Category Archives: Visi profesijų pogrupiai

Visų profesijų pogrupiai. Ne kategorijos.

Konkrečias profesijas ir jų kodus galite sužinoti atsisiuntę EXCEL lentelę, spauskite viršuje VISOS SPECIALYBĖS

Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai

Pogrupiui „Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai“ priskiriami visi šauktiniai ir savanoriai ginkluotųjų pajėgų nariai, išskyrus karininkus, generolus, admirolus ir puskarininkius, seržantus, viršilas. Jie atlieka specifines karines užduotis ir (arba) užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis.

Į šią grupę neįtraukiami:
– asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
– policininkai (išskyrus karo policiją);
– muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos

Ginkluotųjų pajėgų puskarininkiai, seržantai ir viršilos palaiko karinę drausmę, taip pat prižiūri asmenų, kurių profesijos priskiriamos grupei „Ginkluotųjų pajėgų profesijos, kiti laipsniai“, darbą ir (arba) atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis. Grupei priklauso ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys seržanto, puskarininkio ar viršilos laipsnį.

Į šią grupę neįtraukiami:
– asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
– policininkai (išskyrus karo policiją);
– muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai.

Ginkluotųjų pajėgų karininkai, generolai ir admirolai

Ginkluotųjų pajėgų karininkai organizuoja ginkluotųjų pajėgų padalinių darbą ir jam vadovauja, taip pat atlieka užduotis, panašias į įvairių civilių ne ginkluotųjų pajėgų profesijų užduotis. Šiai grupei priklauso visi ginkluotųjų pajėgų nariai, turintys leitenanto ar aukštesnį laipsnį.

Į šią grupę neįtraukiami:
– asmenys, dirbantys civilinėse valstybinėse gynybos institucijose;
– policininkai (išskyrus karo policiją);
– muitinių inspektoriai ir sienos apsaugos bei kitų ginkluotųjų civilinių tarnybų pareigūnai

Kitur nepriskirti nekvalifikuoti darbininkai

Šis pogrupis apima kitus 9 pagrindinėje grupėje „Nekvalifikuoti darbininkai“ nepriskirtus nekvalifikuotus darbininkus. Pavyzdžiui, šiam pogrupiui skiriami asmenys, surenkantys mokestį ir išduodantys kvitus už automobilių stovėjimą ar bilietus į renginius, atiduodantys asmeninius daiktus savininkams ar klientams rūbinėse ir teikiantys pagalbą klientams pramoginiuose renginiuose.

Tokiais atvejais atliekamos užduotys būtų šios:

(a) bilietų į renginius ir leidimų pardavimas ir surinkimas iš klientų pramoginiuose renginiuose ar žetonų surinkimas iš klientų;

(b) bilietų ar leidimų tikrinimas pagal spalvą ir išdavimo datą;

(c) klientų palydėjimas prie išėjimų ar kitų nurodymų teikimas arba pagalba nelaimės atveju;

(d) klientų lydėjimas į tualetus, prie prekybos stendų ir telefonų;

(e) transporto priemonių vairuotojų nukreipimas į automobilių stovėjimo vietas;

(f ) automobilių stovėjimo aikštelių priežiūra, siekiant išvengti automobilių sugadinimo ir vagysčių;

(g) mokesčio už automobilių stovėjimą apskaičiavimas ir jo surinkimas iš klientų;

(h) persirengimo patalpų, užrakinamų spintelių ar drabužių spintelių skyrimas sporto centrų ar baseinų klientams.

Vandens vežikai ir malkų rinkėjai

Vandens vežikai ir malkų rinkėjai semia vandenį ir renka malkas, taip pat juos neša ar veža vežimėliais ar gyvūnų tempiamais vežimais.

Atliekamos užduotys:

(a) malkų kapojimas ir rinkimas iš miško, siekiant jas kaip kurą parduoti turgavietėse arba naudoti savoms reikmėms;

(b) ėjimas į miškus ir laukus nuo žemės rinkti sausų malkų ir jų dėjimas į krūvas;

(c) sausų medžių šakų ir kamienų kirtimas kirviais ir pjovimas pjūklais;

(d) surinktų malkų rišimas į mažus ryšulius ir jų nešimas ar vežimas vežimais į turgavietes ar į kaimą parduoti arba naudojimas namų ūkio reikmėms;

(e) vandens iš šulinių, upių ar tvenkinių ir pan. sėmimas buitiniam vartojimui;

(f ) vandens, skirto gerti, drenažui valyti ar laikyti bakuose, sėmimas kibirais ir kita tara iš upių, tvenkinių, šulinių ar prileidimas iš čiaupo ir pristatymas į darbo vietas, klientų namus ar nuosavus namų ūkius.

Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai

Pinigų iš automatų surinkėjai ir matuoklių rodmenų tikrintojai pildo pardavimo automatų atsargas ir surenka pinigus iš jų ar iš mokėjimo už automobilių stovėjimą ir kitų mokėjimo automatų, tikrina elektros, dujų ar vandens skaitiklių rodmenis.

Atliekamos užduotys:

(a) pardavimo automatų atsargų pildymas ir pinigų surinkimas iš jų;

(b) pinigų surinkimas iš mokėjimo už automobilių stovėjimą ir panašių mokėjimo automatų;

(c) elektros, dujų ar vandens skaitiklių rodmenų tikrinimas ir registravimas;

(d) pristatytų prekių ir surinktų pinigų apskaita;

(e) važiavimas nustatytais maršrutais tikrinti skaitiklių rodmenų;

(f ) rodmenų tikrinimas, kai suvartojimas atrodo nenormalus, ir galimų svyravimų priežasčių registravimas;

(g) neteisėtų skaitiklių prijungimų, defektų ir sugadinimo, pavyzdžiui, sulaužytos plombos, tikrinimas.

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai

Nekvalifikuoti atsitiktinių darbų darbininkai valo, dažo ir prižiūri pastatus, aikšteles ir patalpas, taip pat atlieka nesudėtingą remontą.

Atliekamos užduotys:

(a) sudužusių langų keitimas, sulūžusių durų, tvorų, kepsninių, iškylų stalų, lentynų, spintelių ir kitų daiktų taisymas;

(b) sugedusių daiktų, pavyzdžiui, elektros lempučių, keitimas;

(c) tokių paviršių, kaip sienos, lubos ir tvoros, taisymas ir dažymas;

(d) durų ir langų reguliavimas;

(e) čiaupų tarpinių keitimas;

(f ) turėklų ir laikiklių įrengimas;

(g) anglių ar malkų iškrovimas, taip pat jų sudėjimas į privačių namų ar įmonių rūsius.

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai

Kurjeriai, pasiuntiniai ir bagažo nešikai pristato ir išnešioja laiškus, siuntinius ir kitus daiktus pėsčiomis įstaigoje ar po įstaigas, namus ir kitas vietas arba neša bagažą, dažniausiai viešbučiuose, stotyse ir oro uostuose.

Atliekamos užduotys:

(a) laiškų, siuntinių ir kitų daiktų pristatymas ir išnešiojimas įstaigoje ar po įstaigas arba kitas vietas;

(b) įvairių prekių pristatymas į įstaigas, parduotuves, namus ir kitas vietas;

(c) bagažo nešimas ir pristatymas į viešbučius, stotis, oro uostus ir kitas vietas;

(d) bagažo priėmimas ir žymėjimas, užpildant ir pritvirtinant bagažo registracijos kvitą;

(e) greičiausio pristatymo maršruto planavimas;

(f ) pristatomų daiktų rūšiavimas pagal pristatymo maršrutą.

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai

Kiemsargiai ir giminiškų profesijų darbininkai šluoja ir valo gatves, parkus, oro uostus, stotis ir kitas viešąsias vietas.

Atliekamos užduotys:

(a) gatvių, parkų, oro uostų, stočių ir panašių viešųjų vietų šlavimas;

(b) sniego kasimas;

(c) kilimų dulkinimas kilimų dulkintuvu;

(d) šiukšlių, lapų ir sniego valymas nuo kelių ir aikštelių.

Buitinių atliekų rūšiuotojai

Buitinių atliekų rūšiuotojai renka, peržiūri ir rūšiuoja atliekas ir perdirbti tinkamus daiktus iš sąvartynų ar išmestus iš perdirbimo įmonių ar pastatų, gatvių ir kitų viešųjų vietų.

Atliekamos užduotys:

(a) atliekų peržiūrėjimas ir perdirbti tinkamų medžiagų surinkimas iš sąvartynų, buitinių, prekybos ir gamybinių patalpų ar viešųjų vietų, pavyzdžiui, gatvių;

(b) kartono, popieriaus, plastiko, aliuminio ir kitų perdirbamų medžiagų rūšiavimas;

(c) perdirbamų daiktų ir medžiagų sudėjimas į tam skirtus saugojimo ar pervežimo skyrius ir konteinerius;

(d) baldų, įrangos, mašinų ar jų dalių, kuriuos galima sutaisyti ar dar panaudoti, peržiūrėjimas ir atskyrimas;

(e) perdirbamų daiktų pernešimas ar pervežimas bevariklėmis transporto priemonėmis;

(f ) perdirbamų ar pakartotinai naudotinų medžiagų pardavimas.