Category Archives: Specialistai

Specialistai plečia sukauptas žinias, taiko mokslines ir menines koncepcijas ir teorijas, sistemiškai jų moko arba užsiima bet kuriuo šių veiklos rūšių deriniu. Kompetentingam daugelio šių pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės specialistų atliekamos užduotys: analizės ir mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, taip pat koncepcijų, teorijų ir metodų rengimas, fizinių mokslų, matematikos, inžinerijos ir technologijų, gyvosios gamtos mokslų, medicinos ir sveikatinimo paslaugų, socialinių ir humanitarinių mokslų žinių taikymas arba konsultavimas šiais klausimais; vieno ar kelių skirtingų švietimo lygmenų mokomųjų dalykų teorijos ir praktikos dėstymas; mokymosi sunkumų ar specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas ir lavinimas; įvairių verslo, teisės ir socialinių paslaugų teikimas; meno kūrinių kūrimas ir atlikimas; religinių paslaugų teikimas; mokslo straipsnių ir dokumentų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

21 Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

22 Sveikatos specialistai

23 Mokymo specialistai

24 Verslo ir administravimo specialistai

25 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai

26 Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai

Kiti mokymo specialistai

Kiti mokymo specialistai dirba mokslo tiriamąjį darbą ir konsultuoja dėl mokymo metodų, moko mokymosi sunkumų ir specialiųjų poreikių turinčius asmenis; moko užsienio kalbų migracijos ir panašiais tikslais; moko individualiai; užsiima meniniu ugdymu, moko informacinių technologijų praktikos ir kitų mokomųjų dalykų atskirai nuo bendrojo pradinio, vidurinio ugdymo ir aukštojo mokslo sistemos, teikia kitas mokymo paslaugas, nepriskirtas 23 pagrindiniam pogrupiui „Mokymo specialistai“.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir mokymo metodų, kursų ir mokymo priemonių kūrimas ar konsultavimas šiais klausimais; fizinę negalią turinčių vaikų, jaunuolių ar suaugusiųjų mokymas arba mokymosi sunkumų ar kitų specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas, užsienių kalbų mokymas migracijos tikslais; muzikos, dramos, šokio, vaizduojamojo ir kitų menų teorijos, praktikos ir atlikimo mokymas; informacinių technologijų mokymo planų ir kursų rengimas, tvarkaraščių sudarymas ir laikymosi priežiūra.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2351 Švietimo metodų specialistai

2352 Specialiųjų poreikių mokinių mokytojai

2353 Neformaliojo švietimo kalbų mokytojai

2354 Neformaliojo švietimo muzikos mokytojai

2355 Neformaliojo švietimo meninio ugdymo mokytojai

2356 Neformaliojo švietimo informacinių technologijų praktikos mokytojai

2359 Kitur nepriskirti mokymo specialistai

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai moko įvairių pradinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų ir organizuoja ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: ugdymo programos rengimas ir įvairių pradinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų mokymas; vaikų kalbai, fiziniams ir socialiniams įgūdžiams lavinti skirtos veiklos planavimas ir organizavimas; ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2341 Pradinio ugdymo mokytojai

2342 Ikimokyklinio ugdymo mokytojai

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai moko vieno ar kelių pagrindinio ir vidurinio ugdymo lygmens mokomųjų dalykų, išskyrus mokomuosius dalykus, skirtus moksleiviams rengti darbui konkrečiose profesinėse srityse.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų sudarymas ir keitimas, ugdymo kurso rengimas pagal mokymo planams keliamus reikalavimus; moksleivių elgesio taisyklių ir tvarkos klasėje nustatymas ir priežiūra; vieno ar kelių dalykų pamokų, diskusijų ir pristatymų rengimas ir jų vedimas; visų pamokų, projektų ir kitų mokymo formų aiškių tikslų nustatymas ir mokinių informavimas apie šiuos tikslus; medžiagos ir klasių parengimas pamokoms; mokymo metodų ir mokomosios medžiagos pritaikymas mokinių poreikiams ir interesams; mokinių pažangos ir elgesio stebėjimas ir vertinimas; mokinių pažangumo testų, užduočių ir egzaminų rengimas, skyrimas ir įvertinimas; mokinių darbo ataskaitų rengimas ir konsultavimasis su kitais mokytojais ir tėvais; dalyvavimas susirinkimuose, kuriuose svarstomi mokymo ir organizaciniai klausimai; tokios mokyklos veiklos, kaip ekskursijos, sporto renginiai ir koncertai, planavimas, organizavimas ir dalyvavimas joje.

Šios grupės profesijų pogrupis:

2330 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

Profesijos mokytojai

Profesijos mokytojai moko profesinio rengimo ar su darbine veikla susijusių mokomųjų dalykų ir skaito paskaitas suaugusiųjų ir tolesnio lavinimo įstaigose, taip pat vyresniųjų klasių mokiniams vidurinėse mokyklose ir profesinio mokymo įstaigose. Jie rengia konkrečios profesijos ar profesinės srities darbuotojus, kuriems paprastai nereikia universitetinio ar aukštojo išsilavinimo.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų sudarymas, kurso programų ir mokymo metodų rengimas; mokinių ar darbuotojų mokymų poreikių nustatymas ir ryšių su socialiniais partneriais ir kitomis švietimo įstaigomis palaikymas, siekiant užtikrinti reikiamų lavinimo ir mokymų planų sudarymą; paskaitų skaitymas ir diskusijų rengimas, siekiant plėsti mokinių žinias ir lavinti gebėjimus; mokinių mokymas naudoti įrankius, įrenginius ir medžiagas bei jų priežiūra, traumų ir žalos prevencija; mokinių darbo stebėsena ir vertinimas, siekiant nustatyti pažangą ir teikti siūlymus, kaip tobulėti; testų žodžiu, raštu ar pažangumo testų rengimas, siekiant įvertinti pažangumą, mokymų veiksmingumą ir gebėjimus; ataskaitų teikimas ir tokių duomenų, kaip mokinių pažangumas, lankomumas ir išsami informacija apie mokymus, tvarkymas; individualių ar grupinių projektų, stažuočių, laboratorinio darbo ar kitų mokymų priežiūra; individualus mokymas ir konsultavimas ar koreguojamasis mokymas; praktiniai mokymai realioje aplinkoje, rodant mokomųjų dalykų principus, procedūras ar metodus.

Šios grupės profesijų pogrupis:

2320 Profesijos mokytojai

Aukštųjų mokyklų dėstytojai

Aukštųjų mokyklų dėstytojai rengia ir skaito paskaitas, rengia vieno ar kelių dėstomųjų dalykų konsultacijas pagal parengtą studijų programą universitete ar kitoje aukštojo mokslo įstaigoje. Jie dirba mokslo tiriamąjį darbą, rengia metodinius ir mokslo straipsnius bei knygas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: mokymo planų sudarymas ir keitimas, studijų programos rengimas pagal nustatytus reikalavimus; paskaitų rengimas ir skaitymas, vadovavimas konsultacijoms, seminarams ir laboratoriniams eksperimentams; studentų diskusijų ir laisvo mąstymo skatinimas; prireikus – studentų eksperimentinio ir praktinio darbo priežiūra; egzaminų ir testų organizavimas ir įvertinimas; vadovavimas trečiosios pakopos studijų studentų ar kitų katedros darbuotojų atliekamam mokslo tiriamajam darbui; mokslo tiriamojo darbo atlikimas ir koncepcijų, teorijų ar darbo metodų, leidžiančių praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse, kūrimas; metodinių mokslo knygų, dokumentų ar straipsnių rengimas; dalyvavimas katedros ir fakulteto susirinkimuose, konferencijose ir seminaruose.

Šios grupės profesijų pogrupis:

2310 Aukštųjų mokyklų dėstytojai

Kiti sveikatos specialistai

Kiti sveikatos specialistai teikia sveikatos priežiūros paslaugas, susijusias su odontologija, farmacija, aplinkos apsauga ir higiena, profesine sveikata ir sauga, fizioterapija, mityba, kalbėjimu, regėjimu ir reabilitacija. Ši grupė apima visus žmogaus sveikatos specialistus, išskyrus bendrosios praktikos gydytojus ir gydytojus specialistus, tradicinės ir liaudies medicinos specialistus, slaugytojus, akušerius ir paramedikus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pacientų ar klientų apžiūra, siekiant nustatyti sutrikimo, ligos ar problemos pobūdį; gydymo planų rengimas ir įgyvendinimas, paciento sveikimo vertinimas ir fiksavimas dokumentuose; ligų, traumų ir netaisyklingo dantų, burnos, žandikaulių ir atitinkamų audinių išsivystymo diagnozė ir gydymas; vaistų saugojimas, laikymas, gaminimas, tyrimas ir ruošimas, konsultavimas tinkamo jų vartojimo ir šalutinio poveikio klausimais; aplinkos veiksnių, kurie gali daryti poveikį žmogaus sveikatai, gerinti ar atkurti žmogaus motorines funkcijas, didinti gebėjimą judėti, mažinti skausmą ar gerinti maisto ir mitybos poveikį žmogaus sveikatai, atpažinti, stebėti ir kontroliuoti, programų vertinimas, planavimas ir įgyvendinimas; fizinių sutrikimų, veikiančių žmogaus klausą, kalbą, bendravimą ar rijimą arba akių ir regos sistemos sutrikimų diagnozė, valdymas ir gydymas; pacientų konsultavimas tęstinio gydymo ir priežiūros klausimais, reabilitacijos paslaugų teikimas ar organizavimas; prireikus pacientų siuntimas pas kitus sveikatos specialistus ar jaunesniuosius specialistus arba konsultavimasis su jais.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2261 Gydytojai odontologai

2262 Vaistininkai

2263 Aplinkos, profesinės sveikatos ir higienos specialistai

2264 Fizioterapeutai

2265 Dietistai ir mitybos specialistai

2266 Audiologai ir kalbos terapeutai

2267 Optometrijos specialistai ir optikai

2269 Kitur nepriskirti sveikatos specialistai

Veterinarai

Veterinarai diagnozuoja gyvūnų ligas, traumas ir funkcijų sutrikimus, vykdo jų profilaktiką ir juos gydo. Jie gali teikti labai įvairių gyvūnų priežiūros paslaugas arba specializuotis konkrečioje srityje ar gydydami konkrečią gyvūnų grupę arba teikti profesionalias paslaugas komercinėms įmonėms, gaminančioms biologinius ir farmacinius gaminius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: nenormalios būklės ir jos pobūdžio nustatymas atlikus fizinę apžiūrą, laboratorinius tyrimus ir naudojant diagnostinius vaizdo gavimo metodus, įskaitant rentgenografiją ir ultragarsą; gyvūnų gydymas vaistais ir chirurginėmis operacijomis, vaistų, analgetikų, bendrojo ir vietinio veikimo anestetikų skyrimas ir vartojimo priežiūra; chirurginių operacijų atlikimas, žaizdų tvarstymas ir lūžusių kaulų gydymas; akušerijos paslaugų gyvūnams teikimas; dalyvavimas gyvūnų ligų profilaktikos ir jų plitimo prevencijos programose; gyvūnų skiepijimas nuo infekcinių ligų ir infekcinių ligų tyrimai, taip pat pranešimas

valdžios institucijoms apie gyvūnų infekcinių ligų protrūkius; skrodimų atlikimas, siekiant nustatyti nugaišimo priežastį; klientų konsultavimas gyvūnų sveikatos, mitybos ir šėrimo, higienos, veisimo ir priežiūros klausimais.

Šios grupės profesijų pogrupis:

2250 Veterinarai

Paramedikai

Paramedikai teikia asmenims mažesnės apimties ir ne tokias sudėtingas kaip slaugytojų ar gydytojų konsultavimo, diagnostikos, gydymo ir profilaktikos paslaugas. Jie dirba savarankiškai ar tam tikrą jų darbą prižiūri slaugytojai ar gydytojai, jie atlieka pažangias klinikines procedūras, skirtas konkrečioms bendruomenėms būdingų ligų, traumų ir kitos fizinės ar psichinės negalios gydymui ir profilaktikai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę, medicininės informacijos apie pacientus fiksavimas; nesudėtingų ar įprastų medicininių ir chirurginių procedūrų atlikimas, įskaitant gydymo, vaistų ir kitų profilaktikos ir gydymo priemonių, visų pirma skirtų plačiai paplitusioms ligoms ir sutrikimams, skyrimą ir valdymą; tokių diagnostinių tyrimų, kaip rentgenografija, elektrokardiografija, ir laboratorinių tyrimų valdymas ar užsakymas; tokių gydomųjų procedūrų, kaip injekcijos, imuniteto stiprinimas, žaizdų siuvimas ir priežiūra, infekcijų plitimo valdymas, atlikimas; pagalba gydytojams, atliekantiems sudėtingas chirurgines operacijas; pacientų sveikimo ir reakcijos į gydymą stebėsena, požymių ir simptomų, rodančių siuntimo pas gydytojus poreikį, nustatymas; pacientų ir jų šeimų narių konsultavimas dietų, mankštos ir kitų ligas bei sutrikimus padedančių gydyti ar užkirsti jiems kelią, įpročių klausimais; sudėtingų ar neįprastų atvejų nustatymas ir siuntimas pas gydytojus, į ligonines ar kitas specialios priežiūros vietas; pranešimas valdžios institucijoms apie gimimą, mirties atvejus ir registruotinas ligas, laikantis teisinių ir profesinių reikalavimų.

Šios grupės profesijų pogrupis:

2240 Paramedikai

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai apžiūri pacientus, vykdo negalavimų, ligų, traumų ir kitos fizinės bei psichinės negalios prevenciją ir juos stengiasi įveikti, gerina bendrą žmonių sveikatą, taikydami žinias, įgūdžius ir praktiką, įgytą nuodugniai nagrinėjant konkrečių kultūrų teorijas, įsitikinimus ir patirtį.
Pagrindinės atliekamos užduotys: fizinė pacientų apžiūra ir pokalbiai su jais bei jų šeimų nariais, siekiant nustatyti jų sveikatos būklę; fizinių, psichikos ir psichikos ir socialinių ligų įveikimo planų rengimas ir įgyvendinimas, naudojant tokias priemones, kaip akupunktūra, ajurveda, homeopatiniai ir žoliniai preparatai; paciento sveikimo vertinimas ir fiksavimas dokumentuose, sudarant ligų įveikimo planus; asmenų, šeimų ir bendruomenių konsultavimas sveikatos priežiūros, mitybos ir gyvenimo būdo klausimais; tokių tradicinių preparatų, kaip žoliniai, augaliniai, mineraliniai ir gyvulinės kilmės ekstraktai, skyrimas ir ruošimas, siekiant didinti organizmo gebėjimą išgyti pačiam; prireikus informacijos apie pacientus mainai su kitais sveikatos priežiūros sistemos darbuotojais, siekiant užtikrinti tęstinę ir visapusišką sveikatos priežiūrą; mokslo tiriamųjų darbų, nagrinėjančių tradicinius ir liaudiškus preparatus bei ligų įveikimo būdus, atlikimas, jų rezultatų sklaida, pavyzdžiui, rengiant mokslo straipsnius ir ataskaitas.

Šios grupės profesijų pogrupis:

2230 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

Slaugos ir akušerijos specialistai

Slaugos ir akušerijos specialistai teikia gydymo, slaugos ir priežiūros paslaugas asmenims su psichine ar fizine negalia, ligotiems ir kitiems asmenims, kuriems tokios priežiūros reikia dėl galimos grėsmės sveikatai, įskaitant laikotarpį prieš gimdymą, gimdymą ir laikotarpį po gimdymo. Jie prisiima atsakomybę už pacientų priežiūros planavimą, valdymą ir vertinimą, įskaitant kitų savarankiškai ar kartu su gydytojais ir kitais specialistais dirbančių sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų priežiūrą, praktiškai taikant profilaktikos, gydymo ir slaugos priemones.
Pagrindinės atliekamos užduotys: slaugos ir akušerijos paslaugų vertinimas, planavimas ir teikimas pacientams pagal šiuolaikinės slaugos ir akušerijos praktiką ir standartus; pacientų priežiūros koordinavimas, konsultuojantis su kitais sveikatos specialistais ir sveikatos priežiūros grupių nariais; priežiūros planų sudarymas ir įgyvendinimas, gydymas, įskaitant vaistų administravimą; pacientų jaučiamo skausmo ir nepatogumo stebėsena ir mažinimas, taikant įvairų gydymą, įskaitant vaistus nuo skausmo; pacientų sveikatos būklės stebėsena, įskaitant nėštumo eigą ir reakciją į gydymą; informacijos įvairiais su sveikata susijusiais klausimais teikimas pacientams, šeimoms ir bendruomenėms, įskaitant ligų prevenciją, gydymą ir priežiūrą, nėštumą ir gimdymą, kitomis temomis; kitų sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų darbo priežiūra ir koordinavimas; slaugos ir akušerijos praktikos srities mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir mokslo straipsnių bei ataskaitų rengimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

2221 Slaugos specialistai

2222 Akušerijos specialistai

Pastabos
Slaugos ir akušerijos specialistus reikėtų skirti nuo jaunesniųjų slaugytojų ir akušerių pagal darbo, susijusio su užduotimis, nustatytomis šioje apibrėžtyje ir atitinkamų pogrupių apibrėžtyse, pobūdį.