„ŽALIASIS“ ATLIEKŲ SĄRAŠAS

Į šį sąrašą įeina:

1. Bazelio konvencijos IX priede išvardytos atliekos,

2. Reglamento Nr. 1013/2006 III priedo II Dalyje išvardytos atliekos,

3. Reglamento Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos atliekos,

4. Reglamento Nr. 1013/2006 IIIB priede išvardytos atliekos.

1. Bazelio konvencijos IX priede išvardytos atliekos

ATLIEKŲ KODAS

PAVADINIMAS

B1 METALŲ ATLIEKOS IR ATLIEKOS, KURIOSE YRA METALŲ

B1010

Metalų ir metalų lydinių atliekos, metalo pavidalo, nedispersinės:

— taurieji metalai (auksas, sidabras, platinos grupė, tik ne gyvsidabris)

— geležies ir plieno laužas

— vario laužas

— nikelio laužas

— aliuminio laužas

— cinko laužas

— alavo laužas

— volframo laužas

— molibdeno laužas

— tantalo laužas

— magnio laužas

— kobalto laužas

— bismuto laužas

— titano laužas

— cirkonio laužas

— mangano laužas

— germanio laužas

— vanadžio laužas

— hafnio, indžio, niobio, renio ir galio laužas

— torio laužas

— retųjų žemių elementų laužas

— chromo laužas

B1020

Švarus, neužterštas metalo laužas, įskaitant lydinius, didelės apimties, apdorotas, (lakštai, plokštės, sijos, strypai ir pan.)1:

— stibio laužas

— berilio laužas

— kadmio laužas

— švino laužas (išskyrus švino baterijas)

— seleno laužas

— telūro laužas

B1030

Likučiai, kuriuose yra ugniai atsparių metalų

B1031

molibdeno, volframo, titano, tantalo, niobio ir renio metalo ir metalo lydinių atliekos, metalo pavidalo, nedispersinės (metalo milteliai), išskyrus atliekas, nurodytas A sąrašo A1050 įrašo skiltyje „galvaninis dumblas“

1 Į terminą „didelės apimties, apdorotas“ taip pat įtrauktos visos metalo pavidalo nedispersinės („nedispersinės“ neapima atliekų miltelių, dumblo, dulkių arba kieta forma, kurių sudėtyje yra pavojingų atliekų skysčių) ten išvardyto laužo formos.

B1040

Elektrinių agregatų laužas, neužterštas tepalais, PCB ar PCT tiek, kad juos būtų galima laikyti pavojingais

B1050

Mišrių spalvotųjų metalų ir sunkiųjų frakcijų laužas, kuriame nėra I sąraše nurodytų medžiagų, kurių koncentracija yra tokia, kad atitinka III priede nurodytas pavojingas savybes2

B1060

Seleno ir telūro atliekos metalų elementine forma, įskaitant miltelius

B1070

Vario ir vario lydinių dispersinio pavidalo atliekos, jeigu jose nėra I priede išvardytų sudedamųjų dalių tiek, kad jos turėtų III priede nurodytas savybes

B1080

Cinko pelenai ir likučiai, įskaitant dispersinio pavidalo cinko lydinių likučius, jeigu juose I priede išvardytų sudedamųjų dalių koncentracija nėra tokia, kad jie turėtų III priede nurodytas savybes arba turėtų H4.3 nurodytų pavojingų savybių3

B1090

Baterijų atliekos, atitinkančios specifikaciją, išskyrus pagamintas iš švino, kadmio ar gyvsidabrio

B1100

Metalų lydymo ir rafinavimo atliekos, kuriose yra metalų

— kietasis cinko lydmetalis

— nuodegos, kuriose yra cinko:

— cinko galvaninių plokščių viršutinės nuodegos (> 90 % Zn)

— cinko galvaninių plokščių apatinės nuodegos (> 92 % Zn)

— cinko antgalių liejimo nuodegos (> 85 % Zn)

— karštojo dengimo galvaninių plokščių cinko nuodegos (vežimas) (> 92 % Zn)

— degios lengvosios cinko frakcijos

— degios lengvosios aliuminio frakcijos (arba šlakas), išskyrus druskų šlaką

— vario apdorojimo, ruošiant jį tolesniam perdirbimui arba rafinavimui, šlakas, kuriame arseno, švino arba kadmio nėra tiek, kad jis turėtų III priede nurodytas pavojingas savybes4

— ugniai atsparių įdėklų atliekos, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

— tauriųjų metalų apdorojimo, juos ruošiant tolesniam rafinavimui, šlakas

— tantalo turintis alavo šlakas, kuriame alavo yra mažiau nei 0,5 %

B11105

Elektriniai ir elektroniniai agregatai:

— elektroniniai agregatai, kuriuos sudaro tik metalai arba lydiniai

— elektrinių ir elektroninių agregatų atliekos arba laužas6 (įskaitant spausdintines plokštes), kuriuose nėra tokių komponentų kaip į A sąrašą įtraukti akumuliatoriai ir kitos baterijos, gyvsidabriniai jungikliai, elektroninių vamzdžių stiklas ir kitas aktyvintas stiklas bei PCB kondensatoriai arba kurie neužteršti I priede nurodytomis sudedamosiomis dalimis (pvz., kadmis, gyvsidabris, švinas, polichlorintas bifenilas), arba kai iš jų šios medžiagos yra pašalintos tiek, kad jos neturi III priede išvardytų savybių (atkreipiamas dėmesys į A sąrašo A1180 įrašą)

— elektriniai ir elektroniniai agregatai (įskaitant spausdintines plokštes, elektroninius komponentus ir laidus), skirti juos tiesiogiai pakartotinai panaudoti7, bet neperdirbti ar galutinai išmesti8

B1115

Atliekos metalo laidų, padengtų arba izoliuotų plastiku, neįtrauktu į A sąrašo A1190 eilutę, išskyrus tuos, kurie skirti IVA priedo operacijoms arba kitoms šalinimo operacijoms, kurių bet kuriame etape vyksta nevaldomi šiluminiai procesai, pvz., atviras degimas, forma

B1120

Panaudoti katalizatoriai, išskyrus skysčius, naudotus kaip katalizatoriai, kuriuose yra nors viena iš šių medžiagų:

—  pereinamieji metalai, išskyrus A sąraše nurodytas katalizatorių atliekas (panaudoti

2 Atkreipiamas dėmesys į tai, kad net jeigu iš pradžių taršos I priede išvardytomis medžiagomis lygis yra nedidelis, dėl tolesnių procesų, įskaitant perdirbimo procesus, gali susidaryti atskiros frakcijos, kuriose I priede išvardytų medžiagų koncentracija yra daug didesnė.

3 Cinko pelenų statusas šiuo metu persvarstomas ir Jungtinių Tautų prekybos bei plėtros konferencija (UNCTAD) pateikė

rekomendaciją, kad cinko pelenai neturėtų būti laikomi pavojinga preke.

4 Vietoj šios įrašo dalies taikomas EBPO įrašas GB040. 5 Vietoj šio įrašo taikomi EBPO įrašai GC010 ir GC020. 6 Į šį įrašą neįtrauktos elektrinių generatorių laužas.

7 Pakartotinis naudojimas – tai remontas, atnaujinimas arba modernizavimas, bet nesurenkant visko naujo.

8 Kai kuriose šalyse šios medžiagos, skirtos jas tiesiogiai pakartotinai naudoti, nelaikomos atliekomis.

 

katalizatoriai, skysčiai, naudojami kaip katalizatoriai ar kiti katalizatoriai):

— Skandis

— Vanadis

— Manganas

— Kobaltas

— Varis

— Itris

— Niobis

— Hafnis

— Volframas

— Titanas

— Chromas

— Geležis

— Nikelis

— Cinkas

— Cirkonis

— Molibdenas

— Tantalas

— Renis

— lantanidai (retųjų žemių metalai):

— Lantanas

— Praseodimis

— Samaris

— Gadolinis

— Disprozis

— Erbis

— Iterbis

— Ceris

— Neodimis

— Europis

— Terbis

— Holmis

— Tulis

— Lutecis

B1130

Išvalyti panaudoti katalizatoriai, kuriuose yra tauriųjų metalų

B1140

Kietosios būklės likučiai, kuriuose yra tauriųjų metalų ir kuriuose yra nedidelis kiekis neorganinių cianidų

B1150

Tauriųjų metalų ir jų lydinių atliekos (auksas, sidabras, platinos grupė, išskyrus gyvsidabrį) dispersinės neskystos būklės, tinkamai supakuotos ir paženklintos

B1160

Spausdintinių plokščių deginimo tauriųjų metalų pelenai (atkreipiamas dėmesys į A sąrašo A1150 įrašą)

B1170

Fotografijos juostų deginimo tauriųjų metalų pelenai

B1180

Fotografijos juostų atliekos, kuriose yra sidabro halogenidų ir metalinio sidabro

B1190

Fotografinio popieriaus atliekos, kuriose yra sidabro halogenidų ir metalinio sidabro

B1200

Geležies ir plieno gamybos metu susidarantis granuliuotas šlakas

B1210

Geležies ir plieno gamybos metu susidarantis šlakas, įskaitant šlakus, iš kurių gaunami TiO2 ir vanadis

B1220

Cinko gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301), daugiausia skirtas statyboms

B1230

Geležies ir plieno gamybos metu susidarančios antrinės nuodegos

B1240

Vario oksido antrinės nuodegos

B1250

Naudoti netinkamų transporto priemonių atliekos, kurių sudėtyje nėra skysčių arba kitų pavojingų komponentų


B2 ATLIEKOS, KURIOSE DAUGIAUSIA YRA NEORGANINIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, KURIOSE GALI BŪTI METALŲ IR ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ

B2010

Nedispersinės kalnakasybos operacijų atliekos:

— gamtinio grafito atliekos

— skalūnų atliekos, grubiai profiliuotos arba neprofiliuotos, arba paprastai susmulkintos jas supjaustant ar taikant kitą būdą

— žėručio atliekos

— amfigeno, nefelino ir nefelino sienito atliekos

— putnagų atliekos

— fluoritų atliekos

— kietosios kvarco atliekos, išskyrus naudojamas liejimo operacijose

B2020

Nedispersinės stiklo atliekos:

—  stiklo duženos ir kitos atliekos, stiklo laužas, išskyrus elektroninių vamzdžių stiklą ir kitą aktyvintą stiklą

B2030

Nedispersinės keramikos atliekos:

— kermeto atliekos ir laužas (metalo keramikos mišiniai)

— kitur neapibrėžtas ir neįtrauktas pluoštas iš keramikos

B2040

Kitos atliekos, kuriose daugiausia yra neorganinių sudedamųjų dalių:

— iš dalies išvalytas kalcio sulfatas, susidarantis sierą šalinant iš išmetamųjų dujų (FGD)

— gipso sieninių plokščių ir tinko plokščių atliekos, susidarančios griaunant pastatus

— vario gamybos šlakas, chemiškai stabilizuotas, kuriame yra didelė geležies koncentracija (daugiau kaip 20 %) ir kuris perdirbtas pagal pramonines specifikacijas (pvz., DIN 4301 ir DIN 8201), daugiausia skirtas statyboms ir šlifavimo darbams

— kietoji siera

— kalkakmenis, gautas kalcio cianamido gamybos metu (kurio pH mažesnis nei 9)

— natrio, kalio, kalcio chloridai

— karborundas (silicio karbidas)

— sugadintas betonas

— stiklo laužas, kuriame yra ličio tantalo ir ličio niobio

B20509

Į A sąrašą neįtraukti akmens anglimis kūrenamų elektrinių pelenai (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A2060 įrašą)

B2060

Panaudota aktyvintoji anglis, kurios sudėtyje nėra tiek I sąraše išvardytų medžiagų, kad jos atspindėtų III sąraše išvardytas savybes, pavyzdžiui, anglis, gauta išvalius geriamąjį vandenį bei maisto pramonės ir vitaminų gamybos procesų metu (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A4160 įrašą)

B2070

Kalcio fluorido dumblas

B2080

Cheminių pramoninių procesų gipso atliekos, neįtrauktos į A sąrašą (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A2040 įrašą)

B2090

Plieno arba aliuminio gamybos anodų galelių, pagamintų iš naftos kokso ar bitumo, atliekos, išvalytos pagal įprastas pramonines specifikacijas (išskyrus chloro šarminei elektrolizei ir metalurgijos pramonėje naudojamus anodų galelius)

B2100

Aliuminio gamybos aliuminio hidratų atliekos, aliuminio atliekos ir likučiai, išskyrus medžiagas, naudojamas išvalymo nuo dujų, flokuliacijos ar filtravimo procesuose

B2110

Boksitų likučiai (raudonasis dumblas) (pH sumažintas iki mažiau nei 11,5)

B2120

Rūgštinių arba šarminių neėsdinimo ar kitaip nepavojingų tirpalų atliekos, kurių pH didesnis negu 2 ir mažesnis negu 11,5 (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A4090 įrašą)

B2130

Kelių statybos ir priežiūros bituminė medžiaga (asfalto atliekos), kurioje nėra gudrono10 (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A3200 įrašą)

 

B3 ATLIEKOS, KURIOSE DAUGIAUSIA YRA ORGANINIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, KURIOSE GALI BŪTI METALŲ IR NEORGANINIŲ MEDŽIAGŲ

B3010

Kietųjų plastikų atliekos:

Toliau išvardyti plastikai arba mišrios plastikinės medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

— nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas, įskaitant toliau išvardytas medžiagas, bet jomis neapsiribojant11:

— etilenas

— stirenas

— polipropilenas

— polietileno tereftalatas

— akrilonitrilas

— butadienas

— poliacetalis

— poliamidai

— polibutileno tereftalatas

— polikarbonatai

— polieteriai

— polifenileno sulfidai

— akrilo polimerai

— C10–C13 alkanai (plastifikatorius)

— poliuretanas (kuriame nėra CFC)

— polisiloksanai

— polimetilmetakrilatas

— polivinilalkoholis

— polivinilbutirlis

— polivinilacetatas

— kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos, įskaitant toliau išvardytas:

— karbamidformaldehidinės dervos

— fenolformaldehidinės dervos

— melaminformaldehidinės dervos

— epoksidinės dervos

— alkidinės dervos

— poliamidai

— šios fluorintosios polimerų atliekos1213:

— perfluoroetilenas/propilenas (FEP)

— perfluoralkoksialkanas

— tetraflouretilenas/perfluorvinilo eteris (PFA)

— tetrafluoretilenas/perfluormetilvinilo eteris (MFA)

— polivinilfluoridas (PVF)

— polivinildenefluoridas (PVDF)

B3020

Popieriaus, statybinio kartono ir popieriaus gaminių atliekos

Šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su pavojingomis atliekomis: Statybinio kartono atliekos ir makulatūra:

— nebalintas kraftpopieris ar kartonas arba gofruotas popierius ar kartonas

— kitas popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš balintos cheminės medienos/popieriaus masės, dažniausiai nedažytas

10 Benzo[a]pireno koncentracijos lygis neturi siekti arba viršyti 50 mg/kg.

11 Suprantama, kad šis laužas yra visiškai polimerintas.

12 — Į šį įrašą neįtrauktos pakartotinai panaudotos atliekos.

—  Atliekos neturi būti mišrios.

—  Turi būti išnagrinėtos problemos, atsirandančios dėl atviro atliekų deginimo.

13 Šiame įraše „fluorintosios polimerų atliekos“ apima fluorintojo etileno (PTEE) polimerus ir kopolimerus.

 

— popierius ar statybinis kartonas, daugiausia pagamintas iš mechaninės medienos/popieriaus masės (pvz., laikraščiai, žurnalai ir kiti panašūs spausdinti leidiniai)

— kita, įskaitant, bet neapsiribojant:

1)  sluoksniuotas statybinis kartonas;

2)  nerūšiuota makulatūra

B3030

Tekstilės atliekos

Tokios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis ir yra paruoštos pagal specifikaciją:

— šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— nekarštos ir nešukuotos

— kitos

— vilnos arba gyvūnų švelnių ar šiurkščių plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet išskyrus išplaušintą žaliavą

— vilnos arba gyvūnų švelnių plaukų pašukos

— kitos vilnos arba gyvūnų švelnių plaukų atliekos

— gyvūnų šiurkščių plaukų atliekos

— medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— verpalų atliekos (įskaitant siūlų atliekas)

— išplaušinta žaliava

— kita

— linų pakulos ir atliekos

— sėjamųjų kanapių (Canabis sativa L.) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— džiuto ir kitų tekstilės plaušų pluošto (išskyrus linus, tikrąsias kanapes ir ramę) pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— sizalio ir kito agavų genties tekstilės pluošto pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— kokoso pluošto pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— abakos (manilinės kanapės arba Musa textilis Nee) pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— ramės ir kitų augalinio tekstilės pluoštų pakulos, pašukos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

— dirbtinio pluošto atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

— sintetinio pluošto

— dirbtinio pluošto

— dėvėti drabužiai ir kiti dėvėti tekstilės dirbiniai

— naudotų skudurų, špagato, virvių, lynų ir trosų likučiai ir susidėvėjęs tekstilinis špagatas, virvės, lynai ar trosai

— rūšiuoti

— kiti

B3035

Tekstilinės grindų dangos, kilimų atliekos

B3040

Gumos atliekos

Šios medžiagos, jeigu jos nesumaišytos su kitomis atliekomis:

— kietojo kaučiuko (pvz., ebonito) atliekos ir likučiai

— kitos gumos atliekos (išskyrus kitur apibrėžtas tokias atliekas)

B3050

Neapdorotos kamštienos ir medienos atliekos:

— medienos atliekos ir likučiai: aglomeruoti arba neaglomeruoti, rąstų, briketų, granulių ar panašios formos pavidalo

— kamštienos atliekos: susmulkinta, granuliuota arba sumalta kamštiena

B3060

Žemės ūkio ir maisto pramonės atliekos, jeigu jos neužkrečiamos:

— vyno nuosėdos

— išdžiovintos ir sterilizuotos daržovių atliekos, likučiai ir šalutiniai produktai,

 

granulėmis ar ne, arba kai jie naudojami gyvūnų mitybai, kitur neapibrėžtos arba neįtrauktos

— degra: likučiai, susidarantys valant riebias medžiagas arba gyvūninį ar augalinį vašką

— kaulų ir ragų šerdžių atliekos, neapdorotos, be riebalų, paprastai paruoštos (bet nesukapotos pagal tam tikrą formą), apdorotos rūgštimis arba be želatinos

— žuvų atliekos

— kakavos ankštys, žievelės, odelės ir kitos kakavos atliekos

— kitos žemės ūkio maisto pramonės atliekos, išskyrus šalutinius produktus, kurie atitinka nacionalinius ir tarptautinius reikalavimus bei standartus, taikomus žmonių vartojamiems arba gyvūnams skirtiems produktams

B3065

Gyvulinės arba augalinės kilmės maistinių riebalų ir aliejų (pvz., kepimo aliejaus) atliekos, jeigu jos neturi III priede išvardytų savybių

B3070

Šios atliekos:

— žmogaus plaukų atliekos

— šiaudų atliekos

— penicilino gamybos nukenksminta grybiena, kad ją būtų galima naudoti kaip gyvūnų pašarą

B3080

Gumos skutenų ir likučių atliekos

B3090

Odos arba kombinuotos odos skutenos ir kitos atliekos, netinkamos odos dirbiniams gaminti, išskyrus odos dumblą, kuriuose nėra šešiavalenčio chromo junginių ir biocidų (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A3100 įrašą)

B3100

Odos dulkės, pelenai, dumblas arba milteliai, kuriuose nėra šešiavalenčio chromo junginių ir biocidų (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A3090 įrašą)

B3110

Kailių išdirbimo atliekos, kuriose yra šešiavalenčio chromo junginių, biocidų arba užkrečiamųjų medžiagų (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A3110 įrašą)

B3120

Atliekos, kuriose yra maistinių dažų

B3130

Polimerinių eterių atliekos ir nepavojingų monomerinių eterių atliekos, kurie negali sudaryti peroksidų

B3140

Pneumatinių padangų atliekos, išskyrus skirtas IVA priede nurodytoms operacijoms atlikti

B4 ATLIEKOS, KURIOSE GALI BŪTI NEORGANINIŲ ARBA ORGANINIŲ SUDEDAMŲJŲ DALIŲ

B4010

Atliekos, kurias daugiausia sudaro vandeniniai/latekso dažai, rašalas ir sukietintas lakas, ir kuriose esančių organinių tirpiklių, sunkiųjų metalų arba biocidų kiekis leidžia jas laikyti nepavojingomis (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A4070 įrašą)

B4020

Gumos, latekso, plastifikatorių, klijų/lipalo gamybos, sudarymo ir naudojimo atliekos, kurios neišvardytos A sąraše, kuriose esančių tirpiklių ir kitų teršalų kiekis yra toks, kad jose nepasireiškia III priede nurodytos savybės, pvz., vandeniniai klijai arba klijai su kazeino krakmolu, dekstrinas, celiuliozės eteris, polivinilalkoholis (atkreipiamas dėmesys į susijusį A sąrašo A3050 įrašą)

B4030

Į A sąrašą neįtraukti naudoti vienkartiniai fotoaparatai su baterijomis

2. Reglamento Nr. 1013/2006 III priedo II dalyje išvardytos atliekos

ATLIEKŲ KODAS

PAVADINIMAS

METALŲ LYDYMO IR RAFINAVIMO ATLIEKOS, KURIOSE YRA METALŲ

GB040

Tauriųjų metalų ir vario apdorojimo, juos ruošiant tolimesniam rafinavimui, šlakas

KITOS ATLIEKOS, KURIOSE YRA METALŲ

GC010

Elektros agregatai, susidedantys tik iš metalo arba lydinių

GC020

Elektronikos laužas (pvz., spausdintinės montavimo plokštelės, elektronikos dalys, laidai ir kt.) ir pataisytos elektronikos dalys, tinkančios pagrindiniams ir tauriesiems metalams regeneruoti

GC030

Laivai ir kiti plūdrieji statiniai, skirti sudaužimui, iš kurių iškrauti visi kroviniai ir pašalintos eksploatuojant laivus susidarančios kitos medžiagos, kurios gali būti klasifikuojamos kaip pavojingos medžiagos arba atliekos

GC050

Panaudoti fluidiniai katalizinio krekingo (FCC) katalizatoriai (pvz., aliuminio oksidas, ceolitai)

NEDISPERSINĖS FORMOS STIKLO ATLIEKOS

GE020

Pluoštinio stiklo atliekos

KERAMINĖS ATLIEKOS (NEDISPERSINIO PAVIDALO)

GF010

Keramikos deginimo atliekos, įskaitant keraminius indus (prieš ir (arba) po naudojimo)

KITOS ATLIEKOS, KURIŲ SUDĖTYJE DAUGIAUSIA YRA NEORGANINIŲ KOMPONENTŲ IR KURIŲ SUDĖTYJE GALI BŪTI METALŲ IR ORGANINIŲ MEDŽIAGŲ

GG030

Nusėdę pelenai ir šlakas iš akmens anglimi kūrenamų jėgainių

GG040

Akmens anglimi kūrenamų jėgainių lakieji pelenai

KIETOS PLASTIKINĖS ATLIEKOS

GH013

Vinilchlorido polimerai

ATLIEKOS, SUSIDARANČIOS NAUDOJANT, RAUGINANT ODAS IR NUO ODOS PAŠALINANT PLAUKUS

GN010

Kiaulių arba šernų šerių ir plaukų arba barsukų plaukų ir kitų plaukų, naudojamų šepečiams ir teptukams gaminti, atliekos

GN020

Ašutų atliekos, suformuotos arba nesuformuotos į sluoksnį, su pagrindu ar be pagrindo

GN030

Paukščių odų ir kitų jų kūno dalių su plunksnomis arba pūkais, plunksnų ir plunksnų dalių (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) bei pūkų, toliau neapdorotų, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti, atliekos

3. Reglamento Nr. 1013/2006 IIIA priede išvardytos atliekos

Mišrios atliekos, susidedančios iš dviejų arba daugiau atliekų, išvardytos III priede ir neklasifikuojamos vienoje įrašo skiltyje, kaip nurodyta 3 straipsnio 2 dalyje.

ATLIEKŲ KODAI

PASTABOS

MIŠRIOS ATLIEKOS, PRISKIRTOS SKIRTINGIEMS ĮRAŠAMS

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B1010 ir B1050 įrašuose

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B1010 ir B1070 įrašuose

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3040 ir B3080 įrašuose

 

Mišrios atliekos, klasifikuojamos (EBPO) GB040 įrašu ir išvardytos Bazelio konvencijos B1100 įraše, apsiribojant kietuoju cinko lydmetaliu, nuodegomis, kuriose yra cinko, degiosiomis lengvosiomis aliuminio frakcijomis (arba šlaku), išskyrus druskų šlaką, ir ugniai atsparių įdėklų atliekomis, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

Šie įrašai netaikomi eksportui į šalis, kurioms netaikomas EBPO Tarybos sprendimas (2001)107/Galutinis

Mišrios atliekos, klasifikuojamos (EBPO) GB040 įrašu ir išvardytos Bazelio konvencijos B1070 ir B1100 įrašuose, apsiribojant ugniai atsparių įdėklų atliekomis, įskaitant tiglius, padarytus iš lydyto vario

MIŠRIOS ATLIEKOS, PRISKIRTOS SKIRTINGOMS VIENO ATSKIRO ĮRAŠO ĮTRAUKOMS AR ĮTRAUKŲ DALIMS

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B1010 įraše

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B2010 įraše

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B2030 įraše

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3010 įraše ir klasifikuojamos kaip nehalogenintųjų polimerų ir kopolimerų laužas

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3010 įraše ir klasifikuojamos kaip kietintos dervų arba kondensavimo produktų atliekos

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3010 įraše ir klasifikuojamos kaip perfluoralkoksialkanas

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3020 įraše, apsiribojant nebalintu kraftpopieriu ar kartonu arba gofruotu popieriumi ar kartonu, kitu popieriumi ar statybiniu kartonu, daugiausia pagamintu iš balintos, nedažytos cheminės masės, popieriumi ar statybiniu kartonu, daugiausia pagamintu iš mechaninės masės (pvz., laikraščiais, žurnalais ir panašiais spaudiniais)

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3030 įraše

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3040 įraše

 

Mišrios atliekos, išvardytos Bazelio konvencijos B3050 įraše

 

4. Reglamento Nr. 1013/2006 IIIB priede išvardytos atliekos

ATLIEKŲ KODAS

PAVADINIMAS

BEU01

Spaudimui jautriais klijais klijuojamų etikečių laminato atliekos, kurių sudėtyje yra etikečių medžiagų gamyboje naudojamų žaliavų, neįtrauktų į Bazelio konvencijos B3020 įrašo skiltį

BEU02

Neatskiriama plastiko frakcija iš panaudotų skysčių pakuočių pirminio apdorojimo

BEU03

Neatskiriama plastiko ir aliuminio frakcija iš panaudotų skysčių pakuočių pirminio apdorojimo

BEU04

Daugiausiai iš popieriaus ir šiek tiek plastmasės sudaryta sudėtinė pakuotė, kurios sudėtyje nėra produkto likučių ir kuri neįtraukta į Bazelio konvencijos B3020 įrašo skiltį

BEU05

Grynos biologiškai skylančios atliekos iš žemės ūkio, sodininkystės, miškininkystės, daržininkystės, parkų ir kapinių priežiūros<< Grįžti