Category Archives: Vadovai

Vadovai planuoja, koordinuoja ir vertina visą valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų arba jų vidaus padalinių veiklą ir jai vadovauja, taip pat nustato ir peržiūri jų politikos kryptis, įstatymus, teisės aktus ir reglamentuojamuosius dokumentus. Kompetentingam daugelio šios pagrindinės grupės profesijų darbui reikia įgūdžių, priskiriamų ketvirtajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui, išskyrus 14 pagrindinį pogrupį „Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai“, kurio profesijų atstovams reikia įgūdžių, priskiriamų trečiajam ISCO kvalifikacijos lygmeniui.
Pagrindinės vadovų atliekamos užduotys: valstybinių įstaigų, įmonių ir kitų organizacijų arba jų vidaus padalinių politikos, biudžeto, įstatymų ir reglamentuojamųjų dokumentų rengimas ir konsultavimas šiais klausimais; tikslų ir standartų nustatymas, taip pat jų įgyvendinimo programų, politikos krypčių ir procedūrų nustatymas ir vertinimas; tinkamų sistemų ir procedūrų parengimo ir įgyvendinimo užtikrinimas siekiant kontroliuoti biudžetą; materialinių, žmogiškųjų ir finansinių išteklių skyrimas politikai ir programoms įgyvendinti; organizacijos arba įmonės ir jos darbuotojų veiklos stebėsena ir vertinimas; darbuotojų atranka arba atrankos rezultatų tvirtinimas; sveikatos ir saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; atstovavimas valstybinei įstaigai, įmonei arba jų vidaus padaliniams ir derybos jų vardu susitikimuose ir kituose forumuose.

Šios pagrindinės grupės profesijos skirstomos į tokius pagrindinius pogrupius:

11 Teisės aktų leidėjai, vyresnieji valstybės tarnautojai, įmonių, įstaigų, organizacijų ir kiti vadovai

12 Administravimo ir komercijos vadovai

13 Gamybos ir specializuotų paslaugų srities vadovai

14 Viešbučių ir restoranų, mažmeninės prekybos ir kitų paslaugų srities vadovai

Pastabos
Atkreiptinas dėmesys, kad skirtumas tarp vadovų, priskirtų 1 pagrindinei grupei, ir kitoms pagrindinėms grupėms priskirtų prižiūrėtojų (brigadininkų, meistrų ir kitų vyresniųjų darbuotojų) yra tas, kad ir vadovai, ir prižiūrėtojai gali planuoti, organizuoti, koordinuoti, kontroliuoti kitų asmenų atliekamą darbą ir jam vadovauti. Be to, vadovai paprastai yra atsakingi už sprendimus dėl bendro strateginio vadovavimo įmonei arba organizacijai ar jos padaliniui ir jų veiklai (pavyzdžiui, dėl gamintinų prekių rūšių, kiekio ir kokybės); biudžeto (kiek lėšų ir kur išleisti); taip pat dėl darbuotojų atrankos, paskyrimo į darbą ir atleidimo. Prižiūrėtojai gali konsultuoti ir teikti pagalbą vadovams šiais klausimais, ypač susijusiais su darbuotojų atranka ir atleidimu, tačiau nėra įgalioti priimti sprendimų.
Atkreiptinas dėmesys, kad nebūtina, jog vadovai būtų atsakingi už visas tris sritis: strateginį vadovavimą bei vadovavimą veiklai, biudžetą ir darbuotojų atranką bei atleidimą. Jų savarankiškumo lygis taip pat gali skirtis. Esminis skirtumas tas, kad prižiūrėtojai atsako tik už kitų darbuotojų veiklos priežiūrą, o vadovai atsako už viso organizacijos padalinio veiklą.

Kitų paslaugų srities vadovai

Kitų paslaugų srities vadovai planuoja, organizuoja ir kontroliuoja įstaigų, teikiančių sporto, kultūros, laisvalaikio, kelionių, ryšių su klientais ir kitas pramogų paslaugas, veiklą.
Pagrindinės atliekamos užduotys: teikiamų paslaugų ir veiklos rūšių asortimento ir įvairovės planavimas ir organizavimas; patalpų švaros ir geros jų būklės užtikrinimas; naujų polinkių ir pokyčių, susijusių su teikiama paslauga, atskleidimas; konsultavimas teikiamų paslaugų klausimais ir viešumo skatinimas; visų mokėjimų grynaisiais pinigais kvitų tikrinimas ir saugojimas, taip pat reguliarios atsargų patikros; biudžeto sudarymas ir valdymas; išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; darbuotojų atrankos, priežiūros ir veiklos kontrolė; sveikatos ir saugos reikalavimų laikymosi užtikrinimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

1431 Sporto, laisvalaikio ir kultūros įstaigų vadovai

1439 Kitur nepriskirti paslaugų srities vadovai

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja įmonių, parduodančių prekes mažmeninės ir didmeninės prekybos būdu, veiklą. Jie atsakingi už parduotuvių arba parduotuvių padalinių, parduodančių konkrečius gaminių tipus, biudžetą, darbuotojus ir strateginį bei operatyvinį vadovavimą.

Pagrindinės atliekamos užduotys: gaminių asortimento, atsargų lygių ir aptarnavimo standartų nustatymas; pirkimo ir rinkodaros politikos krypčių rengimas ir įgyvendinimas, taip pat kainų nustatymas; įmonės prekių ir paslaugų pardavimo skatinimas ir reklama; atsargų lygių ir finansinių operacijų duomenų tvarkymas; įmonės biudžeto vykdymas; darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė; profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas.

Šios grupės profesijų pogrupis:

1420 Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai

Pastabos
Mažmeninės ir didmeninės prekybos vadovai dažnai dirba palyginti mažose įmonėse, kuriose nėra vadovų hierarchijos. Tačiau tokių didelių mažmeninės prekybos įmonių, kaip prekybos centrai ir universalinės parduotuvės, vadovai taip pat turėtų būti priskirti šiai grupei, nors tokiose įmonėse gali būti vadovų ir vyresniųjų darbuotojų hierarchija. Tačiau tokių įmonių grupių, kaip prekybos centrai ar universalinių parduotuvių tinklai, generaliniai direktoriai priskirti 1120 pogrupiui „Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovai“.
Mažų parduotuvių vadovai, kurių didžiąją darbo krūvio dalį sudaro kitos, o ne vadovavimo darbuotojams ir jų priežiūros funkcijos, priskirti 5221 pogrupiui „Krautuvininkai“.
Darbuotojai, kurie kontroliuoja parduotuvių pardavėjų, parduotuvių savitarnos kasų prižiūrėtojų ir kitų darbuotojų veiklą ir jai vadovauja, tačiau nėra atsakingi už gaminių asortimento, bendrą kainų ir biudžeto nustatymą, taip pat darbuotojų skaičiaus nustatymą, atranką ir samdą, priskiriami 5222 pogrupiui „Vyresnieji parduotuvių darbuotojai“.

Viešbučių ir restoranų vadovai

Viešbučių ir restoranų vadovai planuoja, organizuoja įmonių, teikiančių apgyvendinimo, maitinimo, gėrimų patiekimo ir kitas su viešbučiais ir restoranais susijusias paslaugas, veiklą ir jai vadovauja.
Pagrindinės atliekamos užduotys: specialiųjų renginių, sporto, lošimo ir pramoginės veiklos planavimas ir organizavimas; vadovavimas rezervavimo, registravimo, kambarių aptarnavimo bei tvarkymo veiklai ir jos priežiūra; prekybą alkoholiniais gėrimais, lošimo veiklą, sveikatos priežiūrą reglamentuojančių įstatymų ir kitų teisės aktų laikymosi užtikrinimas; kokybės visuose maisto ir paslaugų ruošimo ir pateikimo etapuose kontrolė; darbuotojų atrankos, mokymų ir priežiūros kontrolė; profesinės sveikatos ir darbo saugos taisyklių laikymosi užtikrinimas.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

1411 Viešbučių vadovai

1412 Restoranų vadovai

Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja vaikų priežiūros, sveikatinimo, paramos, švietimo ir kitų profesionaliųjų paslaugų teikimą ir joms vadovauja, taip pat vadovauja institucijų padaliniams, teikiantiems finansines ir draudimo paslaugas.
Pagrindinės atliekamos užduotys: paslaugų teikimo veiklos krypčių bei planų rengimas ir įstaigų valdymas; standartų ir tikslų nustatymas; programų ir paslaugų rengimas ir įgyvendinimas, siekiant tenkinti klientų poreikius; vadovavimas paskirstant išteklius ir koordinavimas; ryšių palaikymas su tėvais, tarybomis, finansavimo įstaigomis, bendruomenės atstovais ir panašiomis tarnybomis, siekiant aptarti bendradarbiavimo ir koordinavimo sritis; išlaidų stebėsena ir kontrolė; darbuotojų atrankos, tobulinimo ir veiklos priežiūra; ataskaitų, biudžetų ir prognozių rengimas arba organizavimas; atstovavimas organizacijai derybose su kitomis tarnybomis ir renginiuose, seminaruose, viešuose projektų svarstymuose ir forumuose.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

1341 Vaikų priežiūros paslaugų srities vadovai

1342 Sveikatinimo paslaugų srities vadovai

1343 Pagyvenusių žmonių slaugos ir socialinių paslaugų srities vadovai

1344 Socialinės paramos vadovai

1345 Švietimo srities vadovai

1346 Finansinių ir draudimo paslaugų padalinių vadovai

1349 Kitur nepriskirti profesionaliųjų paslaugų srities vadovai

Pastabos
Profesionaliųjų paslaugų srities vadovai yra atsakingi už specializuotų profesionaliųjų ir techninių paslaugų teikimo planavimą, koordinavimą ir adovavimą šiai veiklai. Paprastai reikalaujama turėti specialią kvalifikaciją ir daug patirties, susijusios su viena ar daugiau profesijų, priskirtų 2 pagrindinei grupei „Specialistai“ arba 3 pagrindinei grupei „Technikai ir jaunesnieji specialistai“.

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai planuoja, koordinuoja kompiuterių ir telekomunikacijų sistemų įsigijimą, tobulinimą, priežiūrą bei naudojimą ir tam vadovauja kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: konsultavimasis su naudotojais, vadovybe, pardavėjais ir technikais, siekiant įvertinti kompiuterių naudojimo poreikius ir sistemoms keliamus reikalavimus, parinkti technologijas šiems poreikiams tenkinti; informacinių technologijų ir ryšių (ITR) strategijų, veiklos krypčių ir planų rengimas ir vadovavimas šiai veiklai; vadovavimas ITR išteklių atrankai ir įrengimui, taip pat mokymų rengimas naudotojams; vadovavimas ITR veiklai, darbo srautų analizė, prioritetų, standartų ir galutinių terminų nustatymas; ITR sistemų saugumo priežiūra; užduočių skyrimas sistemų analitikams, programuotojams ir kitiems su kompiuterine technika dirbantiems darbuotojams, jų darbo pavedimas, tikrinimas ir vadovavimas jam; organizacijos technologijų naudojimo ir poreikių vertinimas, taip pat rekomendacijos atlikti tokius patobulinimus, kaip aparatinės ir programinės įrangos atnaujinimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė ir veiksmingo išteklių naudojimo užtikrinimas; veiklos ir administracinių procedūrų nustatymas ir vadovavimas joms; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; atstovavimas įmonei ar organizacijai su ITR susijusiuose renginiuose, seminaruose ir konferencijose.

Šios grupės profesijų pogrupis:

1330 Informacinių technologijų ir ryšių paslaugų srities vadovai

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai planuoja, organizuoja ir koordinuoja gamybos, mineralų gavybos, statybos, tiekimo, saugojimo ir transportavimo veiklą kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: išsamus veiklos, susijusios su gaminių kokybe ir kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas; įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolė planuojant priežiūrą, nustatant darbo valandas ir tiekiant atsargines dalis bei įrankius; komercinių pasiūlymų ir paraiškų sutartims sudaryti rengimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir sąnaudų stebėsena, procesų ir išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas; naujos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra; gamybos veiklos duomenų ir ataskaitų rengimas; sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; gamybos duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolė; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

1321 Gamybos vadovai

1322 Gavybos vadovai

1323 Statybos vadovai

1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai

Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai planuoja, koordinuoja gamybą tokiuose stambiuose žemės, sodų, miškų, akvakultūros ir žuvininkystės ūkiuose, kaip didelės fermos, žemės ūkio kooperatyvai, kuriuose auginami pasėliai ir nuimamas jų derlius, veisiami ir auginami galvijai, veisiamos, auginamos ir gaudomos žuvys ir kitos vandens kultūros, ir jai vadovauja.
Pagrindinės atliekamos užduotys: veiklos rinkoje stebėsena ir gamybos planavimas, kad būtų tenkinami sutarčių reikalavimai ir paklausa rinkoje; biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir sąnaudų stebėsena, informacijos apie žemės ir žuvininkystės ūkių valdymo praktiką fiksavimas, finansinių ir veiklos ataskaitų rengimas; derybos su pirkėjais dėl pasėlių, pagautų žuvų ir jų išteklių pardavimo; produkcijos gamybos ir produkcijos valdymo sutarčių su ūkininkais, laivų kapitonais sudarymas; veiklos tipo, intensyvumo ir eigos planavimas; įrangos, technikos ir priemonių įsigijimas; aplinkai pavojingų medžiagų, piktžolių, parazitų ir ligų nustatymas ir kontrolė; tokios veiklos, kaip pastatų, vandentiekio sistemos priežiūra, organizavimas; darbuotojų ir rangovų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai

1312 Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai

Pardavimo, rinkodaros ir plėtros vadovai planuoja, organizuoja, kontroliuoja ir koordinuoja įmonių ir organizacijų arba įmonių, teikiančių reklamos, viešųjų ryšių, mokslinių tyrimų ir plėtros, pardavimo ir rinkodaros paslaugas kitoms įmonėms ir organizacijoms, reklamos, viešųjų ryšių, mokslinių tyrimų ir plėtros, pardavimo ir rinkodaros veiklą ir jai vadovauja.
Pagrindinės atliekamos užduotys: reklamos, viešųjų ryšių, gaminių kūrimo, pardavimo ir rinkodaros politikos krypčių ir planų rengimas ir įgyvendinimas konsultuojantis su kitais vadovais; vadovavimas naujų gaminių iniciatyvų plėtrai ar moksliniams tyrimams; rinkodaros, viešųjų ryšių ir reklamos kampanijos; pardavimo, gaminių asortimento, klientų aptarnavimo standartų ir prekybos metodų, platinimo politikos nustatymas ir vadovavimas šiai veiklai; kainų nustatymas ir kredito sąlygų numatymas; biudžeto sudarymas ir valdymas, išlaidų kontrolė siekiant užtikrinti veiksmingą išteklių naudojimą; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra; atstovavimas įmonei ar organizacijai renginiuose, prekybos parodose ir kituose forumuose.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

1221 Pardavimo ir rinkodaros vadovai

1222 Reklamos ir viešųjų ryšių srities vadovai

1223 Mokslinių tyrimų ir plėtros vadovai

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai

Gamybos, gavybos, statybos ir platinimo vadovai planuoja, organizuoja ir koordinuoja gamybos, mineralų gavybos, statybos, tiekimo, saugojimo ir transportavimo veiklą kaip padalinio vadovai arba kaip įmonės ar organizacijos, kurioje nėra vadovų hierarchijos, direktoriai.
Pagrindinės atliekamos užduotys: išsamus veiklos, susijusios su gaminių kokybe ir kiekiu, kaina, terminų laikymusi ir darbo jėgos poreikiais, planavimas; įrenginių darbo ir kokybės procedūrų kontrolė planuojant priežiūrą, nustatant darbo valandas ir tiekiant atsargines dalis bei įrankius; komercinių pasiūlymų ir paraiškų sutartims sudaryti rengimas; biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir sąnaudų stebėsena, procesų ir išteklių tikslinimas, siekiant kuo labiau sumažinti išlaidas; naujos įrangos ir įrenginių įsigijimo ir įrengimo priežiūra; gamybos veiklos duomenų ir ataskaitų rengimas; sveikatos ir saugos reikalavimų įgyvendinimo koordinavimas; įprastinės veiklos planavimas ir vadovavimas jai; gamybos duomenų ir ataskaitų rengimo kontrolė; darbuotojų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

1321 Gamybos vadovai

1322 Gavybos vadovai

1323 Statybos vadovai

1324 Tiekimo, platinimo ir panašių paslaugų vadovai

Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai

Žemės, miškų ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai planuoja, koordinuoja gamybą tokiuose stambiuose žemės, sodų, miškų, akvakultūros ir žuvininkystės ūkiuose, kaip didelės fermos, žemės ūkio kooperatyvai, kuriuose auginami pasėliai ir nuimamas jų derlius, veisiami ir auginami galvijai, veisiamos, auginamos ir gaudomos žuvys ir kitos vandens kultūros, ir jai vadovauja.
Pagrindinės atliekamos užduotys: veiklos rinkoje stebėsena ir gamybos planavimas, kad būtų tenkinami sutarčių reikalavimai ir paklausa rinkoje; biudžeto sudarymas ir valdymas, gamybos apimties ir sąnaudų stebėsena, informacijos apie žemės ir žuvininkystės ūkių valdymo praktiką fiksavimas, finansinių ir veiklos ataskaitų rengimas; derybos su pirkėjais dėl pasėlių, pagautų žuvų ir jų išteklių pardavimo; produkcijos gamybos ir produkcijos valdymo sutarčių su ūkininkais, laivų kapitonais sudarymas; veiklos tipo, intensyvumo ir eigos planavimas; įrangos, technikos ir priemonių įsigijimas; aplinkai pavojingų medžiagų, piktžolių, parazitų ir ligų nustatymas ir kontrolė; tokios veiklos, kaip pastatų, vandentiekio sistemos priežiūra, organizavimas; darbuotojų ir rangovų atrankos, mokymų ir veiklos priežiūra.

Šios grupės profesijos skirstomos į tokius pogrupius:

1311 Žemės ir miškų ūkio produkcijos gamybos vadovai

1312 Akvakultūros ir žuvininkystės ūkio produkcijos gamybos vadovai