Category Archives: Technikai ir jaunesnieji specialistai

Technikai ir jaunesnieji specialistai atlieka technines ir panašias užduotis, susijusias su mokslinių ar meninių koncepcijų ir darbo metodų, valstybinių įstaigų ar verslo reglamentuojamųjų dokumentų tyrimais bei taikymu. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės technikų ir jaunesniųjų specialistų atliekamos užduotys: techninis darbas, susijęs su fizinių mokslų, įskaitant inžineriją bei technologiją, gamtos mokslų, įskaitant ir medicinos profesijas, socialinių ir humanitarinių mokslų koncepcijų ir metodų tyrimu ir taikymu; įvairių techninių paslaugų, susijusių su prekyba, finansais, administravimu, įskaitant įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų įgyvendinimą, bei socialiniu darbu, teikimas ir organizavimas; techninės pagalbos teikimas meno ir pramogų srityse; dalyvavimas sportinėje veikloje; kai kurių religinių užduočių atlikimas. Gali būti priskirtas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

31 Jaunesnieji fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

32 Jaunesnieji sveikatos specialistai

33 Jaunesnieji verslo ir administravimo specialistai

34 Jaunesnieji teisės, socialinės srities, kultūros ir giminiškų profesijų specialistai

35 Informacinių ir ryšių sistemų technikai

Telekomunikacijų ir transliavimo technikai

Telekomunikacijų ir transliavimo technikai kontroliuoja įrangos, įrašančios ir redaguojančios vaizdą ir garsą bei perduodančios į radijo ir televizijos eterį anksčiau įrašytą vaizdą ir garsą ir kitokio pobūdžio signalus sausumoje, jūroje ir orlaiviuose, darbą, atlieka techninius darbus, susijusius su telekomunikacijų inžinerijos tyrimais ir telekomunikacinių sistemų projektavimu, gamyba, surinkimu, sukūrimu, naudojimu, priežiūra ir remontu.
Pagrindinės atliekamos užduotys: įrangos valdymas, įrašant garsą, redaguojant ir jungiant vaizdo ir garso įrašus; radijo ir televizijos programų perdavimo ir transliavimo sistemų ir palydovinių sistemų kontroliavimas ir priežiūra; radijo ryšių sistemų, palydovinio ryšio paslaugų ir daugiakanalių sistemų sausumoje, jūroje ir orlaiviuose, kontroliavimas ir priežiūra; techninė pagalba, susijusi su telekomunikacijų įrenginių tyrimu ir tobulinimu ar jų bandomųjų pavyzdžių bandymais; elektros grandinės projektų kūrimas ir rengimas pagal pateiktas technines sąlygas; techninė telekomunikacijų sistemų gamybos, naudojimo, priežiūros ir remonto kontrolė.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3521 Transliavimo ir garso bei vaizdo sistemų technikai

3522 Telekomunikacijų inžinerijos technikai

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo ir pagalbos jų naudotojams technikai teikia pagalbą kasdien naudojant ryšių sistemas, kompiuterių sistemas ir tinklus, taip pat teikia techninę pagalbą naudotojams.
Pagrindinės atliekamos užduotys: išorinės ir panašios kompiuterinės įrangos naudojimas ir kontrolė; sistemų kontrolė, siekiant nustatyti įrangos gedimus ar veikimo klaidas; tokios išorinės įrangos, kaip spausdintuvai, pripildymas pasirinktos medžiagos, kad ji veiktų, arba išorinės įrangos pripildymo, kurį atlieka išorinės įrangos operatoriai, priežiūra; atsakymas į naudotojų užklausas dėl programinės ar aparatinės įrangos naudojimo, siekiant spręsti problemas; aparatinės, programinės ar išorinės įrangos diegimas ir einamojo remonto atlikimas laikantis dizaino ar diegimo techninių sąlygų; kasdienio sistemų veikimo priežiūra; darbuotojams skirtos įrangos diegimas, tinkamų kabelių, operacinių sistemų ar programinės įrangos diegimas ar diegimo užtikrinimas; tinklų ir kitų duomenų perdavimo sistemų kūrimas, naudojimas ir priežiūra; interneto ir intraneto svetainių arba saityno serverio aparatinės ar programinės įrangos diegimas, kontrolė ir patikimumo bei tinkamumo palaikymas; tinklalapių keitimas; saityno serverio atsarginės kopijos darymas ir atkūrimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3511 Informacinių technologijų ir ryšių sistemų eksploatavimo technikai

3512 Pagalbos informacinių technologijų ir ryšių sistemų naudotojams technikai

3513 Kompiuterių tinklų ir sistemų technikai

3514 Saityno technikai

Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai

Jaunesnieji meno, kultūros ir kulinarijos specialistai derina kūrybinius įgūdžius su techninėmis ir kultūrinėmis žiniomis fotografuodami ir tvarkydami nuotraukas; kurdami teatro scenų, parduotuvių ir namų interjerų dizainą ir juos dekoruodami; rengdami objektus ekspozicijai; prižiūrėdami bibliotekų ir galerijų kolekcijas, įrašus ir katalogų sudarymo sistemas; sudarydami valgiaraščius ir ruošdami bei patiekdami maistą; teikdami pagalbą kuriant spektaklius, filmus ir televizijos programas; taip pat vykdydami kitų meno ir kultūros sričių veiklą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: asmenų, renginių, vaizdų, medžiagų, gaminių ir kitų objektų fotografavimas fotoaparatu; meninių metodų taikymas kuriant gaminių dizainą, dekoruojant interjerą ir skatinant pardavimą; objektų išdėstymas ir parengimas ekspozicijai; eksponatų pastatymo, eksponavimo dėklų ir zonų dizaino kūrimas ir tvarkymas; valgiaraščių sudarymas ir maisto ruošimo priežiūra; pagalba direktoriams ir atlikėjams statant teatro spektaklius, filmus, kuriant televizijos programas ar reklamą.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3431 Fotografai

3432 Interjero dizaineriai ir dekoratoriai

3433 Galerijų, muziejų ir bibliotekų technikai

3434 Vyriausieji virėjai

3435 Kiti jaunesnieji meno ir kultūros specialistai

Sporto ir kūno rengybos darbuotojai

Sporto ir kūno rengybos darbuotojai rengiasi sporto varžyboms ir jose dalyvauja už atlyginimą, treniruoja sportininkus mėgėjus ir profesionalus, kad jų rezultatai būtų geresni, skatina dalyvauti sporte ir gerina jo standartus, organizuoja sporto renginius ir teisėjauja juose, instruktuoja, treniruoja ir prižiūri įvairią mankštą ir kitą laisvalaikio veiklą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: dalyvavimas sporto varžybose; vadovavimas treniruotėms, siekiant lavinti sporto įgūdžius ir plėsti žinias apie jį; sportinius renginius reguliuojančių taisyklių sudarymas ir jų eigos kontrolė; treniruočių planavimas, organizavimas ir vykdymas; kūno rengybos programų sudarymas ir kūrimas; grupinių mankštų rengimas ir asmeninio trenerio paslaugos įvairiose kūno rengybos srityse; sporto skatinimas ir sportinių įgūdžių lavinimas, jaunuolių dalyvavimo sportinėje veikloje priežiūra.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3421 Sportininkai ir žaidėjai

3422 Sporto treneriai, instruktoriai ir teisėjai

3423 Kūno rengybos ir poilsio instruktoriai bei programų vadovai

Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai

Jaunesnieji teisės, socialinių ir religijos profesijų specialistai teikia technines ir praktines paslaugas ir atlieka pagalbines funkcijas, vykdydami procesinius veiksmus ir tyrimus, socialinės ir visuomenės paramos programose ir religinėje veikloje.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalba teisės, socialinio darbo ir religijos specialistams ir parama jiems; įrodymų rinkimas ir analizė, teisinių dokumentų rengimas ir teismo šaukimų įteikimas; socialinės paramos programų ir visuomenės paslaugų administravimas ir įgyvendinimas; pagalba klientams sprendžiant asmenines ir socialines problemas; praktinės pagalbos, rekomendacijų ir moralinės paramos teikimas asmenims ir bendruomenėms.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3411 Jaunesnieji teisės ir giminiškų profesijų specialistai

3412 Jaunesnieji socialiniai darbuotojai

3413 Jaunesnieji religijos profesijų specialistai

Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai

Jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai užtikrina atitinkamų teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų, susijusių su valstybės sienos apsauga, mokesčiais, socialinėmis išmokomis, laikymąsi ir juos administruoja bei taiko, tiria su nusikaltimais susijusius faktus ir aplinkybes, išduoda licencijas ar įgaliojimus, susijusius su kelionėmis, prekių importu ir eksportu, įmonių steigimu, pastatų statyba ir panašia valstybės reglamentuojama veikla, arba tokias paraiškas nagrinėja.
Pagrindinės atliekamos užduotys: valstybės sienos apsauga ir sieną kertančių asmenų bei transporto priemonių, kelionės ir transporto dokumentų ir per sieną pervežamų prekių tikrinimas, siekiant užtikrinti teisės aktų ir reglamentuojamųjų dokumentų laikymąsi; mokesčių deklaracijų tikrinimas, siekiant nustatyti mokėtinų mokesčių sumas asmenims ir įmonėms; prašymų gauti socialines išmokas svarstymas ir sprendimas dėl jų suteikimo; prašymų licencijoms ir įgaliojimams, kurių reikia norint keliauti, eksportuoti ar importuoti prekes, statyti pastatus, pradėti verslą ar užsiimti kita valstybės reglamentuojama veikla, svarstymas ir sprendimas dėl jų išdavimo; kainų, darbo užmokesčio ar svorių ir matų reglamentavimo dokumentų laikymosi kontrolė; įrodymų gavimas ir tikrinimas, liudininkų ir įtariamųjų apklausa ir dokumentų bei kompiuterinių failų analizė. Jiems gali vadovauti vyresnieji valstybės pareigūnai, vadovai ar valdytojai. Gali būti priskirtas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3351 Muitinės ir pasienio inspektoriai

3352 Mokesčių tarnybų jaunesnieji specialistai

3353 Socialinių išmokų specialistai

3354 Licencijų išdavimo specialistai

3355 Policijos specialistai ir tyrėjai

3359 Kitur nepriskirti jaunesnieji valstybės tarnybų specialistai

Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai

Administravimo ir specialiųjų sričių sekretoriai teikia organizacines, ryšių palaikymo ir dokumentų rengimo paslaugas, naudodami specialias žinias apie organizacijos, kurioje dirba, verslo veiklą. Jie prižiūri organizacijos raštinės darbuotojus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: pagalbinių raštinės darbuotojų darbo koordinavimas, skyrimas ir tikrinimas; darbas staline leidybos sistema; teisės aktų ir tokių dokumentų, kaip aktų, testamentų, rašytinių patvirtinimų ir trumpo bylos išdėstymo, rengimas ir tvarkymas; organizacinio padalinio ryšių palaikymo, dokumentų rengimo ir vidinio valdymo koordinavimo vykdymas ir palaikymas, kartais naudojant specialias žinias apie organizacijos verslo veiklą; posėdžių ir susitikimų laiko nustatymas ir patvirtinimas, taip pat pranešimų perdavimas klientams; teisinių ir medicininių įrašų, ataskaitų, dokumentų ir susirašinėjimo dokumentų kaupimas, registravimas ir tikrinimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3341 Vyresnieji raštinės darbuotojai

3342 Teisės institucijų sekretoriai

3343 Administravimo ir vykdomieji sekretoriai

3344 Medicinos sekretoriai

Verslo paslaugų agentai

Verslo paslaugų agentai užmezga ryšius, siekdami parduoti tokias įvairias verslo paslaugas, kaip vieta reklamai žiniasklaidos priemonėse, tvarkyti muitinės dokumentus, užtikrinant tinkamą visų dokumentų įforminimą, parinkti darbo vietas darbo ieškantiems asmenims, rasti darbuotojus darbdaviams, rengti sportininkų, atlikėjų ir menininkų veiklos, knygų spausdinimo, spektaklių statymo ar įrašų sutartis, planuoja ir organizuoja pasirodymus, konferencijas ir panašius renginius.
Pagrindinės atliekamos užduotys: eksporto ar importo muitinės dokumentų tvarkymas; konferencijų ir renginių organizavimo bei koordinavimo tokių paslaugų, kaip patalpų konferencijai, maitinimo, užrašų, ekspozicijų, garso, vaizdo ir kompiuterinės įrangos, apgyvendinimo, transporto ir visuomeninių renginių paslaugos, teikimas dalyviams; darbo vietų parinkimas darbo ieškantiems asmenims; darbuotojų į laisvas darbo vietas radimas darbdaviams; parduodamo ar išnuomojamo nekilnojamojo turto ypatybių parodymas būsimiems pirkėjams ar nuomininkams ir pardavimo arba nuomos ar išperkamosios nuomos sąlygų išaiškinimas; įvairių turto, automobilių, biržos prekių, galvijų, meno kūrinių, juvelyrinių dirbinių ir kitų prekių pardavimas aukcionuose; atlikėjų ir renginių sutarčių rengimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3331 Muitinės dokumentų tvarkymo ir prekių vežimo agentai

3332 Konferencijų ir renginių planuotojai

3333 Įdarbinimo agentai ir darbo sutarčių sudarytojai

3334 Nekilnojamojo turto agentai ir pardavėjai

3339 Kitur nepriskirti verslo paslaugų agentai

Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai

Pardavimo ir pirkimo agentai ir brokeriai atstovauja įmonėms, valstybinėms ir kitoms institucijoms perkant ir parduodant biržos prekes, kitas prekes, įforminant draudimą, teikia vežimo ir kitas paslaugas pramonės, prekybos ar kitoms įmonėms arba atlieka nepriklausomų agentų funkciją užmezgant ryšius tarp biržos prekių ir paslaugų pirkėjų ir pardavėjų.
Pagrindinės atliekamos užduotys: informacijos apie rinkos polinkius ir sąlygas, darbdavio ir konkurentų prekes ir paslaugas gavimas, stebėsena ir analizė; informacijos apie klientų poreikius rinkimas ir tinkamų gaminių ir paslaugų nustatymas; gaminių ir paslaugų aiškinimas ir demonstravimas klientams; derybos dėl perkamų ar parduodamų prekių, paslaugų ar biržos prekių kainų, sutarčių, terminų, sąlygų ir vežimo.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3321 Draudimo agentai

3322 Pardavimo atstovai

3323 Pirkimo specialistai

3324 Prekybos brokeriai

Pastabos
Pardavimo vadovai priskiriami 122 grupei „Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai“. Technikos, medicinos ir ITR paslaugų pardavimo specialistai priskiriami 243 grupei „Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai“. Vertybinių popierių ir finansų makleriai priskiriami 331 grupei „Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai“.

Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai

Jaunesnieji finansų ir matematikos specialistai vertina įvairias prekes ir turtą, registruoja finansines operacijas, analizuoja paskolos paraiškų informaciją ir priima sprendimus, perka ir parduoda finansines priemones, taip pat atlieka matematinius ir panašius skaičiavimus.
Pagrindinės atliekamos užduotys: vertybinių popierių, akcijų, obligacijų ir kitų finansinių priemonių, taip pat užsienio šalių valiutų pirkimo ir pardavimo nurodymų esamų mainų arba būsimojo laikotarpio rinkos įsipareigojimų pagrindu registravimas ir perdavimas; kredito ir paskolos paraiškų teikimas vadovybei, rekomenduojant jas patvirtinti ar atmesti; paraiškų patvirtinimas ar atmetimas, laikantis nustatytų ribų ir užtikrinant institucijos kredito standartų laikymąsi; visos įmonės finansinių operacijų apskaitos tvarkymas, remiantis bendraisiais buhalterinės apskaitos principais ir vadovaujant buhalteriams; pagalba planuojant ir atliekant matematinius, statistinius, draudimo, apskaitos ir panašius skaičiavimus; finansinių priemonių pardavimas ir pirkimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

3311 Vertybinių popierių ir finansų makleriai ir brokeriai

3312 Kreditų ir paskolų specialistai

3313 Jaunesnieji apskaitos specialistai

3314 Statistikai, matematikai ir jaunesnieji giminiškų profesijų specialistai

3315 Nuostolių ir kiti vertintojai