YPATINGŲ STATINIŲ POŽYMIAI

Ypatingųjų statinių kategorijai priskiriami statiniai, kaip nustatyta Statybos įstatymo [3.3] 2 straipsnio 20 dalyje − statiniai, kuriuose naudojamos ar saugomos pavojingosios medžiagos (pagal nustatytus jų ribinius kiekius); statinys, kuriame yra potencialiai pavojingų įrenginių ar atliekami potencialiai pavojingi darbai; sudėtingos konstrukcijos ir sudėtingų technologijų statinys (pagal šio Reglamento 1 lentelėje nustatytus sudėtingumo požymius ir techninius parametrus); visuomenės poreikiams naudojamas pastatas, kuriame vienu metu būna daugiau kaip 100 žmonių; aukštybinis (daugiau kaip 5 aukštų) daugiabutis gyvenamasis namas; kultūros paveldo statinys [3.43–3.48].

 

YPATINGŲJŲ STATINIŲ KATEGORIJAI PRISKIRIAMŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

Statiniai

 

Statinių požymiai ir techniniai parametrai

 

Gyvenamieji pastatai

 

1.

 

 

 

Gyvenamosios paskirties pastatai

 

 

 

20 m ir aukštesni

 

įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės

 

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m

 

pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m

 

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2

 

Negyvenamieji pastatai

 

2.

 

Energetikos pastatai

 

statiniai, kuriuose vykdoma 5 MW ir (ar) didesnės galios elektros ir šilumos gamyba

 

3.

 

Degalinės

 

visi statiniai, išskyrus teisės aktais priskiriamus nesudėtingiesiems

 

Kiti negyvenamieji pastatai nenurodyti 2 ir 3 punktuose

 

4.

 

 

 

Negyvenamosios paskirties pastatai

 

 

 

20 m ir aukštesni

 

įgilinti 7 m ir daugiau skaičiuojant nuo pastatu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės

 

konsolinių pastato dalių laikančiosios konstrukcijos, išsikišančios nuo fasado plokštumos daugiau kaip 3 m

 

pastatai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m

 

pastato bendras plotas didesnis kaip 2000 m2

 

naudojamos 100 m3 ir didesnės 1 grupės takiųjų medžiagų talpyklos

 

Susisiekimo komunikacijos

 

5.

 

Keliai ir gatvės

 

valstybinės reikšmės keliai ir A, B, C kategorijų gatvės

 

6.

 

Geležinkelio keliai

 

riedmenų greitis 60 km/h ir daugiau arba yra kontaktinis elektros tiekimo tinklas

 

7.

 

 

 

Kelio statiniai: tiltai, viadukai, estakados, tuneliai, požeminės ir virš žemės esančios pėsčiųjų perėjos

 

kurių konstrukcijos nuo žemės (vandens) paviršiaus konstrukcijų įrengimo vietose įgilintos daugiau kaip 7 m

 

statiniai, kurių laikančiosios konstrukcijos tarp atramų (angos) ilgesnės kaip 12 m

 

20 m ir aukštesni

 

statiniai ypatingiems statiniams priskiriamuose keliuose

 

8.

 

 

 

Oro uosto statiniai, aerodromai

 

kilimo, tūpimo, riedėjimo takai su dirbtine danga, peronas su dirbtine danga

 

9.

 

 

 

Vandens uostų statiniai (krantinės, prieplaukos)

 

aukštis nuo krantinės (prieplaukos) viršaus (kordono) altitudės iki vandens telkinio dugno ties krantine (prieplauka) didesnis kaip 7 m

 

Inžineriniai tinklai

 

10.

 

Šilumos tinklai

 

magistraliniai šilumos perdavimo tinklai didesnio kaip 16 bar slėgio, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 100 mm, ir jų technologiniai priklausiniai

 

11.

 

Dujų, naftos tinklai

 

magistraliniai dujotiekiai ir jų technologiniai priklausiniai (išskyrus kompresorių, dujų skirstymo, dujų apskaitos ir(ar) slėgio reguliavimo stočių teritorijoje esančius ryšių įrangos ir apsaugos postų pastatus, lauko tualetus, kabelių kanalus, stočių ir kontrolinio įtaiso paleidimo/priėmimo kamerų, uždarymo įtaisų teritorijoje esančius vidaus (vietinės reikšmės) kelius, aikšteles, tvoras ir privažiavimo prie šių teritorijų kelius), skirstomieji dujotiekiai, kurių slėgio (bar) ir skersmens (mm) sandauga lygi arba didesnė kaip 3500, magistraliniai naftotiekiai (produktotiekiai) ir jų technologiniai priklausiniai

 

12.

 

Elektros tinklai

 

110 kV ir aukštesnės įtampos elektros perdavimo tinklai ir jų technologiniai priklausiniai (išskyrus transformatorių pastočių, skirstyklų ir srovės keitiklių, teritorijoje esančius kelius, aikšteles, tvoras, ryšių įrangos ir apsaugos postų pastatus, lauko tualetus, kabelių kanalus ir privažiavimo prie šių teritorijų kelius)

 

13.

 

Vandentiekio, nuotekų šalinimo tinklai

 

vandentiekio tinklai, nuotekų tinklų kolektoriai, kurių vidinis skersmuo didesnis kaip 500 mm

 

Hidrotechnikos statiniai

 

14.

 

Užtvankos, dambos

 

kai patvankos aukštis didesnis kaip 4 m arba vandens tūris tvenkinyje daugiau kaip 100 000 m3

 

15.

 

Vandenvietės ir vandenruošos statiniai

 

300 m3/d ir didesnio našumo

 

16.

 

 

 

Krantinės, prieplaukos

 

aukštis nuo krantinės (prieplaukos) viršaus (kordono) altitudės iki vandens telkinio dugno ties krantine (prieplauka) didesnis kaip 7 m

 

Kiti inžineriniai statiniai

 

17.

 

Sporto paskirties inžineriniai statiniai

 

kuriuose įrengta daugiau kaip 1000 stacionarių vietų žiūrovams

 

18.

 

Nuotekų valyklos

 

500 m3/d ir didesnio našumo

 

19.

 

Sąvartynai

 

kuriuose numatyta saugoti 50 000 t ir daugiau atliekų

 

Statiniai neatsižvelgiant į jų naudojimo paskirtį

 

20.

 

 

 

Naudingųjų iškasenų gavybos, tiekimo ir naudojimo požeminiai ir antžeminiai statiniai

 

30 m ir aukštesni

 

įgilinti daugiau kaip 7 m skaičiuojant nuo vidutinės žemės paviršiaus altitudės iki įgilinimo (grindų) paviršiaus

 

21.

 

 

 

Bokštai, stiebai, radiolokatoriai, skrydžių valdymo bokštai, vėjo elektrinės, vandentiekio bokštai, vandens aušyklos, ir kiti panašūs inžineriniai statiniai

 

30 m ir aukštesni

 

 

 

 

 

 

 

22.

 

Inžineriniai tinklai

 

visi vamzdynai, kurių didžioji dalis tiesiama giliau kaip 3 m po vandeniu ir visi inžineriniai tinklai, kurių didžioji dalis įgilinama daugiau kaip 7 m, skaičiuojant nuo žemės ar vandens paviršiaus konkrečiose tiesimo vietose iki vamzdyno ar inžinerinio tinklo konstrukcijos apačios

 

visi vamzdynai, tiesiami giliau kaip 3 m po vandeniu (išskyrus skirstomuosius dujotiekius, kurių slėgio (bar) ir skersmens (mm) sandauga mažesnė kaip 3500 ir kurie įrengti horizontalaus gręžimo būdu) ir visi inžineriniai tinklai, įgilinti daugiau kaip 7 m, skaičiuojant nuo žemės ar vandens paviršiaus konkrečiose tiesimo vietose iki vamzdyno ar inžinerinio tinklo konstrukcijos apačios, jei didžioji dalis tiesiamo vamzdyno ar inžinerinio tinklo atitinka šioje dalyje nustatytus gylio (įgilinimo) kriterijus

 

23.

 

 

 

Branduolinės energetikos objektų statiniai, naftos ir dujų gavybos statiniai (sausumoje ir jūroje)

 

visi statiniai

 

 

 

Statinio kategoriją pagal Reglamente pateiktus požymius nustato ir projektuojamam statiniui priskiria statinio projekto vadovas.

 

NESUDĖTINGIEJI STATINIAI

STATINIŲ PRISKYRIMO NESUDĖTINGIEMS STATINIAMS POŽYMIAI

Nesudėtingieji statiniai skirstomi į šias grupes:

grupės nesudėtingieji statiniai;

II grupės nesudėtingieji statiniai.

Nesudėtingųjų statinių sąrašas pateikiamas Reglamento 2 ir 3 lentelėse. Objektai laikomi nesudėtingaisiais statiniais, jei jie atitinka Statybos įstatyme [3.3] įtvirtintą sąvoką.

Nesudėtingieji statiniai valstybiniuose parkuose, valstybiniuose rezervatuose, valstybiniuose draustiniuose, biosferos rezervatuose turi atitikti specialiuosius projektavimo ir statybos reikalavimus, nustatytus saugomų teritorijų individualiuose apsaugos reglamentuose ir saugomų teritorijų regioniniuose architektūriniuose reglamentuose [3.13].

Objektai, kurių statinio matmenų įvertinimo koeficientas K < 10, nelaikomi nesudėtingaisiais statiniais ir jiems netaikomi Statybos įstatymo [3.3] reikalavimai. Statinio matmenų įvertinimo koeficientas K apskaičiuojamas pagal 3 lentelės „Inžineriniai statiniai“ 22 punkte pateiktą formulę.

Nesudėtinguosiuose statiniuose atstumas tarp atraminių konstrukcijų neturi viršyti 6,0 m. 

NESUDĖTINGŲJŲ STATINIŲ SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

 

 

Pastatai

Pastatų požymiai ir techniniai parametrai

 

 

Pastabos

Didžiausias aukštis, m

Didžiausias

plotas, m2

I grupė

II grupė

I grupė

II grupė

Gyvenamieji pastatai

1.

 

Gyvenamosios paskirties (vieno, dviejų butų) pastatas

 

_

 

8,5

 

_

 

80

 

Projektuojami pagal
STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ nustatytus reikalavimus [3.35]

Negyvenamieji pastatai

2.

 

Pagalbinio ūkio paskirties pastatai – be gyvenamųjų patalpų

5

 

8,5

 

50

 

80

 

 

3.

 

kitos (šiltnamių) paskirties pastatai

5

 

_

 

80

 

_

 

 

4.

Sodo namai [3.15]

8,5

_

80

_

 

5.

 

Kiti negyvenamieji pastatai nenurodyti 2, 3 ir 4 punktuose

5

 

8,5

 

50

 

80

 

 

 

lentelės 5 punkte nesudėtingiesiems pastatams nepriskiriami pastatai, kuriuose:

naudojamos ar saugomos pavojingos medžiagos, neatsižvelgiant į jų ribinį kiekį [3.28]; yra potencialiai pavojingi įrenginiai, neatsižvelgiant į jų parametrus; naudojami atviros liepsnos įrenginiai (išskyrus buitinius).

lentelėje nurodytų pastatų rūsiai negali būti įrengiami už pastatų ribų [3.3].

 

Eil.

Nr.

Inžineriniai statiniai

Inžinerinių statinių požymiai ir techniniai parametrai

Pastabos

I grupė

II grupė

1. Susisiekimo komunikacijos [3.6], [3.37]:

1.1.

 

gatvės

E1, E2, F1, F2 kategorijų gatvės

D2, D3 kategorijos gatvės

 

1.2.

 

keliai

IVv kategorijų vietinės reikšmės keliai

 

Iv, IIv ir IIIv kategorijos vietinės reikšmės keliai

 

2. Inžineriniai tinklai:

 

2.1.

 

vandentiekio tinklai

Vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo ≤ 50 mm;

Vandentiekio tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo > 50 iki ≤ 110 mm;

žiūrėti

22.8

papunktį

 

2.2.

 

Nuotekų šalinimo tinklai

nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo

≤ 160 mm;

nuotekų tinklai, kurių išorinis skersmuo

> 160 iki ≤ 200 mm;

 

2.3.

 

dujų tinklai

 

vidutinio ir mažo slėgio gamtinių dujų skirstomieji dujotiekiai;

 

2.4.

 

dujų tinklai

 

mažo slėgio suskystintų naftos dujų įvadai;

 

2.5.

 

šilumos tinklai

 

Iki didžiausio leidžiamojo 16 barų slėgio p(s) šilumos perdavimo tinklai, kurių išorinis vamzdžio skersmuo

≤ 115 mm.

 

 

3. Kiti inžineriniai statiniai:

3.1.

 

įvairios užtvaros (tvoros, aptvarai, diendaržiai, voljerai)

aukštis ≥ 1 iki ≤ 2 m;

 

aukštis > 2 iki ≤ 5 m

aukštesnių kaip 2 m užtvarų dalių akytumas ≥ 80 proc.

žiūrėti

22.1

papunktį

 

3.2.

 

atraminės sienelės

 

aukštis ≥ 0,2 iki ≤ 1 m;

 

aukštis > 1 iki ≤ 2 m;

 

žiūrėti

22.2

papunktį

 

3.3.

 

įvairios užtvaros ant atraminių sienelių

 

3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų I grupės parametrų

3.1 ir 3.2 punktuose nurodytų II grupės parametrų

žiūrėti

22.3; 22.7

papunkčius

 

3. 4.

 

inžineriniai statiniai paviršinio vandens telkiniuose, išskyrus hidrotechninius statinius

aukštis ≤ 2 m; K< 500

 

aukštis > 2 m iki

≤ 4 m; K ≥ 500

 

žiūrėti

22.4; 22.7

papunkčius

3.5.

 

mėšlidės ir skystojo mėšlo (srutų) kauptuvai:

 

aukštis ≤ 4 m;

plotas ≤ 1500 m2

žiūrėti

22.5

Papunktį

 

3.6.

 

plokščiadugniai grūdų saugojimo bokštai

 

aukštis ≤ 9 m;

plotas ≤ 80 m2

 

aukštis > 9 m, ≤ 15 m;

plotas > 80 m2, ≤ 200 m2

 

žiūrėti

22.5; 22.7

papunkčius

3.7

 

siloso ir šienainio tranšėjos

 

aukštis ≤ 2,5 m,

K ≤ 16000

 

aukštis > 2,5 m, ≤ 4 m;

16000 < K ≤ 65000

 

žiūrėti

22.4; 22.7

papunkčius

3.8.

 

stacionarios grūdų džiovyklos

 

aukštis ≤ 15 m; plotas ≤ 40 m2

žiūrėti

22.5

papunktį

3.9.

 

žemės ūkio technikos lauko plovyklos

 

+

 

 

3.10.

 

vėjo elektrinės

 

galingumas ≥ 0,5 kW, ≤ 10 kW

 

galingumas > 10 kW,

≤ 30 kW

 

 

3.11.

 

saulės šviesos energijos elektrinės, saulės šilumos energijos kolektoriai

galingumas ≤ 30 kW 

 

3.12.

 

žaibosaugos statiniai

 

+

 

žiūrėti

22.6

papunktį

3.13.

 

šachtiniai šuliniai

 

+

 

 

4. Kiti šios lentelės 1–3 punktuose nenurodytų paskirčių inžineriniai statiniai:         žiūrėti 22.6 papunktį

4.1.

 

plokšti horizontalūs inžineriniai statiniai (terasos, aikštelės ir kt.)

plotas ≥ 10 m2,

≤ 100 m2

 

plotas > 100 m2,

≤ 10000 m2

 

žiūrėti

22.5

papunktį

4.2.

inžineriniai statiniai nenurodyti 4.1 papunktyje, ne aukštesni kaip 15 m

10 ≤ K ≤ 10000

 

10000 < K ≤ 40000

 

žiūrėti

22.4

papunktį 

Pastabos:

aukštis nuo žemės paviršiaus. Jei dėl cokolinės dalies įrengimo atsiranda iki 0,2 m aukščių skirtumas tarp žemės paviršių, aukštis skaičiuojamas nuo žemesniojo žemės paviršiaus. Jei aukščių skirtumas didesnis kaip 0,2 m, laikoma, kad užtvara įrengiama ant atraminės sienelės ir taikomos lentelės 3.2 papunkčio nuostatos;

aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus;

atraminės sienelės aukštis nuo žemesniojo žemės paviršiaus; užtvaros aukštis nuo atraminės sienelės viršaus; 

K – statinio matmenų įvertinimo koeficientas, apskaičiuojamas pagal formulę:

 K = S * H3,

čia:

S – statinio išorinio kontūro vertikalios projekcijos į žemės ir (ar) vandens paviršių plotas, neįskaičiuojant šios projekcijos viduje esančių didesnių kaip 10 m2 laisvų (neužstatytų) žemės ir (ar) paviršiaus plotų;

H – statinio aukštis, matuojamas nuo statiniu užstatyto žemės paviršiaus vidutinės altitudės iki statinio aukščiausiojo (požeminiam statiniui – giliausio) laikančiųjų konstrukcijų taško (m);

plotas skaičiuojamas pagal 22.4 nurodytus principus;

įrengiant ant pastato vadovaujamasi STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ [3.42] reikalavimais;

jei vienas iš parametrų atitinka I grupę, o kitas – II grupę, laikoma, kad statinys yra II grupės;

 išskyrus vandentiekio tinklus, kuriuose įrengiami gaisriniai hidrantai.<< Grįžti