VI SKYRIUS

SĄSKAITŲ KLASIFIKATORIUS NR. 3

Viešojo sektoriaus subjektų Didžiosios knygos sąskaitų klasifikatorius
Elemento indeksas 2.1.1.3. Sąskaitos kodas / AccountTableID 2.1.1.4. Sąskaitos pavadinimas/AccountTebleDescription
1. 0 NEBALANSINĖS SĄSKAITOS
2. 1 ILGALAIKIS TURTAS
2.1. 11 Nematerialusis turtas
2.1.1. 111 Plėtros darbai
2.1.2. 112 Programinė įranga ir jos licencijos
2.1.3. 113 Patentai ir kitos licencijos
2.1.4. 114 Literatūros, mokslo ir meno kūriniai
2.1.5. 115 Kitas nematerialusis turtas
2.1.6. 116 Nebaigti projektai
2.1.7. 117 Išankstiniai mokėjimai už nematerialųjį turtą
2.1.8. 118 Prestižas
2.2. 12 Ilgalaikis materialusis turtas
2.2.1. 1201 Žemė
2.2.2. 1202 Pastatai ir statiniai
2.2.2.1. 12021 Gyvenamieji pastatai
2.2.2.2. 12022 Negyvenamieji pastatai
2.2.3. 1203 Infrastruktūros ir kiti statiniai
2.2.3.1. 12031 Infrastruktūros statiniai
2.2.3.2. 12032 Kiti statiniai
2.2.4. 1204 Nekilnojamosios kultūros vertybės
2.2.4.1. 12041 Kultūros paveldo statiniai
2.2.4.2. 12042 Kitos nekilnojamosios kultūros vertybės
2.2.5. 1205 Mašinos ir įrenginiai
2.2.5.1. 12051 Gamybos mašinos ir įrenginiai
2.2.5.2. 12052 Ginkluotė ir karinė technika
2.2.5.3. 12053 Medicinos įranga
2.2.5.4. 12054 Kitos mašinos ir įrengimai
2.2.6. 1206 Transporto priemonės
2.2.7. 1207 Kilnojamosios kultūros vertybės
2.2.7.1. 12071 Muziejinės vertybės
2.2.7.2. 12072 Antikvariniai ir meno kūriniai
2.2.7.3. 12073 Kitos kilnojamosios kultūros vertybės
2.2.8. 1208 Baldai ir biuro įranga
2.2.8.1. 12081 Baldai
2.2.8.2. 12082 Kompiuterinė įranga
2.2.8.3. 12083 Kita biuro įranga
2.2.9. 1209 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.2.9.1. 12091 Scenos meno priemonės
2.2.9.2. 12092 Bibliotekų fondai
2.2.9.3. 12093 Kitos vertybės
2.2.9.4. 12094 Kitas ilgalaikis materialusis turtas
2.2.10. 1210 Nebaigta statyba ir išankstiniai apmokėjimai
2.2.10.1. 12101 Nebaigta statyba
2.2.10.2 12102 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį materialųjį turtą
2.3. 16 Ilgalaikis finansinis turtas
2.3.1. 161 Investicijos į nuosavybės vertybinius popierius
2.3.1.1. 1611 Investicijos į kontroliuojamus viešojo sektoriaus subjektus
2.3.1.2. 1612 Investicijos į kontroliuojamus ne viešojo sektoriaus ir asocijuotuosius subjektus
2.3.1.3. 1613 Investicijos į kitus subjektus
2.3.2. 162 Investicijos į ne nuosavybės vertybinius popierius
2.3.2.1. 1621 Investicijos į iki išpirkimo termino laikomą finansinį turtą
2.3.2.2. 1622 Investicijos į parduoti laikomą finansinį turtą
2.3.3. 163 Po vienerių metų gautinos sumos
2.3.3.1. 1631 Ilgalaikės paskolos
2.3.3.2. 1632 Kitos ilgalaikės gautinos sumos
2.3.4. 164 Ilgalaikiai terminuotieji indėliai
2.3.5. 165 Kitas ilgalaikis finansinis turtas
2.3.6. 166 Išankstiniai mokėjimai už ilgalaikį finansinį turtą
2.4. 17 Mineraliniai ištekliai ir kitas ilgalaikis turtas
2.5. 19 Biologinis turtas
2.5.1.   191 Žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas
2.5.2.   192 Ne žemės ūkio veikloje naudojamas biologinis turtas
2.5.3.   193 Išankstiniai mokėjimai už biologinį turtą
3. 2 TRUMPALAIKIS TURTAS
3.1. 20 Atsargos
3.1.1. 200 Strateginės ir neliečiamosios atsargos
3.1.2. 201 Medžiagos ir žaliavos
3.1.3. 202 Ūkinis inventorius
3.1.4. 203 Nebaigta gaminti produkcija
3.1.5. 204 Nebaigtos vykdyti sutartys
3.1.6. 205 Pagaminta produkcija
3.1.7. 206 Atsargos, skirtos parduoti (perduoti)
3.1.8. 207 Kitas turtas, skirtas parduoti
3.2. 21 Išankstiniai apmokėjimai
3.2.1. 211 Išankstiniai apmokėjimai
3.2.2. 212 Ateinančių laikotarpių sąnaudos
3.3. 22 Per vienerius metus gautinos sumos
3.3.1. 221 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
3.3.1.1. 2211 Po vienerių metų gautinų sumų einamųjų metų dalis
3.3.1.2. 2212 Gautinos trumpalaikės finansinės sumos
3.3.2. 222 Gautinos finansavimo sumos
3.3.3. 223 Gautinos mokesčių sumos
3.3.4. 224 Gautinos socialinės įmokos
3.3.5. 225 Gautinos sumos už turto naudojimą
3.3.6. 226 Gautinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas
3.3.7. 227 Gautinos sumos už konfiskuotą turtą, baudos ir kitos netesybos
3.3.8. 228 Sukauptos gautinos sumos
3.3.9. 229 Kitos gautinos sumos
3.4. 23 Trumpalaikės investicijos
3.4.1. 231 Trumpalaikiai vertybiniai popieriai
3.4.2. 232 Trumpalaikiai terminuotieji indėliai
3.4.3. 233 Kitos trumpalaikės investicijos
3.5. 24 Pinigai ir pinigų ekvivalentai
3.5.1. 241 Pinigai bankų sąskaitose
3.5.2. 242 Grynieji pinigai
3.5.3. 243 Pinigai įšaldytose sąskaitose
3.5.4. 244 Pinigai kelyje
3.5.5. 245 Piniginiai dokumentai
3.5.6. 246 Trumpalaikės investicijos (iki 3 mėnesių)
4. 3 GRYNASIS TURTAS
4.1. 31 Sukauptas perviršis ar deficitas
4.2. 32 Rezervai
4.2.1. 321 Tikrosios vertės rezervas
4.2.2. 322 Kiti rezervai
4.3. 33 Dalininkų kapitalas
5. 4 FINANSAVIMO SUMOS
5.1. 41 Finansavimo sumos (gautinos)
5.1.1. 411 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautinos)
5.1.2. 412 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautinos)
5.1.3. 413 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautinos)
5.1.4. 414 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautinos)
5.1.5. 415 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautinos)
5.1.6. 416 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautinos)
5.2. 42 Finansavimo sumos (gautos)
5.2.1. 421 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių (gautos)
5.2.1.1. 4211 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
5.2.1.2. 4212 Finansavimo sumos iš užsienio valstybių kitoms išlaidoms (gautos)
5.2.2. 422 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų (gautos)
5.2.2.1. 4221 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
5.2.2.2. 4222 Finansavimo sumos iš tarptautinių organizacijų kitoms išlaidoms (gautos)
5.2.3. 423 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) (gautos)
5.2.3.1. 4231 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
5.2.3.2. 4232 Finansavimo sumos iš Europos Sąjungos (finansinė parama) kitoms išlaidoms (gautos)
5.2.4. 424 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto (gautos)
5.2.4.1. 4241 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
5.2.4.2. 4242 Finansavimo sumos iš valstybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)
5.2.5. 425 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto (gautos)
5.2.5.1. 4251 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
5.2.5.2. 4252 Finansavimo sumos iš savivaldybės biudžeto kitoms išlaidoms (gautos)
5.2.6. 426 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių (gautos)
5.2.6.1. 4261 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių nepiniginiam turtui įsigyti (gautos)
5.2.6.2. 4262 Finansavimo sumos iš kitų šaltinių kitoms išlaidoms (gautos)
6. 5 Ilgalaikiai įsipareigojimai
6.1. 51 Ilgalaikiai atidėjiniai
6.2. 52 Ilgalaikiai įsipareigojimai
6.2.1. 521 Ilgalaikiai įsipareigojimai pagal Vyriausybės vertybinius popierius
6.2.2. 522 Ilgalaikės užsienio paskolos
6.2.3. 523 Ilgalaikės vidaus paskolos
6.2.4. 524 Ilgalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
6.2.5. 525 Kiti ilgalaikiai įsipareigojimai
7. 6 Trumpalaikiai įsipareigojimai
7.1. 61 Trumpalaikiai atidėjiniai
7.1.1. 611 Ilgalaikių atidėjinių einamųjų metų dalis
7.1.2. 612 Trumpalaikiai atidėjiniai
7.2. 62 Ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
7.2.1. 621 Ilgalaikių įsipareigojimų pagal Vyriausybės vertybinius popierius einamųjų metų dalis
7.2.2. 622 Ilgalaikių užsienio paskolų einamųjų metų dalis
7.2.3. 623 Ilgalaikių vidaus paskolų einamųjų metų dalis
7.2.4. 624 Ilgalaikių finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimų einamųjų metų dalis
7.2.5. 625 Kitų ilgalaikių įsipareigojimų einamųjų metų dalis
7.3. 63 Trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
7.3.1. 631 Trumpalaikiai įsipareigojimai pagal Vyriausybės vertybinius popierius
7.3.2. 632 Trumpalaikės užsienio paskolos
7.3.3. 633 Trumpalaikės vidaus paskolos
7.3.4. 634 Trumpalaikiai finansinės nuomos (lizingo) įsipareigojimai
7.3.5. 635 Kiti trumpalaikiai finansiniai įsipareigojimai
7.4. 64 Mokėtinos subsidijos, dotacijos ir finansavimo sumos
7.4.1. 641 Mokėtinos subsidijos
7.4.2. 642 Mokėtinos dotacijos
7.4.3. 643 Mokėtinos finansavimo sumos
7.4.3.1. 6431 Mokėtinos finansavimo sumos pagal centralizuotus apmokėjimus
7.4.3.2. 6432 Mokėtinos finansavimo sumos asignavimų valdytojų programų vykdytojams
7.4.3.3. 6433 Kitos mokėtinos finansavimo sumos
7.5. 65 Mokėtinos sumos į Europos Sąjungos biudžetą
7.6. 66 Mokėtinos socialinės išmokos
7.6.1. 661 Mokėtinos valstybinio socialinio draudimo išmokos
7.6.2. 662 Mokėtinos socialinės išmokos iš valstybės biudžeto
7.6.3. 663 Mokėtinos socialinės išmokos iš savivaldybės biudžeto
7.6.4. 664 Mokėtinos socialinės išmokos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo
7.6.5. 665 Mokėtinos sumos pensijų fondams
7.6.6. 666 Kitos mokėtinos socialinės išmokos
7.7. 67 Grąžintini mokesčiai ir įmokos
7.7.1. 671 Grąžintini mokesčiai
7.7.2. 672 Grąžintinos socialinių įmokų permokos
7.7.3. 673 Grąžintinos sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir netesybų permokos
7.7.4. 674 Kitos grąžintinos permokos
7.8. 68 Pervestinos sumos
7.8.1. 681 Pervestinos sumos į valstybės biudžetą
7.8.2. 682 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus
7.8.3. 683 Pervestinos sumos išteklių fondams
7.8.4. 684 Pervestinos sumos pagal surinktas įmokas užsienio valstybių organizacijoms
7.8.5. 685 Kitos pervestinos sumos
7.8.6. 686 Grąžintinos finansavimo sumos
7.9. 69 Mokėtinos sumos, susijusios su vykdoma veikla
7.9.1. 691 Tiekėjams mokėtinos sumos
7.9.2. 692 Mokėtinos sumos darbuotojams
7.9.3. 693 Mokėtini veiklos mokesčiai
7.9.4. 694 Gauti išankstiniai mokėjimai
7.9.5. 695 Kiti trumpalaikiai įsipareigojimai
8. 7 Pajamos
8.1. 70 Finansavimo pajamos
8.1.1. 701 Panaudotų finansavimo sumų nepiniginiam turtui įsigyti pajamos
8.1.2. 702 Panaudotų finansavimo sumų kitoms išlaidoms pajamos
8.2. 71 Mokesčių pajamos
8.2.1. 711 Apskaičiuotos mokesčių pajamos
8.2.2. 712 Pervestinos mokesčių sumos į valstybės biudžetą
8.2.3. 713 Pervestinos mokesčių sumos į savivaldybių biudžetus
8.2.4. 714 Pervestinos mokesčių sumos išteklių fondams
8.2.5. 715 Grąžintinos mokesčių sumos
8.3. 72 Socialinių įmokų pajamos
8.3.1. 721 Apskaičiuotos socialinių įmokų pajamos
8.3.2. 722 Pervestinos socialinės įmokos
8.4. 73 Turto naudojimo pajamos
8.4.1. 731 Apskaičiuotos turto naudojimo pajamos
8.4.2. 732 Pervestinos sumos už turto naudojimą į valstybės biudžetą
8.4.3. 733 Pervestinos sumos už turto naudojimą į savivaldybių biudžetus
8.4.4. 734 Pervestinos sumos už turto naudojimą kitiems viešojo sektoriaus subjektams
8.5. 74 Prekių, turto, paslaugų pardavimo pajamos
8.5.1. 741 Apskaičiuotos prekių, turto ir paslaugų pardavimo pajamos
8.5.2. 742 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į valstybės biudžetą
8.5.3. 743 Pervestinos sumos už parduotas prekes, turtą, paslaugas į savivaldybių biudžetus
8.6. 75 Sumų už konfiskuotą turtą, baudų ir kitų netesybų, susijusių su kita nei finansinė ar investicinė veikla, pajamos
8.7. 76 Finansinės ir investicinės veiklos pajamos
8.7.1. 761 Palūkanų pajamos
8.7.2. 762 Baudų ir delspinigių pajamos
8.7.3. 763 Pajamos dėl teigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
8.7.4. 764 Vertybinių popierių perkainojimo pelnas
8.7.5. 765 Dividendai
8.7.6. 766 Finansinio turto perleidimo pelnas
8.7.7. 767 Kitos finansinės ir investicinės veiklos pajamos
8.8. 77 Kitos pajamos
8.8.1. 771 Rinkliavų pajamos
8.8.2. 772 Kitos pajamos
9. 8 Sąnaudos
9.1. 81 Mokesčių Europos Sąjungai sąnaudos
9.2. 82 Socialinių išmokų sąnaudos
9.2.1. 821 Valstybinio socialinio draudimo išmokų sąnaudos
9.2.2. 822 Socialinių išmokų iš valstybės biudžeto sąnaudos
9.2.3. 823 Socialinių išmokų iš savivaldybės biudžeto sąnaudos
9.2.4. 824 Privalomojo sveikatos draudimo fondo socialinių išmokų sąnaudos
9.2.5. 825 Kitų socialinių išmokų sąnaudos
9.3. 83 Subsidijų, dotacijų, finansavimo sąnaudos
9.3.1. 831 Subsidijų sąnaudos
9.3.2. 832 Dotacijų sąnaudos
9.3.3. 833 Finansavimo sąnaudos
9.4. 87 Pagrindinės veiklos sąnaudos
9.4.1.   8701 Darbo užmokesčio sąnaudos
9.4.2. 8702 Socialinio draudimo sąnaudos
9.4.3. 8703 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos
9.4.4. 8704 Komunalinių paslaugų ir ryšių sąnaudos
9.4.5. 8705 Komandiruočių sąnaudos
9.4.6. 8706 Transporto sąnaudos
9.4.7. 8707 Kvalifikacijos kėlimo sąnaudos
9.4.8. 8708 Paprastojo remonto ir eksploatavimo sąnaudos
9.4.9. 8709 Nuvertėjimo ir nurašytų sumų sąnaudos
9.4.10. 8710 Sunaudotų ir parduotų atsargų savikaina
9.4.11. 8711 Nuomos sąnaudos
9.4.12. 8712 Kitų paslaugų sąnaudos
9.4.13. 8713 Pagrindinės veiklos kitos sąnaudos
9.5. 88 Kitos veiklos sąnaudos
9.6. 89 Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos
9.6.1. 891 Palūkanų sąnaudos
9.6.2. 892 Baudų ir delspinigių sąnaudos
9.6.3. 893 Sąnaudos dėl neigiamos valiutos kurso pasikeitimo įtakos
9.6.4. 894 Vertybinių popierių perkainojimo nuostoliai
9.6.5. 895 Finansinio turto perleidimo nuostoliai
9.6.6. 896 Finansinės ir investicinės veiklos kitos sąnaudos
10. 9 Specialiosios sąskaitos
10.1. 91 Nuosavybės metodo įtaka
10.1.1. 911 Kontroliuojamų subjektų rezultatas
10.1.2. 912 Asocijuotųjų subjektų rezultatas
10.2. 92 Apskaitos politikos keitimo ir esminių klaidų taisymo įtaka
10.2.1. 921 Apskaitos politikos keitimo įtaka
10.2.2. 922 Praėjusių laikotarpių esminių klaidų taisymo įtaka
10.3. 93 Pelno mokestis


<< Grįžti