Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai

Teisės, socialinės srities ir kultūros specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, tobulina ar kuria koncepcijas, teorijas ir darbo metodus arba taiko teisės, informacijos ir žmogaus sukurtų objektų saugojimo ir rinkimo, psichologijos, socialinės rūpybos, politikos, ekonomikos, istorijos, religijos, kalbų, sociologijos, kitų socialinių mokslų, meno ir pramogų žinias. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: teisės mokslo tiriamųjų darbų atlikimas; įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų projektų rengimas; klientų konsultavimas teisinių bylų klausimais; ieškinių pateikimas ir atstovavimas teisme; pirmininkavimas teismo posėdžiams; bibliotekų ir galerijų archyvų kolekcijų tvarkymas ir priežiūra; koncepcijų, teorijų ir darbo metodų kūrimas ar tobulinimas arba socialinių mokslų žinių taikymas; literatūros ir meno kūrinių sumanymas, kūrimas ir atlikimas; naujienų, idėjų, įspūdžių ir faktų aiškinimas ir perdavimas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

261 Teisės specialistai

262 Bibliotekininkai, archyvų ir muziejų specialistai

263 Socialinės ir religinės sričių specialistai

264 Autoriai, žurnalistai ir kalbininkai

265 Kūrybiniai darbuotojai ir atlikėjai

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai

Informacinių technologijų ir ryšių sistemų specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, planuoja, kuria, rašo, bando, tobulina informacinių technologijų sistemas, aparatinę įrangą, programinę įrangą ir panašias koncepcijas, skirtas praktiniams tikslams, ir konsultuoja šiais klausimais; rengia reikiamus dokumentus, įskaitant principus, standartus ir procedūrų aprašus; kuria, rengia, kontroliuoja, prižiūri ir palaiko duomenų bazes ir kitas informacines sistemas, kad užtikrintų optimalų veikimą ir duomenų vientisumą bei saugumą.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: verslo įmonių informacinių technologijų naudojimo tyrimas; tobulintinų sričių nustatymas ir kompiuterių naudojimo teorinių aspektų ir darbo metodų tyrimas; aparatinės ar programinės įrangos konfigūracijų konkrečiam naudojimo būdui, įskaitant internetą, intranetą ir multimedijos sistemas, vertinimas, planavimas ir kūrimas; kompiuterių programų kūrimas, rašymas, bandymai ir priežiūra; duomenų bazių struktūros ir jų valdymo sistemų kūrimas ir tobulinimas; saugumo planų ir duomenų tvarkymo principų rengimas ir įgyvendinimas, taip pat kompiuterių tinklų ir panašios kompiuterių aplinkos administravimas; sudėtingų sistemų sandaros ir struktūros charakteristikų, duomenų modelių ir diagramų analizė, rengimas, aiškinimas ir vertinimas kuriant, konfigūruojant ir integruojant kompiuterių sistemas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

251 Programinės įrangos ir taikomųjų programų kūrėjai ir analitikai

252 Duomenų bazių ir tinklų specialistai

Verslo ir administravimo specialistai

Verslo ir administravimo specialistai atlieka analitines, koncepcines ir praktines užduotis, kad galėtų teikti finansų, žmogiškųjų išteklių, viešųjų ryšių ir rinkodaros, pardavimo technikos, medicinos, informacinių technologijų ir ryšių paslaugas ir peržiūrėti organizacines struktūras, metodus ir sistemas, investicinėms programoms poveikį darančios informacijos kiekybinei analizei atlikti. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: informacijos apie finansinį atsiperkamumą, savikainos struktūrą ir organizacijų prekybos veiksmingumą rinkimas, analizė ir aiškinimas; audito atlikimas, finansinės atskaitomybės rengimas ir organizacijos biudžeto sistemų kontrolė; finansinių planų ir strategijų nustatymas ir peržiūra, pirkimo ir pardavimo užsakymų vykdymas, derybos dėl prekių pirkimo ir pardavimo; darbuotojų samdos, mokymų ir tobulinimo programų rengimas, įgyvendinimas ir vertinimas; rinkodaros ir viešųjų ryšių kampanijų moksliniai tyrimai, rengimas ir įgyvendinimas; metodų ir politikos krypčių, skirtų valdymo ir verslo operacijoms tobulinti bei skatinti ir veiksmingumui didinti, tyrimas ir nustatymas; žinių apie darbdavių ir konkurentų prekes bei paslaugas, rinkos sąlygas įgijimas ir atnaujinimas; klientų poreikių vertinimas ir paaiškinimai apie prekes bei paslaugas, jų demonstravimas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

241 Finansų specialistai

242 Administravimo specialistai

243 Pardavimo, rinkodaros ir viešųjų ryšių specialistai

Mokymo specialistai

Mokymo specialistai moko vienos ar kelių skirtingų švietimo pakopų dalykų teorijos ir praktikos, dirba mokslo tiriamąjį darbą, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir darbo metodus, susijusius su jų dėstomais dalykais, ir rengia metodinius mokslo straipsnius bei knygas. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: vadovavimas tam tikro švietimo lygmens pamokoms, kursams ar konsultacijoms, kuriomis siekiama lavinti ir įgyti profesiją, taip pat privatus mokymas; suaugusiųjų neraštingumo likvidavimo programos įgyvendinimas; mokymosi sunkumų ar specialiųjų poreikių turinčių asmenų mokymas ir lavinimas; mokymo planų sudarymas ir keitimas; konsultavimas dėl mokymo metodų bei priemonių ir jų tikrinimas; dalyvavimas mokyklose ir universitetuose sprendžiant mokymo organizavimo ir kitus panašius klausimus; konkrečių mokomųjų dalykų mokslo tiriamųjų darbų atlikimas, siekiant kurti ar tobulinti koncepcijas, teorijas ar darbo metodus, leidžiančius praktiškai taikyti žinias pramonės ir kitose srityse; metodinių ir mokslo straipsnių bei knygų rengimas. Taip pat gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

231 Aukštųjų mokyklų dėstytojai

232 Profesijos mokytojai

233 Pagrindinio ir vidurinio ugdymo mokytojai

234 Pradinio ir ikimokyklinio ugdymo mokytojai

235 Kiti mokymo specialistai

Sveikatos specialistai

Sveikatos specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, rengia koncepcijas, teorijas ir darbo metodus ar juos tobulina, taiko mokslines medicinos, slaugos, dantų gydymo, veterinarijos, farmacijos žinias ir propaguoja sveiką gyvenimo būdą. Kompetentingam daugumos šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: mokslo tiriamųjų darbų atlikimas ir mokslo žinių įgijimas tiriant žmonių ir gyvūnų sveikatos sutrikimus ir ligas, jų gydymo būdus; profilaktikos ir gydymo priemonių taikymas ir konsultavimas arba sveikatos saugojimas; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

221 Gydytojai

222 Slaugos ir akušerijos specialistai

223 Tradicinės ir liaudies medicinos specialistai

224 Paramedikai

225 Veterinarai

226 Kiti sveikatos specialistai

Pastabos
Atkreiptinas dėmesys, kad taikant ISCO, siekiant nustatyti, apibrėžti ar įvertinti sveikatos priežiūros sistemos darbuotojus, daug profesijų, laikomų neatsiejama sveikatos priežiūros sistemos dalimi, priskirtos kitur, o ne 22 pagrindiniam pogrupiui „Sveikatos specialistai“. Šios profesijos apima biomedicinos inžinierius, medicinos psichologus ir medicinos fizikus, tačiau jomis neapsiriboja

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai

Fizinių mokslų ir inžinerijos specialistai atlieka mokslo tiriamuosius darbus, kuria, rengia ar tobulina koncepcijas, teorijas ir metodus arba taiko savo mokslines fizikos, astronomijos, meteorologijos, chemijos, geofizikos, geologijos, biologijos, ekologijos, farmakologijos, medicinos, matematikos, statistikos, architektūros, inžinerijos, dizaino ir technologijų žinias. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotųjų atliekamos užduotys: mokslinių tyrimų atlikimas; mokslo žinių, įgytų studijuojant fizinių medžiagų ir reiškinių sandarą bei savybes, įvairių terpių, medžiagų ir gaminių chemines charakteristikas ir procesus, taip pat visas žmonių, gyvūnų ir augalų gyvavimo formas, matematinius, statistinius metodus ir koncepcijas, taikymas, plėtimas ir konsultavimas šiais klausimais; pastatų, miestų ir transporto sistemų arba civilinės statybos ir pramonės statinių, mašinų ir kitos įrangos projektavimas ir konsultavimas šiais klausimais, taip pat vadovavimas jų statybai ar gamybai; kasybos metodų taikymas ir konsultavimas šiuo klausimu, taip pat tinkamiausio jų diegimo užtikrinimas; jūros ir sausumos žvalgymas, žemėlapių sudarymas; tam tikrų medžiagų, gaminių ir procesų technologinių aspektų bei darbo organizavimo ir gamybos tyrimai ir konsultacijos; mokslo straipsnių ir ataskaitų rengimas. Gali būti priskiriamas vadovavimas kitiems darbuotojams.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

211 Fizinių mokslų specialistai

212 Matematikai, aktuarai ir statistikai

213 Gyvosios gamtos mokslų specialistai

214 Inžinerijos specialistai (išskyrus elektros technologijų inžinierius)

215 Elektros technologijų inžinieriai

216 Architektai, planuotojai, topografai ir dizaineriai

Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai

Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai planuoja, organizuoja įmonių, teikiančių apgyvendinimo, viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitas paslaugas, veiklą ir jai vadovauja. Kompetentingam daugumos šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: specialiųjų renginių, sporto, lošimų ir pramoginės veiklos bei gaminių asortimento ir įvairovės, atsargų lygių ir paslaugų standartų planavimas ir organizavimas; prekių ir paslaugų reklama ir pardavimas; prekybą alkoholiniais gėrimais, lošimo veiklą, sveikatos priežiūrą ir kitas sritis reglamentuojančių įstatymų ir dokumentų laikymosi užtikrinimas; su ryšiais su klientais ir prekėmis bei teikiamomis paslaugomis susijusių politikos krypčių, programų ir procedūrų nustatymas ir peržiūra; konferencijų, renginių ir prekybos mugių patalpų galimiems klientams reklamavimas; transporto priemonių, įrangos ir degalų įsigijimas bei priežiūra, taip pat prekių vežimas; darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė; profesinės sveikatos ir darbo saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

141 Viešbučių ir restoranų vadovai

142 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

143 Kitų paslaugų srities vadovai

Pastabos
14 pagrindiniam pogrupiui „Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai“ priskiriami tiesiogiai visuomenei paslaugas teikiančių įmonių vadovai. Dažniausiai šios organizacijos būna per mažos, kad jose būtų vadovų hierarchija. Vadovai, atsakingi už specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimo planavimą, koordinavimą ir vadovavimą jam, iš kurių paprastai reikalaujama specialios kvalifikacijos, priskiriami įvairiems 12 pagrindinio pogrupio „Admininstravimo ir komercijos vadovai“ ir 13 pagrindinio pogrupio „Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai“ pogrupiams.
Mažų parduotuvių, svečių namų, kavinių, restoranų ir barų vadovai, kurių didžiąją darbo krūvio dalį sudaro kitos, o ne vadovavimo darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos, pagal pagrindines atliekamas užduotis priskiriami atitinkamiems 51 pagrindinio pogrupio
„Paslaugų asmenims darbuotojai“ ir 52 pagrindinio pogrupio „Pardavėjai“ pogrupiams.

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai

Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja įmonės ar organizacijos prekių gamybos ir specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimą ir jam vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai. Jie atsako už su gamyba, gavyba, statyba, logistika, informacinėmis technologijomis ir ryšiais susijusią veiklą, už stambių žemės, miškų ir žuvininkystės ūkių veiklą, sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės paramos, bankininkystės, draudimo ir kitų profesionaliųjų bei techninių paslaugų teikimą. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotųjų atliekamos užduotys: išsamus veiklos, susijusios su gamybos apimtimi, teikiamomis paslaugomis, kokybe, kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas; standartų ir tikslų nustatymas; įrenginių darbo ir technologinių procesų valdymas; gaminamų prekių ir teikiamų paslaugų kokybės užtikrinimas; komercinių pasiūlymų ir sutarčių paraiškų rengimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų stebėsena ir veiklos, procedūrų ir išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas; naujos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra; sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; ataskaitų, biudžeto ir prognozių rengimas arba rengimo organizavimas; atstovavimas įmonei ar organizacijai derybose su kitomis įstaigomis ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

131 Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

132 Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai

133 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

134 Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

Pastabos
Paprastai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir daug patirties, susijusios su viena ar daugiau profesijų, priskirtų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Regiono vadovai ir kiti vyresnieji vadovai, koordinuojantys ir prižiūrintys jiems pavaldžius vadovus, kuriems tenka įvairi funkcijų atsakomybė, priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.

Administravimo ir komercijos vadovai

Administravimo ir komercijos vadovai planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja įmonių ir organizacijų arba įmonių, kurios šias paslaugas teikia kitoms įmonėms arba organizacijoms, finansinius, administracinius, žmogiškuosius išteklius, politiką, planavimą, mokslinius tyrimus ir plėtrą, reklamą, viešuosius ryšius ir pardavimą, su rinkodara susijusią veiklą ir jai vadovauja. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: konsultacijų politikos klausimais rengimas ir vadovavimas joms, strateginis ir finansinis planavimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; strategijų ir politikos krypčių įgyvendinimas, stebėsena ir vertinimas; vyresniųjų vadovų konsultavimas; vadovavimas naujų gaminių plėtrai, rinkodarai, viešiesiems ryšiams ir reklaminėms kampanijoms; su pardavimu susijusios veiklos, gaminių asortimento, klientų aptarnavimo standartų nustatymas ir vadovavimas šiai veiklai; kainų nustatymas ir kreditų sąlygų numatymas; užtikrinimas, kad būtų laikomasi atitinkamų teisės aktų, reglamentuojamųjų dokumentų ir standartų; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos kontrolė; biudžeto sudarymas ir finansinių operacijų priežiūra; konsultavimasis su generaliniu direktoriumi ir kitų departamentų ar padalinių vadovais; išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; atstovavimas įmonei ar organizacijai derybose ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

121 Verslo paslaugų srities ir administracijos vadovai

122 Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai

Pastabos
Paprastai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir didelę patirtį, susijusią su viena arba daugiau profesijų, priskirtų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“. Regiono vadovai ir kiti vyresnieji vadovai, koordinuojantys ir prižiūrintys jiems pavaldžių vadovų, kuriems tenka įvairi funkcijų atsakomybė, darbą, priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai rengia ir peržiūri politikos kryptis, taip pat padedami kitų vadovų planuoja, koordinuoja ir vertina visą valstybinių įstaigų, įmonių, ir kitų organizacijų veiklą ir jai vadovauja. Kompetentingam daugelio šio pagrindinio pogrupio profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės šio pagrindinio pogrupio darbuotojų atliekamos užduotys: pirmininkavimas įstatymų leidžiamųjų institucijų, direktorių tarybų ir komitetų darbui arba dalyvavimas jame; valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų politikos, biudžeto, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir konsultavimas; įmonių, valstybės institucijų arba agentūrų ir kitų organizacijų tikslų nustatymas; jiems įgyvendinti skirtų programų, politikos krypčių ir procedūrų nustatymas arba tvirtinimas ir vertinimas; tinkamų sistemų ir procedūrų, skirtų biudžetui kontroliuoti, parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas; materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas politikai ir programoms įgyvendinti; organizacijos arba įmonės veiklos stebėsena ir vertinimas; vyresniųjų darbuotojų atranka arba jų atrankos rezultatų tvirtinimas; su ceremonijomis susijusių pareigų atlikimas ir atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei, organizacijai arba bendruomenei oficialiomis progomis ir susitikimuose, derybose, renginiuose ir viešuose projektų svarstymuose.

Šio pagrindinio pogrupio profesijos skirstomos į tokias grupes:

111 Teisės aktų leidėjai ir vyresnieji valstybės tarnautojai

112 Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai