Category Archives: Specialistai

Specialistai plečia sukauptas žinias, taiko mokslines ir menines koncepcijas ir teorijas, sistemiškai jų moko arba užsiima bet kuriuo šių veiklos rūšių deriniu. Kompetentingam daugelio šių pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės specialistų atliekamos užduotys: analizės ir mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, taip pat koncepcijų, teorijų ir metodų rengimas, fizinių mokslų, matematikos, inžinerijos ir technologijų, gyvosios gamtos mokslų, medicinos ir sveikatinimo paslaugų, socialinių ir humanitarinių mokslų žinių taikymas arba konsultavimas šiais klausimais; vieno ar kelių skirtingų švietimo lygmenų mokomųjų dalykų teorijos ir praktikos dėstymas; mokymosi sunkumų ar specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas ir lavinimas; įvairių verslo, teisės ir socialinių paslaugų teikimas; meno kūrinių kūrimas ir atlikimas; religinių paslaugų teikimas; mokslo straipsnių ir dokumentų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

21 Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

22 Sveikatos specialistai

23 Mokymo specialistai

24 Verslo ir administravimo specialistai

25 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai

26 Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai

Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai perteikia idėjas, įspūdžius ir faktus įvairiausiomis priemonėmis, skirtomis tam tikram efektui pasiekti; interpretuoja tokias kompozicijas, kaip muzikinės partitūros ar scenarijai, kad kūrinį būtų galima atlikti ar vadovauti atlikimui; taip pat veda tokio pasirodymo ar kito informacijos sklaidos renginio pristatymą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: regimojo meno formų sumanymas ir kūrimas; originalios muzikos sumanymas ir rašymas; muzikos, šokio, teatro pasirodymų kūrimas, vadovavimas jiems, repetavimas ir atlikimas, filmų kūrimas; kūrybinės, finansinės ir organizacinės atsakomybės prisiėmimas sudarant televizijos programas, rengiant filmų ir teatro spektaklių pristatymus; scenarijaus, dramos kūrinio ar knygos nagrinėjimas ir interpretacijos rengimas bei repetavimas; muzikos, vaizdo įrašų ir kitos pramoginės medžiagos pasirinkimas ir pristatymas transliuojant, komercinė reklama ir viešųjų paslaugų informaciniai pranešimai.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2651 Regimojo meno kūrėjai ir atlikėjai

2652 Muzikantai, dainininkai ir kompozitoriai

2653 Šokėjai ir choreografai

2654 Kino, teatro ir panašių sričių režisieriai ir prodiuseriai

2655 Aktoriai

2656 Radijo, televizijos ir kitų informacijos sklaidos priemonių diktoriai

2659 Kitur nepriskirti kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai

Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai sumano ir kuria literatūros kūrinius, aiškina ir skelbia naujienas ir visuomenės įvykius informacijos sklaidos priemonėse, taip pat verčia raštu ar žodžiu iš vienos kalbos į kitą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: literatūros darbų rašymas; literatūros ir kitų meno kūrinių vertės nustatymas; informacijos apie dabartinius įvykius rinkimas ir jų aprašymas; naujienų ir visuomenės įvykių tyrimas, nagrinėjimas, aiškinimas ir skelbimas laikraščiuose, per televiziją, radiją ir kitas informacijos sklaidos priemones; rašytinių tekstų vertimas iš vienos kalbos į kitą; sinchroninis vertimas iš vienos kalbos į kitą.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2641 Autoriai ir kiti rašytojai

2642 Žurnalistai

2643 Vertėjai ir kalbininkai

Socialinės ir religinės sričių specialistai

Socialinės ir religinės sričių specialistai dirba mokslo tiriamąjį darbą, tobulina ir kuria koncepcijas, teorijas ir metodus ar taiko filosofijos, politikos, ekonomikos, sociologijos, antropologijos, istorijos, psichologijos ir kitų socialinių mokslų žinias arba teikia socialines paslaugas, kad būtų patenkinti asmenų ar bendruomenės šeimų poreikiai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: dabarties ar planuojamų ekonominių, politinių ir socialinių problemų sprendimų formulavimas ar įgyvendinimas; praeities įvykių ir veiklos tyrimas ir analizavimas, žmonijos kilmės ir evoliucijos tyrimai; individo ar grupės psichinių procesų ar elgsenos tyrimas; socialinių paslaugų teikimas; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2631 Ekonomistai

2632 Sociologai, antropologai ir giminiškų profesijų specialistai

2633 Filosofai, istorikai ir politologai

2634 Psichologai

2635 Socialiniai darbuotojai ir konsultantai

2636 Religijų specialistai

Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai

Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai tvarko ir prižiūri archyvų, bibliotekų, muziejų, meno galerijų ir panašių įstaigų kolekcijas.

Pagrindinės atliekamos užduotys: archyvinių ir kitų žmogaus sukurtų objektų, turinčių istorinę, kultūrinę ir meninę vertę, vertinimas ar tobulinimas ir eksponavimo organizavimas, saugumo bei išsilaikymo užtikrinimas; kolekcijų ir ekspozicijų organizavimas muziejuose, meno galerijose ir panašiose įstaigose; susistemintų rašytinės ir spausdintos medžiagos kolekcijų tobulinimas ir priežiūra, kad lankytojai galėtų jomis pasinaudoti bibliotekose ir panašiose įstaigose; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas; mokslo tiriamųjų darbų atlikimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2621 Archyvų ir muziejų specialistai

2622 Bibliotekininkai ir kiti informacijos specialistai

Teisės specialistai

Teisės specialistai tiria teisines problemas, konsultuoja klientus teisiniais klausimais, teismuose atlieka gynėjo arba kaltintojo funkcijas, pirmininkauja teismo posėdžiams, taip pat rengia įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų projektus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: klientų konsultavimas teisiniais klausimais, teisinių problemų sprendimas kliento vardu, prireikus bylinėjimasis arba pirmininkavimas teismo posėdžiams ir teismo nuosprendžių skelbimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2611 Teisininkai

2612 Teisėjai

2619 Kitur nepriskirti teisės specialistai

Duomenų bazių ir tinklų specialistai

Duomenų bazių ir tinklų specialistai projektuoja, tobulina, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko optimalų informacinių technologijų sistemų ir infrastruktūros, įskaitant duomenų bazes, aparatinę ir programinę įrangą, tinklus ir operacines sistemas, veikimą ir saugumą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: duomenų bazių struktūros, duomenų struktūros, žodynų ir susitarimų dėl informacinių sistemų projektų pavadinimų projektavimas ir kūrimas; duomenų bazių valdymo sistemų projektavimas, kūrimas, keitimas, integravimas, įdiegimas ir bandymas; saugumo planų, duomenų tvarkymo krypčių, dokumentų ir standartų rengimas ir įgyvendinimas; kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos priežiūra ir administravimas; sudėtingų sistemų dizaino ir struktūros techninių sąlygų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2521 Duomenų bazių projektuotojai ir administratoriai

2522 Sistemų administratoriai

2523 Kompiuterių tinklų specialistai

2529 Kitur nepriskirti duomenų bazių ir tinklų specialistai

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, planuoja, kuria, rašo, bando, tobulina tokias informacinių technologijų sistemas, kaip aparatinė ar programinė įranga ir kitos taikomosios programos, kad jos atitiktų konkrečius poreikius, ir konsultuoja šiais klausimais. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės atliekamos užduotys: informacinių technologijų naudojimo verslo įmonėse tyrimas ir tobulintinų sričių nustatymas, siekiant kuo labiau didinti veiksnumą ir veiksmingumą; kompiuterių naudojimo teorinių aspektų ir darbo metodų tyrimas; aparatinės ar programinės įrangos konfigūracijų konkrečiam naudojimo būdui vertinimas, planavimas ir kūrimas; kompiuterių programų pagal konkrečius poreikius kūrimas, rašymas, bandymas ir priežiūra; interneto, intraneto ir multimedijos sistemų vertinimas, planavimas ir kūrimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2511 Sistemų analitikai

2512 Programinės įrangos kūrėjai

2513 Saityno ir multimedijos kūrėjai

2514 Taikomųjų programų kūrėjai

2519 Kitur nepriskirti programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai

Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai planuoja, rengia, koordinuoja ir įgyvendina informacijos sklaidos programas, siekdami reklamuoti organizacijas, prekes ir paslaugas, taip pat atstovauja įmonėms, parduodančioms įvairias technines, pramonės, medicinos, farmacijos ir ITR prekes bei paslaugas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: rinkos tyrimų užsakymas ir vykdymas, jų rezultatų analizė, taip pat reklamos, rinkodaros ir viešųjų ryšių veiklos planavimas; verslo augimo ir plėtros skatinimas nustatant rinkodaros tikslus, politikos kryptis ir programas bei juos vykdant; viešinimo kampanijų planavimas ir organizavimas; rašytojų, fotografų, iliustruotojų ir kitų specialistų pateiktos medžiagos vertinimas ir atranka, siekiant palankios viešosios nuomonės; žinių apie darbdavio ir konkurentų prekes ir paslaugas, taip pat rinkos sąlygas įgijimas ir atnaujinimas; klientų poreikių vertinimas ir aiškinimas jiems apie prekes ir paslaugas bei jų demonstravimas; lankymasis nuolatinių ir galimų klientų įmonėse, siekiant nustatyti rinkodaros galimybes ir jomis pasinaudoti; kainų ir paskolos terminų nustatymas ir derybos dėl jų, sutarčių sudarymas.

2431 Reklamos ir rinkodaros specialistai

2432 Viešųjų ryšių specialistai

2433 Technikos ir medicinos sričių pardavimo (išskyrus informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimą) specialistai

2434 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų pardavimo specialistai

Administravimo specialistai

Administravimo specialistai taiko įvairias koncepcijas ir teorijas organizacijų ir jose dirbančių asmenų veiksmingumui didinti.
Pagrindinės atliekamos užduotys: organizacijos struktūros vertinimas ir siūlymai, ką reikėtų tobulinti; užtikrinimas, kad organizacijos darbinė veikla atitiktų jos tikslus; organizacijos darbuotojų samda, mokymai, tobulinimas ir konsultavimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2421 Vadybos ir organizavimo analitikai

2422 Politikos ir administravimo specialistai

2423 Personalo ir profesinio orientavimo specialistai

2424 Mokymo ir darbuotojų ugdymo specialistai

Finansų specialistai

Finansų specialistai planuoja, rengia, organizuoja, administruoja, investuoja, valdo ir atlieka kiekybinę finansinės apskaitos sistemų ar asmenų, įmonių ir valstybinių ar privačių įstaigų lėšų analizę.
Pagrindinės atliekamos užduotys: organizacijos finansinės atskaitomybės rengimas ir organizavimas; organizacijos finansinių duomenų peržiūra; asmenų ir organizacijų konsultavimas finansų klausimais; analitinių ataskaitų apie ekonomikos segmentų arba visos ekonomikos rengimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2411 Buhalteriai

2412 Finansų ir investicijų konsultantai

2413 Finansų analitikai