
6.2.2.3 6113 Amortizacijos sąnaudos
6.2.2.4 6114 Nuomos sąnaudos
6.2.2.5 6115 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos
6.2.2.6 6116 Draudimo sąnaudos
6.2.2.7 6117 Transporto išlaikymo sąnaudos
6.2.2.8 6118 Ryšių sąnaudos
6.2.2.9 6119 Abejotinų skolų sąnaudos
6.2.2.10 6120 Ilgalaikio turto praradimo ir nurašymo nuostoliai
6.2.2.11 6121 Trumpalaikio turto netektis ir nurašymo nuostoliai
6.2.2.12. 6122 Mokesčių sąnaudos
6.2.2.13. 6123 Kitos bendrosios ir administracinės sąnaudos
6.2.3. 613 Suteikta labdara, parama
6.3. 62 Kitos sąnaudos
6.3.1. 621 Ilgalaikio turto perleidimo nuostoliai
6.3.2. 623 Investicinės veiklos nuostoliai
6.3.3. 624 Palūkanų sąnaudos
6.3.4. 625 Baudų ir delspinigių sąnaudos
6.3.5. 626 Neigiama valiutų kursų pasikeitimo įtaka
6.3.6. 627 Kitos sąnaudos
6.4. 63 Pelno mokestis


<< Grįžti