Category Archives: Specialistai

Specialistai plečia sukauptas žinias, taiko mokslines ir menines koncepcijas ir teorijas, sistemiškai jų moko arba užsiima bet kuriuo šių veiklos rūšių deriniu. Kompetentingam daugelio šių pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės specialistų atliekamos užduotys: analizės ir mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, taip pat koncepcijų, teorijų ir metodų rengimas, fizinių mokslų, matematikos, inžinerijos ir technologijų, gyvosios gamtos mokslų, medicinos ir sveikatinimo paslaugų, socialinių ir humanitarinių mokslų žinių taikymas arba konsultavimas šiais klausimais; vieno ar kelių skirtingų švietimo lygmenų mokomųjų dalykų teorijos ir praktikos dėstymas; mokymosi sunkumų ar specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas ir lavinimas; įvairių verslo, teisės ir socialinių paslaugų teikimas; meno kūrinių kūrimas ir atlikimas; religinių paslaugų teikimas; mokslo straipsnių ir dokumentų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

21 Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

22 Sveikatos specialistai

23 Mokymo specialistai

24 Verslo ir administravimo specialistai

25 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai

26 Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai

Mokymo specialistai

Mokymo specialistai moko vienos ar kelių skirtingų švietimo pakopų dalykų teorijos ir praktikos, dirba mokslo tiriamąjį darbą, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir darbo metodus, susijusius su jų dėstomais dalykais, ir rengia metodinius mokslo straipsnius bei knygas. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: vadovavimas tam tikro švietimo lygmens pamokoms, kursams ar konsultacijoms, kuriomis siekiama lavinti ir įgyti profesiją, taip pat privatus mokymas; suaugusiųjų neraštingumo likvidavimo programos įgyvendinimas; mokymosi sunkumų ar specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas ir lavinimas; mokymo planų sudarymas ir keitimas; konsultavimas dėl mokymo metodų bei priemonių ir jų tikrinimas; dalyvavimas mokyklose ir universitetuose sprendžiant mokymo organizavimo ir kitus panašius klausimus; konkrečių mokomųjų dalykų mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant kurti ar tobulinti koncepcijas, teorijas ar darbo metodus, leidžiančius praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse; metodinių ir mokslo straipsnių bei knygų rengimas. Taip pat gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

231 Aukštųjų mokyklų dėstytojai

232 Profesijos mokytojai

233 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

234 Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

235 Kiti mokymo specialistai

Sveikatos specialistai

Sveikatos specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, rengia koncepcijas, teorijas ir darbo metodus ar juos tobulina, taiko mokslines medicinos, slaugos, dantų gydymo, veterinarijos, farmacijos žinias ir propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir mokslo žinių įgijimas tiriant žmonių ir gyvūnų sveikatos sutrikimus ir ligas, jų gydymo būdus; profilaktikos ir gydymo priemonių taikymas ir konsultavimas arba sveikatos saugojimas; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

221 Gydytojai

222 Slaugos ir akušerijos specialistai

223 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

224 Paramedikai

225 Veterinarai

226 Kiti sveikatos specialistai

Pastabos
Atkreiptinas dėmesys, kad taikant ISCO, siekiant nustatyti, apibrėžti ar įvertinti sveikatos priežiūros sistemos darbuotojus, daug profesijų, laikomų neatsiejama sveikatos priežiūros sistemos dalimi, priskirtos kitur, o ne 22 pagrindiniam pogrupiui „Sveikatos specialistai“. Šios profesijos apima biomedicinos inžinierius, medicinos psichologus ir medicinos fizikus, tačiau jomis neapsiriboja

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko savo mokslines fizikos, astronomijos, meteorologijos, chemijos, geofizikos, geologijos, biologijos, ekologijos, farmakologijos, medicinos, matematikos, statistikos, architektūros, inžinerijos, dizaino ir technologijų žinias. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotųjų atliekamos užduotys: mokslinių tyrimų atlikimas; mokslo žinių, įgytų studijuojant fizinių medžiagų ir reiškinių sandarą bei savybes, įvairių terpių, medžiagų ir gaminių chemines charakteristikas ir procesus, taip pat visas žmonių, gyvūnų ir augalų gyvavimo formas, matematinius, statistinius metodus ir koncepcijas, taikymas, plėtimas ir konsultavimas šiais klausimais; pastatų, miestų ir transporto sistemų arba civilinės statybos ir pramonės statinių, mašinų ir kitos įrangos projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais, taip pat vadovavimas jų statybai ar gamybai; kasybos metodų taikymas ir konsultavimas šiuo klausimu, taip pat tinkamiausio jų diegimo užtikrinimas; jūros ir sausumos žvalgymas, žemėlapių sudarymas; tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinių aspektų bei darbo organizavimo ir gamybos tyrimai ir konsultacijos; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

211 Fizinių mokslų specialistai

212 Matematikai, aktuarai ir statistikai

213 Gyvosios gamtos mokslų specialistai

214 Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)

215 Elektros technologijų inžinieriai

216 Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai